Page 17

SAYFA 1 7

17

1-30 KASIM 2009

www.egehaber.com.tr  info@egehaber.com.tr

DEPREM PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN info@egehaber.com.tr

Bat› Anadolu’da yerkabu¤unu s›k›flt›ran bask›lar at› Anadolu’da egemen yer yürümeleri üç bileflenlidir; 1. Do¤udan gelen bat›ya do¤ru kakd›rma, 2. Ege bölgesinin güney-bat›ya do¤ru dönmesi, 3. Afrika Baykal Kaysa¤›n›n (levha) MoraGirit-Rodos-Fethiye Yay› boyunca karasal Ege Denizi ile Anadolu alt›na dal›fl›. Bu özelli¤i ile Kuzey Anadolu K›r›¤›n›n iflleyiflinden oldukça ayr›d›r. Bu devinimler sonucunda Ege Bölgesinde olan kabarmalar sonucu geliflen do¤u do¤rultulu göçüntüler, kuzey-güney yönlü biçintili y›rt›lmalard›r. Dolay›s›yla bu olaylar› oluflturan gerilmeler sars›nt› olarak boflal›r. Bunlarda Bat› Anadolu Depremleridir.

B

Ege Denizi’nde gerilmeler Girit yay›n›n Fethiye’den Anadolu’ya girifli ile K›br›s Yay›n›n Antalya’dan Anadolu’ya giriflinin birleflti¤i yer Göller Bölgesi (Isparta)d›r. Göller bölgesindeki büzüflme sonucu Bat› Toroslar ile E¤ridir ile di¤er göller oluflmufltur (Blumental, 1962; Brunn ve di¤. 1971; Poisson ile di¤. 1987; Frizon ile di¤.1995). Bat› Anadolu kaysa¤›n›n s›n›rlar›; güneyde Fethiye- Burdur K›r›¤›, kuzeyde ise Eskiflehir-Trakya k›r›¤›d›r (Barka ile Reilenger, 1997). Ege denizinde geniflleme ile sonuçlanan gerilmeler KKD – GGB do¤rultuludur (Arpat ile Bingöl,1969; Koçyi¤it, 1984; Hancock ile Barka, 1987; Seyito¤lu ile Scott, 1996). Bat› Anadolu’da dört ayr› yönde k›r›lmalar görülür. Bunlar, a) Kuzey-bat›, Güney-do¤u do¤rultulu k›r›klar b) Kuzey-do¤u Güney-bat› do¤rultulu biçinti k›r›klar› c) Kuzey- Güney do¤rultulu biçinti k›r›klar› Gerilme orta Miyosen’de yavafl bafllam›fl; Pliyosende h›zlanarak sürmüfltür (fiengör, 1987; Y›lmaz, 1997). d) Do¤u – Bat› çöküntü k›r›klar›. Düz göçüntü k›r›klar›n›n bir de yanal bilefleni, biçinti k›r›klar›n da düfley bilefleninin vard›r. Birbirine çapraz kesen iniflli ç›k›fll› baklava dilimli k›r›klar, “göçüntü içinde göçüntü”, yükselti içinde yükselti” biçimli yap›lar› türetmifllerdir. Bunun ana nedeni, Bat› Anadolu alt›na dalan baykalsal (okyanussal) Afrika kabu¤unun derinde erimesiyle yukar›ya do¤ru yüzerek yükselmesi, böylece Bat› Anadolu’yu alt›ndan kald›rarak dayan›ms›z kuflaklar boyunca çöküntülere neden olmas›d›r.

Sanat Güneşi 13. yılında anıldı İzmir Kültür ve Musiki Derneği Sanat Güneşi Zeki Müren’i ölümünün 13. yıldönümünde düzenlediği muhteşem bir geceyle andı. Zeki Müren’in seslendirdiği Türk Sanat Müziği eserleri, İsmail Özçeltik’in sesinden sanatseverlere sunuldu. İki yüz dolayında eser besteleyen ve bu eserlere sesiyle hayat veren Sanat Güneşi, Karşıyaka Sanat Merkezi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Kültür ve Musiki Derneği’nin her yıl düzenlediği “Şiir ve Musiki Akşamı”nın ana teması oldu. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen Şiir ve Musiki Akşamı, Besiad Başkanı İnşaat Mühendisi Feyyaz Sungur’un katkılarıyla Bostanlı Vilayetler Evi’nde düzenlendi. Aralarında Gazetemiz İmtiyaz Sahibi Ali Fuat Yakın’ın eşi Münevver Yakın, İzmir Ak Parti Kadın Kolları İl Başkanı Nesrin Ulema, Cenk-Begüm Karaca Çifti, Besiad Başkanı Feyyaz Sungur ve eşi Alev Sungur’un yanı sıra çok sayıda seçkin isim katıldı.

Güncel

Izmir’in ulafl›m sorunu çözülecek Egeray Projesi (Aliağa-Menderes Raylı Sistem Projesi) bittiği zaman İzmir’in 30 yıllık ulaşım sorunun çözüme kavuşacağına dikkat çeken TCDD 3. Bölge Müdürü Sabahattin Eriş, Aliağa’dan Cumaovası’na kadar olan 80 kilometrelik çift hatlı raylı sistemini 2010 yılında hayata geçirmeyi düşündüklerini söyledi.

TCDD 3. Bölge Müdürü Sabahattin Erifl, Alia¤a-Cumaovas› rayl› sistemini 2010 y›l›nda hayata geçirmeyi düflündüklerini Egeray Projesi’nin devreye girdi¤i zaman da ‹zmir’in 30 y›ll›k ulafl›m sorununun çözüme kavuflaca¤›n› ifade etti

12 istasyon haz›r Bu konudaki çalışmaların devam ettiğini belirten Eriş, “Büyükşehir istasyonları, 2 tünel inşaatını, depo inşaatını, 13 yaya geçidini inşa edecekti. Ama bitiremedi. Ek süre istedi. Büyükşehir şu an yüzde 80 seviyesinde bitirmiş durumda. 12 istasyon yapıldı. Projenin kuzeyini ve güneyini biz doğusu ile batısını ise Büyükşehir çözecek. 92 kilometrelik bir raylı sistem hattı olacak. Bu sistem gelişmeye açık bir sistem” dedi.Şirinyer tüneli bittiğini, Karşıyaka tüneli çalışmalarının

da yakında biteceğini belirten Eriş, “2010’un içinde devreye girecek. Tek bilet sistemi olacak. Devreye girdiği zaman toplu taşımanın omurgası olacak. Belediye 270 aracını trafikten çekecek. Bu projenin bir tarafını da Torbalı’ya ve Manisa’ya kadar

uzatmak istiyoruz. Bu proje Marmaray’dan önce devreye girecek” dedi. Üç yıldır liman ile bağlantılarının olmadığa değinen Bölge Müdürü Sabahattin Eriş, bu süreçte yük ve yolcu sayısında düşüş olmadığını belirtti, “Tireye 4, Ödemiş’e 16, Aydın’a 8, Ankara’ya 6, Söke’ye 2, Bandırma’ya 4 sefer yapıyoruz. Yolcu taşıyoruz. 3 milyon tonun üzerinde ise liman ile bağlantımız olmamasına rağmen yük taşıyoruz. Dünya da yolcu taşımacılığını en iyi Japonlar, yük taşımacılığını ise Amerikalılar yapıyor. Çünkü raylı sistem ile yapıyorlar. Şu an Aydın ile Nazilli arasındaki tren yolunu yeniliyoruz. Geçen yıl 153 seneden sonra İzmir ile Aydın arasını yeniledik. Önceden yolcular-

“Hava kalitesi” takibe alındı K›fl›n hava kirlili¤inin en az seviyelerde olmas› için kömür depolar› ile konut ve iflyerlerinin yak›tlar›, baca ve kazan temizliklerini 4 devriye ekibi ile denetleniyor Geçtiğimiz kış aylarında yaptığı etkin denetimlerle İzmir genelindeki tüm kömür depoları, kaloriferli apartmanlar ile kömür depolama tesislerini sıkı takibe alan Büyükşehir Belediyesi, denetimleri bu yıl da aralıksız sürdürüyor.

Önlemler art›r›ld› Kullanılan yakıtın kalitesi kadar baca ile kazanların bakım ve temizliklerinin de önemli olduğuna dikkat çeken Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileri, “Kazanların ateşçi belgesine sahip kişilerce tekniğine uygun olara yakılması gerekiyor. Kış aylarında hava kirliliği seviyelerinin minimum düzeyde olması için önlemlerimizi alıyoruz” bilgisini verdi. Denetimlerinin haziran ayında başladığını hatırlatan yetkililer, “Bu güne kadar toplam 453 kömür deposunun tamamı birer kez, 47’si ikin-

ci kez denetlendi. Bin 59 kömür kaloriferli apartmanın tamamı birer kez kontrol edilirken, ikinci denetimlere başlandı. Bin 168 sıvı yakıt kaloriferli apartmandan ise 100’ünün denetimleri tamamlandı” ifadelerini kullandılar

Laboratuvar tahlili Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı yetkilileri, “Denetimler sırasında, bir yandan satılan kömürlerin satış izin belgelerinin olup olmadığına bakarken, diğer yandan da yönetmelik ve genelgelerle belirlenen standartlara uygunluğunu tespit amacıyla numuneler alıyoruz. Numuneleri analiz için Orman Bakanlığı Çevre Referans Laboratuvarı’na gönderiyor, gelen sonuca göre gerekli işlemleri yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

YÜZDE 20 ORANINDAKİ ARTIŞA AK PARTİ’DEN İTİRAZ

Kayma neyin üzerinde oluyor? Kaysaklar›n kaymas› üst mantodaki ak›c› magma üzerinde olmaktad›r. Kimine göre kaymalar k›r›k kuflaklar› boyunca odaklanarak büzülerek gitmekte, Arminjo ile di¤. (1997), kimine göre kabuk bölüntüsü düzlemine yay›l› olarak tümden olufltu¤u savlanmaktad›r (England ile di¤. 1997), ile (Barka, 2000). Kuzey Anadolu K›r›¤› boyunca y›ll›k kayma h›z› 2.3 santim iken, Bat› Anadolu’nun kuzey-güney k›r›klar› kayma h›z› 6 santimdir. Bu nedenle KAK boyunca depremler seyrek ancak büyük, oysa Bat› Anadolu’da KG k›r›klar› boyunca depremler s›k ancak küçük olmas› gerekir. Gerçek durumda böyledir. ‹zmir’de 2005’de son olan ard› ard›na 4 depremde böyle bir iflleyifl sonucu oluflmufltur.

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Kenan Çakar

Murat Bakan

Suya yapılacak zam Meclisi de karıştırdı İzmir Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısına, suya yapılan zam tartışmaları damgasını vurdu. AK Parti Grup Başkan Vekili Yusuf Kenan Çakar, zam kararının İZSU Yönetim Kurulu tarafından alındığını, meclis üyelerine bilgi verilmediğini söyledi. CHP Grup Başkanvekili Murat Bakan ise İZSU’nun su maliyetlerini belirleyen formülasyona göre tarifesinde artış yapıldığını belirtti.

Örnek belediyeler Çakar, diğer illerde büyük şehir belediyelerinin suya yüzde 8 oranında zam yaptığını ancak bu oranın İzmir’de yüzde 20’yi bulduğunu ifade etti. Çakar, “Başkan Kocaoğlu sanırım yasaları bilmiyor ya da bürokratları başkanı yanlış bilgilendiriyor. Türkiye’de muhtarlara metreküpü 10 kuruşa su veren Büyükşehir belediyeleri varken bu uygulama niye İzmir’de yok. İzmir Bü-

yükşehir Belediye Meclisi 2004 yılı mayıs ayında alınan kararla suya zam yetkisini İZSU Yönetim Kurulu’na bıraktı. Bu uygulama ile meclis baypas ediliyor. Bütün bu gerekçelerle olumsuz oy kullanacağız’’ dedi.

Otobüs kazalar› Son günlerde otobüs şoförlerinin karıştıkları kazalara da değinen meclis, çalışma şartlarının iyileştirilmesi gerektiği üzerinde durdu. Ak Parti Grup Başkanvekili Yusuf Kenan Çakar, şoförlerin çalışma şartlarının ağır olduğunu, yemek yemek için bile zaman bulamadıklarını belirtmesi üzerine Başkan Kocaoğlu, ‘her otobüs kazasında bizim de yüreğimiz kanıyor’ dedi. İşe alınan şoförlerin sınavlardan geçirildiğini ve bu konuda hiç kimseye müsamaha gösterilmediğini belirten Aziz Kocaoğlu, gerekli denetimleri yaptıklarını söyledi.

dan mektup geldiği zaman bağırıp çağırırlardı. Şimdi ise tebrik içeren mesajlar geliyor” dedi. Sabahattin Eriş, Buca ile Şirinyer arasında tramvay çalıştırmayı düşündüklerini söyledi, “Bu proje 2,5 milyon Avro tutuyor. Proje hayata geçerse bu hatta vatandaştan para alınmayacak” dedi. Demiryolunun kıymetinin bilenemediğine dikkat çeken Eriş, demiryollarına şimdi yatırım yapıldığını belirtti, sözlerine şu bilgileri ekledi, “Garların yüzde 80’ni restore ettik. Tire, Ödemiş, Selçuk, Torbalı garı çok güzel oldu. Ayrıca İzmir-Ankara, İstanbul-Ankara, Ankara-Konya ve Ankara-Sivas hızlı tren çalışmaları da devam ediyor. İDO’nun seferleri çok çabuk değiştiği için de İstanbul yolcumuz az oluyor. Çünkü saatlerimiz uyuşmuyor.”

Ege Haber Sayı 40  

Ege Haber Sayı 40

Ege Haber Sayı 40  

Ege Haber Sayı 40

Advertisement