Page 119

Poglavje C – Učinki prometa in mobilnosti v Alpah

Ta pristop uveljavlja zelo napredno analizo stanja hrupa, ki bi lahko postala standard za obravnavanje te teme v celotnih Alpah.

hrupa vseh nosilcev prometa [člen 7 (2)] in da bodo zmanjševale obremenitve okolja zaradi letalskega prometa [člen 12 (1)].

C3.2.5 Ukrepi za zmanjšanje hrupa

Direktiva 2002/49/ES določa skupni pristop vseh držav članic EU za izognitev, preprečevanje ali zmanjšanje škodljivih učinkov okoljskega hrupa. Zato so bili za uskladitev podatkov v državah članicah EU določeni indeksi hrupa (Lden in Lnight) za uporabo pri strateškem kartiranju hrupa. Po uveljavitvi bo direktiva javnosti ponudila javne strateške karte hrupa za somestja, glavne ceste, železnice in letališča. Države članice so morale do najkasneje 18. julija 2005 Komisiji sporočiti ustrezne mejne vrednosti, izražene v Lden in L night, in, kadar je to primerno, Lday in Lnight za cestni hrup, železniški hrup, letalski hrup v okolici letališč in hrup na industrijskih deloviščih. Vendar pa države članice teh podatkov niso posredovale.

Ukrepe za zmanjšanje hrupa je težko oceniti, ker v alpskih državah ne obstaja centralna dokumentacija. Nekatere številke, ki temeljijo na podatkih iz Avstrije, pa lahko pokažejo, da je zmanjševanje hrupa stroškovno intenzivno področje (tab. C3-5). leto

na cestah

na objektih

skupaj

1990

13,0

6,5

19,4

1991

12,6

6,4

18,9

1992

20,2

8,6

28,8

1993

12,2

7,9

20,1

1994

10,5

7,4

17,9

1995

8,0

6,7

14,7

1996

6,8

5,0

11,8

1997

5,1

5,9

10,9

1998

6,0

4,7

10,7

1999

9,9

4,0

13,9

2000

11,4

2,8

14,1

Tabela C3‑5: Stroški za zmanjševanje hrupa ob zveznih cestah v Avstriji (na cestah/objektih) od 1990 do 2000 v mio EUR (vir: UBA 2004, angleški prevod). Po podatkih, prikazanih na sliki C3-19, avstrijski ASFINAG predvideva povečanje stroškov za ukrepe za zmanjšanja hrupa.

Določeni so bili različni pragi za učinke za zdravje in WHO je zbrala nekatere skupne pristope (glej tab. C3-6 na naslednji strani; vir: WHO, 2000). Kaj je …? …raven zvočnega tlaka: Raven zvočnega tlaka (L) je stopnja zračnih vibracij, ki sestavljajo zvok. Ker lahko človeško uho zazna velik razpon ravni zvočnega tlaka (od 20 mikro pascalov do 200 pascalov), se jih meri v logaritemskem merilu z enotami decibelov (dB) za prikaz glasnosti zvoka. …A-vrednotena raven zvočnega tlaka: človeško uho ni enako občutljivo za zvoke različnih frekvenc. Za upoštevanje glasnosti zvoka se uporablja faktor spektralne občutljivosti, s katerim se vrednoti raven zvočnega tlaka na različnih frekvencah (A-filter). Te takoimenovane Avrednotene ravni zvočnega tlaka so izražene v dB(A). …ekvivalentne ravni zvoka: Ko ravni zvoka nihajo glede na čas, se za specifično časovno obdobje določi ekvivalentna raven zvoka. Za ta namen se A-vrednotena raven zvoka povpreči na časovno obdobje (T) z uporabo predpisanega postopka (simbol L,T). Običajno obdobje izpostavljenosti T v študijah/predpisih Skupnosti je od 7 do 23 ur (LAeq, 7–23h).

Slika C3‑19: Stroški ukrepov za zmanjševanje hrupa v obstoječem sistemu avtocest in zveznih cest po podatkih avstrijskega ASFINAG (vključno z oceno za leto 2004 in 2005) (vir: UBA 2004, angleški prevod). Na železnici bi uporaba sistema kolutnih zavor na tovornih vlakih omogočila nadaljnje zmanjšanje hrupa za skoraj 10 dB.

…raven hrupa dan-noč (Ldn): Uporablja se pri presoji vplivov na okolje, ker je bolj povezana z motenostjo zaradi okoljskega hrupa kot ekvivalentna raven hrupa. Ldn je ekvivalentna raven zvoka v 24 urah s povečano ravnjo zvoka ponoči (med 23. in 7. uro) za 10 dB(A), ker je hrup zvečer in ponoči bolj moteč kot podnevi. …raven hrupa dan-večer-noč (Lden): Sestavljen je podobno kot Ldn s povečano ravnjo zvoka zvečer (med 19. in 23. uro) za 5 dB(A) in ponoči (med 23. in 7. uro) za 10 dB (A).

C3.2.6 Pravni okvir in pragi

…raven nočnega hrupa (Lnight): Ekvivalentna raven hrupa ponoči (med 23. in 7. uro).

V skladu s Protokolom „Promet“ Alpske konvencije so se države članice dogovorile, da bodo zaradi posebne topografije Alp sprejele okrepljene ukrepe za varstvo pred hrupom (člen 3 d), da bodo postopno zmanjšale onesnaženje in emisije

…raven izpostavljenosti zvoku (SEL) hrupnega dogodka, kot na primer glasen prelet letala, je ekvivalentna raven zvoka med dogodkom, poenotena na obdobje ene sekunde (WHO-The PEP 2004a, str. 17).

103

I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  
I Porocilo o stanju Alp: Promet in mobilnost  

Poročilo o stanju Alp: Promet in mobilnost Leto izida: 2007 Izdal: Stalni sekretariat Alpske konvencije

Advertisement