Page 37

Poglavje A – Alpski prometni sistem

Obseg znotrajalpskega prometa, ki izhaja z območja Alp in/ ali je namenjen za alpsko območje, je bil ocenjen na 60 mio. ton v letu 2004 (CAFT 2004). V letih 1994–2004 je celotni alpski promet v povprečju narasel za 3,8 % na leto, čeprav je v letih 2000 in 2001 prišlo do rahlega upada. Na splošno se je v zadnjih petih letih rast obsega tovornega prometa upočasnila. Od leta 1983 se je cestni tovorni promet v povprečju povečal za 5 % letno, medtem ko se je železniški tovorni promet v povprečju povečal za 1 %.

A2.2 Cestni tovorni promet A2.2.1 Celoten promet V letu 2004 je bilo v tovornem prometu prek Alp prevoženih 129 mio. ton blaga, kar pomeni, da je leta 2004 prečkalo Alpe več kot 10 mio. tovornjakov, težjih od 3,5 tone. Z dvema milijonoma vozil letno je promet težkih vozil osredotočen v glavnem na Brennerski prelaz, sledijo mu Ture/ Tauern, Ventimiglia, Schoberpass in Fréjus, kar letno znaša 1,2 mio. vozil. Izraženo v odstotkih je porazdelitev voženj po posameznih prehodih pokazala, da je skoraj 60 % tovornega prometa potekalo skozi Brenner, Ture/Tauern, Schoberpass, Semmering in Fréjus (gl. prilogo A2-4). Število vozil, ki prečkajo Alpe, priča o občutni rasti do leta 2000, potem je sledilo obdobje zmerne rasti, nato pa spet obdobje rasti na skupno 10 mio. vozil v letu 2004.

Viri podatkov Za opis tovornega prometa na območju Alp so bile uporabljene naslednje baze podatkov: Cross Alpine Freight Transport (CAFT) Survey: Ta anketa se izvaja vsakih pet let na podlagi opravljenih razgovorov z vozniki tovornjakov, ki prečkajo glavni alpski greben. Od leta 1994 opravijo Švica, Francija in Avstrija (leta 2004 sta sodelovali tudi Italija in Nemčija) anketo o gibanju tovornega prometa v alpskem cestnem sistemu. Leta 2004 so bili v anketi CAFT zbrani podatki o gibanju vseh vrst prometa prek alpskih prehodov ter mejnih prehodov (cesta, železnica, intermodalni promet) na vseh pomembnih alpskih cestah in železniških povezavah sodelujočih držav. Metodologija je bila med projektnimi partnerji usklajena tako, da bi bilo tako mogoče vzpostaviti zanesljivo podatkovno bazo za celotno območje Alp kot tudi podlago za oblikovanje sklepov prometne politike. Leta 2004 se je obseg cest, ki so bile ocenjene, povečal, vključene so bile tudi povezave z novimi državami članicami EU. V Avstriji je bilo za anketo o cestnem prometu izbranih 23 odsekov cest. Na njih je bila opravljena anketa, v kateri so vozniki tovornjakov odgovarjali na vprašanja o: •

tipu vozila, številu osi, kraju registracije,

izvoru in cilju ali kraju iztovarjanja,

mejnem prehodu ob vstopu in izstopu ter

glavni vrsti prepeljanega blaga.

Podatki o izvoru in cilju upoštevajo sistem NUTS. Verodostojnost podatkov, ki jih navaja anketa, je bila preverjena, podatki pa ekstrapolirani na podlagi podatkov iz elektronskega cestninskega sistema in iz avtomatskega štetja prometa. Podatki o železniškem prometu so zbrala železniška podjetja, dopolnjeni pa so bili s pregledom kombiniranih prometnih povezav. CAFT 2004 je omogočil približno oceno obsega cestnega in železniškega prometa kot tudi matrik izvor/cilj na ravni NUTS 2 za alpsko območje. Slika A2-5: Število voženj tovornjakov prek alpskega loka C, po alpskih državah (vir: Alpinfo). Vzrok za tak razvoj je povečanje prometa na avstrijskih alpskih prehodih, medtem ko je bil v Švici tak trend manj opazen. Vzrok za rahel upad po letu 2000 bi lahko bil povečanje maksimalne dovoljene teže pri prevozih skozi Švico. Obseg prometa za vsak alpski prehod posebej kaže, da promet, ki je bil preusmerjen zaradi zaprtja predora Mont Blanc, ni vplival na povečanje prometa prek Gottharda, povečal pa se je promet prek Fréjusa (gl. sl. A2-5). Stanje leta 2004 in razvoj cestnega tovornega prometa glede na število tovornjakov prikazuje slika A2-6.

Alpinfo 2004: Ta zbirka podatkov, ki jo vsako leto sestavi švicarsko Zvezno ministrstvo za okolje, promet, energijo in komunikacije (UVEK) v sodelovanju s francoskim Ministrstvom za transport in infrastrukturo in avstrijskim Zveznim ministrstvom za promet, inovacije in tehnologijo, vključuje spremljanje tokov tovornega prometa. Zbirka vsebuje podatke o številu prepeljanih ton tovora, ki prečkajo glavne alpske prelaze z ekstrapolacijo rezultatov petletne ankete CAFT (Amt für Raumentwicklung 2004). Podatki avtomatskega štetja prometa: Občasni in ažuriran pregled prometnih tokov cestnega omrežja nekaterih alpskih držav, ki je sestavljen na osnovi avtomatske detekcije prometnih tokov (za vsa vozila) in vsebuje podatke o pomembnih odsekih cest alpskega omrežja ter zajema obdobje od 1995 do 2005.

21

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  
I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

Advertisement