__MAIN_TEXT__

Page 1

Stadhuis aan Huis

Wekelijkse informatiepagina’s van de gemeente Almere Officiële bekendmakingen

Straatnamen in een veranderende tijd

pagina 12

pagina 12 De Stadhuis-aan-huispagina’s zijn gemaakt door de gemeente Almere, afdeling Communicatie.

Bonifatiusspeld voor raadsgriffier Jan Dirk Pruim

Boeren voor Buren: Flevolandse groenten en fruit voor ondernemers De eerste tassen met Flevolandse groenten en fruit zijn uitgereikt aan meer dan 30 ondernemers die zich hadden aangemeld voor Boeren voor Buren. De ondernemers kwamen hun boodschappentas vullen bij Weet hoe je Leeft. Wethouder Froukje de Jonge reikte symbolisch de eerste boodschappentas uit. Boeren voor Buren is bedoeld om ondernemers een steuntje in de rug te geven. Zij kunnen eens in de twee weken groenten en fruit bestellen voor een aantrekkelijke prijs, rechtstreeks

Op 2 januari is de Bonifatiusspeld uitgereikt aan raadsgriffier Jan Dirk Pruim. Sinds de dualisering gemeentebestuur in 2002 heeft Jan Dirk Pruim Almere bestuurlijk op de kaart gezet en als vooraanstaand raadsgriffier landelijk een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de lokale democratie. Hij schreef columns en artikelen voor o.a. Binnenlands Bestuur en VNG Magazine, bezocht projecten en initiatieven, trad op als spreker door heel het land en deelde daarmee zijn ervaring, visie, kennis en ideeën. Via zijn eigen website pruimpraat.nl publiceerde hij essays.

Kennisdelen Zijn inzet is niet alleen die als griffier voor Almere. Hij treedt met open vizier naar buiten, deelt landelijk zijn kennis en brengt nieuwe ideeën terug om zo de Almeerse gemeenteraad op de meest innovatieve manier te kunnen adviseren en ondersteunen. De heer Pruim blijft nog enkele maanden raadsgriffier, waarna hij met pensioen gaat.

Hoogste onderscheiding De Bonifatiusspeld is de hoogste onderscheiding van Almere en wordt uitgereikt aan iemand die zich langere tijd op een zeer bijzondere wijze heeft ingezet voor Almere. Sinds 1983 wordt ieder jaar bij de Nieuwjaarsreceptie voor de inwoners van Almere de Bonifatiusspeld uitgereikt. Dit jaar was er een digitale nieuwjaarsbijeenkomst die u kunt bekijken op

uit de Flevopolder. De prijs die zij daarvoor betalen is gunstig: iets boven de kostprijs van de boer en ruim onder de winkelprijs. De boer krijgt een eerlijk bedrag voor zijn producten.

Lange termijn Boeren voor Buren Almere begon in oktober 2020. Initiatiefnemer is vereniging Flevofood. De Rabobank en gemeente Almere ondersteunen het project. Boeren voor Buren is door de coronacrisis versneld opgezet, maar bedoeld voor de lange termijn. boerenvoorburen.nl

Er zijn commerciële tussenpersonen actief die aanbieden een uittreksel, urgentieverklaring of ander product voor u aan te vragen bij de gemeente. Deze tussenpersonen vragen meer geld en het duurt langer voordat uw het gevraagde product heeft. Daarnaast machtigt u hiermee iemand anders om voor u een persoonlijk product aan te vragen. Hiermee krijgen deze bedrijven de beschikking over privacygevoelige informatie van u. Wilt u toch iemand machtigen omdat u zelf geen aanvraag kunt doen? Geef gegevens zoals een kopie van uw paspoort nooit zomaar aan iemand anders. Gebruik bij het maken van een kopie altijd de KopieID-app van de Rijksoverheid. Hiermee kunt u uw gegevens deels afschermen en blijft uw privacy gewaarborgd.

almere.nl/nieuwjaarsvideo STADHUIS AAN HUIS - Woensdag 13 januari 2021

Pagina 11


gemeenteblad.almere.nl

Bekendmakingen Officiële bekendmakingen Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen De gemeente gaat de onderstaande personen ambtshalve uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Almere (zie artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP). Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat deze personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de gemeente Almere staan ingeschreven. Zij worden uitgeschreven omdat onbekend is wat hun verblijfplaats is of naar welk land ze zijn gegaan. Volgens Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht mag de gemeente de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ publiceren als ze de bekendmaking niet kan toesturen aan belanghebbenden. Naam C.E. Sarmaat G. Plein G. Baetens E.J.M. Neslo Z. Jovanovic en kinderen J. Dinisov N. El Idrissi V. Povilaitis M.A. Santoe G.L. Volkerts

Geboren 07-06-1970 28-07-2002 14-06-1993 20-04-1998 09-04-1993 18-11-1986 12-06-1995 25-08-1997 05-04-1958 10-02-1977

Uitgeschreven per 24-09-2020 11-09-2020 11-09-2020 21-09-2020 09-10-2020 24-09-2020 07-10-2020 05-08-2020 25-08-2020 16-11-2020

Contact met gemeente Staat uw naam genoemd of weet u waar (een van de) personen verblijven? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via telefoonnummer 14 036 of per e-mail info@almere.nl Bezwaar indienen Wilt u bezwaar maken? Dan kan dat binnen 6 weken en zowel digitaal als per post. Digitaal kan dat via het e-formulier op almere.nl/burgerzaken. U moet dan wel beschikken over DigiD. Wilt u als organisatie/advocaat bezwaar indienen, dan moet u gebruik maken van eHerkenning. Wil u het bezwaarschrift per post indienen, dan kunt u het sturen naar:

Gemeente Almere t.a.v. Bezwaarschriftencommissie Postbus 200 1300 AE Almere Vermeld in het bezwaarschift uw naam, adres, datum, handtekening, een omschrijving van het besluit (of een kopie van het besluit) waartegen het bezwaar is gericht en de reden waarom u het niet eens bent met dit besluit. Met het indienen van een bezwaarschrift wordt het besluit niet uitgesteld. Als dat wel moet spoed nodig is, dan kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd via de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling Bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Hier zijn kosten aan verbonden. Berichtenbox MijnOverheid Let op: Heeft u een geactiveerd account op de Berichtenbox van MijnOverheid? Dan worden de ontvangstbevestigingen via de Berichtenbox verstuurd. Houd deze daarom goed in de gaten. Meer informatie over het aansluiten op de Berichtenbox van MijnOverheid vindt u op mijn.overheid.nl

Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan Parapluherziening parkeren Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 17 december 2020 het bestemmingsplan Parapluherziening parkeren heeft vastgesteld. Bij de vaststelling zijn meerdere wijzigingen ten opzichte van het ontwerp doorgevoerd. Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 14 januari gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met woensdag 24 februari 2021). De volledige tekst van deze bekendmaking kunt u vinden op de website officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad.

Onze Straatnamen IV

Straatnamen in een veranderende tijd Een straatnaambordje weghalen – dat is zo gedaan. Maar een straat een andere naam geven, dat is onbegonnen werk. Als een straatnaam officieel is vastgesteld, dan komt hij in tal van administraties en databases terecht. Van gemeente en andere overheden. Van kaartenmakers en nutsbedrijven. Van postbezorgers en pakketdiensten. Pensioenfondsen, zorgverzekeraars, ziekenhuizen. Van bedrijven. Het is dus zaak om een straatnaam te kiezen, die lange tijd meekan. Maar vooral probleemloos meekan. Hoe doen we dat? Je kunt kiezen voor volstrekt neutrale straatnamen. Zijn die er? In de Zonstraat wil iedereen wel wonen, maar in de Onweerstraat? Bloemen en planten zijn vaak een veilige keuze. ‘Dingen’, ook technische, zijn vaak geschikt. Neem bijvoorbeeld de Versterkerstraat en de Transistorstraat op het industrieterrein Gooisekant. Ook de straatnamen in de Molenbuurt zijn een geslaagd voorbeeld.

Veel moeilijker is het vernoemen van een straat naar een persoon. Want voor de één is X een held, voor de ander een schurk. En inzichten veranderen. Jan Pietersz Coen krijgt géén straatnaam in Almere, dat is wel zeker. Van een persoon kan de betekenis bij leven van zeer grote waarde schijnen. Maar als we vijf jaar verder zijn, twintig jaar, een eeuw? Je ziet dit terug in onze Staatsliedenbuurt. Over de betekenis van verschillende politici en staatslieden kan nu heel anders kan worden gedacht dan in de tijd dat die straten hun naam kregen. Toch kan de Naamgevingscommissie niet losstaan van de maatschappij. Zij gaat in op actuele thema’s. Waar het kan, vernoemen we straten naar personen die tot nu toe buiten beeld zijn gebleven. Recent deed zich een mooie gelegenheid voor in Oosterwold. Hier kiest de Commissie voor het vernoemen van straten naar vrouwen die in de geschiedenis van de wetenschappen een belangrijke rol hebben gespeeld, maar daarvoor lang niet altijd erkenning kregen. En wie

BEKENDMAKINGEN - Woensdag 13 januari 2021

wil nu niet wonen in een prachtige straat als de Anna Maria van Schurmanlaan? In ‘Onze Straatnamen’ bericht de Naamgevingscommissie over de straatnaamgeving in Almere.

Met aandacht voor elkaar

naamgeving@almere.nl

komen we hier samen doorheen De coronacrisis raakt ons allemaal. Maar we kunnen veel voor elkaar doen. Heb jij een goed idee waarmee je klaar staat voor anderen? Of wil je graag je verhaal delen?

aandachtvoorelkaar.nl Portret van Anna Maria van Schurman door Jan Lievens (1649); beeld: Wikipedia.

Pagina 12

Profile for Almere DEZE WEEK

Stadhuis aan huis Week 2- 2021  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK

Stadhuis aan huis Week 2- 2021  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK