Page 1

Pràctica 1. Introducció a la Informàtica Fes les següents 1.- Busca la definició del terme “INFORMÀTICA” a Internet.

activitats:

La Informàtica és la ciència aplicada que comprén l'estudi i aplicació del tractament automàtic de la informació, utilitzant sistemes computacionals, generalment implementats com a dispositius electrònics. També està definida com el processament automàtic de la informació.

2.- Busca informació sobre les parts d’un ordinador: Memòria: En informàtica, la memòria (también crida almacenamiento) es referix als components d'una computadora, dispositiu i mitjans d'emmagatzemament que retenen dades informàtics durant algun interval de temps. Les memòries de computadora proporcionen unes de les principals funcions de la computació moderna, la retenció o emmagatzemament de informació. És un dels components fonamentals de totes les computadores modernes que, acoblats a una unitat central de processament.

Unitats d’entrada i eixida: Les entrades són els senyals rebuts per la unitat, mentre que les sortides són els senyals enviades per aquesta. El terme pot ser usat per a descriure una acció; "realitzar una entrada / sortida" es refereix a executar una operació d'entrada o de sortida. Els dispositius d'E / S els usa una persona o un altre sistema per comunicar-se amb un ordinador. De fet, als teclats i ratolins se'ls considera dispositius d'entrada d'un ordinador, mentre que els monitors i impressores són vistos com dispositius de sortida d'un ordinador.

Unitat Central de Processament (CPU): La unitat central de processament o CPU, o simplement el processador o microprocessador, és el component de l'ordinador i altres dispositius programables, que interpreta les instruccions contingudes en els programes i processa les dades. BUS: En arquitectura de computadors, el bus és un sistema digital que transfereix dades entre els components d'un ordinador o entre ordinadors. Està format per cables o pistes en un circuit imprès, dispositius com resistències i condensadors a més de circuits integrats.

3.- Llig l’article de l’Arquitectura Von Neumann que trobaràs a la Viquipèdia, comenta’l amb el teu company/a i fes un xicotet resum del que consideres més important. L'arquitectura de von Neumann és una família d'arquitectures de computadores que utilitzen el mateix dispositiu d'emmagatzematge tant per les instruccions com per les dades (a diferència de l'arquitectura Harvard). La majoria de computadores modernes estan basades en aquesta arquitectura, encara que poden incloure altres dispositius addicionals, (per exemple, per gestionar les interrupcions de dispositius externs com ratolí, teclat, etc).


Opiniò: Pensem que Neumann va ser un home que va ser inmportant per a l’informatica perque el que va fer ell en el seu moment es el que es gasta al segle XXl. 4.- Digues les diferències entre els termes maquinari i programari. Posa diversos exemples de cadascun d’ells i classifica’ls. EL MAQUINARI: Components físics de l'ordinador, és a dir, tot el que es pot veure i tocar. EL PROGRAMARI: Són les instruccions que l'ordinador necessita per funcionar, no hi ha físicament, o el que és igual, no es poden veure ni tocar.

5.- Fes els exercicis d’autoavaluació que trobaràs fent clic en els diferents apartats de la taula. Quan ho tingues, ompli la següent graella on has d’indicar el nombre de respostes correctes de cadascun dels apartats: AUTOAVALUACIÓ CORRECTES Identificació de perifèrics 1 totes Identificació de perifèrics 2 totes Definició de perifèrics 1 3 Definició de perifèrics 2 3 Programari Informàtic 6 Classificació del programari 5 Memòria interna ROM totes Memòria interna RAM 5

INCORRECTES

2 2 4 4 2

Practica 1  

Exercisis de la unitat 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you