Page 35

Poglavje A – Alpski prometni sistem

Največja ozka grla v Alpah vplivajo predvsem na razmere v predorih in z njimi povezan problem zagotavljanja varnosti. Poleg tega ozka grla nastajajo zaradi urbanih območij ter z njimi povezanih dostopnih poti in središč, prav tako ozka grla nastajajo zaradi dostopnih poti do turističnih destinacij z nezadostnimi storitvami javnega prevoza. V Alpah nastajajo ozka grla v železniškem prometu zaradi nazadostne širitve železniškega omrežja, omejenega dostopa do železnice za prevoz tovora, pomanjkljive elektrifikacije prog in nezadostnih signalizacijskih sistemov ter enotirnih železnic. Medtem ko je danes splošno priznano, da Alpe ne morejo sprejeti neomejenih količin vseh vrst prometa, lahko specifična ozka grla povzročijo neučinkovito rabo druge infrastrukture, neprijetnosti za uporabnike zaradi obremenitev okolja in ekonomsko izgubo. Zlasti tam, kjer tranzitni promet povzroča zastoje, ki močno vplivajo na lokalni promet, postane sporna opcija, da se ozka grla uporabljajo kot fizična omejitev rasti prometa. Za zagotavljanje optimalnega pretoka prometa znotraj določenega količinskega obsega se vedno pogosteje uporabljajo finančni in ureditveni ukrepi. Švicarska prometna politika, ki si prizadeva za močno zmanjšanje obsega cestnega tovornega prometa, je za to značilen primer.

Najpomembnejše ugotovitve Stanje Alpe prekriva gosta mreža prometne infrastrukture, ki poteka linearno. Trenutno se mreža na nekaterih odsekih uspešno posodablja, da bi lahko zmogla večji obseg prometa in izpolnila potrebe naraščajoče delitve dela v evropskem gospodarstvu. Glavni alpski koridorji so del transevropskega prometnega omrežja TEN. Cilj pomembnih projektov je večja zmogljivost koridorjev v evropskem kontekstu. Gostota prometne infrastrukture v Alpah dosega povprečno ali celo višjo raven v primerjavi s standardi EU. Kljub temu nesreče v predorih in posledične zapore prometnih koridorjev kažejo, kako občutljiv je ta sistem kot celota. Trendi Sočasno zlasti cestni promet na številnih koridorjih dosega skrajnje meje glede zmogljivosti in učinkov, ki jih ima na prebivalstvo in okolje. Ozka grla so posledica naraščajočega prometa in pomanjkanja alternativ kot tudi pomanjkljive ureditve motoriziranega individualnega prometa. To sedaj priznavajo politične interesne skupine znotraj in zunaj Alp, za rešitev prometnih problemov in izboljšanje konkurenčnosti železniških povezav v Alpe in prek Alp pa obstajajo tudi prizadevanja na mednarodni ravni.

V žarišču Nedavno dopolnilo direktive EU o evrovinjeti je odprlo možnost vključitve zunanjih stroškov v nacionalne sisteme cestninjenja. Švicarski sistem cestninjenja (LSVA) je pokazal, da lahko tovrstno vključevanje zunanjih stroškov občutno pripomore k preusmeritvi prometa s ceste na železnico. Poleg ukrepov za vzpostavitev konkurenčne železniške infrastrukture se sistem cestninjenja šteje za ključni dejavnik trajnostnega prometnega sistema na območju Alp. Širitev infrastrukture ne more veljati kot edina rešitev prometnih problemov v Alpah. Treba se je spopasti tudi z začasnimi prometnimi konicami in rastjo obsega prometa, zlasti na območju aglomeracij. Poleg izboljšav infrastrukture lahko k učinkovitejšemu ter stroškovno ugodnejšemu upravljanju obsega alpskega prometa pomembno prispevajo tudi ukrepi interoperabilnosti in upravljanja prometa.

Literatura ALPENCORS (Ed.) (2005): Guidelines for an efficient policy on CORRIDOR V. Venezia. Alpine Convention (2004): Report by the “Corridors” and “Rolling Road” Subgroups of the Transport Working Group of the Alpine Convention. VIII meeting of the Alpine conference, September 2004. Alpenkonvention (2006): Kooperationen auf Schienenkorridoren der Alpen. Bericht der Arbeitsgruppe Verkehr. Innsbruck. ARE – Bundesamt für Raumentwicklung (2002): Verkehrsanalyse zu den künftigen Kapazitätsengpässen auf den Nationalstrassen. Bern. EU – European Union (2004): ESPON (European Spatial Planning Observation Network) Project 1.2.1 Transport services and networks: territorial trends and basic supply of infrastructure for territorial cohesion. Munich Re (2003): Risk Management Tunnel. München. Schmutzhard, L. (2005): Brenner/Brennero: Does the expansion of infrastructures replace transport policy? Proceedings of the conference “Transport across the Alps – MONITRAF”, Lucerne, 1. December 2005.

Cilj novih infrastrukturnih projektov je v veliki meri izboljšanje alpskega železniškega sistema, njegove intermodalnosti in povezljivosti z železniško in cestno infrastrukturo izven Alp. V tem pogledu so načrti usklajeni z Alpsko konvencijo.

19

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  
I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

Advertisement