Page 1

Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

ANUNCI EN EL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE VALENCIA I EN EL PERFIL DE CONTRACTANT

Per acord plenari de data 30 de novembre de 2011, ha sigut aprovada l'alienació del bé immoble APARCAMENTS EN SOTERRANI 1ª PLANTA EN PLAÇA MERCAT per mitjà de procediment restringit oferta econòmicament més avantatjosa, un únic criteri d'adjudicació al preu més alt, (subhasta verbal al més dient ) i el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Simultàniament s’inicia el termini de vint dies naturals, comptadors a partir del dia següent al de la publicació del present anunci, per la presentació de les sol·licituds de participació en el present procediment.

1. Entitat adjudicadora: Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació:

a) Organisme: Ajuntament d’Algemesí b) Dependència que tramita l'expedient: Servei de Patrimoni c) Obtenció de documentació i informació: 1. Dependència Ajuntament d’Algemesí - Servei de Patrimoni 2. Domicili Plaça Major,3 3. Localitat i Codi Postal. Algemesí,46680 4. Telèfon 96 201 90 00 5. Telefax 96 201 90 01 6. Correu electrònic ajuntament@ algemesi.net 7. Direcció d'internet del Perfil de Contractant algemesi.es d) Número d'expedient. ALIE 2/2011


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

2. Objecte del contracte. Alienació places d’aparcament soterrani primera planta de titularitat municipal situat en la Plaça Mercat.

3. Tramitació i procediment. a) Tramitació: Ordinària b) Procediment: Restringit

4. Pressupost base de licitació: Els que s’exigeixen en els apartats de valoració de cada plaça en la clàusula 1 del plec de clàusules jurídic- econòmiques.

5. Garanties exigides. 1500 euros per cada plaça d’aparcament.

6. Criteris objectius aplicables en la invitació al procediment restringit Tan sols podran participar a l’acte de subhasta les persones seleccionades, prèvia sol·licituds de participació de les mateixes, d’acord als criteris objectius expressats a la clàusula 5 del plec, d’acord als quals es cursarà la invitació a participar.

7. Presentació d'ofertes o de sol·licituds de participació: a) Data límit de presentació. 20 dies naturals, comptadors a partir del següent a la publicació d’aquest anunci al BOP de Valencia de 9 a 14 hores b) Lloc de presentació: 1. Dependència. Registre d’Entrada del Ajuntament d’Algemesí 2. Domicili. Plaça Major,3 3. Localitat i Codi Postal. Algemesí 46480 4. Direcció electrònica: ajuntament@algemesi.net


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

9. Despeses de Publicitat. A càrrec dels adjudicataris

L’alcalde

Vicente Ramón García Mont Algemesí, 1 desembre de 2011

/venta_plazas_aparcamien  

http://www.algemesi.net/SiteResources/data/MediaArchive/archivos/licitacions/venta_plazas_aparcamiento/anunci_bop_inici-firmat.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you