Page 6

SAYFA 0 6

6

Çamiçi Köyü’nün su sorunu çözüldü

Bence... İzmir... Ali Merdivan amerdivan@egehaber.com.tr

Psikolojik tacizle mücadele aha önceki yaz›lar›mda psikolojik tacize de¤inmifltim. Son zamanlarda, psikolojik taciz olaylar›nda art›fllar gözlenmektedir. En k›sa zamanda, psikolojik tacizle mücadele için mecliste kabul edilen ceza yapt›r›m›n›n yürürlü¤e girmesi gerekli. Maalesef, günümüzde psikolojik taciz yapanlar inceledi¤inde, yüksek tahsilli olanlar›n önde geldi¤ini görmekteyiz. Psikolojik taciz yapanlar, yetkileri olmad›¤› dönemlerde, yap›lan haks›zl›klar karfl›s›nda demokrasi hamisi kesiliyorlar. Yetki kendilerinde oldu¤u zaman ise daha beterini yap›yorlar. Psikolojik tacizin en fazla oldu¤u yer üniversitelerimiz. Yetki al›n›nca, her fleyi yapabileceklerini inanan bir k›s›m yöneticilerin besledikleri kurt ortaya ç›kmaktad›r. Birde, bu psikolojik taciz uygulayanlar›n yan›nda yer alanlar var ki, asl›nda en tehlikeli olanlar onlar. Bunlar “ yüzünü daima güce dönen” zavall›lar. Bunlar baflkalar›n›n yetkisini kendi yetkileri gibi kullananlard›r. Bunlarla, kanuni çerçevede mücadele etmek gerekiyor. Afla¤›da internet üzerinden ald›¤›m bir hayat dersini okuyacaks›n›z. Peki sizin kurt hangisi? K›z›lderiliden tek kelimelik hayat dersi. Cherokee kabilesinin yafll›lar›ndan biri kabilenin gençleriyle hayat, aflk ve evlilik üzerine konuflurken flunlar› söylüyor: - ‹çimizde iki kurt var ve bunlar›n aras›nda da korkunç bir savafl, - Kurtlardan biri korkuyu, öfkeyi, k›skançl›¤›, piflmanl›¤›, açgözlülü¤ü, kibri, kendine ac›may›, küskünlü¤ü, afla¤›l›k duygusunu, yalanlar›, üstünlük taslamay› ve bencili¤i temsil ediyor; - Di¤eri ise; zevki, huzuru, sevgiyi, umudu, paylaflmay›, cömertli¤i, dinginli¤i, alçak gönüllülü¤ü, nezaketi, yard›mseverlili¤i, dostlu¤u, anlay›fl›, merhameti ve inanc›. Dinleyenlerden biri soruyor; - Peki, hangi kurt kazanacak? Yafll› adam k›saca cevap veriyor: Besledi¤iniz...

D

‹zmir’de Hafta Sonu Ne yapsak Kas›m ay› olmas›na ra¤men bu hafta sonu yazdan bir gün yaflad›k. K›sa hafta sonunda ‹zmir d›fl›na ç›kmayanlar solu¤u al›flverifl merkezlerinde ald›. fiehir içindeki trafikten bunalan ‹zmirliler maalesef al›flverifl merkezlerindeki park yeri yetersizli¤i sebebiyle hem s›k›nt› yaflad›lar, hem de bayram öncesi al›flverifl yapamadan geldikleri yerlere döndüler. ‹zmir’in en fazla araç park›na sahip olan Forum Bornova’da da durum ayn›yd›. Birde araç park›n›n bir k›sm›, etkinlik için bir firmaya ayr›l›nca araçlar› ile gelen ziyaretçileri dönmek zorunda b›rakt›. ‹zmir’de güzel havalarda vatandafl›n vaktini geçirece¤i mekanlar maalesef yetersiz kalmakta. Hele park yeri s›k›nt›s› hafta sonunu eziyetli boyuta tafl›maktad›r. ‹zmir’de fazla etkinlik yok. Böyle olunca vatandaflta ya al›flverifl merkezlerine ak›n ediyor yada sahil kesimine. Ulafl›m› yetersiz kalan ‹zmir’de, birde park yeri s›k›nt›s› ve trafik hengamesi yaflay›nca, hafta sonlar› çekilmez oluyor. Bunlar yetmezmifl gibi kalitesiz kömür nedeniyle oluflan hava kirlili¤ini yaflamakta. Yetkililer tedbir almazsa, so¤uk k›fl günlerinde d›flar› ç›k›lmas› sak›ncal› noktaya gelecektir. En iyisi evde oturup kalmak…  Demokratik Sol Parti Bornova ‹lçe Yönetimi yeniden oluflturuldu. DSP ‹lçe baflkanl›¤›na gazetemiz köfle yazarlar›ndan Prof. Dr. M. Emin Tu¤ay atanm›flt›r. Kendisine yeni görevinde baflar›lar diliyoruz.

Mustafa Kemal Caddesi 150 sk. No:2/2 Kemero¤lu Apt. A Blok Daire:2 Bornova-‹ZM‹R Tel: 373 58 68 - Faks: 373 58 78 www.egehaber.com.tr & info@egehaber.com.tr

Yak›n Bas›n Yay›n Ajans Gazetecilik San.Tic. ad›na ‹mtiyaz Sahibi

A.Fuat Yak›n Yaz› ‹flleri Koordinatörü ve Yay›n Sahibi Temsilcisi

Ali Merdivan (Sorumlu)

Reklam Sorumlusu Ahmet Karakufl Oktay Tunç Koç

Haber

1-30 KASIM 2009

www.egehaber.com.tr  info@egehaber.com.tr

Yaz› ‹flleri Aynur Akpak

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Muhabirler Seyhan Kalkan Umut Karakoyun Durmufl Çetinkaya Arif Küçüky›ld›z

BASKI: Star Medya Yay›nc›l›k Afi. Gaziemir Tren ‹stasyonu Karfl›s› Eski Betontafl Tesisleri ‹çi Gaziemir / ‹ZM‹R Tel: 0232 251 76 32 KURULUfi: 11 Nisan 2007 Y›l: 2 SAYI: 40

Bask› Tarihi: 24 Kas›m 2009 Bu gazete Bas›n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir. Ya y›n Tü rü: Ye rel Sü re li Ya y›n (Ayda bir ya y›n la n›r) *Yazarlar kendi yaz›lar›ndan sorumludur.

Geçen sayımızda “Bu suyu içirenler utansın” başlığı ile yayınladığımız haber üzerine, İZSU’dan Çamiçi Köyü sakinlerine “temiz boru ve temiz su müjdesi” geldi. İZSU Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden gazetemize gönderilen yazıda, “İZSU Genel Müdürlüğü Çamiçi Köyü’ndeki içme suyu şebekesini de yenileme kararı almıştır. 2.11. 2009 tarihinde de şebeke yenileme ihalesine çıkıl-

CUMHUR‹YET T BAYRAMINIZ Z KUTLU U OLSUN

Bornova’n›n ‘göz’leri kontrol alt›na al›nd› BORNOVA A Belediyesi ve Dünya Göz Hastanesi aralarında yaptıkları protokolle Bornova Belediyesi sınırları içinde oturan vatandaşların gözlerini ücretsiz olarak göz taramasından geçiriyor. I Sayfaa 11’de

Bu suyu icirenler

UTANSIN

Sevimli dostlara

Bornova Çamiçi Köyü’nün sorunlar›n› Muhtar Mehmet Ali Da¤c›’dan dinleyerek haber yapt›k. Aradan geçen üç ayl›k süreye ra¤men özellikle su sorununun çözülmedi¤ini ö¤rendik

DOYAMADIK

mıştır. İhalenin tamamlanmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanacaktır. Bu kapsamda yaklaşık 1 kilometrelik iletim hattı, 4.4 kilometrelik içme suyu şebekesi ve betonarme

toplama odası inşaatı üç ay içinde tamamlanacaktır. İçme suyu ana hat ve şebeke sistemindeki borular değiştirilerek, su kayıp ve kaçakları da ortadan kalkacaktır” ifadelerine yer

verildi. Ege Haber olarak, Bornova’nın köylerindeki bütün sorunlarını yetkililere aktarmak için yeni bir misyon üstlendik. Bundan sonra da köy muhtarları-

mız bizi arayarak, sorunlarını ve çözüm önerilerini iletebilirler İLETİŞİM ADRESİMİZ: EGE HABER TEL: 0232 373 58 68 FAX: 373 58 78 www.egehaber.com.tr

50 Kr

1-31 EK‹M 2009

‹ZM‹R PET-SHOW SONA ERD‹

'PET-SHOW W 2009'', 22 -25 Ekim tarihleri arasında İzmir Uluslararası Fuar Alanı 2 No’ lu Holde yapıldı. Her yaştan İzmirlinin ilgiyle izlediği fuar bu yıl 12’nci kez kapılarını açtı. Evcil Hayvan Fuarı ''PetShow 2009'', 4 gün boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı. 60’ın üzerinde firmanın katıldığı fuarda, pek a 10’da çok etkinlik gerçekleştirildi I Sayfa

“155 emrinizde”

SU BORULARINI GÖRENLER fiOK OLUYOR Çamiçi’nde e karfl›lafl›lan n manzara a karfl›s›nda a insan n floka a u¤ruyor.. Sineklerin,, kurba¤alar›n n hatta a domuzlar›n n koll gezdi¤ii üstü aç›k k su u depodan n baflka a herr fleye e benzeyen birr yerde e toplanarak, evlere

BORNOVA’NIN yeni İlçe Emniyet Müdürü Cangür, Ege Haber Gazetesi’ne çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Bornovalının var olan huzur ortamına katkı sağlamak için tüm olumsuzlukları 155’e bildirmesini istedi. Ekiplerin 1-2 dakika içerisinde olay yerinde olacağının garantisini a 9’da I Sayfa verdi

pasl›› borularla a serviss ediliyor..

‹zmir’ee “üçç müjde”lii haber

“fiekeri yenmenin 4 kural›”

1 2 3

‹ZM‹R R Ekonomik k Kalk›nma a Koordinasyon n Kurulu u üyelerini Ankara’da a kabull eden n Ar›nç,, ‹zmir-‹stanbull otoyolu u inflaat›n›n n herr ikii taraftan n da a eflzamanl›› bafllat›laca¤›n›› söyledi.

G 19’DA

13

KURUL L üyelerii ile e birlikte ‹zmir’de e Agora’y›› gezen n Bakan n Ertu¤rull Günay,, “Mega a müzenin n yerr seçiminii iki ay y içinde e tamamlay›p p 2010’da a bafllayaca¤›z" " dedi.

4

Mehmet Kertifl

Bakan Vecdii Gönül

Bay›nd›r,, ‹zmir’de e 30 0 ilçe aras›nda a tek k AK K Partilii Belediye.. Bay›nd›rl›› 40 0 y›ld›rr alamad›¤›› hizm metlerii Belediye Baflkan›› Mehmett Kertifl’ten bekliyorr I Sayfa a 5’te

EGE HABER’İN İÇİNDEN

Necip p Kalkan

Bornova’n›n bitmeyen çilesi;; trafik

Hüseyinn Aslan

BAKAN N Ar›nç,, “Memnuniyetle e ö¤rendim m ki;; 23 3 Nisan’da a ‹zmir’dekii organizasyon n mükemmell yap›lm›fl. 2010 0’da a 23 3 Nisan n etkinli¤inii ‹zmir’de e yapaca¤›z’’’ dedi

Çözüm üretmek için var›z Güneflfl Aynac› ERSAVAfi

GAZETEM‹Z‹N imtiyaz Sahibi Ali Fuat Yakın, 3 ay önce köy muhtarı Mehmet Ali Dağcı ve Köy Azası Erkan Ceylan ile köyün su kaynağına giderek incelemelerde bulundu. Küflü ve eski borular ile üstü açık ve içinde neredeyse her türlü canlının kol gezdiği dereden toplanan sular, yine küflü depoda birleşiyor. DEPOYA ulaşan su, çok eski yıllarda yapılmış küflü borularla köylünün evine içme suyu olarak ulaşıyor. İnsanların bu dereden elini bile yıkamayacak kadar kötü dere suyuna İZSU tarafından yapılan tahlil sonuçları ise her seferinde “içilebilir sağlıklı su” olarak çıkıyor. Bu da ayrı bir sorun. MUHTAR R Dağcı, “3 ay önceki haberden sonra İZSU yetkilileri ‘neden böyle şeyler söylüyorsun. En kısa zamanda su sorununuz çözülecek. Ancak eleman yetersiz’ dedi. Göstermelik yapılan bazı çalışmalar oldu. Ancak hiç bir şey değişmedi. Ancak biz hala bu kirli ve pis suyu içmek zorunda a 13’te kalıyoruz. I Sayfa

Ekrem m Demirtafl

Bayrakl›’da yat›r›m m ata¤› bafllad›

Bülentt Ar›nç

EGE HABER KÖYLERDE

3

7

Karfl›yaka’ya ikii yeni mahalle

Laka köylüleri yat›r›mc› bekliyor

Ayranc›lar sporr salonu törenlee aç›ld›

‹ZM‹R’‹N N en yakın köylerinden biri olan ve Laka Köyü’ünde bulunan 10 dönümlük boş arazi eğitim kurumu olarak değerlendirilmek üzere yatırımcı bekliyor. I 9’da

14

15

“Dersimi çok iyi çal›flt›m” Geçti¤imiz dönem Mart ay›nda ‹zmir’e atanan ‹l Milli E¤itim Müdürü Rag›p Üye, “Dersime iyi çal›flt›m, ‹zmir’in e¤itime dair bütün sorunlar›n› biliyorum” diye konufltu İzmir’de eğitim çıtasını yükseltmek için hayata geçirdikleri projeleri Ege Haber’e anlatan Milli Eğitim Müdürü Üye, okul zilleri çalmadan bir ay önce gerekli hazırlıkları yaptığını ifade etti. “Eğitim-öğretim dönemi başlamadan bir süre önce zil çalıyorum kendime ve neler yapılması gerektiği konusunda yol haritası belirliyorum” ifadelerini kullanan Üye, öğrencilere en doğruyu ve güzeli eğitim verdikleri sürece aşılamaya çalıştıklarını söyledi. Eğitimdeki çıtayı önümüzdeki yıl daha da yükselteceklerini kaydeden Üye, öğretmen-

“Güçlendirme çalışmaları yapıldı” Yaz tatilinde bütün ilçelere müdürlükten belirledikleri yetkilileri göndererek okulların eksiklikleri konusunda bilgi aldıklarını ifade eden Ragıp Üye, bazı noktalarda güçlendirme çalışmaları yaptıklarını söyledi. Deprem analizi yaptırdıklarını ifade eden Üye, tespit edilen 30 okulda çalışmaların tamamlandığını vurguladı. Öğrencilerin başarılı olması için öğretmenle-

re ciddi sorumluluklar yüklediklerini belirten Üye, başarısız olan öğrencilerin başarısını artırmak için sorunların temellerine ineceklerini ifade etti. Kurdukları ölçme ve değerlendirme birimleriyle de ne kadar yol kat ettiklerini belirleyeceklerini söyleyen Üye, 643 veliye ulaştıklarını ve verimli ders çalışma yöntemlerini bu velilere anlattıklarını ifade etti.

GAFLARLA DÖRT RENK TEOREMİ” ÖDÜL ALDI

fiebnem Çelik ödülünü, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Geometri Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. H. Hilmi Hac›saliho¤lu’ndan ald›.

MEV Öğretmeni Çelik’in üç projesi sergilenecek Matematikçiler Derneği tarafından 12-14 Kasım 2009 tarihleri arasında düzenlenen “8. Matematik Sempozyumu, Sergi ve Şenlikleri”nde MEV Koleji Özel Güzelbahçe Lisesi Matematik Öğretmeni Şebnem Çelik’in sunumunu yaptığı “Graflarla Dört Renk Teoremi” ikincilik ödülü aldı. Bildiri, poster, panel gibi etkinlikler aracılığıyla matematik ve matematik eğitimi alanındaki son gelişmelerin paylaşıldığı sempozyumda, Şebnem Çelik tarafından hazırlanan “Mate-

matiği Keşfedelim”, “Bulanık Mantık Kullanılarak Matematiksel Modelleme” ve “Graflarla Dört Renk Teoremi” adlı üç projenin posterleri sergilenmeye hak kazandı. Ankara’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi salonlarında Türkiye’nin farklı illerinden 540 matematik öğretmeninin katılımıyla gerçekleştirilen sempozyumda, üç projeyi de jüri üyelerine sunan Çelik’in “Graflarla Dört Renk Teoremi” en iyi poster sunumu ikincilik ödülüne değer bulundu.

araçlarında dezenfekte işlemleri yaptıklarını da hatırlatan Üye, gerekli büta ve lise tün tedbirleri aldık¤umlu olup, ilk, or ›nda çeflitdo m ru zu Er e, M. Ragip Üy iversite s›nav Ün ›. lad larını belirtti. am m ta i a ’d avla ö¤renc tahsilini Erzurum mlerini ve farkl› s›n Ö¤retmenlü bö 24 Kasım Öğflik ¤i de in kazand›. li fakülteler ek okulu s›nav›n› ks sti retmenler Gününe yü En en m iti tm E¤ re ö¤ kir alan Karabe h ederek, Kaz›m dair bir açıklama ek mateer tir bi ü ün lik mesle¤ini terci m lü retmenli¤i Bö olyapan İl Milli Eğitüsü Matematik Ö¤ . Daha sonra 1996 y›l›nda mezun du ol da i ›n en ay t tm ar M › tim Müdürü Ray›l 09 matik ö¤re 20 ›. lisans tamamlad ten atand›. ale gıp Üye, öğretas du¤u alanla ilgili ak ar ol ü ür itim Müd da ‹zmir ‹l Millî E¤ menlerin toplumdaki yerine ve öneleri, öğrencileri şekillendirdikleri için mine dikkat çekti. Üye, şu ifadeleri kulHeykeltıraş Rodin’e benzetti. Problem landı: “ Bizler, insanlık tarihi boyunca, oluşmadan problemi çözmek için gerek- toplumu eğitme ve yetiştirme görevini li bütün önlemleri aldıklarını kaydeden üstlenen onurlu bir mesleğin sahibiyiz. Üye, domuz gribinin adı Türkiye’de du- Hayatın sahibi olmaktan çok, sanatkârıyulur duyulmaz çalışmalara başladıklayız. Kullanıcısı değil, yapıcısıyız. Seyircirının altını çizdi. İl Sağlık Müdürlüğü ile si değil, aktörüyüz. En doğru, en güzel ortaklaşa çalıştıklarını kaydeden Ragıp hayat örneğini hazırlayıp, topluma suÜye, gribe karşı önlemelerin anlatıldığı narız. Topluma, bir ressam gibi renk, bir CD’ler hazırladıklarını ve bu CD’leri mimar gibi şekil, bir heykeltıraş gibi ruh okullara gönderdiklerini söyledi. Servis kazandıranız. Ellerimizle geleceği kuran,

D‹R? RAGIP ÜYE K‹M

kurduranız. Bizler, almadan vereniz. Verdikçe üreyen, paylaştıkça büyüyeniz” diye konuştu. Ailelerin en kıymetli varlıkları, çocuklarını sevgi ile sardıklarını belirten Üye, “Çocukları, bir hamur gibi yoğurup, hayata hazırlarız. Beynine ilmi, zihnine düşünmeyi, gönlüne sevgiyi, yüreğine cesareti koyarız. Onu, insanlıkta örnek, uygarlıkta öncü yaparız. Küçüğübüyüğü, sevgiyi-saygıyı, hakkı-adaleti öğretiriz. Yurdu, milleti, insanlığı, bayrağı, Atatürk'ü, dili, kültürü sevdireniz. Sevdiklerine bağlayıp, onları için hep verdireniz. Güzel ahlâkı, doğru yolu öğretiniz. Duvarın ötesini gören, ona da göstereniz. Toplam kalite anlayışının öngördüğü bütün memnuniyet, ancak mesleğini ve öğrencisini severek, özveriyle görev yapan ve sürekli kendini yenileyen öğretmenlerle mümkündür. Öğretmene bu birikimi, donanımı ve statüyü kazandırmak devletin, bu morali, bu motivasyonu kazandırmak da milletin görevidir” dedi.

Ege Haber Sayı 40  

Ege Haber Sayı 40

Ege Haber Sayı 40  

Ege Haber Sayı 40

Advertisement