Page 27

Poglavje A – Alpski prometni sistem

A1.2 Cestna infrastruktura Zgodovinski razvoj cestne infrastrukture Ceste so najstarejša oblika prometne infrastrukture. V drugi polovici 20. stoletja se je zaradi množične motorizacije in povečanega obsega prometa kot njene posledice pojavila potreba po širitvi obstoječega cestnega omrežja, kjer bi bilo mogoče doseči višje hitrosti in večji obseg prometa, zlasti na avtocestah. Omrežje avtocest, kakršno je danes, je nastalo v letih po drugi svetovni vojni. Večina avtocest na območju Alp je bila zgrajena pred letom 1981. Od tega leta dalje je bilo zgrajenih še nekaj novih odsekov avtocestnega omrežja, klasične ceste so bile podaljšane, zapolnjene so bile vrzeli v omrežju, kot so na primer Phyrnski prelaz in avtoceste v južni Avstriji ali koridor Fréjus med Italijo in Francijo. Zlasti v zahodnih Alpah pa nekatere cestne povezave, ki prečkajo Alpe, niso bile preurejene v avtoceste.

A1.2.1 Cestno omrežje danes Alpsko cestno omrežje je bilo treba prilagoditi topografskim pogojem v veliko večji meri kot pa cestna omrežja zunaj Alp. Ceste, ki se vzpenjajo prek prelazov in prečkajo gorske grebene, so pogosto ozke, strme in vijugaste. Zaradi prečkanja manjših in večjih dolin je bilo treba zgraditi mostove in včasih je potrebno sprejeti preventivne ukrepe zaradi nevarnosti naravnih nesreč, kot so pobočna premikanja ali drobirski tokovi. Zaradi premagovanja Alp kot naravne ovire so bili zgrajeni veliki in mali predori, npr. Turski predor v Avstriji, Gotthardski predor v Švici ter predora Fréjus in Mont Blanc med Italijo in Francijo. Vse te topografske ovire lahko skupaj z alpskimi vremenskimi razmerami povzročijo zmanjšanje hitrosti prometa in so vzrok, da so obdobja gradnje dolgotrajna, stroški gradnje in vzdrževanja pa visoki. Kolikor je bilo mogoče, so bile ceste zgrajene vzdolž glavnih dolin, kjer so stroški gradnje in vzdrževanja precej nižji, vendar so tukaj ceste speljane blizu poselitvenih območij. Ob upoštevanju omenjenih topografskih razmer sledi avtocestni sistem glavnim alpskim dolinam in povezuje glavna alpska mesta (prim. karto A1-1). Poleg tega stranske ceste povezujejo mesta in vasi v stranskih dolinah z avtocestami in tako tvorijo v alpskih dolinah gosto cestno omrežje. Cestna infrastruktura na območju Alp vključuje številne avtoceste, ki potekajo od severa proti jugu in zlasti v zahodnih Alpah od vzhoda proti zahodu. Druge ceste, ki potekajo od vzhoda proti zahodu, tesno zaobidejo območje Alpske konvencije (npr. cesta, ki pelje iz Lusane v Bern in Zürich).

status tranzitnih cest, istočasno pa se uporabljajo za notranji promet. Nasprotno ima prometna os v zahodnih Alpah vlogo trilateralne povezave med Italijo, Francijo in Španijo (Alpska konvencija 2004). Koridor

Glavna povezava

Semmering / Wechsel

Brno – Udine

Pyhrn / Schober Pass

Budevice – Maribor

Tauern

Salzburg – Ljubljana

Brenner

München – Verona

Gotthard

Basel – Milano

Ventimiglia

Barcelona – Marseille – Genova

Fréjus – Mont Blanc

Torino – Lyon

Tabela A1-1: Glavni alpski cestni koridorji. Terminologija cestnega omrežja se med državami razlikuje. Tukaj pomeni “glavna cesta” cestno omrežje višjega reda na podlagi izbranih podatkov Tele Atlasa (dobavitelj digitalnih zemljevidov) in podatkov zbirke EuroGlobalMap. Skupno je v Alpah okoli 4.239 km glavnih cest, največjo gostoto na prebivalca dosegata Avstrija in Švica (prim. tabelo. A1-2).

Država

Glavne ceste v km znotraj območja AK

Glavne ceste v m/km2 nacionalnega območja AK

Glavne ceste v m na prebivalca na območju AK

AT

1.547

28,32

0,48

CH

755

30,37

0,41

DE

298

26,91

0,20

FR

742

18,18

0,30

IT

792

15,47

0,19

SI

105

13,35

0,16

Skupaj

4.239

22,26

0,30

Tabela A1-2: Glavne ceste z ozirom na ozemlje in prebivalstvo območja Alpske konvencije (vir: EU 2004 in izračun na osnovi tabele B1-1). Gostota nad evropskim povprečjem Poglavitna značilnost gorskih območij je skoncentriranost poselitve in prometa na dnu dolin zaradi topografskih pogojev. Zaradi tega so kljub dejstvu, da je gostota prebivalstva nižja kot v večini nealpskih območij Evrope, redka preostala zemljišča, ki so primerna za razvoj, medtem ko med potrebami in rabo obstaja ostra konkurenca. Z ozirom na prebivalstvo je gostota omrežja glavnih cest najvišja v osrednjem in vzhodnem delu Alp (Švica in vzhodna Avstrija, prim. karto A1-2). V zahodnem in južnem delu Alp je gostota omrežja glavnih cest nekoliko nižja.

Glavne in avtomobilske ceste kot del transevropskega prometnega omrežja Alpsko avtocestno omrežje je del transevropskega prometnega omrežja in njegovih koridorjev. Večina omrežja povezuje severno Evropo (Nemčijo, Nizozemsko itd.) z južno Evropo (Italijo, Grčijo itd.), kot na primer Brennerska smer. Koridorji, ki potekajo od severa proti jugu, imajo v Alpah

11

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  
I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

Advertisement