Page 22

Poročilo o stanju Alp

ali pa so že bile ukinjene, zato se je v zadnjih desetletjih v nekaterih državah dolžina železniškega omrežja skrajšala. Tovorni promet Prevoz blaga v Alpe in iz Alp kot tudi tovorni promet na kratke in dolge razdalje je verjetno najbolj sporna tema, ko govorimo o alpskem prometu (gl. vrste prometa v Alpah na naslednji strani). V pričujočem poročilu je bilo nemogoče izčrpno predstaviti tako široke teme preučevanja, vendar pa poročilo to temo obravnava in daje splošen pregled razvoja tovornega prometa v zadnjih desetih letih kot tudi pregled notranjega in tranzitnega tovornega prometa. Prav tako so predstavljeni raba cest in železnice v tovornem prometu ter območja zastojev v prometu. Trendi v tovornem prometu nakazujejo vsesplošno rast, ki se bo v prihodnjih desetletjih še nadaljevala. Z izjemo Švice se bo obseg prometa povečal predvsem v cestnem tovornem prometu.

prevoza, ki vključujejo, denimo, upravljanje mobilnosti, sisteme »po potrebi« ali usklajene avtobusne in železniške vozne rede. •

Druge regije imajo dostop do rentabilnih železniških prevoznih storitev in storitev poštnega avtobusa, kot poroča Švica.

Mobilnost Mobilnost je kompleksen koncept, saj združuje socialne in fizične vidike. Mobilnost s socialnega vidika lahko obravnavamo na treh ravneh (Götz 2003): •

Mobilnost je fizično premikanje ljudi in blaga v prostoru.

Mobilnost istočasno označuje dosegljivost osebnih opcij in priložnosti, ki zadovoljujejo človekove potrebe v socialnem smislu.

Mobilnost prav tako označuje položaj ljudi v simboličnem prostoru in, obratno, socialni položaj in način življenja vplivata na uresničevanje mobilnosti.

Fizični vidiki so orisani v skladu z UBA Berlin (2006). Izraz »mobilnost« se uporablja za opis dveh vidikov: gibljivosti (možnosti gibanja) in dejanskega gibanja ljudi in predmetov.

Železniški tovorni promet (vir: Rail Cargo Austria).

Potniški promet Povpraševanje narašča tudi v potniškem prometu. Kot je bilo že omenjeno, je to opaziti pri povečanem povpraševanju po mobilnosti, zato je zelo pomembno vprašanje, katere načine prevoza izbrati za zadovoljevanje teh potreb. Nekatere študije primerov omogočajo vpogled v splošni trend, ki je pogosto naklonjen avtomobilskemu prometu. Obseg avtomobilskega prometa narašča pri potovanjih na krajše in daljše razdalje. Delovanje javnega prometa je težko ocenjevati, saj informacije zbirajo različni izvajalci storitev in študije trajnostnih oblik mobilnosti (modal split), pri čemer uporabljajo individualne metode. Kljub temu je na podlagi nekaj primerov mogoče dobiti vtis o razvoju storitev železniškega in avtobusnega prevoza. Zagotavljanje javnega potniškega prevoza je v zadnjih nekaj letih na splošno doživelo spremembe in zlasti na podeželju v mnogih primerih nazadovalo. Razvoj na posameznih območjih poteka različno:Nekatere stranske proge so bile ukinjene, nadomestili so jih sistemi avtobusnih linij, ki pa jih v nekaterih primerih ni bilo mogoče upravljati učinkovito in so bili zato ukinjeni - v najboljšem primeru jih je nadomestil sistem prometa »po potrebi«.

Nekaterim podeželskim regijam je uspelo tak razvoj zaustaviti z dobro načrtovanimi zasnovami javnega

Mobilnost je mogoče tudi izmeriti. Večje je število »ciljev dejavnosti« (npr. določene trgovine, restavracije, delovna mesta), dostopnih v danem časovnem okviru, višja je mobilnost. Ta definicija pomeni, da je odločujoči dejavnik mobilnosti doseganje ciljev dejavnosti in ne pri tem opravljena razdalja. To povezuje mobilnost z dejavnostmi, ki jih posamezniki poskušajo opravljati (da bi zadovoljili svoje potrebe) in ne vključuje ocene, ali so dejavnosti zaželene oz. nezaželene, potrebne oz. nepotrebne. Mobilnost se nanaša na sposobnost doseči določen cilj (gibljivost) kakor tudi samo doseganje cilja (gibanje) – skratka potencialna in realizirana mobilnost. Potencialna mobilnost je odvisna od pogostnosti in raznolikosti različnih priložnosti za opravljanje dejavnosti, ki so posamezniku na razpolago znotraj njegovega območja delovanja in na katero vpliva način prevoza, ki je na razpolago. Potencialna mobilnost je torej predvsem merilo kakovosti dejavnosti in s tem tudi merilo kakovosti življenja. Realizirana mobilnost se vrednoti glede na število ciljev dejavnosti, ki so bili dejansko doseženi. Spremenljivo »število potovanj«, ki se uporablja v statistiki za izražanje mobilnosti, je enako številu ciljev dejavnosti. Spremembe potencialne mobilnosti imajo v povprečju relativno manjši vpliv na realizirano mobilnost. To je mogoče prikazati na podlagi opazovanj, opravljenih v Nemčiji. Od leta 1976, odkar se vodi evidenca, je v Zvezni republiki Nemčiji število motoriziranih potovanj, pa tudi potovanj s kolesom ali peš, le malenkostno naraslo, v nekaterih primerih pa sploh ne. Dnevno povprečje znaša malo več kot tri potovanja na osebo. Do podobnih številk so prišli tudi v Berlinu v davnih dvajsetih letih prejšnjega stoletja.

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  
I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

Advertisement