Page 4

SAYFA 4

4

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Haber

1-30 KASIM 2009

www.egehaber.com.tr  info@egehaber.com.tr

Il Genel Meclisi’nde bütçe gerilimi

Türkiye ekonomisine yapt›¤› katk›lar› yok sayan hükümet, kentimizin hakk›n› t›rpanl›yor. 2010 y›l› için amaçlanan bütçe 102 milyon TL. Bunun önemli bir k›sm› k›rsal kesimde kullan›lacak

Fatih Taştan (Plan-Bütçe Komisyonu Üyesi): “Bu dönem İzmir’in tahmini bütçesini komisyonda görüştük. Tahmini bütçe 90 milyon TL olarak öngörüldü. Ancak yaptığımız komisyon toplantılarında tahmini bütçeyi 101 milyon TL’ye çıkarma kararı aldık. Bu rakamı valiliğin gönderdiği bütçe rakamından yüksek tutma nedenimiz Köylere Hizmet Götürme Bir-

likleri’ne destek sunmak. Bir diğer gerekçemiz ise güvenlik ve personelde küçülmeye gitme fikrinin gerçekleşmesinin önüne geçmek. Biz komisyon üyeleri olarak bütçeyi komisyonda hazırladık ve rapor olarak meclise sunulacak son halini oy birliğiyle kabul ettik. Daha sonra komisyona gelen raporda bizim hazırladığımız ve üyelerle oyladığımız şekliyle değil de içeriğin-

Komisyon karar› de¤il

de farklı bilgilerin yer aldığı bir komisyon raporu meclise sunuldu. Meclise gelmeden raporu Komisyon Başkanı Yeşim Tekoğlu’na sordum. Meclise sunulmadan on dakika önce raporu alan Tekoğlu, değişiklik yapılan bütçeden ve bizim aldığımız kararlardan farklı kararların alınmasından onun da haberinin olmadığını fark ettim. Biz karar aldığımızda personelin çıkarıl-

‹l Özel ‹daresi üzerine yük olan gayrimenkuller paraya çevrilmeli. Her ne kadar CHP Grubu “satt›rmam” düflüncesinden vazgeçmiyorsa da zarar getiren gayrimenkuller de¤erlendirilmeli

İzmir İl Genel Meclisi, 2010 bütçe taslağı üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Valiliğin hazırladığı ve meclise gönderdiği 91 milyon TL tutarındaki bütçe üzerinde devam eden görüşmeler meclis üyeleri arasındaki farklı görüşleri aynı platformda tartışma zeminine taşıdı. Cumhuriyet Halk Partisi Grubu, bütçeyi İzmir’in cezalandırılması şeklinde yorumlarken, Ak Parti Grubu ise cumhuriyet tarihi boyunca devam eden sistemin yürürlükte olduğunu savundu. Görüşmeler sırasında zaman zaman yükselen tansiyon, mecliste sert tartışmaların yaşanmasına neden oldu. Bütçe tartışmaları devam ederken konuya ilişkin görüştüğümüz üyelerden bütçeye dair bir değerlendirmede bulunmalarını istedik.

mayacağı yönünde üyelerle görüş birliğine varmıştık. Ancak gelen raporda tam tersi bir karar ortaya çıktı” dedi.

‹zmir’in hakk› t›rpanlan›yor Mahmut Esat Aslan (CHP Grup Başkanvekili): “2009 yılında Özel İdare bütçesi 128 milyon TL idi. Bu bütçenin 100 milyon TL’si İller Bankası’ndan aktarılacaktı.

BORNOVA DP’DE ÇALIfiMALAR HIZLANDI Demokrat Parti (DP) Bornova ‹lçe Yönetimi, Hasan S›cakyüz baflkanl›¤›nda liste oluflturdu. Kongre sonras› DP’de divan oluflturuldu ve görev da¤›l›m› yap›larak çal›flmalara baflland›. Kad›n kollar›n› da yeniden yap›land›racaklar›n› belirten Bornova DP yönetim kurulu, ”Kad›nlar›m›z bizler için çok önemli Bornova’m›z›n tüm bayanlar›n› partimize kat›lmaya davet ediyoruz. Gelsinler bu iktidar hareketinin bir parças› olsunlar. Bak›n›z Bornova genç bir nüfusa sahip birde buna üniversitelerimizi eklersek ilçemizin asl›nda Türkiye’nin adeta bir aynas› oldu¤unu görürüz. Gençlerimize, üniversite gençli¤ine nas›l kay›ts›z kal›n›r gençlerimizin bizler için tafl›d›¤› önemi biliyoruz bu konuda ilçe baflkan›m›z son derece hassas, yönetim kuruluna verdi¤i talimat do¤rultusunda genifl çapl› bir çal›flma yapmaya bafllad›k”

aç›klamas›n› yapt›. Gençlerin sorunlar›na, e¤itim insan›n zihinsel, bedensel ve toplumsal yeteneklerinin do¤ru ve yeterli flekilde gelifltirilmesiyle ilgili projelerini de haz›rlad›klar›n› ifade eden yönetim kurulu üyeleri, “Anadolu’dan Bornova’ya okumaya gelen gençlerimizin sorunlar›n›n bafl›nda bar›nma sorunu vard›r. Yeterli derecede yeni yurt yap›lmamaktad›r var olan yurtlar›n ise yönetim bask›lar› ve altyap› sorunlar› nedeniyle gençlerimiz ev tutmaya zorunlu hale getirilmektedirler. Böyle olunca da ekonomik sorunlar bafl göstermeye bafllamaktad›r. Bunun yan›nda gençlerimize üniversitelerde olsun liselerde olsun bilimin üretilmesini sa¤layacak koflullar yarat›lmamaktad›r. Bilimsel araflt›rmalara ve e¤itimin gelifltirilmesine yönelik çal›flmalara mali kaynak yarat›lmamaktad›r” ifadeleri kullan›ld›.

Ancak merkezi hükümetin İzmir’e bakışı nedeniyle kesintilere gidildi. Dünyayı etkileyen ekonomik krizde bahane edilerek bu yıl aktarılması gereken para gelmedi. Daha önce köy hizmetleri için görevlendirilen personellerin maaşı merkezi hükümet tarafından karşılanıyordu. Ancak bu uygulama şimdi Özel İdarelere verildi. Artık bu kişilerin maaşları da bizim bütçemizden çıkıyor. Sonuç olarak giderlerimiz bir hayli arttı. Buna karşılık bütçede geçen yıllara oranla ciddi bir kesintiye gidildi. Gerekçesi ise İzmir’in gelişmiş iller kategorisinde yer alması. Kentimizi gelişmişlik kriterleri içerisinde değerlendiren hükümet, böylece buraya ayırdığı bütçenin rakamlarını alt seviyeler çekti. Neye göre gelişmişlik kriterlerine koyuldu İzmir anlam veremiyorum. Sanırım gelişmişlik kıstasları, Alsancak’a, Karşıyaka’ya veya Bornova’ya bakılarak öngörülmüş. İzmir’e çok yakın olan köylerde ciddi sorunlar var. Hizmet bekleyen çok fazla köy bulunuyor. Gelişmiş şehir kategorisine alınan İzmir’e hakkı olan paraların gönderilmesinin önüne bu yolla geçildi. Türkiye ekonomisine yaptığı katkıları yok sayan hükümet, kentimizin hakkını tırpanlıyor. Bizlerin yaptığı değerlendirmeler sonucunda 2010 yılı için amaçlanan bütçe 102 milyon TL. Bunun önemli bir kısmı kırsal kesimde kullanılacak. Alt yapı sorunlarının yoğun yaşandığı köylerimize öncelik vereceğiz.”

At›l gayrimenkuller Nazmi Kalyoncu (Ak Parti Grup Başkanvekili): “2010 yılı tahmini bütçe tasarısı valiliğin gönderdiği taslak şekliyle önümüze konuldu. 91 milyon TL teklif edilen bütçenin arttırılması için mecliste öneride bulundum. 10-15 milyon TL arasında artış yapılması gerektiği düşüncemi yaptığım meclis konuşmasında da yüksek sesle dile getirdim. Bunun üzerine Plan-Bütçe Komisyonu bu önerime istinaden bütçenin rakamlarını yükseltti. Ancak yalnızca mevcut olanı harcama gayreti yerine kendimize yeni kaynak arayışı içerisine girmeliyiz. Uygun görülen rakamı harcamaktan ibaret olmamalı bütün düşüncemiz. Mevcut kaynaklardan, İl Özel İdaresi üzerine yük olan ve atıl durumda bulunan gayrimenkuller değerlendirilmeli. Bunların paraya çevrilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her ne kadar CHP Grubu “sattırmam” düşüncesinden vazgeçmiyorsa da fayda yerine zarar getiren bu gayrimenkullerin değerlendirilmesi Özel İdare yararına olacak” dedi.

Önceli¤imiz k›rsal kesim Bütçe tart›flmalar› devam ederken konuya iliflkin görüfltü¤ümüz Cumhuriyet Halk Partisi Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Yeflim Teko¤lu, “Biz bütçe konusunda çal›flmalar›m›z› sürdürürken bütçenin temeline Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Sosyal Hizmetleri koyduk. ‹ller Bankas› bu y›l bütçede rakamlar› alt seviyelerde tuttu ne yaz›k ki. Bu da sonuç olarak hizmet alan›m›z› daraltt›. Merkezi hükümetin öngördü¤ü bütçeyle yap›lmas› gereken projelere yaflama flans› tan›nm›yor” ifadelerini kulland›.

Komisyonlarda sorun var Plan Bütçe Komisyonu Üyesi olan AK Partili Fatih Tafltan, “Bizim özellikle art›r›lmas›ndan yana oldu¤umuz en önemli yat›r›m ‘Köylere Hizmet Götürme Birlikleri.’ CHP Grubunun iddia etti¤i gibi hükümet ‹zmir’i cezaland›rm›yor. Bu söylemler gerçe¤i yans›tm›yor Bizler de AK Parti Grubu olarak tavr›m›z› koyduk. Personelin azalt›lmas› yönündeki karardan vicdanen de huzursuz oldu¤um için ben ve grubum imzam›z› atmad›k. Bu rapor bizden habersiz haz›rland›, CHP taraf›ndan al›nan kararlar do¤rultusunda haz›rland›. Bir di¤er hususta komisyonlar›n toplanma süreleri. Normalde 5 kez toplanmas› gereken komisyonlar 1 defa toplan›yor. Ancak 5 kez toplanm›fl gibi imza at›l›yor. Bu toplant›larda her oturum bafl›na komisyon üyeleri para al›yor. Bütün bu paralar vatandafl›n cebinden ç›k›yor. Haks›z kazanç elde edenler var” dedi.

Ege Haber Sayı 40  
Ege Haber Sayı 40  

Ege Haber Sayı 40

Advertisement