Issuu on Google+


5.95

≠∏µ∏d ɵjôeCG – ôªMCG ìÉØJ

≠∏µ∏d Ú°üdG - ¢UÉLCG

6.95

≠∏µ∏d É°ùfôa - ö†NCG ìÉØJ

≠∏µ∏d É«dÉ£jEG - »ÑgP ìÉØJ

GREEN APPLES - FRANCE

8.95

9.95

≠∏µ∏d É«dÉ£jEG - Oƒ°SCG ÖæY

BLUEBERRY - AUST.

11.95

≠∏µ∏d É«dÉ£jEG - ¢†«HCG ÖæY WHITE GRAPES - ITALY

≠∏µ∏d É«≤jôaCG ܃æL - øjQGófÉe

RED GRAPES - ITALY

PER PK

RAMBUTAN - THAILAND

AVOCADO - KENYA

MANDARINS - SOUTH AFRICA

11.95

áÑ∏©∏d GófÓjÉJ - ÚJƒÑeGQ

≠∏µ∏d É«æ«c - hOÉcƒaG

14.95

12.95

PER KG

PER KG

≠∏µ∏d É«dÉ£jEG - ôªMCG ÖæY

PER KG

12.95

12.95

PER PK

PER KG

10.95

PER KG

MANGO - KENYA

9.95

PER KG

BLACK PLUMS - SPAIN

≠∏µ∏d É«æ«c - ƒ¨fÉe

áÑ∏©∏d É«dGΰSG - …ôH äƒJ

BLACK GRAPES - ITALY

PEACHES - SPAIN

8.95

10.95

PER pk

PER KG

PER KG

≠∏µ∏d É«fÉÑ°SCG - ñƒN

2#2#;#Ũ+0&+#

≠∏µ∏d É«fÉÑ°SCG - Oƒ°SCG ¥ƒbôH

PEARS - USA

RED PLUMS - SPAIN

9.95

áÑ∏©∏d GófÓjÉJ - Úà°Sƒ¨fÉe

≠∏µ∏d ɵjôeCG - ¢UÉLCG

≠∏µ∏d É«fÉÑ°SCG - ôªMCG ¥ƒbôH

NECTARINES - SPAIN

≠∏µ∏d óæ¡dG – ÉjÉÑH

PER KG

PER KG

8.95

PER KG

8.95

8.95

PER KG

≠∏µ∏d É«fÉÑ°SCG - ¥GQO

ROYAL GALA APPLES - NEW ZEALAND

HONEY MELON - OMAN

7.95

PER KG

≠∏µ∏d GófÓjR ƒ«f - ’ÉL ∫ÉjhQ ìÉØJ

GOLDEN APPLES - ITALY

PER KG

≠∏µ∏d ¿ÉªY - »∏°ùY Ωɪ°T

ROYAL GALA APPLES - ITALY

7.95

PER KG

5.95

PER KG

≠∏µ∏d É«dÉ£jEG – ’ÉL ∫ÉjhQ ìÉØJ

ORANGES NAVEL - AUST.

6.95

PER KG

BANANA - PHILIPPINES

5.95

PER KG

≠∏µ∏d É«dGΰSCG - πaÉf ∫É≤JôH

PEARS - CHINA

RED APPLES - USA

PER KG

≠∏µ∏d ÚÑ∏ØdG - Rƒe

ORANGES VALENCIA - S/A

5.95

PER KG

PER KG

4.95

PER KG

≠∏µ∏d É«≤jôaCG ܃æL - É«°ùædÉa ∫É≤JôH

SWEET MELON - OMAN

RED POMEGRANATE - EGYPT

5.95

MANGOSTEEN - THAILAND

≠∏µ∏d ¿ÉªY – Ωɪ°T

≠∏µ∏d öüe – ôªMCG ¿ÉeQ

≠∏µ∏d Ú°üdG - ƒ∏«eƒH

4.95

PER KG

PER KG

PER KG

POMELO - CHINA

4.95

3.95

3.95

PER KG

PER PK

áÑ∏©∏d GófÓjÉJ - ¿ƒ¨fƒd LONGAN - THAILAND

≠∏µ∏d GófÓjR ƒ«f - …ƒ«µdG á¡cÉa

KIWI FRUIT - NEW ZEALAND

FRUITS PRICES ARE VALID FROM 9:30 A.M. ON WEDNESDAY TO 9:30 A.M. ON SUNDAY (19TH OCTOBER TO 23RD OCTOBER 2016).


Airfreighted Fresh Indian fruits and vegetables land in-store every Wednesday

4.95

5.95

PER KG

≠∏µ∏d ‹óæ«J

≠∏µ∏d »cƒd

TINDLY

≠∏µ∏d …QƒJ / ∂«à°ùeGQO

≠∏µ∏d É«eÉH

9.95

≠∏µ∏d ö†NCG πØ∏a

≠∏µ∏d óæ¡dG − π°üH

≠∏µ∏d »∏fi − ¢†«HCG ´ôb

WHITE PUMPKIN - LOCAL

≠∏µ∏d »∏fi − ÒÑc ¿É‚PÉH

CUCUMBER - LOCAL

2.95

2.95

PER KG

PER KG

BIG EGGPLANT - LOCAL

PER KG

≠∏µ∏d »∏fi − QÉ«N

CARROTS - CHINA

2.95

PER KG

2.95

PER KG

≠∏µ∏d Ú°üdG − QõL

TOMATOES - INDIA

2.95

RED POOVAN BANANAS

2.50

PER KG

≠∏µ∏d óæ¡dG - ºWɪW

10+105Ũ+0&+#

PER KG

≠∏µ∏d ôªMCG ¿ÉaƒH Rƒe

MEDIUM BANANAS

2.50

PER KG

6.95

PER KG

≠∏µ∏d §°Sh Rƒe

SMALL BANANAS

1.25

CHAYOTE

6.95

PER KG

≠∏µ∏d Ò¨°U Rƒe

GREEN CHILLI

PER KG

≠∏µ∏d äƒjÉ°ûJ

KARELA

6.95

PER KG

7.95

PER KG

≠∏µ∏d ÓjQÉc

DRUMSTICKS / TOURI

OKRA

LONG PADWAL

7.95

PER KG

PER KG

≠∏µ∏d πjƒW ∫ÉaOÉH

SMALL ONIONS

6.95

6.95

PER KG

PER KG

≠∏µ∏d Ò¨°U π°üH

LAUKI

5.95

5.95

PER KG

≠∏µ∏d óæ¡dG − ±ƒØ∏e

CABBAGE - INDIA

PER KG

≠∏µ∏d óæ¡dG − ôªMCG ´ôb RED PUMPKIN - INDIA


3.95

3.95

≠∏µ∏d óæ¡dG − ¿GQƒ°S

≠∏µ∏d óæ¡dG − Qó檰T

≠∏µ∏d Ú°üdG − ¢†«HCG πéa

≠∏µ∏d Ú°üdG − π«Ñ‚R

áÑ∏©∏d ¿ÉªY − ô£a

≠∏µ∏d »∏fi − Ò¨°U ¿É‚PÉH

5.95

≠∏µ∏d óæ¡dG − »eƒd

≠∏µ∏d É«côJ − ¿ƒª«d

LEMON - TURKEY

≠∏µ∏d ΩÉæà«a − »eƒd

7.95

≠∏µ∏d »∏fi − πjƒW ¿É‚PÉH

LONG EGGPLANT - LOCAL

PER PK

áÑ∏©∏d GófÓjÉJ - …óæg ô“

SWEET TAMARIND - THAILAND

12.95

9.95

PER KG

PER KG

6.95

PER KG

LIME - VIETNAM

59''6216#61'5Ũ');26

6.95

%#7.+(.19'4Ũ+4#0

5.95

PER KG

≠∏µ∏d öüe − Iƒ∏M ÉWÉ£H

LIME - INDIA

PER KG

≠∏µ∏d ¿GôjCG − §«Ñfôb

LETTUCE - IRAN

5.95

PER KG

4.95

PER KG

≠∏µ∏d ¿GôjCG − ¢ùN

/75*411/5Ũ1/#0

BABY EGGPLANT - LOCAL

$#$;%#44165Ũ75#

4.95

PER PK

PER KG

PER PK

áÑ∏©∏d ɵjôeG − Ò¨°U QõL

TENDER COCONUT - SRI LANKA

4.95

4.95

4.95

PER PC

IóMGƒ∏d ɵfÓjöS - Ò¨°U óæ¡dG RƒL

WHITE RADISH - CHINA

GINGER - CHINA

VELLARY - INDIA

4.95

PER KG

PER KG

≠∏µ∏d óæ¡dG − …ôdÉa

GREEN EGGPLANT - LOCAL

4.50

4.50

PER KG

PER KG

≠∏µ∏d »∏fi − ö†NCG ¿É‚PÉH

SURAN - INDIA

BEETROOT Ũ+0&+#

3.95

3.95

PER KG

PER KG

PER KG

PER KG

≠∏µ∏d ¿GôjCG - É«dƒ°UÉa BEANS - IRAN

≠∏µ∏d Góf’ƒg - (¿GƒdG IóY) ÒÑc πØ∏a

CAPSICUM (ASRT) - HOLLAND

VEGETABLES PRICES ARE VALID FROM 9:30 A.M. ON WEDNESDAY TO 9:30 A.M. ON SUNDAY (19TH OCTOBER TO 23RD OCTOBER 2016).


AED

24.95/1kg

AED

10/set of 2

Ωƒ«ÁôH Iófl

Iófl AÉ£Z

PREMIUM PILLOW

PILLOW COVER

AED

20/AED

AED

19/SET OF 2

20/900gm

Iófl

Iófl

PILLOW

PILLOW

AED

AED

76/DOUBLE

59/single ∞°TÉæe

30/AED

TOWELS

ôjöS AÉ£Z

COMFORTER

AED

AED

34.95/double

( áLhOõe ) ±ƒ°U á«fÉ£H CORAL BLANKET

22/AED

á©£b 2 Ωƒg ¢SÉjÉe – (OôØe) ôjöS ∞°TöT SINGLE BED SHEET (SET OF 2)

32/AED

™£b 3 Ωƒg ¢SÉjÉe – (øjƒc ºéM) ôjöS ∞°TöT QUEEN SIZE BED SHEET (SET OF 3)

18/SINGLE

( OôØe ) ±ƒ°üdG á«fÉ£H FLEECE BLANKET

35/AED

™£b 3 Ωƒg ¢SÉjÉe – (èæ«c ºéM) ôjöS ∞°TöT KING SIZE BED SHEET (SET OF 3)

AED

10/SINGLE

( OôØe )ôjöS ∞°TöT

FITTED BED SHEETS

76/AED

™£b 3 Ωƒg ¢SÉjÉe – ∫ÉØWCG ôjöS AÉ£Z

KIDS COMFORTER (SET OF 3)

‫ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم‬. ‫ أﻛﺘﻮﺑﺮ‬25 ‫ أﻛﺘﻮﺑﺮ إﻟﻰ‬19 ‫ﻳﺴﺮي اﻟﻌﺮض ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬


Al Maya Weekly Offers - 19th October 2016