Page 10

SAYFA 1 0

10

“Bizler ay›r›m de¤il hakk›m›z› istiyoruz” ‹flçi emeklileri, 650 TL maafl ald›klar›n›, memur emeklisinin ise en az 950 TL maafl ald›¤›n› bunun büyük haks›zl›k ve ayr›m oldu¤unu, intibak yasas›n›n da y›llard›r ileriye at›ld›¤›n› söyledi

Kore Ankara Büyükelçisi Jae Hyun “Biz Türklere kan kardefli deriz”

Ege Haber Gazetesi olarak sorunlarını dinlediğimiz ve kamuoyu ile paylaştığımız Emeklilerin çilesi bitmek bilmiyor. Hep arka plana atılan emekliler, bir de intibak yasasının yıllardır rafta tozlanmasına isyan ediyor. 4 bine yakın üyesi olan Türkiye İşçi Emeklileri Karşıyaka Şubesi 2’inci Başkanı İrfan Koşak, 650 TL maaşla bir işçi emeklisinin hayatla mücadele etmesi mümkün olmadığını, memur emeklisinin birçoğunun zaten maddi durumları iyi olduğu için rahat bir hayat yaşadıklarını, kendilerinin ise ağır işlerde çalışarak emekli olduklarını, mesleklerinin olmadığı için ek gelir sağlayamadıklarını söyledi. Memurların emekli olduktan sonrada rahat, birçok işi yapabildikleri söyleyen Koşak, ayrıca 1999 yılından bu yana memur emeklisine yapılan zamlar ile kendilerine yapılan gülünç artışların 10 yıl sonra büyük bir farka dönüştüğünü bunun adaletsizlik olduğunu belirtti.

Sand›kta hesaplafl›r›z

Soldan sa¤a; Mustafa Özkara ES‹DEF Yönetim Kurulu Üyesi, Ramazan Davulcuo¤lu ES‹DEF Yönetim Kurulu Baflkan›, Jae Hyun BAE Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi, Noyan Gürel Kore Cumhuriyeti Fahri konsolosu, Selim Do¤anata ‹G‹D Yönetim Kurulu Üyesi,

19 Kasım 2009’da Kore Cumhuriyeti İzmir Fahri Konsolosu Noyan Gürel ile birlikte Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jae Hyun BAE ESİDEF (Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İşadamları Federasyonu) Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Davulcuoğlu’nu ESİDEF’de ziyaret etti. Bundan 7 ay önce göreve atandığını ifade eden BAE, “Yedi ay önce Ankara’ya geldim. Kore’li yatırımcıların İstanbul’da her sektörde bulunduklarını görmeme rağmen, İzmir’de neredeyse yok denecek kadar az. İki ülke arasında bürokratlarca ticari anlaşmaların ön görüşmeleri yapılırken, ülkeler

arası iş birliğinin tam zamanı. Bu konuda Koreli yatırımcıları cesaretlendirmek ve onları İzmir gibi güzel bir şehre yatırım yapmaları için ikna etmeyi kendime vazife edindim. Ortak geçmişimizde ‘Biz Türklere Kan Kardeşi deriz” ifadelerini kullandı. ESİDEF Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Davulcuoğlu ise, “Kore ile tarihsel bir geçmişe de sahibiz. Türkiye’nin en büyük ihracat limanı olması, Kore ile benzeşen elektronik üretim noktasında Manisa’ya komşu olması iki ülke arasında ortak iş bağlantıları yapılması için çok elverişli imkânlardır” dedi.

Haber

1-30 KASIM 2009

www.egehaber.com.tr  info@egehaber.com.tr

Türkiye ‹flçi Emeklileri Karfl›yaka fiubesi üyeleri ve baflkan› Selahattin Öztürk 1999 y›l›ndan buyana emekliler ikiye bölünerek ayr›m yap›ld›¤›n› söyledi.

S‹YAH MAV‹ KIRMIZI SARI

Şube Başkanı Selahattin Öztürk ise, 2002 yılında iktidara karşı yaptıkları siyasi örgütlenmenin yeniden oluşturularak yeni genel seçimde de bu adaletsizlik giderilmezse iktidara oy vermeyeceklerini söyledi. 1,5 milyon üyesiyle Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü olma özelliğini taşıdıklarını tekrar hatırlatan Öztürk, “SSK-Bağ kur-Emekli Sandığı birleş-

tirildi ve Sosyal Güvenlik Kurumu oldu. Ancak Memur Emeklisi ve İşçi Emeklisinin de eskiden olduğu gibi şimdide birleştirilerek eşit şartlarda hizmetlerden yararlanması gerekir. Çünkü her ikisi de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Aynı bedelleri ödeyerek emekli olmuşlardır. Ayrıca en çok işçi emeklileri mağdur durumdadır. Hiçbir sosyal yardımlardan yararlanamamaktadırlar. Çünkü sosyal güvenceleri bahane edilmektedir. Bizler Dernek olarak kendi bütçemizden üyelerimize kömür, gıda ve benzeri projeler ile destekliyoruz. Onların daha ekonomik ve iyi hizmet almasını sağlıyoruz. Tüm işçi emeklileri ülke genelindeki derneklerimize gelerek üye olarak, haklarına sahip çıkacaklardır. Tüm emekliler bu derneği sahiplenirse haklarının da tam olarak alınması için daha güçlü bir ses getireceğiz” diye konuştu.

İZMİR’E YENİ BİR SERVİS KURULDU

Aracına önem veren için “Kompetan”lar Kompetan Mercedes Benz, müşterilerine sunduğu hizmet yelpazesini genişletiyor. Kompetan Mercedes Benz Özel Servisi Ticaret Odası Başkanı Necip Kalkan’ın katılımıyla açıldı. İzmir’e yeni servis kazandıran Ferit Murat Böksen, Yusuf Ceylan, Turan Korkmaz, Özer Bahtiyar, Murat Nuri Ertürk, Nezir Pulat ve Adnan Günal’ın ortaklığıyla

faaliyete geçirilen serviste, elektrik / elektronik, klima, otomatik şanzıman, mekanik mekatronik bakım ve yedek parça satış işlemleri yapılıyor. Firma yetkilileri hedeflerinin en güzeli ortaya çıkarmak şeklinde özetlerken, İzmir’e yakışır farklı ve özel bir servis olması içinde çalışmalarını sürdüreceklerini belirttiler.

Davay› kazand›k Hükümetin bizlere yaptığı 1,8 zammı genel merkezimiz Anayasa Mahkemesine götürmüştü. Davayı biz kazandık. Ancak şuan Danıştay’da sonuç bekleniyor. Bunlar olmasın istiyoruz. Ülkede hak ve eşitlik olursa barış ve sükunet olur. Aksi takdirde böyle bizler gibi birçok insan simit parasına muhtaç ve aç gezer. Bir taraf ise bizim haklarımızla sefa sürer” dedi.

“WİTRİN”'DE KENDİ TARZINIZI GÖRECEKSİNİZ Bornova, Kazım Karabekir Caddesi üzerinde açılan Witrin bay& bayan giyim mağazası zengin çeşit ve kaliteli ürünleri ile Bornova halkının hizmetine girdi.Açılışa bir çok seçkin davetlinin yanı sıra Bornova Belediye Başkanı Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Çakıral, Bornova Belediyesi Zabıta Müdürü Erdoğan Yıldız ve özel davetli Seferberlik dai-

DSP BORNOVA GÖREVE BAfiLADI

Demokratik Sol Parti Bornova ‹lçe Yönetim Kurulu Baflkanl›¤›na Prof. Dr. M. Emin Tu¤ay atand›. Bornova ilçe yönetimi 29 kifliden olufltu. 21 Kas›m’da Prof. Dr. Tu¤ay baflkanl›¤›nda toplanan yönetim kurulu gündemdeki maddeleri görüfltü. DSP Bornova ‹lçe Baflkan›, tüm üyelere ve partimize hay›rl› olmas› temennisini belirtti. Yönetim kurulu, DSP Bornova ‹lçe Sekreterli¤ine Yük. Kmygr. Ali Merdivan ile DSP Bornova ‹lçe Saymanl›¤›na Ümran Ay’› seçti. Yönetim kurulu daha verimli çal›flma sa¤lamak için; Kad›n Üyeler sorumlusu olarak Birsen Aksoy, ‹nsan Kaynaklar› ve Genç Üyeler sorumlusu olarak Ahmet Uyar ve Mehmet Demirli, Bas›n Sorumlusu olarak Ziya Coflkunsoy görevlendirildi.

re başkanı Piyade Albay Sayım Yenideniz katıldı. Javelin, Kahsa, Ruba, Allegro, Miss Poera, La goutte, Aloğlu, Britte gibi seçkin giyim markalarının ürünlerinin bu-

lunduğu Witrin Giyim mağazası kalitesiyle de beğeni topladı. Bay ve Bayan giyim ürünleri son moda ve şık tasarımları ile giyinmeyi seven herkese hitap ediyor.

Ege Haber Sayı 40  

Ege Haber Sayı 40

Ege Haber Sayı 40  

Ege Haber Sayı 40

Advertisement