Page 9

SAYFA 9

9

www.egehaber.com.tr  info@egehaber.com.tr

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Haber

1-30 KASIM 2009

100 bin KOBI’ye 2.5 milyar kredi KOBİ’lere yönelik hazırlanan 3 ayaklı destek paketinin açıklanmasıyla piyasalar moral depoladı. KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) Veri Tabanı'na kayıtlı işletmeler, kredi programı için anlaşma yapılan 17 bankaya başvurabilecek. Reel ekonominin can damarı olan KOBİ’ler, uygulamaya koyulan bu yeni destek modeliyle, içinden geçtiğimiz süreçte nefes alacak.

Ofis kuruldu İzmir Ticaret Odası (İTO), kurduğu “KOSGEB Kredi Bilgilendirme Ofisi” ile üyelerine kredilerden faydalanmaları için en doğru ve sağlıklı bilgileri ulaştıracak. KOSGEB’in 100 bin işlet-

Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›'n›n, Esnaf Sanatkarlar ile KOB‹'lere yönelik haz›rlad›¤› 100 bin iflletmeye 2.5 Milyar TL'lik Yeni Kredi Destek Program›'na baflvurular bafllad›. Krediler için anlaflma yap›lan 17 bankaya baflvurabilecek meye 2.5 milyar TL kredi verme kararı almasının ardından üyelerini odaya davet eden İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, kredi paketi hakkında bilgi verdi. Kredinin ilk 3 ayı ödemesiz, kalanı aylık eşit taksitler halinde

Kredi baflvuru yeri ve flekilleri KOSGEB Veri Taban›na kay›tl› proiflletmeler direkt olarak bu kredi lar; a k n a b n a l › p a y a m fl a l n a gram› için u l o d Akbank, Alternatifbank, Ana ortis, Bank, Denizbank, Finansbank, F , k n a B G N I , C B S H Garanti Bankas›, fl ‹ e y i k r ü T , › s a k n a B k l Türkiye Ha ›, Bankas›, Türkiye Vak›flar Bankas redi K e v › p a Y Türk Ekonomi Bankas›, l›m › t a K a y s A , › s a k n a Bankas›, Ziraat B m › l › t a K s n a n i F e y i k r ü Bankas›, T m› Bankas›’d›r. Kredi Destek Progra a¤› c a n a l l u k , çerçevesinde iflletmeler L T 0 0 5 i m a z a a r a l kredi için banka › s a m n › l a k e t o p i e v › f a r s a hizmet m asm z i t r e p s k e L T 0 5 7 a c › r y a e d n i hal . k e c e y raf›n› peflin olarak öde Bankalar, iflletmeden her ne ad alt›nda olursa olsun baflka da bir bedel talep edemeyecek.

Hangi kurumlar baflvuru yapabilir KOSGEB Veri Taban›na kay›tl› iflletmeler direkt olarak bu kredi program› için anlaflma yap›lan bank alar; Akbank, Alternatifbank, Anadol u Bank, Denizbank, Finansbank, F ortis, Garanti Bankas›, HSBC, ING Bank , Türkiye Halk Bankas›, Türkiye ‹fl Bankas›, Türkiye Vak›flar Bankas ›, Türk Ekonomi Bankas›, Yap› ve K redi Bankas›, Ziraat Bankas›, Asya Ka t›l›m Bankas›, Türkiye Finans Kat›l›m Bankas›’d›r. Kredi Destek Progra m› çerçevesinde iflletmeler, kullanac a¤› kredi için bankalara azami 500 T L hizmet masraf› ve ipotek al›nma s› halinde ayr›ca 750 TL ekspertiz m asraf›n› peflin olarak ödeyecek. Bankalar, iflletmeden her ne ad alt›nda olursa olsun baflka da bir bedel talep edemeyecek.

‹zmirli esnaf için ayr› birim kuruldu ‹zmirli esnaf sanatkarlar›n KOSGEB desteklerinden en iyi flekilde yararlanabilmeleri amac›yla, kendi binas› Birlik Plaza’da KOSGEB çal›flmaZekeriya lar› için ayr› Mutlu bir birim oluflturduklaanatkarlar S e v f a n s E n e d e r›n› ifade utOdalar› Birli¤i Baflkan› Zekeriya M eg a h a d n e d n lu, KOSGEB destekleri a l ¤ a s › n › s a m n a l r a r a nifl bir kesimin y i n i ¤ i d l i t e l fl i n e g n › m a s p a k mak için inde söyledi. Dört y›ld›r ‹ESOB bünyes r› için a l a m fl › l a ç KOSGEB elamanlar›n›n › bi¤ a d O i j r e n i S B E G S oluflturulan KO i¤i d r i t e g n u n u n a k , i s e t i s a p a riminin k de l i k e fl k yeni koflullar› karfl›layabilece ve e l l e n o s r e p a geniflletildi. Daha fazl ev t e m z i h a d n a m t r a daha genifl dep . › d a l fl a b e t e y i l a a f m i r i b n recek ola da Alia¤a’daki tan›t›m toplant›s›nda ve a k a S n a n d A Ticaret Odas› Baflkan› erM e m r i t fl i l e G e m t e l fl KOSGEB ‹zmir ‹ › c m › l › t a k n ü g k A m › z a K ü r ü kez Müd . › d a l t › n lar›n merak etti¤i sorular› ya

toplam 15 ay olacak. Şahıs işletmelerinde işletme sahibinin kadın girişimci olması halinde, işletme başına kredi üst limiti 30.000 TL’yi bulacak. Kredi faiz veya kar payı tutarının yüzde 25’i kredi kullanan işletmeler ta-

rafından aylık taksitler halinde, kalan yüzde 75’i kredi faiz veya kar payı tutarı da KOSGEB tarafından karşılanacak. 25 bin TL üst limitten kredi kullanılması durumunda, 15 ay vadeli kredinin KOSGEB tarafından ödenecek

peşin faiz tutarı 1.836 TL, işletme tarafından ödenecek faiz tutarı ise toplam 612 TL olarak belirlendi. İşletme sahibinin kadın girişimci olması halinde faiz tutarı 30 bin TL üzerinden aynı şartlarla hesaplanacak. Teminat sıkıntısı yaşayabilecek KOBİ’ler, Kredi Garanti Fonu’ndan yararlanabilecek. Vergi ve SGK borcu olan KOBİ’lerimiz, borçları kredi desteğinden mahsup edilmek suretiyle kredi kullanabilecekler.

Kaz›m Akgün

Ege Haber Sayı 40  
Ege Haber Sayı 40  

Ege Haber Sayı 40

Advertisement