Page 1


5.95

≠∏µ∏d ɵjôeCG – ôªMCG ìÉØJ

≠∏µ∏d Ú°üdG - ¢UÉLCG

6.95

≠∏µ∏d É°ùfôa - ö†NCG ìÉØJ

≠∏µ∏d É«dÉ£jEG - »ÑgP ìÉØJ

GREEN APPLES - FRANCE

8.95

9.95

≠∏µ∏d É«dÉ£jEG - Oƒ°SCG ÖæY

BLUEBERRY - AUST.

11.95

≠∏µ∏d É«dÉ£jEG - ¢†«HCG ÖæY WHITE GRAPES - ITALY

≠∏µ∏d É«≤jôaCG ܃æL - øjQGófÉe

RED GRAPES - ITALY

PER PK

RAMBUTAN - THAILAND

AVOCADO - KENYA

MANDARINS - SOUTH AFRICA

11.95

áÑ∏©∏d GófÓjÉJ - ÚJƒÑeGQ

≠∏µ∏d É«æ«c - hOÉcƒaG

14.95

12.95

PER KG

PER KG

≠∏µ∏d É«dÉ£jEG - ôªMCG ÖæY

PER KG

12.95

12.95

PER PK

PER KG

10.95

PER KG

MANGO - KENYA

9.95

PER KG

BLACK PLUMS - SPAIN

≠∏µ∏d É«æ«c - ƒ¨fÉe

áÑ∏©∏d É«dGΰSG - …ôH äƒJ

BLACK GRAPES - ITALY

PEACHES - SPAIN

8.95

10.95

PER pk

PER KG

PER KG

≠∏µ∏d É«fÉÑ°SCG - ñƒN

2#2#;#Ũ+0&+#

≠∏µ∏d É«fÉÑ°SCG - Oƒ°SCG ¥ƒbôH

PEARS - USA

RED PLUMS - SPAIN

9.95

áÑ∏©∏d GófÓjÉJ - Úà°Sƒ¨fÉe

≠∏µ∏d ɵjôeCG - ¢UÉLCG

≠∏µ∏d É«fÉÑ°SCG - ôªMCG ¥ƒbôH

NECTARINES - SPAIN

≠∏µ∏d óæ¡dG – ÉjÉÑH

PER KG

PER KG

8.95

PER KG

8.95

8.95

PER KG

≠∏µ∏d É«fÉÑ°SCG - ¥GQO

ROYAL GALA APPLES - NEW ZEALAND

HONEY MELON - OMAN

7.95

PER KG

≠∏µ∏d GófÓjR ƒ«f - ’ÉL ∫ÉjhQ ìÉØJ

GOLDEN APPLES - ITALY

PER KG

≠∏µ∏d ¿ÉªY - »∏°ùY Ωɪ°T

ROYAL GALA APPLES - ITALY

7.95

PER KG

5.95

PER KG

≠∏µ∏d É«dÉ£jEG – ’ÉL ∫ÉjhQ ìÉØJ

ORANGES NAVEL - AUST.

6.95

PER KG

BANANA - PHILIPPINES

5.95

PER KG

≠∏µ∏d É«dGΰSCG - πaÉf ∫É≤JôH

PEARS - CHINA

RED APPLES - USA

PER KG

≠∏µ∏d ÚÑ∏ØdG - Rƒe

ORANGES VALENCIA - S/A

5.95

PER KG

PER KG

4.95

PER KG

≠∏µ∏d É«≤jôaCG ܃æL - É«°ùædÉa ∫É≤JôH

SWEET MELON - OMAN

RED POMEGRANATE - EGYPT

5.95

MANGOSTEEN - THAILAND

≠∏µ∏d ¿ÉªY – Ωɪ°T

≠∏µ∏d öüe – ôªMCG ¿ÉeQ

≠∏µ∏d Ú°üdG - ƒ∏«eƒH

4.95

PER KG

PER KG

PER KG

POMELO - CHINA

4.95

3.95

3.95

PER KG

PER PK

áÑ∏©∏d GófÓjÉJ - ¿ƒ¨fƒd LONGAN - THAILAND

≠∏µ∏d GófÓjR ƒ«f - …ƒ«µdG á¡cÉa

KIWI FRUIT - NEW ZEALAND

FRUITS PRICES ARE VALID FROM 9:30 A.M. ON WEDNESDAY TO 9:30 A.M. ON SUNDAY (19TH OCTOBER TO 23RD OCTOBER 2016).


Airfreighted Fresh Indian fruits and vegetables land in-store every Wednesday

4.95

5.95

PER KG

≠∏µ∏d ‹óæ«J

≠∏µ∏d »cƒd

TINDLY

≠∏µ∏d …QƒJ / ∂«à°ùeGQO

≠∏µ∏d É«eÉH

9.95

≠∏µ∏d ö†NCG πØ∏a

≠∏µ∏d óæ¡dG − π°üH

≠∏µ∏d »∏fi − ¢†«HCG ´ôb

WHITE PUMPKIN - LOCAL

≠∏µ∏d »∏fi − ÒÑc ¿É‚PÉH

CUCUMBER - LOCAL

2.95

2.95

PER KG

PER KG

BIG EGGPLANT - LOCAL

PER KG

≠∏µ∏d »∏fi − QÉ«N

CARROTS - CHINA

2.95

PER KG

2.95

PER KG

≠∏µ∏d Ú°üdG − QõL

TOMATOES - INDIA

2.95

RED POOVAN BANANAS

2.50

PER KG

≠∏µ∏d óæ¡dG - ºWɪW

10+105Ũ+0&+#

PER KG

≠∏µ∏d ôªMCG ¿ÉaƒH Rƒe

MEDIUM BANANAS

2.50

PER KG

6.95

PER KG

≠∏µ∏d §°Sh Rƒe

SMALL BANANAS

1.25

CHAYOTE

6.95

PER KG

≠∏µ∏d Ò¨°U Rƒe

GREEN CHILLI

PER KG

≠∏µ∏d äƒjÉ°ûJ

KARELA

6.95

PER KG

7.95

PER KG

≠∏µ∏d ÓjQÉc

DRUMSTICKS / TOURI

OKRA

LONG PADWAL

7.95

PER KG

PER KG

≠∏µ∏d πjƒW ∫ÉaOÉH

SMALL ONIONS

6.95

6.95

PER KG

PER KG

≠∏µ∏d Ò¨°U π°üH

LAUKI

5.95

5.95

PER KG

≠∏µ∏d óæ¡dG − ±ƒØ∏e

CABBAGE - INDIA

PER KG

≠∏µ∏d óæ¡dG − ôªMCG ´ôb RED PUMPKIN - INDIA


3.95

3.95

≠∏µ∏d óæ¡dG − ¿GQƒ°S

≠∏µ∏d óæ¡dG − Qó檰T

≠∏µ∏d Ú°üdG − ¢†«HCG πéa

≠∏µ∏d Ú°üdG − π«Ñ‚R

áÑ∏©∏d ¿ÉªY − ô£a

≠∏µ∏d »∏fi − Ò¨°U ¿É‚PÉH

5.95

≠∏µ∏d óæ¡dG − »eƒd

≠∏µ∏d É«côJ − ¿ƒª«d

LEMON - TURKEY

≠∏µ∏d ΩÉæà«a − »eƒd

7.95

≠∏µ∏d »∏fi − πjƒW ¿É‚PÉH

LONG EGGPLANT - LOCAL

PER PK

áÑ∏©∏d GófÓjÉJ - …óæg ô“

SWEET TAMARIND - THAILAND

12.95

9.95

PER KG

PER KG

6.95

PER KG

LIME - VIETNAM

59''6216#61'5Ũ');26

6.95

%#7.+(.19'4Ũ+4#0

5.95

PER KG

≠∏µ∏d öüe − Iƒ∏M ÉWÉ£H

LIME - INDIA

PER KG

≠∏µ∏d ¿GôjCG − §«Ñfôb

LETTUCE - IRAN

5.95

PER KG

4.95

PER KG

≠∏µ∏d ¿GôjCG − ¢ùN

/75*411/5Ũ1/#0

BABY EGGPLANT - LOCAL

$#$;%#44165Ũ75#

4.95

PER PK

PER KG

PER PK

áÑ∏©∏d ɵjôeG − Ò¨°U QõL

TENDER COCONUT - SRI LANKA

4.95

4.95

4.95

PER PC

IóMGƒ∏d ɵfÓjöS - Ò¨°U óæ¡dG RƒL

WHITE RADISH - CHINA

GINGER - CHINA

VELLARY - INDIA

4.95

PER KG

PER KG

≠∏µ∏d óæ¡dG − …ôdÉa

GREEN EGGPLANT - LOCAL

4.50

4.50

PER KG

PER KG

≠∏µ∏d »∏fi − ö†NCG ¿É‚PÉH

SURAN - INDIA

BEETROOT Ũ+0&+#

3.95

3.95

PER KG

PER KG

PER KG

PER KG

≠∏µ∏d ¿GôjCG - É«dƒ°UÉa BEANS - IRAN

≠∏µ∏d Góf’ƒg - (¿GƒdG IóY) ÒÑc πØ∏a

CAPSICUM (ASRT) - HOLLAND

VEGETABLES PRICES ARE VALID FROM 9:30 A.M. ON WEDNESDAY TO 9:30 A.M. ON SUNDAY (19TH OCTOBER TO 23RD OCTOBER 2016).


AED

24.95/1kg

AED

10/set of 2

Ωƒ«ÁôH Iófl

Iófl AÉ£Z

PREMIUM PILLOW

PILLOW COVER

AED

20/AED

AED

19/SET OF 2

20/900gm

Iófl

Iófl

PILLOW

PILLOW

AED

AED

76/DOUBLE

59/single ∞°TÉæe

30/AED

TOWELS

ôjöS AÉ£Z

COMFORTER

AED

AED

34.95/double

( áLhOõe ) ±ƒ°U á«fÉ£H CORAL BLANKET

22/AED

á©£b 2 Ωƒg ¢SÉjÉe – (OôØe) ôjöS ∞°TöT SINGLE BED SHEET (SET OF 2)

32/AED

™£b 3 Ωƒg ¢SÉjÉe – (øjƒc ºéM) ôjöS ∞°TöT QUEEN SIZE BED SHEET (SET OF 3)

18/SINGLE

( OôØe ) ±ƒ°üdG á«fÉ£H FLEECE BLANKET

35/AED

™£b 3 Ωƒg ¢SÉjÉe – (èæ«c ºéM) ôjöS ∞°TöT KING SIZE BED SHEET (SET OF 3)

AED

10/SINGLE

( OôØe )ôjöS ∞°TöT

FITTED BED SHEETS

76/AED

™£b 3 Ωƒg ¢SÉjÉe – ∫ÉØWCG ôjöS AÉ£Z

KIDS COMFORTER (SET OF 3)

‫ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮوط واﺣﻜﺎم‬. ‫ أﻛﺘﻮﺑﺮ‬25 ‫ أﻛﺘﻮﺑﺮ إﻟﻰ‬19 ‫ﻳﺴﺮي اﻟﻌﺮض ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ‬

Al Maya Weekly Offers - 19th October 2016  

All Prices are in UAE Dirhams (subject to change). Offer valid from 19th to 25th October 2016. Retail prices are valid until stocks last. Pr...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you