Page 1

¢øƒ∂∞¡ °π∞ ΔOÀ™ ∫∞ΔOÃOÀ™ Δ∏™ À¶∂ƒ∫∞ƒΔ∞™ A§º∞ª∂°∞

BACK TO SCHOOL Û·Ó ÎÙ˘‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ

COMPETITION

∫ÂÚ‰›ÛÙ ‰‡Ô ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Û ÍÂÓԉԯ›o ÛÙË ¶¿ÊÔ Win 2 nights’ bed & breakfast for 2 couples in a Pafos Hotel

Δ∂ÀÃO™ 9: ™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ 2009

ªO¢∞ ÁÏ˘ÎÈ¿

ÁÏ˘ÎÈ¿ ÎÔÌ„fiÙËÙ·

sweet elegance

MAKE-UP

Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜

∫∏¶√™

let’s go gardening


DEAR FRIENDS With the intense heat of summer now behind us, and with the cooler days of winter still to come, autumn is a great time to be in Cyprus. The sun is still almost always out, and the temperature is cool enough to really enjoy the island. With the summer holidays now past, it’s back to school. Inside this edition of Alpha Mega Style magazine, we talk about the issues and difficulties that children can face when returning to the classroom, and how parents can help support them through what can be some of the best years of their life. For fashionistas, we look at this season’s hottest looks – for men and women – and to ensure you look your very best, we’ve also got professional make-up tips. We also meet up with leading cosmetic surgeon Harris Zavrides, who talks about plastic surgery in Cyprus today. Along with details on some great new offers in our meat and fruit and veg departments, we also give tips on healthy eating at home – focusing this issue on the important role that yogurt has to play in our diet. We also look into the growing problem of obesity and ways to prevent it. With the cool evenings ideal for dining outside, we fire up the barbeque and get some great recipe tips courtesy of our chef, Georgios Georgiou. This time of year is great for heading out into the garden and getting busy clearing and planting. Of course, your cat has probably also discovered this is a great time to be outside… so we offer some feline grooming tips also! For keen motorists, we look at three models that not only offer some European chic, but which also offer great economy and practicality – Fiat’s 500, Ford’s Fiesta, and VW’s Polo. In technology news, we take a look at Microsoft’s next Windows operating system – something many of us will likely be seeing a lot of in the future! – and also visit Alpha Mega’s freshly updated website, which is packed full of online goodies, including health and nutrition tips, free online shopping lists, and more. If your planning a trip to the movies this autumn, we take a look at the latest blockbusters opening at cinemas across Cyprus in the upcoming months, and in our competition we offer readers the chance to win weekends away at two prestigious Louis hotels. I hope you enjoy reading the magazine.

∞Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤Ê˘ÁÂ, ÔÈ Ì¤Ú˜ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ Î·È ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Â›Ó·È Ë ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È Ë Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ٷ ηϿ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜, ı· ‰Ô‡Ì ÙÈ Î·È ˆ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· Ù· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó. ∏ Ìfi‰· η˘Ùfi ı¤Ì· ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¿ÌÂ Î·È Ï›ÁÔ ·Ú·Î¿Ùˆ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ÙÔ˘ ¢Ú. ÿÚË ∑·‚Ú›‰Ë, Ï·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÂÈÚÔ‡ÚÁÔ˘. ∏ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È ¿ÓÙÔÙ οÙÈ Ô˘ Ì·˜ ··Û¯ÔÏ› Î·È ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Â›Ó·È fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Ì·˜. ∏ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ Ì·˜ ¶¤ÚÛ· ∫ÔÚÊÈ¿ÙË ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜ Ì ÙËÓ ·¯˘Û·ÚΛ· Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘. ªËÓ Í¯¿ÛÂÙ ‚¤‚·È· Ó· ‰Â›Ù ÙÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™ÂÊ Ì·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ‰ÚÔÛÂÚ¿ ‚Ú·‰¿ÎÈ· ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘. √ ΋Ô˜ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È fiÌÔÚÊÔ˜, ÂÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·. √È Î·ıÈÂڈ̤Ó˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Ì ٷ Ó¤· ÙˆÓ ÀÂÚ·ÁÔÚÒÓ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ªËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË Ó¤· Ì·˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·, ›̷ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ı· Û·˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ. √È ÛÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Î·È Ú·ÎÙÈο ÁÈ· fiÏË ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ŸÛÔÈ ·Û¯ÔÏ›ÛÙ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÂÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ÁÈ· Ù· Ó¤· Windows 7 ¤Ú¯ÔÓÙ·È! ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Â›Û˘ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Î·È Î·Ïfi Â›Ó·È Ó· ÂÓËÌÂÚˆıԇ̠ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. Δ¤ÏÔ˜, ÌËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ ¿ÚÂÙ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ì·˜, ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Louis, ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ‰È·ÌÔÓ‹ ÁÈ· 2 ¿ÙÔÌ· Û ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÍÂÓԉԯ›·. ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë! ™È·Î μ·ÛÈÏ›Ԣ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ª¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∞§º∞ª∂°∞

Shak Vasiliou ∞LPHAMEGA Marketing Manager


style

ÂÚȯfiÌÂÓ·contents Δ∂ÀÃ√™ 9

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™ 2009

¢øƒ∂∞¡ °π∞ ΔOÀ™ ∫∞ΔOÃOÀ™ Δ∏™ À¶∂ƒ∫∞ƒΔ∞™ A§º∞ª∂°∞

46 ΔÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi A§º∞ª∂°∞ Style Ù˘ÒÓÂÙ·È 4 ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∂ÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ACTION GLOBAL COMMUNICATIONS ÁÈ· ÙȘ YÂÚ·ÁÔÚ¤˜ ∞§º∞ª∂°∞. √È ·fi„ÂȘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÚȯfiÌÂÓ· ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ··Ú·›ÙËÙ· ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÁÔÚÒÓ.

06 ªÈÎÚ¿ - ªÈÎÚ¿ Bits & Pieces 1 2 ¡¤· ∞§º∞ª∂°∞ ALPHAMEGA News 1 4 Õ„ÔÁÔ ª·ÎÈÁÈ¿˙ Perfect Make-up 1 6 ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Celebrity Profile ÿÚ˘ ∑·‚Ú›‰Ë˜

Charis Zavrides

1 8 ¡¤· ∞§º∞ª∂°∞ ALPHAMEGA News

42

20 ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Back to School 24 ¢È·ÙÚÔÊ‹ -ΔÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Diet-Yogurt °Ï˘ÎÈ¿ ÎÔÌ„fiÙËÙ· Sweet elegance

32 ∂‡ÎÔϘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Recipes Sensational cooking

38 O ΋Ô˜ Ì·˜ Gardening ∂ÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Prepare for winter

46 ∂ÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿ The Greek Islands 42 ∏ ÛÙ‹ÏË Ù˘ ¶¤ÚÛ·˜ Problem Page ¶·¯˘Û·ÚΛ·

58 24

∂ª∂π™-‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ENQUIRIES ACTION GLOBAL COMMUNICATIONS Δ.∫. 24676, 1090 §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜. ΔËϤʈÓÔ: 22818884. P.O. Box 24676, 1090 Lefkosia, Cyprus. Telephone: 22818884. ¢π∞º∏ªπ™∏ ADVERTISING email: mediainfo@actionprgroup.com

Preventing obesity

44 ΔÔ Î·ÙÔÈΛ‰ÈÔ Pet’s Corner √È Á¿Ù˜

© Copyright Action Global Communications ∂Δ√πª∞™π∞ & ∂¶πª∂§∂π∞ À§∏™ PREPARATION & EDITING

28 ªfi‰· Fashion

14

ALPHAMEGA Style is published quarterly for ALPHAMEGA Hypermarket by ACTION GLOBAL COMMUNICATIONS. The views expressed in this magazine are not necessarily those of ALPHAMEGA or its management.

Cat Grooming

46 ∞˘ÙÔΛÓËÙÔ Auto Focus

¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÌÈÎÚ¿ Small and luxurious

50 ¡¤· Windows The new Windows 7

∫∂πª∂¡∞ EDITORIAL email: editinfo@actionprgroup.com ∂∫ΔÀ¶ø™∏ PRINTING Printco Ltd ISSN 1450-4979

52 ∏ Ì·Á›· ÙÔ˘ ÛÈÓÂÌ¿

Movie Magic

56 ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Shopping News

58 ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Competition

ÛË: ÂÙ ›ˆ ı‹Û ˘Ï‹ ™ËÌÎÔÏÔ˘Û˘Ì‚‹ÔÙ ÌÂ Ó · Ù Ëı ¶ÚÈÈ·‰‹ÔÓÂÓÓÔ Û·˜. ˘ fi ÔÂÔ›·˜, ÛÁÈ·ÙÚ ˘Á ÙÔÓ e: r t Noult you you s re h Conr, befyo healt to docllow ainps. t fo


bits&pieces

I alphamegastyle

In favour of girls

Biologists Trivers & Willard believe that a woman’s quality of life affects the sex of her child. Their research shows that the mother ‘sabotages’ the creation of a male during the fertilization process if her quality of life is not adequate. A mother that is living in hard, povertystricken conditions is more likely to give birth to a girl, because girls from poor backgrounds have a stronger chance than boys from a similar background of meeting a partner and reproducing. Boys, they say, are more likely to be born when the mother’s living conditions are easier. It is believed that this phenomenon enables the propagation of our species. R

Opposites attract

Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·

∏ ÎÚ›ÛË Â˘ÓÔ› ΔË ıˆڛ· ÙˆÓ ‚ÈÔÏfiÁˆÓ Trivers & Willard, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ì›· Ó¤· ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ Thomas Pollet ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜. ∏ ¤Ú¢ӷ ηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ «Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ “Û·ÌÔÙ¿ÚÂÈ” ÙË ÁÔÓÈÌÔÔ›ËÛË fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÁÂÓÓËıÔ‡Ó ÁÈÔÈ, ÛÙËÓ

ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ï¤˜». ªÈ· ÌËÙ¤Ú· Ô˘ ˙ÂÈ Û ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ÎÔÚ›ÙÛÈ - Ù· ÔÔ›· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÈÔ «·ÓıÂÎÙÈο» - ÂÓÒ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ¿ÓÂÙ˘ ‰È·‚›ˆÛ˘ ¢ÓÔÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÔÚÈÒÓ - Ù· ÔÔ›· ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ fiÙ·Ó ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË ‰È·ÈÒÓÈÛË ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜. R

6

Cold, cloudy and rainy weather makes us grumpy. There is however a positive side to this because it improves memory. According to a research by psychologists at the University of New South Wales, if we are in a happy mood, our memory is poorer. This is the first research that shows that the mood of a person can actually affect his capacity to remember everyday details. Good or bad moods affect the way the brain processes the information it receives.R

‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Ì·˜. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë ·ÈÌÔÌÈÍ›· Î·È ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÈÔ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÔÈ ¿Ì˘Ó˜ ÙÔ˘ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. R

ÓÂÊÈ¿ ‚ÂÏ Ó ÙÈ Û˘

ΔÔ ÎÚ‡Ô, Ë Û˘ÓÓÂÊÈ¿, ÔÈ ‚ÚÔ¯ÂÚ¤˜ ̤Ú˜ Ì·˜ οÓÔ˘Ó ÈÔ ¿ÎÂÊÔ˘˜. ™ÙËÓ Ô˘Û›· fï˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙË ıÂÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂ˘Ú¿... ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‚ÂÏÙÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· Ù˘ ÌÓ‹Ì˘, Û‡Ìʈӷ Ì ̛· ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, fiÙ·Ó Â›Ì·ÛÙ Û ηϋ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ·˘Ùfi ʤÚÓÂÈ Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ·ÔηχÙÂÈ ÌÂϤÙË Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¡fiÙÈ·˜ √˘·Ï›·˜ ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· „˘¯ÔÏfiÁˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë „˘¯È΋ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó· ı˘Ì¿Ù·È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ˙ˆ‹. ∏ ηϋ ‹ Ë Î·Î‹ ‰È¿ıÂÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ô ÂÁΤʷÏÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È.

ÙË ÌÓ ‹ Ì ÓÂÈ Ë Ò

¢‡Ô ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ÈÔ Èı·Ófi Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚ·ÛÙ¤˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ÙÈ ÎÔÈÓfi ÛÙ· ÁÔÓ›‰È¿ ÙÔ˘˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· «πÓÙÂ¤ÓÙÂÓÙ». ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ì¿ÏÏÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙË ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ¤ÏÍË ÌÂٷ͇ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∂ÙÂÚÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜ Ì ÁÔÓ›‰È· Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó, Â›Ó·È ÈÔ Èı·Ófi Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ã fiÛÔ˘˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·ÚfiÌÔÈ· ÁÂÓÂÙÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÔÓ›‰È·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÂϤÁ¯Ô˘Ó οÔȘ ·fi ÙȘ ˘ÔÛ˘Ó›‰ËÙ˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ Ô˘

Cloudy weather improves memory

Δ· ÂÙÂÚÒÓ˘Ì· ÁÔÓ›‰È·… ¤ÏÎÔÓÙ·È

According to The Independent, two people are more likely to become lovers if they don’t share similar information in their genetic makeup. A man and a woman with disimilar genes are more likely to get married to each other than a man and a woman that share a similar genetic heritage. According to a research, certain genes seem to dictate subconscious desires in the choice of a potential partner. This is done in order to avoid incest and to strengthen the immune system of future children. R


bits&pieces

I alphamegastyle

∏ ÙÂÏÂÈÔÌ·Ó›· ÙÈ̈Ú›

Perfection ‘punishes’ women

ÙȘ Á˘Ó·›Î˜

A new scientific research has shown that a higher percentage of women than men feel that they do not meet their own expectations regarding their family and professional life. This drive for perfection may have a negative impact in balancing personal and professional responsibilities. The study was conducted by psychologists from Auburn University in Alabama. R

Quick reading Scott Young is an 18-year old student and one of the best quick readers. This might seem like a new concept to some but quick reading can save a lot of time and also make it easier to understand what you’re reading. Almost every form of training relies on reading. One can become an expert by reading exclusively on one subject. R

Thinking too much leads to the wrong choice Don’t dwell too much on which TV or car to buy, because it’s been proven that people who spend a lot of time thinking before making a decision frequently make the wrong choice as compared to people that decide on impulse. Researchers conclude that the best judgement calls are made without any prior thought. R

8

‡ ÔÏ

√ Scott Young Â›Ó·È ¤Ó·˜ 18¯ÚÔÓÔ˜ ÕÁÁÏÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ fast readers. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¤ÓÓÔÈ·, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ·ÛÙ›·, ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ‰È¿‚·ÛÌ· fï˜ ÌÔÚ› Ó· Û·˜

‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÙ ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ηٷÓÔ›Ù ·˘Ù¿ Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂÙ Ôχ ηχÙÂÚ·. ™¯Â‰fiÓ Î¿ı ÌÔÚÊ‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ –ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο‰È¿‚·ÛÌ·. ªÔÚ› ηÓ›˜ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ‰È·ÓÔÔ‡ÌÂÓÔ ¿Óˆ Û ¤Ó· ı¤Ì· ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÓ‰ÂϯҘ ÁÈ· ·˘Ùfi. R

°Ú‹ÁÔÚÔ ‰È¿‚·ÛÌ·

ÛΤÊÙÂÛÙ Â ËÓ

∏ ÔÏÏ‹ ÛΤ„Ë Ô‰ËÁ› Û ηΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ªËÓ ÙÔ ÛΤÊÙÂÛÙ Ôχ ÚÈÓ ·ÁÔÚ¿ÛÂÙ ÙÔ Ó¤Ô Û·˜ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‹ ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· Û·˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÁÈ·Ù›, Û‡Ìʈӷ ÌÂ...ÌÈ· Ó¤· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·È‰Â‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘˜ Ôχ ÚÈÓ ¿ÚÔ˘Ó ÌÈ· ·fiÊ·ÛË, ÙÂÏÈο, fi¯È Û¿ÓÈ·, οÓÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛˆÛÙ¤˜ ÎÚ›ÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔÈ ÁÈ·Ù› ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙfi ÙÔ˘˜. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÎÚ›ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Û˘¯Ó¿ Á›ÓÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔËÁËı› η̛· ÛΤ„Ë. ŸÛÔ ÈÔ ÔχÏÔÎË ÌÈ· ·fiÊ·ÛË, ÙfiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜ ˘‹ÚÍÂ Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ›ÙÂ Ë ·fiÊ·ÛË ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ›Ó·Î·, ›Ù ʷÛÔÏÈÒÓ, ›Ù ÂÓfi˜ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜.

Ì

 ̛· Ó¤· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ, Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ηٷϋÁÔ‡Ó ÛÙÔ fiÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜, Û ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ, ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ›‰È˜ ¤¯Ô˘Ó ı¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Ë ÙÂÏÂÈÔÌ·Ó›· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂȉÈÒÍÂȘ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜. ∏ ÌÂϤÙË ¤ÁÈÓ ·fi „˘¯ÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ŸÌÂÚÓ Ù˘ ∞Ï·Ì¿Ì·, ˘fi ÙËÓ Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Δ˙¿ÎÏÈÓ ª›ÙÛÂÏÛÔÓ. R


I alphamegastyle

bits&pieces

Friendships have an expiry date

According to a research, most friendships last a maximum of seven years. After seven years, only 48% of friends and acquaintances will remain in the close personal circle while only 30% will continue to act as a confidant and helper, keeping in touch regularly. 70% of ‘friends’ lose this quality. Out of those, 52% will have disappeared from the close, personal circle and 22% take on a peripheral role.R

∏ÌÂÚÔÌËÓÈ¿ Ï‹Í˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ ∂Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÚÎÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÈϛ˜, ·ÊÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· Ó¤· ¤Ú¢ӷ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ì›· ÛÙȘ ‰‡Ô Èı·ÓfiÙËÙ˜, Ô Ê›ÏÔ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ· Ó· ÌËÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Û ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÌÂÙ¿ ·fi ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌfiÓÔ ÙÔ 48% ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Î·È ÁÓˆÛÙÒÓ (¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô) ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ÂÓÒ ÌfiÓÔ ÙÔ 30% (‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›Ô˘ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ) Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂÓÂÚÁfi ÊÈÏÈÎfi ÚfiÏÔ, ˆ˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘, ‚ÔËıfi˜ Î·È Ù·ÎÙÈÎfi˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ οÔÈÔ˘. ΔÔ 70% ¤¯Ô˘Ó È· ¯¿ÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜, ÙÔ 52% ¤¯Ô˘Ó, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÙ·ÂÙ›· ʇÁÂÈ È· ÙÂÏ›ˆ˜ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi "‰›ÎÙ˘Ô" οÔÈÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 22% Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·ÏÏ¿ Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi È· ÚfiÏÔ. R

∞‰˘Ó·Ù›ÛÙ Ì Á¿Ï· ŸÛÔÈ ›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ ¿·¯Ô Á¿Ï· ÙÔ Úˆ› ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó Ù· ÂÚÈÙÙ¿ ÎÈÏ¿ ÙÔ˘˜...Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ∞˘ÛÙÚ·ÏÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÌÂϤÙËÛ·Ó ·¯‡Û·ÚÎÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤ÈÓ·Ó Á¿Ï· ÙÔ Úˆ›, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·Ù·Ó¿ÏˆÓ·Ó 50% ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ıÂÚÌ›‰Â˜. ¢ËÏ·‰‹, Ì›ˆÓ·Ó ÙÔ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi Ê·ÁËÙfi ÙÔ˘˜ ηٿ 9%, ÁÈ·Ù› ÙÔ Á¿Ï· Ù· ¤Î·Ó ӷ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È «¯ÔÚÙ·Ṳ̂ӷ». ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ›Û¯˘Â ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ›‰È· ¤Ú¢ӷ Î·È ·ÓÙ› ÁÈ· Á¿Ï· ¤ÈÓ·Ó ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ Ì ¯˘Ìfi ÊÚÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ Úˆ›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË, Ë ÚˆÙ½ÓË Î·È Ë Ï·ÎÙfi˙Ë ÙÔ˘ Á¿Ï·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÎÔÚÂÛÌÔ‡ (¯fiÚÙ·Û˘), Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÏÈÁfiÙÂÚ˘ ÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. R

Slim down with milk

According to Australian researchers, drinking a glass of skimmed milk each morning will help you lose weight. Overweight men and women took part in a study which showed that those who drank a glass of skimmed milk in the morning, consumed only half the calories at lunchtime than those who didn’t. Milk made them feel full and led them to eat 9% less. This did not apply to those who drank a glass of juice in the morning instead of milk. According to the study, the protein and lactose in milk are the basic elements responsible for creating a feeling of ‘fullness’, which in turn means eating a lighter lunch! R


I alphamegastyle

12


Ó·news

™Àª¶§∏ƒø™Δ∂ Δ√ ™∂Δ

¯ˆÚ›˜ ÎÔ˘fiÓÈ·

∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÛÙȘ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ªÂ οı ·ÁÔÚ¿ ·Í›·˜ €20 Û ÌÈ· ·fi‰ÂÈÍË ·›ÚÓÂÙ 1 ÎÔ˘fiÓÈ ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÛÂÈÚ¤˜ ÎÔ˘ÔÓÈÒÓ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ¢øƒ∂∞¡ Ù· Ì·¯·ÈÚÔ‹ÚÔ˘Ó· Δ∏√ª∞S ROSENTHAL Δ· ÎÔ˘fiÓÈ· ı· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 16 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 √È Û˘ÌÏËڈ̤Ó˜ οÚÙ˜ ı· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ 30 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 ‹ ̤¯ÚÈ ÂÍ·ÓÙÏ‹Ûˆ˜

COMPLETE THE SET

without coupons

This offer starts on 14 September 2009 With every 7 20 you spend on a single receipt you get 1 coupon Collect the necessary coupons and a THOMAS ROSENTHAL 4 piece cutlery set can be yours FREE Coupons will be available until 16 January 2010 Completed cards can be redeemed until 30 January 2010 or while stocks last

13


I alphamegastyle

ÔÌÔÚÊÈ·beauty

make-up ªÈ¯¿Ï˘ √ÚÊ·Ó›‰Ë˜

Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ¤Ó· ¿„ÔÁÔ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ Tips for perfect make-up By Mike Orfanides

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ù· Û˘¯ÓfiÙÂÚ· Ï¿ıË Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ÙÔ˘˜; ΔÔ ÈÔ Û‡ÓËı˜ Ï¿ıÔ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÈÔ ¿ÛÚÔ ÊÔÓ ÓÙ ÙÂÓ ·fi fiÙÈ Ë ÂȉÂÚÌ›‰· ÙÔ˘˜. ΔÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ÊÔÓ ÓÙ ÙÂÓ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ËÁÔ‡ÓÈ, Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔÓ›· Ì ÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ ÓÙÂÎÔÏÙ¤ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÛÒÌ·.

¶ÔÏϤ˜ Á˘Ó·›Î˜ ·Ú·ÔÓÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÒÚ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË ÁÈ· Ó· Ì·ÎÈÁÈ·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿. √È Á˘Ó·›Î˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÔ‰Â‡Ô˘Ó 5–10 ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ¤Ó· ηıËÌÂÚÈÓfi Ì·ÎÈÁÈ¿˙ Î·È 20 ÏÂÙ¿ ÁÈ· ¤Ó· ÈÔ ‚Ú·‰ÈÓfi Ì·ÎÈÁÈ¿˙. ΔÈ ı· ÚÔÙ›ӷÙ ÁÈ· ÙÔ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ÙÔ˘ ºıÈÓÔÒÚÔ˘; £· ·ÚfiÙÚ˘Ó· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰·. Zˆ‹, ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ·, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ·ÛÙ¤Ï ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. W

ªπÃ∞§∏™ √ƒº∞¡π¢∏™

ΔÈ ı· ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡·Ù ӷ ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÚÈÔÈË̤Ó˜; °È· Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ÂÚÈÔÈË̤ÓË Ì›· Á˘Ó·›Î· fiÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì·ÎÈÁÈ¿˙ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È 5 ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ: W ŒÓ· ÊÔÓ ÓÙ ÙÂÓ Î·È Ô‡‰Ú· Ì·˙›,

Û Ôχ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ˘Ê‹ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂȉÂÚÌ›‰·. W KÔÓÛ›ÏÂÚ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηχ„ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·‡ÚÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÎÔ‡Ú·ÛË ÛÙ· Ì¿ÙÈ·. W M›· ÛÎÈ¿ ÛÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÎÈÓËÙfi ‚ϤʷÚÔ. W M¿Ûηڷ ‹ ÔÔ›· ı· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ‚ÏÂÊ·Ú›‰·. W EÏ·ÊÚ‡ ÚÔ˘˙ ÛÙ· «Ì‹Ï·» ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ¤Ó· ÏÈ ÁÎÏÔ˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ˙ˆÓÙ¿ÓÈ· Î·È ¯ÚÒÌ· ÛÙ· ¯Â›ÏÈ·.

14

∂›Ó·È Ô Senior Make Up Artist & Training Manager ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Beauty Line. ∂›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ Ì·ÎÈÁÈ¤Ú ÁÓˆÛÙfi ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ΔÔÓ ·ÔηÏÔ‡Ó «√ ª·ÎÈÁÈ¤Ú ÙˆÓ STAR» ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ Ì·ÎÈÁÈ¿ÚÂÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ celebrities, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜, ËıÔÔÈÔ‡˜ Î·È ÌÔÓ٤Ϸ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ‰Âο‰Â˜ Á˘Ó·›Î˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ¤Ó· Ú·ÓÙ‚ԇ Ì·˙› ÙÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÂÌÂÈÚ›·, ·ÊÔ‡ ı· Û ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÚÒÙ· Ì ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ Î·È ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘, Î·È ÌÂÙ¿ Ì ÙËÓ ÁÓÒÛË ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘. Mike Orfanides is Senior Make-Up Artist & Training Manager of Beauty Line shops. He is known as the ‘Make-Up artist of the Stars’ as he has worked with practically every celebrity, singer, actor and model in Cyprus. Energetic, talented, artistic and experienced he welcomes any woman into his studio and transforms her into a goddess!.

What are the most common mistakes women make with foundation? The most common mistake is that women usually buy foundation that’s a shade lighter than their natural skin tone. The colour of the foundation (font de teint) should match the skin tone of the chin area and also agree with the neck and neckline. What’s your advice so that a woman looks always her best? She needs to keep in mind the following: W Font de teint and a lightweight powder should be applied all over the facial area. W A concealer will cover dark eye circles and make the eyes look rested. W A natural colour eye shadow should be applied over the eyelid. W Good mascara will add emphasis to the eyes. W A soft blush on the cheekbones and a lip gloss on the lips will give a fresh look. Many women complain about the amount of time they spend in front of the mirror. No more than 5-10 minutes are necessary for make-up application during the day. 20 minutes is about average for a more elaborate evening make-up. Any tips for this fall? Care for your skin after the summer to restore its health and brightness. Eye shadows in pastel shades give a softer look.W


I alphamegastyle

Û˘ÓÂÓÙ¢ÍËprofile

«∏ ÂÈ ı ‰Â›¯ÓÔ ˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ˘Ì ˆÚ ¿ÓÙ· · Î·È Â›Ó ›ÔÈ ˘‹Ú¯Â ·È ¤ÌÊ ˘ÙË.»

look “The desire to ate.” n beautiful is in

√ÿÚ˘ Ã√¡√¶√π√™ ∑·‚Ú›‰Ë˜ rides v a Z s i r Har

Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· Î·È fï˜ ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ «Ù¤¯ÓË» ÙÔ˘ fiˆ˜ ÙËÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ, ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·ÛÙ›Ú¢ÙÔ. √ Ï·ÛÙÈÎfi˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ ÿÚ˘ ∑·‚Ú›‰Ë˜, Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ Û ÂÌÓ¤Ô˘Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌÈÛÙ¢Ù›˜. ÕÏψÛÙÂ, Ë Ì·ıËÙ›· ÙÔ˘ Î·È ÌfiÓÔ Ï¿È ÛÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi Ï·ÛÙÈÎfi ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi ∞Ó‰Ú¤· ºÔ˘ÛÙ¿ÓÔ, Û ›ıÂÈ!

16

•ÂÎÈÓÒÓÙ·˜, ı· ı¤Ï·Ì ӷ Ì·˜ ›Ù ÙÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ Û·˜ ÒıËÛ ӷ ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ï·ÛÙÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜; £ÂˆÚÒ ÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÈ· ÌÔÚÊ‹ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÂÈÛÙ‹ÌË. ∞fi ÌÈÎÚfi˜ ÌÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ë Ù¤¯ÓË Â›Ù ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ¯ÔÚfi˜ ›Ù ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ·. ÕÓÙÚ˜ ‹ Á˘Ó·›Î˜ Û·˜ ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÈÔ Û˘¯Ó¿ ÛÙÔ È·ÙÚÂ›Ô Û·˜; ∞ÚÈıÌËÙÈο ˘ÂÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› Â›Ó·È Ë ÔÏÔ¤Ó· ·˘Í·ÓfiÌÂÓË Î·Ù·Ê˘Á‹ ·ÓÙÚÒÓ ÛÙÔÓ Ï·ÛÙÈÎfi ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi. ∂›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ô˘ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ÌÔ˘ ÁÈ· Face Lift . ¶Ô‡ ÙÔ ·Ô‰›‰ÂÙ ·˘Ùfi; Œ¯ˆ ÂÚÁ·ÛÙ› Û ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë μÚ·˙ÈÏ›· Î·È Ë π·ˆÓ›·, Î·È Ë ÂÌÂÈÚ›· ÌÔ˘ ÌÂ

Δ˘ μ·Ú‚¿Ú·˜ πˆ¿ÓÓÔ˘

The man who ‘stops’ time

H

e has been practicing plastic surgery for over a decade and his passion for his ‘art’ as he calls it, remains endless. Harris Zavrides is a doctor who inspires confidence. He trained with the well-known plastic surgeon Andreas Foustanos and that is an inspiration in itself! What drove you to get involved in plastic surgery? I regard plastic surgery as a form of art and then a science. I’ve loved the arts since childhood, whether that was dance or a painting and this is why I decided to go into plastic surgery.


‘Andreas Foustanos is my mentor. He believed in me and gave me knowledge and expertise. He is the man who taught me how to value aesthetics.’ Who visits you more often? Men or women? Women still outnumber men but more and more men are coming. It is interesting that more men in Cyprus consult me for a facelift. How do you explain that? I’ve worked in countries like Brazil and Japan and my experience has led me to the conclusion that men who usually choose to have a facelift belong to three professional groups: they are businessmen, lawyers and doctors. Men belonging to these groups are professionally active when they get older and therefore like to maintain their youthful appearance. In Cyprus, there are many such professionals. What do women commonly ask for? Depending on their age, they will ask for everything. Younger women are interested in procedures like liposuction, breast enhancement and nose jobs while older women look for rejuvenating procedures like facelifts and eyelid surgery. Cypriot women have a very mature attitude and are aware of what can be done; they rarely ask for something that will make them look artificial or unnatural. How does plastic surgery affect the psychology of the patient? It plays a huge role. This was shown also in a research I conducted in cooperation with Andreas Foustanos, titled ‘Representations in Plastic Surgery, the impact of Self-image and Self-confidence in the work environment’, published in the Journal of the International Society of Aesthetic Plastic Surgery. The results showed that not only does a person’s confidence improve after the procedure but also makes him/her more productive in his job. When looks improve, many aspects also improve including job performance. Talk to us about your connection to the well-known surgeon Andreas Foustanos. I’ve worked for many years with Andreas. I trained with him and we have a very good professional and personal relationship. He is responsible for my expertise on the art of plastic surgery. I value what he’s taught me enormously. We have an ongoing relationship and we focus on organising seminars together, conducting research and publishing articles on plastic surgery. What brings a person to your office? The desire for beauty. Man has always searched for ways to look beautiful. Cleopatra bathed in milk and honey to look more beautiful. The desire to look beautiful is innate. Beauty is relevant though, isn’t it? Yes, absolutely. For example in Japan, where I worked for a while, there is a minimalistic view on beauty. In contrast, in the US, ‘too much’ is considered beautiful. A large pair of breasts for a Japanese woman may seem very small to an American woman. Some though regard plastic surgery as a solution to confidence issues…. Plastic surgery is not the solution to all our problems. Of course, it solves some aesthetic issues but it by no means provides the answers to psychological or personal problems. The right thing to do is to discourage a patient to undergo a procedure if psychological problems are the reason behind it. B For further information: tel. 22780780

alphamegastyle I Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó Face Lift ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÙÚ›· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·: ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ÁÈ·ÙÚÔ›. √È ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÛÎÔ‡Ó ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Û ÌÂÁ¿Ï˜ ËÏÈ˘, ÔfiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ó¤ÔÈ. ™ÙË ∫‡ÚÔ ›Ûˆ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ¿ÓÙÚ˜ Û ·˘Ù¿ Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·! √È Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ È·ÙÚÂ›Ô Û·˜, ÙÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ; √È Á˘Ó·›Î˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ù· ¿ÓÙ·, ·Ó¿ÏÔÁ· ‚¤‚·È· Ì ÙËÓ ËÏÈΛ·. √È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÈÔ fiÌÔÚʘ fiˆ˜ §ÈÔ·Ó·ÚÚfiÊËÛË, ∞˘ÍËÙÈ΋ ™Ù‹ıÔ˘˜ Î·È ƒÈÓÔÏ·ÛÙÈ΋ ÂÓÒ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Û ËÏÈΛ· ÁÈ· ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ fiˆ˜ Face Lift Î·È μÏÂÊ·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋. ∞˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛˆ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ∫‡ÚÈ· Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È ÒÚÈÌË Î·È Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓË Á˘Ó·›Î·. ¶Ôχ Û¿ÓÈ· ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î¿ÙÈ ÙÔ „‡ÙÈÎÔ ‹ ÙÔ ·Ê‡ÛÈÎÔ.

«™ÙËÓ ∫‡ÚÔ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ÌÔ˘ ÁÈ· Face Lift, Ô˘ Â›Ó·È Â›Ù ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ›Ù ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ›Ù ÁÈ·ÙÚÔ›. √È ¿ÓÙÚ˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÛÎÔ‡Ó ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Û ÌÂÁ¿Ï˜ ËÏÈ˘, ÔfiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Ó¤ÔÈ. ™ÙËÓ ∫‡ÚÔ ›Ûˆ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ¿ÓÙÚ˜ Û ·˘Ù¿ Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·!» ¶ÔÈ· Ë Â›‰Ú·ÛË ÌÈ·˜ Ï·ÛÙÈ΋˜ Â¤Ì‚·Û˘ ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÂÓfi˜ ·ÛıÂÓ‹; ΔÂÚ¿ÛÙÈ· Â›Ó·È Ë Â›‰Ú·ÛË Ù˘ Ï·ÛÙÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›ٷÈ. ∞˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È Î·È Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∞Ó‰¤· ºÔ˘ÛÙ¿ÓÔ ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “Representations in Plastic Surgery Δhe impact of Self-image and Self-Confidence in the WorÎ Enviroment” Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓË ÛÙÔ Â›ÛËÌÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¶Ï·ÛÙÈ΋˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜. ∏ ¤Ú¢ӷ η٤‰ÂÈÍ ˆ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Ë ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Ô˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ Ì Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ οÓÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ Î·È ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ∞ÎfiÌË Î·È Ë ·fi‰ÔÛË ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ‰ËÏ·‰‹ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È, fiÙ·Ó ‚ÂÏÙȈı› Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘!

«O ∞Ó‰Ú¤·˜ ºÔ˘ÛÙ¿ÓÔ˜ Â›Ó·È Ô Ì¤ÓÙÔÚ·˜ ÌÔ˘. ∂›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ›ÛÙ„ Û ̤ӷ Î·È Ì ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎÂ. ªÔ˘ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙË ÁÓÒÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘. ∂›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÌÔ˘ ÌÂÙ¿‰ˆÛ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ Î·È ¿Ô„Ë ·ÈÛıËÙÈ΋˜» ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Û·˜ Ì ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi Ï·ÛÙÈÎfi ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi Î. ∞Ó‰Ú¤· ºÔ˘ÛÙ¿ÓÔ. £¤ÏÂÙ ӷ Ì·˜ ÌÈÏ‹ÛÂÙ ϛÁÔ ÁÈ’ ·˘Ù‹; Œ¯ˆ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ºÔ˘ÛÙ¿ÓÔ. ª·ı‹ÙÂ˘Û· ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ӢÛÙ¤ÚÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘. Œ¯Ô˘Ì ÌÈ· Ôχ ηϋ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛˆÈ΋ Û¯¤ÛË. ◊Ù·Ó Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÌÔ˘ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ Ï·ÛÙÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜. ΔÔÓ ÂÎÙÈÌÒ È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· fiÏ· fiÛ· ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ, ÂÎfiÓËÛË ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ¿ÚıÚˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ Ï·ÛÙÈ΋˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜. ΔÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ô‰ËÁ› οÔÈÔÓ ÛÙÔÓ Ï·ÛÙÈÎfi ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi; ∏ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· Â›Ó·È ˆÚ·›Ô˜. ∞fi ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, Ô ¿ÓıÚˆfi˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡ÛÂ Î·È ÂÈ˙ËÙÔ‡Û ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÈÔ ˆÚ·›Ô˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ∫ÏÂÔ¿ÙÚ· ¤Î·Ó Ì¿ÓÈÔ Û Á¿Ï· Î·È Ì¤ÏÈ ÁÈ· Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ ÈÔ ˆÚ·›·. ∏ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ˆÚ·›ÔÈ ˘‹Ú¯Â ¿ÓÙ· Î·È Â›Ó·È ¤ÌÊ˘ÙË. ΔÔ ˆÚ·›Ô fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ï›ÁÔ Û¯ÂÙÈÎfi; ¡·È. ™·ÊÒ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, fiÔ˘ Î·È ‰Ô‡Ï„· ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÈÓÈÌ·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ˆÚ·›Ô˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ÙÔ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ıˆÚÂ›Ù·È Î·È fiÌÔÚÊÔ. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙ‹ıÔ˜ Û ÌÈ· °È·ˆÓ¤˙· ÌÔÚ› Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ÌÈÎÚfi Û ÌÈ· ∞ÌÂÚÈοӷ! ∫¿ÔÈÔÈ, fï˜, ‚ϤÔ˘Ó ÌÈ· Ï·ÛÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË, ˆ˜ χÛË Î¿ÔÈˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘ Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó... ∏ Ï·ÛÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› χÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜. ™›ÁÔ˘Ú· χÓÂÈ Î¿ÔÈ· ·ÈÛıËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› χÛË Û ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· „˘¯ÔÏÔÁÈο ‹ ÚÔÛˆÈο. ΔÔ ÔÚıfi ›ӷÈ, Û ٤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô ·ÛıÂÓ‹˜ Ó· ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÌÈ· Ï·ÛÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË. B °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÙËÏ. 22780780

17


I alphamegastyle

Ó·news

¡¤·, ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓË

ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·

√È ÀÂÚ·ÁÔÚ¤˜ ∞§º∞ª∂°∞ Ì ¯·Ú¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Ó¤· ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ȉ¤Â˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÁÔÚÒÓ Î·È Ì ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·, ÙËÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÔÏϤ˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î.·. ∂›Û˘, ı· ‰Â›Ù ˆ˜ ÌÔÚ›Ù ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÙ ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ·, ·Ï¿ Ì ÙÔ Ó· ÏËÎÙÚÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ù˘ ·fi‰ÂÈ͢ Û·˜ ÛÙÔ ÎÔ˘Ù› ‘Winning receipt’ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Î·È Ó· ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ‘Go’, ÁÈ· ÙË ‰È΋ Û·˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ¤Ó· ‰ÒÚÔ. ªÔÚ›Ù ·ÎfiÌ· Ó· ÂˆÊÂÏËı›Ù Ì ÂÈÚfiÛıÂÙÔ˘˜, ‰ˆÚÂ¿Ó ˘ÂÚfiÓÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÎÔ˘fiÓÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÔÚ›Ù ӷ Ù˘ÒÛÂÙÂ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÁÈ· Ó·

ÙˆÓ

¿ÚÂÙ ÙÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ Û·˜. ΔÔ ‘Free On line Shopping List’ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ· Ó· Û·˜ οÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÈÔ Â‡ÎÔÏË fiÙ·Ó ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ ÙË Ï›ÛÙ· ÁÈ· Ù· „ÒÓÈ· Û·˜. ∞Ï¿, ‡ÎÔÏ· Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· Ì ÙÔ ¿ÙËÌ· ÂÓfi˜ ÎÔ˘ÌÈÔ‡, ‚Ú›ÛÎÂÙ fiÏ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ, Ù· ÂÈϤÁÂÙÂ, Ù˘ÒÓÂÙ ÙË Ï›ÛÙ· Û·˜ Î·È Â›ÛÙ ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÚÌËÛË Û·˜ ÛÙ· ∞§º∞ª∂°∞ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÌËÓ Í¯ӿÙ ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Û·˜. ∂ÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜, ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·: www.alphamega.com.cy

New, improved web page for ALPHAMEGA ALPHAMEGA Hypermarkets are proud to present their new website which is full of new ideas and information about their various departments and special offers.

18

You can also find information on various lifestyle issues like nutrition, good health, many recipes and much, much more. See how you can win gifts every

day, simply by typing in your receipt number and pressing Go, for your chance to win. You can also take advantage of additional, free hyperpoints on offered items if

you print the relevant coupons and present them to the cashier to get your extra points added to your hypercard. The Free On line Shopping List was created to make your life easier. All you have to do is go through the list of products, insert the ones you want in your list, print it out and off you go for an ALPHAMEGA shopping spree. Don’t forget the special offers that parade continuously on the website and keep yourself updated with all the relevant news. For further details, visit: www.alphamega.com.cy


alphamegastyle I

Ó·news

√È Ù˘¯ÂÚÔ› ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

ŒÓ· ¯·ÚÈو̤ÓÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ Â¤ÏÂÍ ÙÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ù‡¯Ô˘˜, ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‹Ù·Ó 2 ηٷÏËÎÙÈΤ˜ 4‹ÌÂÚ˜ ÎÚÔ˘·˙ȤÚ˜ Û ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿, ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ Louis Cruise Lines. √È ÓÈ΋ÙÚȘ Â›Ó·È Ë ÕÓÓ· ÷ڷϿÌÔ˘˜ ·fi ÙË §Â˘ÎˆÛ›· Ô˘ ΤډÈÛ ÙËÓ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÁÈ· ¶¿ÙÌÔ, ª˘ÙÈÏ‹ÓË, ™‡ÌË Î·È ƒfi‰Ô Î·È Ë ∞Ì·Ï›· ªÈ¯·‹Ï ·fi ÙË §ÂÌÂÛfi, Ô˘ ΤډÈÛ ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÁÈ· ™¿ÌÔ Î·È ∫Ò. ΔÔ˘˜ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηÏfi Ù·Í›‰È! ªËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ ¿ÚÂÙ ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Ù‡¯Ô˜ ÛÙË ÛÂÏ. 58.

Lucky competition winners A young ALPHAMEGA shopper got to pick the lucky winners for the two 4-day fabulous cruises to the Greek islands, offered by Louis Cruise Lines. The winners are: Anna Charalambous from Lefkosia who won the cruise to the islands of Patmos, Lesvos (Mytilene), Symi and Rhodes and, Amalia Michael from Lemesos, who won the second cruise that will take her to Samos and Kos. Bon voyage! Don’t forget to enter this issue’s competition on page 58.

∫¿ÙÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙȘ À¶∂ƒ∞°√ƒ∂™ ∞§º∞ª∂°∞!

√È ÀÂÚ·ÁÔÚ¤˜ ∞§º∞ª∂°∞ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Ó¤· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÈÌÒÓ ÛÙ· ÎÚÂÔˆÏ›· Î·È ÛÙȘ ÊÚÔ˘Ù·Ú›Â˜ ÙÔ˘˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÌfiÓÈÌ· ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜! √Ïfi¯ÚÔÓ·! ŸÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÌfiÓÈÌ· ¯·ÌËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ¿ÓÙÔÙ ÔÏfiÊÚÂÛη ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ‹‰Ë ͤÚÂÙ fiÙÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ ∞§º∞ª∂°∞. ∂ÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÙ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙËÓ ›‰È· ¿ÓÙ· ÔÈfiÙËÙ·!

Something’s changing at

ALPHAMEGA! ALPHAMEGA Hypermarkets are introducing a new price policy for the butchery and fruit and vegetable stalls. Prices have dropped and will remain low all year round! Very low prices will be kept throughout the year for the fresh meat and

vegetable produce with our assurances for the continuous fine quality that you are accustomed to. Save money and enjoy fresh meat, fruit and vegetables.

19


I alphamegastyle

backtoschool

back to

school

Û·Ó ÎÙ˘‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ! Δ

ÂÙÚ¿‰È·, ÌÔχ‚È·, ԉȤ˜, ¿ÛÚ· Ê·ÓÂÏ¿ÎÈ·… Δ· Û¯ÔÏ›· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÎÈ ÂÌ›˜ ·ÊÔ‡ ÊÚÔÓÙ›Û·Ì ÁÈ· ÙÔ Ú·ÎÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ͷÊÓÈο ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÌÈ· Ó¤· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ôχ ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋. ΔÔ ·È‰› Ì·˜ ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÂÌ›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì Ò˜ Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙԇ̠ÙȘ Ӥ˜ Ì·˜ ¢ı‡Ó˜. ¶ÔÈÔ˜ › ˆ˜ ÙÔ Ó· Â›Ó·È Î·Ó›˜ ÌËÙ¤Ú· ‹ ·Ù¤Ú·˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ;

20

A

s the new school year begins, children are equipped with everything they need and parents escort them on their first day to wish them luck. Some children may show some anxiety at the start of a new school year. If this is within ‘normal’ levels, then the child will cope and get over it quite quickly. But what happens when coping becomes difficult?


alphamegastyle I

backtoschool

Between the ages of 5 and 7, the first signs of stress make their appearance. This usually has to do with the separation between mother and child. Going to school means separation from the mother and this creates feelings of insecurity. Between the ages of 11 and 12, comes a second anxiety phase which appears because the child moves from elementary school to high school and it usually focuses on the need of the child to be socially accepted into a new environment. Between the ages of 14 and 16, puberty is another big change that may lead to anxiety. Adolescence marks a difficult time for children because of hormonal changes. Fear and stress appear as headaches, stomach ache, difficulty in sleeping and even crying. WHAT CAN WE DO? It’s very important that we understand why a child is afraid of going to school. Is it a feeling of neglect? Is there a school bully that terrorises the child? Is there a problem coping with school work? Does the child lack confidence? Sometimes the help of a professional is required to understand and make coping with these things easier.w

º√μ√™ °π∞ Δ√ ™Ã√§∂π√ ™Â ÙÚÂȘ Ê¿ÛÂȘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ·‰ÈÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘ÍË̤ÓÔ ¿Á¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∞Ó ·˘Ùfi ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ÏÔÁÈο Ï·›ÛÈ· Î·È ÙÔ ·È‰› ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ, ·˘Ùfi ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂfiÌÂÓ·. ΔÈ Á›ÓÂÙ·È fï˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Â‡ÎÔÏ·; ™ÙËÓ ËÏÈΛ· ÌÂٷ͇ 5 Î·È 7 ÂÙÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ÚÒÙ· ÛËÌ¿‰È· ¿Á¯Ô˘˜. ∞˘Ùfi Û˘Ó‹ıˆ˜ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔÓ ·Ô¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú·. ¶ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ÙfiÙ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 11 Ì 12 ÂÙÒÓ Â›Ó·È ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË Ì ·˘ÍË̤ÓÔ ¿Á¯Ô˜. ΔfiÙ ÙÔ ·È‰› ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘

ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ù· ·È‰È¿ ÙfiÙ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ·Ó ı· Á›ÓÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈο ·ԉ¯ٿ. ™ÙËÓ ËÏÈΛ· ÌÂٷ͇ 14 Î·È 16 ÂÙÒÓ Â›Ó·È Ë ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË fiÔ˘ ÌÔÚ› ¤Ó· ·È‰› Ó· ΢ÚÈ¢Ù› ·fi ¿Á¯Ô˜, ·ÊÔ‡ Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÊ˂›· Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ. ™ÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÊÔ‡ ÏfiÁˆ Î·È ÙˆÓ ÔÚÌÔÓÒÓ, ÙÔ ·È‰› ÂÚÓ¿ÂÈ ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô. Δ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÙÔ˘ Êfi‚Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È ÙÔ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ ÎÏ¿Ì·, Ë ‰È¿ÚÚÔÈ·, ÔÈ Û˘¯ÓÔ› ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔÈ, Ô Û˘¯Ófi˜ ÎÔÈÏfiÔÓÔ˜ Î·È Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙÔÓ ‡ÓÔ. Δ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ·˘Ù¿ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜, fiÙ·Ó ÙÔ ·È‰› ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÂÈ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÚÁ¿, fiÔÙ·Ó ÙÔ ·È‰› ÛΤÊÙÂÙ·È ˆ˜ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÂÈ Û¯ÔÏ›Ô. ΔÈ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÁÈ·Ù› ÙÔ ·È‰› ÊÔ‚¿Ù·È ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ª‹ˆ˜ ÙÔ ·Ú·ÌÂÏÔ‡ÌÂ; ª‹ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂÈfi Ô˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù› ÙÔ ·È‰› Ì·˜ Î·È ¿ÏÏ· ·È‰È¿; M‹ˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù¿; ª‹ˆ˜ ÓÈÒıÂÈ ¿Û¯ËÌ· Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘; ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ÂȉÈÎÔ‡ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÌ·ÏfiÙÂÚË ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.w

21


I alphamegastyle

H1N1 VIRUS ¶ø™ ª¶√ƒ√Àª∂ ¡∞ ¶ƒ√™Δ∞Δ∂æ√Àª∂ Δ∞ ¶∞π¢π∞ ª∞™; wªÈÏ‹ÛÙ Ì ËÚÂÌ›· ÛÙ· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ηıËÛ˘¯·ÛÙÈÎÔ›. ÀÂÓı˘Ì›ÛÙ ÙÔ˘ fiÙÈ Â›ÛÙ ÂΛ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÚÔÛ¤¯ÂÙÂ Î·È ˆ˜ ÙfiÛÔ ÂÛ›˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ı· ÙÔ ‚ÔËı‹ÛÂÙ ӷ ÚÔÛٷ٢ٛ ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·ÓÒ‰˘Ó· Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÓÔÛ‹ÛÂÈ. w¶ÚÈÓ ÌÈÏ‹ÛÂÙ ÛÙ· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë, ‰ÈÂÚ¢ӋÛÙ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘˜. ƒˆÙ‹ÛÙ ٷ ·È‰È¿ Ó· Û·˜ Ô˘Ó ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë Î·È ÍÂηı·Ú›ÛÙ ÙȘ ·Ï‹ıÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜. ∞Ê‹ÛÙ ٷ Ó· Û·˜ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜. ∫¿ÓÙ ÙÔ˘˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ Ù· ‚ÔËı‹ÛÂÙ ӷ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÈ ÓÈÒıÔ˘Ó. w‘√Ù·Ó ··Óٿ٠۠ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë, Ó· ›ÛÙ ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ Î·È ·ÎÚȂ›˜. ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, Ù· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù¿ÛË Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË, ·fi fi,ÙÈ ÛÙËÓ

backtoschool Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ›ӷÈ. wºÈÏÙÚ¿ÚÂÙ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÎÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë. μ¿ÏÙ fiÚÈ· ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙfiÛÔ ÛÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÓËϛΈÓ. ΔÚ·‚‹ÍÙ ÙÔ˘ ÚÔÛÔ¯‹ Û ·È¯Ó›‰È· Î·È ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. w¢È‰¿ÍÙ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë. ∞‰Ú¿ÍÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·fi ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë Î·È ‰È‰¿ÍÙ ÛÙ· ·È‰È¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Ô˘ ı· Ù· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ Èfi ∏1¡1. ∂Óı·ÚÚ‡ÓÂÙ ٷ Ó· ϤÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Ì ÓÂÚfi Î·È Û·Ô‡ÓÈ Î·È Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ‚‹¯Ô˘Ó ‹ ÊÙ·ÚÓ›˙ÔÓÙ·È. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ï¿ ·ÏÏ¿ Ôχ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ‚‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ ÂÍ¿ψÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ¢›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ηıÔ‰‹ÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘, Ù· οÓÂÙ ӷ ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÛÊ·Ï‹, ·ÊÔ‡ ÓÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô.

homework , ∫∞Δ √π∫√¡ ∂ƒ°∞™π∞ ∏ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ Û›ÙÈ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ∫·È ‚¤‚·È· Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋. ™·˜ ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ì οÔȘ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏÚËÚÔÊÔÚ›Â˜Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ È·ÛÙ›ÙÂ... ·‰È¿‚·ÛÙÔÈ. w√È ÁÔÓ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍËÁÔ‡Ó ÛÙÔ ·È‰› ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ٷ Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ Û›ÙÈ. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ·ÚÎÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÏfiÁÈ· ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÂÓÓÔÔ‡Ó Î·È ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÓÂ. °È· ·˘Ùfi, ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ̤ÏËÌ· Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÏÂÙÔ‡Ó Ì ËÛ˘¯›·, Û ηٿÏÏËÏÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. w√ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù' Ô›ÎÔÓ ÂÚÁ·Û›·, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙËÓ ›‰È· ÛËÌ·Û›· fiˆ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ıÏËÛË, Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ‹ ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ª¿ÏÈÛÙ· Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚfiÓÔ˘, Û›ÁÔ˘Ú· ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ı˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ. w∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó Î·È Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙËÓ È‰ÈÔÛ˘ÁÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜. ∂¿Ó ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È Â‡ÎÔÏ· Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›‚Ï„Ë, ÙfiÙÂ Ë ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÁÔÓÈÔ‡, ÙÔ ‚ÔËı¿. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Â¿Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ·È‰› Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÛ·ÛÌÔ‡˜, ÙfiÙÂ Ô ÁÔÓÈfi˜ ı· ÌÔÚ› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜

22

Ó· οÓÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÌÈ· ·Ó·ÛÎfiËÛË ‹ ¤Ó· ¤ÏÂÁ¯Ô ÁÓÒÛˆÓ. w√ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ, Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ·È‰› ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î¿ı ̤ڷ ÛÙÔ Û›ÙÈ. √ ¤·ÈÓÔ˜, fiÔÙ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›ٷÈ, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ‰ÈfiÙÈ Ë ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ÁÔÓÈfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ÌfiÚʈÛË Î·È ÂÎ·›‰Â˘ÛË. wΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ·fi fiÏ· fï˜ Â›Ó·È ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ·Á¿Ë. ¡· ÌËÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ fiÙ·Ó ÙÔ ·È‰› Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Ù· ηٷʤÚÓÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Ì·˜ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ӷ ÓÈÒıÂÈ ˆ˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È.

w

PROTECTING CHILDREN wGive information to your children about the flu. Reassure them and let them know that you will do everything you can to protect them from it and how they can protect themselves. wAsk them what they think about this. Ask them what they’ve heard, what they are worried about, if anything. Answer their questions. wYour replies to their questions must be sincere and accurate. Children tend to imagine things and create worse situations in their minds. wGive them exact information and assure them that this is a treatable condition. wFilter the information that reaches your children from other sources as much as you can. Limit their exposure to news feeds, discussions, etc. Distract them in other activities. wTeach them the rules of hygiene that are necessary for their protection. Encourage them to wash their hands frequently with soap and to cover their mouths when they sneeze or cough. Just a few simple precautions are enough to protect children adequately and also make them feel that they’re in control.

Homework is a major aspect of school life and of course the help of a parent is always appreciated. Check the tips below, to make your life easier. wParents must explain to the child that homework is an important part of their education. A good environment in the home is essential so that a child can concentrate when doing homework. wA special time for doing homework must be set aside. Allocating time for homework is just as important as time set aside for music, leisure or sports. The last thing that should be compromised is homework time. wIt is imperative that parents respect their child’s personality. If a child seems to be easily distracted then the subtle presence of the parent during home study, might be useful. If a child however, works better on his own, then parents should simply check at the end, that the child has completed his homework. wA parent should praise the effort the child makes when doing homework because this makes the child feel confident and worthy. It also confirms the importance that the parent gives to providing a good education to the child. wA parent can find ways of making the time spent on homework a fun daily experience. Most important of all however is showing our love. We should not get disappointed when our children do less than we expect; we should show that we appreciate their efforts.w


alphamegastyle I

‰›·ÈÙ·diet

∂ϤÓË ¶ ∞Ó‰Ú¤Ô˘, RD, LD, PhDcan ∫ÏÈÓÈ΋ ¢È·ÈÙÔÏfiÁÔ˜

Eleni Andreou, RD, LD, PhDcan Clinical Dietician

°È·Ô‡ÚÙÈ

¤Ó·˜ ηÏfi˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜

YOGURT a good friend Yogurt and milk belong to the most important food groups for humans. Yogurt is rich in nutrients and is considered a complete food. Milk is not only essential for children and teenagers but also adults. Two glasses of fresh milk or yogurt (500 ml) takes care of 81% of the daily requirement for calcium in the human body. Nutritional value of yogurt

 Yogurt has a high protein, vitamin, mineral (mainly zinc) and calcium content. Its calcium content makes it invaluable for children over 7 months of age, pregnant women and breastfeeding mothers. It is beneficial to smokers and people who consume large amounts of alcohol because it protects the mucous membrane of the stomach. It is a light, yet rich food, which can also be taken if one suffers from flu or high fever. It restores the intestinal flora and that of the mucous membrane of the mouth in persons that undergo extensive periods of antibiotic intake. It fights infections of the gastrointestinal tract as it eliminates the bacteria that cause them. It fights chronic constipation because its texture is soft and moist, it encourages bowel movement, eliminates harmful bacteria and removes accumulated toxins. It helps in the treatment of certain skin conditions caused by lack of, or limited absorption of Vitamin B by the intestines. It strengthens the natural cell renewal process of the skin and promotes the growth of hair and nails. It boosts the immune system.

ΔÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Î·È ÙÔ Á¿Ï· Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÙÚÔʤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∂›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔ Û ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο Î·È ıˆÚÂ›Ù·È Ï‹Ú˘ ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ΔÔ Á¿Ï· ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, ÙÔ˘˜ ÂÊ‹‚Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, ‰‡Ô ÔÙ‹ÚÈ· (500 ml) ÊÚ¤ÛÎÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜/ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ 81% ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ì·˜ Û ·Û‚¤ÛÙÈÔ. £ƒ∂¶Δπ∫∏ ∞•π∞ °π∞√ÀƒΔπ√À ΔÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ ÂÚȤ¯ÂÈ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ÚˆÙÂ˚ÓÒÓ, ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ, ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ·Ï¿ÙˆÓ (΢ڛˆ˜ „¢‰¿ÚÁ˘ÚÔ) Î·È ‚¤‚·È· ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘. ∏ ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û ·Û‚¤ÛÙÈÔ ÙÔ Î·ıÈÛÙ¿ ÔχÙÈÌÔ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ¿Óˆ ÙˆÓ 7 ÌËÓÒÓ, ÙȘ ¤ÁÎ˘Â˜ Î·È ıËÏ¿˙Ô˘Û˜ ÌËÙ¤Ú˜, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó (‹ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó) ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂›Ó·È ¢ÂÚÁÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÓÈÛÙ¤˜ Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·Ùˆ‰ÒÓ ÁÈ·Ù› ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔÓ ‚ÏÂÓÓÔÁfiÓÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÌ¿¯Ô˘. ∞ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ÂÏ·ÊÚfiÙÂÚ˜ Î·È ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚ˜ ÙÚÔʤ˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ηٷӷÏÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ fiÙ·Ó ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ÁÚ›Ë, ·ÎfiÌË Î·È Ì ˘„ËÏfi ˘ÚÂÙfi.

 ∞ÔηıÈÛÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Ù˘ ¯ÏˆÚ›‰·˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ‚ÏÂÓÓÔÁfiÓÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ fiÛˆÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ıÂÚ·›· Ì ·ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο. ∫·Ù·ÔÏÂÌ¿ ÙȘ ‰È¿ÚÚÔȘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÏÔÈÌÒÍÂȘ ÙÔ˘ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÈÎÔ‡ ۈϋӷ ÁÈ·Ù› ÔÈ ‚¿ÎÈÏÔÈ ÙÔ˘, ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÔ˘Ó Ù· ÌÈÎÚfi‚È· Ô˘ ÙȘ ÚÔηÏÔ‡Ó. ∫·Ù·ÔÏÂÌ› ÙË ¯ÚfiÓÈ· ‰˘ÛÎÔÈÏÈfiÙËÙ· ÁÈ·Ù› Ë ˘Ê‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ì·Ï·Î‹ Î·È ˘‰·Ú‹ ÒÛÙ ӷ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙȘ Û˘Û¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ «ÙÂÌ¤ÏÈÎÔ˘» ÂÓÙ¤ÚÔ˘ Î·È ÔÈ ‚¿ÎÈÏÔ› ÙÔ˘ Â͢ÁÈ·›ÓÔ˘Ó ÙË ¯ÏˆÚ›‰· ÙÔ˘ ÂÓÙ¤ÚÔ˘, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÙÔ͛Ә Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È. ™˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ù‡ˆÓ

25


I alphamegastyle

‰›·ÈÙ·diet

‰ÂÚÌ·ÙÔ·ıÂÈÒÓ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ¤ÏÏÂÈ„Ë ‹ η΋ ·ÔÚÚfiÊËÛË ·fi ÙÔ ¤ÓÙÂÚÔ ÙˆÓ Û˘ÌϤÁÌ·ÙÔ˜ μ. ∂ÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ Ù˘ ÂȉÂÚÌ›‰·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ì·ÏÏÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ó˘¯ÈÒÓ. ∂ÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ¶∞π¢π ∫∞π °π∞√ÀƒΔπ ΔÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ê›ÏÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ™˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·È‰›·ÙÚÔ˘˜ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓÔ‡ ‰È·ÈÙÔÏÔÁ›Ô˘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÌÈ· ÙÚÔÊ‹ ˘„ËÏ‹˜ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ·Í›·˜, ‡Á¢ÛÙË Î·È Â‡ÂÙË. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ fiÏ· Ù· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ËÌÈÛÙ¤Ú˜ ÙÚÔʤ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ ·fi ÙÔÓ 6Ô ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÂÏ·ÊÚ‡ Î·È Â‡ÎÔÏÔ ÛÙËÓ ¤„Ë (ÌÈ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÌˆÚfi ıËÏ¿˙ÂÈ ‹ ÙÚ¤ÊÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÌÈÌÂÚfi). ªÂÙ¿ ÙÔÓ 18Ô Ì‹Ó· Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi Û·Ó ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚˆÈÓfi ‹ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi Á‡̷ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‹ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÊÚÔ‡Ù·, ̤ÏÈ, „ˆÌ› ‹ ÌÈÛÎfiÙ·. ™Â ÂÚÈÙÒÛÂȘ Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜ ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Á¿Ï· ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ıÚÂÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜. ªÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û ÓÂÚfi ÂÊfiÛÔÓ ıˆÚÂ›Ù·È ÌÈ· ËÌÈÛÙ¤Ú· ÙÚÔÊ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÂÎÙÈÎfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡. ∞ÎfiÌ· ÙÔ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ Â›Ó·È ‰ËÌÔÊÈϤ˜ ÛÙË ·È‰È΋ Î·È ÂÊË‚È΋ ËÏÈΛ· ÁÈ·Ù› ÚÔÛʤÚÂÙ·È Û·Ó ÂȉfiÚÈÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ˙¿¯·ÚË, ÏÈ·Ú¿ Î·È ÔÏϤ˜

ıÂÚÌ›‰Â˜. ªÔÚ› Â›Û˘ Î·È Ó· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÙ› Ì ÂÏ΢ÛÙÈο ÚfiÛıÂÙ· fiˆ˜ ÊÚÔ‡Ù·, ÛÔÎÔÏ¿Ù·, ‰ËÌËÙÚȷο, ÌÔ‡ÛÏÈ, ÍÂÚ¿ ‰·Ì¿ÛÎËÓ·, ÌÈÛÎfiÙ·, ̤ÏÈ, ηڇ‰È·, ÁÏ˘Î¿ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡. Δ∞ £ƒ∂¶Δπ∫∞ ™À™Δ∞Δπ∫∞ Δ√À °π∞√ÀƒΔπ√À ∂π¡∞π: ¶ÚˆÙ½Ó˜ ˘„ËÏ‹˜ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ·Í›·˜ 3,2% À‰·Ù¿ÓıڷΘ 4,7% §È·Ú¿ 3,5% μÈٷ̛Ә π¯ÓÔÛÙÔȯ›· £ÂÚÌ›‰Â˜ (100ml) 63 √π ¶√§ÀΔπª∂™ μπΔ∞ªπ¡∂™ Δ√À °π∞√ÀƒΔπ√À μÈÙ·Ì›ÓË ∞: ∂ÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ Î·È ‚ÔËı¿ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ‰È·ÚΛ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔÊ˘Ï¿ÁÂÈ ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ. μÈÙ·Ì›ÓË D: ∂ÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙÔ˘ ·Û‚ÂÛÙ›Ô˘. μÔËı¿ ÛÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡, ÁÈ' ·˘Ùfi Î·È ·›˙ÂÈ Â˘ÂÚÁÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂԇψÛË ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÛÙË ÁÚ‹ÁÔÚË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¤ÂÈÙ· ·fi ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. Œ¯ÂÈ Â›Û˘ ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ŒÙÛÈ, ‚ÔËı¿ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ fiÛÔ Â›Ó·È ÌÈÎÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ıÒ˜ ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó. ƒÈ‚ÔÊÏ·‚›ÓË ‹ ‚ÈÙ·Ì›ÓË μ2: ™˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙË ÁÚ‹ÁÔÚË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÂÓÒ Â›Û˘ ÛÔ˘‰·›Ô˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ÛÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∂ÈϤÔÓ, ‚ÔËı¿ ÙÔÓ ·È‰ÈÎfi ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ÔχÙÈÌ· ıÚÂÙÈο Û˘ÛÙ·ÙÈο, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÚˆÙ½Ó˜ ‹ ÔÈ ˘‰·Ù¿ÓıڷΘ.

JUNIOR º∞°∂ 150g strawberry

TOTAL º∞°∂ 2% with strawberry

TOTAL º∞°∂ 2% with peach

TOTAL º∞°∂ 2% with honey

TOTAL º∞°∂ 2% plain

TOTAL º∞°∂ plain

26

KKESES traditional yogurt

Children and yogurt Yogurt is a child’s best friend. It is recommended by paediatricians as a basic element in daily nutrition for all age groups because it is a highly nutritious food, easily digestible and has a great taste.

 Yogurt contains all the nutrients of milk and can be one of the first semi-solid foods that an infant can take after 6 months. From the 18th month onwards, yogurt is ideal as a mid-morning or mid-afternoon snack on its own or combined with fruit, honey, bread or biscuits. In gastro-intestinal disease, yogurt can easily replace milk, offering the same nutritional value. It can also replace water necessary for a child, since it is semi-solid with a high water content. Yogurt is popular with teenagers because it can be served as dessert; it contains no sugar, very little fat and few calories. Adding fruit, chocolate, cereal, muesli, dried prunes, biscuits, honey, nuts, etc., can make it a very attractive snack. The nutritional value

 Proteins 3.2% of very high biological value Carbohydrates 4.7% Fat 3.5% Vitamins Trace elements Calories 63 (100ml) Valuable vitamins in yogurt Vitamin A: Helps form and maintain healthy teeth, skeletal and soft tissue, mucous membranes and skin. It also strengthens and protects the eyes. Vitamin D: Enhances the absorption of calcium. It assists in the formation of connecting tissue, which is necessary for healing injuries, has antioxidant qualities and boosts the defence system of children. It also helps in maintaining health in young, growing children. Riboflavin or Vitamin B12: An important vitamin for children. It assists in the conversion of food into energy and helps young children to utilise valuable nutrients like proteins and carbohydrates.


Û˘ÓÙ·Á˜recipes

‰ÚÔÛÂÚ¤˜

·ÔÏ·‡ÛÂȘ ∂

›Ó·È ˆÚ·›Ô Ó’ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ó›˜ ¤Ó· ‡Á¢ÛÙÔ Á‡̷, Û ¤Ó· ¿ÚÙ˘ ÛÙË ·Ú·Ï›·, ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì ʛÏÔ˘˜ Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ˆÚ·›Ô Â›Ó·È ¤Ó· Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘. √ ™ÂÊ Ì·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘, Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì οÙÈ ·Ïfi ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ¯ˆÚ›˜ Ê·ÓÙ·Û›·. ªÂ Ù· ÛˆÛÙ¿ Ì·¯·ÚÈο Î·È Î·Ú˘Î‡̷ٷ ÌÔÚ›Ù ӷ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂÙ ¤Ó· ·Ïfi „¿ÚÈ ÛÙ· Î¿Ú‚Ô˘Ó· Û ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ Á·ÛÙÚÈÌ·ÚÁÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. ™˘ÓÔ‰¤„Ù Ì ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ·, ·ÚˆÌ·ÙÈ΋ Û·Ï¿Ù· Î·È ÌÂÙ¿ ·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù· ÛÌÔ‡ı˘˜ Ì ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ù· ªÔ¯›ÙÔ˜ Ì ·Ó·Ó¿, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÙÚÔÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ™ÂÊ °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘, Deceiving you in the kitchen Î·È ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ŸÓÂÈÚÔ.

TASTE SENSATIONS D

ining al fresco is great. Whether it’s a beach party, picnic, or a relaxing evening meal at home on the patio with friends, there’s nothing quite like sparking up the barbeque. Our chef, Georgios Georgiou, says it’s best to keep these meals simple but that doesn’t necessarily mean it can’t be something a little bit exotic. With the addition of the right herbs and other ingredients you

can transform a simple charcoal-grilled fish and salad meal into a gastronomic tropicalstyle experience. Start the evening by getting everyone in a party mood with some great pineapple Mojitos or fruit smoothies.

If you would like to try more of Chef Georgiou’s recipes, check out his cookery books, Deceiving you in the kitchen and Christmas Dream..

27


Û˘ÓÙ·Á˜recipes

1

Grilled Sea Bass in banana leaves with herbs 2

3

§∞Àƒ∞∫π ™∂ ºÀ§§∞ ª¶∞¡∞¡π∞™ ª∂ μ√Δ∞¡∞

ΔÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Â›Ó·È ·fi ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Á¢Ù› ηÓ›˜. °È· ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ Ì·˜ ÂÈϤͷÌ ÙÔ Ï·˘Ú¿ÎÈ Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ Û ʇÏÏ· Ì·Ó¿Ó·˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ „¿ÚÈ ˘ÁÚfi Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· Â͈ÙÈ΋ Á‡ÛË. ∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ʇÏÏ· Ì·Ó·ÓÈ¿˜, ÙfiÙ ·Ï¿ Ù˘Ï›ÍÙ ٷ Û Ϸ‰fi¯·ÚÙÔ Î·È ÛÊÚ·Á›ÛÙ ÙÔ Û ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ Î·È ı· Ì·ÁÂÈÚ¢Ù› ÂÚ›ÊËÌ·.

28

À§π∫∞ (ÁÈ· 4 ¿ÙÔÌ· ) W 4 Ï·‚Ú¿ÎÈ· W 4 ÊÚ¤Ûη ÙÚ˘ÊÂÚ¿ ʇÏÏ· Ì·Ó·ÓÈ¿˜ W 1 ÊÏÈÙ˙·Ó¿ÎÈ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô W 2 ÊÚ¤Ûη ÏÂÌfiÓÈ· W 2 Ú¤˙˜ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ·Ï¿ÙÈ Sailor Ì È¤ÚÈ W 1 Ú¤˙· ÊÚÂÛÎÔ·ÏÂṲ̂ÓÔ Ì·‡ÚÔ È¤ÚÈ W 1 ‰¤ÛÌË ‰È¿ÊÔÚ· ÊÚ¤Ûη ‚fiÙ·Ó· (Ì·˚ÓÙ·Ófi, ¿ÓËıÔ, ‚·ÛÈÏÈÎfi) W 1 ÊÔ˘ÎÔ‡ W §›ÁÔ ÛÙÂÚÂfi ÂÙڤϷÈÔ W 1 Û¯¿Ú· W °¿Ï· ηڇ‰·˜ ª∂£√¢√™ W ∫·ı·Ú›˙Ô˘ÌÂ Î·È ϤÓÔ˘Ì ٷ „¿ÚÈ·. W Δ· ·Ï›ÊÔ˘Ì Ì ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Î·È ‚¿˙Ô˘Ì ·Ï¿ÙÈ-È¤ÚÈ. W °ÂÌ›˙Ô˘Ì ̤۷ Î·È ¤Íˆ Ù· „¿ÚÈ· Ì·˜ Ù· ÊÚ¤Ûη ‚fiÙ·Ó· Î·È Ê¤Ù˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡. W Δ· Ù˘Ï›ÁÔ˘Ì ¤Ó·-¤Ó· ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Ù· ÛÙÂÚÂÒÓÔ˘Ì Ì ۯÔÈÓ›. W æ‹ÓÔ˘Ì ٷ „¿ÚÈ· Ì·˜ ÛÙËÓ Û¯¿Ú· Á˘ÚÓÒÓÙ¿˜ Ù· Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÌÂÚȤ˜ ÁÈ· ›ÎÔÛÈ ÏÂÙ¿ ÂÚ›Ô˘ ̤¯ÚÈ Ó· „ËıÔ‡Ó. √ ¯ÚfiÓÔ˜ „Ë̷ۛÙÔ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ. W ΔÔÔıÂÙԇ̠ٷ „¿ÚÈ· ÛÙËÓ ȷ٤Ϸ Î·È Ù· ÂÚȯ‡ÓÔ˘Ì Ì Á¿Ï· ηڇ‰·˜.

4

5

6

There is nothing quite like the taste of fresh fish and in Cyprus we are very lucky to have plenty of fresh fish. For this recipe, we chose fresh Sea Bass and wrapped it in banana leaves, which keeps the fish moist and adds an exotic tropical flavour. If you can’t find banana leaves, just wrap the fish in baking paper and then seal it in aluminium foil instead – it still tastes good.

INGREDIENTS (serves 4) W 4 sea bass W 4 fresh tender banana leaves (washed) W 1 Greek coffee cup olive oil W 2 fresh lemons W 2 pinches of sea salt (we used Sailor sea salt with chilli pepper) W Freshly ground black pepper W 1 bunch of mixed herbs (parsley, dill, basil) W Grill W Coconut milk PREPARATION W Clean and rinse the fish W Brush with olive oil and sprinkle with salt and pepper W Fill the fish, inside and out with fresh herbs and lemon slices. W Wrap each fish carefully in the banana leaves and fasten with a piece of string. W Cook the fish on the grill turning them occasionally for about 20 minutes or until cooked. Cooking time depends on the size of the fish. W Carefully remove the banana leaves, place the fish on a platter and drizzle with coconut milk.


alphamegastyle I

ªπ∫ƒ∂™ ¶∞Δ∞Δ∂™ Baby baked potatoes √ºΔ∂™ ªÈÎÚ¤˜ ·Ù¿Ù˜ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Â›Ó·È È‰·ÓÈΤ˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ηÏÔηÈÚÈÓ¿ È¿Ù·. ªÔÚ›Ù ӷ ÙȘ „‹ÛÂÙ Û „ËÛÙ·ÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‹ Ó· ÙȘ ‚¿ÏÂÙ ÚÒÙ· ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË „ËÛÙ·ÚÈ¿ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ï›ÁÔ ÈÔ ÙÚ·Á·Ó¤˜.

∞¡∞ª∂π∫Δ∏ ™∞§∞Δ∞

À§π∫∞ W 1 ·Î¤ÙÔ ‰È¿ÊÔÚ· Ï·¯·ÓÈο ‹ 1 Ì·ÚÔ‡ÏÈ W 1 ‰¤ÛÌË ÁÏÈÛÙÚ›‰· W 1 ÊÚ¤ÛÎÔ Ì¿ÓÁÎÔ W 2 ·ÁÁÔ‡ÚÈ· W 3 Ú··Ó¿ÎÈ· W 7 ʇÏÏ· ÊÚ¤ÛÎÔ ‰˘fiÛÌÔ W 4 ÌÈÛÎfiÙ· ÔÏÈ΋˜ ·Ï¤Ûˆ˜ À§π∫∞ ™∞§Δ™∞™ W 1 ÊÏÈÙ˙·Ó¿ÎÈ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô W 1 ÛÊËÓ¿ÎÈ ÌËÏfiÍÈ‰Ô W 1 ÛÊËÓ¿ÎÈ ÊÚ¤ÛÎÔ ¯˘Ìfi ÏÂÌÔÓÈÔ‡ W 1 Ú¤˙· Ì·‡ÚÔ È¤ÚÈ W 1 Ú¤˙· ı·Ï·ÛÛÈÓfi ·Ï¿ÙÈ Sailor W 1 ÌÈÎÚ‹ ÛÎÂÏ›‰· „ÈÏÔÎÔÌ̤ÓÔ ÛÎfiÚ‰Ô W ∂¿Ó ı¤ÏÔ˘Ì ÌÔÚԇ̠ӷ ‚¿ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ·fi Ì¿ÓÁÎÔ ª∂£√¢√™ W ¶Ï¤ÓÔ˘ÌÂ, Îfi‚Ô˘Ì ÙËÓ ÁÏÈÛÙÚ›‰· Î·È ÙÔ ‰˘fiÛÌÔ fiˆ˜ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ (ÚÔÙ›ӈ ÎÔÌ̤ӷ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Û ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·). W Δ· ‚¿˙Ô˘Ì Û ¤Ó· ÌÔÏ ÁÈ· Û·Ï¿Ù·. W ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ ·Î¤ÙÔ Ì ٷ ‰È¿ÊÔÚ· Ï·¯·ÓÈο Î·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ì ٷ ·ÁÁÔ‡ÚÈ· (·ÊÔ‡ Ù· ¤¯Ô˘Ì Îfi„ÂÈ). W ∫·ı·Ú›˙Ô˘ÌÂ, Îfi‚Ô˘Ì ÙÔ Ì¿ÓÁÎÔ Î·È Ù· Ú··Ó¿ÎÈ· Û ʤÙ˜. W ∞ӷηÙ‡ԢÌ fiÏ· Ù· ˘ÏÈο ÛÙÔ ÌÔÏ Ì·˜ Î·È ÂÚȯ‡ÓÔ˘Ì Ì ÙË Û·Ï¿Ù· Ì·˜. W °·ÚÓ›ÚÔ˘Ì Ì ϛÁ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÌÈÛÎfiÙÔ˘ ryvita ‹ ÔÏÈ΋˜ ·Ï¤Ûˆ˜. ª∂£√¢√™ ™∞§Δ™∞™ W ∞ӷηÙ‡ԢÌ Ì ۇÚÌ· ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô, ÙÔ ·Ï¿ÙÈ, ÙÔ Í›‰È, ÙÔ ¯˘Ìfi ÏÂÌÔÓÈÔ‡, ÙÔ ·Ï¿ÙÈ Î·È ÙÔ È¤ÚÈ Û ¤Ó· ÌÔÏ. ∂¿Ó ı¤ÏÔ˘Ì ÌÔÚԇ̠ӷ ‚¿ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ· ·fi Ì¿ÓÁÎÔ. ¶ÂÚȯ‡ÓÔ˘Ì ÙË Û¿ÏÙÛ· ÛÙË Û·Ï¿Ù· Ì·˜.

Tossed salad

INGREDIENTS W 1 pack mixed baby salad leaves (available from ALPHAMEGA) or 1 head of lettuce W 1 bunch purslane (glysterida) W 1 fresh mango (peeled and sliced) W 2 cucumbers (sliced) W 3 radishes (sliced) W 7 leaves fresh mint W 4 plain wholegrain crackers INGREDIENTS FOR THE DRESSING W 1 Greek coffee cup olive oil W 1 shot cider vinegar W 1 shot fresh lemon juice W 1 pinch black pepper W 1 pinch Sailor sea salt W 1 small clove garlic W Add a few small pieces of blended mango, if desired. PREPARATION W Wash the purslane and mint and tear them into large pieces (by hand). W Place in a large salad bowl. W Add the mixed salad leaves. W Add the sliced cucumbers and radishes. W Add the mango slices. W Mix all ingredients together in a bowl and garnish with wholegrain crackers. PREPARATION OF DRESSING W Mix olive oil, salt, vinegar, lemon juice and pepper in a bowl. Add a few pieces of blended mango if desired. Shake well and pour the dressing over the salad.

À§π∫∞ (ÁÈ· 4 ¿ÙÔÌ· ) W 16 ÌÈÎÚ¤˜ ·Ù¿Ù˜ W 1 ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ·Ï¿ÙÈ Sailor Ì ڛÁ·ÓË W 1 Ú¤˙· ÊÚÂÛÎÔ·ÏÂṲ̂ÓÔ Ì·‡ÚÔ È¤ÚÈ W 4 ÎÔ˘Ù·ÏȤ˜ ¤ÍÙÚ· ·Úı¤ÓÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô W ∞ÓÙÈÎÔÏÏËÙÈÎfi ¯·ÚÙ› „Ë̷ۛÙÔ˜ W ∞ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ ª∂£√¢√™ W ∫fi‚Ô˘Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ Î·È ‚¿˙Ô˘Ì ·fi ¿Óˆ Û ›‰ÈÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ ·ÓÙÈÎÔÏÏËÙÈÎfi ¯·ÚÙ› „Ë̷ۛÙÔ˜. W ¶Ï¤ÓÔ˘Ì ÙȘ ·Ù¿Ù˜ Ì·˜ Î·È ÙȘ ‚¿˙Ô˘Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ¯·ÚÙ› „Ë̷ۛÙÔ˜ Ì ÙÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ Ô˘ ÊÙÈ¿Í·ÌÂ. W μ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ı·Ï·ÛÛÈÓfi ·Ï¿ÙÈ Î·È ÙÔ È¤ÚÈ. W ∫Ï›ÓÔ˘ÌÂ Î·È Ù˘Ï›ÁÔ˘Ì ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ Ì ÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È ÙÔ ·ÏÔ˘ÌÈÓfi¯·ÚÙÔ Ì·˜. W ΔÔ ‚¿˙Ô˘Ì ̤۷ ÛÙËÓ ÊÔ˘ÎÔ‡ Î·È ÙÔ ÛÎÂ¿˙Ô˘Ì Ì ٷ ·Ó·Ì̤ӷ Î¿Ú‚Ô˘Ó·. W æ‹ÓÔ˘Ì ̤¯ÚÈ Ó· Ì·Ï·ÎÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· „ËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ù¿Ù˜ Ì·˜. √ ¯ÚfiÓÔ˜ „Ë̷ۛÙÔ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ·Ù·ÙÒÓ Ì·˜.

Small organic potatoes make an excellent addition to many summer meals. They are easy to prepare – just wash (no need to peel) and cook. If you are making a barbeque and don’t want to wait for them to finish cooking in the charcoal, you can pre-cook them in the oven and just finish them off in the hot coals.

INGREDIENTS (serves 4) W 16 small potatoes W 1 teaspoon Sailor sea salt with oregano W Freshly ground black pepper W 4 teaspoons extra virgin olive oil W Non-stick baking paper W Aluminium foil PREPARATION W Cut a large piece of aluminium and line it with a piece of non-stick baking paper of the same size. W Wash and place potatoes on the paper. W Drizzle with olive oil and add sea salt and pepper. W Wrap and close the potatoes in the paper and aluminium foil. W Place at the bottom of the barbeque and cover with hot coals. W Bake until potatoes are soft and cooked. Cooking time depends on the size of the potatoes.

1

3

2

4

29


Bloody Mary

Bloody Mary

W 130 ml μfiÙη W ∞Ï¿ÙÈ ‹ ·Ï¿ÙÈ Û¤ÏÈÓÔ˘ W ¶È¤ÚÈ W ¶Ú¤˙· Û¿ÏÙÛ·˜ Tabasco W ¶Ú¤˙· Û¿ÏÙ·˜ Worcestershire W ¶Ú¤˙· ¯˘ÌÔ‡ ÏÂÌÔÓÈÔ‡ W ¶¿ÁÔ˜ W 120 ml ¯˘Ìfi˜ ÓÙÔÌ¿Ù·˜

ª∂£√¢√™ ƒ›¯ÓÂÙ ÙË ‚fiÙη, ÙÔ ·Ï¿ÙÈ, È¤ÚÈ, ÙË Û¿ÏÙÛ· Tabasco, Û¿ÏÙÛ· Worcestershire Î·È ÙÔÓ ¯˘Ìfi ÏÂÌÔÓÈÔ‡ ¿Óˆ Û ¿ÁÔ Û ÌÈ· ηӿٷ ‹ ‚¿˙Ô. ∞ӷηÙ‡ÂÙ ٷ Ì ڷ‚‰¿ÎÈ ÔÙÔ‡. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÙ ¯˘Ìfi ÓÙÔÌ¿Ù·˜ Î·È ·Ó·Î·Ù‡ÂÙÂ Î·È Í·Ó¿. ™ÂÚ‚›ÚÂÙ Û „ËÏfi ÔÙ‹ÚÈ 285 ml. °·ÚÓ›ÚÂÙ Ì ÛÊ‹Ó· ÏÂÌÔÓÈÔ‡ Î·È ÎψӿÚÈ ÙÚ·Á·ÓÔ‡ Û¤ÏÈÓÔ˘.

W W W W W W W W

¶·ÁˆÌ¤ÓÔ ΔÛ¿È Long Island

1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ·Á¿ÎÈ· 30 ml ‚fiÙη 30 ml ÙÂΛϷ 30 ml Ì·Î¿ÚÓÙÈ 30 ml Ù˙ÈÓ 15 ml ÎÔ˘·ÓÙÚfi 15 ml ÊÚ¤ÛÎÔ˜ ¯˘Ìfi˜ ÏÂÌÔÓÈÔ‡ W 15 ml ÛÈÚfiÈ ˙¿¯·Ú˘ W 30 ml ÎfiÏ· W W W W W W W

ª∂£√¢√™ μ¿˙ÂÙ ÙÔÓ ¿ÁÔ Û ÔÙ‹ÚÈ, ÚÔÛı¤ÙÂÙ ‚fiÙη, ÙÂΛϷ, Ì·Î¿ÚÓÙÈ, Ù˙ÈÓ Î·È ÎÔ˘·ÓÙÚfi, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿. ¶ÚÔÛı¤ÙÂÙ ¯˘Ìfi Î·È ÛÈÚfiÈ Î·È ·fi ¿Óˆ ÎfiÏ· Î·È ·Ó·Î·Ù‡ÂÙÂ.

30ml vodka Salt or celery salt Pepper Dash Tabasco sauce Dash Worcestershire sauce Dash lemon juice Ice 120ml tomato juice

PREPARATION Pour vodka, salt, pepper, Tabasco sauce, Worcestershire sauce and lemon juice over ice in serving glass. Stir with swizzle stick. Add tomato juice and stir once more with swizzle stick. Glass 285ml highball Garnish lemon wedge and stick of crisp celery

Long Island Iced Tea W W W W W W W W W

1 cup ice cubes 30ml vodka 30ml tequila 30ml Bacardi 30ml gin 15ml Cointreau 15ml fresh lemon juice 15ml sugar syrup* 30ml cola

PREPARATION Place ice in · glass, add vodka, tequila, Bacardi, gin and Cointreau, one after the other. Add juice and syrup, top with cola, stir.

Brandy Alexander

∫ÔÓÈ¿Î Alexander W

30 ml Ì·‡ÚË Îڤ̷ Î·Î¿Ô W 60 ml ÊÚ¤Ûη Îڤ̷ W 1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ·Á¿ÎÈ· ª∂£√¢√™ μ¿˙ÂÙ ٷ ˘ÏÈο Û ¤Ó· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û¤ÈÎÂÚ, ÎÔ˘Ó¿Ù ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÚ·ÁÁ›˙ÂÙ Û ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ. ΔÔÔıÂÙ›ÛÙ ‰˘Ô ηϷ̿ÎÈ· Û ۯ‹Ì· ÛÙ·˘ÚÔ‡ ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÙËÚÈÔ‡, Ú›¯ÓÂÙ ϛÁÔ ÌÔÛ¯ÔÎ¿Ú˘‰Ô ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÔÙÔ‡ Î·È ·Ê·ÈÚ¤ÛÙ ٷ ηϷ̿ÎÈ· Ì ÚÔÛÔ¯‹.

30

W W W W

45ml brandy 30ml dark crème de cacao 60ml fresh cream 1 cup ice cubes

PREPARATION ªix ingredients in a cocktail shaker. Shake vigorously then strain into a glass. Place two straws in a cross over the rim of glass, lightly sprinkle ground nutmeg over the drink, and remove straws carefully.


alphamegastyle I ª·ÚÙ›ÓÈ ™ÔÎÔÏ¿Ù·˜ W 10 g ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ ÏȈ̤Ó˘ W 11 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ·Á¿ÎÈ· W 115 ml ‚¿Ùη W 120 ml ¿ÛÚË Îڤ̷ Î·Î¿Ô W 145 ml ÏÈÎ¤Ú ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ W 110 ml ÏÈÎ¤Ú raspberry W 120 ml baileys

Chocolate Martini

10g chocolate, melted 1 cup ice cubes 45ml vodka 20ml white crème de cacao W 45ml chocolate liqueur W 10ml raspberry liqueur W 20ml baileys W W W W

PREPARATION Using melted chocolate, trace the outline of a 9cmcircle (or the diameter of the glass rim) on a flat place, twist the rim of glass in the chocolate before it sets. Briefly place glass upright in freezer to set chocolate. Mix half of the ice, vodka and crème de cacao in a cocktail shaker. Shake vigorously then strain into a glass. Mix the remaining ice, liqueur and baileys in a cocktail shaker. Shake vigorously then pour gently into a glass over the back of a tablespoon so mixture floats. Do not stir. Garnish with grated chocolate and a raspberry.

White Russian W W W W

1/2 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ·Á¿ÎÈ· 30 ml ‚fiÙη 30 ml ηÏÔ‡· 30 ml ÊÚ¤Ûη Îڤ̷

PREPARATION μ¿˙ÂÙ ÙÔÓ ¿ÁÔ Û ÔÙ‹ÚÈ, ÚÔÛı¤ÙÂÙ ÙË ‚fiÙη Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·ÏÔ‡· ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÔ. ÇÓÂÙ ÛÈÁ¿ ÙËÓ Îڤ̷ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Ì ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡ ÛÔ‡·˜ ÁÈ· Ó· ÂÈχÛÂÈ Ë Îڤ̷. ªËÓ ·Ó·Î·Ù‡ÂÙÂ. °·ÚÓ›ÚÂÙ Ì ¤Ó· ηϷ̿ÎÈ.

ª∂£√¢√™ ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÏȈ̤ÓË ÛÔÎÔÏ¿Ù·, ȯÓËÏ·Ù‹ÛÙ ¤Ó· ·ÎÏÔ ÂÓÓ¤· ÂηÙÔÛÙÒÓ (‹ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ¯Â›ÏÔ˘˜ ÂÓfi˜ ÔÙËÚÈÔ‡) Û ÌÈ· Â›Â‰Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÛÙÚÈÊÔÁ˘Ú›˙ÂÙ ÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÙËÚÈÔ‡ ÚÔÙÔ‡ ‹ÍÂÈ Ë ÛÔÎÔÏ¿Ù·. μ¿ÏÙ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ Î¿ıÂÙÔ ÛÙËÓ Î·Ù¿„˘ÍË ÁÈ· Ó· ‹ÍÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ë ÛÔÎÔÏ¿Ù·. ∞Ó·Ì›ÍÂÙ ÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ¿ÁÔ˘, Ù˘ ‚fiÙη˜ Î·È Ù˘ Îڤ̷˜ ÙÔ˘ Î·Î¿Ô Û ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û¤ÈÎÂÚ. ∫Ô˘Ó‹ÛÙ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÚ·ÁÁ›ÛÙ ٷ Û ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ. ∞Ó·Ì›ÍÂÙ ÙÔÓ ˘fiÏÔÈÔ ¿ÁÔ, Ù· ÏÈÎ¤Ú Î·È Ù· baileys Û ¤Ó· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û¤ÈÎÂÚ. ∫Ô˘Ó¿Ù ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ¯‡ÓÂÙ ÛÈÁ¿ Û ¤Ó· ÔÙ‹ÚÈ Ì ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡ ÛÔ‡·˜ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÂÈ ÙÔ Ì›ÁÌ·. ªËÓ ·Ó·Î·Ù¤„ÂÙÂ. ¶ÔÙ‹ÚÈ ÎÔÎÙ¤ÈÏ 150 ml. °·ÚÓ›ÚÂÙ Ì ÙÚ›ÌÌ·Ù· ÛÔÎÔÏ¿Ù·˜ Î·È ¤Ó· ÛÌ¤Ô˘ÚÔ.

White Russian W W W W

1/2 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ·Á¿ÎÈ· 30 ml ‚fiÙη 30 ml ηÏÔ‡· 30 ml ÊÚ¤Ûη Îڤ̷

ª∂£√¢√™ μ¿˙ÂÙ ÙÔÓ ¿ÁÔ Û ÔÙ‹ÚÈ, ÚÔÛı¤ÙÂÙ ÙË ‚fiÙη Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·ÏÔ‡· ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÔ. ÇÓÂÙ ÛÈÁ¿ ÙËÓ Îڤ̷ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Ì ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÎÔ˘Ù·ÏÈÔ‡ ÛÔ‡·˜ ÁÈ· Ó· ÂÈχÛÂÈ Ë Îڤ̷. ªËÓ ·Ó·Î·Ù‡ÂÙÂ. °·ÚÓ›ÚÂÙ Ì ¤Ó· ηϷ̿ÎÈ.

Manhattan W W W

60ml rye whisky 30ml vermouth rosso 1 cup ice cubes

PREPARATION Combine ingredients in a cocktail shaker. Shake vigorously then strain into a chilled glass. Garnish with a maraschino cherry dropped in the glass.

ª·Ó¯¿Ù·Ó

W 60 ml Ô˘›ÛÎÈ Û›Î·Ï˘ W 30 ml ‚ÂÚÌÔ‡ı ÚfiÛÛÔ W 1 ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ ·Á¿ÎÈ·

ª∂£√¢√™ ∞Ó·ÌÈÁÓ‡ÂÙ ٷ Û˘ÛÙ·ÙÈο Û ¤Ó· ÎÔÎÙ¤ÈÏ Û¤ÈÎÂÚ. ΔÔ ÎÔ˘Ó¿Ù ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ÛÙÚ·ÁÁ›˙ÂÙ Û ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÔÙ‹ÚÈ. °·ÚÓ›ÚÂÙ Ì ¤Ó· ÎÂÚ¿ÛÈ maraschino Ô˘ ÙÔ Ú›¯ÓÂÙ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ.

31


sweet elegance ÁÏ˘ÎÈ¿ ÎÔÌ„fiÙËÙ·! ˜ Ô˘ ηÈÚfi Ô˘ §›ÁÔ Ô ‹ Ì·˜ ˜ ‰È¿ıÂÛ Á‹ÈÓÔ˘ Ë ÈÔ Ô  ÂÈ, Ï›Á ˙ËÙ¿ ÂÈ · Á Ó ‡ ·  ·ÏÏ¿˙ · Ê Ó Ô˘ ÚË -ÛÈÁ¿ η›ÚÈ ٤̂ È ÛÈÁ¿ Ô˘ ™Â Ô Î·ÏÔ Ù Ù ·Ú¯›˙ · Ô Ù ›Á · Ë ÁÈ· ÈÓ‹Ì ‡˜, Ï ¤· ÍÂÎ È ¤ÙÔÈÌ Ú˘ıÌÔ ‰·˜ ˜ Ù· Ó ÌÔÈ¿˙ · Ù ˜ Ù˘ Ìfi Ó · Ô Ì È˜  ›˙ · Ú Û  ¿ ÙȘ ˆ Ì Ù Û fi ·ÌÂ Û Ù·Ú Â ÙȘ ηÏÔ ÁηÚÓ ÙȘ ›‰ È¿˙Ô˘Ì ˜ Û ˜ ˆ ˘ ˆ Ô  Î·È Ë Ù Ú fi ‡ ¿, Ô ¤ÙÛÈ ·˜ · 2009, Ì˘ÛÙÈÎ Ó ˆÛË. ™ ˘ Ë ¿ ¤ Ô Ì Ú Ó Ù · · ÈÎ Ó Ô Ó Ì · Û·˜ fiˆÚ Ô˘Ì ˜ ÈÓ · ›Ó fiÓ, ı ‰  È Ê Ì ˜ Ô · ÙÂ, Ï ÓÙ·Úfi ÁÈ· ÙÔ Ú ›Û , Î·È Û Â · ˜ Ï Î Â Ù Á Ï Ó ¤ Ó· Ù˘ ·˜. ∞ ·Û·Ú ¯ˆÚ›˜ Ó¤ˆÛË ÙÈ΋ Û Ë ·Ó· ˜ ÛÙ˘Ï ·fi ÈÛÙˆ · ˜ Ó Û ‡ Ë fi Ô Ù ÒÛÙÂ Ì ÈÎ ˜ ÛÙÔ ‰ Ó‰˘·Û ÓÙÂÏÒ ˘  Ș Û È Ù ÓÙ·˜ Â Â Ô Í Â ÛÙ›٠ȿ ¤¯ ÌfiÛÙ ÍÂÙÈÓ¿ Ì·Á·˙ ÌÓ¢ ÚÔÛ·Ú Â t  È e , · g ˜ Î d  ÔÏÏÒÓ È‰¤ w bu ÂÊÙ¿ ›ÎˆÓ. Ó‡̷ Â˙fiÓ, Ô˘ Ô ·fi lo ÔÏÏ¿ Ï ing Ù ÏˆÓ Ô tt È  ‹ ¿ e · Á g    ›Ó Ù Ù e Â Ì Â Â ÙÈÓ‹ Û d we’r ÙˆÓ ‰Ë ¤¯ ¯·Ï¿Û Ì ÙËÓ Ó ÙË Ê ging an y look n Ô˘ ‹ ˆ s x a g Ú h e Ù È· in c s Ù n ÈÛ s · ÙÔ˘˜ ¿ ‰ Ô in r’ Ù Ù g fi e · e Ì th Ì fi b a Á Û ÎÔÌÌ e w Ë ¿ rks ne ˜ Î·È , the w Ù· ˘Ê ˆ˜ Ô‰ e bring ally ma st gone Îfi‚Ô˘Ó ÚÎÂÈ· ·ÎÚȂ›· Ù˘ı›Ù bes. W ber usu s almo ro r’ m e rd ¤ te a . ‰ m p w fi ˘ e m ÔÍ ÈÛÌ ¡ Su in our e seen ood. S Ôڷ̷٠ͯˆÚ›ÛÙÂ. llow’ m Ô hanges as we’v e Ù c , Û 9 e ‘m 0 · Ù m 0 to Ó o 2 in es s y Â˘Ê¿ „¿ Î·È you to utumn t includ of man tips for Ï¿ ÎÔÌ ds for A Ï le n · tt e , li tr and tha ¿ e slogan n Ï m  io e o h · s t! s th 9 e d fa 0 g is n ,a ur bud mn 20 more you the atwalks and yo Less is rs for the Autu legantly n the c rdrobe to a w m e them o r e n t u th o u ig ey ly b e des adjust manag ss simp d clothes. tips and re r D u . o s e e lin le! Us signe your sty mart de

less is more

in s

¯ÚÒÌ·Ù· °È· ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÙÔ˘ 2009 Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ı· Â›Ó·È Ôχ ·Ï¿, ÛȈËÏ¿ Î·È ¯·ÌËÏÒÓ ÙfiÓˆÓ Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ÏÔ‡ÛÈ· ¯ÚÒÌ·Ù· ÎfiÛÌËÌ· ÙÔ˘ 2008. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; ™ËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· ÎÏ·ÛÈο ¯ÚÒÌ·Ù· fiˆ˜ ÙÔ ÎÚÂÌ, ÙÔ ÁÎÚÈ, ÙÔ ··Ïfi ÎfiÎÎÈÓÔ, Î·È ÙÔ Ì·‡ÚÔ ı· ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ Ô˘ ‚¤‚·È· Â›Ó·È Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÎÚ›Û˘ ÌÈ·˜ Ô˘ fiϘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ì ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· ÛÙËÓ ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ· Ì·˜. Colours Autumn 2009 brings plain, low profile, colours that are a complete contrast to the rich colours of 2008. Classic colours like cream, grey, soft red and black will dominate the scene and will prove to be quite practical too as most women already have these colours in their wardrobes.

34


alphamegastyle I

ÌÔ‰·fashiom

ÙÔ ÊÂÙ›¯ Ì·˜!

shoe fetish! Δ

· ¯ÔÓÙÚ¿ Ù·ÎÔ‡ÓÈ· Â¤ÛÙÚ„·Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÌÔÓÔˆÏ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ì·˜. ŒÓ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ Â›Ó·È ÌÈ· ÎÚ˘Ê‹ Ï·ÙÊfiÚÌ· ÛÙÔ ÌÚÔÛÙ¿ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ô˘ÙÛÈÔ‡, Ô˘ „ËÏÒÓÂÈ Ôχ ÙË ÛÈÏÔ˘¤Ù· ¯ˆÚ›˜ Ó· Ê·›ÓÂÙ·È. ÃÔÓÙÚ¿ „ËÏÔÙ¿ÎÔ˘Ó· ¶Ï·ÙÊfiÚ̘ Ì ¯ÔÓÙÚ¿ „ËÏ¿ Ù·ÎÔ‡ÓÈ·, Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÂ˙fiÓ, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Ï·Û¿ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÌÈ· Ô˘ ÔÈ Û¯Â‰È·ÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ÙȘ ͤ¯·Û·Ó ÁÈ· ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ¯ÂÈÌÒÓ· 2009/10. ∂›Ó·È ÈÔ ÂÚÁÔÓÔÌÈΤ˜ ÛÙÔ ÂÚ¿ÙËÌ· Î·È ÊÔÚÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜. ªfiÙ˜ ¶¿ÓÙ· ÎÏ·ÛÈΤ˜ Î·È È‰·ÓÈΤ˜ ÁÈ· Ù· ÚÒÙ· ÎÚ‡·, Û ηÛÙfiÚÈ Î·È ˘Ê¿ÛÌ·Ù· ÂÚ›ÂÚÁ· ÛÙËÓ ˘Ê‹ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÔ„›Ì·Ù·, Ï·Û¿ÚÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÙ¤˜ ˆ˜ Ë ·fiÏ˘ÙË Ù¿ÛË ÁÈ· ÙÔ 2009.

The platform shoes with thick high heels that dominated last season’s catwalks are still going strong in the Autumn/Winter 2009/10 designs. Their ergonomic design makes them comfortable to wear and they are easy to match with your clothes.

Á·ÏfiÙÛ˜

ÛË, Ù·›· Ù¿ ∏ ÙÂÏ¢ ÓÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÂÈ È‰· Ê·ÓÙ¿˙ Î·È ÙȘ ÁÚ·ÊÂ›Ô ·˜ ÂÍfi‰Ô˘˜. Ì Ó·ÙÈÓ¤˜ classic item, ·ÔÁ¢ a Always eather Wellies hen the cold w and e w d r ideal fo y come in sue ntric e e c th c , ls in e starts materia e strange ns and are th r desig fo d n tre absolute 9. 200

ΔÔ Î·¤ÏÔ ÌÔ˘ Î·È ¤Ê˘Á·! Off with my hat! fiÙ ‹Ù·Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ η¤ÏÔ ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ¶ÛÙ˘ÏÊÔÚ¤Û·ÙÂ Î·È fi¯È ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·fi Ù· Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·; ∞˘Ù‹ ÙË ÛÂ˙fiÓ ¤¯ÂÙ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ, ·ÊÔ‡ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. ∞fi Ù· ÈÔ extravagant ¤ˆ˜ Ù· ÈÔ ·Ï¿, Î·È ·fi Ù· ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈο ¤ˆ˜ Ù· ÈÔ ıËÏ˘Î¿, ÌÂÚ¤Ù˜, ÛÎÔ˘Ê¿ÎÈ·, „ËÏ¿ η¤Ï·, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Û ̤ÁÂıÔ˜, ÌÈÎÚ¿ Û·Ó ÌÈÓÈ·ÙÔ‡Ú˜, Ì Ô‡Ô˘Ï· Â¿Óˆ ‹ ¯ˆÚ›˜ Î·È Ì ÂÚ›ÂÚÁ· Û¯‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ηٷÎχÛÂÈ ÙȘ ·Û·Ú¤Ï˜. ¡· ÌÈ· ηϋ ȉ¤· Ó· ͯˆÚ›ÛÂÙÂ... ∞ÙÔ‡: ∏ Ù¿ÛË ÙÔ˘ ºıÈÓÔÒÚÔ˘ ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ ËÌ›„ËÏ· η¤Ï·, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· Ôχ ÙÔÏÌËÚ‹ ÂÈÏÔÁ‹. When was the last time you wore a hat, other than for protection from the sun or rain? This season there’s another reason to wear one, as hats are the absolute fashion accessory. From extravagant to simple, from dynamic to feminine, berets, caps, tall hats, miniscule ones with feathers attached… or not, strange shapes and simple shapes, all have taken over the catwalks. Here’s a brave thought…this Autumn wear tall hats!

35


I alphamegastyle

ÌÔ‰·fashiom

o ·fiÏ˘ÙÔ˜

΢ڛ·Ú¯Ô˜! ™

 ·ÓÙ›ıÂÛË Ì fi,ÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÈÛÙ‡ԢÓ, ÔÈ Ù¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ Ìfi‰· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ·ÛÙÚ·È·›· Î·È Ôχ ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ·fi fi,ÙÈ ÛÙËÓ Á˘Ó·ÈΛ·, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ‡ÏÔÁÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘, Ó· ÊÔÚÂı›, Ó· ·Ú·ÊÔÚÂı›, Ó· ÎÔ˘Ú·ÛÙ› Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ˘ԉ¯ı› ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Ù¿ÛÂȘ Ì Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ï·¯Ù¿Ú·. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓ˜ Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi Ôχ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ÈÔ «¿ÈÛÙÔ» ›Ûˆ˜, ÔÈ Ù¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ Ìfi‰· ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ٷ¯‡ÙËÙ· ÚÒÛÈ΢ ÚÔ˘Ï¤Ù·˜. ¢Â›Ù ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ù¿ÛÂȘ Î·È ‰È·Ó‡ÛÙ ÙË ÛÂ˙fiÓ Ì ÙȘ ÈÔ ÂÎÏÂÎÙ¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ.

36

trends for men Contrary to popular belief, the trends in men’s fashion change at faster rates and in more striking ways than the trends in women’s fashion. Check out what’s new for this season..


ÎËÔ˜gardening

, Let s go gardening! Autumn marks a time for change: Time to renew your wardrobe, do a little home decorating… and of course, sort out the garden. Plants are in full growth; autumn is just as good as spring for plants because temperatures are milder and humidity levels are rising, making conditions ideal.

I

ÛÙÔÓ Î‹Ô

ÔÏÔÙ·¯Ò˜! ÂÈ̤ÏÂÈ· μ·Ú‚¿Ú· πˆ¿ÓÓÔ˘

ÕÚ¯ÈÛ ‹‰Ë Ó· Ì˘Ú›˙ÂÈ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛ‹ Ì·˜ ·Ó·˙ËÙ¿ÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÍÂÎÈÓ‹Ì·Ù·. ∞ÊÔ‡ ·Ó·ÓÂÒÛ·Ù ÙËÓ ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ· Û·˜ Î·È ·Ê‹Û·Ù ›Ûˆ Û·˜ ÙËÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÎÚ·È¿ÏË, ηÈÚfi˜ Ó· ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ٷ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Û·˜... ‹ ηχÙÂÚ· Ì ٷ ÙÔ˘ ΋Ô˘ Û·˜. £· ÂÓÙÔ›Û·Ù ‹‰Ë fiÙÈ Ù· Ê˘Ù¿ Û·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ʿÛË ÂÓÂÚÁ‹˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜. Ÿˆ˜ Î·È ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÌÂٷ͇ 20-30ÆK, Ë ·˘ÍË̤ÓË ˘ÁÚ·Û›· ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Ô ‹ÏÈÔ˜ Ô˘ È· ‰ÂÓ Î·›ÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ȉ·ÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Ì·˜.

38

°

È· fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó ÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ˜ Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ Î·È Ô √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ Â›Ó·È Ì‹Ó˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‰¤ÓÙÚ· Î·È ÔÈ ı¿ÌÓÔÈ Ú›¯ÓÔ˘Ó Ù· ʇÏÏ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ Ì¿˙ÂÌ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÈ· ··Ú·›ÙËÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ·ÈÛıËÙÈÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜. ∞Ó ·Ê‹ÛÂÙ ¤Ó· ÛÙÚÒÌ· ʇÏÏˆÓ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Áη˙fiÓ, Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ¿ıÂÈ ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙË ˙ËÌÈ¿! ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û·ÏÈÁοÚÈ· Î·È Á˘ÌÓÔÛ¿ÏÈ·ÁΘ, Ô˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Â›Ó·È Â¯ıÚÔ› ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Û·˜. ∂˘Î·ÈÚ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ê˘Ù¤„Ô˘Ó ‚ÔÏ‚Ô‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ÂÚ›Ô‰Ô. ªÂ ÂȉÈÎfi ÂÚÁ·Ï›Ô, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û οı ηÏfi Ê˘ÙÒÚÈÔ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÚ‡˜ ÛÙÔ ÁÚ·Û›‰È, Ó· Ê˘Ù¤„Ô˘Ó ‚ÔÏ‚Ô‡˜ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Î·ÙfiÈÓ ÙËÓ ÙÚ‡·. ªÈ· ¿ÏÏË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ÌÔÚ› -Î·È Ú¤ÂÈ- Ó·

f you love your garden, the arrival of September and October usually means you’ll be out there working. Most trees and shrubs will have started to drop their leaves, which need to be cleared away. If you leave a pile of leaves on the lawn for example, in a few days the grass will suffer serious damage. Snails, which can damage plants, also seem to like hiding under piles of leaves. October is the time to plant bulbs that will blossom in spring. Be sure to get all the right tools, they’ll come in handy for every job you need to do. If you have a garden pond, clean it up by removing all the dead leaves and cutting away the rotten parts of the floating plants. TRIMMING If you have roses, particularly climbing roses, then October may be your last chance to prune them. This also applies to coniferous trees. Again, make sure you clear away all the dead leaves and cuttings. PLANTING October temperatures are generally about right for planting new plants, giving them time to become well rooted before the winter cold starts. This is a good time to plant creeping plants which may need a little protection during winter so that they bloom beautifully in spring. R


I alphamegastyle Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó· Â›Ó·È Ë ÂÚÈÔ›ËÛË ÙˆÓ Ù¯ÓËÙÒÓ ÏÈÌÓÒÓ. ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÛÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÓÂÚfi ʇÏψÓ, Îfi„ÈÌÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÈÙÚÈÓÈÛÌ¤ÓˆÓ ˘‰Úfi‚ÈˆÓ ‹ ˘‰ÚÔ¯·ÚÒÓ Ê˘ÙÒÓ, ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ Â˘·›ÛıËÙˆÓ ‹ ÙÚÔÈÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Â›Ó·È Î¿ÔȘ ·fi ·˘Ù¤˜. ∫Ï¿‰ÂÌ· ∞Ó ¤¯ÂÙ ·Ó·ÚÚȯÒÌÂÓË ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏÈ¿, Ô √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û·˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÎÏ·‰¤„ÂÙÂ. ªËÓ Í¯¿ÛÂÙ ÌÂÙ¿ Ó· Ì·˙¤„ÂÙ ٷ ʇÏÏ· Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÌ·. ∞Ó ¤¯ÂÙ ÛÙÔÓ Î‹Ô Û·˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜ ÊÚ¿¯Ù˜ ·fi ΈÓÔÊfiÚ·, Â›Ó·È Ë ÙÂÏ¢-

14+1

Ì˘ÛÙÈη ÁÈ· ÂÓ· ÙÂÏÂÈÔ ÎËÔ

1

∫¿ÓÙ ‚fiÏÙ˜ ÛÙ· Ê˘ÙÒÚÈ· Î·È ·Ú¯›ÛÙ ӷ ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ ‚ÔÏ‚Ô‡˜ Î·È Ê˘Ù¿ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈ΢ ·ÓıÔÊÔÚ›·˜. ªÔÚ›Ù ӷ ·Ú¯›ÛÂÙ ӷ ÙÔ˘˜ Ê˘Ù‡ÂÙ ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ Ì‹Ó·. º˘Ù¤„Ù ÂÙ‹ÛÈ· ‹ ‰ÈÂÙ‹ Ê˘Ù¿ Ô˘ ·ÓıÔÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË (.¯. ·ÓÛ¤‰Â˜, Á·Ú‡Ê·ÏÏ·, ÛÎ˘Ï¿ÎÈ·, ¯Ú˘Û¿ÓıÂÌ·, Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜) fiÙ·Ó Ô Î·ÈÚfi˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› Û ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 20ÆK. ∫¿ÓÙ ¤Ó· ÎÔ‡ÚÂÌ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÛÙÔ Áη˙fiÓ fiÙ·Ó ÔÈ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËıÔ‡Ó Û ÊıÈÓÔˆÚÈÓ¿ Â›‰·. ∫¿ÓÙ ̛· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ï›·ÓÛË ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÙ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÚÈ˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. Δ· ÂÙ‹ÛÈ· Ô˘ Ê˘Ù¤„·Ù ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘˜. ∞Ê‹ÛÙ ٷ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ Ó· ÛÔÚÈ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ì·˙¤„Ù ÙÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜. ∞ÔıË·ÛÙ ÙÔ˘˜ Û ÛÙÂÁÓfi Î·È ‰ÚÔÛÂÚfi ÛËÌÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¿ÓÔÈÍË. ŸÙ·Ó Ù· ÂÙ‹ÛÈ· ÍÂÚ·ıÔ‡Ó ÍÂÚÈ˙ÒÛÙ ٷ ·fi ÙÔÓ Î‹Ô Û·˜. ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÔÍËÚ¿ÓÂÙ ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ì·˙¤„Ù ٷ ÙÒÚ· ÚÈÓ È¿ÛÔ˘Ó Ù· ÎÚ‡·. ºÙÈ¿ÍÙ Û ̛· ¿ÎÚË ÙÔ˘ ΋Ô˘ Û·˜ ¤Ó· «‚Ô˘Ófi» ·fi Ù· ÂÙ‹ÛÈ· Ô˘ ÍÂÚ·›ÓÔÓÙ·È Î·È ·Ê‹ÛÙ ٷ ÂΛ. ΔËÓ ¿ÓÔÈÍË ı· ¤¯ÂÙ ¤ÙÔÈÌÔ Ï›·ÛÌ·. ª·˙‡ÂÙÂ Û˘¯Ó¿ Ù· ÂṲ̂ӷ ʇÏÏ· Ô˘ Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ˘ÁÚ·Û›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó È‰·ÓÈÎfi ηٷʇÁÈÔ ÁÈ· Ù· ‚Ï·‚ÂÚ¿ ¤ÓÙÔÌ·. ∞Ó Î·ÏÏÈÂÚÁ›ÙÂ Ì˘Úˆ‰Èο (.¯. ‚·ÛÈÏÈÎfi˜, ‰˘fiÛÌÔ˜) Îfi„ÙÂ

2 3 4

5 6 7 40

8

ÎËÔ˜gardening Ù·›· Û·˜ ¢ηÈÚ›· Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÙ ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi Û¯‹Ì· Ì ¤Ó· ÂÏ·ÊÚ‡ ÎÏ¿‰ÂÌ·. º‡ÙÂÌ· ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Â›Ó·È ·ÎfiÌ· Û ۈÛÙ¿ Â›‰·. ŒÙÛÈ, ÌÔÚ›Ù ӷ Ê˘Ù¤„ÂÙ οÔÈ· Ê˘Ù¿ Î·È ÂΛӷ Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó Ó· ‰ڷȈıÔ‡Ó ÚÈÓ Ù· ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈη ÎÚ‡·. ∞˘Ùfi˜ Ô Ì‹Ó·˜ Â›Ó·È Ô Î·Ù·ÏÏËÏfiÙÂÚÔ˜ ÁÈ· Ó· Ê˘Ù¤„ÂÙ ·Ó·ÚÚȯËÙÈο Ê˘Ù¿. ÿÛˆ˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ·ÏÏ¿ ı· Â›Ó·È fiÏÔ ‰‡Ó·ÌË ÙËÓ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎË ÂÚ›Ô‰Ô. R ÎψӿÚÈ· Î·È ÌÂÙ·Ê˘Ù‡ÛÙ ٷ Û ÌÈÎÚ¿ ÁÏ·ÛÙÚ¿ÎÈ· ÒÛÙ ӷ Ù· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÙ Û ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∂ϤÁÍÙ ÙÔ˘˜ ‚ÔÏ‚Ô‡˜ ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈ΢ ·ÓıÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ·ÔıË·۷Ù ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. ¶ÂÙ¿ÍÙ fiÛÔ˘˜ Û·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ì·Ï·ÎÔ›/Û·ÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ 18ÆK ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ Ê˘Ù‡ÛÂÙÂ. °È· ÙȘ ÙÔ˘Ï›˜, ÂÚÈ̤ÓÂÙ ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÒÛÙÂ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ·ÎfiÌË ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·. μÁ¿ÏÙ ·fi ÙÔ ¯ÒÌ· ÙÔ˘˜ ‚ÔÏ‚Ô‡˜ ηÏÔηÈÚÈÓ‹˜ ·ÓıÔÊÔÚ›·˜ ÌfiÏȘ Ù· Ê˘Ù¿ ÍÂÚ·ıÔ‡Ó Î·È ·ÔıË·ÛÙ ÙÔ˘˜ Û ÛÙÂÁÓfi Î·È ˙ÂÛÙfi ÛËÌ›Ô. ∂ÓÈÛ¯‡ÛÙ ÙË Ï›·ÓÛË Û fiÏ· Ù· Ê˘Ù¿ ·ÚΛ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· ÌËÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· fiÚÈ· η‡ÛˆÓ·. ∂ϤÁÍÙ ÚÔÛÂÎÙÈο Ù· ¯Ú˘Û¿ÓıÂÌ·, ·Ó ÙÔ Û¯‹Ì· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÂÙ ÎÔÚÊÔÏÔÁ‹ÛÙ ٷ ÚÔÛÂÎÙÈο ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÈÔ Û˘Ì·Á‹ ÂÈÎfiÓ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· Ô˘ ı· ·Óı›ÛÔ˘Ó. ª›· ηϋ ȉ¤· Â›Ó·È Ó· ÁÚ¿„ÂÙÂ Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ٷÌÂÏ¿ÎÈ· ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ Â›Ó·È Ê˘ÙÂ̤ӷ Ù· ÔÏ˘ÂÙ‹ ÒÛÙ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Ó· ÌËÓ Ù· ÍÂÚÈ˙ÒÛÂÙ ηٿ Ï¿ıÔ˜ ÂÓÒ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÛÙ ӷ Ê˘Ù¤„ÂÙ οÙÈ ¿ÏÏÔ. º˘Ù¤„Ù ̷ÚÔ‡ÏÈ·, Û·Ó¿ÎÈ Î·È Ú·‰›ÎÈ· ÚÔ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ Ì‹Ó·.

9

10 11 12 13 14

15

14+1 secrets for a beautiful garden 1. Visit your local nurseries and buy bulbs and other plants that will bloom in spring. You can start planting at the end of September. 2. Plant annual or biennial bedding plants (chrysanthemums, daisies, carnations, pansies, etc) that will flower in the late winter and early spring, when temperatures stay at around 20ÆC. 3. Cut the lawn and apply fertiliser to strengthen the roots. 4. The annual plants that you planted last spring have almost completed their cycle. Collect the seeds from the plants and store them in a cool, dry, place until next spring. When the plants dry up completely, remove them from the soil. 5. If you want to dry flowers and keep them, now is the time to collect them. 6. Pile all the dead plants in a corner of your garden and leave them there. By springtime they will become excellent fertiliser. 7. Clear up dead leaves from the ground on a regular basis as they can provide shelter to harmful bugs. 8. If you have herbs like basil or mint, cut small twigs and plant them indoors during winter. 9. Check the bulbs that you’ve stored from last year. Throw away the ones that don’t look healthy and plant the rest when the temperature is between 18 and 20ÆC. 10. Tulips are best planted at the end of October when temperatures are a little lower. 11. Remove summer bulbs as soon as they dry up and store them in a dry, warm place. 12. Fertilise sparingly as long as the weather is not too hot. 13. Check that chrysanthemums are cut and shaped as you like them so that they bloom beautifully. 14. Label the positions in the garden of the various plants that will bloom in spring, so that you don’t pull them out by mistake when you are weeding your garden. 15. Plant radishes, lettuce and spinach towards the end of September.


‘ƒ˘˙È΋’ ∂·Ó¿ÛÙ·ÛË World’s Healthiest Oil FIRST TIME IN CYPRUS

Reduces cholesterol

Used by 5-star Hotels, by food companies and food manufacturing

The natural Healthy Choice!

ΔÔ Ú˘˙¤Ï·ÈÔ Â›Ó·È Ôχ ˘ÁÈÂÈÓfi, ÈÔ ˘ÁÈÂÈÓfi Î·È ·fi ÙÔ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô! ∂›Ó·È ÈÛÔ˙˘ÁÈṲ̂ÓÔ Î·È Û˘Ó¿‰ÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ì ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ∞∏∞ (WHO- ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ OÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜). ∂›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÁÈ· Û·Ï¿Ù˜, ÁÈ· ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· Î·È ÙÔ ÙËÁ¿ÓÈÛÌ·. O „ËÏfi˜ ‚·ıÌfi˜ ηÓÔ‡ ÚÔÛٷهÂÈ ·fi ÙËÓ ‰È¿Û·ÛË ÙÔ˘ Ï›Ô˘˜ Û „ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ∏ ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÙÔ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ „Ë̷ۛÙÔ˜, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ıÂÚÌ›‰Â˜. ∂›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ¿ÔÛÌÔ Î·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Û·Ï¿Ù˜ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙË Á‡ÛË Û ʷÁËÙ¿ Ô˘ „‹ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ. ªÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ¯ÔÏËÛÙÂÚfiÏË Î·È ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ıÚÂÙÈ΋ Î·È ·ÓÙÈ-ÔÍÂȉˆÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Ï¿‰È.

™˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‚·ıÌfi ηÓÔ‡ Î·È ÔÛfiÙËÙ· Û ϛË ÛÙ· Û˘ÓËıÈṲ̂ӷ Ï¿‰È· ∂›‰Ô˜ §·‰ÈÔ‡

ƒ˘˙¤Ï·ÈÔ ∂Ï·ÈfiÏ·‰Ô

μ·ıÌfi˜ ∫·ÓÔ‡

4900 3600

ªÔÓÔ·ÎfiÚÂÛÙ· §›Ë

¶Ôχ·ÎfiÚÂÛÙ· §›Ë

47% 77%

∫ÔÚÂṲ̂ӷ §›Ë

20% 14%

33% 9%

™˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ÁÈ· Ê˘ÛÈο ·ÓÙÈÔÍÂȉˆÙÈο Û Ͽ‰È· (Ê·ÁÒÛÈÌ·) ∂›‰Ô˜ §·‰ÈÔ‡

ƒ˘˙¤Ï·ÈÔ ∂Ï·ÈfiÏ·‰Ô Canola ∏ÏȤϷÈÔ ™ÔÁȤϷÈÔ

μπΔ∞ªπ¡∏ ∂ ΔO∫Oº∂ƒO§∏ (ppm*)

81 51 650 487 1,000

μπΔ∞ªπ¡∏ ∂ TOCOTRIENOL (ppm*)

336 0 0 0 0

ORYZANOL (ppm*)

2,000 0 0 0 0

™À¡O§O ºÀ™π∫ø¡ ∞¡ΔπO•∂π¢øΔπ∫ø¡ (ppm*)

2,417 51 650 487 1,000

*ppm. ∞ӷʤÚÂÙ·È Û ̤ÚË ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘

¢È·Ù›ıÂÙ·È ÛÂ Û˘Û΢·Û›· ÙˆÓ 2 §›ÙÚˆÓ ÛÙȘ ÀÂÚ·ÁÔÚ¤˜ ∞§º∞ª∂°∞ ∂ÈÛ·ÁˆÁ›˜ Î·È ¢È·ÓÔÌ›˜: Sebastians DS Ltd, Δ.£. 56444, 3306 §ÂÌÂÛfi˜. ΔËÏ: 25878118, 99612220, Email: sebastians@cytanet.com.cy


I alphamegastyle

persa¤ÚÛ· Psychotherapist Persa Korfiati has extensive experience in issues ranging from child care and family counseling to behavioural problems and criminology.

H „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ ¶¤ÚÛ· ∫ÔÚÊÈ¿ÙË, Ì ›ڷ Û ı¤Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ηıÒ˜ Î·È Û ı¤Ì·Ù· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Î·È ÂÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜, ı· Û·˜ ‰›ÓÂÈ ¯Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜.

OBESITY Prevent it! In this issue we will address obesity, which is a condition that is becoming increasingly prevalent in our society.

¶·¯˘Û·ÚΛ· ¶ƒ√§∏æ∏ ∫∞𠶃√™Δ∞™π∞ Δø¡ ¶∞π¢πø¡

«¶¤ÚÛ·, ¤¯ˆ ¤ÓÙÔÓÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È 4 ¯ÚÔÓÒÓ. ŸÙ·Ó ›̷ÛÙ ηÏÂṲ̂ÓÔÈ Û ʛÏÔ˘˜ ›Ù Û ÁÈÔÚÙ‹ ÁÂÓÂıÏ›ˆÓ, ÙÚÒÂÈ Ï·›Ì·ÚÁ· Û ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È·. ΔÔ˘ Ϥˆ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ·ÏÏ¿ ηӤӷ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔ˘ ϤÓ ÔÈ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ fiÙÈ Â›Ì·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÎÚ·ÙËıÒ. ∞ÓËÛ˘¯Ò ȉȷ›ÙÂÚ·, ·ÊÔ‡ ÎÈfiÏ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÂϤÁ¯ˆ ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ fiÏË Ì¤Ú· ηıÒ˜ Â›Ó·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ̤¯ÚÈ Ó· Á˘Ú›Ûˆ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â›Ó·È ÛÙ˘ ÁÈ·ÁÈ¿˜. ™ÙÔ Û›ÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤ÙÚÔ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ˆ Ù¤ÙÔȘ ·ÚÂÎÙÚÔ¤˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıԇ̠˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. ∂›Ó·È ηÓÔÓÈÎfi ÛÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÊÔ‚¿Ì·È Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ì‹ˆ˜ ÂÍÂÏȯı› Û ˘¤Ú‚·ÚÔ ·È‰›. ¶Ò˜ Ó· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙÒ?»

42

ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ù‡¯Ô˜ Ì·˜ ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· ÙËÓ ¯ÚfiÓÈ· ·Ûı¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¢È·‚‹ÙË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·˜ ¿ÚıÚÔ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¶·¯˘Û·ÚΛ·, ÌÈ· ·ÏÏËϤӉÂÙË ¿ıËÛË ı· ¤ÏÂÁ·. ¶ÚÔÛÔ¯‹, ¿ÙÔÌÔ Ì ¢È·‚‹ÙË ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ˘¤Ú‚·ÚÔ ‹ ·¯‡Û·ÚÎÔ. ¶·ÚfiÏ· Ù·‡Ù·, ¤Ú¢Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Î·È ·ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ ÂÈÚÚÔ‹ Ù˘ ¶·¯˘Û·ÚΛ·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¢È·‚‹ÙË. ∏ ¶·¯˘Û·ÚΛ· Û˘Óԉ‡ÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ı‹ÛÂȘ fiˆ˜ ηډÈfi·ıÂȘ, „˘¯ÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ (ηٿıÏÈ„Ë), ηÚΛÓÔ. ŒÚ¢Ó˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ¶·¯˘Û·ÚΛ· Â›Ó·È ÌÈ· ·ÂÈÏËÙÈ΋ ¯ÚfiÓÈ· ¿ıËÛË Î·ıÒ˜ ‹Ú ÂȉËÌÈÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÂÈÏ› fi¯È

ÌÔÓ¿¯· ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·È‰È¿. ∏ ıÂÚ·›· Ù˘ ¶·¯˘Û·ÚΛ·˜ Â›Ó·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· Î·È „˘¯ÔÊıfiÚ·. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ù˘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ Â¤Ì‚·Û˘ fiˆ˜ Î·È Ë Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜ ·fi ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ™‹ÌÂÚ· ı· ÂÛÙÈ·ÛÙÔ‡ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ ¿ıËÛ˘ ·Ú¿ ÛÙË ıÂÚ·›·. ∫·ÏÔÛˆÚ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ Ê›Ï˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ·˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi fiˆ˜ ÔÏϤ˜ ÌËÙ¤Ú˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÈ· ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈ Î·Ï¤˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Ó· ·ÔÎÙÒÓÙ·È ÓˆÚ›˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Èı·ÓfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÁÈ·Ù› ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈ Î·Î¤˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ı· ʤÚÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÚ·Ù¤˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ.

Unfortunately, obesity comes with a lot of other problems such as diabetes, heart disease, psychological problems like depression, even cancer. Research has shown that obesity is a life-threatening chronic condition that has almost become an epidemic, not only for adults but sadly, also for children. Dealing with obesity is very strenuous and timeconsuming. Sometimes, when the problem is severe, surgery is required as well as constant therapeutic support for food management.

But let’s focus on preventing obesity rather than treating it. Bad eating habits become even worse with age. It is therefore vital that good eating habits are learned at an early age, so that they continue as the children grow up. Modern life is a source of stress. With both parents working, sometimes the preparation of meals is another stressful situation. Help from grandmothers is always appreciated but not always available - all too often we fall into the ‘fast food’ trap. This means that we don’t have control over what we eat and this is especially true for working mothers. Proper nutrition is part of a child’s education. If parents have proper eating habits then children will most probably follow in their footsteps. Therefore it is important to start teaching your children about proper nutrition as early as possible, so that they will follow a healthy eating pattern throughout their life. W


alphamegastyle I ªÂ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÛÙÚÂÛÔÁfiÓ· ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, fiÔ˘ Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÁÔÓ›˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÁÂ˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· οÔÈ· ¿ÙÔÌ· Â›Ó·È Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ·Á¯ˆÙÈ΋. ¶fiÙ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÁÈ·ÁÈ¿‰ˆÓ, fiÙ fï˜ ηٷϋÁÔ˘Ì ÛÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ «fast food». ÕÚ· Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿ÓÙ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÈ·˜ ÂÚÁ¿ÛÈÌ˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ‰È·ÙÚÔÊÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ∏ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ∂ÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔÓ ˘ÁÈ‹ ÙÚfiÔ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘, ·˘ÙfiÌ·Ù· ‚ϤÔ˘Ì ٷ ·È‰È¿ Ó· ˘ÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜. ÕÚ· fiˆ˜ ¤¯ˆ ÚԷӷʤÚÂÈ, ÔÈ Î·Ï¤˜ Û˘Ó‹ıÂȘ fiÙ·Ó Ì·ı·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÓˆÚ›˜ ÛÙ· ·È‰È¿, ‰ڷÈÒÓÔÓÙ·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘˜. W

HELP TO PREVENTING OBESITY W Allow time for a family breakfast. If this is not possible, make sure your child has this meal. Breakfast is extremely important for the development and growth of a child. W Encourage your child to drink plenty of natural juices and water. Make sure you check the nutrition information when you buy juices from the supermarket. W Avoid the consumption of soft drinks and juices that have a high sugar content as it is very easy for children to get used to that sort of taste rather than water and milk. W Include fruit and vegetables in their daily diet. W Choose healthy snacks. W Go to ‘fast food’ restaurants as rarely as possible. W Avoid food when watching TV or playing video games. Encourage your children to sit around the dinner table when it’s time to eat or have a snack. W Encourage outdoor activities so that they remain active. This is also a good way to control how much time they spend watching TV or playing computer games. W Eating in the company of others influences the quality and quantity of food consumed, so it’s better not to eat alone. W Don’t use food as a reward. W Don’t use food as a calming method either. This is something that many mothers do with children that are younger than 2-years of age. W Avoid withdrawal symptoms, in other words allow your child to taste various foods, but limit the quantity particularly of sweets. W Avoid reprimanding a child in front of others. When a child feels offended, his self-esteem goes down and his emotional world is in turmoil. Children will often turn to food to calm themselves down. W Limit your own stress so that you can see if you’re worrying too much or not. W If you think your child is being difficult or you are afraid that he may be gaining a lot of weight, seek professional advice. They will help you put things on the right track. W Finally, find pleasant ways of encouraging your children to enjoy a healthy diet and physical exercise.

ªÈÎÚ¿ ÛËÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜ W ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ Úˆ› ÁÈ· Ó· ÙÚÒÙ fiÏÔÈ Ì·˙› ÙÔ ÚfiÁÂ˘Ì· Û·˜. ∞Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú·ÎÙÈο ÂÊÈÎÙfi ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÙÔ ·È‰› Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘. ΔÔÓ›˙Ô˘Ó ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ· ÔÈ ÂȉÈÎÔ› fiÛÔ Â˘ÂÚÁÂÙÈο ‰Ú· ÙÔ ÚfiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. W ∂Óı·ÚÚ‡ÓÂÙ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ê˘ÛÈÎÒÓ ¯˘ÌÒÓ Î·È ÓÂÚÔ‡. ªÂÏÂÙ‹ÛÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Û˘ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙË Û˘Û΢·Û›· Ô˘ ÂÈϤÁÂÙÂ. W ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ Î·È ¯˘ÌÒÓ Ó¤ÎÙ·Ú fiˆ˜ Î·È Î¿ÔÈ· ÚÔÊ‹Ì·Ù· ÁÈ· ·ıÏËÙ¤˜ Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ˙¿¯·ÚË, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú›ÛÎÔ Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ Á‡ÛÂȘ ·Ú¿ ÛÙÔ ÓÂÚfi Î·È ÙÔ Á¿Ï·. W ∂ÓÙ¿ÍÂÙ ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Û·˜ ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ï·¯·ÓÈο. W ∂ÈϤÁÂÙ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÌÔÚÊ‹˜ ÛӷΘ. W ∂ÈÛÎÂÊÙ›Ù ٷ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· «fast-food» fiÛÔ Û¿ÓÈ· Á›ÓÂÙ·È. W ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÚÔÊ‹˜ ηıÒ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î¿ÙÈ (.¯ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È·). ∂Óı·ÚÚ‡ÓÂÙ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÙÚ·¤˙È Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ ̷˙› ÙÔ Á‡̷ ‹ ÙÔ ÛÓ·Î Û·˜. W ∂Óı·ÚÚ‡ÓÂÙ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÂÎÙfi˜ ÛÈÙÈÔ‡ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ηıÈÛÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Î·È Ë ·Ó¤ÏÂÁÎÙË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÚÔÊ‹˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹ Ù· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı›.

W ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÙÚÒÓ ¿ÓÙ· Ì ·Ú¤·. ∏ ‰È¿ıÂÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Î·È ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÚÔÊ‹˜. W ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ Û·˜. W ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÙ ÙÔ ·È‰› Û·˜, οÙÈ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ӷ Á›ÓÂÙ·È Û˘¯Ó¿ Ì ٷ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·È‰È¿ ÂÚ›Ô˘ 2 ¯ÚÔÓÒÓ. ªÈ· ËÏÈΛ· fiÔ˘ ÙÔ ·È‰› Ì·ı·›ÓÂÈ Î·È ÂÍÂÚÂ˘Ó¿ ÙË Á‡ÛË Ù˘ ÙÚÔÊ‹˜, Î·È fiÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Â‰Ú·›ˆÛË Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. W ∞ÔʇÁÂÙ ÙÔ Û‡Ó‰ÚÔÌÔ ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÛÙÔ ·È‰›. ∞Ê‹ÛÙ ÙÔ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Î·È Ó· Á¢Ù›, ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Î·È ÙÔ fiÚÈÔ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙÚÔÊ‹˜ Î·È ÁÏ˘ÎÒÓ. W ∞ÔʇÁÂÙ ÙËÓ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Î·È ÙËÓ Â›ÎÚÈÛË ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÏÏÔ˘˜. ∏ ÚÔÛ‚ÔÏ‹ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¯·ÌËÏ‹ ·˘ÙfiÂÎÙ›ÌËÛË Î·È ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ÙÚÔÊ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û·Ó Î·Ù·Ú·¸ÓÙÈÎfi Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. W ªÂÙÚÈ¿ÛÙ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Û·˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ÍÂηı·Ú›ÛÂÙ ηٿ fiÛÔÓ ÔÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Û·˜ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜ ‹ fi¯È. W ŸÙ·Ó ÂÓÙÔ›ÛÂÙ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ‹ ·ÓȯÓ‡ÂÙ ÂӉ›ÍÂȘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜. ªÂ ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÙÔÌÈο ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ·È‰› ı· ‚Ú›Ù ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ ÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ·È‰› Û·˜. W Δ¤ÏÔ˜, ‚Ú›Ù ÙÚfiÔ˘˜ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ ٷ ·È‰È¿ Û·˜, Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÙËÓ ÛˆÌ·ÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË

43


I alphamegastyle

Δ∞ ¶∞¡Δ∞ °π∞ Δ√ ∫∞Δ√π∫π¢π√ ™∞™

pet’scorner

Cat Grooming Cats are famous for taking care of their own grooming, without needing encouragement from anyone else. Being a part of your cat's grooming, however, helps to strengthen the bond between the two of you and gives you a chance to check for any signs of ill health. Most cats get used to grooming - and enjoy it.

H ÂÚÈÔ›ËÛË ÙˆÓ Á¿ÙˆÓ ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ Á¿Ù˜ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÌfiÓ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÙÚ›¯ˆÌ· ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ÊÚÔÓÙ›‰· ·fi ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ¶·Úã fiÏ· ·˘Ù¿, Ë Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Î·È Á¿Ù·˜ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ·Ó Ì¿ıÂÈ ÙÔ ˙ÒÔ Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÂÚÈÔ›ËÛË. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Á¿Ù˜ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ¯Ù¤ÓÈÛÌ· Î·È ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙ·È. Δ· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ›ËÛ˘ ΔÔ ¯Ù¤ÓÈÛÌ· ÙÔÓÒÓÂÈ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Î·È ÙÔ˘˜ Ì˘˜ Î·È ·Ê·ÈÚ› ÙȘ ÙÚ›¯Â˜ Ô˘ ÂÚÈÙÙÂ‡Ô˘Ó ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎfiÌˆÓ. ŒÓ· ÏÂ›Ô ÙÚ›¯ˆÌ· ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ ‰¤ÚÌ· ηχÙÂÚ· Î·È ‰ÈÂÁ›ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ·‰¤Ó˜ ÛÙËÓ Ú›˙· Ù˘ ÙÚ›¯·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ··Ú·›ÙËÙÔ˘ ÂÏ·›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·‰È¿‚ÚÔ¯Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ˙ÂÛÙÔ‡˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ÙÔ Û¿ÏÈÔ ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· Î·È ‰ÚÔÛ›˙ÂÈ ÙÔ ˙ÒÔ. ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÎÙÂÓ›˙ÂÙ ÙË Á¿Ù· Û·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÍÂÎÈÓ‹ÛÙ ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· fiÙ·Ó ÙÔ Á·Ù¿ÎÈ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi Û ËÏÈΛ· ÁÈ· Ó· Û˘ÓËı›ÛÂÈ. ªÂ ÙÔ Ó· ¯ÙÂÓ›˙ÂÙ ÙË Á¿Ù· Û·˜ ı· ÌÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ ¤ÁηÈÚ· ÔÔÈ·‰‹-

44

ÔÙ ·ÓˆÌ·Ï›· ÛÙÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘ ˙ÒÔ˘ fiˆ˜ ·Ú¿ÛÈÙ·, ÏËÁ¤˜ ‹ ÂÍ·Óı‹Ì·Ù·. ∞ÎfiÌ· ¤Ó· ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ¤ÈÏ· Û·˜ ı· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·ı·Ú¿ ¯ˆÚ›˜ ÙÚ›¯Â˜ ·fi ÙË Á¿Ù· Û·˜ ·ÊÔ‡ ı· ·Ê·ÈÚ›Ù ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÓÂÎÚ¤˜ ÙÚ›¯Â˜ ·fi ÙÔ ÛÒÌ· Ù˘. ¶ˆ˜ ÎÙÂÓ›˙Ô˘Ì ÙË Á¿Ù· P °¿Ù˜ Ì ÎÔÓÙfi ÙÚ›¯ˆÌ·: Ì ÌÂÙ·ÏÏÈ΋, ÏÂÙ‹ ¯Ù¤Ó· 1 ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Ì ̷Ϸ΋ ‚Ô‡ÚÙÛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË Ù˘ ÂÚÈÙÙ‹˜ ÙÚ›¯·˜. P ÃÙÂÓ›˙Ô˘Ì ··Ï¿ ÛÙË ÊÔÚ¿ Ù˘ ÙÚ›¯·˜. P ªÂ ÙË ‚Ô‡ÚÙÛ· ÛËÎÒÓÔ˘Ì ÙȘ ÙÚ›¯Â˜ Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙȘ ÈÛÈÒÓÔ˘ÌÂ. P °¿Ù˜ Ì ̷ÎÚ‡ ÙÚ›¯ˆÌ·: ηıËÌÂÚÈÓfi ÎÙ¤ÓÈÛÌ· Ì ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ¯Ù¤Ó·. P √È ÎfiÌÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÌϤÎÔÓÙ·È Ì ٷ ‰¿ÎÙ˘Ï· ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ ÔÈ Ó· Îfi‚ÔÓÙ·È ÚÔÛÂÎÙÈο Ì „·Ïȉ¿ÎÈ. P ∞Ó Ë Á¿Ù· Û·˜ ‰ÂÓ Î¿ıÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Î·È Û·˜ Ù·Ï·ÈˆÚ›, ÙfiÙ ‰ÂÏ¿ÛÙ ÙËÓ Ì ¤Ó· ÌÈÛÎÔÙ¿ÎÈ Î·È ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÙËÓ Î·ı˘Û˯¿ÛÂÙÂ. P

™˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ·fi Ù· Dog Splash Dog Grooming & Bathing, §Â˘ÎˆÛ›·

T: 22 514 300

THE BENEFITS OF GROOMING Grooming not only stimulates the circulation and improves muscle tone, but also minimizes hairballs in the stomach by removing loose hairs. It smoothes down the fur to insulate the body more efficiently, and stimulates the glands at the base of the hairs that make the coat weatherproof. In hot weather, licking spreads saliva that cools your cat as it evaporates; grooming also spreads sebum (a natural oil that protects and waterproofs the hair and skin). Make grooming part of your cat's regular routine, introducing it as early as possible - ideally when your cat is still a kitten. Grooming will not only give you the chance to spot external parasites and skin wounds, and keep fur off your sofa, you'll also be spending quality time bonding with your pet. HOW TO GROOM P For shorthaired cats, use a fine-toothed metal comb weekly and a natural-bristle or rubber brush to remove any dead hairs. P Gently brush or comb your cat's hair, using strokes in the direction that the hair grows. P Use the bristle brush to sweep up the coat in the direction of the head, and then smooth it down again. P For longhaired cats, groom daily with a steel comb. P Any knots can be teased out with your fingers, or cut off carefully with blunt-ended scissors. P If grooming is a struggle, try offering food treats, stroking and talking reassuringly, then gently start to groom as your cat's attention turns to the treat.P Tips by Dog Splash, Dog Grooming & Bathing, Nicosia.


To˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛ- By motoring ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ editor Sean Û˘ÓÙ¿ÎÙË, Chamberlain Sean Chamberlain

euro-cool fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ì ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ

everyone likes to drive a nice car

¢ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ·ÎÚÈ‚¿ Ë ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ Ú·ÎÙÈÎÔ‡, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÊÈÏÈÎÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘.

46

·ÏÈ¿, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂȘ ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Î·È Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‹ıÂϘ, ¤ÚÂ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ ¤Ó· ·ÎÚÈ‚fi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Ô˘ fi¯È ÌfiÓÔ ı· ÎfiÛÙÈ˙ ÌÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·, ı· ηٷӿψÓÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÔÛfiÙËÙ· ‚ÂÓ˙›Ó˘ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó Î·È Ôχ Ú·ÎÙÈÎfi.

Owning some Euro-chic doesn’t have to cost the Earth… we highlight three cars that are cool, practical and easy on the environment.

I

t used to be the case that to drive a car loaded with all the latest goodies you had to buy a luxury car, which cost a fortune, gulped fuel and could hardly be described as convenient. Fortunately, those times have passed. Because nowadays you can have a car that not only looks cool, but which also offers all the mod cons you could need, coupled with plenty of safety equipment, low emissions, and an affordable price tag. With so many options on the market (most leading manufacturers now offer a ‘super-mini’ of one sort or another), we chose three of Europe’s finest four-seater ‘city’ cars which are available with engines smaller than 1.3-litres.


alphamegastyle I

autofocus Launched in the 1950s, Fiat’s original 500 was akin to the Mini. A small, cute, basic car that provided cheap, frill-free motoring. In the years it was produced, the original 500 established a huge fanbase. So when Fiat came to launch a new city car, it sensibly took a leaf out of BMW’s book – the huge success of the new MINI obviously an incentive – and recreated the 500 for a new generation. Bigger and better equipped, the new 500 still carries all the cool hallmarks of the original so looks great while also offering all the latest equipment. Foregoing its predecessors air-cooled, rear-drive layout, today’s 500 offers a more conventional front wheel drive layout. The quirky appeal of the exterior continues to the inside, which is nicely retro and blends traditional elements with modern amenities, with an extensive options list that allows drivers to personalize their Fiat. Engines are a variety of petrol and diesel, and all provide plenty of power for modern driving. A sports version – the Abarth – will appeal to enthusiastic drivers. For sunny days, the Fiat 500 Convertible offers wind in the air fun, even if it’s not a true convertible in the traditional sense. Instead the car offers a central canvas section that rolls back, with the ‘pillars’ remaining. The Ford Ka might be based on the same platform as the Fiat 500, but it struggles to offer the same level of quirky appeal. Ironically, it is Ford’s re-invention of the once humble Fiesta, rather than its revamped Ka, that has captured the public imagination. Since its launch, the new Fiesta has been grabbing headlines and drawing the buying public into showrooms (which is no doubt good news for Ford in these trying financial times). With its range of engines, ample kit, and proven pedigree, there are

∂˘Ù˘¯Ò˜, ·˘Ù¿ ·Ó‹ÎÔ˘Ó È· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ™‹ÌÂÚ·, ÌÔÚ›˜ Ó· ¤¯ÂȘ ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì fiÏ· Ù· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú Î·È Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜, Ì ¯·ÌËÏ‹ ÂÎÔÌ‹ Ú‡ˆÓ Î·È Û ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. ∏ ·ÁÔÚ¿ ϤÔÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ÌÈÎÚÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘, Û‹ÌÂÚ· ÂÈϤͷÌ ÙÚ›· ∂˘Úˆ·˚ο ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì ÎÈÓËÙ‹Ú˜ οو ÙˆÓ 1.3 Ï›ÙÚˆÓ. ΔË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50, Ë ºπ∞Δ Ï¿ÓÛ·Ú ÙÔ 500 ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙÔ ª›ÓÈ. ªÈÎÚfi, ‚·ÛÈÎfi Î·È ÊÙËÓfi ·˘ÙÔÎÈÓËÙ¿ÎÈ ¤ÊÙ·Û Û ÙÚÂÏ¿ ÓÔ‡ÌÂÚ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ·¤ÎÙËÛ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·Ó ÎÏ·Ì. ŒÙÛÈ, fiÙ·Ó ‹ÚıÂ Ô Î·ÈÚfi˜ ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ë ºπ∞Δ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ 500, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚¤‚·È· Û·Ó Î›ÓËÙÚÔ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË

ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ μªW ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ ª›ÓÈ. ΔÔ Ó¤Ô 500 Ù˘ ºπ∞Δ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û ̤ÁÂıÔ˜ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙfiÙ˘Ô˘. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi 500 ΢ÎÏÔÊÔÚ› Ì ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ΛÓËÛË Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ÚˆÙfiÙ˘Ô Ô˘ ›¯Â ΛÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ›Ûˆ ÙÚÔ¯Ô‡˜. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ·ÏÈfi Û ÛÙ˘Ï ÚÂÙÚfi Î·È Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ˘¤ÚÔ¯· ÙÔ ·ÏÈfi ÛÙ˘Ï Ì ÙÔÓ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi. ∞ÎfiÌ· ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ·fi ÌÈ· ·ÙÂÏ›ˆÙË Ï›ÛÙ· ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ·ÍÂÛÔ˘¿Ú. ™ÙË Áο̷ ÙˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ÙÔ˘ 500 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ‚ÂÓ˙›Ó˘ 1,2 Î·È 1,4 Ï›ÙÚˆÓ Î·È ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Multijet diesel ÌÔÙ¤Ú ÙÔ˘ 1,3 Ï›ÙÚÔ˘. ∫˘ÎÏÔÊÔÚ› Â›Û˘ Û ÌÔÓÙ¤ÏÔ Abarth ÁÈ· ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô‰‹ÁËÛË Î·ıÒ˜ Î·È Û οÌÚÈÔ ÁÈ· ÈÔ Í¤ÊÚÂÓ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ΔÔ Î¿ÌÚÈÔ ‰ÂÓ ı˘Ì›˙ÂÈ ‚¤‚·È· Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÌÔÓ٤Ϸ ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ·Ï¿ ÁÈ· ÔÚÔÊ‹ ·fi η̂¿ Ô˘ Ì·˙‡ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ÛÎÂÏÂÙfi Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ΔÔ ºÔÚÓÙ ∫· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ ºπ∞Δ 500 Û ‚·ÛÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·ÏÏ¿

47


I alphamegastyle

·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘. ∏ ºÔÚÓ٠ηٿÊÂÚ ӷ ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙÔ ÌÂÙ·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ºÈ¤ÛÙ· ·Ú¿ ÛÙÔ Ó¤Ô ∫·. ΔÔ Ó¤Ô ºÈ¤ÛÙ· ÙÚ¿‚ËÍ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ·ÁÔÚ·ÛÙÈÎfi ÎÔÈÓfi Î·È ·˘Ùfi Û›ÁÔ˘Ú· ‹Ù·Ó Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÈ· ÙË ºÔÚÓÙ. ªÂ ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ, ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ÙÔ ºÈ¤ÛÙ· ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÌÈ· Ôχ ηϋ Î·È ÏÔÁÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹. ∂›Ó·È ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ ºÈ¤ÛÙ· ·’ fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·. ªÂ ‡ÊÔ˜ ÛÔÚ Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ, ÙÔ ºÈ¤ÛÙ· ¤¯ÂÈ ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÁÔËÙ›· Ô˘ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜ Î·È ·ÏÈÔ‡˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. À¿Ú¯Ô˘Ó Â›Û˘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÙÔ ºÈ¤ÛÙ· Û·˜ fiˆ˜ ÂÛ›˜ ÙÔ ı¤ÏÂÙÂ. ∂ÈÏÔÁ‹ ‚¤‚·È· Î·È ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË. ªÔÚ› Ë ºÔÚÓÙ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÏ΢ÛÙÈο ÌÔÓ٤Ϸ ·ÏÏ¿ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ›

48

autofocus

ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ. ∫È’ ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ‚‚·›ˆ˜ ÙË Volkswagen. Ÿˆ˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊfi ÙÔ Golf, ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Polo Â›Ó·È ‰È¿ÛËÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘. ¶·Ú’ fiÏÔ ÙÔ ÈÔ ÛÔ‚·Úfi ÙÔ˘ ÛÙ˘Ï, ÙÔ Ó¤Ô Polo ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· Ô‰ËÁÔ‡˜ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË Ï‡ÛË. ∂˘Ú‡¯ˆÚË Î·Ì›Ó·, ‡ÎÔÏ· ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÏËÎÙÈÎÔ‡˜ ÙˆÓ 103bhp ÙÔ‡ÚÌÔ Î·È 1.2 Ï›ÙÚˆÓ. ÕÓÂÙÔ ÛÙËÓ Ô‰‹ÁËÛË, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ fiÏ˘, Ì ¤Ó·Ó ·ÚÈÛÙÔÎÚ·ÙÈÎfi ·¤Ú·, Â›Ó·È Ôχ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÔÈfiÙËÙ· Û ÌÈÎÚfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ªÔÓÙ¤ÚÓ· ÌÈÎÚ¿ fiˆ˜ ÙÔ 500 Ù˘ ºπ∞Δ, ÙÔ ºÈ¤ÛÙ· Ù˘ ºÔÚÓÙ Î·È ÙÔ Polo Ù˘ VW ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ÌÈÎÚ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÎÏËÎÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù·. R

plenty of sensible reasons for choosing the Fiesta. But the truth is, you know whether or not you want it as soon as you see it. Because it looks better than ever before. Sporty and distinctive, the Fiesta has a stylish image that will appeal to new buyers and established fans of the car. Suspension options mean that you can make the Fiesta you want, while interior space is also good. Plenty of options are available in terms of interior equipment, and safety is, of course, a major consideration. Again, a number of engine options are available. The obvious cool of the Fiat and the Ford make them appealing buys, but for many new car purchasers, nothing beats German engineering – and that means Volkswagen. Like its larger Golf sibling, VW’s Polo is renowned for being safe and reliable and while it might have more conservative styling than its competitors, it’s actually an extremely attractive option for drivers looking for a good all-rounder. Offering plenty of space inside, straightforward controls, and a range of engines which include a surprisingly sprightly 103bhp turbocharged 1.2-litre petrol. The Polo also offers a comfortable ride, both in town and on the open road, good visibility, and an overall air of class that will appeal to buyers looking for a quality feel in their small car. Modern super-minis like Fiat’s 500, Ford’s Fiesta and VW’s Polo are proof that, sometimes, great things come in small packages. R


I alphamegastyle

microsoftwindows

I

new Ù· Ó¤· windows

ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· Ó· ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ Ë Microsoft Ù· Ó¤· Windows. Δ· Ó¤· Windows 7 Êı¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ Windows Vista. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜; ΔÔ 7 Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚÔ ·fi fiÏ· Ù· Windows ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. Œ¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ùfi Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÏÔÁÈÛÌÈÎfi Windows Vista Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜.

50

ªÂÚÈο ·’ ·˘Ù¿ ›ӷÈ: ∏ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‘window docking’ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ Ôχ ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·Ú¯Â›ˆÓ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. √ ¯Ú‹ÛÙ˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤Ó· ‘·Ú¿ı˘ÚÔ’ ÛÙË ÌÈÛ‹ ÔıfiÓË Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿, ·˘Ùfi ı’ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ¯ˆÚ¤ÛÂÈ ÂΛ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. ∂›Û˘, Ì ÌÈ· ÌfiÓÔ Î›ÓËÛË, ı· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔ ‘·Ú¿ı˘ÚÔ’ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ fiÏË ÙËÓ ÔıfiÓË. ¢ÈÏfi ÎÏÈÎ ÛÙÔ ¿Óˆ ‹ οو Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ‘·Ú·ı‡ÚÔ˘’ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î¿ıÂÙ· ÂÓÒ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÙÔ˘ Ï¿ÙÔ˜. ∞Ó Â›Û·ÛÙ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ Ôχ¯ÚˆÌ·

·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ· ¯·ÚÙ¿ÎÈ· ÁÈ· ÛËÌÂÈÒÛÂȘ, ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· Ù· ͯ¿ÛÂÙÂ. ªÂ Ù· Ó¤· Windows 7, ÌÔÚ›Ù ӷ Ù· ¤¯ÂÙ ÛÙËÓ ÔıfiÓË Û·˜ Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹. ∂‡ÎÔÏ·, ·Ï¿ Ì ÙÔ ¿ÙËÌ· ÙÔ˘ ÎÔ˘ÌÈÔ‡ ‘+’, ÌÔÚ›Ù ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ fiÛ· ı¤ÏÂÙÂ. ™˘¯Ó¿, ¤¯Ô˘Ì ·Ú¯Â›·, ʷΤÏÔ˘˜ ÎÏ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÈÔ Û˘¯Ó¿ ·fi fiÙÈ ¿ÏÏ·. ΔÔ Ó¤Ô 7 ¤Ú¯ÂÙ·È Ì ¤Ó· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ ‘Jump List’ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Û·˜ ÁÏ˘ÙÒÓÂÈ ÔχÙÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ. ª¤Ûˆ ÙÔ˘ Start Menu ÙÔ ‘Jump List’ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜ Ì fiÏ· Ù· ·Ú¯Â›· Î·È Ê·Î¤ÏÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÈÔ Û˘¯Ó¿. To Û‡ÛÙËÌ· ‘BitLocker’ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂΉfiÛÂȘ ÙˆÓ Vista Î·È Windows 7 ÚÔÛʤÚÂÈ ÚÔËÁ̤ÓË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ Î·È ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙˆÓ ‘laptop’. ΔÔ 7 ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÙÔ ‘BitLocker To Go’ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÈÚfiÛıÂÙË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· Ù· USB ÎÏ. Δ· Ó¤· Windows 7 ¤¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏÏ¿ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, ÂÌ›˜ ·Ï¿ Û·˜ ‰ÒÛ·Ì ÌÈ· ȉ¤·. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙËÓ Â›ÛËÌË ÛÂÏ›‰· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô www.microsoft.com/windows/windows-7.

t’s time once again for Microsoft to introduce its latest Windows operating system. Windows 7 arrives this autumn as the much vaunted replacement for the not overly popular Windows Vista. So, seeing as most of us will be sat in front of Windows 7 at some point, what does it offer? 7 claims to be the easiest, fastest and most engaging versions of Windows yet. Designed from the outset to offer high compatibility with Windows Vista PCs, software and devices, 7 offers many advantages for users. Just a few of these include: The introduction of window “docking” makes the management of documents and programs much more straightforward. To dock a window on one half of the screen, all you have to do is drag it to the left or right and it will instantly change its size to fit. You can also manipulate the size of the window with a single keystroke – dragging the window to the top to maximize it. Double-clicking the top or bottom border of a window maximizes it vertically, while retaining the same width. Is your monitor covered in sticky notes? With 7, you can keep things tidy by creating a series of digital sticky notes in a range of colours. Easy to use, a “+” option on each note makes creating a new sticky fuss-free. There are often certain files, folders and links that we use more often than others, so the automatically created Jump Lists are a great way to speed things up. You can access your jump lists either through the Start menu or by hovering over a program name, where a jump list will pop up offering the files, folders or links you’ve used most frequently and most often.

The BitLocker encryption system, available in certain editions of Vista and Windows 7, brings enhanced security for users – especially those using laptops. 7 takes security even further with BitLocker To Go – which enables users to protect their data on removable drives, such as USB devices. 7 also incorporates a number of features to ensure increased productivity –whether in an office or on the move, with improved accessibility and a number of measures which enable IT professionals to better manage their network of users. This feature barely scratches the surface of the wealth of features that Windows 7 has to offer. Visit the official website at www.microsoft.com/windows/windows-7 to learn more.


™∂¶Δ∂ªμƒπ√™

P SEPTEMBER

PPublic Enemies PAliens In The Attic PBlood: The Last Vampire PBeyond A Reasonable Doubt POrphan PGamer PFunny People PLove Happens PG-Force PThe Ugly Truth P

√∫Δøμƒπ√™

P OCTOBER

PInglorious Basterds PI Hate Valentine’s Day PThe Final Destination PShutter Island P(500) Days Of Summer PShorts PFame PJulie & Julia PJennifer’s Body PYear One P180 Moires PLand Of The Lost PWhite Out PBad Lieutenant: Port Of Call New Orleans PKako 2 P

¡√∂ªμƒπ√™

P NOVEMBER

PMarc Pease Experience PSurrogates P2012 PPsichi Vathia PCouples Retreat Twilight Saga: New Moon PZombieland PThe Informant PPlanet 51 PCoco Before Chanel P P ªÂ ÙËÓ Â˘ÁÂÓ‹ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊˆÓ K-Cineplex TËÏ: 77778383 (™ËÌ: ∏ÌÂÚÔÌËӛ˜ Î·È ¤ÚÁ· ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó. ∂ÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ www.kcineplex.com ÁÈ· ÂȂ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜) Courtesy of K-Cineplex Cinemas Tel: 77778383. (Please note that titles and dates are subject to change. Visit www.kcineplex.com for weekly updates)

∞ÊÂı›Ù ÛÙË Ì·Á›· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔıfiÓ˘! 濯ÓÂÙ ÁÈ· ‰Ú¿ÛË ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙfiÁÚ·ÊÔ; ΔfiÙ ËÁ·›ÓÂÙ ÛÙËÓ ÏËÛȤÛÙÂÚË Û·˜ ·›ıÔ˘Û·, ¯·Ï·ÚÒÛÂÙÂ Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·!

¢ƒ∞ª∞!

PUBLIC ENEMIES √ ª·›ÎÏ ª¿ÓÓ (Heat, Collateral) ÛÎËÓÔıÂÙ› ÙÔÓ Δ˙ÒÓË ¡ÙÂ, ÙÔÓ ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ª¤˚Ï Î·È ÙËÓ ª·ÚÈfiÓ ∫ÔÙÈÁÈ¿ÚÓÙ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ô˘ ÂÍÈÛÙÔÚ› ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ Δ˙ˆÓ ¡Ù›ÏÈÓÙ˙ÂÚ. ∂›‰ÔÍÔ˜ ÏËÛÙ‹˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È Ï·˚Îfi˜ ‹Úˆ·˜ Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ fiÔ˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ‹Ù·Ó ÙÚ·ÁÈ΋, Ô ¡Ù›ÏÈÓÙ˙ÂÚ ‹Ù·Ó Ô ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ 1 ηٷ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙËÓ FBI Â› ÚÔ‰ڛ·˜ ÙÔ˘ Δ˙. ŒÓÙÁηÚÓÙ ÃÔ‡‚ÂÚ. ∏ ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ ·fi ÙË Ê˘Ï·Î‹

Looking for some big screen action? Then head for your nearest multiplex, sit back and enjoy the show DRAMATIC STUFF!

52

PUBLIC ENEMIES Michael Mann (Heat, Collateral) directs Johnny Depp, Christian Bale and Marion Cotillard in the story of legendary Depression-era outlaw John Dillinger (Depp) - the charismatic bank robber whose lightning raids made him the number one target of J. Edgar Hoover’s fledgling FBI and a folk hero to an America besieged by

2012 Never before has a date in history been so significant to so many cultures, so many religions, scientists and governments. 2012 is an epic adventure about a global cataclysm that brings an end to the world and tells of the heroic struggle of the survivors. With a

∂•∞πƒ∂Δπ∫∏!

2012 ∏ Ù·ÈÓ›· 2012 Ô˘ ÛÎËÓÔıÂÙ› Ô ƒfiÏ·ÓÙ ∂ÌÂÚ›Î, Â›Û˘ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÙˆÓ Ù·ÈÓÈÒÓ πndependence Day Î·È The Day after Tomorrow, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÙÔ˜ 2012, ÌÈ· ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ. ∏ ÂÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó fiÏÔÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ËÚˆÈ΋ ÂÈ‚›ˆÛË ·˘ÙÒÓ Ô˘

TARANTINO!

financial hardship. Dillinger’s charm and audacious jailbreaks endeared him to almost everyone—from his girlfriend Billie (Cotillard) to an American public who had no sympathy for the banks that had plunged the country into the Depression. www.publicenemies.net

HUGE!

ÙÔÓ ¤Î·Ó·Ó ·Á·ËÙfi Û fiÏÔ˘˜, ·fi ÙËÓ Û‡ÓÙÚÔÊÔ ÙÔ˘ ª›ÏÈ (∫ÔÙÈÁÈ¿ÚÓÙ) ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ·Ïfi ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Û ÙÔÓ ¡Ù›ÏÈÓÙ˙ÂÚ ·Ú¿ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ıˆÚÔ‡Û·Ó ˘‡ı˘Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηÙڷ·Ϸ ÙˆÓ ∏¶∞. www.publicenemies.net

back catalogue of movies that includes Independence Day and The Day After Tomorrow, Roland Emmerich has a proven track record in making disaster movies on a major scale. Here, John Cusack and Amanda Peet are just two of the billions desperately trying to survive a global calamity. www.whowillsurvive2012.com

INGLOURIOUS BASTERDS Quentin Tarantino brings us his own unique – and typically violent - take on the Second World War, with Brad Pitt in the lead role as Lieutenant Aldo Raine. In Nazi-occupied France during World War II, a group of Jewish-American soldiers known as "The Basterds" are chosen specifically to spread fear throughout the Third Reich by brutally killing Nazis. Led by Raine, the Basterds soon cross paths with a FrenchJewish teenage girl who runs a movie theatre in Paris which is targeted by the soldiers. www.inglouriousbasterds-movie.com


∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ¡¤·

Â¤˙ËÛ·Ó. √ Δ˙ˆÓ ∫ÈÔ‡Û·Î Î·È Ë ∞Ì¿ÓÙ· ¶ÈÙ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÙÚÔÌÂÚ‹ ηٷÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ¤ÊÂÚ ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒˆÓ Û ·fiÁÓˆÛË. www.whowillsurvive2012.cm

T∞ƒ∞¡Δπ¡√!

INGLOURIOUS BASTERDS √ ∫Ô˘¤ÓÙÈÓ Δ·Ú·ÓÙ›ÓÔ Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Â˘Ê˘‹ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ‚›·ÈÔ ÙÚfiÔ, ÌÈ· ¿ÏÏË ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ¢Â‡ÙÂÚÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Ô ªÚ·ÓÙ ¶ÈÙ ˆ˜ Ô ÀÔÏÔ¯·Áfi˜ ÕÏÓÙÔ ƒ¤ÈÓ. ∏ °·ÏÏ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¡·˙›. ªÈ· ÔÌ¿‰· ∞ÌÂÚÈηÓÔ-‚ڷ›ˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ÁÓˆÛÙÔ› ˆ˜ ‘Δhe Basterds’, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ 3Ô ƒ¿È¯, ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ Ì Ôχ ‚›·ÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ ¡·˙›. ªÂ ·Ú¯ËÁfi ÙÔÓ ƒ¤ÈÓ, ÔÈ Basterds Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ¤Ó· Ó·Úfi ÎÔÚ›ÙÛÈ Ì °·ÏÏÔ‚ڷ˚Τ˜ Ú›˙˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÛÈÓÂÌ¿ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ. www.inglouriousbasterds-movie.com

P º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÎÏ·ÛÛÈ΋ Ù·ÈÓ›· ‘∫ÈÓÁÎ ∫fiÓÁÎ’ ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ı· Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∫›ÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ Î·È ÛÙÔ ˆ˜ η٤ÏËÍ ӷ ΢‚ÂÚÓ¿ ÙÔ ¡ËÛ› Skull. H Ù·ÈÓ›· ı· Â›Ó·È ‚·ÛÈṲ̂ÓË ÛÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Kong: King of Skull Island, ÙˆÓ Joe de Vito Î·È Brad Strickland. √È Ê·Ó·ÙÈÎÔ› Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ 24 Ì¿ÏÏÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ï›ÁÔ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔÓ Δ˙·Î ª¿Ô˘ÂÚ Â› Ùˆ ¤ÚÁˆ. ∫È’ ·˘Ùfi ÂÂȉ‹ Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ∫‹ÊÂÚ ™¿‰ÂÚÏ·ÓÙ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ÂÓÒ Â›¯Â Á›ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË, ı· ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÂΛÓÔÓ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· Î·È ÛÙËÓ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ŒÙÛÈ, Ì¿ÏÏÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ˘ÔÌÔÓ‹ ̤¯ÚÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ÛÂÈÚ¿. P ΔÔ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ Toy Story 3 ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·. ªÂ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔÓ ΔÔÌ Ã·ÓΘ, ÙÔÓ ΔÈÌ ÕÏÂÓ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ô˘ ‹Ù·Ó Ì·˙› ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ Ù·Èӛ˜, Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÁÁ˘¿Ù·È ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ı¤·Ì·. ª·˙› ÙÔ˘˜ Ô ÚÒËÓ μatman, ª¿˚ÎÏ ∫‹ÙÔÓ Ô˘ ı· Â›Ó·È Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ KÂÓ, Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ Barbie.

MOVIE NEWS…

P After three tellings of the classic story, it looks like there might be a new angle on the King Kong legend heading to cinemas. Apparently it will be a rise to power tale - a prequel to the story we all know so well which will show how Kong came to rule Skull Island. It will be based on the novel Kong: King of Skull Island, written by Joe DeVito and Brad Strickland. P Fans of 24 might have to wait a while to see Jack Bauer besting bad guys on the big screen. Speaking recently, the show’s star Kiefer Sutherland admitted that while a lot of work has gone into how best to make the leap to the cinema screen, pro-

P ªÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Inglorious Basterds, Ô ∫Ô˘¤ÓÙÈÓ Δ·Ú·ÓÙ›ÓÔ, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ô˘¤ÛÙÂÚÓ. ∞ÎfiÌ· ÌÈ· ÂÈÙ˘¯›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÛηÚÈ¿ ÁÈ· ÙÔÓ Δ·Ú·ÓÙ›ÓÔ, ·Ó Ï¿‚Ô˘Ì ˘’ fi„Ë ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ Û ٷÈӛ˜ Ô˘ ÛÎÈ·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÙËÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. P √ ¡Ù¤Ó˙ÂÏ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÂÏÈο › ÙÔ ‘Ó·È’ ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ΔfiÓÈ ™ÎfiÙ, Unstoppable. M·˙› Ì ÙÔÓ ∫ÚȘ ¶¿˚Ó, ÔÈ ‰‡Ô ÙÔ˘˜ ˘Ô‰‡ÔÓÙ·È ‰‡Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ˘ Ô˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÙÚ¤ÓÔ

ducing a movie while also making the TV show would be too much. So, it looks like we'll have to wait until the TV show finally wraps. P The much-anticipated Toy Story 3 will be at cinema screens before we know it. With such a wealth of expectation ahead of it, the producers know it has to be good so they are pulling out all the stops. Tom Hanks, Tim Allen and the rest of the cast of the hit movies will be returning, this time joined by former Batman Michael Keaton, who will be voicing Barbie's husband Ken. P Fresh from the success of his new World War II movie Inglorious Basterds, Hollywood favourite Quentin Tarantino is said to be considering a western for his next project. Given his successful takes on other genre pictures, a western would seem to be the logical next choice for his unique brand of storytelling. P After a period of ‘will he, won’t he?’, Denzel Washington has finally agreed to star in Tony Scott's action movie Unstoppable. Also starring Chris "Captain Kirk" Pine, the movie will see the dynamic duo star as rail-

ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘, ÁÂÌ¿ÙÔ Ì ÂÈΛӉ˘Ó· ·fi‚ÏËÙ·. P ∏ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ 2003 Master and Commander: The Far Side of the World ›¯Â ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· Î·È ·˘Ùfi Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ ƒ¿ÛÂÏ ∫ÚfiÔ˘ ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ÀÏÈÎfi ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÏÈÎÔ ·ÊÔ‡ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ Patrick O’Brian ¤ÁÚ·„ 20 ‚È‚Ï›· Ì ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÂÙ¿ÓÈÔ˘ Jack Aubrey, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘Ô‰‡ıËÎÂ Ô ∫ÚfiÔ˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô ∫ÚfiÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ ƒfiÌÈÓ ÃÔ‡ÓÙ, Û ÌÈ· Ó¤· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ƒ›ÓÙÏ¢ ™ÎÔÙ. P ªÂ ÙÔ 2012 Ó· ηٷÊı¿ÓÂÈ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ƒfiÏ·ÓÙ ‘∂ÌÂÚÈÎ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Foundation ÙÔ˘ πÛ·¿Î ∞Û›ÌÔ‚ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË. √ ŒÌÂÚÈÎ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÓfi˜ ÛÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÚÈÏÔÁ›·. ™Â ·Ó·ÌÔÓ‹ ÏÔÈfiÓ!

road employees trying to stop an outof-control train loaded with hazardous waste. P The 2003 movie Master and Commander: The Far Side of the World was a critical success, and even enjoyed reasonable box office. Now, the star of that movie Russell Crowe has said he's keen to do a sequel. There's no shortage of material as Patrick O'Brian, the late English novelist, wrote 20 novels about the early 19th century adventures of Captain Jack Aubrey, who Crowe portrayed to great effect in the movie. In the meantime, Crowe will soon be back on cinema screens as the legendary outlaw, Robin Hood in Ridley Scott’s new movie. P With 2012 exploding into cinemas this autumn, director Roland Emmerich is heading even further out of this world with plans to adapt Isaac Asimov's Foundation novels for the big screen. It's early days yet, but Emmerich already has a scriptwriter at work and is said to be planning a trilogy of movies.

53


ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ‰È·ÛΤ‰·ÛË! LAND OF THE LOST

ALIENS IN THE ATTIC √ ΔÔÌ ¶›·ÚÛÔÓ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ Ì·˙›, ¤ÙÛÈ ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘˜ Ì ‰È¿ÊÔÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ¿Ó Û ¤Ó· ÙÚÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ¯‹, ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ Ô˘ıÂÓ¿. ∫·ıÒ˜ Ó˘¯ÙÒÓÂÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È…Â͈Á‹ÈÓÔÈ! Δ· ·È‰È¿ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ÂÚ›ÂÚÁ· Î·È ÎÔÓÙÔ›ı·Ú· ‘·ÓıÚˆ¿ÎÈ·’ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÛÒÓÂÈ Î·È Î·Ï¿ Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÂÓ ·ÁÓÔ›· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ê˘ÛÈο! ™ÙË Ì¿¯Ë Ô˘ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È, ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ÁÈ· Ôχ Á¤ÏÈÔ, ‰Ú¿ÛË Î·È ÂÚ›ÏÔΘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ∫·Ïfi Â›Ó·È Ó· ı˘Ì¿ÛÙ ‚¤‚·È·, fiÙÈ ÔÈ Â͈Á‹ÈÓÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ¢ηÈÚ›· Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·˘Ù¿ ·È‰È¿! www.publicenemies.net

√ √˘›Ï ºÂÚ¤Ï ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ˆ˜ ¢Ú. ƒÈÎ ª¿ÚÛ·Ï Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË Ù˘ ÎÏ·ÛÈ΋˜, ÙËÏÂÔÙÈ΋˜ ÛÂÈÚ¿˜. ª·˙› Ì ÙËÓ ‚ÔËıfi ÙÔ˘ ÃfiÏÈ (ÕÓÓ· ºÚ›ÂÏ) Î·È ÙÔÓ √˘›Ï (¡Ù¿Ó˘ ª·ÎÌÚ¿ÈÓÙ), ÂÌϤÎÂÙ·È Û’ ¤Ó· ÂÚ›ÂÚÁÔ Ù·Í›‰È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì¤Û· Û ÌÈ· η„ԇϷ. √È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Û ¤Ó· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Û‡Ì·Ó fiÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜ ‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔ˘˜ Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈο fiÓÙ· Û ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Land of the Lost. www.landofthelost.net

family fun!

54

ALIENS IN THE ATTIC Deciding that his family needs some good old-fashioned together time, Tom Pearson gets everyone to pack and heads to a three-storey holiday house in the middle of nowhere. But as night falls, danger appears in the shape of a group of nefarious aliens. This family friendly adventure/comedy sees a group of children on a family vacation having to fight off an attack by knee-high alien invaders with world-destroying ambitions - while their parents remain clueless about the battle! As the battle continues, the laughs, action and danger escalate, but it soon becomes clear that, against these kids, the aliens never really stood a chance! www.aliensintheatticmovie.com

THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON

H ÈÛÙÔÚ›· ·Á¿˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÛÙÔ New Moon, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Twilight. ∏ ª¤Ï· ™Ô˘¿Ó (∫Ú›ÛÙÂÓ ™ÙÈÔ‡·ÚÙ) ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ Í·ÊÓÈ΋ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ù˘ ‚ÚÈÎfiϷη ŒÓÙÔ˘·ÚÙ ∫¿ÏÏÂÓ (ƒfiÌÂÚÙ ¶¿ÙÈÓÛÔÓ) ·ÏÏ¿ ÛÈÁ¿ÛÈÁ¿ ËÚÂÌ› ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÙÂÓ‹˜ ÊÈÏ›·˜ Ù˘ Ì ÙÔÓ Δ˙¤˚ÎÔÌ ªÏ¿Î (Δ¤ÈÏÔÚ Ã¿ÓÙÂÚ). ™·Ó Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÔÈ ‚ÚÈÎfiϷΘ, ÙÒÚ· Ë

ª¤Ï· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ Ï˘Î¿ÓıÚˆÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÚÎÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ ÙˆÓ ‚ÚÈÎÔϿΈÓ. ª¤Û· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȤ˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ¿ Ù˘ Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ·fi ¤Ó·Ó fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ô ·ÓÙ›˙ËÏÔ. www.twillightthemovie.com

(Danny McBride) - gets sucked into a space-time vortex and spat back through time. They must survive in an alternate universe full of marauding dinosaurs and fantastic creatures from beyond our world - a place of spectacular sights and super-scaled comedy known as the Land of the Lost. www.landofthelost.net

LAND OF THE LOST Based on the classic television series, Will Ferrell stars as has-been scientist Dr. Rick Marshall, who – along with research assistant Holly (Anna Friel) and survivalist Will

THE TWILIGHT SAGA: NEW MOON The neck-biting love story continues in New Moon - the second chapter in The Twilight Saga. Bella Swan (Kristen Stewart) is devastated by the abrupt departure of her vampire love, Edward Cullen (Robert Pattinson), but her spirit is rekindled by her growing friendship with Jacob Black (Taylor Lautner). But as if dealing with vampires wasn’t enough, Bella suddenly finds herself drawn

into the world of the werewolves, ancestral enemies of the vampires, and finds her loyalties tested. www.twilightthemovie.com


I alphamegastyle

shoppingÓ·

Θα κρατήσουμε την παράδοση ....είναι υπόσχεση Η εταιρεία Γ & Ι ΚΕΣΕΣ (Γαλακτοκομικά Προϊόντα) ΛΤΔ γνωστή για τα αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από αιγοπρόβειο γάλα έχει λανσάρει στην αγορά την νέα φέτα ΚΕΣΕΣ. Eχουμε επιλέξει αυθεντική παραδοσιακή ελληνική φέτα η οποία παρασκευάζεται και συσκευάζεται κάτω από τις πιο αυστηρές προδιαγραφές. Σε συσκευασίες των 200γρ σε κενό αέρα και σε δοχείο των 400γρ με άλμη (νορό). Επίσης, εκτός από το αυθεντικό παραδοσιακό χαλούμι ΚΕΣΕΣ, παρασκευάζει και διαθέτει στην αγορά, πρόβειο γιαούρτι. Αγνό και με όλες τις θρεπτικές ιδιότητες του γιαουρτιού, απολαύστε το μόνο του σαν ενδιάμεσο γεύμα, η ακόμη καλύτερα συνδυάστε το με το φαγητό σας. Σε συσκευασίες των 200, 450, 900 γρ.

Ιceland: H νέα σας μαγείρισσα! Είναι γεγονός ότι οι σημερινές υποχρεώσεις της γυναίκας όλο και αυξάνουν. Τα κατεψυγμένα προϊόντα της Iceland είναι μια πολύ καλή λύση. Προσφέροντας μια πλούσια γκάμα από φαγητά και επιδόρπια, η Iceland σας επιτρέπει να έχετε πάντα μιά μαγείρισσα στο σπίτι σας καλύπτοντας έτσι τις ανάγκες της οικογένειας άμεσα. Επιπλέον, τα κατεψυγμένα προϊόντα της Iceland καλύπτουν το σωστό συνδυασμό ποιότητας και λογικής τιμής (value for money). Πάνω από 160 είδη – κρέας, κοτόπουλο, λουκάνικα, ψάρι, λαχανικά, pizza, γλυκά και ready meals - είναι τώρα στη διάθεση σας.

Iceland: Your new chef Iceland’s frozen foods offer a perfect solution for our busy, daily lives. Available in a wide variety ranging from complete meals to desserts, Iceland provides you with easy and practical solutions for your family’s nutrition needs. Quality and good prices go together, giving you a product not only delicious but also of good value for money. Over 160 items like meat, poultry, sausages, fish, vegetables, pizza, desserts and ready meals are now available to you. ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ COSMOS TRADING.

ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ COSMOS TRADING.

Κeeping tradition is a promise G & I Keses (Dairy Products) Ltd is known for the authentic, traditional products made from goat’s and sheep’s milk, recently launched the new Keses ‘Fetta’. It is made under strict specifications and comes in vacuum packages of 200 gr and 400 gr in solution containers. In addition, Keses also produces sheep’s yogurt which is just as pure, nutritious and healthy as regular yogurt. Enjoy it as a snack or as part of your meal. In 200, 450 and 900 gr packaging.

G & I Keses (Dairy Products) Ltd 2, Aigialousis str., 4600 Avdimou, Lemesos Τel: 25221649 E-mail: keses@cytanet.com.cy

Με σύνδεση στην παροχή νερού, φιλτράρει, παγώνει ή ζεσταίνει το νερό σε όποια θερμοκρασία θέλετε εσείς με το πάτημα ενός κουμπιού, ακόμα και σε πολύ ψηλή θερμοκρασία για καφέ και τσάι. Το παντοδύναμο φίλτρο και το σύστημα με ακτίνες Ultra Violet, εξαφανίζει τα βακτηρίδια κάνοντας το νερό που πίνετε κρυστάλλινο, πεντακάθαρο και ασφαλισμένο.

TanaWater T- 6 with filter and UV lamp

Total 2%!

Your favourite strained yogurt Total 2% joined juicy fruit and pure honey for a doubly tasty experience!

Το πιο αγαπημένο στραγγιστό γιαούρτι Τotal 2% “ ενώθηκε” με ζουμερά φρούτα και αγνό μέλι και η απόλαυση έγινε διπλή!! Κυκλοφορεί σε 4 λαχταριστές γεύσεις (φράουλα, ροδάκινο, κεράσι και μέλι) και όποια και να δοκιμάσετε θα σας μείνει σίγουρα αξέχαστη!

Available in 4 great flavours (strawberry, peach, cherry and honey); try them all, they are unique.

 A wonderful combination for any time of the day.

 Λαχταριστός συνδυασμός για κάθε στιγμή της ημέρας σας! Αγαπημένες γεύσεις σε μια κουταλιά Μοναδική γευστική εμπειρία που θα σας ξετρελάνει.

 Κλασικός συνδυασμός γλυκιάς απόλαυσης.

56

TanaWater T- 6 με φίλτρο και λάμπα UV

 Favourite flavours in a spoonful. A unique taste. A classic combination of sweet pleasure.

The new T-6 produces hot and cold water at any temperature you like up to boiling point - all at the touch of a button. It can also be set to dispense a specific volume or variable volumes. To ensure clear fresh water, the T-6 has a double active carbon filter, a 0.6 micron filter and UV lamp. TanaWater T-6 filtering system ensures that the water you drink is free of bacteria and absolutely safe. Α.Υ.Κ Exclusive Distributors for Cyprus 4, Korneliou str., 2028 Lefkosia Τel: 22 441828, Email: aykhome@cytanet.com.cy www.tanawater.com


‡ÛÂȘ Â Ú Â Ù Î ˘ Ó otels H · È s i ‰ u ∫ÂÚ‰›ÛÙ ‰‡Ô o L ˜ Ë Ù Û ÍÂÓԉԯ›· ¢‡Ô ÂÎÏËÎÙÈο ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Louis ÛÙËÓ ¶¿ÊÔ, ‰‡Ô ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Ì ÚfiÁÂ˘Ì· ÁÈ· ‰‡Ô Ù˘¯ÂÚ¿ ˙¢Á¿ÚÈ·! ∏ Louis Hotels ÚÔÛʤÚÂÈ Û ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜, ‰‡Ô ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Ì ÚfiÁÂ˘Ì· ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· Louis Imperial Beach Î·È Louis Phaethon Beach ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞·ÓÙ‹ÛÙ ۈÛÙ¿ ÛÙȘ ÈÔ Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÙ ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË. (™ËÌ: √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fi 26 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ·fi 8 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 20 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi 14 ̤¯ÚÈ 16 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘.)

1) ¶ÔÈÔ ·Ú¯·›Ô ÎÙ›ÛÌ· ÎÔÛÌ› ÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ Ù˘ ¶¿ÊÔ˘; ·) ΔÔ ∫¿ÛÙÚÔ ‚) ΔÔ ºÚÔ‡ÚÈÔ Á) ΔÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ

 

2) ¶ÔÈ· ı¿ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜ ›¯Â ˆ˜ ¯ÒÚÔ Ï·ÙÚ›·˜ Ù· ∫Ô‡ÎÏÈ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶¿ÊÔ; ·) ∏ ÕÚÙÂÌȘ ‚) ∏ ◊Ú· Á) ∏ ∞ÊÚÔ‰›ÙË

 

3) ΔÈ Â›‰Ô˘˜ ÌÂÁ¿Ï· ÙËÓ¿ ‚ϤÔ˘ÌÂ Û˘¯Ó¿ Ó· οÓÔ˘Ó ‚fiÏÙ˜ ÛÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ Ù˘ ¶¿ÊÔ˘; ·) ¶ÂÏÂοÓÔ˘˜ ‚) ∫‡ÎÓÔ˘˜ Á) ÕÏÌ·ÙÚÔ˜ ™Ù›ÏÂÙ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û·˜ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: ALPHAMEGA Style, ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Louis Hotels, Δ.£. 24676, 1302 §Â˘ÎˆÛ›· ‹ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË: amscompetition@actionprgroup.com, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜.

Two fabulous Louis hotels in Pafos… Two nights bed & breakfast… Two lucky couples!

1) The ancient monument in Pafos Harbour is? a) A castle b) A fort c) A monastery

Louis Hotels is offering two great winter prizes for you and your partner - two-nights bed & breakfast at the Louis Imperial Beach Hotel and two nights bed & breakfast at the Louis Phaethon Beach Hotel. All you have to do to win one of these prizes is answer the following questions correctly:

2) Which Greek goddess was worshipped at Kouklia near Pafos? a) Artemis b) Hera c) Aphrodite 

(Note: Prizes are available from 26th October to 22nd December 2009 or from the 8th January to 20th March 2010. with the exception of the 14th to 16th February. All bookings are subject to availability)

Send your entry to us at ALPHAMEGA Style, Louis Hotels Competition, P.O. Box 24676, 1302 Nicosia. Or you can email your answers together with your name, address and telephone number to: amscompetition@actionprgroup.com

 

3) Large sea birds have sometimes been seen wandering around the harbour in Pafos. They are? a) Pelicans b) Swans c) Albatross 

√¡√ª∞ / NAME ……………………………………………………….…………………..................................................………. ¢π∂À£À¡™∏ / ADDRESS …………………………………………………............................................................................... ………………………………………………………….......................................................Δ∏§ / TEL ………............................

58

√ƒ√π ™Àªª∂Δ√Ã∏™: √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÀÂÚοÚÙ·˜ ÙˆÓ ÀÂÚ·ÁÔÚÒÓ A§º∞ª∂°∞ ¿Óˆ ÙˆÓ 18 ¯ÚfiÓˆÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ Louis Hotels, ÙˆÓ ÀÂÚ·ÁÔÚÒÓ ∞§º∞ª∂°∞ Î·È Ù˘ ÂΉÔÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ACTION GLOBAL COMMUNICATIONS. ªÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ. √È ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ‰‡Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ı· ÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. √È ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ̤¯ÚÈ ÙȘ 6 NÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ. §ÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈ̘ ·fi ÙÔÓ ÀÔÛÙËÚÈÎÙ‹ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ∫·Ì›· ¢ı‡ÓË ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ Èı·ÓfiÓ Ó· ·ˆÏ¤ÛıËηÓ, ηٷÛÙÚ¿ÊËηÓ, Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿. ΔÔ ‰ÒÚÔ ‰ÂÓ ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÓÂÙ·È Ì ÌÂÙÚËÙ¿. ÀÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜: Action Global Communications, Δ.£. 24676, 1302 §Â˘ÎˆÛ›·, ∫‡ÚÔ˜.

TERMS & CONDITIONS: Competition closing date is: 30th October 2009 This competition is open to all ALPHAMEGA Hypermarket cardholders aged 18 years or over except employees of Louis Hotels, ALPHAMEGA or their publishing agents, ACTION GLOBAL COMMUNICATIONS. Only one entry is permitted per person. The winners will be the first two correct entries selected after the closing date. The winners will be notified no later than 6th November 2009. Details of the winners will be available from the promoter after this date. No responsibility will be accepted for entries lost, damaged, mislaid or delayed in transit. There are no cash alternatives for the prizes. The promoter is Action Global Communications, P.O. Box 24676, 1302 Nicosia, Cyprus.


Alphamega style 9 edition  

The new Alphamega style catalog