__MAIN_TEXT__

Page 1

Stadhuis aan Huis

Wekelijkse informatiepagina’s van de gemeente Almere Werkzaamheden Mandelaplein

Elke stem telt

Almeerse Kei

Besproken in de Raad

pagina 12

pagina 13

pagina 14

pagina 15

De Stadhuis-aan-huispagina’s zijn gemaakt door de gemeente Almere, afdeling Communicatie.

Hulp bij gemeentelijke belastingen 2021

Van vuilnisbelt tot grondstoffenbank Na 40 jaar verhuist de Almeerse afvalopslag en overslag van Braambergen naar De Vaart. Braambergen krijgt een nieuwe functie. Het wordt een gebied waar natuur, recreatie, sport en duurzame energiewinning worden gecombineerd. Er is er al een wijngaard, met een jaarlijkse productie van 1.000 flessen witte en rode wijn. En de MTB-route die er ligt is nu al wereldwijd vermaard. In 2021 komt er een zonneveld met een groot aantal zonnepanelen.

Eind februari valt de aanslag voor de gemeentelijke belastingen 2021 bij u op de mat. Voor vele inwoners en ondernemers is dit een financieel moeilijke en onzekere tijd. De gemeente biedt waar mogelijk hulp en antwoord op vragen. In 2020 zijn diverse maatregelen genomen om inwoners en ondernemers financieel te ondersteunen. Voor 2021 kijken we opnieuw wat er mogelijk is. We berekenen dit jaar in elk geval geen invorderingsrente bij te late betalingen.

Waarom nu belasting heffen? De meeste aanslagen worden verstuurd voor 1 maart. Niet alleen omdat de wet dit van ons vraagt, maar ook omdat we geen openstaande schulden willen stapelen. Hoe langer we wachten met het versturen van deze aanslagen, hoe eerder die van 2022 er weer op volgen. Dat maakt het alleen maar zwaarder. Bovendien heeft u uw WOZ-waarde op tijd nodig

voor het doen van de jaarlijkse aangifte bij de Belastingdienst.

Waar heeft de gemeente dit geld voor nodig? De gemeente gebruikt het belastinggeld om veel zaken voor de inwoners van Almere te betalen, zoals de aanleg en het onderhoud van wegen en riolen, schoolgebouwen, het ophalen van afval en maatschappelijke zorg. Zo betalen we allemaal mee om onze stad leefbaar te houden.

Kwijtschelding Heeft u een laag inkomen, dan kunt u als inwoner in aanmerking komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. U hoeft

het bedrag dan niet of niet volledig te betalen. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen. Via de online Belastingbalie op almere.nl/belastingen kunt u de kwijtschelding aanvragen. Let wel, dit geldt dus niet voor bedrijven.

Betalingsregeling Als inwoner, zzp’er of bedrijf kunt u een betalingsregeling op maat aanvragen door contact met ons op te nemen en het gewenste aantal termijnen door te geven via: • Digitale Belastingbalie (alleen voor zzp’ers en inwoners) • belastingen@almere.nl of telefoonnummer 14 036

Het terrein aan De Vaart gebruiken we de komende 3 jaar als duurzame op- en overslag van het afval van inwoners. Het gescheiden afval wordt zoveel mogelijk omgezet in grondstof voor nieuwe producten. Voor de lange termijn ontwikkelen we een visie over omgaan met afval en grondstoffen. Dan maken we ook een definitieve locatiekeuze.

Geschiedenis Vanaf de bouw van de eerste woningen in Almere Haven in 1976 tot ver in de jaren ’80 haalde de gemeente Lelystad het afval nog op bij ons. Huisvuil, koelkasten, tv’s, sloop- en gevaarlijk afval kwam allemaal op één hoop terecht. Almere groeide door en kreeg in 1983 haar eigen stortplaats aan de

Als wij alle informatie hebben ontvangen, ontvangt u van ons een bevestigingsbrief.

Bezwaar maken Bent u het niet eens met de inhoud van de belastingaanslag, dan kunt u bezwaar maken. Dit moet altijd

Waterlandseweg: Braambergen. Er werd simpelweg grond afgegraven en volgestort met al het huisvuil uit Almere, inclusief bouw- en industrieel afval uit dorpen en steden. Grond erover en klaar. Groente-, fruit- en tuinafval ging gisten, waardoor methaan ontstond. Dat zorgde voor stankoverlast, bodemvervuiling en aantasting van de ozonlaag.

Duurzaam denken Pas midden jaren 90 werd het Braambergenterrein tot op de bodem schoongemaakt en duurzaam ingericht. Speciale folie op de stortbodem zorgt dat de grond niet meer vervuild raakt. Wegsijpelend water wordt met slimme drainage afgevoerd. En het methaangas wordt gebruikt voor energie van gebouwen. Almeerders gaan ook veel bewuster om met hun afval: glas naar de glasbak, koelkasten naar het recycleperron. Zo zorgen Almeerders dat afval grondstof wordt voor nieuwe producten.

binnen zes weken na de datum op het aanslagbiljet. U kunt uw bezwaar digitaal via almere.nl/belastingen of schriftelijk indienen. almere.nl/belastingen of bel 14 036.

Wat komt er op de tegel in de Walk of Fame? De Walk of Fame wordt uitgebreid met tegel nummer 47. Die gaat over het jaar 2020. Voor het onderwerp van de tegel kunt u tot 1 april 2021 suggesties doen. Uit alle voorstellen selecteert een commissie er een aantal, waarop alle Almeerders kunnen stemmen. Krijgt uw suggestie de meeste stemmen? Dan komt dit onderwerp op de 47ste tegel van de Walk of Fame.

Was er afgelopen jaar een gebeurtenis waar u trots op bent? Kent u iemand die in 2020 van betekenis is geweest voor Almere? Of was er een ontwikkeling die volgens u echt een tegel in de Walk of Fame verdient? Geef voor 1 april 2021 via walkoffamealmere.nl/tegel2020 aan welk onderwerp er op de tegel van 2020 moet komen.

STADHUIS AAN HUIS - Woensdag 24 februari 2021

De Walk of Fame Almere is een kunstwerk dat de geschiedenis van Almere vertelt. Het bestaat tot nu toe uit 46 tegels, één voor elk jaar dat de stad bestaat. Tot en met 2043 schenkt de Rabobank elk jaar een nieuwe tegel. walkoffamealmere.nl/tegel2020

Het winnende onderwerp van de vorige tegel was de Dierenambulance.

Pagina 11


gemeenteblad.almere.nl

Bekendmakingen Officiële bekendmakingen Beschikking ambtshalve uitschrijving uit basisregistratie personen

Beschikking ambtshalve inschrijving naar Puntadres

De gemeente gaat de onderstaande personen ambtshalve uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Almere (zie artikel 2.21 en 2.22 Wet BRP). Uit onderzoek van de gemeente is gebleken dat deze personen niet meer wonen op het adres waar zij in de BRP van de gemeente Almere staan ingeschreven. Zij worden uitgeschreven omdat onbekend is wat hun verblijfplaats is of naar welk land ze zijn gegaan.

Uit onderzoek is gebleken dat deze personen niet hebben voldaan aan de verplichtingen van artikel 2.38 en 2.39 van de Wet BRP dat zij binnen 30 dagen voor de adreswijziging tot 5 dagen na de adreswijziging het nieuwe adres hebben doorgegeven aan de gemeente waar zij wonen.

Volgens Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht mag de gemeente de beschikking ‘ambtshalve uitschrijving’ publiceren als ze de bekendmaking niet kan toesturen aan belanghebbenden. Naam R.D.P. van der Molen N. Agarroum X. Ma R. Aghabarati F. Amiri met twee kinderen A.R. Jallah

Geboren 25-04-1995 30-06-1989 20-10-1939 23-09-1979 14-09-1987 14-11-1985

Uitgeschreven per 07-10-2020 07-10-2020 22-10-2020 22-10-2020 15-01-2021 21-10-2020

Contact met gemeente Staat uw naam genoemd of weet u waar (een van de) personen verblijven? Neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via telefoonnummer 14 036 of per e-mail info@almere.nl

Werkzaamheden Mandelaplein Op 1 maart begint de vernieuwing van het Mandelaplein. De werkzaamheden duren ongeveer een jaar. Dit heeft gevolgen voor veel weggebruikers.

bouwverkeer zo gescheiden van het overige verkeer. Dit zorgt voor minder doorstroming. Er zijn adviesroutes om in het centrum te komen.

Afsluiting Fietspad Mandelaplein

Verplaatsing Kiss & Ride

De onderdoorgang voor fietsers aan de oostkant van het station wordt afgesloten. Wie van de Staatliedenwijk naar het centrum wil (van Noord naar Zuid) volgt een omleidingsroute. Die is met borden aangegeven. Fietsenstalling Oost is vanaf 1 maart nog wel bereikbaar.

De huidige Kiss & Ride vervalt. Tijdens de werkzaamheden aan het Mandelaplein is er een tijdelijke Kiss & Ride. Dit is met borden aangegeven.

Afsluiting Landdrostdreef Op de Landdrostdreef is per 1 maart nog maar één rijbaan beschikbaar voor doorgaand verkeer. Voor de veiligheid wordt het

Verplaatsing taxistandplaats Ook het taxiplein vervalt en krijgt een nieuwe locatie. Tijdens de werkzaamheden worden de taxistandplaatsen tijdelijk verplaatst. Er komt een bord zodat duidelijk is waar de tijdelijke taxistandplaats is.

Welke muziek hoort u graag vanuit de Almeerse klokkentorens? De Almeerse stadsbeiaardiers gaan weer verzoeknummers spelen vanuit de carillons van de Lichtboogtoren in Almere Stad en de Goede Rede toren in Almere Haven. Net als tijdens de eerste lockdown in maart 2020 roepen de beiaardiers inwoners op om muziek aan te dragen die zij kunnen spelen.

11.00 en 12.00 uur, of vanuit de Goede Rede Toren in Haven op woensdag of vrijdag tussen 11.00 en 12.00 uur.

Hiermee willen Bauke Reitsma en Gerda Peters omwonenden een hart onder de riem steken tijdens de coronacrisis. Wilt u uw favoriete muziek horen vanuit een van de klokkentorens? Stuur uw verzoek dan op via stichtingcarillonsalmere@gmail.com. Geef daarbij aan of u de muziek wilt horen vanaf de Lichtboogtoren in Stad op woensdag tussen 13.00 en 14.00 uur of op zaterdag tussen BEKENDMAKINGEN - Woensdag 24 februari 2021

almere.nl/cultuur

Volgens artikel 3:41 lid 2 Algemene wet bestuursrecht mag de gemeente deze lijst publiceren, omdat we hen niet kunnen bereiken. Naam N. Belchev G.D. Zwaagman S.M.H. Kana – Hossele G.V.R. Kana

Geboren 12-11-1998 11-11-1989 20-07-1946 13-10-1984

Uitgeschreven per 25-01-2021 28-01-2021 29-01-2021 29-01-2021

Staat uw naam hierboven genoemd of weet u waar bovenstaande personen verblijven, neem dan contact op met de afdeling Burgerzaken van de gemeente Almere via tel. 14 036 of per e-mail: info@almere.nl

Expositie Ninette Koning en Maria van Daalen in etalage Erfgoedhuis Bent u al langs de etalage van het Erfgoedhuis in Almere Buiten gelopen? Tot 8 maart zijn hier tien kunstwerken van Ninette Koning en tien gedichten van Maria van Daalen te zien waarmee zij reageren op filosofische vragen van Almeerders. Door corona is de vraag naar kunst en de behoefte aan creatieve reflectie erg veranderd. Koning en Van Daalen wilden reflecteren op deze bijzondere periode door in

contact te komen met inwoners en van hen te horen wat er bij hen leeft. Iedereen kon vragen opsturen, en in totaal kozen Koning en Van Daalen tien vragen uit om met hun kunst op te reageren. Deze werken zijn nog tot 8 maart te zien in de tentoonstelling ‘Wie wij zijn – wie zijn wij; van stelling naar vraag’ in de etalage van het Erfgoedhuis in Almere Buiten. almere.nl/erfgoedhuis

E-auto opladen in de wijk Het aantal laadpalen voor elektrische auto’s groeit snel: in 2020 plaatsten we maandelijks acht laadpalen in Almere, in 2021 verwachten we een verdubbeling. Wekelijks zijn er tien aanvragen voor een openbare laadpaal en bestaande laadpalen worden steeds beter gebruikt. We plaatsen niet zomaar een laadpaal in de openbare ruimte. We proberen voor elke aanvrager een geschikte locatie op loopafstand te vinden. Onder veel parkeervakken liggen kabels en leidingen; ongeschikt voor het plaatsen van een laadpaal. Ook kijken we altijd eerst naar bestaande laadpalen in de buurt om te zorgen voor een goede spreiding. Met de keuze van een locatie proberen wij zoveel mogelijk rekening te houden met parkeerdruk. Een parkeerplek met een laadpaal is ‘gereserveerd’ voor een auto om op te laden. We begrijpen dat iedereen graag voor de deur wilt parkeren. Helaas kan dit niet altijd.

Laadpalenbeleid Eind januari 2021 heeft de gemeenteraad het Beleidskader Laadinfrastructuur vastgesteld. Hierin zijn alle voorwaarden, regels en uitgangspunten opgenomen waaraan wij laadpaalaanvragen en -locaties toetsen. Op de almere.nl staat dit beleidskader onder Gemeentelijk Beleid.

Laadpaal aanvragen Heeft u geen eigen parkeerplek en wilt u een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen? Kijk op laadpaal.mrae.nl voor de mogelijkheden bij u in de buurt. Heeft u vragen over elektrisch rijden of over laadpalen in Almere? Mail dan naar elektrischrijden@almere.nl.

Sommige bestaande laadpalen in de gemeente worden heel erg goed gebruikt. Wij breiden uit waar nodig, maar elektrische rijders kunnen ook elkaar helpen op drukbezette locaties. E-rijders die hun voertuig verplaatsen nadat de accu is volgeladen, maken ruimte voor de volgende e-rijder. Zo benutten we de laadpalen beter.

Pagina 12


almere.nl/verkiezingen

Wanneer krijg ik mijn stempas? De gemeente Almere stuurt de stempas naar alle inwoners die mogen stemmen. Je ontvangt die uiterlijk 26 februari op het adres waarop je op 1 februari 2021 staat ingeschreven. Met deze stempas kun je in elk stembureau in de gemeente Almere stemmen.

Volmacht Kun je zelf op 17 maart niet stemmen? Dan kun je iemand anders voor je laten stemmen, oftewel machtigen. Deze persoon moet jouw stem tegelijk met zijn/haar eigen stem uitbrengen en mag maximaal drie volmachten aannemen. Iemand machtigen kan op twee manieren. 1. Via de stempas (onderhandse volmacht): stemmen door een volmacht te geven aan een andere kiezer in Almere. Dit kan tot op de dag van de stemming. Vul hiervoor de achterkant van je stempas in. Jij en de persoon die voor jou stemt (de gevolmachtigde) zetten een handtekening. De gevolmachtigde neemt de ingevulde en getekende stempas en een kopie van jouw identiteitsbewijs mee naar het stembureau. 2. Schriftelijke volmacht: stemmen door een volmacht aan te vragen voor de persoon die voor jou gaat stemmen. Die krijgt een volmachtbewijs thuisgestuurd. Een schriftelijke volmacht is geschikt als je: Over drie weken zijn de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer. Vanwege het coronavirus verlopen de verkiezingen dit jaar anders dan we gewend zijn. We hebben allerlei maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle stemgerechtigde Almeerders zo veilig mogelijk hun stem kunnen uitbrengen. Het is heel belangrijk om je stem te gebruiken. Daarmee laat je horen wat jouw idealen zijn, waar je voor staat en hoe jij zou willen dat Nederland wordt bestuurd. Misschien mag je dit jaar wel voor het eerst stemmen. Weet je al op wie? Als je daarbij nog wel wat hulp kunt gebruiken, kun je je politieke voorkeur bijvoorbeeld testen via stemwijzer.nl. Het stemmen is deze keer anders dan normaal. Gelukkig zijn er allerlei maatregelen getroffen om zo veilig mogelijk je stem uit te brengen. Zo kan iedere Almeerder vanaf 70 jaar per post stemmen en kunnen kiezers met een kwetsbare gezondheid twee dagen voor de stemdag al hun stem uitbrengen. Ook alle stemlokalen zijn ingericht op veilig stemmen. Meer daarover op deze pagina. Ik laat m’n stem horen. Jij toch ook!

• iemand wilt machtigen die in een andere gemeente in Nederland woont; • jouw machtiging wilt regelen voordat je een stempas hebt (bijvoorbeeld omdat je op vakantie gaat); • geen identiteitsbewijs hebt waarmee je kunt stemmen. De gemeente Almere moet die aanvraag uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 om 17.00 uur hebben ontvangen. Na 12 maart kun je iemand alleen nog onderhands machtigen via de achterkant van de stempas of kiezerspas.

Kiezerspas Wil je op 17 maart in een andere gemeente stemmen dan waar je op 1 februari 2021 staat

ingeschreven? Vraag dan een kiezerspas aan. Je kunt geen kiezerspas aanvragen als je al een schriftelijke aanvraag voor een volmacht hebt gedaan.

Stempas kwijt of niet ontvangen? Je kunt alleen stemmen met een eigen stempas. Ben je die kwijt of heb je die op 26 februari 2021 niet ontvangen, terwijl je wel op 1 februari 2021 bij de gemeente Almere staat ingeschreven? Dan kun je vanaf 1 maart een vervangende stempas aanvragen. Liefst via almere.nl/verkiezingen.

Meenemen naar het stembureau Neem bij het stemmen in het stembureau je identiteitsbewijs (mag maximaal 5 jaar verlopen zijn) en je stempas mee. Bij binnenkomst laat je je identiteitsbewijs zien en overhandig je je stempas aan de medewerker. Dan ontvang je een stembiljet en kunt stemmen in het stemhokje.

Briefstemmen Dit jaar kunnen kiesgerechtigden die 70 jaar of ouder zijn ook per brief stemmen. Zij kunnen hun stembescheiden dan opsturen naar de gemeente met de retourenvelop. Vanaf 10 maart kunnen ze die ook afgeven bij speciale afgiftepunten. Daar gelden dezelfde coronamaatregelen als op de stembureaus.

Vervroegd stemmen Kiesgerechtigden kunnen dit jaar vervroegd stemmen. Dit is vooral bedoeld voor kiezers met een kwetsbare gezondheid. Zij kunnen twee dagen voor de stemming (15 en 16 maart tussen 07.30 en 21.00 uur) op 10 locaties in Almere hun stem uitbrengen. De locaties staan op almere.nl/verkiezingen en staan op de kandidatenlijst die iedere stemgerechtigde krijgt.

Stemmen bij ziekte Wil je stemmen, maar voel je je niet lekker die dag? Of heb je corona-verschijnselen? Dan kun je iemand via een onderhandse volmacht voor je laten stemmen. Ben je ouder dan 70 jaar? Dan kun je ook per brief stemmen.

Franc Weerwind Burgemeester Almere

Wat is er anders Op 17 maart 2021 mag er weer gestemd worden voor de Tweede Kamerverkiezingen. Je kunt je stem dan uitbrengen bij een van de stembureaus in Almere. Houd rekening met de coronamaatregelen bij het stemmen: • In alle stembureaus geldt een mondkapjesplicht. • Er kan maar een beperkt aantal mensen in de stembureaus. Het kan zijn dat je even buiten het stembureau moet wachten. • Zowel binnen als buiten het stembureau geldt: 1,5 meter afstand houden. • De ramen in de stembureaus staan open waar dit kan. Het kan dus fris zijn binnen. • Er zijn looproutes in de stembureaus. Je bent verplicht die te volgen. • Desinfecteer je handen bij het binnenkomen én het verlaten van het stembureau. • Er staan spatschermen in de stembureaus voor de stembureauleden. • Je krijgt van tevoren een gezondheidscheck toegestuurd. • Je krijgt een eigen potlood om je stembiljet mee in te vullen (die mag je meenemen). Er komen ook ‘drive through’-stembureaus in Almere Buiten, Haven en Stad. Je mag hier met de auto fiets, motor, scootmobiel, skeelers of step naartoe komen, maar niet lopend.

ELKE STEM TELT - Woensdag 24 februari 2021

Pagina 13


Op vrijdag 26 november 2021 reikt burgemeester Franc Weerwind voor de 14e keer de Almeerse Keien uit. Net als voorgaande jaren worden deze uitgereikt aan kinderen van 4 tot 12 jaar die allemaal op een eigen manier een bijzondere bijdrage leverden aan de Almeerse samenleving.

“Ik geloof dat je alles kunt bereiken als je je best doet. Ik geloof niet in ik, maar in wij. En samen maken wij de wereld waar in wij willen leven” Om ook dit jaar de Almeerse Keien in het zonnetje te zetten, heeft de burgemeester uw hulp nodig! Heeft u kinderen in uw omgeving die een grote voorbeeldfunctie hebben? Iets bijzonders hebben gedaan? Zich inzetten als vrijwilliger? Met een actie geld op hebben gehaald of op een andere manier aandacht hebben gevraagd voor een maatschappelijk thema? Natuurlijk is elke prestatie opzichzelfstaand al bijzonder, maar er zijn er altijd die bovengemiddeld bijzonder zijn en hiervoor een Almeerse Kei verdienen. Bezoek de website https://almeersekei.almere.nl/ voor meer informatie en om een bijzonder kind aan te melden! De inschrijving sluit op vrijdag 24 september 2021. Heeft u op voorhand vragen? Neem dan contact op met team Externe Betrekkingen via externebetrekkingen@almere.nl.

ALMEERSE KEI - Woensdag 24 februari 2021

Pagina 14


BESPROKEN IN DE RAAD minder vaak negatieve woorden te gebruiken, omdat woordkeuze behalve in de raadzaal, ook daarbuiten consequenties heeft. Daar staat tegenover dat de raad te allen tijd kwesties aan de orde mag stellen. Over de opvolging van de directeur zijn moties ingediend en die worden over twee weken besproken.

Griffier Een van de raadsbesluiten was de aanwijzing van een nieuwe griffier. De ‘oude’, Jan Dirk Pruim, gaat namelijk op 4 mei met pensioen. Onderschat het belang van de raadsgriffier niet. Hij (of zij) is niet alleen de leidinggevende van het team van raadsadviseurs en -ondersteuners die ervoor zorgen dat de politieke machinerie draait. Hij is ook degene die alles weet van de wetten en regelingen waar de raad mee van doen heeft. Hij is ook de belangrijkste adviseur van de raad als collectief en van raadsleden individueel. En daarnaast heeft hij een belangrijke rol als verbinder tussen raad, college, gemeentelijke

Vogelhorst Vorige vergadering werd de raad onaangenaam verrast. Er werd gesproken over de ontwikkeling van het gebied Vogelhorst, wat daar gebouwd kan worden en door wie, toen bleek dat er al stukken grond aan een projectontwikkelaar waren toegezegd. Dat stond niet in de stukken en de raad vond dat hij niet naar behoren was geïnformeerd. Het liep met een sisser af, omdat wethouder Veeningen erkende dat het beter had gekund. Opbrengst is nu wel dat het college beloofde inzicht te verschaffen in álle bouwclaims die er al zijn gegeven en daar jaarlijks over te rapporteren. Zo benutten raad en college het voorval om het stadsbestuur doorlopend te verbeteren.

organisatie en inwoners. In Almere heeft de griffie vanaf het begin van het duale bestuur (2002) een sterke vernieuwingsopdracht gehad. Dat resulteerde onder meer in het werkwijze van de Politieke Markt. Maar tot op de dag van vandaag, en als het aan de raad ligt ook in de toekomst, blijft de raad onder aanvoering van de nieuwe griffier zoeken naar betere vormen van lokale democratie. Eén van de ambities die de nieuwe griffier nadrukkelijk benoemt is het meer gebruik maken van de kwaliteit van de stad, door het betrekken en inzetten van de inbreng en kennis van inwoners en organisatie. Voor het vinden van een nieuwe griffier is een zorgvuldige proces doorlopen dat enkele maanden duurde. Aangewezen werd Gert-Jan Broer (1982). Hij is sinds 2016 werkzaam bij de griffie als raadadviseur en was al loco-griffier en plaatsvervanger.

Politieke Markt 4 maart De raad is een weekje met reces. De eerstvolgende PM is dus op 4 maart.

Floriade Drie keer stond de Floriade op de agenda. Eerst voor een gesprek met de Floriade BV en aansluitend voor de voortgangsreportage. Later op de avond was er een debat. In het eerste deel toonde directeur Sven Stimac de meest recente stand van zaken. Er waren wat vragen en antwoorden en de raad toonde zich overwegend positief. Bij de bespreking van de voortgangsrapportage, nu met de wethouder als gesprekspartner, werden meer tegenstellingen zichtbaar. De raad is bezorgd over tal van onderdelen van het project en constateert dat er qua planning niet veel mis mag gaan. De meesten zijn wel tevreden over

de geboekte voortgang. De derde bespreking was een debat over het vertrek van een van de directeuren, zijn uitlatingen in de pers en wat er nu moet gebeuren. Het ging daarbij ook een tijd over de rol die de raad zelf heeft in de beeldvorming. Er waren raadsleden die anderen opriepen

bedrijven, maatschappelijke organisaties en de gemeente wat de coronacrisis voor ons allemaal betekent. En in het nu vindt het gesprek plaats tussen college en gemeenteraad over de gevolgen van de coronacrisis voor Almere op tal van terreinen. Om dat gesprek van de juiste nuttige informatie te voorzien, maken de gemeente en de griffie van de raad vanaf nu samen de Corona Thermometer. Elke vier weken (uitgezonderd vakanties) komt er een overzicht van cijfermatige én kwalitatieve informatie. Met zijn allen kunnen wij, de gemeenteraad, het college en u, de inwoners, op basis daarvan de gedeelde betekenis toekennen aan de cijfers en verhalen. Per editie doen we dat op één thema. Over twee weken is dat: de (mentale) impact van de crisis op jongeren. Iedere bespreking een ander onderwerp dus en daarbij zoeken wij ook nadrukkelijk het gesprek met de stad. Denk mee, praat mee, doe mee.

Her-indeling zalen Corona Thermometer Corona dwingt de gemeente om naast het normale stadsbestuur extra maatregelen te nemen om de effecten van de pandemie zoveel mogelijk onder controle te houden. Daarvoor is het nodig te weten wat er speelt. Niet alleen in harde cijfers (aantal zieken, uitkeringen, etc) maar ook

kwalitatief (wat betekenen de cijfers voor de mensen en bedrijven). De gemeente verzamelt en publiceert al sinds april 2020 maandelijks de cijfers in de Monitor Coronacrisis. Ook werd vorig jaar over mogelijke toekomstige effecten nagedacht. Maar waar het uw raad tot dusver aan ontbrak is een actueel totaaloverzicht: het ‘nu’. Want in het ‘nu’ beleven inwoners,

Elkaar ontmoeten en even bijpraten; het zijn de normaalste dingen. Alleen, nu even niet. Corona is voor iedereen meer dan lastig. Dat geldt dus ook voor raadsleden, gewone mensen die ze zijn, met hun dagelijkse werk, gezin of schoolgaande kinderen. Daarnaast doen ze nu ook het raadswerk op afstand. Dat knelt steeds meer. En wel hierom. In het bespreken

van (vaak lastige) onderwerpen is niet alleen het woord genoeg. Houding en beweging zijn even belangrijke vormen van (non-verbale) communicatie. Dat werkt op het scherm veel minder. Plus, raadsleden zijn het vaak oneens over onderwerpen. Dat hoort zo, want het betekent dat alle stemmen in de stad gehoord en vertegenwoordigd worden. Maar raadsleden moeten ná een pittig debat wel met open blik en zonder rancune over een volgend onderwerp kunnen praten. Daarom was er na afloop van een Politieke Markt altijd de ontmoeting om even bij te praten. Het persoonlijk contact, de menselijke maat, het is voor een goed democratisch proces van levensbelang. De wetgever erkent dat: volksvertegenwoordigers mogen voor de uitoefening van hun democratische taak wél met meer mensen bij elkaar komen. Dit is een van de redenen waarom twee vergaderzalen in het stadhuis tijdelijk zijn her-ingedeeld. In zaal Stad kunnen nu carrouselvergaderingen tot 18 deelnemers plaatsvinden. Dat was 11, dat was te weinig voor 13 fracties. En in de raadzaal kunnen nu alle 45 raadsleden op veilige afstand van elkaar bijeen komen. Dat betekent dat de plenaire vergadering weer fysiek kan plaatsvinden. Maar de raad gaat daar wel heel prudent mee om. Als het niet hoeft, dan liever niet, maar als moet, dan kan het wel.

Met deze informatiepagina wil de Raad van Almere u op de hoogte houden. Het is een kleine selectie van wat er is gebeurd of gaat gebeuren. De pagina is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld door het team van de griffie, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u reageren, stuur gewoon een e-mail. Meedenken of -praten? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief en/of het raadspanel. Reageren, aanmelden, meedoen: raadsgriffie@almere.nl

GEMEENTERAAD - Woensdag 24 februari 2021

raadvanalmere.nl

Pagina 15

Profile for Almere DEZE WEEK

Stadhuis aan huis Week- 8 - 2021  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK

Stadhuis aan huis Week- 8 - 2021  

Geplaatst in Almere DEZE WEEK