Page 1

amsterdam vienna london paris moscow dublin

BRATISLAVA

copenhagen

L J UBL J ANA

athens barcelona

Z AGREB

kiev

BEOGRAD


MODERN


CLASSIC

COUNTRY


Graphite


GB

SK

SI

Black and White, an innovation in wooden flooring.

Black and White - inovácia v oblasti drevených podláh.

Black and White, inovacija med lesenimi talnimi oblogami.

Shades of grey and the contrast between dark and light form the basis of this new collection. Design and modern: no style could suit the floors in the Black and White collection more perfectly. The collection features restful designs in contemporary shades.

Odtiene šedej a kontrast medzi tmavými a svetlými dekórmi formujú základy tejto novej kolekcie. Dizajn a trend – žiadny iný štýl nemôže dokonalejšie vyhovovať podlahám kolekcie Black and White. Charakteristickou črtou kolekcie sú harmonické dekóry v moderných odtieňoch.

Odtenki sive in kontrasti med temnim in svetlim so osnova te nove kolekcije. Dizajnersko in moderno sta besedi, ki najbolje opišeta kolekcijo Black and White. Odlikujejo jo umirjene oblike in sodobni odtenki.

Contrast in the interior provides space with a natural foundation. Floors from the Black and White collection create an architectural atmosphere in living and working environments.

Kontrast v interiéri dáva priestoru prírodný základ. Podlahy z kolekcie Black and White vytvárajú architektonickú atmosféru v obytných a pracovných priestoroch.

Barvni kontrasti poskrbijo za naravni videz prostora. Talne obloge iz Black and White kolekcije ustvarjajo v bivalnih in delovnih prostorih prijetno vzdušje.

HR

Black and White je novost u svijetu podnih obloga od drveta. Osnova ove kolekcije su nijanse sive i kontrasti između svijetlih i tamnih tonova. Dizajnerski i moderno, riječi su koje bi najbolje opisale kolekciju Black and White. Kolekcija je umirenih oblika i suvremenih nijansi. Kontrasti boje daju prostoru prirodan izgled. Kolekcija Black and White u stambenom i poslovnom prostoru daje ugodan osjećaj.

RS

Black and White je novost u svetu podnih obloga od drveta. Osnova ove kolekcije su nijanse sive i kontrasti između svetlih i tamnih tonova. Dizajnerski i moderno, reči su koje bi najbolje opisale kolekciju Black and White. Kolekcija je umirenih oblika i savremenih nijansi. Kontrasti boje daju prostoru prirodan izgled. Kolekcija Black and White u stambenom i poslovnom prostoru kreira prijatan osećaj.


Pearl White


Pearl White 15/4 600-1900x190mm

Almond 15/4 600-1900x190mm

Graphite 15/4 600-1900x190mm

Charcoal 15/4 600-1900x190mm

Folkestone 15/4 600-1900x190mm


Baykal

E ARTH

&

FIRE

EARTH

&

FIRE


GB

SK

SI

HR

RS

Earth & Fire, the art of living, the art of flooring.

Earth & Fire, umenie života, umenie podláh.

Earth & Fire – talna obloga, ki označuje življenjski stil.

Earth & Fire – podna obloga je životni stil.

Earth & Fire – podna obloga je životni stil.

An exclusive collection of wooden fl oors inspired by the stillness of nature and the beauty of modern architecture. The intensity of an Earth & Fire floor lends a metropolitan nature to an environment. The floor builds a strong foundation for a quietly luxurious design interior.

Exkluzívna kolekcia drevených podláh, inšpirovaných pokojom prírody a krásou modernej architektúry. Intenzita podláh Earth & Fire požičiava prostrediu metropolitnú prírodu. Táto podlaha vytvára silný základ pre luxusný interiér.

Izbrana kolekcija talnih oblog, navdihnjena z umirjenostjo narave in lepoto sodobne arhitekture. Intenzivnost talnih oblog Earth & Fire daje prostoru metropolitanski značaj. Tla predstavljajo močno osnovo za umirjen luksuzni videz prostora.

Odabrana kolekcija podnih obloga, nadahnuta mirnoćom prirode i ljepotom suvremene arhitekture. Intenzivnost podne obloge Earth & Fire daje prostoru karakter metropole. Pod je početna točka za postizanje umirenog i luksuznog izgleda prostora.

Odabrana kolekcija podnih obloga, inspirisana mirnoćom prirode i lepotom savremene arhitekture. Intenzivnost podne obloge Earth & Fire daje prostoru karakter metropole. Pod je početna tačka za postizanje umirenog i luksuznog izgleda prostora.

Stvorená s vášňou, podlaha z kolekcie Earth & Fire je dizajnovým objektom v interiéri.

Earth & Fire je oblikovan s strastjo in tako predstavlja pomemben dizajnerski objekt v prostoru.

Earth & Fire je oblikovan strastveno i kao takav je važan dizajnerski element u prostoru.

Earth & Fire je oblikovan strastveno i kao takav je važan dizajnerski element u prostoru.

Created with passion, an Earth & Fire floor is a design object in the interior.


Camarque


E ARTH

&

FIRE

EARTH

&

FIRE

Whitehaven 14,2/3,2 600-1820x190mm

Bretagne 14,2/3,2 600-1820x190mm

Saga 14,2/3,2 600-1820x190mm

Atoll 14/3 600x120mm

Pebble14/3 600x120mm

Coast 14/3 600x120mm

Coral 14/3 600-1200x125mm

Reef 14/3 600-1200x125mm

Mangrove 14/3 600-1200x125mm

Baykal 15/4 600-1900x190mm

Camargue 15/4 600-1830x189mm

Everglades 15/4 600-1830x189mm

Yellowstone 15/4 600-1830x189mm

Patagonia 15/4 600-1830x189mm

Galapagos 15/4 600-1830x189mm


Glacier


GB

SK

‘Lifestyle’ is a collection of wooden floors which allows you to strike the right balance between the character of a wooden floor and a modern interior.

Lifestyle je kolekcia drevených podláh, ktorá Vám dovolí nájsť pravú rovnováhu medzi charakterom drevenej podlahy a moderným interiérom.

The wide range of natural grey and chalky shades gives you the freedom to choose well, creating light and space in your home. A Lifestyle floor means convenience, the natural foundation of a contemporary living environment.

Široká škála šedých a kriedových odtieňov Vám dá slobodu dobrého výberu, vytvárajúc svetlo a priestor vo Vašom domove. Podlaha z kolekcie Lifestyle znamená výhodu a prírodný základ súčasného životného priestoru.

‘Choosing from the Lifestyle collection makes it easy to bring a touch of luxury into your home.’

Výberom z kolekcie Lifestyle veľmi ľahko prinesiete dotyk luxusu do Vášho domova.

SI

Lifestyle je kolekcija lesenih talnih oblog, s katero lahko dobro uravnotežite značaj lesenih tal in modernega interierja. Široka paleta barv od naravno sive do skoraj belih odtenkov omogoča izbiro prave talne obloge, ki bo v vaš dom vnesla svetlobo in prostornost. Lifestyle kolekcija je sinonim za udobje in naravno osnovo sodobnega bivalnega prostora. Z izbiro talne obloge iz kolekcije Lifestyle vašemu domu dodate pridih razkošja.

HR

RS

Lifestyle kolekcijom drvenih podnih obloga možete pronaći ravnotežu između drveta i modernog dizajna.

Lifestyle kolekcijom drvenih podnih obloga možete pronaći ravnotežu između drveta i modernog dizajna.

Široka paleta boja od prirodno sive do skoro bijelih nijansi daje mogućnost izbora prave podne obloge koja će Vašem prostoru doneti svijetlost i prostranost. Lifestyle kolekcija je sinonim za udobnost i prirodnost i temelj je svakog modernog prostora.

Široka paleta boja od prirodno sive do skoro bijelih nijansi daje mogućnost izbora prave podne obloge koja će Vašem prostoru doneti svijetlost i prostranost. Lifestyle kolekcija je sinonim za udobnost i prirodnost i temelj je svakog modernog prostora.

Izborom podne obloge iz kolekcije Lifestyle Vašem domu dat ćete dozu raskoši.

Izborom podne obloge iz kolekcije Lifestyle Vašem domu dat ćete dozu raskoši.


Halifax


Glacier 20/6 600-1830x189mm

Redding 10/3 600-1220x158mm

Atlanta 10/3 600-1800x150mm

MĂŠditerranĂŠe 15/4 600-1830x189mm

Denver 15/4 600-1900x190mm

Boston 10/3 600-1800x150mm

Halifax 15/4 600-1900x190mm

Montreal 15/4 600-2200x260mm

Anchorage 15/4 600-2200x260mm

Vancouver 15/4 600-2200x220mm

Kansas 15/4 600-1900x190mm

Pyranees 15/4 600-1830x189mm

Orinoco 20/6 600-1830x189mm

Cleveland 10/3 600-1800x160mm

Detroit 10/3 600-1800x160mm


Cambridge


GB

SK

SI

HR

RS

new Classics, authenticity in a contemporary interior.

new Classics, autentickosť v súčasnom interiéri.

new Classics, avtentičnost v sodobnem interierju.

new Classics, autentičnost u suvremenom interijeru.

new Classics, autentičnost u savremenom enterijeru.

new Classics features a collection of classical patterns, inspired by stylish architectural elements from the 19th century.

Charakteristické znaky new Classics – kolekcia klasických dekórov, inšpirovaných štýlovými architektonickými prvkami z 19. storočia.

new Classics predstavlja kolekcijo klasičnih vzorcev, navdihnjenih s stilskimi arhitektonskimi elementi 19. stoletja.

new Classics predstavlja kolekciju klasičnih uzoraka, inspiriranih stilskim arhitektonskim elementima 19. stoljeća.

new Classics predstavlja kolekciju klasičnih uzoraka, inspirisanih stilskim arhitektonskim elementima 19. veka.

A floor from this collection lends a certain elegance to an interior. It is a conscious decision to choose proven forms of luxury and romance.

Podlaha z tejto kolekcie prepožičiava interiéru určitú eleganciu. Je to vedomé rozhodnutie vybrať si vyskúšané formy luxusu a romantiky.

Talna obloga iz new Classics kolekcije v prostor vnese prav posebno eleganco. Je zavestna odločitev za izbiro preizkušenih oblik razkošja in romantike.

Podna obloga iz new Classics kolekcije u prostor unosi posebnu elegantnost. To je izbor kupaca koji žele unijeti u prostor već provjereni oblik raskoši i romantike.

new Classics forms the foundation of a personal style, a comfortable exclusivity.

new Classics vytvára základ osobného štýlu, komfortnej exkluzivity.

new Classics se ujema z osebnim stilom, ki bi ga lahko označili kot udobno eksluzivnost.

new Classics se slaže s osobnim stilom koji možemo nazvati udobna ekskluzivnost.

Podna obloga iz new Classics kolekcije u prostor unosi posebnu elegantnost. To je izbor kupaca koji žele da unesu u prostor već provereni oblik raskoši i romantike. new Classics se slaže s ličnim stilom koji možemo nazvati udobna ekskluzivnost.


Versailles


Cambridge 15/4 1890x270mm

Charleston 15/4 1890x270mm

Notre dame 15/4 1890x270mm

Harvard 15/4 1890x270mm

St. Paul’s 15/4 610x122mm

Windsor 15/4 610x122mm

Versailles 15/4 610x122mm

Louvre 15/4 610x122mm

Lausanne 15/4 600-1830x90/130/220mm

Galway 15/4 600-1830x90/130/220mm

Monaco 15/4 600-1830x90/130/220mm

Dundalk 15/4 600-1830x90/130/220mm

Berkeley 15/4 1800x120/480mm

Yale 15/4 1800x120/480mm

Inverness 15/4 1800x120/480mm


Sahara


GB

The aged floors from the Vintage collection fit into any attractive environment. The collection centres on the use of pure materials and natural shades. These wooden floors are like wooden floors should be. Lived-in and marked. Vintage floors call up emotions from an elegant past, evoking a sense of welcome and authenticity.

SK

“Staré” podlahy z kolekcie Vintage sú vhodné do každého atraktívneho priestoru. Kolekcia sa zameriava na využitie čistých materiálov a prírodných odtieňov. Tieto drevené podlahy sú také, aké by drevené podlahy mali byť. Žité a význačné.

SI

HR

RS

Starana tla iz kolekcije Vintage se ujemajo z vsakim atraktivnim okoljem.

Patinirani pod iz kolekcije Vintage se slaže sa svakim atraktivnim prostorom.

Patinirani pod iz kolekcije Vintage se slaže sa svakim atraktivnim prostorom.

Kolekcija se osredotoča na uporabo neoporečnih materialov in naravnih odtenkov. Ta lesena tla izgledajo natančno tako, kot naj bi lesena tla izgledala. Označena z znaki življenja ljudi, ki ta tla uporabljajo.

Kolekcija je usmjerena na upotrebu ekoloških materijala i prirodnih nijansi. Ovi podovi od drveta izgledaju točno onako kako bi drveni pod trebao izgledati.

Kolekcija je usmerena na upotrebu ekoloških materijala i prirodnih nijansi. Ovi podovi od drveta izgledaju tačno onako kako bi drveni pod trebalo da izgleda.

Vintage podne obloge bude osjećaje iz elegantne prošlosti, daju osjećaj dobrodošlice i autentičnosti.

Vintage podne obloge bude osećaje iz elegantne prošlosti, daju osećaj dobrodošlice i autentičnosti.

Vintage u Vaš dom unosi ugodno rasploženje. Vintage je pritsan.

Vintage u Vaš dom unosi prijatno rasploženje. Vintage je prisan.

Combined with shades of grey on the walls and glossy white panelled doors, the Vintage floors are shown off to their full advantage.

Podlahy Vintage vyvolávajú emócie z elegantnej minulosti evokujúc zmysel uvítania a Vintage talne obloge autentickosti. prebujajo čustva iz elegantne preteklosti, V kombinácii s odtieňmi šedej oživljajo občutek na stenách a lesklých bielych dobrodošlice in dvier sa podlahy Vintage avtentičnosti. ukazujú v celej svojej kráse.

‘Vintage brings atmosphere into your home. Vintage is pure’.

Vintage prináša atmosféru do Vášho domova. Vintage je čistý.

Vintage v vaš dom vnese prijetno vzdušje. Vintage je pristen.


Nevada


Arctic 15/4 600-1900x190mm

Svalbard 15/4 600-1900x190mm

Maine 15/4 600-1900x190mm

Nordic 15/4 600-1900x190mm

Alaska 15/4 600-1900x190mm

Albany 10/3 600-1220x158mm

Kinabalu FSC 15/4 600-2200x220mm

Eiger 15/4 600-1900x190mm

Fairbanks 10/3 600-1220x158mm

Oregon 15/4 600-1900x190mm

Tundra 15/4 600-1900x190mm

Vermont 15/4 600-1900x190mm

Houston 10/3 600-1220x158mm

Sahara 15/4 600-1900x190mm

Tuscany 15/4 600-1900x190mm

Nebraska 15/4 600-1900x190mm

Jura FSC 15/4 600-2200x220mm

Los Angeles 10/3 600-1220x158mm

Smokey M. 15/4 600-1900x190mm

Kilimanjaro 15/4 600-1900x190mm

Bosporus 15/4 600-1900x190mm

Nevada 15/4 600-1900x190mm

Himalaya 20/6 600-1900x190mm

Mount Cook 15/4 600-1900x190mm

Caucasus FSC 15/4 600-2200x220mm

K2 20/6 600-1900x190mm

Alps 20/6 600-1900x190mm

Hebrides 15/4 600-1900x190mm

Matterhorn 15/4 600-1900x190mm

Ural FSC 15/4 600-2200x220mm

Everest 20/6 600-1900x190mm

Torres del Paine 15/4 600-1900x190mm


Seat tle


GB

The Warrant collection consists of a selection of sustainable wooden floors which lend warmth and atmosphere to a living environment. The character of wood in its purest form, it offers a natural basis which fits in well with many different styles. A Warrant floor is easy to maintain and user friendly. Choosing a Warrant floor means choosing stylish sustainability.

SK

Kolekcia Warrant pozostáva z výberu trvanlivých drevených podláh, ktoré dávajú životnému priestoru teplo a atmosféru. Charakter dreva v jeho najčistejšej forme ponúka prírodný základ,ktorý je vhodný pre mnoho rôznych štýlov. Podlahy Warrant sa veľmi ľahko udržiavajú. Výber z kolekcie Warrant znamená štýlovú trvanlivosť.

SI

Kolekcijo Warrant sestavljajo trpežne lesene talne obloge, ki v bivalne prostore vnesejo toploto in prijetno vzdušje. Les v svoji najbolj pristni obliki predstavlja naravno osnovo, ki se dobro ujema z različnimi stili. Warrant talne obloge so enostavne za vzdrževanje in prijazne do uporabnika. Izbira Warrant talne obloge pomeni odločitev za stilsko trajnost.

HR

RS

Kolekciju Warrant čine izdržljive drvene podne obloge koje u dom unose toplinu i ugodno raspoloženje.

Kolekciju Warrant čine izdržljive drvene podne obloge koje u dom unose toplotu i prijatno raspoloženje.

Drvo u svom najprisnijem obliku daje prirodnu osnovu koja se dobro slaže sa svakim stilom. Warrant podne obloge su jednostavne za održavanje i ugodne.

Drvo u svom najprisnijem obliku daje prirodnu osnovu koja se dobro slaže sa svakim stilom. Warrant podne obloge su jednostavne za održavanje i prijatne.

Izbor Warrant podne obloge znači da ste se odlučili za stilsku dugovječnost.

Izbor Warrant podne obloge znači da ste se odlučili za stilsku dugovečnost.


Toronto


Hudson 20/6 600-2200x260mm

Fraser 20/6 600-2200x260mm

Baltimore ML 15/4 600-1900x190mm

Miami Grande 10/3 600-1800x150mm

Seattle 15/4 600-1830x189mm

Tulsa ML 15/4 600-1900x190mm

Richmond 15/4 600-2200x220mm

Toronto 15/4 600-1900x190mm

San Diego 15/4 600-2200x260mm

Phoenix 15/4 600-2200x260mm

Quebec Grande 10/3 600-1800x150mm

Shannon 20/6 600-2200x260mm

Ottawa 10/3 600-1220x158mm


S 01.13

Wood is a NATUREal product. Therefore you may see variations in colour and structure from board to board. The images in this brochure are only indicative of the appearance you can achieve and the floor may look different to the samples. Consequently, we suggest you visit your supplier to view the larger display boards which will give a better indication. Drevo je prírodný produkt. Preto môžete vidieť rozdiely vo farbe a štruktúre od lamely k lamele. Obrázky v tejto brožúre sú len orientačné oproti tomu, čo môžete obdržať a podlaha môže vyzerať inak ako vzorka. V dôsledku toho, Vám odporúčame navštíviť svojho dodávateľa so zámerom vidieť podlahu na väčšej vzorke, ktorá Vám poskytne omnoho lepší obraz. Les je naraven material, Zato se LAHKO DESKA razlikuje od deske MED SEBOJ PO BARVI IN STRUKTURI. Fotografije v katalogu so simbolne. TALNA OBLOGA LAHKO IZGLEDA DRUGAČE OD VZORCA. SVETUJEMO vam, da se pred nakupom oglasite PRI VAŠEM DOBAVITELJU in si TALNE OBLOGE ogledate v živo. DRVO JE PRIRODNI MATERIJAL, ZATO SE DASKE MEĐUSOBNO RAZLIKUJU PO BOJI I STRUKTURI. FOTOGRAFIJE U KATALOGU SU SIMBOLIČNE. PODNA OBLOGA MOŽE izgledati DRUGAČIJE OD UZORKA. SAVjETUJEMO VAM DA SE PRijE KUPOVINE JAVITE VAŠEM DOBAVLJAČU I SVE PODNE OBLOGE POGLEDATE UŽIVO. DRVO JE PRIRODNI MATERIJAL, ZATO SE DASKE MEĐUSOBNO LAKO RAZLIKUJU PO BOJI I STRUKTURI. FOTOGRAFIJE U KATALOGU SU SIMBOLIČNE. PODNA OBLOGA MOŽE DA IZGLEDA DRUGAČIJE OD UZORKA. SAVETUJEMO VAM DA SE PRE KUPOVINE JAVITE VAŠEM DOBAVLJAČU I SVE PODNE OBLOGE POGLEDATE UŽIVO.

ALPOD d.o.o. | Podskrajnik 112 | 1380 Cerknica | t. +386 1 707 14 00 | f. +386 1 707 14 20 | info@alpod.si | www.alpod.si ALPOD Europod d.o.o. | Trnjanska cesta 105 | 10000 ZAGREB | t. +385 1 2042 405 | f. +385 1 2042 452 | alpod@alpod.hr | www.alpod.hr FloorExperts d.o.o. | Jurija Gagarina 36d | 11070 Novi Beograd | t. +381 11 2281 406 | f. +381 11 2281 409 | info@alpodflooring.rs | www.alpod.rs ALPOD Slovakia s.r.o. | K Surdoku 1/a | 080 01 Prešov | t. 051 4523 977 | t. 0948 300 416 | info@floorexperts.sk | www.floorexperts.sk

SOLIDFLOOR_SVK  
SOLIDFLOOR_SVK  

solidfloor

Advertisement