Page 30

Poročilo o stanju Alp

tovornjaki odprt 25. junija 2002. Še naprej se izvajajo raziskave o zagotovitvi varnih razmer v predoru Fréjus. Iz varnostnih razlogov sta se Italija in Francija dogovorili o zmanjšanju števila težkih tovornjakov, težjih od 26 ton, katerih vožnja je sicer dovoljena skozi cestni predor Tende. Poleg tega je od 23. junija 2003 dalje prepovedan prevoz derivatov etilena na južnem odseku alpske avtoceste A8 (obalna cesta med mestoma Marseille in Genes), da bi s tem spodbudili prevoz tovrstnega tovora po morju. Švicarski predor St. Gotthard je po nesreči 24. oktobra 2001 ponovno odprt za težki tovorni promet pod zelo strogimi varnostnimi pogoji (izmenični enosmerni promet), ki so bili v veljavi vse do septembra 2002, ko so bili nameščeni dodatni varnostni in močnejši prezračevalni sistemi. Od takrat dalje je predor ponovno odprt za težka tovorna vozila. Merilni sistem za nadzorovanje prometa ob tem uravnava pretok težkih tovornjakov ob vhodu v predor glede na celoten obseg prometa. Kadar so pri merjenju prometa najvišje dovoljene vrednosti presežene, morajo tovornjaki počakati na posebnih parkirnih prostorih. V primeru preobremenjenosti se sproži »rdeča faza« in vozniki so pozvani, da uporabijo druge ceste oz. priložnosti, ki jih ponuja intermodalni tovorni železniški promet. Omenjeni varnostni ukrepi so se izkazali kot učinkoviti, zmanjšalo se je tveganje, omogočen je prosti pretok prometa, njegov obseg pa se ni bistveno povečal. Zaradi izboljšanja varnosti so se povečale tudi mobilne kontrole težkega prometa, ki se postopoma še izpopolnjujejo z vzpostavitvijo nadzornih centrov, nameščenih po celotnem območju Švice, in ki omogočajo sistematično spremljanje težkega tovornega prometa na nacionalnih cestah. Naj spomnimo, da je na območju Švice promet težkih tovornjakov prepovedan od 10. do 17. ure v nedeljo in med državnimi prazniki.

A1.2.3 Pristojbine in takse v prometu Sistemi cestninjenja Vsaka od držav, ki sestavljajo alpski prostor, ima svoj sistem cestninjenja (prim. tabelo A1-4): Avstrijci in Švicarji morajo za avtomobil v zasebni lasti kupiti nalepko (Vignette), ki je dokazilo za plačano uporabnino za avtocestno infrastrukturo in velja za določeno obdobje ne glede na število prevoženih kilometrov. Povprečna tarifa za kilometer znaša za osebne avtomobile od 0,04 EUR (Slovenija) do 0,07 EUR (Francija). Nemčija uporablja sistem pristojbin le za težka vozila. Sistem pristojbin za težka vozila je skoraj v vseh državah povsem enak: osnova za izračun je prevožena pot. Na splošno težka vozila uporabo avtocest plačujejo, le v Švici se pristojbina za težka vozila zaračunava tudi na drugih cestah. Dodatni dejavniki sistema cestninjenja so največja dovoljena masa in emisijski razred posameznega vozila.

Država

Vozilo

Kategorija Obračunceste ska enota

Sistem

Cena v EUR

AT

Avtomobili

Avtocesta

Leto

Vinjeta

72,6

Težka vozila

km

Sistem GO-BOX

Motorna kolesa

Leto

Vinjeta

29 26,5

CH

IT

Avtomobili

Državne ceste

Leto

Vinjeta

Težka vozila

Vse ceste

km, tone, emisije

elektronsko plačevanje

Avtomobili

Avtocesta

km, avtocestni odsek

kartica

0,05

km, avtocestni odsek

kartica

elektronsko plačevanje

km

kartica

0,07

km

kartica

elektronsko plačevanje

Težka vozila FR

Avtomobili

Avtocesta

Težka vozila DE

SI

0,156 – 0,328

0,016/tkm

Avtomobili

Težka vozila >12 ton

Avtocesta

km

elektronsko plačevanje

0,15

Avtomobili

Avtocesta

km

kartica

0,04

km

kartica

elektronsko plačevanje

Težka vozila

Tabela A1-4: Cestninjenje v alpskih državah (vir: www.oeamtc.at; www.arboe.at). V državah članicah EU morajo biti sistemi cestninjenja v skladu s pravili, opredeljenimi v Direktivi 1999/62/ES o plačevanju pristojbin za uporabo cestne transportne infrastrukture (direktiva o evrovinjeti) (gl. poglavje D). Do nedavnega je bilo mogoče v cestnino vključiti le stroške gradnje in vzdrževanja cestnega omrežja, ne pa tudi zunanjih stroškov, kot so npr. stroški varovanja okolja (podrobneje o zunanjih stroških v poglavju C1). Dopolnilo direktive o evrovinjeti 2006/38/ES pa določa, da se dejavniki zunanjih stroškov (npr. stroški nesreč), izračunani na podlagi zunanjega modela ocenjevanja, lahko vključijo v sisteme cestninjenja. Na nekaterih prometnih oseh (npr. Fréjus) se zaračunava pribitek za vozila, ki prevažajo nevarne tovore. Izbira vozne poti je odvisna od tipa cestnine. V primerjavi s cestninami glede na prevožene kilometre imajo cestnine, ki se odmerjajo za posebno infrastrukturo, kot so mostovi in predori, drugačen učinek na specifične prometne stroške. Njihov vpliv na medkrajevni prevoz je veliko manjši kot na regionalni tovorni promet (Schmutzhard 2005), ki je povezan z regresivnim značajem cestnine (gl. sl. A1-1), zato cestnine večinoma ne vplivajo na medregionalni promet. Cestnina glede na prevožene kilometre poveča potne stroške tako v medregionalnem kot tudi regionalnem prometu.

14

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  
I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

Advertisement