Page 36

Poročilo o stanju Alp

A2 Tovorni promet V tem poglavju je izhajajoč iz raziskav prometnega področja predstavljen tovorni promet v Alpah. Poglavje obravnava učinkovitejšo porazdelitev prevoza med cestnim in železniškim prometom (modal split) ter značilnosti vsake od teh oblik prometa. Poleg tega je na podlag raziskav o prometu orisano tudi razmerje med tovornim prometom znotraj alpskega območja in območji zunaj alpskega loka. Posledica trgovine in gospodarskega razvoja ter vedno bolj zapletenih proizvodnih procesov v Evropi je stalna rast tovornega prometa med evropskimi regijami. Pomemben del tega prometa je tranzit prek alpskih prelazov. Čeprav tovorni promet zavzema le manjši delež v celotnem obsegu alpskega prometa, ima kljub temu pomembno vlogo tako v alpskem kot tudi evropskem gospodarstvu in z okoljskega in socialno-kulturnega vidika pomembno vpliva zlasti na območja vzdolž alpskih cestnih koridorjev. Pretok blaga znotraj območja EU narašča zaradi treh glavnih dejavnikov: •

monetarne politike EU in liberalizacije trga,

razvoja notranjih trgov EU in

širitve EU proti vzhodu.

in prilogo A2-2). Na teh dveh alpskih prehodih se je skupni tovorni promet v zadnjih dveh desetletjih podvojil. Priloga A2-3 prikazuje obseg tranzitnega prometa na najpomembnejših alpskih prehodih v letu 2004.

Slika A2-2: Alpski loki A,B,C (vir: Alpinfo) V letu 2004 je bilo razmerje v uporabi različnih prevoznih sredstev za vse alpske prehode od 2/3 do 1/3 v prid cestnemu prometu (sl. A2-3). Med leti 1994, 1999 in 2004 se je delež železniškega prometa najprej zmanjšal z 38 % 34 % in potem na 33% (CAFT 2004 Survey).

A2.1 Tovorni promet in razvoj uporabe prevoznih sredstev Glavni alpski greben je mogoče prečiti prek francoskega, švicarskega, italijanskega in avstrijskega ozemlja. Glede na število ton tovora, prepeljanih prek Alp, beleži Švica najvišje odstotno povečanje v letih 1999-2004 v železniškem in cestnem prometu (gl. prilogo A2-1). Avstrija izkazuje najvišje absolutno povečanje, medtem ko je na francoskih alpskih prehodih obseg cestnega prometa ostal na doseženi ravni, obseg železniškega prometa pa se je zmanjšal.

Slika A2-3: Obseg čezalpskega prometa v letih 1994, 1999, 2004. Če primerjamo razlike med državami glede uporabe različnih prometnih sredstev, pokažejo podatki pomembne razlike znotraj alpskega območja. Zanimivo je, da je razmerje opravljenih voženj z železnico in po cesti v Švici 64 % proti 36 %, medtem ko znaša delež železniškega prometa v Avstriji le 31 % in v Franciji 14 % (sl. A2-4). V letih 1999-2004 se je železniški promet (v tonah) na severnofrancoskih prehodih zmanjšal za 30 %, železniški promet na švicarskih prehodih pa je narasel za 21 %.

Slika A2-1: Celoten pretok tovornega prometa (cestni in železniški promet) prek alpskega loka po državah v mio. ton. Leta 2004 je bilo po cestah in železnici prek alpskega loka skupaj prepeljanih 191,7 mio ton, od katerih je bilo 110 mio. ton prepeljanih prek notranjega alpskega loka (alpski lok A, gl. sliko A2-2) skozi predora Mont Cenis-Fréjus in Brenner, kar predstavlja 57 % celotnega prometa prek Alp (gl. sl. A2-1

20

Slika A2-4: Porazdelitev med različnimi vrstami prevoza (modal split) po alpskih državah v letu 2004 (vir: CAFT 2004 Survey).

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  
I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

Advertisement