Page 40

Poročilo o stanju Alp

A2.3 Železniški tovorni promet Čezalpski železniški promet znaša 63 mio. ton, kar je približno polovica teže tovora, prepeljanega po cesti (131,5 mio. ton) (gl. sl. A2-12). 30 mio. ton čezalpskega železniškega prometa se nanaša na uvoz ali izvoz. S 24 % rastjo v letih 1994-2004 se je delež alpskega železniškega tovornega prometa zmanjšal v primerjavi s cestnim tovornim prometom, ki se je v istem obdobju povečal za 56 %. Delež čezalpskega železniškega prometa je v posameznih alpskih državah zelo različen: v Švici se z vlaki prepelje 65 % tovora, v Avstriji 33 % in v Franciji le 15 %.

A2.3.1 Povpraševanje v železniškem in intermodalnem transportu Anketa CAFT 2004 vsebuje tudi matriko izvor/cilj čezalpskega tovornega prometa. Ocenjena je na ravni NUTS 2 za Italijo in na ravni NUTS 1 za preostalo Evropo. Pri večini železniškega tovornega prometa na velike razdalje so vključene tudi povezave med italijanskimi regijami in drugimi alpskimi državami. Glede števila prepeljanih ton blaga je promet v Italijo (smer sever-jug) za 150 % večji od prometa iz Italije (smer jugsever). Najpomembnejše dvojice poti izvor/cilj so razvidne iz priloge A2-8, gibanje prometa med italijanskimi regijami NUTS 2 in alpskimi državami pa iz priloge A2-9. 23 mio. ton tovora prihaja s platform intermodalnega prometa in/ali je tja usmerjen oz. tam pretovorjen s tovornjakov na vlak in obratno. Po osnutku ankete CAFT (glej sl. A2-2) znaša na alpskem loku C obseg kombiniranega prometa brez spremstva 21,6 mio. ton, medtem ko je 4,9 mio. ton prepeljanih z oprtnim vlakom.

Slika A2-12: Obseg železniškega prometa v alpskem loku v mio. ton v letih 1994, 1999 in 2004 (vir: CAFT 2004 Survey).

Kombinirani železniški promet na območju Alp znaša 17 % celotnega prometa (14 % po anketi CAFT 2004 – alpski lok C). Če se upošteva samo tokove čezalpskega tovornega prometa, znaša delež kombiniranega železniškega prometa 25 %.

Prelaz Gotthard je alpski prehod, ki ima s 15,5 mio. ton največji delež v železniškem tovornem prometu (porast za 2,5 mio. ton v letu 1994) (gl. sl. A2-13). Tudi obseg prometa na Brennerskem prelazu je zelo visok in znaša 10 mio. ton (porast za 2 mio. ton v letu 1994), sledita jima Semmering in Tauern.

Študija primera: švicarsko železniško omrežje

Železniški tovorni promet se je v letih 1994–2004 občutno povečal na prehodih Semmering (57 %), Simplon (44 %) in Tauern (50 %). Poleg precejšnjega zmanjšanja deleža tovornega prometa na manjših alpskih prehodih, kot sta Ventimiglia in Wechsel (za 50 %), je Mont Cenis edini večji alpski prehod, kjer se je tovorni promet v letih 1994–2004 zmanjšal (za 17 %).

Namen ukrepov, ki so jih sprejeli v Švici, je okrepiti železniško omrežje in omogočiti, da bo v Švici potovanje z vlakom hitrejše in cenejše. Po drugi strani so omejitve pri težkih tovornih vozilih, ki presegajo določeno težo, prisilile voznike, da prek Alp potujejo po drugih poteh, pogosto prek prehoda Brenner.

Švica je edina država na območju Alp, kjer delež železniškega prometa pri porazdelitvi med različnimi vrstami prometa (modal split) dosega 64 % (2004). V vseh drugih državah se delež železniškega prometa giblje med 15 % in 30 %.

A2.4 Glavni problemi cestnega tovornega prometa Zaradi osrednje lege, ki je značilna za alpsko območje, imajo lahko pomanjkljivosti v cestnem tovornem prometu hujše posledice za mednarodni cestni promet. Drugo pomembno vprašanje zadeva modalno integracijo in logistične storitve v prometu. Slika A2-13: Obseg železniškega prometa na alpskih prehodih v letih 1994, 1999 in 2004 (vir CAFT 2004 Survey).

24

Razdrobljenost posameznih segmentov mednarodnega prometa je kritičen element z različnih zornih kotov. Vedno bolj zapletene proizvodne verige ogrožajo tradicionalne načine tovornega prometa, poleg tega proizvodni procesi »ob pravem času na pravem mestu« (»just-in-time«) zahtevajo usklajeno delovanje dobaviteljev, proizvajalcev in upravljav-

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  
I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

Advertisement