Page 15

SAYFA 1 5

15

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Haber

1-30 KASIM 2009

www.egehaber.com.tr  info@egehaber.com.tr

“Bizim de hastam›z engellimiz var”

Şairin Köşesi

Zeytinlik Mahallesi Muhtar› fiengül Uyan›k, “Toplu tafl›ma araçlar›ndan yaln›zca 42–46 geliyor. Bizimde hastam›z ve engellilerimiz var” dedi Alt yapı sorunundan dolayı sıkıntı yaşayan bölgelerden biri de Konak Zeytinlik Mahallesi. Muhtar Şengül Uyanık, beklentilerini bizimle paylaşırken ileriye dönük projelerini de anlattı: “Mahallemizde hanımlarımızın el becerileri oldukça fazla. Ben bu potansiyeli onlarda gördüğüm için uygun yer bulduğumuz takdirde kurs açılması için talepte bulunacağım.”

Otobüs s›k›nt›s›

Ege Haber’e teflekkür Zeytinlik Mahallesi MuhtarI fiengül Uyan›k, Ege Haber’e sorunlar›n› yans›tan muhtarlar ve özellikle Ege Haber ‹mtiyaz Sahibi Ali Fuat Yak›n’a teflekkür etti. Yak›n’›n mahallelerin yaflad›¤› s›k›nt›larla yak›ndan ilgilendi¤ini kaydeden görüfltü¤ümüz tüm muhtarlar da bundan duyduklar› memnuniyeti dile getirdiler.

Zeytinlik Mahallesi’nin bazı noktalarında trafik sorununun çok fazla olduğunu ifade eden Konak Zeytinlik Mahallesi Muhtarı Şengül Uyanık, “Özellikle Zeytinlik Kavşağı denilen yerde sık sık sürücüler arasında tartışma yaşanıyor. Birçok yönden

İKİNCİ SINIF VATANDAŞ OLMAK İSTEMİYORUZ

sorunundan dolayı yaşadıkları sıkıntılarını bize anlatıyor. 1136 ve 1153. sokaklarda çöp konteynırlarının yerleri sürekli değiştiriliyor. Sabit bir yeri yok. Bazı insanlarda balkonlarından aşağı atıyor çöplerini. Atılan çöpler kimi zaman yoldan geçenlerin başına isabet ediyor” ifadelerini kullandı.

Ermeni mezarl›¤› Zeytinlik Kavfla¤›’n›n birçok yönden gelen araçlara aç›k oldu¤u için zaman zaman sürücüler aras›nda yol verme nedeniyle tar t›flmalar da yaflan›yor.

araç trafiğine açık. Bir tane ışık koymuşlar o da çok yüksekte kalıyor. Birçok vatandaşımız o lambayı görmüyor bile. Toplu taşıma araçlarından yalnızca 42–46 geliyor. Bizimde hastamız ve engellilerimiz

var” diye konuştu. Zeytinlik Mahallesi’ne farklı yerlerden gelip araçlarını park edenlerin de bulunduğuna dikkat çeken Muhtar Şengül Uyanık, “Bu mahallede yaşayan vatandaşlar park

Ermeni Mezarlığı’nda aydınlatma çalışmaları yapılmasını istediklerini belirten Şengül Uyanık, “Mahallemize MOBESE takılması için başvuruda bulundum. Talebimizin değerlendirme aşamasında olduğu yönünde bilgi verildi. Mahallemizde Sevgi Yolu projesinin de hayat bulması için elimden geleni yapacağım” dedi.

“Eski evler korunuyor biz sıkıntı yaşıyoruz” Yıldız Mahallesi Muhtarı Behiye Erim: Kanalizasyon sorunundan dolayı yollarda yıkık evlerde kocaman farelere rastlıyoruz.

Karacaoğlan Mahallesi 5 yıldır okul bekliyor Toprak ve çamurlu yollar, mahallelinin sıkıntılarını artırıyor

Remzi Aksar (67-Emekli): “Yol sorununun bir türlü çözüme kavuflmamas› bizi adeta can›m›zdan bezdirdi. Yaz›n tozdan k›fl›n ise çamurdan b›kt›k. Art›k insanca yaflabilece¤imiz çevre flartlar›na sahip olmak istiyoruz. Yetkililer, bu soruna bir an önce çözüm bulmal›.” Nafiz Ceylan (50‹flçi): “Bizler de hayat›m›z› zorlaflt›ran de¤il, yaflant›m›z› kolay laflt›ran flartlarda yaflamak istiyoruz. ‹kinci s›n›f vatandafl muamelesi görmek istemiyoruz. Bizi bu tozdan ve çamur dan kurtarmal›lar.” Osman fientürk (49Emekli): “10 y›ld›r bu mahallede oturuyo rum. Sorun oldu¤u gibi yerinde duruyor. Esnafl›k yapmak istiyorum. Fakat yolun bu durumundan dolay› dükkan açam›yorum. Çünkü var dükkan lar›n durumu da pek iç aç›c› de¤il.”

Yeşilova Karacaoğlan Mahalle’sinde uzun yıllardır çözüme kavuşmayan yol muhtar ve vatandaşları canından bezdirmiş durumda. Yarım kalan okul inşaatı da yaşanan bu sorunun üzerine adeta tuz biber olmuş. 2004 yılından beri Mahalle Muhtarlığını sürdürdüğünü dile getiren Yeşilova Karacaoğlan Mahalle Muhtarı Ömer Onuk, 15 yıldır yolun toz toprak içinde olduğunu ve çözüme kavuşmadığının altını çizerek, “Büyükşehir Belediyesi Muhtarlar Masası’na şikayetimi bildirdim. Daha sonra Fen İşleri’ne dilekçe verdim. 2009 yılına kadar da dilekçe vermeye devam ettim. Belediye yetkilileri, gelip bakıp daha sonra da geri gidiyorlar. Fakat ortada bir şey yok” diye konuştu.

Konak Yıldız Mahallesi Muhtarı Behiye Erim, mahallelerinde çok fazla eski evin bulunduğunu, bunlar korunmaya çalışılırken farklı sıkıntılara davetiye çıkarıldığını söyledi. Eski evlerin önüne atılan çöpler toplanamadığı için sağlıklarının tehlike altında olduğunu belirterek, “Aynı zamanda çevre kirliliğini de beraberinde getiriyor. Yine kanalizasyon sorunu had safhada. Kanalizasyon sorunundan dolayı buralarda kocaman kocaman farelere rastlıyoruz. Yollarımıza üst üste asfalt dökülüyor. Yol, normal yer seviyesinin üstüne çıktı. Yağmurlu havalarda sular evlere doluyor” diye konuştu. Konak Yıldız Mahallesi Muhtarı Behiye Erim, bazı sürücüler park yasağı bulunan yerlere araçlarını park ettiklerini belirterek, “Özellikle çöp konusunda da sıkıntılarımız var. Yetkililerden ricamız gelip mahallemize bakmaları. Kendi gözleriyle gördükten sonra yine bir şey yapmaya gerek görmezlerse diyecek sözümüz kalmaz”dedi.

ESK‹ EVLER SORUN Konak Y›ld›z Mahallesi Muhtar› Behiye Erim, “Mahallemizde bulunan eski evlerden baz› lar› tarihi eser kategorisine al›nm›fl deniyor ve kimsenin dokunmas›na izin verilmiyor. Bunlardan koruma alt›na al›nanlar›n çevresi tel örgüyle kapat›ld›. Ancak buras› korunmaya çal›fl›l›rken farkl› s›k›nt›lara davetiye ç› kar›l›yor” dedi.

Oktay Gökcan info@egehaber.com.tr

Sevgi S›rattan geçerken beni sordular, Cehenneme atmak için teni sordular. Aflk›nla yanm›flt›m dedim dünyada Çok k›zd›lar kafir seni sordular iir dostlar› merhaba. Biz sevildi¤imiz için seviyoruz. O sevdi¤i için seviliyor… “Levlâke levlak lemâ halaktül eflâk” Habibim Sen olmasayd›n felekleri yaratmazd›m. “Biz Seni alemlere rahmet olarak gönderdik.” Dostlar›m sevgi nedir? Nas›l tarif edersiniz? fiüphesiz herkesin kendine göre bir sevgi tarifi vard›r. Bu fakire göre sevgi, olman›n s›rr›… Zât›n kendi kendini tescil etti¤i oldurman›n nirengi noktas›… Sevgi; sevilmenin gere¤i, sevmenin iflareti… Sevgiyi terkibi bozulmam›fl en do¤al haliyle kabul etti¤imizde ortaya ç›kan, sevilmenin verdi¤i hazdan dolay› sevme ameliyesini gerçeklefltirmifl olmam›zd›r. Cümle yarat›lm›fl, Yaratan›n sevgi halesiyle kuflat›lm›fl oldu¤undan sevme nimetiyle fleref-yab olmufltur. Yunus’un “yarat›lan› severiz Yaratandan ötürü” sözüyle vecizelefltirdi¤i bu oluflum, geliflim ve titreflimle etkileflim bafltan beri hep sevilmenin eseri de¤il mi? Can dostlar. O sevmeseydi sevebilir miydik? O istemeseydi isteyebilir miydik? O dilemeseydi dileyebilir miydik? Adem (as)’e iflledi¤i günahtan ötürü ba¤›fllanma yolunu ö¤reterek bilfiil sevilmeye lay›k yegane varl›k oldu¤unu gösteren bununla da sevmenin en güzel örne¤ini sergileyen O Rahman-ü Rahim’in (c.c) bize ilk hediyesi “sevgi” olmufltur. Sevginin insan iradesinden tahakkukunu yasak meyve temsiliyle bize haber veren Kitâbullah bununla sevmenin bir derece sevilme melekesinden ulvi oldu¤unu göstermifl oluyor. Çünkü o sevmeseydi tövbe yolunu insana ö¤retme sevilme umudunu lütfetmezdi. Dostlar›m; Sevgi var›m›z… Sevgi iklimimiz… Sevgi yaflamam›z için olmazsa olmaz flart›m›z. Sevgi kalbimizin ikinci ad›, insan olmam›z›n adresi. Sevdiklerimize söylemekten çekinir hale geldi¤imiz bu kavram, nice medeniyetlere befliklik yapm›fl, sinemizde bakirli¤i bozulmam›fl en eski de¤er olarak s›rr›n› muhafaza devam ediyor. Geçmifl kavimlerin helake düçar olmalar›n›n temelince sevgi emanetini koruyamayarak nimete nankörlük etmeleri vard›r. E¤er sevebilseydiler “küfran-› nimet” yerine “flükran-› minnet”te bulunurlard›. Ve bafllar›na da Gazab-› ‹lahi’yi çekmezlerdi. Can dostlar. fiimdi bu emanet bizde. Geçmifl ümmetlerin flahidi seçilmifl ümmet olman›n bilinciyle bu emaneti en iyi flekilde sahibine ulaflt›ral›m. Nas›l m›? Dualar›m›zla ve selamlar›m›zla birbirimizi esirgeyerek… Dost kal›n dostça kal›n Selam ve dua ile…

Okul sorunu Karacaoğlan Mahallesi’nde 2008’in ikinci yarısında başlanılan okul inşaatı adeta kaderine terk edilmiş durumda. İnşaatın bekçiliğini yapan Recep Girgin, mahalle muhtarının dışında inşaatla kimsenin ilgilenmediğini ve gelip gitmediğini söyledi. Onuk, “Çocuklarımız Halil Atilla İlköğretim Okulu’nda 50-60 kişilik sınıflarda eğitimlerine devam ediyor. Bin 300’ün üzerinde öğrenci var. Bir an önce okulun çalışmalarına başlanmasını istiyoruz. İl Milli Eğitim ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin bu konunun üzerinde durmalarını istiyoruz” diye konuştu.

At›f Bey Mahalle Muhtar› Fevzi Özkafal›, “Her ya¤mur ya¤d›¤› zaman bu yol gölete dönüyor” dedi.

“Yol gölet gibi oluyor” Gaziemir Atıf Bey kavşakta da kazaların Mahalle Muhtarı FevAtıf Bey Mahalle Muhtarı Fevzi meydana geldiğini vurzi Özkafalı, semtlegulayan Özkafalı, “KavÖzkafalı: Her yağmurda rinde sorunlu bölgeşakta trafik ışıklarının Tansaş’ın önü ile Aydın lerinden birinin Tanolmamasından kaynaklı saş’ın bulunduğu bölhafta da bir iki kaza oluasfaltı göl oluyor, insanlar ge olduğunu belirteyor. Ve can kayıpları yamahsur kalıyor rek, “Her yağmurda şanıyor. Trafik ışıklarıTansaş’ın önü ile Aynın konulması için İl dın asfaltı adeta göl Trafik Müdürlüğü’ne, grene döndü. Hem Büyükşeoluyor. Büyükşehir ile Gaziemir Belehir’e hem de Gaziemir BelediTansaş’ın önünde evlerin diyesi yetkililerine bildirdim. yesi’ne bildirdim. Fakat bir so- Konu ile ilgili mahalle sakinleiçine girebilecek kadar su birinuç alamadık” dedi. ri imza da topladı. Fakat sonuç kiyor. Alışverişe gelen vatanTürkan Saylan ile Feridun alamadık. Mahalleli bu yol nedaş, Tansaş’ın içinde mahsur Pözüt Caddesi’nin birleştiği deniyle çok tedirgin” dedi kalıyor. Bu sorun adeta kan-

‹LANLARINIZ ‹Ç‹N B‹Z‹ ARAYIN ‹LET‹fi‹M ADRESLER‹ Tel: 0232 373 58 68 Fax: 0232 373 58 78 www.egehaber.com.tr info@egehaber.com.tr

Ege Haber Sayı 40  
Ege Haber Sayı 40  

Ege Haber Sayı 40

Advertisement