Page 26

Poročilo o stanju Alp

A1 Prometna infrastruktura Prometna infrastruktura je okvir, ki je bistvenega pomena za delovanje prometnega sistema: usmerja dostopnost določene regije kot tudi dostopnost blaga in storitev, ki imajo izvor zunaj Alp in so namenjeni alpskemu prebivalstvu. Po drugi strani se največji del prometa vedno bolj kopiči na omejenem številu alpskih prehodov. V zadnjih nekaj desetletjih se je cestno omrežje v Alpah občutno razširilo, medtem ko železnica še vedno uporablja omrežje, ki je bilo zgrajeno v prvi polovici 20. stoletja. Danes delež prevoznih načinov (modal split) v številnih alpskih regijah jasno kaže, kakšna je politika na področju prometa in infrastrukture. Alpe poznajo dolgoletno zgodovino ambicioznih projektov za gradnjo prometne infrastrukture, ki naj bi izboljšali promet potnikov in blaga med severno in južno Evropo. Čeprav se danes sistem še vedno izpopolnjuje z gradnjo večjih projektov, pa že dosega zgornjo mejo glede zmogljivosti ter negativnih okoljskih in socialnih vplivov, kot so hrup, imisije in razdrobljenost narave. Naslednje poglavje podaja pregled trenutnega stanja omrežja cestnega in železniškega prometa v Alpah ter pregled projektov in strategij, ki naj bi obvladovale stalno rast prometa, ki je napovedana za Evropsko unijo.

A1.1 Pomen in vloga prometne infrastrukture v Alpah Za prometno omrežje v Alpah je značilno omejeno število koridorjev, zgrajenih za hitro in lahko prečkanje gorskega grebena v smeri od severa proti jugu, ter gosto omrežje stranskih cest. V obdobju motorizacije so bile opuščene krajše povezave med sosednjimi dolinami, ki so vodile prek gorskih grebenov, medtem ko so bile občutno izboljšane vzdolžne povezave med regijami znotraj in zunaj Alp. Iz tega je razvidno, da je vloga alpske regije vedno pomembnejša, s tem pa tudi njeno povezovanje s sosednjimi nižinskimi predeli kot tudi Evropsko unijo kot celoto. Danes je z gorskih območij laže in hitreje kot sosednjo dolino ali gorski greben doseči aglomeracije zunaj Alp, npr. Milano, München ali Zürich. Znotrajalpski promet Prometna infrastruktura v Alpah povezuje oddaljena območja in doline s središči in vasmi znotraj in zunaj Alp. Odvisno od položaja posameznega kraja lahko dostopnost, izboljšana s pomočjo infrastrukture, prispeva h krepitvi ali nazadovanju lokalnega gospodarstva (gl. tudi poglavje C1). Na oddaljenih območjih, kjer so možnosti zaposlitve omejene in gospodarstvo v upadanju, je prebivalstvo na eni strani močno odvisno od dobro razvite infrastrukture, po drugi strani pa lahko izboljšanje prometne infrastrukture lokalno gospodarstvo izpostavi visoko konkurenčnim tržnim silam. Prometna struktura je eden od najpomembnejših lokalnih dejavnikov na področju industrije in trgovine, še zlasti pa je pomembna za turistične destinacije na oddaljenih območjih, ki so zaradi svojih morfoloških značilnosti pogosto težje dostopne.

10

Čezalpski promet Drug vidik infrastrukture alpskega prometa je vloga, ki jo ta ima v mednarodnem prometnem omrežju, npr. transevropskem prometnem omrežju (Trans-European Network - TEN). Alpe ležijo sredi in na stičišču življenjsko pomembnih gospodarskih središč Evropske unije, med Sredozemljem ter Srednjo in Severno Evropo ter med Iberijskim polotokom in Jugovzhodno Evropo. Vsa ta gospodarska središča so izvor in cilj pomembnega obsega prometa, katerega del prečka ali tesno zaobide alpski lok. Velik obseg prometa je zgoščen v prometni infrastrukturi maloštevilnih dolin in pri tem močno obremenjuje okolje. Kljub zavedanju, da je treba alpsko prometno infrastrukturo obravnavati v kontekstu njenih priključnih cest in celotnega evropskega prometnega sistema, se je to poročilo izrecno osredotočilo na prometno infrastrukturo znotraj Alp. Kazalci Dolžina cest in železnic Lokacija, dolžina in število železniških postaj ali hitrost prostega pretoka prometa so značilni parametri, ki dajo prvi vtis o infrastrukturnem sistemu in njegovem razvoju. Ti parametri se uporabljajo za trenutno situacijo. Splošni sklepi so bili oblikovani z uporabo nacionalnih podatkov in rezultatov projekta 1.2.1 “Prometne storitve in omrežja: ozemeljski trendi in zagotavljanje osnovne infrastrukture za teritorialno kohezijo” programa ESPON (European Spatial Planning Observation Network) (EU 2004). Širitev prometnega omrežja Poleg tega načrti širitve in povečanja omrežja v prihodnje zagotavljajo informacije o trenutnem pomenu in (političnih) potrebah infrastrukture. Gostota cestnega in železniškega omrežja Gostota omrežja je primeren parameter za opredelitev prometnega omrežja, zlasti kadar med seboj primerjamo različne regije znotraj in zunaj območja Alpske konvencije. Tak parameter se izračuna glede na prebivalstvo in površino določene regije. Gostota omrežja se glede na površino, ki jo pokriva, lahko uporablja za opis dostopnosti alpske regije, gostota z ozirom na prebivalstvo pa se lahko šteje kot kazalec zagotavljanja prometnih storitev za prebivalce alpske regije.

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  
I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

Advertisement