Page 43

Poglavje A – Alpski prometni sistem

A3 Potniški promet Potniški promet pomeni gibanje ljudi iz enega v drug kraj in je danes sestavni del vsakdanjega življenja sodobne civilizacije. Življenjski pogoji v Evropi so se zelo izboljšali prav zaradi hitrejšega odvijanja prometa. Potniški promet lahko razlikujemo po številnih značilnostih, npr. namenu (prosti čas, zaposlitev, izobraževanje, nakupovanje itd.) ali razdalji (lokalni, medkrajevni promet). V zadnjih desetletjih se je občutno izboljšala cestna infrastruktura, kar je povzročilo nadpovprečno rast osebnega motornega prometa. Povpraševanje po storitvah javnega potniškega prometa se na podeželju z nizko gostoto prebivalstva razlikuje od tistega na urbanih območjih z višjo gostoto prebivalstva, kjer je večje tudi število morebitnih odjemalcev. Različne oblike prometa različno vplivajo na prebivalstvo, gospodarstvo in okolje. Zaradi povečanja obsega znotrajalpskega prometa in osebnega motornega prometa na tranzitnih cestah je pritisk vedno večji in povzroča nezadovoljstvo domačega prebivalstva. Številni različni ukrepi za zmanjšanje obsega prometa, ki so bili sprejeti na lokalni in državni ravni, negativnih smeri razvoja niso ustavili. Težave se v znotrajalpskem potniškem prometu pojavljajo zlasti med turistično sezono in ob koncu tedna v okolici najbolj znanih turističnih znamenitosti, pa tudi na ozkih grlih v alpskih aglomeracijah, ki nastajajo zaradi dnevnih migrantov. To poglavje vsebuje pregled železniškega in cestnega potniškega prometa v Alpah, pri čemer pretežno na podlagi študij primerov opisuje uporabo različnih vrst prometa (t.i. modal split), osebni motorni in javni potniški promet, saj ustrezni podatki za območje Alpske konvencije ne obstajajo.

A3.1 Pomen in vloga potniškega prometa v Alpah Alpski tranzitni potniški promet ima pomembno vlogo v evropskem gospodarstvu, alpskih državah in alpskem turizmu. Obstaja več razlogov za vedno večji pomen potniškega prometa, npr. potovanja na delo oz. v šolo in druge izobraževalne ustanove, potovanja zaradi nakupov in prostočasni promet ob koncu delovnega časa ali konec tedna. Strukturne spremembe, kot so selitev zaposlitvenih možnosti s podeželja v manjša in srednjevelika mesta na podeželju so povzročile rast potniškega prometa. Potniški promet se odvija na kratkih razdaljah, npr. med manjšimi mesti, glavnimi mesti okrajev in podeželjem, zaradi zagotavljanja sredstev za preživljanje in uporabe storitev, na dolgih razdaljah pa iz poslovnih razlogov ali zaradi preživljanja počitnic (gl. poglavje B4).

Rast potniškega prometa je pri različnih vrstah prevoza različna. V prihodnje je pričakovati nadaljnjo rast potniškega prometa na cestah in železnici. Zaradi vedno večjega pomena, ki ga turizem ima za Alpe, se je v zadnjih desetletjih močno povečal tudi turistični promet. Med počitnicami in zlasti ob koncu tedna povzroča osebni motorni promet zastoje na turističnih območjih in cestah, ki vodijo do turističnih destinacij, poleg tega pa v središčih in njihovi okolici ter aglomeracijah povzroča „prenatrpanost“ na cestah. Študija primera: Trendi v potniškem prometu v Švici Ena od zadnjih švicarskih raziskav je pokazala nadaljnjo rast potniškega prometa v naslednjih 25 letih. Osebna vozila bodo še naprej najbolj priljubljeno prometno sredstvo, čeprav se bo v naslednjih letih zaradi švicarske prometne politike tudi prevoz z železnico uporabljal vedno pogosteje in bo zagotavljal hitrejše storitve kot prevoz z avtomobilom. Glede na scenarij naj bi se do leta 2030 učinkovitost potniškega prometa (p/km) povečala za okoli 15-29 %, javni potniški promet pa naj bi se povečal do 95 % - kot posledica švicarske prometne politike. Velike spremembe se pričakujejo tudi v tranzitnem prometu (povečanje za najmanj 45 %) in prostočasnem prometu (povečanje za najmanj 31 %) (ARE 2006).

A3.2 Nekaj pogledov na vrste potniškega prometa Ker imajo različna prometna sredstva različen vpliv na ljudi in okolje, je zelo pomembna izbira prometnega sredstva. Iz razmerij v rabi različnih oblik prevoza (modal split) (gl. Uvod A) je razvidno, kolikšen je delež posameznega prometnega sredstva v določeni prostorski enoti. Razmerje v rabi prevoznih sredstev (modal split) Sistemi potniškega prometa vključujejo različne oblike prometa: hojo, kolesarjenje, javni prevoz, avtomobil ali motorno kolo. Izbira prometnega sredstva je med drugim odvisna od oblik javnega prometa, ki so na razpolago (ali razpoložljivosti vozil) in od tipa območja (urbano območje, predmestje, podeželje). Zlasti na podeželju oblike javnega prometa niso zelo privlačne, zato ljudje raje potujejo z zasebnim avtomobilom (ARE 2003). V primerjavi z regijami zunaj Alp je kolo v Alpah manj pomembno prometno sredstvo, najpogosteje zaradi topografskih razmer. Kljub pomanjkanju podatkov je mogoče splošen razvoj pri izbiri prometnih sredstev osvetliti s primeri iz posameznih držav.

27

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

Advertisement