Page 24

Poročilo o stanju Alp

Poznati pa je treba tudi drugačne in včasih nejasne pomene z drugih zornih kotov: »Čezalpski promet« se opredeljuje kot promet blaga in potnikov, ki na svoji poti prečka glavni alpski greben. Primer za to je, denimo, tovorni promet, ki se spremlja v okviru projekta »Čezalpski tovorni promet« (Cross Alpine Freight Transport - CAFT) in se deli na: •

tranzitni promet: seštevek obsega potniškega in tovornega prometa z izvorom in ciljem zunaj določene lokacije, ki ustreza pojmu čezalpskega prometa,

uvozni promet: seštevek obsega potniškega in tovornega prometa, z izvorom zunaj določene lokacije in s ciljem znotraj določene regije,

izvozni promet: seštevek obsega potniškega in tovornega prometa, z izvorom znotraj določene regije in s ciljem zunaj območja Alp,

notranji promet: z izvorom in ciljem znotraj določene regije. Zadnje tri kategorije ustrezajo pojmu znotrajalpskega prometa.

Promet prek nacionalnih meja lahko razvrstimo v različne kategorije, odvisno od zornega kota. Glede na izvor in cilj in glede na državne meje ga lahko opredelimo kot uvozni, izvozni ali tranzitni promet. Tako je na primer promet, ki iz nemškega dela Alp potuje v italijanske Alpe in prečka Avstrijo, tranzitni promet z vidika Avstrije, čezalpski promet, ko prečka prelaz Brenner, uvozni promet z vidika Italije in notranji promet glede na območje Alpske konvencije. Spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti (modal split) Modal split je delež vseh potovanj, obsega, teže, zmogljivosti vozila ali prometa (vozilo, tonski ali potniški kilometri), ki se opravi z različnimi alternativnimi vrstami prometa, kot so cestni, železniški promet, promet po celinskih plovnih poteh, morski in zračni promet, vključno z nemotoriziranim prometom. Modal split lahko opredelimo tudi kot delež različnih oblik prometa, vključno z nemotoriziranimi oblikami in potmi, ki jih uporabljajo pešci v okviru splošnega prometnega povpraševanja. Trajnostna oblika mobilnosti (modal split) se po Evropi opazno razlikuje, medtem ko trendi za prihodnost kažejo bolj podoben vzorec. Za države članice EU - trenutno 25 držav članic - od celotnega tovornega prometa (tone-kilometri za 2002) predstavlja cestni promet 72%, železniški 16,4%, celinski vodni promet 6% in 5,6% transport v cevovodu (pipeline transport). Delež osebnih avtomobilov v potniškem prometu predstavlja 82,5%, 9,5% avtobusov, 6,8% železnic in 1,1% tramvaji in podzemna železnica. Te številke ne vključujejo zračnega prometa, ki znaša 5,7 % vseh prometnih povezav, prav tako pa ne vključuje morskega prometa, ki za države članice EU predstavlja pomemben delež tovornega prometa. Prehod k energetsko varčnejšim oblikam potovanj (modal shift) zahteva alternativne načine prometa enake ali podobne ravni kakovosti in zmogljivosti/ višine stroškov. Pomembnost politik izbire prometnega sredstva znotraj okvira trajnostnega prometa na splošno in upravljanja potreb posebej izhaja iz različno intenzivnih vplivov, ki jih imajo različne vrste prometa na okolje in zdravje ljudi (raba virov, emisije onesnaževal inhrupa, raba zemljišč, nesreče, fizična aktivnost itd.), vključno z nemotoriziranimi načini, kot sta hoja in kolesarjenje. Težko je podati splošno oceno o vplivih, ki jih ima prehod k energetsko varčnejšim oblikam potovanj (modal shift) na okolje in zdravje v primerjavi s tako imenovanimi okolju in zdravju prijaznimi načini prometa (železnica in celinske plovne poti, javni promet na urbanih območjih ali hoja in kolesarjenje). Medtem ko je negativni vpliv omenjenih vrst prometa na okolje in zdravje ob primerljivi kakovosti storitev v resnici morda manjši, pa je treba oceniti celotno prometno verigo od izvora do cilja, vključno z vzpostavitvijo in vzdrževanjem potrebne infrastrukture. Razmerje v rabi prevoznih sredstev (modal split) na območju Alp je odvisno od razpoložljive infrastrukture (javni promet, železnica itd.) in zemljepisnega položaja lokalne skupnosti. Zaradi večjih vlaganj v cestno infrastrukturo sta se na cestah povečala potniški (gl. poglavje A3) in tovorni promet (glej poglavje A2). Tak trend je bilo mogoče stalno spremljati v zadnjih desetletjih in zelo verjetno je, da se bo nadaljeval tudi v prihodnje. Zaradi spremenjenega načina življenja se je zadnja leta namen prometa spremenil: povečal se je namreč pomen prostočasnega in turističnega prometa. Zaradi pogostejših, vendar krajših počitnic, ki v glavnem vključujejo potovanje z avtomobilom v destinacije in iz njih, se je obseg prometa povečal na alpskih cestnih povezavah. Velika raznolikost prometnih pogojev na različnih predelih Alp Alpski promet ni samozadosten sistem, saj so pogoji za prometni sistem v alpskem prostoru celo še bolj raznoliki kot v ravninskih predelih. Promet obsega tako mestni promet v alpskih mestih kot tudi promet na redko poseljenih, oddaljenih območjih. Poleg tega ležijo nekateri predeli Alp na območju velikih metropol ali celo v pasu dnevnih migrantov zunaj območja Alpske konvencije, kot so npr. mesta Lyon, Milano, München, Zürich ali Dunaj. Zato je treba pri prometu na območju Alp upoštevati močne prometne tokove med omenjenimi metropolami in sosednjimi območji ter na velikih tranzitnih oseh, a tudi šibke prometne tokove, ki pa so kljub temu odločilni za preživetje redko poseljenih območij. Prometna sredstva, primerna za topografijo in potrebe prometa, vključujejo vrsto različnih sredstev: od avtocest in železniških prog visokih hitrosti do kabinskih žičnic in celo pešpoti. Na splošno je osem držav, ki tvorijo alpski prostor, razvilo različne prometne sisteme, politike in strategije, imajo pa tudi različen zgodovinski razvoj prometne infrastrukture, kar pomeni, da je povezovanje različnih področij v Alpah zapletena naloga.

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  
I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

Advertisement