Page 18

SAYFA 1 8

18

www.egehaber.com.tr  info@egehaber.com.tr

Hayata Dair Mesaj M. Zeki Akflehirli info@egehaber.com.tr

Mal sahibi, mülk sahibi hani bunun ilk sahibi? ylin, Sökeli varl›kl› bir ailenin tek k›z›yd›. Sülaleye hem geç kat›lman›n, hem de tek k›z olman›n ayr›cal›klar›yla büyümüfltü. Dedeleri, anneannesi, babaannesi, day›lar› ve amcas› bir dedi¤ini, ikiletmemifllerdi. Bütün bu ihtimam ve sevgi yuma¤›, kurals›z, sayg›s›z ve fl›mar›k bir yaflam anlam›na da gelmiyordu.Tafl›d›¤› soyad›n›n a¤›rl›¤›n› bilerek büyümüfl, tüm tahsil hayat› boyunca baflar›l› ve örnek bir ö¤renci olmufltu. Üniversite bitmifl, mast›r yapmak istememifl ve büyük bir flirkette, kariyer yapmaya müsait bir pozisyonda ifle bafllam›flt›... Bir e¤itim s›ras›nda tan›flm›flt› Ali ile... Ali, 6 çocuklu bir ailenin tekne kaz›nt›s›yd›. Babas›, ekme¤ini tafltan ç›karan bir atölyeci, annesi ise; hayat›n› efli ve çocuklar›na vakf etmifl bir ev han›m›yd›. Her Anadolu ailesi gibi haram ve helali bilerek yaflam›fllard›. Ali 'nin babas›, o liseye bafllad›¤›nda vefat etmiflti. Allah, farkl› imkanlara sahip ailelerin çocuklar› olarak yaratt›¤›, bu p›r›l p›r›l iki gencin yollar›n› kesifltirerek ödüllendirmiflti onlar›... Evlilikleri üçüncü y›l›nda Elif bebekle daha da anlaml› hale gelmiflti. Ali, Aylin'den yaklafl›k 1 saat sonra gelmiflti, eve... Kar›s›n› yana¤›ndan öpüp, Elif ile oynamaya bafllam›flt›. Aylin, ö¤le tatilinde ald›¤› el yap›m› çantay› göstermek istiyordu, sevgili efline, büyük bir heyecanla. Derisi hakiki deriydi ve bu markan›n tüm ürünleri mükemmeldi. Ald›¤› bu çantan›n kendisine hissettirdiklerini, bir ç›rp›da anlat›verdi kocas›na.  Ali 'nin gözleri nemlenmiflti. Aylin, çantayla ilgili her fleyi anlatm›fl, ama o el yap›m› ürüne göz nurunu ak›tan, al›n terini döken Usta’n›n ad› bile geçmemiflti.T›pk› babas›n›n imal etti¤i ürünleri hayranl›kla kullanm›fl olan herkes gibi.... Aylin hepimizin çok s›k düfltü¤ü bir hataya düflmüfl, sadece son noktaya odaklanm›fl meselenin ç›k›fl noktas›n› akl›na bile getirmemiflti... Bizler de zaman zaman, bu Dünyan›n tüm güzelliklerini doya doya yaflarken ''O'' nu yaratan› hat›rlamamazl›k etmiyor muyuz? Özünü unutmayanlardan olabilmek dile¤iyle... Sa¤l›cakla kal›n... NOT: Bu hikayenin anafikrini akl›m›za düflüren HAL‹L MEZ‹K hocam›za sonsuz teflekkürler...

A

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Yaşam

1-30 KASIM 2009

“Çi¤li Kültür Merkezi Masal”d› gerçek oldu ‹zmirli 7 ifladam›n›n Çi¤li’de yapt›rd›¤› Sillion Outlet aç›ld›. 200 kifliye istihdam sa¤layacak merkez, bölgeye yeni bir soluk kazand›r›rken 40'a yak›n ma¤aza da faaliyet gösterecek Çiğli’ye yapılması planlanan Kültür Merkezi, açılışı gerçekleştirilmeden önce bir masaldı. Ve o masal gerçekleşti. İzmirli 7 işadamının Çiğli merkezde inşa ettiği Sillion Outlet açıldı. 200 kişiye istihdam sağlaması planlanan merkez, Çiğli’ye yeni bir soluk kazandırdı. Yedi Yapı Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin bünyesinde hayata geçirilen dev projenin açılış törenine İzmir Valisi Cahit Kıraç, AK Parti İzmir Milletvekilleri Taha Aksoy ve Mehmet Tekelioğlu, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Necip Kalkan, AK Parti İzmir İl Başkanı Ömür Kabak, Çiğli Belediye Başkan Vekili Metin Solak katıldı.

Yat›r›mc›n›n yan›nday›z Projeye katkı sunanlara teşekkür ederek konuşmasına başlayan İzmir Valisi Cahit Kıraç, her geçen gün nüfusun arttığına dikkat çekti, genç nüfusun istihdam sorununa değindi. İzmir'de iş yaratıp istihdam sağlayan girişimcilere her türlü desteği vereceklerini açıklayan Kıraç, şunları söyledi: "Sillion Outlet'in arsasının yüzde 60'ı İl Özel İdare'nin, geri kalanı da belediyenin. 40'a yakın işyerinin olduğu proje için yeri tahsis ettik. Buradan 200 kişi evine ekmek götürecek. Bizler atılması gereken adımları atıyoruz. Ancak özel teşebbüslere çok ihtiyaç var. Bir elin nesi var iki elin sesi var.” ifadelerini kullandı. İzmir Ticaret Odası Meclis

Başkanı Necip Kalkan da bu projeyi ilk duyduğunda mutlu olduğunu dile getirdi. Yaptığı konuşmada yatırımcıları kutlayan Kal-

kan; ‘ Bir kuruş yabancı sermaye yok. Size helal olsun” ifadelerini kullandı. Yedi Yapı Turizm Sanayi ve Ti-

caret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Kazancı da “Çiğli’de yerel yönetimlerden kaynaklı yatırım eksiklikleri söz konusu. Biz-

Bu güzel esere kimler emek verdi ‹zmir’e kal›c› eserler kazand›rmak için Eriflen ‹nflaat Sanayi Ticaret Limited fiirketi Yönetim Kurulu Baflkan› Adnan Y›lmaz, Murat Gökçekaya Kuyum'un sahibi Murat Kuyumcu, Rodi Giyim ve Graniser Seramik'in Yönetim Kurulu Baflkan› Çetin Kazanc›, Kartal Tepe

Yap›, Gayda ‹nflaat'›n Yönetim Kurulu Baflkan› Kerem Özcan, Özdemirkol ‹nflaat ve Özdemirkol Kazanc› ‹nflaat'›n Yönetim Kurulu Baflkan› Lokman Demirkol, Gökçekaya Uluslararas› Nakliyat'›n Yönetim Kurulu Baflkan› Murat Gökçekaya, , MÇK Tekstil ve Yeflil Be-

yaz Mücevherat'›n sahibi Metin Kazanc›, Katal ‹nflaat'›n sahibi Mustafa Erdem ve Eriflen ‹nflaat'›n sahibi Adnan Y›lmaz'›n bir araya gelerek vatandafllar›n hizmetine sundu¤u Sillion Outlet, yaklafl›k 40 milyon dolar yat›r›mla 4 y›lda hayata geçirildi.

ler, ilçenin kendi kaderine terk edilmesine daha fazla seyirci kalamadığımız için çalışmalara başladık” dedi. Adnan Yılmaz, “Ben hastayım ama tedavi olmayacağım, diyemez kimse. Yaptığımız bu yatırımdan son derece umutluyum. Eminim ki istediğimiz verimi elde edeceğiz. Belli kalıpların içine sıkışıp kaldığımız zaman yol almamız, gelişmemiz elbette söz konusu olamaz. Herkes taşın altına elini koyma cesaretine sahip olmalı. Bu yatırımın doğru bir yatırım olduğuna dair inancım her zaman canlı” diye konuştu

Ege Haber Sayı 40  
Ege Haber Sayı 40  

Ege Haber Sayı 40

Advertisement