Page 1

Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

JOSE JESUS| RIBES| FELIU

Firmado digitalmente por JOSE JESUS|RIBES|FELIU Nombre de reconocimiento (DN): cn=JOSE JESUS|RIBES| FELIU, serialNumber=21402414V, givenName=JOSE JESUS, sn=RIBES FELIU, ou=Ciudadanos, o=Generalitat Valenciana, c=ES Fecha: 2010.03.17 08:57:50 +01'00'

ANUNCI DE L’OBERTURA DE TERMINI PER A LA PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS PER A LA CONTRACTACIÓ DE L’OBRA “EXECUCIÓ DE 192 NÍNXOLS I 64 FAMILIARS AL CEMENTIRI MUNICIPAL” Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 3 de març de 2010, ha segut aprovat el plec de clàusules administratives particulars i el quadre de característiques, que ha de regir l’adjudicació de l’obra “execució de 192 nínxols i 64 familiars al cementiri municipal”. 1. Entitat adjudicadora. a) Organisme: Ajuntament d’Algemesi b) Dependència que tramita l’expedient. Departament de contractació d’obres – Urbanisme. c) Núm. Expedient: 10-04-03-003 2. Objecte. a) Descripció de l’objecte: Execució de 192 nínxols i 64 familiars al cementiri municipal. b) Lloc d’execució: Cementiri Municipal. c) Termini d’execució: tres mesos. 3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació. a) Tramitació: ordinària. b) Procediment: obert c) Forma: oferta mes avantatjosa (varis criteris). 4. Pressupost – base de licitació a) Import: 215.519,90 euros, iva no inclòs. 5. Garanties. a) Provisional: 2 % de l’import de la licitacio. (4.310, 40 Euros) b) Definitiva: 5% de l’import d’adjudicació del contracte, exclòs l’iva 6. Obtenció de documentació i informació a) Entitat: Ajuntament d’Algemesí b) Domicili: Plaça Major núm. 3 c) Telèfon i fax: 962 019 000 / 962 019 004


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

d) Data límit d’obtenció de documents i informació: quinze dies naturals comptadors de l’endemà de la publicació. 7. Classificació del contractista. a) No procedeix. 8. Presentació de sol·licituds. a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptadors de l’endemà de la publicació. En cas de que el darrer dia siga dissabte s’ajorna al dilluns. b) Documentació a presentar: s’especifica en la clàusula 12a. del plec de condicions administratives. c) Lloc de presentació: Registre General de l’Ajuntament d’Algemesí de 9 a 14 hores. 9. Obertura de les ofertes: a) b) c) d)

Entitat: Ajuntament d’Algemesí. Domicili: Plaça Major, 3 Localitat: Algemesí 46680 Data: primer dia hàbil següent al dia que finalitze el termini de presentació de proposicions, llevat del cas de presentació d’ofertes per correus. e) Hora. 13,00 hores.

10. Perfil del contractant : lloc on figures les informacions relatives a la convocatòria i on podent obtindré els Plecs i projectes: www.algemesi.net.

Vicent Ramón García Mont Algemesí, 16 de març de 2010

http://www.algemesi.net/SiteResources/data/MediaArchive/archivos/licitacions/Nixols/ANUNCI%20signat  

http://www.algemesi.net/SiteResources/data/MediaArchive/archivos/licitacions/Nixols/ANUNCI%20signat.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you