Page 1

Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

Este document si conté dades de caràcter personal objecte de protecció, estan omeses, substituïdes per asterisc (*), per donar compliment a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal.

ACTA NÚMERO 7/2012

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL REALITZADA EL DIA QUINZE DE FEBRER DE DOS MIL DOTZE A l’Ajuntament d’Algemesí, a les 14.15 hores del dia 15 de febrer de 2012, es reuneixen, amb la presidència del Sr. Alcalde, Vicente Ramón García Mont, els senyors regidors que apareixen més avall, que constitueixen la totalitat dels components de la Junta de Govern Local, assistits pel senyor secretari general de la corporació, a fi i efecte de realitzar en primera convocatòria la sessió ordinària corresponent al dia que apareix en esta acta. ASSISTENTS Sr. Alcalde President Vicente Ramón García Mont Srs. Regidors Mª Beatriz Díaz Morcillo Antonio F. Saá Carrasco Enrique S. Ballester Llopis Vicente Felici Castell Gabriel Palop Sarrías Amparo Lluch Ferrís Mª Ángeles García Abad Sr. Secretari General Vicente Carbonell Chirivella El Sr. Alcalde obri la sessió i es passa a tractar els assumptes amb competència derivada de les delegacions atorgades per la Resolució 1215/2011, de 13 de juny i les altres atribucions generals que estableix la llei. ORDRE DEL DIA 1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR Es dóna compte de l’acta de la sessió anterior núm. 6/2012, realitzada el dia 8 de febrer de 2012, que s’aprova per unanimitat, sense esmena ni proposta de rectificació i s’ordena la seua transcripció al llibre d’actes corresponent de conformitat amb l’article 110 del ROF.


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

2. CONVENIS, DRETS I ACCIONS 2.1. APROVACIÓ DEL CONVENI SOBRE EL PROGRAMA DE TERMALISME SOCIAL Atés que el programa de termalisme social de l’Inserso és una iniciativa de màxim interés per a pensionistes i jubilats, per la qual cosa cal promoure-la i difondre-la entres estos col·lectius. Atés que els balnearis del grup Hervideros de Cofrentes (Cofrentes, Montanejos, Baños de Montemayor i el balneari associat de Chulilla) tenen firmat un conveni amb la Unió Democràtica de Pensionistes (UDP) i amb la finalitat d’obtindre més avantatges en les tarifes dels usuaris d’Algemesí, i, vista la proposta de la regidora delegada de Benestar Social, la Junta de Govern Local, en ús de les atribucions conferides per la Resolució de l’Alcaldia 1215/2011, de 13 de juny, acorda, per unanimitat: Primer. Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Algemesí i el Grupo Hervideros de Cofrentes, que inclou els balnearis de Cofrentes, Chulilla, Montanejos i Baños de Montemayor, per a l’aplicació d’unes tarifes especials i ofertes als veïns d’Algemesí que utilitzen estos serveis, que no es reprodueix formant part d’este acord. Segon. Facultar l’alcalde tan àmpliament com en dret procedisca per a la firma del conveni amb el Grupo Hervideros de Cofrentes. 3. GESTIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTÀRIA 3.1. ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ «AMANECER GITANO» Vist l’escrit de data 8 de febrer de 2012 , Reg. d’entrada 2408, presentat per (*), en relació a la sol·licitud d’ajuda econòmica a l’associació Nuevo Amanecer Gitano. Atés que existeix crèdit suficient i adequat en la partida 330-48900 del vigent pressupost. D’acord amb el que estableix la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, en l’article 22.2.c) que manifesta: «Es podran atorgar de forma directa les subvencions següents: .... c) amb caràcter excepcional, aquelles altres subvenciones en les quals s’acrediten raons d’interés públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública». I atés el que estableix la base 34a de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal per a l’any 2012, que inclou l’associació Nuevo Amanecer Gitano com a


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

beneficiària d’una subvenció directa, per raons d’interés social, humanitari i per la dificultat de la seua convocatòria pública. La Junta de Govern Local, en ús de les atribucions conferides per la Resolució de l’Alcaldia 1215/2011, de 13 de juny, acorda, per unanimitat: Primer. Atorgar una ajuda econòmica a l’associació Nuevo Amanecer Gitano per un total de 1.200 euros. Segon. Avançar un 50 % de la subvenció, és a dir, 600 euros. Tercer. Per al pagament de les ajudes, l’associació beneficiària haurà de retre un compte justificatiu en què s’han de incloure les activitats realitzades que han sigut finançades amb la subvenció i el seu cost, amb el desglossament de cada una de les despeses. A més, la seua presentació es farà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del termini per a la realització de l’activitat i, en tot cas, abans de l’1 de desembre de 2012. Quart. Les despeses s’acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori. La justificació la realitzarà l’entitat preceptora davant la Regidoria de Cultura, d’acord amb la base 29.3.6 d’execució del pressupost municipal vigent. Cinqué. En tot el material de difusió de l’associació haurà d’aparéixer el logotip de l’Ajuntament d’Algemesí, en qualitat d’institució col·laboradora. Sisé. Notificar el present acord al Departament d’Intervenció i a l’associació interessada als efectes oportuns. 3.2. ATORGAMENT D’UNA SUBVENCIÓ A L’ASSOCIACIÓ «AMES DE CASA TYRIUS» Vist l’escrit de data 9 de febrer de 2012, amb Reg. d’entrada 2429, presentat per l’Associació Ames de Casa Tyrius, en relació a la sol·licitud d’ajuda econòmica. Atés que existeix crèdit suficient i adequat en la partida 330-489.00 del vigent pressupost. D’acord amb el que estableix la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, en l’article 22.2.c) que manifesta: «Es podran atorgar de forma directa les subvencions següents: .... c) amb caràcter excepcional, aquelles altres subvenciones en les quals s’acrediten raons d’interés públic, social, econòmic o humanitari, o d’altres degudament justificades que dificulten la seua convocatòria pública».


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

I atés el que estableix la base 34a de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal per a l’any 2012, que inclou l’associació Ames de Casa Tyrius com a beneficiària d’una subvenció directa, per raons d’interés social, humanitari i per la dificultat de la seua convocatòria pública. La Junta de Govern Local, en ús de les atribucions conferides per la Resolució de l’Alcaldia 1215/2011, de 13 de juny, acorda, per unanimitat: Primer. Atorgar una ajuda econòmica a l’associació Ames de Casa Tyrius per un total de 3.000 euros. Segon. Avançar un 50 % de la subvenció, és a dir, 1.500 euros. Tercer. Per al pagament de les ajudes, l’associació beneficiària haurà de retre un compte justificatiu en què s’han de incloure les activitats realitzades que han sigut finançades amb la subvenció i el seu cost, amb el desglossament de cada una de les despeses. A més, la seua presentació es farà, com a màxim, en el termini de tres mesos des de la finalització del termini per a la realització de l’activitat i, en tot cas, abans de l’1 de desembre de 2012. Quart. Les despeses s’acreditaran mitjançant factures i altres documents de valor probatori. La justificació la realitzarà l’entitat preceptora davant la Regidoria de Cultura, d’acord amb la base 29.3.6 d’execució del pressupost municipal vigent. Cinqué. En tot el material de difusió de l’associació haurà d’aparéixer el logotip de l’Ajuntament d’Algemesí, en qualitat d’institució col·laboradora. Sisé. Notificar el present acord al Departament d’Intervenció i a l’associació interessada als efectes oportuns. 3.3. APROVACIÓ DE LA JUSTIFICACIÓ DEL CONVENI AMB LA PARRÒQUIA DE SANT JAUME APÒSTOL PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN ORGUE Vist el conveni de col·laboració de l’Ajuntament d’Algemesí amb la parròquia Sant Jaume Apòstol, per a la construcció d’un orgue, aprovat en sessió plenària de 30 d’abril de 2007, en el qual s’autoritza la despesa amb caràcter plurianual (5 anys) de 20.000 euros anuals. Vist el conveni de col·laboració de l’Ajuntament d’Algemesí amb la parròquia Sant Jaume Apòstol per a la construcció de la segona fase de l’orgue de la basílica menor de Sant Jaume, aprovat en sessió plenària de 30 de novembre de 2010, amb el qual s’autoritza la despesa amb caràcter plurianual (3 anys), amb un import previst de 20.000 euros per al mes de gener de 2011, 40.000 euros per al mes de gener de 2012 i 40.000 euros més per a gener del 2013.


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

Atés que existeix crèdit suficient i adequat en la partida 330-789.00 (AD-27/12). Atés el que estableix la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre, en l’article 22.2 que manifesta: «podran concedir-se de forma directa les subvencions següents: a) Les previstes nominativament en els Pressupostos Generals del Estat, de les Comunitats autònomes o de les Entitats locals, en els terminis establits en els convenis i en la normativa reguladora d’estes subvencions ». La Junta de Govern Local, en ús de les atribucions conferides per la Resolució de l’Alcaldia 1215/2011, de 13 de juny, acorda, per unanimitat: Primer. Aprovar la justificació per import de 40.000 euros per a la construcció d’un orgue a la parròquia Sant Jaume Apòstol, corresponent a l’exercici 2011. Segon. Aprovar el pagament de 40.000 euros en càrrec a la partida 330-78900 (AD 27/12). Tercer. Notificar el present acord al Departament d’Intervenció i als interessats als efectes oportuns. 3.4. APROVACIÓ DE LA RELACIÓ COMPTABLE D’OBLIGACIONS NÚMERO 10 Havent donat compte del resum comptable d’obligacions pendents d’aprovació núm.10, que ascendeix a un import total de 132.634,28 €. Atés que Intervenció ha realitzat la proposta d’aprovació de les factures que les unitats gestores dels departaments han remés degudament visades i signades pel tècnic gestor i el regidor responsable. Atés que estan dotades de crèdit adequat i suficient per a l’autorització, la disposició i el reconeixement de l’obligació de la despesa. Vist el que disposen els articles 185 i 186 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Junta de Govern Local, en ús de les atribucions conferides per la Resolució de l’alcaldia 1215/2011, de 13 de juny, acorda per unanimitat: Primer. Aprovar, autoritzar, disposar, reconéixer i ordenar el pagament del resum comptable núm. 10, que ascendeix a 132.634,28 €. Segon. Atorgar trasllat del present acord al Departament d’Intervenció. 4. DESPATX EXTRAORDINARI No s’adoptà cap d’acord.


Ajuntament de la Ciutat d’Algemesí Plaça Major, 3 - 46680 Algemesí - Telèfon 96 201 90 00 - Fax 96 201 90 01 – E-mail: ajuntament@algemesi.net – CIF: P4602900E - Codi Ine: 460291

5. PRECS I PREGUNTES No se’n van formular.

I, no havent-hi més assumptes a tractar, es tanca la sessió a les 14.45 hores, la qual cosa, com a secretari, certifique.

L’alcalde president

Vicent Ramón García Mont

El secretari general

Vicente Carbonell Chirivella

/acta-n-7-15-02-2012  

http://www.algemesi.net/va/sites/algemesi.portalesmunicipales.es/files/acta-n-7-15-02-2012.pdf