Page 2

SAYFA 0 2

2

Murat KÖSEO⁄LU Serbest Muhasebeci Mali Müflavir info@muratkoseoglu.com

Birileri gülerken birileri a¤l›yor ankalar en büyük paray› nereden kazand› biliyor musunuz? Devletin son zamanlarda kantar›n topuzunu kaç›rmas› ile harcamalar›n› art›rd›. Harcamalar art›nca da aç›k verdi ve bankalara borçland›. Bu duruma herhalde en çok sevinen ise bankalar›n kar patlamas› yaflamas› sebebi ile banka ortaklar› oldu. Devlet bir taraftan bankalara borçland›, di¤er taraftan vergilerle s›rt›m›zdaki yükü art›rd›. Krizde en çok paray› bankalar kazand›. "Birileri a¤larken birilerinin gülmesi adalet de¤il" Dünyada ham petrolün fiyat› düflerken bizde benzin fiyatlar› yükseldi. Bunun bedelini biz ödüyoruz. Onun için devlete harcama yapmamas›n› tavsiye ediyoruz. Yap›lan harcaman›n 3'te 2'si bofla gidiyor, ancak 3'te 1 oran›nda hizmet alabiliyoruz." Bu arada yaflanan küresel ekonomik krizin Türkiye'de en çok küçük iflletmeleri etkiledi. Aç›klanan iflsizlik rakam› yüzde 10 civar›nda ama gerçe¤i yüzde 12. Bunun iflletmelerin niteliklerine göre da¤›l›m›na bakt›¤›m›zda 99 kifli çal›flt›ran bir iflletmede krizin ard›ndan ifl kayb› yüzde 12, 100 ile 499 kifli çal›flt›ran bir iflletmede yüzde 5.2, 500 ve daha fazla kifli çal›flt›ran iflletmede ise 2.5. Yani büyük iflletmeler krizden etkilenmemifl. Bu devletin resmi rakamlar›d›r. Darbeyi yiyen küçük iflletmelerdir. Ülke geneline bakarsan›z ‹stanbul'da daralma var. Bat› Trakya'da, Ege'de ve Do¤u Karadeniz'de daralma var ama Diyarbak›r ve fianl›urfa krizi daha az hissediyor. Bunda da petrol ve do¤algaz üretimi yapan komflu ülkelerle yap›lan ticaret etkilidir Devletin teflviklerle, vergi oranlar›n› düflürmesi ile sektöre kan pompalamas› gerekmektedir. Bu iflletmeler hepimizin. Sahip ç›kal›m.

B

‹zciler, gönüllü vatandafl av›nda Kızılay’ın başlattığı kan bağışı kampanyasına öğrenciler de destek verdi. Karşıyaka’da kurulan kan bağışı aracına getirdikleri gönüllü vatandaşlar verdikleri kanlarla hayat bağışlayacak. Karşıyaka’da bulunan Necip Demir Ticaret Meslek Lisesi, Emlak Bankası İlköğretim Okulu ve Özel Ata İlköğretim Okulu Öğrencileri’nden oluşturulan 16 kişilik izci gurubu sokaklarda kan bağışında bulunması için vatandaşlara gidiyor. Konuştukları insanları Kızılay’a kan vermeleri için ikna eden izciler;“Bu bizim vatandaşlık borcumuz, ödüyoruz” dedi. Herkese kan vermesi için çağrıda bulunan öğrenci ve eğitimciler, duyarlı davranılması gerektiğini belirttiler. İzcilerin çalışması neticesinde kan bağışı kampanyasına katılan vatandaşlar tanımadıkları milyonlarca insana umut dağıtıyor.

Aktüel

1-30 KASIM 2009

www.egehaber.com.tr  info@egehaber.com.tr

Dünden bu güne

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Avrupa’da 15 günde 5 flehir Değerli Ege Haber Gazetesi okuyucuları, bu sayımızdan başlayarak, her yayınımızda Avrupa seyahatlerinize rehber olabilecek bir yazı dizi başlatıyoruz. İlk bölümümüzde Avrupa turlarının fiyatları ile size Budapeşte’yi tanıtacağız. 2009 yılındaki tatilimizi yurtdışında geçirmeye karar verdik. Ancak Tur firmalarının fiyatlarını görünce şok yaşadık. Ülkemdeki tüm seyahatleri kendim planladığıma göre yurtdışı niye olmasın dedik.

mir’den Avrupa’da gideceğiniz şehre uçuş yoksa bağlantılı uçuş oldukça ekonomik. Bu hava yolunun web adresi www.ryanair.com. Bizim planımızda Stockholm ve Uppsala’ya seyahat kesinlikle planlanmıştı. Onun için öncelikle İsveç programımızı tamamlamamız gerekiyordu. Vize problemimiz yoktu. Vize alması gerekenler ise gidecekleri ilk ülkeden Shengen vizesi almaları yeterli.

Önce bütçe

Avrupa’da kalacak yerin ayarlanması çok önemli. Kalınacak yer, hem ucuz olacak, hem merkeze yakın olacak hem de kalınabilecek kalitede olacak. Daha önce birkaç kez kullandığım ve oldukça memnun kaldığım web sitesinden yer ayarlamalarına başladım. Prag’ta yer ayarlarken başka bir web sitesi daha keşfettik. Son kalacak yerimizi oradan ayarladık. Asıl kullandığımız ve güvenirliği test edilmiş web sitesi www.booking.com Prag’ta yer ayırttığımız web sitesi ise Norveç hava yollarının web sitesi ww.norwegian.com. Seyahat planlayanlara, bu iki siteyi kullanmalarını öneririm.

Önce tatil için ne kadar ayırabiliriz onu hesapladık. Ayırdığız bütçe, tur firmasına yalnızca 8 gün için ödeyeceğimiz çıplak ücret kadardı. İşin özeti, tur firmasına ödeyeceğimiz extra turlar, öğlen ve akşam yemekleri, konser ile tiyatro için ödenecek miktarlar dahil değildi. Kısıtlı bütçe ile ancak bir iki yer görebileceğimizi biliyorduk. Onun için iyi bir planlama gerekiyordu. Bütçemiz nedeniyle 6 günlük bir seyahat yapmayı planladık. İzmir’den haftanın her günü artık Avrupa’nın bir çok şehrine uçuş var. Önemli olan bu uçuşlardan ekonomik olanı bulmak.

Kalacak yer bulma

Güzel Ülkemi, kendi imkanlar›m ile y›llarca gezdik. Her seyahat program›n› kendimiz yapt›k. Yurtd›fl› seyahatlerimizi de hep tur firmalar› ile yapt›k. Her seyahatimizde ufak sorunlar›n yan›nda gitti¤imiz yerleri tam olarak gezemedik Yaptığımız araştırma sonucunda Avrupa’nın birçok şehrine uçuşu olan ve 1 bilet bulacağımız bir hava yolu olduğunu gördük. Bileti inter-

BUDAPEŞTE’Yİ MUTLAKA GÖRÜN Budapeşte’ye önce Ryanair ile gitmeyi planlamıştık. Ancak Stockholm’de kullandığı havaalanı hakkında net bilgimiz olmadığı için tereddüt ettik. Budapeşte’ye Arlanda havaalanını kullanan Norveç Havayolları ile uçtuk. İki kişi her şey dahil 64 Avro’ya. Stockholm’e varınca şüphemizin yersiz olduğunu gördük. Çünkü Ryanair Havayolları merkezden hava alanına servis sağlıyor. Budapeşte’de otelimiz, Vaci caddesinin tam ortasındaydı. Türk tur firmaları bu caddeye gezmek için bir gün ayırıyorlar. İki kişi 3 gece 105 Avro . Havaalanından merkeze önce otobüs sonrada metro ile gidiliyor. Onun için Türkiye’den giderken yanınıza biraz Macar parası alın. Para bozdurmak için bankaları kullanın. Döviz büroları güvenilir olmadığı gibi düşük kur uyguluyorlar. Buda-

peşte’de görülecek çok yer var. Biz “Hop on Hop off” tur firmasından bir tur aldık. 8 durak in-bin 24 saat geçerli. Ancak bu tur firması 08 17 arası çalıştığı için bilet 24 saat kullanılamıyor. Önce inmeden, iki saat süren, 8 durağı da gezdik. Sonra yaptığımız plan doğrultusunda gezilecek ve görülecek yerleri in-bin yaparak dolaştık. Ayrıca firma hediye olarak biri gece biri gündüz olmak üzere iki nehir turu hediye ediyor. Budapeşte’de opera, tiyatro ve konsere gitmek oldukça ekonomik. Budapeşte’de devlet opera ve tiyatrosu hariç diğer yerlerde ücretler pazarlıkla indirilebiliyor. Budapeşte’den Viyana’ya tren ile geçtik. Avrupa’da tren oldukça pahalı. Daha sonra öğrendik ki; Budapeşte’den otobüs ile gitmek mümkün ve oldukça ekonomik.

netten alıyorsunuz. Kabine alabileceğiniz bagaj ağırlığı 10 kg ve ücretsiz. Uçağın bagajına vereceğiniz 20 kg bagaj için ise tek yön 10 Avro

ödüyorsunuz. Kısaca Avrupa’da bir şehirden diğerine ryanair hava yolu ile bagajınız yoksa vergiler dahil 10 Avro seyahat etme imkanı var. İz-

Ege Haber Sayı 40  

Ege Haber Sayı 40

Ege Haber Sayı 40  

Ege Haber Sayı 40

Advertisement