Page 1

Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

Este document si conté dades de caràcter personal objecte de protecció, estan omeses, substituïdes per asterisc (*), per donar compliment a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal.

ACTA NÚMERO 25/2012 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA EL DIA VINT DE JUNY DE DOS MIL DOTZE A l’Ajuntament d’Algemesí, a les 14.15 hores del dia 20 de juny de 2012, es reuneixen, amb la presidència del Sr. Alcalde, Vicente Ramón García Mont, els senyors regidors que apareixen més avall, que constitueixen la totalitat dels components de la Junta de Govern Local, assistits pel senyor secretari general de la corporació, a fi i efecte de realitzar en primera convocatòria la sessió ordinària corresponent al dia que apareix en esta acta. ASSISTENTS Sr. Alcalde President Vicente Ramón García Mont Srs. Regidors Mª Beatriz Díaz Morcillo Antonio F. Saá Carrasco Enrique S. Ballester Llopis Vicente Felici Castell Gabriel Palop Sarrías Amparo Lluch Ferrís Mª Ángeles García Abad Sr. Secretari General Vicente Carbonell Chirivella Sra. Interventora Rosa Mª Micó Villora

El Sr. Alcalde obri la sessió i es passa a tractar els assumptes amb competència derivada de les delegacions atorgades per resolució 1215/2011, de 13 de juny i les altres atribucions generals que estableix la llei. ORDRE DEL DIA 1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR Es dóna compte de l’acta de la sessió anterior núm. 24/2012, realitzada el dia 13 de juny de 2012, que s’aprova per unanimitat, sense esmena ni proposta de rectificació i s’ordena la seua transcripció al llibre d’actes corresponent de conformitat amb l’article 110 del ROF. 2. DISPOSICIONS OFICIALS I CORRESPONDÈNCIA 1


Es dóna compte: – Del Decret de la Presidència de la Diputació que concedeix una subvenció de 3.000 euros amb destinació a l’esdeveniment «Passarel·la d’Algemesí». – Ordre 11/2012, de 6 de juny, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a l’increment bibliogràfic en les biblioteques (DOCV núm. 6799, de 19-06-2012). – Ordre 12/2012, de 6 de juny, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a l’adquisició de col·leccions bibliogràfiques publicades per editorials valencianes (DOCV núm. 6800, de 20/06/2012). – Ordre 13/2012, de 6 de juny, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a la realització d’activitats culturals de foment de l’hàbit lector en biblioteques (DOCV núm. 6800, de 20/06/2012). – Ordre 14/2012, de 6 de juny, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per al qual es convoquen ajudes per a la millora de l’equipament de les biblioteques i les agències de lectura (DOCV núm. 6800, de 20/06/2012). – Anunci de la Diputació de València sobre bases de convocatòria de concessió de subvencions a ajuntaments per a la compra de material esportiu 2012 (BOP núm. 146, de 20/06/2012). La Junta de Govern Local en queda assabentada. 3. QÜESTIONS DE PERSONAL 3.1. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE LES BASES PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D’UNA PLAÇA D’INTENDENT PRINCIPAL DE LA POLICIA LOCAL, EN EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA NÚM. 164/2012, DE 7 DE MAIG DE 2012, DEL JUTJAT CONTENCIÓS ADMINISTRATIU NÚM. 10 DE VALÈNCIA, I LA CONSEGÜENT CONVOCATÒRIA NOVA PER A LA SEUA PROVISIÓ Vista la Sentència núm. 164, de 7 de maig del 2012, del Jutjat contenciós administratiu núm. 10 de València, procediment abreviat núm. 1732/2009, pel qual estima el recurs contenciós administratiu interposat per la Federació de Serveis Públics, UGTPV, contra l’Ajuntament d’Algemesí, en impugnació de la Resolució núm. 1282/2009, de 30 de juliol de 2009, per la qual s’aproven les bases per a la provisió en propietat d’una plaça d’intendent principal de la Policia Local d’Algemesí, que es declaren contràries a dret i s’anul·len d’acord amb allò que s’ha exposat en la fonamentació de la dita sentència, que determina en el seu fonament de dret número dos que les oposicions han de repetir-se. Vist que per la Resolució 1001/2012, de 21 de maig, d’esta alcaldia, en la seua disposició única es va resoldre consentir i complir en els seus mateixos termes la mencionada sentència. Vist que, en data 8 de juny de 2012, el Jutjat contenciós administratiu núm. 10 de València va dictar una diligència d’ordenació en què disposava literalment el que segueix: 2


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

«Havent transcorregut el termini legal sense que les parts hagen formulat cap recurs d’apel·lació, es declara ferma la sentència dictada en el present recurs, i en la seua execució, d’acord amb el que disposa l’article 104 de la Llei Reguladora d’esta jurisdicció, que es remeta un ofici a l’Administració demandada i que s’hi adjunte el testimoni de la sentència, a fi que en el termini de 10 dies justifique la recepció de la present comunicació i indique el departament responsable del seu compliment i, des del dit termini fins als dos mesos següents, duga a terme allò que s’ha acordat al seu pur i degut efecte i practique el que exigisca el compliment de les declaracions contingudes en el veredicte. S’ha de requerir justificant de recepció i tornar l’expedient administratiu».

Atés el que disposen els articles 118 de la Constitució Espanyola, 17.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol del Poder Judicial, i 103 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, que estableixen l’obligatorietat de complir les sentències i la resta de resolucions fermes dictades pels jutges i tribunals. Atés que la competència per a l’aprovació de les bases correspon a l’alcalde segon l’article 21.1 g) de la LRBRL, que té delegada en la Junta de Govern Local, en ús de les atribucions conferides per la Resolució de l’Alcaldia 1215/2011, de 13 de juny, acorda, per unanimitat: Primer. Portar al seu pur i degut efecte i dins del termini dels dos mesos concedits pel Jutjat contenciós administratiu núm. 10 de València, i en compliment d’allò que ha ordenat, l’aprovació de la rectificació de les bases per a la provisió en propietat d’una plaça d’intendent principal de la Policia Local d’este Ajuntament i que van ser publicades en el Butlletí Oficial de la Província, núm. 196, en data 19 d’agost del 2009, en el sentit que segueix: 1. La base 3 «Condicions dels aspirants», en el seu apartat d: On deia: «Tindre complits díhuit anys i no faltar menys de deu anys de l’edat que s’establisca per a la jubilació, edats ambdós referides al dia que finalitze el termini de presentació d’instàncies». Ha de dir: «Tindre complits setze anys i no excedir, si és el cas, de l’edat màxima de jubilació forçosa. Només per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública».

2. La base 7.5.3 «Desenvolupament del temari»: On deia: «La prova consistirà a desenvolupar per escrit durant un temps màxim de dos hores, dos temes que l’aspirant triarà de quatre proposats pel tribunal dels que componen el temari. Els dits temes seran llegits en sessió pública davant del tribunal, que podrà formular les preguntes o aclariments que considere oportunes. Es valorarà la claredat d’idees, la facilitat d’expressió i el coneixement sobre els temes exposats. La qualificació d’este exercici serà de 0 a 10 punts, i s’haurà d'obtindre un mínim de 5 punts per a superar-lo». Ha de dir: «Consistirà a desenvolupar per escrit durant un temps màxim de dos hores, dos temes de quatre triats per sorteig, dels continguts en el temari per a cada una de

3


les categories. Els dits temes seran llegits en sessió pública davant del tribunal, que podrà formular les preguntes o aclariments que sobre estos jutge oportunes. Es valorarà la claredat d’idees, la facilitat d’expressió i el coneixement sobre els temes exposats. La qualificació d’este exercici serà de 0 a 10 punts, i per a superar l’exercici s’haurà d’obtindre un mínim de 5 punts».

Segon. Procedir a la convocatòria de les proves selectives per a la provisió en propietat de la mencionada plaça d’intendent principal de la Policia Local de l’Ajuntament d'Algemesí, en les quals regiran les bases publicades en el Butlletí Oficial de la Província núm. 196, de data 19 d’agost de 2009, amb les dos rectificacions a què s’ha fet referència en l'apartat anterior. Tercer. Publicar la present resolució de forma íntegra en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i el pertinent extracte de convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat. Quart. Traslladar la present resolució a l’Il·lm. magistrat jutge del Jutjat contenciós administratiu núm. 10 de València, comunicant-li la pràctica d’allò que s’ha exigit en el compliment de les declaracions contingudes en el veredicte. Cinqué. Conseqüentment amb tot l’anterior, s’obri novament el termini de presentació d’instàncies per a prendre part en la present convocatòria, durant el termini de 20 dies naturals comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat, tot això en els termes de la base 4 que regeix este procés selectiu. 4. OBRES PÚBLIQUES I CONTRACTACIONS 4.1. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DEL COL·LEGIS PÚBLICS Vist que, en data 1 de març de 2012, la regidora delegada d’Educació detectà la necessitat de realitzar la contractació del servei de neteja de les escoles municipals públiques de Cervantes, Ribalta (inclosa l’Escola Oficial d’Idiomes), Blasco Ibáñez i Educació Especial, atés que el contracte vigent finalitza el proper 30 de juny de 2012. Ateses les característiques del servei i atés que es tracta d’un contracte de valor estimat igual o superior a 193.000 euros, IVA exclòs, de conformitat amb l’establit en l’article 16.1.b) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i normativa concordant, la regidora delegada d’Educació considera que és un contracte subjecte a regulació harmonitzada, i s’estima que el procediment més adequat per a la seua adjudicació és el procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació. Vist que, en data 2 de març de 2012, Secretaria va emetre un informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte. Vist que, en data 5 de març de 2012, per resolució de l’Alcaldia s’aprovà iniciar l’expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i la idoneïtat de la contractació proposada. 4


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

Vist que, en data 8 de març de 2012, es redactà i incorporà a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques, que han de regir l’adjudicació del contracte. Vist que, en data 13 de març de 2012, la interventora realitzà la retenció de crèdit oportuna i va emetre l’informe de fiscalització de l’expedient. Vist que, en data 13 de març de 2012, mitjançant un acord de la Junta de Govern Local, s’aprovà l’expedient de contractació juntament amb els plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques per a l’adjudicació del servei de neteja dels col·legis públics de Cervantes, Ribalta (inclosa l’escola oficial d’idiomes), Blasco Ibañez, i Educació Especial, subjecte a regulació harmonitzada, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació. Així mateix, s’autoritzà la despesa que suposa l’adjudicació. Vist que, en data 21 d’abril de 2012, es va publicar l’anunci de licitació en el Diari Oficial de la Unió Europea, Butlletí Oficial de l’Estat i en el Perfil del Contractant de l’òrgan de contractació, amb la finalitat que els interessats presentaren les seues proposicions. Vist que durant la licitació es presentaren les proposicions que consten en l’expedient. Vist que en dates 8, 14 i 29 de maig de 2012 es va reunir la Mesa de Contractació, i esta, després de l’informe de valoració tècnica, va realitzar una proposta d’adjudicació a favor de l’empresa «Limpieza ALOJA, SL».

Criteris automàtics Criteris judici valor Puntuació total

BENESTAR A LA COMUNITAT

SECOPSA

ALOJA

27,27 35,00 62,27

46,91 33,00 79,91

47,81 37,00 84,81

Vist que, en data 15 de juny de 2012, el licitador que presentà l’oferta econòmicament més avantatjosa, va constituir la garantia definitiva per import de 4.239,00 euros. Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de conformitat amb l’establit en la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, i, vista la proposta de la regidora delegada d’Educació, la Junta de Govern Local, en ús de les atribucions conferides per la Resolució de l’Alcaldia 1215/2011, de 13 de juny, acorda, per unanimitat: Primer. Adjudicar a l’empresa «Limpiezas ALOJA, SL», el contracte de servei de neteja dels col·legis públics de Cervantes, Ribalta (inclosa l’Escola Oficial d’Idiomes), Blasco Ibañez, i Educació Especial, subjecte a regulació 5


harmonitzada, mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris d’adjudicació, aprovada per acord de Junta de Govern Local de data 13 de març de 2012 i publicada en Butlletí Oficial de l’Estat núm. 96 de data 21 d’abril de 2012 i en el Perfil de Contractant. Segon. Disposar la despesa en càrrec a la partida 320-227.00 del pressupost vigent de despeses. Tercer. Notificar l’adjudicació als licitadors que no han resultat adjudicataris i autoritzar la devolució de la garantia provisional que havien prestat. Simultàniament publicar l’anunci de l’adjudicació en el Perfil del Contractant. Quart. Publicar l’adjudicació del contracte de servei de neteja dels col·legis públics de Cervantes, Ribalta (inclosa l’Escola Oficial d’Idiomes), Blasco Ibañez, i Educació Especial, subjecte a regulació harmonitzada, en el Diari Oficial de la Unió Europea en el termini de quaranta-huit dies a comptar des de la data de formalització del contracte. Cinquè. Notificar a «Limpiezas ALOJA, SL», adjudicatari del contracte, el present acord i citar-lo per a la signatura del contracte. Sisè. Notificar a l’empresa BENESTAR A LA COMUNITAT, SL, adjudicatària del servei de neteja de col·legis públics amb anterioritat a esta adjudicació que d’acord al vigent conveni general per a la neteja d’edificis i locals de la Comunitat Valenciana haurà de comunicar i aportar els documents que es detallen en l’art. 31.7 del conveni a la nova empresa adjudicatària, «Limpiezas ALOJA, SL», en un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de que reba esta notificació. Els documents que haurà de facilitar són els següents: 

Certificat de l’organisme competent d’estar al corrent del pagament en la Seguretat Social.Fotocòpia dels quatre últims rebuts dels salaris dels treballadors afectats.Fotocòpia del TC1 i TC2 de cotització a la Seguretat Social dels 4 últims mesos.Relació de personal especificant nom i cognoms, núm. d’afiliació a la SS, antiguitat, categoria professional, jornada/horari.Fotocòpia dels contractes de treball del personal afectat per la subrogació.Còpia dels documents degudament diligenciats per cada treballador afectat en el qual es faça constar que este ha rebut de l’anterior empresa BENESTAR A LA COMUNITAT, SL la liquidació de les parts proporcionals i que no queda pendent cap quantitat. Estos documents hauran d’estar en poder de l’empresa ALOJA, SL, en la data d’inici del servei.

Seté. Publicar la formalització del contracte de servei de neteja dels col·legis públics de Cervantes, Ribalta (inclosa l’Escola Oficial d’Idiomes), Blasco Ibañez i Educació Especial, en el Perfil del Contractant. Huité. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb allò que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 6


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

Nové. Remetre a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana una còpia certificada del document en què s’haga formalitzat el contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient en què es derive, sempre que la quantia del contracte excedisca de 150.000 euros. Tot això, en els tres mesos següents a la formalització del contracte. 4.2. APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ D’UN CONTRACTE SUBMINISTRAMENT DE VESTUARI DE LA POLICIA LOCAL

DE

Vist que, en data 25 d’abril de 2012, el regidor delegat de Personal detectà la necessitat de realitzar la contractació del subministrament del vestuari de la Policia Local. Atesa la característica del subministrament que ha detectat el regidor delegat de Personal, es considera com a procediment més adequat el procediment negociat sense publicitat per raó de la seua quantia. Vist que, en data 27 d’abril de 2012, Secretaria va emetre un informe sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir i l’òrgan competent per a aprovar i adjudicar el contracte. Vist que per Resolució d’Alcaldia, de data 30 d’abril de 2012, s’aprovà iniciar l’expedient per a la contractació referenciada motivant la necessitat i idoneïtat de la contractació proposada. Vist que, en data 30 d’abril de 2012, es redactà i incorporà a l’expedient el plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte. Vist que, en data 30 d’abril de 2012, la interventora va realitzar la retenció de crèdit oportuna i va emetre un informe favorable de fiscalització de l’expedient. Vist que, mitjançant l’acord de la Junta de Govern Local, de data 2 de maig 2012, s’aprovà l’expedient i els plecs de clàusules administratives i prescripcions tècniques per a l’adjudicació del subministrament del vestuari la Policia Local, per procediment negociat sense publicitat, així mateix es procedir a autoritzar la despesa que suposa la seua adjudicació.

de de de va

Vist que, en data 3 de maig de 2012, se sol·licitaren ofertes a les empreses següents: — Insignia-Valencia. — El Corte Inglés, SA — Representaciones Joviju, SL Vist que, en data 22 de maig de 2012, es va constituir la Mesa de Contractació, òrgan competent per a la valoració de les ofertes, i esta classificà com l’oferta més favorable la presentada per Insignia, SL, segons la valoració següent:

7


INSIGNIA Total de puntuació obtinguda en qualitat i 40,00 disseny Oferta econòmica 5,48 Termini d’entrega 20,00 Atenció al servei post venda 3,75 Garantia 5,00 TOTAL 74,23

CORTE INGLÉS 30,04 30,00 0,00 5,00 5,00 70,04

Vist que, en data 6 de juny de 2012, l’òrgan de contractació declarà com a oferta econòmicament més favorable l’emesa per l’empresa Insignia, SL. Vist que es va requerir el candidat que presentà l’oferta econòmicament més avantatjosa perquè presentara la documentació justificativa d’estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, d’haver constituït la garantia definitiva, i, a més, de disposar dels mitjans que s’ha compromés a dedicar o a adscriure a l’execució del contracte. Vist que, en data 20 de juny de 2012, el candidat Insigna Uniformes, SL, va constituir la garantia definitiva per import de 1.695,00 euros i presentà els documents justificatius exigits. Examinada la documentació que l’acompanya, vist l’informe de Secretaria, i de conformitat amb el que disposa l’article 151.4 i amb la disposició addicional segona del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i, vista la proposta del regidor delegat de Personal, la Junta de Govern Local, en ús de les atribucions conferides per la Resolució de l’Alcaldia 1215/2011, de 13 de juny, acorda, per unanimitat: Primer. Adjudicar a l’empresa Insignia Uniformes, SL, el contracte de subministrament del vestuari de la Policia Local, per procediment negociat sense publicitat. Segon. Disposar la despesa en càrrec a la partida 132-221.04 del pressupost vigent de despeses. Tercer. Notificar l’adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris i autoritzar la devolució de la garantia provisional que han prestat els licitadors. Quart. Notificar a Insignia Uniformes, SL, adjudicatari del contracte, el present acord i citar-lo per a la signatura del contracte. Cinqué. Publicar la formalització del contracte de subministrament de vestuari de la Policia Local en el Perfil del Contractant. Sisé. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de conformitat amb l’establit en l’article 333.3 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.

8


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

Seté. Trametre a la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana una còpia certificada del document en el qual s’haja formalitzat el contracte, acompanyada d’un extracte de l’expedient en què es derive, sempre que la quantia del contracte excedisca de 450.000 euros. Tot això, dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte. 4.3. APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DEL PLEC DE CONDICIONS D’UN CONTRACTE DE REPOSICIÓ, SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES I SENYALITZACIÓ Vist que, en data 30 de maig de 2012, la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives particulars per al contracte de reposició, subministrament i instal·lació de plaques i altres elements de senyalització per a l’ordenació del trànsit en el nucli urbà de la ciutat d’Algemesí, així com altres aparells de senyalització en la via pública. Atés l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en el qual regula que les administracions públiques podran rectificar en qualsevol moment, d’ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes. Vist que en la clàusula onzena del plec de condicions s’ha detectat un error material, ja que on diu «el termini de garantia de sis mesos» ha de dir «el termini de garantia d’un any». Vist que en la clàusula quinzena apartat B.1. del plec de condicions s’ha detectat un error material, ja que on diu «se li atorgarà 20 punts a la més econòmica» ha de dir «se li atorgarà 40 punts a la més econòmica». Vist tot això, i de conformitat amb allò que estableix l’article 110 i la disposició addicional segona del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, i la Resolució de l’Alcaldia 1215/2011, de 13 de juny, de delegació de competències municipals, el regidor delegat de Seguretat Ciutadana, la Junta de Govern Local, en ús de les atribucions conferides per la Resolució de l’Alcaldia 1215/2011, de 13 de juny, acorda, per unanimitat: Primer. Rectificar la clàusula onzena del plec de clàusules administratives particulars del contracte de reposició, subministrament i instal·lació de plaques i altres elements de senyalització, de manera que: On diu: El termini de garantia de sis mesos. Ha de dir: El termini de garantia d’un any. Segon. Rectificar la clàusula quinzena apartat B.1 del plec de clàusules administratives particulars del contracte de reposició, subministrament i instal·lació de plaques i altres elements de senyalització, de manera que:

9


On diu: Se li atorgarà 20 punts a la més econòmica. Ha de dir: Se li atorgarà 40 punts a la més econòmica. Tercer. Publicar esta correcció en el Perfil del Contractant perquè es tinga coneixement. 5. LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS 5.1. LLICÈNCIA D’OBRA MAJOR (CLÍNICA DENTAL FELIP) EXP. 300/2011 Vist l’expedient de llicència núm.300/2011 instruït a instàncies de Clínica Dental Felip, CB (E98338536), i amb domicili a efectes de notificacions al c/ Dels Mont, 14. Del dit expedient resulta les actuacions següents: Antecedents 1. La llicència per a habilitació de local com a clínica dental (referència cadastral 1612360 YJ2411S0001PZ) es va sol·licitar el 16-9-2011 (Reg. d’entrada 18259). La dita sol·licitud va acompanyada del projecte tècnic redactat per l’estudi d’arquitectura de Salvaldor Camarasa Adan. 2. S’ha presentat la sol·licitud de llicència per a exercir l’activitat de clínica dental. Per resolució núm. 1160/2012, de 14 de juny, es va atorgar la llicència ambiental per a instal·lar l’activitat de clínica dental. 3. El tècnic municipal, en data 13 de juny de 2012, ha emés un informe favorable de la llicència sol·licitada, segons el projecte presentat i la documentació complementària aportada el 7 de juny de 2012. 4. En data 15 de desembre de 2011, es va ingressar en la Tresoreria municipal l’import de l’autoliquidació en concepte de taxa de llicència urbanística i ICIO. L’import conjunt ascendeix a la quantitat total de 573,18 euros (taxa: 280,70 euros; impost 292,48 euros). Raonaments jurídics 1. Normativa d’aplicació Articles 6 lletra d i art. 8.2 lletra b de Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del Sòl; articles 191, 192 i 193 de la Llei Urbanística Valenciana, 16/2005, de 30 de desembre, (LUV) i articles concordants del Decret 67/2006, de 19 de maig, de la Comunitat Valenciana, pel qual s’aprova el Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística (ROGTU). 2. Procediment S’ha seguit el procediment previst en l’art. 488 del ROGTU i, supletòriament, les normes del procediment administratiu comú. L’article 474.4 del ROGTU, admet que es podrà tramitar i atorgar la llicència d’edificació, encara que no s’haja obtingut la llicència ambiental, quan qui tinga la disponibilitat civil de l’immoble assumisca la plena responsabilitat de les conseqüències que pugen derivar de l’eventual denegació posterior de la llicència ambiental.

10


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

3. Naturalesa jurídica i efectes de la llicència La llicència urbanística és un acte reglat, que pressuposa un control previ de que l’activitat a realitzar s’ajusta a l’ordenació urbanística vigent, conformada pel planejament i la normativa sectorial que resulta d’aplicació; així mateix, la llicència autoritza l’exercici del dret a edificar, de conformitat amb el projecte tècnic que acompanya la sol·licitud. No és incompatible amb la naturalesa reglada de les llicències urbanístiques el fet que el seu atorgament es puga condicionar sempre que es tracte de conditio iuris, que són requisits que resulten indispensables perquè la llicència s’ajuste a la legalitat vigent. Estes exigències s’estableixen en virtut del principi de proporcionalitat i quan l’ajust de la petició de la llicència resulta possible sense alterar de manera substancial l’actuació que es pretén cometre. 4. Competència Correspon a l’alcalde l’atorgament de les llicències urbanístiques, de conformitat amb l’article 21.1 lletra q de la Llei 7/1985 de 2 de maig, Reguladora de les Bases de Règim Local. La Junta de Govern Local, en ús de les atribucions conferides per la Resolució de l’Alcaldia 1215/2011, de 13 de juny, acorda, per unanimitat: Primer. Atorgar la llicència a Clínica Dental Felip, CB (E-98338536), per a habilitar com a clínica dental el local situat a la planta baixa de l’edifici núm. 41 del carrer d’Albalat (ref. cadastral: 1612360 YJ2411S0001PZ), d’acord amb la seua sol·licitud i projecte tècnic que l’acompanya (exp. 300-11). Segon. La llicència queda condicionada en la seua validesa i eficàcia als condicionaments següents: 1. Haurà d’identificar l’empresa constructora abans d’iniciar l’edificació. 2. Per a obtindre la llicència de funcionament haurà d’aportar la documentació ressenyada al dispositiu segon de la resolució núm. 1160/2012, de 14 de juny. El local habilitat no podrà ser ocupat fins que s’atorgue la llicència de funcionament. 3. Haurà d’incloure’s en l’edificació les mesures correctores de la llicència ambiental. 4. Haurà de preveure-s’hi la col·locació dels aparells de climatització a la terrassa de l’edifici o integrats en els paraments de la façana, sense sobreeixir del plànol de la façana i amb reixa. 5. Per a obtindre la llicència d’ocupació de l’edifici, s’hauran de reposar els serveis urbanístics que estiguen afectats per l’obra d’habilitació. 6. L’obra d’edificació haurà d’iniciar-se dins del termini de 6 mesos i finalitzar abans de 24 mesos, a comptar des de la data de notificació de concessió de llicència. Tercer. Reconéixer la liquidació provisional de l’ICIO per import de 292,48 euros, sense perjuí de la liquidació definitiva. 11


5.2. LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A L’EDIFICI D’APARCAMENT SOTERRANI I URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL MERCAT Vist que el 4 de juny de 2012 (Reg. d’entrada 10965) s’ha presentat, en format CD, el projecte «As-Built» de l’aparcament soterrani i urbanització en la Plaça del Mercat d’Algemesí. El document presentat té el contingut següent: «1. MEMÒRIA 2. ANNEXOS Annex núm. 1. FITXA DE JUSTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS URBANÍSTIQUES. Annex núm. 2. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI. Annex núm. 3. DECLARATIU SOBRE INFRAESTRUCTURES COMUNES EN ELS EDIFICIS PER A L’ACCÉS ALS SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ. Annex núm. 4. COMPLIMENT NBE NCSR-02. Annex núm. 5. DECLARATIU DEL COMPLIMENT DEL ROGTU. Annex núm. 6. ESTUDI GEOTÈCNIC I PROVA DE BOMBAMENT. Annex núm. 7. MEMÒRIA DE CÀLCUL. Annex núm. 8. PROVA DE CÀRREGA FORJAT COBERTA. Annex núm. 9. INSTAL·LACIONS URBANES I SERVEIS AFECTATS. Annex núm. 10. INST. RECEPTORA D’AIGUA I SANEJAMENT Annex núm. 11. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ Annex núm. 12. COMPLIMENT DEL CTE-HS3 annex núm. 13. COMPLIMENT DEL CTE-SI 3. PLÀNOLS. No hi incorpora, per tant, amidaments, pressupost ni quadres de preus, plecs de condicions…». Havent consultat l’expedient instruït per a la inclusió de l’obra de l’edifici d’aparcament soterrani i urbanització de la plaça del Mercat en el Pla Especial de la Generalitat Valenciana, de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana (PIP), resulten els següents: Antecedents 1. El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 30 de setembre de 2009, va adoptar l’acord següent: «Primer. Quedar assabentada i ratificar la corporació municipal de les gestions realitzades pel Sr. Alcalde President perquè la Conselleria d'Infraestructures i Transport duga a terme en el municipi l’obra d’EXECUCIO D’APARCAMENT SOTERRANI I URBANITZACIÓ DE LA PLAÇA DEL MERCAT, el finançament de la qual es a càrrec del Pla Especial de Suport a la Inversió Productiva en Municipis de la Comunitat Valenciana, que va ser autoritzat mitjançant la Resolució de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de data 12 de juny de 2009, i a este efecte: 1. Aprovar l'objecte d’etes actuacions. 2. Declarar la conformitat amb el projecte d’execució definitori de les referides actuacions contractat per esta corporació manifestant que el este comprén la documentació legalment exigible i compleix la normativa tècnica general i sectorial que li és aplicable, i en particular la de caràcter urbanístic vigent en el municipi, tot això sense perjuí dels correccions i esmenes que, motivades en la supervisió a realitzar per la Conselleria d'Infraestructures i Transport, siga necessari realitzar-hi. 12


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

3. Autoritzar la realització de l'obra per a l'execució de les mencionades actuacions, que resulten necessàries per a portar a efecte el programa municipal. Segon. Delegar en esta Conselleria l'exercici de les competències necessàries per a la gestió i contractació de la dita obra, d'acord amb el projecte d'execució que s'aprove segons el procediment legalment establit, fins a la seua liquidació, que haurà de quedar a càrrec de l'Ajuntament a partir de la seua recepció, a l'acte de la qual assistirà un representant municipal que firmarà una acta de cessió. A més, s’entendrà que esta corporació municipal queda subrogada en les accions derivades del contracte, per vicis ocults i altres incompliments, una vegada que haja transcorregut el termini de garantia i s'haja efectuat la devolució de la garantia». 2. El Projecte Constructiu d’aparcament subterrani i urbanització de la plaça del Mercat d'Algemesí comptava amb un pressupost global de licitació de 5.973.628,80 euros i va ser adjudicat el 12 de juliol del 2010 per l'Honorable Sr. Conseller d'Infraestructures i Transport a VIAS Y CONSTRUCCIONES, SA, amb un coeficient d'adjudicació de 0,9013000004, amb la qual cosa va quedar fixat el preu d'adjudicació en 5.384.031,64 euros. El termini establit per a la realització de les obres va ser de 13 mesos a comptar de la notificació de l’acord per la qual s’autoritzara l'inici de les obres. 3. El 13 d'octubre del 2010, es va firmar l'acta de comprovació de replantejament en què s'indicava que era possible el començament de la demolició de l’edifici del mercat preexistent. No obstant, la resta de treballs programats quedaven supeditats a un informe geotècnic sol·licitat a la Universitat Politècnica de València. Després de la realització per part de la direcció d'obra d'un informe d'anàlisi de procés constructiu de l'aparcament subterrani, s'arribà a la conclusió que l'obra era inviable aplicant el mètode constructiu proposat, sent en este cas necessària una inversió major per a la correcta execució de l'obra, la qual no podia ser afrontada econòmicament, a l'estar sotmesa l'obra al PIP. Este informe és remet a l'Ajuntament i es proposa la realització d'una obra completa en condicions viables amb l'import total de la inversió prevista, la qual cosa comporta la realització de dos soterranis en compte de tres. S’incorporarà, a més, la urbanització completa de la plaça, totes les instal·lacions necessàries per a la correcta explotació de l'aparcament, així com el compliment de la Llei de Mobilitat de la Generalitat Valenciana. 4. El Ple de l’Ajuntament, en acord de data 30 de desembre de 2010, va acceptar la proposta de modificació del projecte per a la construcció de dos plantes de l'aparcament i la urbanització de la plaça del Mercat. Al juliol del 2011, es redacta un projecte bàsic en què es descriu l'obra que s'estava executant i que contempla el que ja s’ha indicat. 13


Esta modificació no suposa cap increment del cost d’execució respecte al projecte primitiu, per la qual cosa es manté el pressupost d’adjudicació sense IVA de 4.641.406,58 euros. En este projecte bàsic es contempla l'obra necessària per a l'execució d'un aparcament de dos plantes soterranis, incorporant-se a més obres no previstes en el projecte primitiu i necessàries per al seu funcionament correcte. Es va aprofitar també la redacció d’este projecte bàsic per a actualitzar alguns mesuraments que, segons el projecte, no s'ajustaven a la realitat de l'obra. Finalment, també es objecte de l'esmentat projecte bàsic definir les obres corresponents al capítol de millores. Segons el plec de condicions administratives del contracte de l'obra, s'estableix que el contractista executarà, com a millora, un 20% de l'obra sense suposar cap cost per a l'Administració. Per la Resolució de la Consellera d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, de data 27 de setembre de 2011, s’aprova la modificació del contracte. 5. Una vegada finalitzada l'obra, la direcció facultativa ha redactat el projecte “As Built” en què es descriu i justifica l'obra executada. Este projecte conté una declaració subscrita pel tècnic redactor de compliment de la normativa urbanística vigent i dels requisits bàsics de qualitat de l'edificació. Havent contrastat este document amb el projecte bàsic, es verifica que no hi ha cap modificació en la distribució interior de les plantes d'aparcament, encara que sí que es modifiquen, en major o menor mesura, la superfície de les places d'aparcament i, en particular, les destinades a motocicletes. 6. L’arquitecte municipal ha emés l’informe següent: «En el transcurs de les obres s’han realitzat modificacions normatives que, si bé són posteriors al projecte aprovat per l’Ajuntament, cal avaluar l’interés de la seua aplicació pels canvis i avantatges que suposarien: 1. El 18 de desembre de 2.009 es publica l’Ordre, de 7 de desembre, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge en què s’aproven les condicions de disseny i qualitat que substituiran les HD-91. Esta norma estableix la necessitat d’un replà perquè la incorporació del vehicle a la via pública es realitze amb seguretat. Este s’ha d’efectuar des d’una superfície plana, amb pendent no superior al 5%, amb una amplària mínima de 3,00 m i una profunditat mínima de 4,50 m, sense incloure en esta superfície la d’ús i domini públic. Malgrat que en la rampa d’eixida pel carrer dels Arbres és impossible l’acompliment d’este precepte per la consideració d’espai públic de tota la plaça, sí caldria perllongar la tanca de protecció de la rampa fins a un mínim de 4,5 m més enllà de la incorporació d’esta al carrer dels Arbres, per garantir la seguretat dels vianants en les eixides dels vehicles de l’interior de l’aparcament. 2. L’11 de març de 2010 es publica al BOE la modificació del Codi Tècnic de l’Edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat, que estableix entre d’altres les condicions a acomplir per facilitar l’evacuació de discapacitats en cas d’incendi. Atés que les dos eixides de l’aparcament no són accessibles en cas d’incendi (inoperativitat dels 14


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

ascensors), en virtut del punt 9.1 del DB-SI, caldria dotar-les de zones de refugi per a minusvàlids, i es podria estudiar la possibilitat d’aprofitaments de les estàncies “ofici” d’ambdós plantes per a este fi. La posició de l’edifici futur del mercat està determinada per la ubicació de les pantalles estructurals que s’han realitzat en la present obra. S’ha detectat una variació respecte al projecte aprovat i el present projecte “As Built” a l’executat. La reculada respecte al carrer de l’Acadèmic Segura es troba entre 1,07 metres i 1,43 metres, i respecte al carrer de Sant Sebastià està al voltant d’un metre, malgrat que, segons la direcció facultativa, estes pantalles sofreixen una retallada de longitud a partir de la cota 0,00, i des d’esta cota es podria considerar amb la retallada, que sí uqe es troben alineades. La posició de l’edifici no envairà previsiblement les projeccions dels carrers adjacents dins la plaça. No obstant, sí que modifica l’espai urbà resultant, reduint la plaça interior i augmentant l’espai previ a la façana a Lluís Vives - Acadèmic Segura. I per tot açò, tinc a bé concloure que, sense valorar l’estat d’execució de l’obra, el projecte definit és viable des del punt de vista del planejament local i la normativa d’incendis i accessibilitat aplicable». 7. Per la Resolució de l’Alcaldia, de data 5/08/2009, es va concedir la llicència ambiental per a l’activitat de garatge amb un total de 340 places. Esta llicència ha sigut atorgada d’acord amb el projecte primitiu de tres plantes d’aparcament. Per esta raó, cal modificar-lo i ajustar-lo al projecte final d’obra. Als fets exposats, els són d’aplicació els següents: Raonaments jurídics Únic. L’article 11 de la Llei 3/2004, de 30 de juny, d’Ordenació i Foment de la Qualitat de l’Edificació diu que, en funció dels objectius, el projecte d’un edifici pot desenvolupar-se en les fases següents: a) Projecte bàsic, que ha de tindre el contingut mínim per a sol·licitar la llicència municipal d’edificació. b) Projecte d’execució, que desenvolupa el projecte bàsic, amb la determinació completa de detalls i especificacions de tot tipus de material, elements constructius i instal·lacions, valorats econòmicament. Este projecte és preceptiu per al començament de les obres. c) El projecte final d’obra, que recopila tota la documentació referent a l’obra executada i incorpora totes les modificacions realitzades en el procés d’execució prèviament autoritzades per l’administració competent. El projecte de l’edifici d’aparcament soterrani, presentat per la direcció facultativa, es correspon amb esta tercera fase, encara que no conté la medició i valoració de les diferents unitats d’obra. Este projecte ha d’anar acompanyat de l’acta de recepció i entrega de l’edifici a l’Ajuntament, junt amb el certificat final d’obra i el llibre de l’edifici, que conformen la documentació de l’obra executada, segons preveu l’article 7 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació. 15


A fi de regular la situació urbanística de l’edifici d’aparcament i als efectes de la inscripció de la declaració d’obra nova, resulta preceptiu l’atorgament de la llicència urbanística, amb independència que es tracte d’un edifici de promoció pública. En este sentit, la llicència urbanística constitueix l’acte pel qual l’Ajuntament d’Algemesí verifica l’adequació del projecte d’aparcament subterrani de la plaça del Mercat al que disposa el planejament i la normativa sectorial d’aplicació». Atés que l’òrgan competent és l’alcalde, que ha delegat a favor de la Junta de Govern Local, vista la proposta d’Urbanisme, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat: Primer. Atorgar la llicència urbanística a l’edifici d’aparcament soterrani i d’urbanització de la plaça del Mercat, d’acord amb el projecte bàsic i el projecte «As Built» redactat per l’enginyer Juan José Villalba Calvete i inclòs en el Pla Especial de la Generalitat Valenciana de suport a la inversió productiva en municipis de la Comunitat Valenciana. Esta llicència queda condicionada al compliment de les condicions següents : a) S’ha de perllongar el tancat de protecció (o solució semblant) de la rampa d’eixida de vehicles fins a un mínim de 4,5 m més enllà de la incorporació d’esta al carrer dels Arbres, per garantir la seguretat dels vianants en les eixides dels vehicles de l’interior de l’aparcament. b) Per a facilitar l’evacuació de persones amb mobilitat reduïda, s’ha de dotar de zones de refugi i, a este efecte, s’han d’habilitar les estàncies “ofici” que es troben en les dos plantes. c) El projecte d’activitat ha d’ajustar-se al projecte final d’obra abans de l’atorgament de la llicència de funcionament. Segon. Notificar el present acord a la direcció facultativa de l’obra. 5.3. AUTORITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ DE LA PLAÇA DE BOUS EN LA PLAÇA MAJOR «SETMANA TAURINA 2012» Vista la sol·licitud presentada pel Sr. (*), president de la Comissió Taurina 2012, amb domicili en l’avinguda de Bernat Guinovart, núm. 11-2ª, i amb DNI 20764568-F, en què exposa que, com a mandatari de la Comissió i com a tràmit previ a l’obtenció d’altres autoritzacions i permisos dels organismes de la Comunitat Autònoma per a realitzar espectacles durant la tradicional Setmana de Taurina 2012, que tindrà lloc del 21 al 30 de setembre d’enguany, de conformitat amb el que disposa l’article 21 del Reial Decret 145/1996, de 2 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament d’Espectacles Taurins, de l’article 64 del Decret 24/2007, de 23 de febrer del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Festejos Taurins tradicionals en la Comunitat Valenciana (bous al carrer) i de l’article 5.1, del Decret 5/2002, de 8 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regula el procediment per a la concessió als ajuntaments de les llicències per a la realització d’espectacles o activitats recreatives i establiments públics, sol·licita autorització per a la instal·lació i funcionament d’una plaça de bous a la plaça Major d’esta ciutat durant la tradicional Setmana de Bous 2012.

16


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

La Junta de Govern Local, en ús de les atribucions conferides per la Resolució de l’Alcaldia 1215/2011, de 13 de juny, acorda, per unanimitat: Primer. Autoritzar la instal·lació i funcionament d’una plaça de bous desmuntable per a realitzar jonegades i espectacles musicals nocturns a la plaça Major d’esta ciutat, durant la tradicional Setmana Taurina 2012. Segon. Notificar-ho a la Comissió Taurina. 5.4. AUTORITZACIÓ PER L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB TAULES I CADIRES Havent vist les diferents peticions presentades, que sol·liciten ocupar la via pública, i havent vist els informes emesos a este fi i efecte, la Junta de Govern Local, en ús de les atribucions conferides per Resolució de l’Alcaldia 1215/2011, de 13 de juny, acorda per unanimitat: Primer. Autoritzar les ocupacions següents, sempre que no es dificulte la circulació ni s’ocasionen molèsties als vianants ni als veïns. Estes autoritzacions s’atorguen a títol de precari, per la qual cosa podran ser revocades en qualsevol moment per raons d’interés públic. NOM BAR MIRADOR DE GUINOVART Av. Josefa Ahuir, 2 BAR TAVERNA DE SANTI C/ Albalat, 42-B BAR NOU BAR C/ Pizarro, 2 BAR AVALON C/ Francesc Ribalta, 14 BAR CA DORA Av. Generalitat, 6 cantó c/ Polinyà GELATERIA XIXONENCA II Parc de Salvador Castell, 35 BAR EL BON GUST Av. Bernat Guinovart, 13 BAR MIGUEL Pl. Ribera, 5 BAR CAFÉ OLÉ C/ Covadonga, 37 BAR XÚQUER C/ València, 187

UBICACIÓ TENDAL de 24 m²

DURACIÓ Del 15-06-2012 al 14-072012

5 TAULES davant façana i del baix escala núm. 42 2 TAULES davant façana 3 TAULES davant façana 3 TAULES davant façana

Juliol-2012

de la seua núm. 44-b i de la seua de la seua de la seua

15 TAULES superfície màxima de 60 m² en zona del parc 4 TAULES davant de la seua façana 2 TAULES davant de la seua façana 2 TAULES davant de la seua façana 2 TAULES davant de la seua façana

Del 16-06-2012 al 15-072012 Del 15-06-2012 al 14-072012 Del 10-06-2012 al 09-072012 Del 14-06-2012 2012 Del 16-06-2012 2012 Del 16-06-2012 2012 Del 13-06-2012 2012 Del 06-06-2012 2012

al 13-07al 15-07al 15-07al 12-07al 05-07-

Segon. Advertir els interessats del que disposa l’article 7 de l’Ordenança fiscal núm. 3.8 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic que 17


estableix: «Aquelles utilitzacions o aprofitaments del domini públic local realitzats sense l’autorització oportuna seran susceptibles de la imposició de la sanció tributària oportuna per comissió d’infracció tributària simple, amb incoació prèvia d’un expedient sancionador, sense perjuí de la legislació urbanística». Tercer. Els establiments autoritzats mantindran en perfecte estat de neteja la zona autoritzada i tota la zona d’influència que s’embrute per la seua activitat. 5.5. DONAR COMPTE DE LA DECLARACIÓ D’INTERÉS COMUNITARI (CORFASEC, S.L.) Es dóna compte de la Resolució de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi ambient, de data 25 de maig de 2012, en la qual, vist l’expedient 2008/0545, promogut per Francisco José Domingo Moreno, en nom i representació de l’entitat mercantil CORFASEC, SL, declara d’interés comunitari la instal·lació d’una planta d’assecatge de polpa i pell de taronja en sòl no urbanitzable del terme d’Algemesí, polígon 1, parcel·les 10, 115, 116 i 126. La Junta de Govern Local en queda assabentada. 6. GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA 6.1. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA CONSELLERIA DE TURISME, CULTURA I ESPORTS PER A L’INCREMENT BIBLIOGRÀFIC DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Havent donat compte de l’Ordre 11/2012, de 6 de juny, de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a l’increment bibliogràfic en les biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6799, de 19-06-2012). Atés que este Ajuntament té interés d’incrementar els fons bibliogràfics de les biblioteques municipals amb les ajudes convocades. La Junta de Govern Local, en ús de les atribucions conferides per la Resolució de l’Alcaldia 1215/2011, de 13 de juny, acorda, per unanimitat: Primer. Sol·licitar a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports una ajuda per a l’increment bibliogràfic de la biblioteca municipal amb una quantia total del gasto de 18.000 euros. Segon. Que el compte justificatiu es correspon amb els gastos i inversions realitzades (apartat E) i amb l’objecte de la convocatòria. 6.2. APROVAR LA JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA A LES JORNADES DE TEATRE ESCOLAR Vist que en la Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 16 de maig de 2012, es va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar la subvenció als centres escolars en concepte de participació en les Jornades de Teatre Escolar en càrrec a la partida 320-48901, amb un import màxim de 6.000 euros. 18


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

I que en el mateix acord es va aprovar que la subvenció als centres escolars s’atorgara mitjançant el sistema de mòduls, segons el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (RGS), aprovat pel Reial Decret 887/2006, i en concret els articles 76 a 79 de l’esmentat reglament. I atés que en el mateix acord s’estableix que es lliure un pagament anticipat del 50% del total de l’ajuda concedida, i el 50% restant al finalitzar l’activitat i una vegada justificada la subvenció amb una memòria signada pel director del centre escolar beneficiari de la subvenció, d’acord amb l’establit en l’article 78 del RGS. I vist que les Jornades de Teatre Escolar van finalitzar el 7 de juny de 2012 i, havent comprovat esta regidoria que la totalitat dels centres han presentat la memòria requerida i que es justifica la totalitat de la subvenció aprovada, la Junta de Govern Local, en ús de les atribucions conferides per la Resolució de l’Alcaldia 1215/2011, de 13 de juny, acorda, per unanimitat: Primer. Considerar justificada la subvenció atorgada, per la participació de tots els centres escolars a les Jornades de Teatre Escolar, amb la representació de l’obra teatral preparada, i conseqüentment, reconéixer l’obligació i ordenar el pagament el 50% restant de la subvenció aprovada en acord de Junta de Govern Local, en sessió ordinària, de 16 de maig de 2012, en càrrec a la partida 320-48901 del vigent pressupost. Segon. Notificar el present acord al Departament d’Intervenció i als interessats als efectes oportuns. 6.3. ATORGAMENT DE SUBVENCIONS ALS CENTRES ESCOLARS EN CONCEPTE DE PARTICIPACIÓ EN EL XXX JOCS ESCOLARS DE LA COMUNITAT VALENCIANA Vista la Resolució de l’Alcaldia, de data 24 d’abril de 2012, en la qual s’ordena l’inici de l’expedient de subvencions per als centres escolars del municipi que participen als XXX Jocs Escolars Esportius de la Comunitat Valenciana d’àmbit municipal que organitza el Consell Valencià de l’Esport. Atenent que l’esport escolar forma part de l’educació dels xiquets i xiquetes que assisteixen als col·legis del nostre municipi des de fa uns 30 anys, i a més a més, enguany és la trentena edició dels Jocs Escolars de la Comunitat Valenciana d’àmbit municipal que organitza el Consell Valencià de l’Esport, i per tal de donar continuïtat i recolzar l’esport escolar l’ajuntament atorga als centres participants una subvenció. Que, d’acord amb el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aprovat pel Reial Decret 887/2006, i en concret els articles 76 a 79 de l’esmentat reglament, es preveu la modalitat de la concessió i justificació de subvencions per mòduls.

19


I vistos els informes del tècnic especialista en esports en els quals és valora el cost per l’activitat i arbitratges com a conseqüència de la participació en els XXX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, i incorpora l’informe de fiscalització. La Junta de Govern Local, en ús de les atribucions conferides per la Resolució de l’Alcaldia 1215/2011, de 13 de juny, acorda, per unanimitat: Primer. Aprovar que la subvenció als centres escolars en concepte de participació als XXX Jocs Escolars de la Comunitat Valenciana d’àmbit municipal, s’atorgue mitjançant el sistema de mòduls, en càrrec a la partida 340-48901 amb un import màxim de 25.000 euros. Segon. Que s’accepte com a valoració d’estos mòduls els especificats en l’informe del tècnic, de data 30 d’abril de 2012, que s’adjunten a l’expedient i que són els següents: Una quantitat fixa de 580 euros per a cada col·legi participant, més 180 euros per equip amb què participe cada centre escolar. A més, s’estableix en concepte d’arbitratges la quantitat de 861 euros per trimestre, que suposa un total de 2.583 euros per a tota la competició. Tercer. Que s’aprove segons la valoració dels mòduls una subvenció per a cada centre escolar per la quantitat que tot seguit es relaciona:

COL·LEGI

Fix

180 € equip

per Total equips

CP Verge del Pilar

580 €

6 x 180 €

1.080 €

1.660 €

CP Cervantes

580 €

9 x 180 €

1.620 €

2.200 €

CP Ribalta

580 €

6 x 180 €

1.080 €

1.660 €

CC Maristes

580 €

10 x 180 €

1.800 €

2.380 €

CC M. Auxiliadora

580 €

15 x 180 €

2.700 €

3.280 €

CC Santa Ana

580 €

15 x 180 €

2.700 €

3.280 €

CC Calassanç

580 €

15 x 180 €

2.700 €

3.280 €

CEIP Salvador Andrés

580 €

6 x 180€

1.080 €

1.660 €

IES Bernat Guinovart

580 €

3 x 180 €

540 €

1.120 €

IES Sant Vicent Ferrer

580 €

3 x 180 €

540 €

1.120 €

TOTAL

5.800,00 €

15.840,00 €

21.640,00 €

TOTAL SUBV

Que s’aprove una subvenció al CEIP Verge del Pilar en concepte d’arbitratges per als tres trimestres dels XXX Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, per un total de 2.583 euros, segons el mòdul de valoració. 20


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

Quart. La subvenció es justificarà amb una memòria signada pel director del centre escolar beneficiari de la subvenció, d’acord amb l’establit a l’article 78 del RGS. Cinqué. D’acord amb el que estableix el mòdul per participació en els XXX Jocs Esportius, a aquell col·legi que després d’inscriure’s no hi participe o no ho faça en la totalitat dels equips inscrits, se li se demanarà la devolució de la subvenció o se li descomptarà la part proporcional de la subvenció concedida inicialment. Sisé. El pagament de la subvenció atorgada als col·legis que es relaciona en el punt tercer es realitzarà anticipant el 50% en el moment de l’aprovació d’este acord i la resta, al finalitzar l’activitat i una vegada justificada la subvenció d’acord amb el punt quart d’este acord. 6.4. FIXACIÓ ALGECAMPUS

DEL

PREU

PÚBLIC

PER

LA

PARTICIPACIÓ

EN

Vista la programació d’activitats a celebrar durant el tercer trimestre de 2012 al Centre d’Informació i Acció Juvenil d’Algemesí (CIAJ), presentada per Sara Ferragud Navarro, i que inclou la realització de la V Edició de l’Algecampus. Havent donat compte que l’article 2 del RDL 2/2004, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que la hisenda de les entitats locals estarà constituïda pels preus públics entre altres. Atés que l’article 47 del RDL 2/2004 estableix que l’establiment dels preus públics correspondrà al Ple o, per delegació, a la Junta de Govern Local. Atés que l’Ordenança reguladora núm. 4 relativa als preus públics per a la prestació de serveis, en l’article 3, apartat 4.1.4.C.3. estableix que «La Comissió de Govern, mitjançant una resolució degudament motivada, podrà establir els preus per a les referides accions de caràcter formatiu i lúdic dins dels límits fixats». Vistos els antecedents i fonaments jurídics exposats, la Junta de Govern Local, en ús de les atribucions conferides per la Resolució de l’Alcaldia 1215/2011, de 13 de juny, acorda, per unanimitat: Primer. Fixar el següent preu públic per al curs següent: Curs Lloc Duració Horari Cost Núm. Places

ALGECAMPUS Ciaj 20, 21 i 22 juliol Obertura 20 de juliol a les 20.00 h i tancament 22 de juliol a les 15.00 h 15.000,00 € 200 21


Preu

20 €

Segon. Comunicar el present acord al Departament d’Intervenció per al seu coneixement i als efectes oportuns. 6.5. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ COMPTABLE D’OBLIGACIONS NÚM. 111 Havent donat compte del resum comptable d’obligacions pendents d’aprovació núm. 111, que ascendeix a un import total de 28.662,58 euros. Atés que Intervenció ha realitzat la proposta d’aprovació de les factures que les unitats gestores dels departaments han remés degudament visades i signades pel tècnic gestor i pel regidor responsable. Atés que estan dotades de crèdit adequat i suficient per a l’autorització, la disposició i el reconeixent de l’obligació de la despesa. Vist el que disposen els articles 185 i 186 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Junta de Govern Local, en ús de les atribucions conferides per la Resolució de l’Alcaldia 1215/2011, de 13 de juny, acorda per unanimitat: Primer. Aprovar, autoritzar, disposar, reconéixer i ordenar el pagament del resum comptable núm. 111, que ascendeix a 28.662,58 euros. Segon. Atorgar el trasllat del present acord al Departament d’Intervenció. 7. DESPATX EXTRAORDINARI No s’adoptà cap d’acord. 8. PRECS I PREGUNTES No se’n van formular.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió a les 14.45 hores, la qual cosa, com a secretari, certifique.

L’alcalde president

Vicent Ramón García Mont

El secretari general

Vicente Carbonell Chirivella

22

actan2520-06-2012  

http://www.algemesi.net/va/sites/algemesi.portalesmunicipales.es/files/actan2520-06-2012.pdf

Advertisement