Page 1

        !"! #$%

jÝu?« W???_« W???U????IŁ

&'() *+ , -*
/&0 1 234 5!6 +1 

7 .889 :.;

.


jÝu« W??_« W?U??IŁ

7 .889 :.;

<


:


Óϻҗ Ït]KÏ ÌbÎLÒ×Ϋ ©±®rOŠd« sLŠd« tK« rÐ˚ ÏÂÎuÒ¹ ÏpÏU?? Ò ©≥® Ïr‡O?? ÏŠ]dÄ ÏsÒ‡L?? Ί]dÄ ©≤® Ò5ÏÒ*U?? ÒFÎÄ ©µ® Ì5?ÏF‡?Ò²?‡?ÎÒ½ Ò„U?]¹≈Ò§ Ìb? ? ? ?̳?‡ÎF?Ò½ Ò„U?‡?]¹≈ ©¥® Ïs¹ÓÏb?Ä Òs¹Ïc]Ä Ò◊«Òd‡?Ï ©∂® Òr‡O?ÏI?Ò²? Î?ÌLÎÄ Ò◊«ÒdÓ‡‡ÏB?Ä U‡Ò½Ïbμ‹ ôÒ§ Îr‡‡ÏN?ÎOÒKÒŽ Ï»u‡Ì‡?CÎG?ÒLÎÄ Ïd?ÎO‡Òž Îr?‡‡ÏN?ÎOÒKÒŽ ÒX‡‡ÎL?ÒFνÒ√ Æ˝©∑® Ò5‡ÓÏU‡]CÄ

$


vÓKÓŽ ¡«Ób?ÓN?Ôý Ú«uÔ½uÔJÓ²= ÎUDÓÝÓË ÎW?]Ô√ ÚrÔUÓMÚKÓF?Ół ÓpÓc?ÓÓË˚ ©±¥≥ ∫…dI« ® °˝Î«bONÓý ÚrÔJÚOÓKÓŽ Ô‰uÔÝ]d« ÓÊuÔJÓ¹ÓË ”U]M«

·ËÔdÚF?ÓL‡ÚUÐ ÓÊËÔd?ÔÚQÓð ”U]MK ÚXÓłdÚšÔ√ ÌW?]Ô√ ÓdÚO?Óš ÚrÔ²MÔ˚ ©±±∞ ∫Ê«dL ‰¬® °˝tÒKUÐ ÓÊuÔMÚRÔðÓË dÓJMÔL‡Ú« s?ÓŽ ÓÊÚuÓNÚMÓðÓË

=


W‡‡b‡I‡ ¨Î«œÒd Îö?I‡ f‡O ÊU ù« Ê√ „—b Ê√ ©…d‡ÒO jË W‡Ò√®‡ UM u√ U ÎU‡Òbb Ϋ“U?N fOË ÆÆ…dU …œ«—≈ Ë√ ¨ÂuKF? Êu UI lC ΫbU? ÎUMzU ôË qI? u?N? ÆÆÂuKF? s‡ÒO?F? odË ¨Âu?d œÒb?? Òj oË d?O? Ë „Òd?? °ÊUM‡Ë ÒVË ¨ŸuAË lËË ¨ŸuCË WUË ¨WHUË ÊU1≈Ë ¨VKË ÒdË ¨t«b≈Ë t‡Òd?IË t Òu ÒdË ¨t«d Ë td?Ë tLE Òd p– wË °tOCË tO UH‡ VzU?F« lMB Ê√Ë ¨WKJAË WKC?F q vK VÒKG? Ê√ ŸUD« r sË ÷—_«Ë «u?L? « U?NM? XI?H?√ w« W U?_« qL?? Ê√ o??«Ë ¨‚—«u?)«Ë °‰U'«Ë ∫rOEF« tK« ‚b!Ë

ÚÊÓ√ ÓsÚO?ÓÐÓQ? ?Ó ‰U?? Ó³? ? −‡Ú«ÓË ÷Ú—Ó_«ÓË  «Óu? ?ÓL? ? ]« vÓK?ÓŽ ÓWÓ½U?? ÓÓ_« U?ÓM‡Ú{Ód? ? ÓŽ U]½≈˚ °˝æ∑≤º Îôu?ÔN‡Ół ÎU?uÔK‡Óþ ÓÊU?Ó Ôt]½≈ ÔÊU?ÓÚ½ù« U?ÓNÓK?ÓLÓŠÓË U?ÓNÚM? ÓsÚI‡ÓH?ÚýÓ√ÓË U?ÓNÓMÚKL?Ú×Ó¹ ©»«e_«® Ëb?O? U?NU?O Ë√ U?N?O ÊU? ù« gO?F w« ¨WKzU?N« W?L?C« ozö?)« Ác" «c" oË Íd?&Ë ¨WD«Ë ôË d‡Òb ö? oU?)« ”uU l?OD ÆÆÎö?O?#{ Ϋd?O?G?! rJ UN?‡HO$Ë ÍÒœR ¨W?O U s Ϋ¡e U?N—Ëœ nÒK ôË wM ô W?z«œ ”uUM« °…—U ôË …dU dO% UNFOË UNIK

ÚÊÓ√ ÓsÚO?ÓÐÓQ? ?Ó ‰U?? Ó³? ? −‡Ú«ÓË ÷Ú—Ó_«ÓË  «Óu? ?ÓL? ? ]« vÓK?ÓŽ ÓWÓ½U?? ÓÓ_« U?ÓM‡Ú{Ód? ? ÓŽ U]½≈˚ °˝UÓNÚM ÓsÚI‡ÓHÚýÓ√ÓË UÓNÓMÚKLÚ×Ó¹

>


qdË ÆÆ©±®q‡? ô w« W‡LEM*« U?N—Ëœ UNJK w —Ëb fL?A« Ác" ¨UNM …œ«—≈ ö U?NF«u »c‡&Ë ¨UN tK« U"—Òb‡? w« UNH?O$Ë ÍœR‡ UN?‡ÒF√ °ÎöU ¡«œ√ Òw uJ« U"—Ëœ ÍÒœR‡ Í—«uË ¨U"¡U?M√ u??IË ¨U??N??—“ Ãd??Ë ¨U??N?—Ëœ —Ëb ÷—_« Ác"Ë °UNM …œ«—≈ ö tK« W‡ÒM oË UNFOUM dHMË ÆÆvu*« «c"Ë ÆÆV? «Ë ÕUd« Ác"Ë ÆÆV «uJ«Ë Âu?M« Ác"Ë ¨d?L?I« «c"Ë Ê–S U?N Q??A wC9 U?NK? ÆÆœU"u« Ác"Ë ¨‰U??'« Ác"Ë ÆÆ¡U?*« «c"Ë ¨¡«u?N« °WËU ôË Òb‡ ôË UNM bN ö t#OA* lCË ¨UNz—U ·dFË ¨UN‡Ò— ÆÆW‡ÒO«c« W?dF*« W U?√ ÆÆ©≤®…œ«—ù« W U?√ ÆÆWF?« W U√ s? XIH√ b?I °W!U)« WËU;« W U√ °˝ÔÊUÓÚ½ù« UÓNÓKÓLÓŠÓË˚ Ád‡Òb? t?u?U v≈ Íb‡?NË ¨Á—uF?Ë t? «—œS tK« ·d?F Íc« ÊU? ù« tKLË tœ«—S tK« lODË ¨Áb?N Ë tËU0 ”uUM« «c?" oË qLFË ¨ÁdBË q w u"Ë ÆÆt«u?NË tuO? …b"U?Ë ¨tU%e Ë tU?«d « WËU?IË ¨t? HM ÍÒœR‡ s√ v≈ ·—U? u"Ë tId —U?? „—b ¨bd? «uD)« Ác" s …uD °odD« «c" t ¨…Òu?I?« qOKI« ¨r??(« d?O??G?B« ‚uK<« «c?" U?NKL?? W?L???{ W U?√ U??N ≈ ‰u?O*«Ë U?eM«Ë «u??N?A« t?ËUM Íc« ¨d?L?F« œËb??;« ¨‰u?(« nO?F?C« °ŸUL_«Ë Æ·dB U"bF UË ≤∏∏¥ ∫µ ∫ʬdI« ‰ö$ w ©±® ÆU"bF UË ±≤¥ ∫≤≤ ∫duM«Ë dd« ∫dE « ©≤®

9


°˝æ∑≤º ÎôuÔN‡Ół ÎUuÔK‡Óþ ÓÊUÓ Ôt]½≈˚ ¨tz—U v?≈ WK!«u« W??d??F*« v≈ qB? 5 ÆÆW??F???U? iNM 5 U??Q?? ¡«b?‡"ô«Ë W?d?F*« ÆÆt‡Ò— …œ«—ù WKUJ« W?UD«Ë ¨t?u?UM d?U?*« ¡«b?"ô«Ë WuN s t?O≈ XK!Ë U q- v≈ ¨U"—U¬ wË ¨UNF?O w qB w« WUD«Ë ¨…dU? ·d?F w« o‡zö?)« ÆƉU?'«Ë ÷—_«Ë «uL ?« w ‰UL Ë d? Ë tœ«—≈Ë tu?U Ë UN‡z—U 5?Ë UNMO ‰u% ôË ¨…d?U? lODË ¨…dU? Íb?NË qB 5 ÆÆ¡«œ_«Ë W??UD«Ë œU?O‡I ô« s UD??-*« U?N b?F?I?‡ ôË ¨qz«u?(« ÂU??I? v≈ ÎU?‡ÒI? q?B t S?? ¨bd? „—b?? Ÿ«Ë u"Ë ¨W?? —b« Ác" v≈ ÊU?? ù« °bd tK« oK 5 ÊUJË ¨.d

WHB Îö?L ÊU? r sË ÆÆt M wM jU ¨lDU? Òw b ÊU ù«Ë °tdDH W U_« UM?—U WK ?K w W??U?" W??IK “U?????$ ©…d‡ÒO?? j?Ë W‡Ò√®‡ s? U"Ë WIK(« Ác" UNM nAJM‡ w« ZzUMU bO?F b v≈ jd U dOBË ¨Yb(« ¨ÎU?e? V?K!√Ë ¨ÎWE‡I Òb‡√ Êu?J Ê√ UM VO?N U?Mu? U? q Ë ¨U œU??N? s °ÎUJU9 rE√Ë ¨ÎUb a—√Ë ÆÆsœ ôË f‡M ôË t sË ô ©±®©wU?≈ À«d W?‡ U?I‡ «® Ê√ WUJË Ê√ ÊËœ ÆÆW‡ÒOLK?F« UNUI?ODË W?« ÂuKFU oÒK?F‡ UbM ¨W?O?! WUJ ¨ÂuKF« Ác" ZzUM © W‡ÒOI eO U O*« ® W‡ÒOH KH« «dO? ‡H« v≈ WIDM*« Ác" “ËU& Òs‡H« v≈ ôË ¨t?—UË tU?A Ë ÊU? ù« fHM W‡ÒO?H ?KH« «dO? ?H‡« v≈ ôË ÆU"bF UË ±¥± ∫VD bO ∫odD« w rUF ∫dE « ©±®

;


bUB Èb≈ p– ¡«—Ë ULO UNM‡JË ÆÆÎU?FOL W‡Ò—uFA« «dO‡F«Ë »œ_«Ë °UNK e‡ «u(« lO‡O9 tLN Íc« ÊUD‡OA« »e r ? v≈ t??U?√ c‡HM? wJ ¨—Òu?B?«Ë …b??O‡I?F« e?? «u? p– ‰Ë√ wË °w UD‡OA« rN‡UA tU√ tO ‰Ë«e ¨— Òb‡ ÌŒd‡ u"Ë ¨wöù« rUF« ÂuKF« ¡«—Ë ULO ‡ „UM" Ê√ dF ©…d‡ÒO)« ju « W‡Ò_« s œ® r‡ÒOI« sÒb«Ë ∫WUI‡-« s 5u ‡ W‡ÒOKLF« UNUIODË W« °wöù« —Òu‡B« b«u vK WLzUI« W‡ÒOöù« W UI‡ « …b?U?? v≈ U??NK l d‡ v?Ò‡ Z‡"UM v?K W?LzU??I« Èd??_« W? U??I‡ «Ë °t «eO w tK« v≈ l d ô ÎUN≈ ÍdA« dJH« WU≈ w" ÆÆ…b«Ë wF??«u?«Ë ÍdJH« ◊U???AM« ‰u??I??? qJ WK?U?? W‡ÒO???ö??ù« W??U??I?‡-«Ë ◊UA‡M« «c" Òu‡/ qH‡J? U hzUB)«Ë Z"UM*«Ë b?«uI« s UNO?Ë ÆÆw U ù« °ÎULz«œ t‡ÒuOË W‡ÒO?UMB« …—U?C?(« t?OK XU? Íc« Òw?d??« ÁU&ô« Ê√ r?KF Ê√ wHJË U??F??U??'« w Q??A? U/≈Ë ÆÆU‡ÒË—Ë√ w ¡«b???« Q??AM r …d??{U???(« W??O‡ÒË—Ë_« wö?ù« —Òu?B??« s tu?!√ Ϋb?L??‡ ? ÆÆ‚d?A*«Ë fb _« w W?‡ÒO?ö?ù« °t«u√Ë t«dbË ¨W‡ÒOF«u« tFOË ÊuJ« v≈ ¨tUNO uË t?O?ÒLM? d?L??«Ë ¨ZNM*« «c??N UÒË—Ë√ w W‡ÒO?LK?F« W?C?NM« XÒKI?‡?« r rU?F« «c?‡" b?ÚFÔ V? wö??ù« rU?F« w ÎU?ÒOzU??N „dÔË b? Ô— U?LMO? ¨t?O?ÒdË sU UN?CF q«u qFH ¨tUÒu?IË Òwöù« —ÒuB« hzUB? s ÎUÒO—b °ÊUDOA« »e ŸU√ s tOK ÂuN« w qÒ-L UNCFË ¨lL:« VO d w

8


W‡ÒœU??I‡?ô« tu??!√ 5Ë t?? ???‡« Íc« Z?NM*« 5 U? U‡ÒË—Ë√ X?FD r ¨…œUF?« —Ëœ s U"œËd ¡UM√ w ¨tK« s ΫbOF ÎU?ÒOzUN t œdË ¨W?ÒOöù« °tK« rU ‡ ΫËbË ÎUOG ‡ ”UM« vK qOD‡ X U w« wK"U'« dJH« ÃU ≈ ÊQ t Q ‡ tKL ÒwË—Ë_« dJH« ÃU `!√ pc Ë UN?U√ s W?HK‡ W?FO? «– ¨d¬ ÎU#?O ‡ ŸU?I« lOL? w ÊU“_« lO?L w —ÒuBK ÎöO?!√ Ρ«b t«– Xu« w WœUFË ÆÆwöù« —ÒuB?« UÒu‡I s °Òwöù« ô≈ c?Q ô√Ë ¨U"b?Ë Á—u?B U?Òu?I? v≈ l d Ê√ r?K *« vK V ËË rKF ¨wI rK? s ô≈ c?Q ö? ô≈Ë ¨t? ?HM ŸUD?« Ê≈ Òw U‡Òd« —b?B*« s °tM c_« v≈ tM#LD U Á«uIË tMœ s sÒb‡« U?Nd?F ô ©wö?ù« —ÒuB? « b«u?® s ©rKF « ® qB? WUJË ÊU ù« dE w …d‡R*« …b?O‡IF« rO"UH0 WIKF?*« ÂuKF« qJ h ULO? r‡ÒOI« ¨‚ ö??_«Ë ¨rO‡I«Ë ¨ŸU??{Ë_«Ë ¨w U?? ù« ◊U??AM«Ë …U??O??(«Ë œu?? u« v≈ °w«uM« Ác" s ¨tUA Ë ÊU ù« fHM oKF U dzUË ¨«œUF«Ë °©ju « W‡Ò_« W‡ UI‡ v ≈ qb*«® W‡ÒOL"√ wQ UM" sË w tK« s?œ —«d?≈ w Òw?Nù« —b?I« …«œ√ Êu?J Íc« sR*« d??B? Ê√ ¡U?? — w sÒb?« «c" ZNM r?OJ%Ë ¨d??A??« …U??O?? w? o(« ÊUDK 5?J9Ë ¨…U??O??(« ÕöB« oOI%Ë ¨rN«u√Ë rN?OC√ w tFd cOH?M‡Ë ¨rNLE √Ë rNU{Ë√ °WFdA« ÁcN ¨÷—_« w ¡ULM«Ë …—UND«Ë ¨dO)«Ë
°œ«b «Ë oO u « ∫‰Q√ tK «Ë °œUd «Ë ÊuF «Ë °VO lOL t≈ ‡±¥≤∏ Âd s ≤ ∫w X uJ «  ≤∞∞∑ d UM s ≤± t‡— u‡H w‡‡«— ©wHd*«® aOA « bL bL bF tuKË Y b(« –U √ WOöù« U«—b «Ë WF dA « WOK ÎUIU ‡ X uJ « WFU

.


jÝu« WÒ_« WUIŁ v≈ qšb*« : Yb‡(« ‰U‡?? w d?{U?(« d?B?F« w ©W‡U?I?« ® kH ‰U?L?F??« ŸU‡ r s‡?Ë ¨·dD rK?‡ q‡ s c?‡ _« U??N œ«d?Ë ÆÆ«d??{U??;«Ë nO?Q??«Ë

s‡ ¡w q rÒKFË ¨ÎU?H‡ÒI?? ÊuJ ¨¡w q s ÎU? O? rKF® ∫Êuu?I °©±®©ÎU*U ÊuJ ¨¡w W‡ÒOö?≈ WUI‡ `ÒK?Ë ¨tMœ s …dOB vK Êu?J Ê√ rK*« w ÊQA«Ë °UN‡Ò — Ê–S 5 q UNK √ wR ¨ŸËdH« WIU ¨‰u_« W‡ U ¨Ÿu?{u*« «c w «d?{U?;«Ë U?HR*«Ë «d9R*« …d?? s rd« vK Ë °WUI‡K tOK ÎUIH‡ ÎUHdF b$ r ©uJ uO« ® t?O≈ X œ Íc« wU?« w*UF« d9R*« ÊU?' Èb?≈ XAU b?Ë ÂU? »¬ ‡ fD√ ∂ v≈ “u9 ‡ u?Ou ≤∂ s …d?H« w ©pO J*« ® w bI?FM*« lË ÆÆW?U?I‡« nd?F XA?U ¨WËœ ©±≤π® s ÊuK2 Ád?C?Ë ¨Â±π∏≤ ¨…œÒb‡ d?OË ¨WC?U ‰«e ô ©WUI‡ ® WLK Ê√ vK Êu? —UA*« lL!√ p– d?! w« UA?UM*« w ”u?LK lu t U√ b? UN?u?NH? Ê√ s rd« vK °Â±π∑∞ ÂU ©WÒObM«® WMb w WUI‡K ‰Ë_« w*UF« d9R*« œUIF« cM Í√ ∫ÕU??d« nO??I‡? ∫‰U??I ¨U‡ÒO????(« w ©ÓnIÓŁ ® …œU?? qL??F????Ë °©≤®Á«Òu ∫ÎUHOI‡ nÒI‡ ∫‰UIË ¨UNu ÆtIO—Ë Í—uM« wMG« b% —u bK µ¥ ∫W‡ÒO d WHK u ©±® Æ©nI‡ ® jO;« ”uUI«Ë ¨»dF« ÊU ©≤®
∫U‡ÒuMF*« w qLF Ë ‰U ©t d?H& «–≈® ∫tÔ‡ÚH?I‡Ó Ë ¨©tÔ‡c® ∫Ó¡wA?« ÔXÚHIÓ‡ ∫b—œ s« ‰U ©µ∑∫‰UH_«® °˝»ÚdÓׇÚ« w rÔN]MÓH‡ÓIÚ¦Ó‡ð U]SÓ˚ ∫vUF tK« ‡ nIÓ‡ Ë ÆÆÎU?HO?H? ÎU–U? —U? Í√ ∫ÎWU?I‡ ‡ ·U?I« rC ‡ q!d« nÔI‡ Ë °ÎUMD ÎU‡–U —U Í√ ∫ÎUHÓI‡Ó ‡ ·UI« dJ

Ôœ«d*«Ë ¨¡U? –Ë WMD Ë– Í√ ∫ÏnI?‡Ó Ïs‡IÓ ÏÂö? uË ∫…d??N« Yb? wË °©±®tO≈ ÃUÔ U0 WdF*« X U t√

«–≈ ∫…b?? vÚËÓ√ w W??UM?B« Ë√ rKF« ÔX?ÚH‡IÓË® ∫Íd??A????e« ‰U??Ë U* p‡ÔH??O?uË pH?O?I‡? ôuË ¨t?H‡]IË t]œ√ ∫“U?:« s?Ë ¨ÁÓc?√ Xd?√ °©≤®©„b vK ô≈ ÔXHI‡Ë ÔXÒc‡N qË ¨ÎU O XM ∫w WUI‡U «c vK Ë

c√ W?dË ¨W?MDH«Ë dÓHE«Ë ‚c?(«Ë ¨.uI? «Ë VcN? «Ë Wu ? «® °©tO≈ ÃU Ô U0 WdF*« UË ¨tLNË rKF« ª©WUI‡® WLKJ ‡ Òb(U tM d‡Ò%F U uË ‡ lU lU! ÏndF „UM fOË w ‡ wMFË ¨v?Ò? «¡U?≈Ë ¨…d?O?? ôôœË ¨Èd?%?? œU?F √ «– U?N_ °…Òb‡ UuË ¨ÎW‡ÒL! ÎU‡U¬ ‡ ÂUF« U—U-≈ s 5—«b« ÷d???F U?? „UMN?? ÆÆUb?Ë W??U?I‡?U ÎU?U?? «c fOË WFz«– W?FzU X%√ w« U?KDB*« s dOJ l?U*« lU'« ndF« W u?F Æ©nI‡ ® »dF« ÊU ©±® Æ©nI‡ ® Wö%« ”U√ ©≤®
UKDB*« Ác?N WËdF? sJ r «¡U ≈Ë ¨…bb! ôôb d?BF« «c w °©WÒO b*«®Ë ©…—UC(«®Ë ©ÒsH«® ∫q ¨q% s ‰ULFô«Ë q_« YO s °«—U% ô« ·ö ô «—U%F« XHK « UM sË ∫©±®wÓLÔ‡« ÂÒö s bL ‰U

rKF« ·U?M√ dzU? ?? rKF« q?√ U?N??d?F ÏW??U?I?‡Ë ÏW?UM? d?F??AKË® tH?I‡ U UNM?Ë ¨Ê–_Ô « tHI‡ U? UNMË ¨5F« tH?ÓI‡ÚÓ U U?NM ¨UUMB«Ë °©ÊU K« tHI‡ U UNMË ¨bO« s « Èb wMF ©WUM ® WEH Ê√ w œ_« b?IM« w 5?U%?« iF rN b?Ë

‰ö?I ?« vK h s Ó‰Ë√ ÂÒö s« ÊU? ∫©≤®‰U?I d?FA?« bI Ê«e?O ÂÒö? Áb?I?M Í√ ‡ d?F??AK qF??! 5" ¨’U? —Ëb b??UM« œd??Q? ¨wœ_« b??IM« —UMb«Ë r—b« bU Ê√ U?LK UN rK?F« Ôq√ UNMI ©W?UM® ‡ tOK rJ(«Ë s vK Òœd ÊU? tÒKFË ¨dE?M«Ë WMU?F*U U?LN?Hz«“ s U?L?N??O? ·d?F U?? ÊuJK1 ô r?Ë td??U??F?? s d??F??A« b??I w Yb??(« v≈ ÊuËU?D °©p– s rNHF w« ©WU?I‡ ® W?LK s ÂÒö? s « t?OMF? U? ‰u? ÎU?LzU? ‰«R?« vI?% UMË ‡ ©WUI‡® WEH ‰ub ÊS ·œ«d« wHM ÊU «–S Æ©WUM® WEH vK UNHD U0 tM d?%F? Ê√ sJ1 U Ë√ ¨…—b?I«Ë rN?H«Ë ‚c(« wM?F ‡ tö? s rN?HÔ UL?

°©W‡ÓJ‡ÓKÓL‡«® vL Æ∂ ∫ÂÒö s « ∫¡«dFA« UI%- ©±® Æœ ∫»dF« bM w œ_« b?IM« a—UË ¨≤¥ ∫VOD)« …œu dL ∫W‡?ÒOöù« WUI?« w U; ©≤® Æ∑∏ ∫”U% ÊU≈
tLN? vK …—b‡I« Í√ ÆÆdFA« WJK XU? dFA« v≈ WLKJ« XH?O{√ «–S °ÁbIË t‡cË vK ‰b‡ Ê√ lM1 U? ÓWL fO‡K Òs‡ Ë√ rK v≈ ·U?C Ê√ ÊËœ XIK-√ «–≈Ë °©WUF« WUI‡«® ÂuO« tOK oKD U wË ¨ÎUC√ WUI‡ dMK Ê√ p– vMF ÊS W?UI‡ dFAK ÂÒö s « qF! «–S v≈ W?UI‡?« XHO?{Ô√ U?LK ‰ub*« ŸuMË ¨…dz«b« l?Ë ¨©W‡ÒOœ_« W?UI‡«® ¨©W‡ÒO—U « WUI‡«®Ë ¨©W‡ÒOdA« WUI‡«® ∫‰uI ÊQ? ¨’U s Ë√ rK °p– uË ¨©W‡ÒOD« WUI‡«®Ë ¨©W‡ÒOH KH« WUI‡«®Ë ‡dO?H?« «c vK ‡ U?N fOK ¨¡w v≈ UN?U?{≈ ÊËœ WEHK« d? – «–S ÂuKF« »Ëd{ rN w tÔJ‡ÓK‡Ó XU? ÏÊU≈ UN nB« «–≈Ë ¨ÂuLF«Ë ŸuM« ô≈ w ©n‡]I?*« ® kH t?OK? ‰b «cË ¨ÂU? t?!u …b?O?! ÎWJK ·—U??F*«Ë ÊuMH«Ë °©±®dBF« «c w lzUA« ÕöDô« ∫UN≈ «uUI UN ÎUHdF «uFC Ê√ s‡ÒOu d« iF ‰ËUË

«—U?N*«Ë «œUF«Ë b?OUI? «Ë «bI? F*«Ë qÔ?ÔL‡«Ë —UJ_« W?uL?® t?BB?I w{U*« À«dË ¨ÍdÓÔ_« ÂUEM?«Ë …UO?(« »uK√Ë ¨dOJH? « ‚d#Ë U ?R*« WF?O#Ë ‰U?Bô«Ë ‰UI ô« q?zUËË ¨tUD√Ë ÁdO?#U√Ë tU«Ë—Ë °©≤® ©b"«u« lL :« w WOUL !ô« ÕöDô« w (Culture) W?LK? t?OK ‰b Íc« Âu??N?H*« l oH?? «cË Æ≤µ ∫W‡ÒOöù« WUI« w U; ©±® Æ≥π ∫tU—Ë oOH Æœ ∫…dUF*« WO d« ©≤®
©±π±∏ ® (E.B. Tylor) ©—u?KO? ® ÂU?√ c?M ¨Y?b????????(« Íe????????O?K?$ù«

À«d s U? W?U?L?! w? qB?% U? WKL?!® ∫uË Íe?OK$ù« w?!uu Ëd?_« wLKF« ∫Í—U?C?(«Ë ÍœU?I? ?ô« À«d « s?Ë ¨W‡ÒOKL?F«Ë W‡ÒdEM« W?d?F*« °©±®©l«u« vMF*U ¨wMH«Ë wH KH«Ë

ÂuKF« ® ∫U?NQ wöDô« v?MF*U W?U?I‡« Íu?GK« lL?:« ·Òd? Ϋd?O? √Ë °©≤®©UN ‚c(« VKDÔ w « ÊuMH«Ë ·—UF*«Ë

:  

Ê√ ©u?O≈® 5‡ÒO d?G« 5??U?%« iF Èd sbU W?U??I‡« W?ö? ‰u?Ë W?UI‡« b? Íc« ©bu —√® vK pc Òœ— ¨sÒb‡?K ÎUL?O?& ô≈ X?O W?U?I‡« °©≥®sb« s qL√ W‡ÒOC? t√ vK sb« v≈ dEM W?UF w d?G« dJH« Ê√ kö Ê√ V UMË UL? t'UFË ¨W‡?ÒO UL?!« …dU& sb« ^b‡ÓFÔ U?L ¨WH?KH« ^h4 W‡ÒOIe?OU?O r Ê≈ ‡ ÎU?FU? Èd ôË ¨tU?‡ÒR?Ë lL??:« d«u& s Èd? √ …dU& Í√ ZU?F ‡ W‡ÒO??H?K W‡ÒO??C? tu? Y?O? s ‡ sb« ŸU?C?? ≈ s ‡ ÎU‡Ò—Ëd?{ p?– b? U* Ìt ¬ d?O? ¨W‡ÒOH?KH« U?«—b« —uD s W?6?UM« …bb?'« W‡ÒdJH« rOU?H?LK wMb« Ÿ“«u« ÊUDK nF?{Ë ¨rOI« —UœË ¨…b?OIF« —UO?N« s p– s rM °…UO(« ŸU{Ë√Ë ¨”uHM« vK Ʊ ∫XuJ« WFU! ∫W‡ÒOöù« WUI« ©±® Æ©nI ® jOu« rF*« ©≤® Ƶ ∫wu(« bL bL√ Æœ ∫Yb(« dFA« w a—U«Ë WUI« …bË ∫dE« ©≥®
U?Ë lL?:« s sÒb« qB?H Ê√ vK t?H w d?G« dJH« «c ’d? UL?

°V W‡ÒOËd« —u_« w ÁdBË ¨ŸU{Ë√Ë rE s t qB U?N??‡ö?? bb‡%Ë ¨W??U?I‡K? 5ÒO d?G« 5??U?%?« d?O???H ÊS?? «c vK Ë d?ÒOG?« q«u? s Îö?U Ë√ ¨t «d d?UM s Ϋd?BM tu? YO s? ¨lL?:U

ÊUDK« Á—U?%? U ¨ÊU?ù« …U?O s ÊuJ? Ê√ V YO sÒb?« lC ô ¨tO? »U?%?√ ÓÂU?6?«Ë ¨t?U?E Ó—«d?I??«Ë lL??:« ÓpU9 sL?C? Íc« ¨Ÿ“«u« Ÿ“UM« vK ”UM« 5? qU?F?« ÂU‡O?I ÊU?L?{ Ód??O? Êu‡JË ¨t?O? WMOQ?L?D«Ë W‡«d« ‡ w d?G« dJH« «c dEM ôË Æd?=O)« d?L?*« ÊËUF?«Ë ¨WH?BÒM«Ë ¨W«b?F« b «u? t√ —d?I w« WKO?_« t‡I?OI? WË«“ s sÒb« v≈ ‡ W‡ÒœU?*« tOK dDO? Íc« W?L?O?I ÊU?‡1ù« b? R Íc« u?N? ¨W?ÒO? U??L??!« …—Ëd?{ t√ U?L? ¨W‡ÒO?U?≈ …dD Ë√ W‡DK ^Í√ f?HM« vK tÓUDK w?«b‡ X?OË ¨W?ÒOU?ù« W?«d?? Ë WKO?C?H« °©±®ÂUE Ë√ …u‡ ÆÆr‡=O‡I« s?Òb‡U ÎU‡I?O Ë ÎU‡-U?%—« j%d W‡ÒO?ö?ù« W?U?I‡« b?$ UM sË w« W‡ÒOU_« rO‡I« s ÎU‡ÒO? ΫdO‡%F dÒ%‡F w« pK w WI?(« WUI‡« Ê√ p– t?N!Ë t rÔdË ¨…bb« t? d j%CË ¨W?OB?« tö lL?:« wDF ZzU ÊS? ¨ULNMO? ÂU« qBH« lËË rO?I« s WUI‡?« XeF« «–S ÆÆ…b?Od« V% ‡ W?UI‡K ’UM ö ¨ÎUF? lL:«Ë rO‡I«Ë WU?I‡« vK fJFM U/≈ p– ô –≈ ª◊U‡D?ô« s lL????LKË ¨œu?L?)« s r?O?IKË ¨—u?L??C« s ‡ p– w UNU? b& r «–≈ rOI« UO% Ë√ ¨UËc‡G b?— dO s WUI‡« u?LM Ê√ —uB ¨tU?“√ b‡AË ¨tö?JA rU?H‡? Ê√ s b ö lL?:« U?√ ÆÆl«u«Ë oO?%D« Æπ± ∫“«—œ tK« b% bL Æœ ∫sb« ∫dE« ©±®
¨qKF« t??d??H? v? d?L??*« ÃU?ù«Ë ¨Íb??'« „d???« s Ϋe?!U? `?%?BË °©±®ŸUOC« te1Ë ¨À«b_U nBFË

: ! 

W??U?I?‡« nd??F w 5LK?*« 5??U?%?« d??? √ t???? ‡ pc? ‡ U?M sË

WUF« W‡?ÒOöù« W‡Ò_« U=uI? Y rK® ∫UNQ ÂUF« vM?F*U W‡ÒOöù« W?GK«Ë ¨wö?ù« sÒb?« s ÊÒuJ ‡ w «Ë ¨Ud?{U?"Ë U?N??O?{U0 W?IKF? *« ¨„uK « ◊U/√Ë …—UC(«Ë ¨rJ(«Ë ÷—_«Ë ¨À«d «Ë a—U «Ë ¨W‡ÒOdF« °©≤®©WuM *«Ë Wd A*« …UO(« VOU√Ë Ê«bK%« U??F??U? W‡?ÒO?ö??ù« U?«—b« U?‡ÒOK rzö n?d?F??« «cË °W‡ÒO%M!_«Ë W‡ÒO dF«

:"# ! 

¨wö?ù« sÒb?‡« U?u?I? w Y?? ÏrK® ∫U?NQ ’U??)« vMF*U Ë Ác UNM? XOIÔ ?« w « —œUB*«Ë ¨d?{U(«Ë w{U*« w Uu?I*« pK —U¬Ë °©…ed W‡ÒOUL!≈ …—uB UuI*« U?F?U?! w W‡?ÒdEM«Ë W‡ÒO?LKF« b?U?F*«Ë U‡ÒOKJ« rzö? nd?F?« «cË °W‡ÒOöù«Ë W‡ÒO dF« Ê«bK%« Æ≥∂ ∫W‡ÒOöù« WUI« w U; ∫dE« ©±® WFU! «d cË ¨±≥ ∫tU—Ë bL Âö« b?% bL Æœ ∫W‡ÒOöù« WUI« w U«—œ ©≤® Ʊ≥ ∫ÊUN%M« Æœ ∫W‡ÒOöù« WUI« ∆œU%Ë ¨±≥ ∫WUI« w U;Ë ¨∂ ∫XuJ«
:&'() ! 

¨«b??? ? *«Ë «d‡=O??G? *« w Y?? ÏrK® ∫U?NQ? „d??A*« v?MF*U Ë Ë√ ¨WU W‡ÒOöù« W‡Ò_« UuI0 oKF? w « …d{U(«Ë WO{U*« UNA«Ë °©WN=!u WFMI …—uB WU wöù« sÒb‡« UuI W‡ÒOö?ù« U«—b«Ë sb« ‰u?√Ë WFd?A« UOK rzö nd?F« «cË °©±®W‡ÒOöù«Ë W‡ÒO dF« Ê«bK%« UFU! w WBB4*« …—Uù«Ë ¨…e d? …—uB n—UF« Ác Uu? s …œUù« …—Ëd{ ÈdË °U u{u*« pK w WKO_« l!«d*« v≈

:*+ ,- . / ©b√ bL ® Âöù« v≈ tK« Á«b Íc« d‡ÒJH*« tU U d c Ê√ UM VODË

lO?L!Ë ¨W‡ÒO U? ù« UU?I‡« lO?L! Ê√ a—U? « U d?® ∫©≤®‰U:« «c w lO?L! w? ÒdL‡ U?N ≈ ÆÆW‡ÒO?(« UMzUJ« t??A ÏW‡Òu?C ÏÂU? ?!√ ¨U‡ÒO b*« ÒVA?‡ r ¨bu? U??N ≈ ÆÆU???N Òd?9 Ê√ V w ?« W‡Òu???C??F?« …U??O???(« —«Ëœ√ r ÍËÚc U?MU U?UI?‡U ÆÆd?_« d¬ w vK?« UN?—b r ¨ZCMË bÔË d?ÓÔ√ UU?I‡ ‰U:« ` ?HË UN?U√ d¬ w u9 ÆÆÎU«d qO? ? °øÂöù« ‰U" Ê–≈ Ác√ °ÎUb" °W‡ÒOD …dE ‰Ë√ ¡UI≈ bM pc dN& U0— Ʊ∏‡±¥ ∫W‡ÒOöù« WUI« w U«—œ ∫dE« ©±® ±±≤‡±∞π ∫ŒËd d?L ∫W?L!d ©fU? bu uO® b?√ bL? ∫‚dD« ‚d?H v?K Âöù« ©≤® Æ·dB

$%


s ΫbN?Ë ¨Î…bO ÎW?CN bN W‡ÒO?öù« WUI‡« Ê√ t?O p ô U2 Ÿ«u √Ë ‰U??L??_« Óqzö??! Ó‰U??!d?« rNKÔ U?? …u??I« s? U??N ÊU??Ë ¨—Uœ“ô« r ÆÆ…bb?! ÎôËœ X?IKË ¨»u?F?A« rU?F?? d?ÒO?' b?IË ¨W?O???C? « b?NA Âu?O« ¡ôË√ s UË ÆÆ¡U?u?! W?LK X?√Ë ¨Ób?—Ë XÓMJ °ød_« w U q «c q sJË °UNö «Ë ÂU « UN#UD « ÎU!U? fOË ¨d_« U‡ÒO? b*« s W‡ÒO b fO Âö?ù« Ê√ bI ?F UM «–≈ w »uF?A« t qLF? tK« tÒM ÏŸd u q ¨rœuN?!Ë dA?« ¡«—ü ÎUDO °ÎUU9 ‰Òb‡ n‡u*« ÊS ÊUJË ÊU“ q ÎU?d? UM‡U?Òô ÎW?O? ‡ U œU?I‡ ?« w ‡ W‡ÒO?öù« W?U?I‡« X U? «–≈Ë ÏWF{U U?UI‡« dzU UN ≈ ∫‰uI Ê√ Ϋb√ lOD ? ô c MO" UM S ÆÆÎôÒeM ÆÆÎôö « d?NE U Ê≈ r ¨W‡Òu?CF« …U?O(« 5 «u‡I Ï…b‡ÒO?IË ¨se« —Ëd* ô UN? √ UNK ?Ë UNuL? s mK w « UMuK‡ w Êö? ΡöË ÎUu? ô≈ fO °w“_« uB« v≈ lL b ‡d{U?(« UÒu/ l ‡ W‡ÒO U ù« Ê√ vK ‰b …dU& Wö? WL fO r ¡U?ù« …dJ w?M Ê√ lD‡ ? r? U?N ≈ ÆÆÂö?ù« s ÒVA‡ Ê√ X?UD ?« v√ U?LMO?" ¨qF?H Ê√ Âö?ù« ŸUD ?« U?L? ¨wKL? ”U?√ vK w U? ù« °©W‡Ò_«® ∫UOKF« W‡ÒOuI« …dJH „UJ‡ "ô«Ë ÂœUB « ‰¡UC ÎU‡ÒOUL? !« ÎU"d bOA‡ Ê√ lD r UN ≈ °wöù« wUL !ô« ÂUEM« w - U ‰U vK ÎöF tK√ 5

$


ôË ¨s_U Á—uF w be Ê√ ôË ¨ÊU ù« —b ld Ê√ lD r UN ≈ °tœUFË w"Ëd« tzU!— w ¨t??O≈ qË U? q? w Íd?A??« fM'« Èd —u??_« Ác lO??L?! wH?? Âöù« ÊQ ‰uI« —d U? sQ ÆÆwöù« ZNM*« tMLC UL ΫdO? ΫdBI °øtU‡Ò√ X– b °øÂuO« lzU dO' yÍ“ wMb« ÁU‡ô«Ë ¨WU W‡ÒOMœ t ‡ÓÔ√ Ê_ p–√ ÎU‡ÒOKL ÎU!UNM Â=b?I Ê√ ŸUD « b ¨sb« vK ÓwMÔ ÎUUE UM√— «–≈ sJË d¬ ¡w‡ q s ¨ÊU? ù« w w U ?HM« ëeLK `K√Ë 7√Ë Ò-√ …U?OK ÊuJ ö√ ÆÆÕ«d? ‡ô«Ë Õöù« od# s t wQ Ê√ ÍdA?« qIFK sJ1 °øwMÒb« ·«dA‡ ô« Ê«bO w WGU W" t H w «c ÊU ù« tO≈ qË U0 ‡ p– vK Wœ_« lO?L! UMbË ‡ Âöù« b‡Ò‡Ô√ bI UN √ vK ¨UNO≈ —U√Ë ¨U?NM nA Âöù« Ê_ ªw U ù« ÃU ù« Ÿ«u √ s °qu# se ”UM« UNO≈ qB Ê√ q ¨W‡Ò s w U?? ù« —ÒuD‡ « ¡UM?√ w lË U0 ‡ ¡«u? « v?K ‡ ÎU?C√ b‡Ò‡?Ô√ b?IË dc? U ÎU?{«Ë ÎUOU u?B« l— b ÊU t _ ª«d?Ë ¡UD√Ë —u?B °¡UD√ Ác Ê√ W‡ÒdA« o‡I Ê√ q s ¨UNM W‡ÒO?KI? d?E W?N??!Ë s ‡ b??$ wMÒb?« œU?I‡? ?ô« s d?EM« UMd?? «–≈Ë WI‡Ë ¨W‡ÒOKL …—uB ¨wöù« Èb?N« l Ê√ v≈ ouA‡ ]q ‡ WC °WU

$$


iF s?E U?L?? ‡ Âö??ù« vK Õö??≈ ÷d?? v≈ ÃU?? ?? ô s Ë °q s t HM qU Âöù« Ê_ ‡ 5LK *« W?'U?F0 ¨sÒb‡« s UMH‡u? Õö?≈ u?N? ¨Îö?F t?O≈ ÃU? ? Íc« U?√ °UM‡zËU W'UF ∫…b"«Ë WLKJË ¨U dE dBË ¨U —Ëd'Ë UMK Ê≈Ë ¨5 ? « s wM' ‡ W‡ÒO?UL? !«Ë W‡ÒO?"Ë— W ?RL? ‡ Âöù« Ê≈ ¨wUL !ô« tLOEM vKË ¨tU—b vK √dD ‰U(« Ác q w dOOG q n_« v≈ Î…Ub ÊuJO ‡ qO { ‚«d?S uË ‡ W‡ÒOM!√ WUI‡ s U ‡U °©s UMOK ÎUL " …—U )« l!d Ë ¨bbA«

:0 1234 l!d? U?NMJË ‡ d?_« W"«b? l ‡ UÓ b"Ë UM?OK l!d s …—U ?)« Ê≈® °UNK W‡ÒdA« vK bd?H« b?O?"u« —b?B*« nd?%Ë tu?A? U?NK W‡Òd?A?« vK l!d? ? Ê√ sJ1 Íc« ¨b?O?"u?« œ—u*« ‡ rO?L? Ë√ ‡ dbJË ¨tK« W?«b s wU?« °hU)« w Ud« ÍbN« W‡ÒdA« tM wI w ¨…dI? *« W? U« WU?*« Ác UN Ud? UNK W‡Òd?A« vK l!d? Ë d«Ë d?« w œU H« UNO d?N& w «Ë ¨¡«u_U —u9 w « W!d!d*« ÷—_« WMü« W U‡« WU‡?*« Ác w ô≈ Ï…UM UN Úb‡ÔFÓ rË ¨”UM« Íb√ X? U0 °©tKU Wuu*« ¨…dI *«

$


:5 6! 78 9;*< 1=)7 5 Ϋbd? ÎUUJ ‡ W‡ÒO«c« U?N«e‡?ÒOL* ΫdE? ‡ W‡ÒOö?ù« W?U?I‡« q?%Ë ¨«c ∫©±®Èd%J« W‡ÒO*UF« UUI« d??B?? …—U??C?? ∫W‡I U?? U??U??I‡ b??F ¡U??! b?? W??N??! s wN?? ‡± ¨W‡ÒO?Uu??O« …—U???C??(«Ë ¨5‡B?«Ë ¨bM‡N«Ë ¨q? U …—U‡C???Ë ¨W‡ÒOu??? d??H« °…dO ÊËd …b Èd%J« W‡ÒO*UF« WUI‡« w —UË ÆÆW‡ÒOUËd«Ë w U?N?KL? ÆÆU??U?I‡« …Q?A w bd? ωU‡?? Èd? √ W?N?! s wË ‡≤ Ó·Ëd& 5LK*« ¡U?HK UN? Q‡ÒOË ÆÆ…dDH« vK XU? w« »dF« W?√ UbN? qL?« U0 Âö?ù« Ê√ UL? ÆÆrN?U d UuKL?Ë ¨—U?Aô«Ë —Uœ“ô«Ë …Q?AM« ÕU√ ¨W‡ÒdJH« W?‡Òd(«Ë …«ËU?*« ∆œU?%? sË U?Ob« …—U?L? vK ÒY(« s t?OK W‡ÒO?*U? WËœ w? vÒK??Ë qL??F wJ ¨3_«Ë ”UM!_« l?O?L??! V«u* Ó‰U??:« °‚UDM« WF«Ë W‡ÒO?H?O? s V?F?« tJÒKL? Ê√ b ô W?U?I‡« Ác? a—U Èd?: qQ?*«Ë ‡≥ ÁÓbM‡!Ë Âö?ù« Ó¡U Ë d?_« ‰Ë√ w «uU s?c« »dF« W?Q ÆÆUÒu/Ë U—u?N& «uU rNMJ ªW‡ÒœU*« …—U?C(« WOU s? …Ë«b%« WKd w tK% s «uU? tœUË rOI?«Ë wUF*U —uF?A«Ë ¨w u« YO s? wUù« ZÚCM« s ÌW?OU ÌW%?d w °W‡ÒOUù« ¨W‡ÒO??(« UM?zUJ«Ë W??F?O??%D?U oKF??‡ Ô·—U??F?? »d??F« Èb XU?? Ë ‡¥ ¨W‡ÒOK rOUH? UND d ô ¨Wd?H W‡ÒOze?! UEö XU U?NMJË ¨ÊUùU Ë Æ·dB µ‡≥ ∫XuJ« WFU! ∫W‡ÒOöù« WUI« ©±®

$


wË ¨U?N «b?√ Èd??Ë …U?O?(« w rN?Ô?H?K rN XU? Ë °W?U? U‡ÒdE ôË …U?O(U ”U??ù« s ÎUC?O? XU U?NMJ ¨tU?O rJ% w?« 5«uI«Ë ÊU?ù« °—u Q*« vMF*U nKH dO s ¨UN —U&Ë ¨U??OKF« rNK??ÔË rN???LJ s? t?O?? «Ëd‡Ò%? l?z«— Ïd?F?? »d?FK ÊU?? Ë ‡µ ∫UÔœUL ¨W‡ÒOU≈ fOUI wË ¨W‡ÒOIÔKÔ)« rNOUIË rNKzUCË °©qzUCH« e— U—U U …¡Ëd*« ÂuNH® °©¡w q s d√ ÁdbIË t —uFA«Ë ·dA« ÂuNH®Ë rUF« «—U? 5 ju*« W‡ÒO d?F« …de'« t?% l{u r?J ‡ »dF«Ë ‡∂ t?%? ·«d?-√ s t?OK ÊuKD?Ô ¨rN jO?;« rU??FU Ìö? vK «uU?? ‡ .b?I« ÎôU?L W?N?? r?NM ¡UL? “ …œU?O?I Ãd4? …dO?%J« rNÔK«u?Ë ¨W‡ÒO d?F« …de?'« ©gd® °˝æ ≤ º nÚO]B«ÓË ¡UÓ²‡=A« ÓWÓKÚŠ—˚ ∫]q!Ë ]e ‰U UL ¨ÎU uM!Ë WdF*« s Ôd?UM ‡ W‡ÒOHOM(« WK*« bF ‡ …de?'« t% q «œ v≈ XKI‡«Ë ‡∑ °V UNu% Ë√ ¨ÏÂUE UND d ô ¨WdH Ó·—UF XU UNMJË ¨WOU« ÊUœ_U

WKU? ¨W?KUJ? dE ÓW??N?!Ë ‰u?I?F« ÂU?√ l?{Ë Íc« Âö?ù« ¡U?!Ë ‡ ∏ lH—U ¨…UO(« rOEM ∆œU%*Ë ¨ÊUù«Ë ÊuJ?U W‡ÒOKJ« WdFLKË ÊU1ù« ozUI( …dEM« Èu??? v≈ t qËË ¨ozU?I?(U wÒKJ« rKF« w? o√ vK √ v≈ qI?FU

b? «u?? vK …U?O?(« —u??√ rOEM v—√Ë ¨¡U??O?ú d?O?? _« qOKF?«Ë ¨W‡?ÒOuJ« °ÊUO‡%« WMO‡ ¨f_« WLJ ÆÆ©b?O"u? « ® ∫W?F?U?'« …dJH« W?√ ∫bb?! vMF0 ÎW?√ »d?F« —U?Ë ‡π °©WFdA«® ∫qUA« ÊuUI«Ë

$


¨©o(« W???LK ¡ö???≈® ∫rL???N«Ë Ô«œ«—ù« ÁbM? XI‡?« Íc« ·b???N«Ë

vK UN «d?LF ÷—_« w W?ö)«® ∫tU?—Ë ÊUù« WI?OI?( `{«u« rNH«Ë °©dO)« W{U≈Ë ¨‰bFU rJ(«Ë ¨o(U rKF« f√ rË ¨dA%?« ÂU√ ∆œU%*« Ác «uFC?O rNde! t% s? »dF« Ãd Ë ‡±∞ d?C?*« rU?F« rEF? vK XKL?« ·«d-_« W?F?U WËœ «u?‡Ò√ Ê√ «u‡?%K À«d uË ¨W‡ÒOU??û Í—U?C?(« À«d?« vK «Ë–u???« pc Ë ÆÆ„«cMO? °v ”UM!√Ë »uF tKL ‡ sb??«d« tzU??HK Ë ¸ ‰u??d« ÂU√ w? WËb« Ác fO??Q b??F Ë ‡±± UNLOEM qOUH l{ËË ¨UœËb 5QË ¨UNUD lOu Òr‡Ô ‡ rNM tK« w{— ”U?%??F« wM WËœ ¡U??! ¨W‡ÒO?√ wM W?Ëœ ÂU√ w Ê«d?L??F« U«b Ë ¨Í—«œù« qIM Ë ¨dJH?« w …b«e?? W‡Òd? Ë W?F?«Ë W?OU?≈ ÕËd rd?B? r« sc« °W‡ÒœU*« …—UC(« —Uœ“U Ë ¨W‡ÒO dF« WGK« v≈ UNHKË 3_« ÂuK 5K «bK Âö?ù« UNKH? w« …«ËU*«Ë ¨wö?ù« `U?« q& wË ‡±≤ uK s e?U Ë ¨ÊËd?OM?*« ¡UHK)« UU?L? w« wKIF« Y?%« W‡Òd?Ë ¨tO? ·ËdE« QON ¨UOb« Ê«dL w ÊUù« WU?—Ë ¨…UO(« WLOI ÊU1ù«Ë ¨WLN« °dOEM« WFDIM W‡ÒO«dL W‡Ò—UCË W‡ÒOUI‡ W d( w W‡ÒO??ö??ù« dEM« W??N?!Ë ÊuJ?Ë ¨wKI?F?« Y?%?« —u?N& b??F Ë ‡±≥ w sJ√ ¨Íu_« dBF« w UNUU&«Ë ‚d?H« —uN&Ë ¨Y%« —uD r ‰uIF« ÂuKF?K f_« l{Ë ‡ bb??'« ÍdJ?H« u??'« wË ‡ ”U??%??F« wM d??B?? qz«Ë√ f√ Ôl{Ë sJ√ U?L ¨U?NzU?I‡—«Ë U—uD ÔqO?%« b?ÒN9Ë ÆÆU?NK W‡ÒOö?ù«

$


·UM√Ë ¨·—UF*« Ÿ«uQ qU? ¨lz«— wUI‡ qL √b pc Ë ¨ÍœU*« d?C« sdJH*« s vB? ô U pc iNË ¨…—UC?(« w —UJ ô« dUEË ¨ÂuKF« ¨W‡ÒOU?ù« …—UC?(«Ë w*UF?« dJH« q w rƒU?L√ o?Q‡ sc« ¡U?LKF«Ë °»U ù«Ë dbI‡« ôU rN jO%Ë rK?FU lA?‡ «—UM v?B??% ô w?« W‡ÒO???ö??ù« ÔÊb?*« X??%???√Ë ‡±¥ œö w »d?G« u?Ë ÆÆU?O?¬ œö w ‚d?A« u? U—«u√ b?9Ë ÆÆÊU?d?F«Ë X«“ UË ÆÆ…œb‡? …—U‡C?Ë WUI‡ d?{«u ÂuO?« v≈ X«“ UË ÆÆU‡Ò Ë—Ë√ °a—U« w q œ Íc« Í—UC(« bÚ:U Î…bU ¨UNO ÎWOU WO{U*« …—UC(« Ô—U ¬ w« «d R*«Ë q«u?F« ÂËU?I‡ Ê√ W‡ÒO?öù« W?UI‡?« X UD« b?Ë ‡±µ Ê«Ëb ÂËU?I‡ Ê√Ë ¨…d=b*« —U‡« «Ëe? ÂU√ bLB Ê√Ë ¨«—U?C(« ÷Òu‡I ‰ËU?% ‰«e? ô wË ¨Âu?O« v?≈ W‡ÒO?%??OKB« »Ëd??(« d?B?? cM W‡ÒO d??G« ‰Ëb« °bb«Ë ¡UAù« …—U?C?Ë ¨…b?O?Ë …bd? ¨…“U‡?2 W?U?I‡ w6?A‡ÚMÔ Êu?L?K*« —U? «cJË °W‡ÒOUû Î…cU√ «u%√Ë ¨ÊQA« WFO— ¨WFz«— ¡U‡I??%« vK —œU? Öu/ u?Ë ¨wö?ù« wU?I?‡« Öu?LM« Êu?J «cJË °wd«Ë —^uDK t‡ÒOK UË ¨tUuIË ÁdUM WöË tu√ WU qCH

¿¿¿¿¿

$


UMM¹œ «c¼ ∫wK U ÂU√ UMH√ b$Ë

: ;*<  r sË ¨”UMK X!d √ W‡Ò√ d?O ©ju« W‡Ò_« sœ Âöù«® Ê√ ÂuKF WGK« w rK√ qFH« tM qL?F YO ¨©Âöù« ÂuNH® ÊUO ÂU√ UMH√ b$ ÁUMF ÊuJË ¨ÎU“ô qLFË ¨rOK?« Ìc6MO Âöù« vMF ÊuJË ¨ÎU‡Òb‡F –U??_« Âu?d*« ‰u?I U?L? ‡ «c l!dË ¨Âö???ô« Í√ ¨rÓK« w œU?O?Iô« rK??«Ë œUI« s Ê_ ªÎU?Òb‡F? ÁUMF? v≈ ‡ ©±®“«—œ tK« b?%? bL?? —u? b« °ÁbOUI0 tO≈ vI‡√Ë ¨tH tO≈ rÒK bI dOGK ·ËU<« s ÊU?_« uË ¨Âö« vM?F s uK4 ô 5U?LF?ô« sc wË

ÓuÔ¼˚ ∫vUF ‰U ¨°©Âö « ® ∫vUF t?L« p– sË ¨»uOF« s W?ö«Ë ©≤≥ ∫dA(«® °˝ÔsÚR‡ÔL‡Ú« ÔÂÓö]« Ô”Ë^bÔIÚ« ÔpKÓL‡Ú« ÓuÔ¼ ]ô≈ ÓtÓ≈ Óô Íc]« Ôt]K«

:>?< ¨t??HM ÎUÒb??F?? tKF? ÊU? «–≈ ¨5Q?« vM?F0 ¨W?GK« w © ÊU1ù«® oKDË Òq! t_ ‡ o% U?L ‡ ©sR*«® vUF tK« r« tMË ¨ÊU?_« ¡UD ≈ ÁUMF ÊuJË °rNLKE Ê√ s ÁœU% s‡Ò√ tQ °obB« Ìc6MO ÊU1ù« vMF ÊuJO ¨Âö« Ë√ ¡U%U qFH« ÈÒbF Î…—UË °WHU<«Ë VcJ« s pMÒ√ bI pÒb s Ê_ ª‰ÒË_« v≈ l!«— vMF*« «cË Æ·dB UbF UË ∂π ∫W‡Òu%M« WM« “uM s —U<« ©±®

$


: ;*< >?< 6! ¨ULNO wU« ‰U?LFô« s 5uIM ŸdA« w ©Âöù«Ë ÊU1ù«® ÊU U*Ë ©Âöù« ® vMF?Ë ¨ob?B?« uË ¨Â“ö« ©ÊU1ù«® vMF? 5 Ê—U?I Ê√ V!Ë ¨WG 5OMF*« 5 WKB« —«b?I UN sÒO% W‡ÒO?KOK% W—UI ¨©œUOI ô« ® uË ¨Â“ö« °qIM« bF ULNOK √d- ULO dEM Ê√ q% œU?I? « uË o?bB?« Ê√ W—U?I*« pKË qOK?« «c s? UM hK4 Íc«Ë °tK√ «c ¨VKI« tK ‚bB« tuJ pc t?O‡ÒL? U/S? ÎU?Ib?B ÊU?KU —«d?ù«Ë ·«d? ô« UMO‡ÒL? ÊS? °tM Î…—U% Ë w%KI« obB« pc ÎWL!d »d{ vK ô≈ p– sJ r ÎU‡Òu?G ÎUIbB d_« ‰U‡?« v‡ÒLM UM%– Ê≈Ë °bOF%« “U:« s l‡Ò W?‡ÒuGK« t‡I?OI? V tS ‰U??ô«Ë W UD« uË ©œUO‡I ô« ® U√ °ULNOKJ Ë√ s-U%U Ë√ dUEU U≈ t_ ªW ö« V«d*« Ác qJ p– dOË ¨W‡ÒOM«Ë W‡Ò%?;«Ë v{d«Ë obB« qLA ©wM#U« œUO‡I ô«® ‡ °W‡ÒO%KI« ‰UL _«Ë ‰«u_« s ¨Õ—«u?'U? W?b??)«Ë ¨ÊU?KU? ·«d??? ô« ‰ËUM ©ÍdUE« œU?O‡I ô« ® Ë °d!Ô“ «–≈ d!e‡MË ¨dÔ√ «–≈ d9Q YO ¨œËb(« bM ·uu«Ë °ÎUIKD ÎUuL ©ÊU1ù«® s Òr √ WG ©Âöù«® vMFL «c vK Ë Î«bM‡ ·d √ XK? jI ÒÍdUE« œUOIô« u ©Âöù«® Ê√ dN« U U‡Ò√ Ë√ bOI*« «c w tU?LF« …dN X% b? ÊuJ Ê√ ô≈ ¨bOO‡I« «cN W?GK« tI s

$


ywKI v?MFË yw vMF? t ÊU «–≈ kHK« Ê√ vK? ¡UM ¨tö-≈ bM tM Î…—œU?% °rNH« v≈ »d√ Òw(« vMF*« ÊU

ÒÍdUE« œU?O?Iô« ’u?B?4 ©Âöù« ® nd?F ÊU? „«– Ë√ «c X% ÊS? °‰u%IU ÎU‡Òd Âö??« ULb?√ Ê_ ª©ÊU1ù«® vMF? dO? ©Âöù« ® vMF Êu?J tOK Ë ÊËb UL?NM q b!u b q ¨U?LNMO “ö ôË ¨s-U%U ÊU? –≈ d ü«Ë dUEU

b?U?'«Ë ¨r?K? d?O? t ÎU?MR? ÊuJO? ¨tU?1≈ rJ ¡wAU sR?*U? ¨d? ü« °sR‡ dO ÎULK ÊuJO ¨s‡u tQ dUE ¡wAU

‰u?I« ÊU? ÊQ ¨b?«Ë d?√ vK s-U?%«Ë d?UE« o UD «–≈ ÊU?F?L?? b?Ë °t œUI‡ ö ÎU«bB t qLF«Ë °t!Ë s d ü« s Òr‡ √ ULNM q rK*«Ë sR*« ÊuJ Ê–≈Ë ÊËb t???H ÒÍu?G?K« vMF*« p– U??L?N œ«d U?? Ϋd?O?J? ʬd?I« W?G? w U‡Ò√ s œ«dË ¨q?-U Ë√ Òo ob??B??« o?KD ©ÊU1ù« ® s œ«d??O?? ¨t??O?? ·Òd??B °d√ ÒÍ_ œUOIô« oKD ©Âöù«® ÎWI‡O?I Òw d?A« ·dF« w —U p– s Òh √ vMF? UL?N œ«d U ΫdO? Ë s œ«dË ¨q?-U Ë√ Òo ob???B??« ’u??B?? ©ÊU1ù« ® s œ«d??O?? ¨…bb??! °5*UF« Ò»d œUOIô« ’uB ©Âöù«®

∫ULb"√ tO dc Íc« l{u*« w dEM Ê√ p– w d_« jU{Ë s ΫœÒd d Ô– Â√ ¨Âö« Ë√ ¡U%U tO≈ u ÈÒb‡F Ò’U oÒKF ÂöJ« w t√ øoÒKF*«

%


oKD Í√ ¨X%« ÒÍu?GK« ULUMF0 U?LN√ UMd ¨5‡IÒKF? ULUb?!Ë «–S Â√ „d?AU ÎU uA? ¨Îö-U Â√ ÎU‡ÒI? ÊU √ ¡«u? ¨t UI‡ÒK?F U* ¨œUO?Iô«Ë obB?« ∫vUF ‰U ¨ô ©≤µ∂ ∫…dI%«® °˝tÒKUÐ sÚR‡Ô¹ÓË  uÔžU‡]DUÐ ÚdÔHÚJÓ¹ ÚsÓLÓ ˚ ∫tQ q! ‰UË ©µ∂ ∫u%JMF«® °˝t]KUÐ «ËÔdÓH‡ÓÓË qÞUÓ³ÚUÐ «uÔM‡Ó¬ Ós¹c]«ÓË˚ ∫tU% ‰UË ©Q%® °˝æ¥±º ÓÊuÔMÚR‡^ rNÐ rÔ¼ÔdÓ¦ÚÓ√ ]s−‡Ú« ÓÊËÔbÔ³ÚFÓ¹ «uÔ½UÓ˚ ∫Òq!Ë Òe ‰UË ©nu® °˝æ±∞∂º ÓÊuÔdÚA^ rÔ¼ÓË ]ô≈ tÒKUÐ ÚrÔ¼ÔdÓ¦‡ÚÓ√ ÔsÚRÔ¹ UÓÓË˚ ∫vUF ‰UË ©…dI%«® °˝æ±≥≥º ÓÊuÔLKÚÔ ÔtÓ ÔsÚ×Ó½ÓË Î«bŠ«ÓË ÎUN‡Ó≈˚ ¨ÁdO‡G ©Âö‡ù«® wHM UNuNH0Ë ¨tK ©Âö‡ù«® X% UN‡uDM0 ÁcË °tK« dO‡G r‡ÒK ô ∫qO‡ tQ

¨W‡ÒU)« W‡ÒO dA« WIOI(« pK ULN œ«d*U oÒKF ÊËb «cJ «d – «–≈ U√Ë °t œUO‡Iô«Ë ¨o(U obB« wË ¨Íu‡GK« ÁÒb‡ bM ÎU?H‡«Ë ULNM q? wI √ ∫h‡OB4?« «c bF U?LNMJ XK“√ b? UL?N√ Â√ øÎö‡? dUEU ©Âö‡ù«Ë® ¨s-U%?U Ò’U ©ÊUL‡ù« ® ‡ 5‡œ«d 5LK Ÿd‡A« ·d w U%√Ë ¨W‡ÒuGK« e!«u(« pK UL‡NMO s °øtM-U Ë ÁdU& ¨tKL ©sÒb‡«® uË ¨b«Ë ULUMF
: 9@ °W ö ¡«—¬ øqL Ë œUI «Ë ‰u Â√ ¨œUI‡ «Ë ‰u Â√ ¨jI ‰u u√ øW uL:« Ác w qLF« WLO UL YU« Í√dU Uc √ «–≈Ë °ÎUC√ W ö ¡«—¬ ‡ v≈ W%M*« wM √ ¨W‡ÒOöù« ‚dH« UN?O≈ XLI« b ¨Ê–≈ V«c WL °ÎU c Ê≈Ë ¨ÎUb Ê≈ Âöù« °∫Wu%M« WM« “uM s —U<« VU ©±®p– w ‰uI« q‡ÒBË ¨oK)« d√ U?NOK `KB Ê√ sJ1 ô W? ÒdD*« …bO?IF«Ë ∫tK« tL?"— ‰U r °rUF« ÂUE UN ÂuI ôË °œÒdL«Ë ÊËUN‡«Ë ¨jdH‡« v≈ Ÿ«œ —UA%ô« Ê_ °Ãd(«Ë ¨XMF«Ë ¨◊«dù« v≈ Ÿ«œ ◊uM‡I«Ë ”QO« Ê_Ë ∫·u)« s ÎU‡ÒEË ¨¡U!d« s ÎU‡ÒE c √ «–≈ VKI« d√ `KB U/≈Ë °ÁUMË t%‡zUd ÁËb tU√ s „«–Ë ¨ÁUBF tu tz«—Ë s «c ¨◊«dù«Ë jdH?« 5 ÎUDË XUJ …bOIF« X?b « «–≈ ô≈ p– ÊuJ ôË °UHB« ·«d-√ 5 WFU! °W UL'«Ë WM« q√ rË ¨ju« WÒ_« bM tËb& ¨ju« Í√d« «cË

Æ∏¥ ‡ ∑¥ ∫o U« l!d*« ∫dE« ©±®

$


: ;*< >?< 9! /;

ødUMF« Ác s ©Âö≈® WLK Ë ©ÊU1≈® WLK Òk UË ¨ÍœUI‡? ô« ‰Ë_« dBMFU ©ÊUL‡ù« ® h4?O ¨ÎUL …b?«Ë q c Q√ UL?NM q —U? Â√ øWGK« q√ w UU? UL? ¨sd ü« sd?BMFU ©Âö‡ù«®Ë UuJO? ¨U?N? Ëd?Ë U?Nu?Q W‡ÒOMb« W? u?L?:« Ác vK ‰b Ÿ—U?A« ÊU? w °ÂöJ« w oÒKF ULN sJ r «–≈ ¨5‡œ«d vK Ϋœd‡ÒD fO d_« Ê√ Èd Òw¬dI« ‰U?LFô« œ—«u t?HM l% Íc«Ë °nK‡4 q ¨5N!u« b√ sÒb‡« t œ«d Î…—UË ¨w?M-U%?« œUI‡? ô« ’u?B? ©ÊU1ù«® s œ«d Î…—U?? œ«d Î…—UË ¨ÍdUE« œU?OIô« ’u?B Î…—U ©Âöù« ®‡ œ«d pc Ë ¨t?KL

°ÎUFOL! Ê«d_« t

∫vUF tu u w ©ÊU1ù«® ‡ ©≤∏ ∫dU® °˝ÔtÓ½UÓ1≈ ÔrÔ²‡ÚJÓ¹ ÓÊÚuÓŽÚd ‰¬ Ús= ÏsÚR‡^ ÏqÔłÓ— Ó‰UÓ ÓË˚ ∫tQ Òq! tu u wË ¨jI wM-U

©…b«® °˝æ±∏º ÓÊËÔuÓ²ÚÓ¹ Óô ÎUIÝUÓ ÓÊUÓ sÓLÓ ÎUMÚR‡Ô ÓÊUÓ sÓLÓÓ√˚ ∫p– bF dAM« qOb ¨dUE«Ë s-U%K lU!

U??ÓLÐ ÎôÔe?Ô½ ÈÓËÚQ? ÓL‡Ú« Ô U]MÓł Úr?ÔNÓKÓ  U??Ó(U??]B?« «uÔKL? ÓŽÓË «uÔMÓ¬ Ós?¹c]« U??]Ó√ ˚ ÊÓ√ «ËÔœ«Ó—Ó√ U?? ÓL]K‡?Ô Ô—U]M« ÔrÔ¼«ÓËÚQ?‡ÓL? ?Ó «u‡ÔI? ?Ó? ?Ó Ós¹c]« U?‡]Ó√ÓË æ±πº ÓÊu‡?ÔKÓL? ?ÚFÓ¹ «uÔ½U?? Ó tÐ rÔ²?MÔ Íc]« —U]M« Ó»«Óc? ÓŽ «u??Ô ËÔ– ÚrÔNÓ ÓqO?? ÓË U??ÓN? O?  «ËÔb? O?ŽÔ√ U??ÓNÚM? «u?ÔłÔd?‡Ú Ó¹ ©…b«® °˝æ≤∞º ÓÊuÔÐ=cÓJÔð
∫vUFË „—U% tu u w ©Âöù«® Ê√ UL

©±¥ ∫«d(«® °˝UÓMÚLÓKÚÝÓ√ «uÔuÔ sJÓÓË «uÔMÚRÔð Úr] qÔ ˚ ∫tU% tu u wË ¨jI ÒÍdUE« u ©…dI%«® °˝æ±≥≤º ÓÊuÔLKÚ^ rÔ²‡½Ó√ÓË ]ôÓ≈ ]sÔðuÔLÓð ÓöÓ˚ ©±π ∫Ê«dL ‰¬® °˝ÔÂÓöÚÝù« tÒK« ÓbMŽ Ós¹=b« ]Ê≈˚ ∫Òq!Ë Òe tuË ©∏µ ∫Ê«dL ‰¬® °˝ÎUM¹œ ÂÓöÚÝù« ÓdÚOÓž mÓ²Ú³Ó¹ sÓÓË˚ ∫vUF tuË °sd_« ŸuL t œ«d

:9A '(* 10/ ©W‡ÒOz«d?I ?« …bU?® W?HK<« ôU?L?F?ô« pK l‡Ò%?‡*« hK4? b?Ë °©±®©UFL !« Ud « «–≈Ë ¨Ud « UFL !« «–≈® ULN√ wË ¨b«Ë ‚U?O w ÎUEH «d? – «–≈ ULN√ ÁUMF?L ©Ud? « UFL? !« «–≈ UL?N √ U√® vK ÎU?OU © Âöù« ®Ë ¨œUI? ôU tU?B « q√ vK ÎU?OU ©ÊU1ù«® kH ÊU

°qLFU tUB « d? ü«Ë ÎU???%‡??Ô U?Lb??√ Ë√ ¨5‡ÒO?H?M Ë√ 5Ó‡Ó%??Ú?Ô UuJ Ê√ «c w? ¡«u?Ë

 U??ÓLKÚ? ÔL‡Ú«ÓË Ó5L?KÚ? ÔL‡Ú« ]Ê≈˚ ∫vU??F tu? 5‡??%??? U?L??NU???L? ¨ÎU‡ÒO??HM ©≥µ ∫»«e_«® °˝ UÓMÚRÔL‡Ú«ÓË Ó5MÚRÔL‡Ú«ÓË W‡ÒO d?F« WGK« ÿU?H√ s dO? w Íd? q ¨©Âöù«®Ë ©ÊU1ù«® wEHK h?4 ô rJ «c ©±® wd Ë√ wKI ◊U%—« UNOUF 5 ÊuJ UNMJË ¨W‡ÒOI UD*« Wôb« V UNOUF nK4 w« «–≈Ë ¨—«dJK ÎUFœ jI ÒwK_« ÁUMF UNM b«Ë q s rN?Ô WFL d – «–S ¨wF{Ë Ë√ vK ÎU«uM —U U?NM b«Ë q ÊQ v ¨wU?%« d – s ÎUOMG Áœd?H0 Ád – ÊU UN?CF d – °wUF*« pK ŸuL
UÓ½ÚbÓłÓË UÓLÓ æ≥µº Ó5MÚRÔL‡Ú« Ós UÓNO? ÓÊUÓ sÓ UÓMÚłÓdÚšÓQÓ˚ ∫Òq!Ë Òe tuË ©U—«c«® °˝ æ≥∂º Ó5LKÚÔL‡Ú« Ós= ÌXÚOÓÐ ÓdÚOÓž UÓNO rNb? r ¨¡UM‡?ô« …b U? s Ϋc √ ¨©ÊU1ù«® ‡ XO%?« p– q√ ÓÕb ∫‰U tQ ¨p– vK Î…Ëö ©Âöù«® ‡

«c v≈ «u?F?L! sc?« 5MR*« p6Ë√ s b?«Ë XO d?O U?N?O? Ub!Ë U?L? °©Âöù«® WOK ©ÊU1ù«® ∫d‡U d‡U w ‰uI Ê√ 5‡OHM ULNUË ∫vUF tu ÃUNM vK ‡ rK rË sR r t≈ ©WUOI«® °˝æ≥≤º v]ÓuÓðÓË Ó»]cÓ sJÓÓË æ≥±º v]KÓ ÓôÓË Ó‚]bÓ ÓöÓ˚ ∫Òq!Ë Òe tu 5HK‡4 ULNUË ©±¥ ∫«d(«® °˝UÓMÚLÓKÚÝÓ√ «uÔuÔ sJÓÓË «uÔMÚR‡Ôð Úr] qÔ ˚ ÷dF w 5EHK« b?√ d – «–≈ t√ ∫ÁUMFL ©UFL !« Ud? « «–≈ ULN √ U√Ë® —u c?*« ’UB? « vK ©±®WÒ«œ WMd „UM sJ? rË ¨d ü« ÊËb ¡UM«Ë Õb*« d? ü« „d sJ rË ¨t?%?U? vMF?Ë ÁUM?F —u? c?*U œ«d*« ÊU? ¨ÁUMF? qQ

¨Ÿ—U?A« b?B?? w ◊U?%—« s —u? c*« 5 Ë t?MO U? vK ÎôUJ‡« q? ªt ÎôU?H?≈ °lU« s– w wUU Ë ÎU?«u U?LNKF?! b?Ë ¨»uKD ÁbM sd_« ö? Êú? Ÿ—UA« b?B w U?√ ULN j —Ë ¨q!U?F« w `UB ULN? UL!U ◊UË ¨sÒb« w ¨…b«Ë WI?OI( ©∏ ∫dU® °˝ÓÊÚuÓŽÚd ‰¬ Ús= ÏsÚR^ ÏqÔłÓ— Ó‰UÓ ÓË˚ ∫vUF tu w UL “«d« ©±® °ULuË ¨©±∞∂ ∫qM«® °˝ÊUÓ1ùUÐ ys¾ÓLÚDÔ ÔtÔ³ÚKÓ ÓË ÓÁdÚÔ√ ÚsÓ ]ô≈˚ ∫tuË
pK oO?I?% w ÁbË sd?_« b?√ wHJ ô YO? ¨q!ü« w …œu? u ÎWe?!√ °hU t!Ë vK WK!ü« We!_« pK ‚UI« w ôË ¨WK!UF« `UB*« dUE« ÊËb s-U%«Ë ¨t Òd? tO ÕË— ô ‰UL? s-U%« ÊËb dUE« Ê_ W?KB*« oOI?% s dU? ULöJ ¨÷—U?F t? d XÒK‡DF? bFI? id?L

°Èb*« ËUH Ê≈Ë ¨W uKD*« °‰u%I dO W‡Ò%« ÁbË dUE« r Ê√ U?N?O ¨VDF« W‡ÒME? u q ¨‰u?%I?« ÊuL?C? d?O? Áb?Ë s-U?%«Ë °VCG« Êu√ w tFu Ê√ q% Wö« Òd v≈ t%UB qB s Ë ¨WK!U?F« `U?B*« qO?B?% s d?U? Áb?Ë U?L?NM Îö? Ê√ X% «–≈Ë r‡ÒL??? t?K« bM U??L?NM? Îö? Ê√ X% ¨W?K!ü« w hU??)« rO?F?M« ‚U?I?????« °qOL'« ¡UM‡« ‚UI« w ◊dA ¨t%UB Ê_ ªlU?« s– w U?D%—« Ÿ—U?A« b?B? w «cJ U?L?N?-U?%—« rK‡Ô «–≈Ë U?N-Ëd??A W?F?L????*« t???I?O??I? v≈ ·d?B?« Õb*« ÂU?I? w oK?-√ «–≈ kHK« °rÒKJ*« dE w …d%F*« UNULLË ·dBM U ‰Ë√ ¨¡UM W?Ib nË w tFL ULM?O Îö ©…d ® kHK “d Ë U?NM-U w …U?O(« ¡U? Èd w« ¨W?Ëd?F*« W u?L?:« pK v≈ tM sc« b?Ë ¨U?N?O≈ ·d?BM ôË ¨Ud?L?? t]JÓH‡Ó‡ÔË ¨U?NÒK& Q‡?ÒO?ÓH‡ÓÔ ¨…d?{U …—u? w U??NU?B??√ Ë√ ¨U?N?U?B??√ s …œÒd??? U—Ëc??! v≈ ôË ¨÷—_« s ÚX]‡Ô??!« °p– vK Ò‰b‡ WMdI ô≈ ¨UNu√ s ÎW uDI t«uM? ÊuJ Íc« Í√ ¨s?R*« rK?*« t b—√ rK?*« Õb??Ô «–S?? «c? vK Ë °tH w U* ÎUœU ÎUUL!d ÒÍdUE«
ÁbM ÊU1ù« W??I‡O??I? c?? √ Íc« rK*« s?R*« t b—Ô√ sR*« Õb‡Ô «–≈Ë °W‡ÒOKLF« UN«dL Ë UdUE ∫vUF tu w ÎU{«Ë vMF*« «c ÊÚËd ©…b«® °˝æ±∏º ÎUIÝUÓ ÓÊUÓ sÓLÓ ÎUMÚRÔ ÓÊUÓ sÓLÓÓ√˚ ∫tQ Òq! tuË ©…dI%«® °˝æ±≥≤º ÓÊuÔLKÚ^ rÔ²½Ó√ÓË ]ôÓ≈ ]sÔðuÔLÓð ÓöÓ˚ °ULNU%√Ë ÊuMR*« U?N d‡ÒAÔ w« W‡ÒOKJ« «—U?A%« W?U? Ê√ ʬdI« W?G s ÂuN?H*« q

d – ÊS? ¨`UB« q?LFU wÒK?*« sR*« v≈ ‰ÒË_« bB?I« w W‡ÒN!u? w U/≈ °œuL;« ÊU1ù« l «u s t_ ªkö uN ô≈Ë ¨`{«u ÎUd qLF« bO‡ ’u?B‡M« s ÊU U? ô≈ ΫbB? tK!√ s d c?Ô ö t?HM rUE« sR*« U?√ Ë√ ¨p– tK« ¡U «–≈ t dH‡G b t√ Ë√ ¨5‡ b?F uË W‡ÒM'« tP Ê√ vK ÎUN‡Ò%M œU «–≈ fH?MK ÎWeF Òb‡F U/≈Ë ¨W‡ÒOK …—U?A Òb‡F ô U2 ¨wU?F*« Ác t%?√ U w q_« c??«u s …c?‡UM U??N ÎU??ËdË ¨tK« W??L??— s ”Q?O?« —UM ‚d‡??% °tKC Yb? w ©ÊU?L‡ù« ® ·Òd?Ô «–U* Êu‡d?F? …b? U‡I« Ác vK oO‡?%DU Ë

ø‰U‡ô« ’uB4 tO ©Âöù«® ·ÒdÔ Ë ¨obB« ’uB4 ©qd!®

∫‰U

»UD)« sÐ d?LŽ sŽ qu- Yb? s ÁdO?Ë rK ÈË— b?I ÷U?O?Ð b¹b‡ý Ïqł— UMOK?Ž lKÞ –≈ ¨Âu¹ «– £ tK« ‰u??Ý— bMŽ s×½ U??LMOÐ ¨b?Š√ U‡ÒM td?F¹ ôË ¨dH?« dŁ√ t?OKŽ ÈdÔ¹ ô ¨dF?A« œ«uÝ b¹b?ý ¨»UO?¦«
vKŽ t‡ÒO?H? l{ËË ¨t?O?²?³?— v≈ t?O?²?³— b?MÝQ ¨£ w?³M« v≈ fKł v²?Š ∫£ tK« ‰u??Ý— ‰U?I? øÂö?Ýù« sŽ w?½d?³? š√ °b?L? ×? U¹ ∫‰U?? Ë ¨t¹c? ? ¨…ö?B« rOIðË ¨tK?« ‰uÝ— Ϋb?L×? Ê√Ë tK« ô≈ t≈ ô Ê√ b?NAð Ê√ Âö?Ýù«ò ¨åÎö?O? ³?Ý t?O≈ XFD?²?Ý« Ê≈ ¨XO?³« ÒZ%Ë ¨ÊU??C?— Âu?BðË ¨…U??e« wðRðË øÊU1ù« sŽ w½d³šQ ∫‰U ¨t ÒbB¹Ë tQ¹ ¨t UM³−F ∫‰U ¨X b ∫‰U

sRðË ¨d??šü« Âu??O«Ë ¨tKÝ—Ë ¨t??³?²? Ë ¨t??²Jzö??Ë ¨tKUÐ sRð Ê√ò ∫‰U??

∫‰U‡ øÊU??Šù« sŽ w½d?³‡šQ? ∫‰U? ¨X b? ∫‰U? ¨åÁÒd?ýË Ád?O?š —b?IUÐ sŽ w½d?³šQ? ∫‰U? ¨å„«d¹ t½S? Á«dð sJð r ÊS? ¨Á«dð p½Q t?K« b³?Fð Ê√ò sŽ w½d?³? šQ? ∫‰U? ¨åqzU?« s rK?ŽQÐ U?NMŽ ‰ËR?*« U?ò ∫‰U?? øW?ŽU?« ¡U?Ž— ¨WU?F« ¨…«d?F?« …U?H?(« Èdð Ê√Ë ¨U?N?²‡ÒЗ W?_« b?Kð Ê√ò ∫‰U? øU?Nð«—U?√ U¹ò ∫w ‰U rŁ ¨ÎU‡ÒOK X¦³K ¨oKD½« rŁ ∫‰U ¨åÊUOM³« w ÊuËUD²¹ ¨¡UA« q¹d??³?ł t½S?? ∫‰U? ¨rK?Ž√ tu?Ý—Ë tK?« ∫XK ¨åøqzU??« s Í—bð√ °d?L? Ž °©±®årJM¹œ rJLÒKF¹ rUð√ ‰U?I?? ø5‡H?u?« lU‡ t??d? ©ÊU1ù«® tK« ·Òd?? 5 «–U* Êu?d??FË

«ËÔbÓ¼UÓłÓË «uÔÐU‡ÓðÚdÓ¹ ÚrÓ ]rÔŁ tu‡ÔÝÓ—ÓË t]KUÐ «uÔMÓ¬ Ós¹c?‡]« ÓÊuÔMÚRÔL‡Ú« UÓL]½≈˚ ∫vUF ©«d(«® °˝æ±µº ÓÊuÔ œU]B« ÔrÔ¼ Óp¾ÓÚËÔ√ t]K« qO³ÓÝ w ÚrNÔH½Ó√ÓË ÚrN«ÓuÚÓQÐ w √ s «Ë ¨©≤® wU??OD«Ë ¨©≤∂® œU?%?F« ‰U??F?√ oK ∫Í—U?4?%«Ë ¨©∏® ÊU?1ù« ‡± ∫rK? ©±® ¨¥∂π∂ ¨¥∂πµ® œË«œ u √Ë ¨µ≤ ¨µ± ¨≤∏ ¨≤∑ ∫± ∫b??L?√Ë ¨¥µ ¨¥¥ ∫±± ∫W??%?O?? ¨±® W1e?? s «Ë ¨©∂≥® t?!U?? s «Ë ¨π∑ ∫∏ ∫wzU??M«Ë ¨©≤∂±∞® Íc?d??«Ë ¨©¥∂π∑ ¨±≤ ¨±± ¨±∞ ¨π ¨∏ ¨∂ ¨µ ¨¥ ¨≥ ¨≤ ¨±® ÊU???1ù« ∫Áb??M??? s?? «Ë ¨©≥∞∂µ ¨≤µ∞¥ ÊU%? s «Ë ¨©≥π∑≥® VFA« ∫wIN?O%«Ë ¨©≤® WM« Õd ∫Íu?G%«Ë ¨©±∏∂ ¨±∏µ ¨±≥ Æ©±∑≥ ¨±∂∏®
ÚrÔNÔÐu?ÔKÔ ÚXÓKłÓË ÔtÒK« Ód? Ô– «Ó–≈ Ós¹c?]« ÓÊuÔMÚR? ÔL‡Ú« U??ÓL]½≈˚ ∫tQ?? Òq! ‰U?Ë Ós?¹c]« æ ≤ º ÓÊu?ÔK]Óu? ? ? Ó²Ó¹ Úr?N=ÐÓ— v?ÓK?ÓŽÓË ÎU½U?Ó1≈ ÚrÔN?ÚðÓœ«Ó“ ÔtÔðU?Ó¹¬ Úr?N? ? ?ÚO?ÓKÓŽ ÚX?ÓOK?Ôð «Ó–≈ÓË ÚrÔN] ÎUÒI?ÓŠ ÓÊuÔMÚRÔL‡Ú« ÔrÔ¼ Óp¾‡ÓÚËÔ√ æ ≥ º ÓÊuÔI‡HM?Ô¹ ÚrÔ¼UÓMÚ Ó“Ó— U]LÓË Ó…Óö?]B« ÓÊuÔL?OIÔ¹ ©‰UH_«® °˝æ ¥ º Ï.dÓ Ï‚Ú“—ÓË Ï…ÓdH‡ÚGÓÓË ÚrN=ÐÓ— ÓbMŽ Ï UÓłÓ—Óœ

:>?< 1BC q%??I ¡w q Ê√ ÂuKF??Ë ¨© ÊU1ù«® …œUe d??O?%??F??« .dJ« ʬd??I« wË v≈√ ¨hIM«Ë …œUe?« ·d?BM ÊU1û 5OMF*« ÒÍ√ vS? ¨ÊU?B?I?M« q%?I …œUe« øÁUMd Íc« ŸuL:« v≈ Â√ obB« fH yb? t ÊU?B?IM« sJ ¨ÊU?B?IM«Ë …œUeK q? U 5?OMF*« öJ t√ ¨»«u?'«Ë “U?! «–S? ¨q_« s ô …œUe?« s ÎU?U?I?« ÊuJ Ê√ uË ¨ÁbM n?I s‡ÒO?F? °ÎUöD Ë ÎUIË ÎU U– v‡ÒL q ¨ÎUUBI Òr r p– UL?ÒK‡ t‡_ ªdU‡& tO? ÊUB?IM«Ë …œUe« d?Q ©lU'« vMF*U ÊU1ù«® U√ rË tK«uË t?Cz«d qLJ?« «–≈ v ¨Î«u/ t? uL? œ«œ“« ÒwKL?F« Áƒe! œ«œ“« q?L? tÔ‡K? ÊU? Ë ¨©ÎöU? ÎU U1≈® wÒL? ÁœËb? s ·«d‡ô« W?%zU? t?Ú%‡ÔAÓ ¡«e?!√ s ôË t?‡ÓOÚM U?Òu?I? s ¡w t?B?IM ô Íc« ¨oÚK‡Ó)« lL??:« q!d« °t‡ÓM“ hI Ϋd‡O Ë√ ÎöOK‡‡ ¨W‡ÒOKL?F« tz«e‡!√ s ¡w bI‡Ô ULK p– fJF Ë s Ïu?C?? d?‡Ô Íc« q!d?U‡ ¨ÎUÒu‡A?? —U?B? ¨p‡– —b??I t? u?L??? s Ô‰Óu‡ÚF? q?Ë «–≈ v? ¨U?N?C?F Ús? Ë√ ¨t «u √ s ÓÍ=d‡Ô Ë√ ¨d??? √ Ë√ tzU?C? √ Ë√ Ìb‡Ú?Ó! s p– ÊU? √ ¡«u? ¨ÊUM6?L?-ô«Ë 5‡I?O« uË ¨”U?_« v≈ Âb?N«
XF?D sL???? —U???Ë ¨W‡?ÒOKJ?U ©ÊU1ù« r«® ‰«“ ¨ÌiÚG?‡Ô Ë ¡U ≈ s? Â√ Òp °tËÔ— ÚXÓI‡ÓÓ“Ë ¨t√— bM —u?N?A*U? ¨©t? ?H 5I?O«Ë ob?B? ?« vMF0 ÊU1ù«® w ÂöJ« U/≈Ë °hIM ôË be ô tH obB« Ê√ ¡ULKF« ∫Àö UN! s hIM«Ë ¨…œUe« t ÷dF tH obB« Ê√ »«uB«Ë

°t KOË WN! s °tI‡ÒKF WN! sË °t‡dL WN! sË fHM« Ê√ tU??O?%? ©WÒœ_« wË t? K?O?Ë W?N?! s ob?B?? « ËU?H U?√® w W?%KB« ÂU???!_« q?L? U?NK? ¨W?HK??<« U?uKF*U Ud‡Ò Q w? W‡ÒOU?ù« —U‡ÒH?(« U d{ XU? Ë ¨Î…ÒœU! dH?(« W¬ XU U?LKJ ¨dI?‡ÒM«Ë dÚH?(U UNU?FH« ÊU? ULÒK pc? ¨Î«dL? ‰u-√Ë ¨ÎUI?L b?F √Ë ¨Î«—u Òb?√ d _« ÊU ¨…—Òd‡J? bF √Ë ¨WNb%« v≈ »d?√Ë ¨ÎW‡Ò `{Ë√ fHM« w ÓÂuKF*« ÔX%Ú‡Ô Íc« qOb« ¨ÁÒb9Ë ÂuKF*« p– b‡ÒR w« 5?«d%«Ë b«u?A« d UJ ULÒK Ë ¨W?N%?A« s ôË ¨UN?%A« teÚÓe‡Ô ö ¨VKI« w Ϋd √ oL? √Ë ¨fHM« w ÎU u— Òb?√ ÊU

°7H«Ë ÷—«uF« Áu9 vK ¨¡j Ë√ W? d u?LK Îö U ÎU?HOF?{ ÎU‡ÒOD d _« ÊuJ? p– ÒbC Ë °Á—ÚuÓË tIL V ¨tO 5‡IO« r« ¡UI l 5IO« U!—œ ËU?H‡ Ê√ ÎU%O r bM ÊU ÊS v≈ «ËdE?U?? ¨p– ÊËœ U?? Ë√ ÎU‡ÒJ Ë√ ÎU?M& —U?? hI «–≈ 5?‡I??O« Ê√ rM?‡M&Ë

%


¨…bUA*« o?d- s r ¨…d«u*« —U?% _« od- s UN?LK rJO≈ qË W‡ÒO?C ÊQ rJ?M rKF s? qN?? ¨s‡ÚO?U??(« w rKF?« W??!—œ 5 rJ??H?√ w «u—U??Ë qË t√Ë ¨‰U_« »d?C sÚ_« »U%« w `%?√ «c UdB w © “U(« ® p– rK?F s q ¨‰U??O??)«Ë rK‡Ô?‡« w ô≈ ÊuJ ô œUJ? W?!—œ v?≈ p– w ø5F« Í√— Á¬— sË u Íu Ád r uË øÊUu nO Ë °øÊUOFU d%)« ÊuJ qË

Ó‰U?Ó sÚR?‡Ôð ÚrÓÓËÓ√ Ó‰U?Ó vÓðÚu? ÓL‡Ú« wO?Ú×?Ôð ÓnÚO?Ó w½—Ó√ =»Ó— ÔrO?¼«ÓdÚÐ≈ Ó‰U?Ó Ú–≈ÓË˚ ©≤∂∞ ∫…dI%«® °˝w³ÚKÓ ]s¾ÓLÚDÓO= sJ‡ÓÓË vÓKÓÐ s ÏW%‡ÚOÓ t?I‡K r ¨…Òd lI Íc« ÊUOF« fOK ¨nK4 t?H ÊUOF« q

t?%?A« ÷Ëd?Ô s b?F √ «c ÊS? ¨Âu q —ÒdJ? Íc« ÊU?O?FU? sU?F*« ¡wA« °ÂUË_« W{—UFË Ác Ê√ tU?O%‡ ©UN ‚ Òb?B*« UUCI« wË t?I‡ÒKF ? WN! s tËU?H U√Ë® bË ¨UNKO?UH s ¡w vK tF Ÿö?‡Ò-« ô ¨ÒwUL!≈ odD c R b? UUCI« °dO Ë√ qOK ¨qOUH« pK s ¡w UNO≈ rCM ¨pc …e??F*« …œUN?A ¨t?Ó‡ÓU?√Ë ¨¸ ‰u?d« ‚b Îö?? b?I? « sL? vK t??O?? t??b?B r?ÓJ ¨t ¡U??! Íc« sÒb‡« q?O?U??H vK n?I Ê√ ÊËb Ë °ÎöOBHË ÎWKL! tOK n«Ë uË ¨tbB rÓJ sL fO ¨WKL'« U?uK?F0 rK ÒwKO??B?H?« rK?F«Ë ¨b?«Ë ÂuKF0 ÏrK? wU?L?!ù« rK?FU? t?Ô«d≈ ÊU? Ë ¨lË√ rKF« o√ ÊU? qO?UH?« vK ŸöÒ-ô« œ«“ U?LÒK Ë ¨…d?O?

°r √Ë vK √
d_« p– Ÿu{u w ÎWK «œ XU v? …dOJ« UuKF*« Ác Ê≈ «uuI ô °UNOK lKÒD r Â√ UNOK lKÒ-« ¡«u ¨tLKF ÎWuKF —U wUL!ù« ÎUML{ tu?BË Î«bB? fHM« w ¡wA« ‰uB 5 ÎU?FU ÎU?d „UM Ê_ °ÎUF%Ë °qFHU tuBË …ÒuIU ¡wA« ‰uB 5 ÎUd „UM Ê_Ë b?F U?NMO Ë »U?B? ù« q%‡ …b?«u« W‡ÒOK?)« 5 ‚d‡H« q?L? «c Ôq‡Ó?Ë X?%√ W‡Ò%Ë …b?«Ë W‡Ò%? qL? Ë√ ¨…dO? U‡?ÒOK v≈ ÂU?Iô«Ë »UB? ù« °W‡Ò% ÓWzU WK%M q w q UM l% øΫbOF Vc «–U* q

b«Ë ‰U0 UNd?F sË øUNU0 UNdF sL …œÒd? …b UI« ·dF s qN ø…Òb WK√ UN ·dF sL

w rKF?« be U2 sJ r? Ê≈ qO?U??H??« vK Ÿö-ô« Ê≈ ∫‰u?I« W?KL?!Ë d? tU?uKF d? «–≈Ë ¨tU?uKF? dJ t_ ª…d? t?ODF tS? Î…Òu‡ t?H rKF« Ê_ ªÎU?C√ u d?? tU?I‡ÒKF? d? «–≈Ë ¨U?uKF*« p?K —b?I tU?I‡ÒKF q vK …œU“ U?MU?N? ¨Èd? √ W‡ÒOze?? oÒKF?*« rKF?« d?O? U? W‡ÒOze?? oÒKF?*« °WÒOLJ« w …œU“ wN W‡ÒOHOJ« w Î…œU“ sJ r Ê≈ ¨dbI ¨U?L?N‡=O‡ÒK?ÔJ U?N U??« w ¡«u? U‡ÒOze?'«Ë qO?U?H?« X?U? u tÒK «c sJ ¨qOb« p– v≈ W!U w ÊuJË ¨UN ŸUMû ÒwÒKJ« qOœ wHJ YO

vK d? ¬ ΫbU w `KB YO? ¡ö'« s ÎW?%‡d? U‡ÒOze'« iF mK%‡? b wUL!ù« rK?F« p– wHJ ô YO v≈ ¡UH)« s U?NCF qBË ¨UN?OÒK W °dUE« V t{—UF UN≈ q ¨5IO« qOB% w

$


¨rKF« fH w ÒÍd?u! ‚d? U?LN?OK Ÿö‡Ò-ôU q?B ÊU? uM« Ê«c‡N? °Õu{u UM u{u w Ê«œu!u 5 uM« sc Ê√ l«u«Ë ‚bË ¨tb? bU tH w qL? W‡ÒOMb« UuKF*« s © Ÿu ® „UMN

WM « ® V?? vK? r??FKÒ-« u?Ë ÆÆU??N??O?? q «œ u w?« W‡ÒOMb?« W‡ÒOKJ?« pK WK??_« Ác ÊËb??& rJS?? ¨d‡Ò b?? ©.dJ« ʬd??I« ® -√d? Ë√ ©W???O???B« ôË ÎWMR? ÎU??H l ô w« ¨W?L?OJ(« WœU?F« ÂUJ_« s W?HzU- w rJ?HQ

b? w« WœU?B« —U?% _« s ÎW?HzU-Ë ¨U?N?LJË U?N«b?F ·«d? ô« ô≈ Î…d‡U?

°d% √ UL qFHU XFË ¨ÒwB?4A« o?ÔK)« WU? w vK _« q*« w w« W?%‡ÒOD« …d?O?« pK wË °jË Òb‡ w W‡ÒOJK*«Ë W‡ÒdA%« 5 lL'«Ë ¨W‡ÒOUO« WLJ(« ÒuLË vK Wœ_«Ë b?«u?A« …d???? t?ODF? U? ÊU1ù« …œU?“ s UMODF? ŸuM« «c?N?? »uKI« w 5IO« ¡UO≈ v≈ vœ√Ë ¨ÊU1ù« vK Èb!√ u q ÆÆb«u« ÂuKF*« °WFL 5LÒKJ*« WÒœ√ s ¨W‡ÒO?KJ« pK? ÎU??C‡I Òb?‡F dUE?« w u ©d??¬ Ÿu ® p– q U??I?? wË ÎUzô U?NN!Ë dNE ô w?« UN UA*«Ë öJA*« pK? ¨UN ô UN?OK ΫbUË UNOK XÒu? U0—Ë ¨‰uIF« iF% WM‡?H« s »«u √ UNM `HM‡? ¨fLAU

°W‡ÒOUL!ù« UNbOI vK l‡?ÒK-« u ¨WKL?'« vK? t??LJ Ë√ ¸ ‰u??d« ‚b?B sR?? Ò»d? ¨tK?ËQ vK n?I Ê√ q%??? ¨t??O??? n‡Òu? Ë√ ¨Ád‡J√ t?KF??? Ë√ tu?? s? ¡w °Ád√ w ÎU Ëb4 XM wÒKF ∫‰uI‡O
w b ôË ¨WN%A« WuA? s ÎU6O q‡JA*« p– w fLK ô d ¬ Ò»—Ë °tO ‰ ÒË_« tMO‡IO ΫbO QË Î«bO‡Q ô≈ »—U« Ábe ô q ¨tM ÎU!d Á—b q{U?H?? t?O?Ë ¨tU?%‡ Ë ÊU?1ù« …Òu? d?%??4 q?O?U?H?« s ŸuM?« «c wH? °ÊU1ù« U!—œ rJ;« ÍuË ¨¡U?H)«Ë ¡ö'« w WHK<« U‡ÒOze?'« vK nI Íc« «cN p– s ÎUU1≈ Ò-√ ¨ÊUM6?L-ô«Ë WI‡« s ÁbM? ¨…b«Ë W!—œ w t? UA*«Ë U?NM °p– bF s‡ c r ¨‰uIFK tN!Ë Ëb% ô U ‰u% w WE( n‡Òu Íc« ¨öJA*« Ác? ÂU?√ t??H X?M??« u ¨Y?U s ÎUU1≈ Èu?√ U??Lö? Ë °—UNM‡ Ê√ Y%K‡ r ¨UN UA*« ÁcN tbOI XbD«Ë ÊU? ‡ rNM vU??F tK« w{— ‡ W U??B« ÊU1≈ Ê√ Êu?d??F W?N?'« Ác sË «u?Ô Ód‡Ó bI? ¨bU?A r U? 5 uM« sc‡ s «ËbU? rN_ ªUMU1≈ s Èu?√ U??%?I??F« pK? rN X{d?? U?L?K ¨«ÚËÓu‡—« v?? ¨W??O?U??B« sÒb« l? UM s °«Úu‡ÓÓË UËdÓ% W —UB« oU?C? s «Ëb?N? U? …Òd? ‰Ë√ b?N? u Ub?√ ÒqF? ¨UM—bÔ U?L? s U?√ °‰U(« Ác dO WU t XU U0d ¨Â«b_« Ò‰«eË ¨ÂUN_« WM« V? lUD s Ê≈ q ¨¡ULKFK W?%MU Ò«u?FU rN?O≈ W%?MU sM

ÊU? Íc« Ê√Ë ¨Î«b?OF ÎUËU?H »U?%« «c w ÊuËU?H? rN?H√ W U??B« Ê√ Èd p– q!√ sË ¨

oÒbB« dJ u √ u ¨ob?B«Ë ÊU1ù« v≈ ÎULz«œ rN?I%√ °©oÒbÒB«® wÒL

w« W‡ÒdEM?« …dJH« Ê√ tU?O%? © qL?F« wË tdL? od# s tËUH U?√Ë®
vGD ôË ¨œ«b{_« U?NL«e ô ¨Ê«b!u?« w ÎWK‡ U vI% W‡ÒOKL?F« U—U ¬ c Q fHM« ¡UL?K ‰uI UL? Ë√ ‡ dJH« e d w? ÎU%U …d?{U UN_ ªÊU?OM« U?NOK `%B v? ¨ÎU«d?≈Ë ÎUU%‡ Ë …Òu? UN qL?F« s ÒbL‡? wN ‡ —uF?A« …—R w œu?F« bM Ϋd?Ë ÎWu?N qL?F« U?NM Òb?L‡? pc Ë ¨ÎU?IÔK‡Ô Ë ÎWÓJ?‡ÓK fHMK °Èd √ Î…Òd UNO≈ w Î…u?‡ œ«œ“« …dJH?« pK v?C???‡I0 qL???F?« —ÒdJ œ«œ“« U???LK «c?JË ÎUuB qLF« œ«œ“«Ë ¨n‡ÒKJ ÊËb ‰UL _« s tU√ ÃUù Ϋœ«bF«Ë ¨UNH ∫qO? pcË ¨e‡z«d?G« Ÿ«e?‡U t?%?√ tÔ‡?—UH?Ë t? «e?« ÊuJ v? ¨fHMU

qL?F« vK rKF« o‡O%D? tËUN d‡Ô? sÓ p– fJF Ë ©W‡O U W?FO?# …œUF«® °t tFO‡OCË ¨qLFU tËUN —«bI0 ¨tbO‡I U% Ë ¨tLK …Òu s hI d???? sË ¨tU1≈ œ«œ“« vU??F t?K« W? U?- œU??? « s Ê≈ ∫‰u??I p?cJ tU% Ús?ÓR r p– œU « u? ÊS ¨U Òb? v≈ tMOI n‡F?{ tK« d«Ë_ t?HU?4 °ÊU1ù« vK ÚZÓU?F rË √bB« U?NOK r «d U? «–≈ UNM?JË ¨wKMË √bB b? …¬d*« ¨ÚrÓFÓ °UNO ¡wC*« dBMF« p– UNM √bB« q Q Ê√ ÚY%K r Ìʬ bF ÎU¬ u Uƒö!Ë ¨ÊU?1ù« t!Ë wAG Íc« √b?B« w ‡ ÊuLKF u? ‡ wUF*«Ë °tMœ w W%UF« sQ r ¡ö! dOG UN d sL ¨`UB« qLF«Ë W u«

s? bM ÁdO?Ë b?L√ Á«Ë— U? UN?M ÆÆ…dO? YœU?√ p– vK XN?%

ÎU?³½– V½–√ «–≈ sR*« Ê≈ò ∫©±®£ tK« ‰u??Ý— ‰U? ∫‰U?

…d¹d¼ wÐ√ sŽ

‰U!— U?I tU!— wU Ë ¨Yb?(« Íu ‚Ëb? ¨Êö s b?L t?OË ≤π∑ ∫≤ ∫b?L√ ©±® Ω ¨©¥≤¥¥® t?!U? s «Ë ¨©≥≥≥¥® Íc?d?«Ë ¨π∏ ∫≥∞ ¨±±≤ ∫± ∫Íd?%?D«Ë ¨`O??B«
œ«“ Ê≈Ë ¨tÔ³K‡ ÓqI‡ ¨d?HG²Ý«Ë Ÿe?½Ë »Uð ÊS ¨t³K w ¡«œuÝ W?²J½ X½U ∫ʬdI« w ÒqłË ÒeŽ tK« d– Íc« Ê«Òd« p– tÓ³K‡ uKF¹ v²Š ¨ œ«“ ©5HHD*«® °˝æ±¥º ÓÊuÔ³ÚJÓ¹ «uÔ½UÓ U] rNÐuÔKÔ vÓKÓŽ ÓÊ«Ó— ÚqÓÐ ]öÓ˚

‰u?Ý— ‰U ∫‰U? ‡ W³?×? t X½UË ‡ Íd?L?C« bF?'« wÐ√ sŽ W«Ë— wË °©±®åt³K vKŽ tK« l³Þ ¨—cŽ dOž s ÎU½ËUNð lLł ÀöŁ „dð sÓò ∫£ tK« ¨u%?4Ë fLDM WO?BF*U UN√ nO? Ë ¨”uHM« w qLF?« —U ¬ v≈ «ËdEU °u eË lBM W UDU Ë ©fLA«® °˝æ±∞ º UÓ¼U]ÝÓœ sÓ Ó»UÓš ÚbÓ ÓË æ π º UÓ¼U]Ó“ sÓ Ó`ÓKÚÓ√ ÚbÓ ˚ «–≈ W??O?HM« d«u?'« ÊS? ¨qL?F« s Ê«u?B rJU1≈ …du?! Ê–≈ «u-u?? ÎW?{dÔ —U? UN?ö s XÒd‡Ô «–≈ W?‡ÒCG« ¡U?O_«Ë ¨U?N«b?√ s Òœd‡Ô! °Àœ«u(« Uc Q Ê√ XJË√Ë ¨U%ÒK‡I«Ë Ux ¨±∏∏ ∫±∞ ∫wI??N??O??%«Ë ¨©±±∂µ∏® Èd??%J«Ë ¨©¥±∏® W?KOK«Ë Âu??O« q?L? ∫w?zU??M«Ë s «Ë ¨w%c« t??I?«ËË ¨rK? ◊d?? vK ∫‰U?Ë µ±∑ ∫≤ ∫r U??(«Ë ¨©∑≤∞≥® VF?A«Ë Æ©≤∑∏∑ ¨π≥∞® ÊU% ¨ÂUË√ t ‚Ëb ¨wOK« ’UË s WLIK s « uË ¨ËdL? s bL tOË ¥≤¥ ∫≥ ∫bL√ ©±® ¨©±∞µ≤® œË«œ u √Ë ¨U?I tU?!— WO?I Ë ¨W?F U? r?KË ¨Ád?O?G ÎUËd?I Í—U?4?%« t ÈË— ∫± ∫r U???(«Ë ¨©±∏µ∏ ¨±∏µ∑® W1e?? s «Ë ¨©±∂µ∂® Èd???%J«Ë ¨∏∏ ∫≥ ∫wzU???M«Ë ¨±µ¥ ∫≤ ∫W?%?O? w √ s «Ë ¨w%c« t?I?«ËË ¨ÁU?!d?4 rË rK? ◊d? vK ∫‰U?Ë ≤∏∞ ¨±∑≤ ∫≥ ∫wI??N?O?%?«Ë ¨©±±≤µ® t?!U?? s «Ë ¨©µ∞∞® Íc?d??«Ë ¨≥∂π ∫± ∫w—«b«Ë ∫w ôËb«Ë ¨©±∂∞∞® vKF u? √Ë ¨©π∑∂ ¨π∑µ® wU?*«Ë œU?ü« ∫rU? w √ s «Ë ¨≤¥∑ ∫Íe*«Ë ¨©≥±∏≤® qJA?*« Õd? ∫ÍËU??D«Ë ¨©±∞µ≥® Íu?G?%?«Ë ¨≤≤‡≤± ∫± ∫vMJ« Æ©≤∑∏∂® ÊU% s «Ë ¨±∏π ∫≥≥ ∫‰ULJ« VcN
X?B? ? ? ? I?‡?²½U?? ? ? ? ]wL?? ? ? ? ;« jÝu?« w?¼ X?½U?? ? ? ? ÎU?‡?dÞ X?×? ? ? ? ³? ? ? ? √ v²?? ? ? ?Š Àœ«u?? ? ? ?(« U?? ? ? N?M? t X%F ¨…UJ?A w l{u rË ¨W!U?!“ t sJ r «–≈ ¨ÕU%?B*« pc Ë °Á—u QH-Q ¨WHU t XHB U0—Ë ¨Î…dË ÎWM1 ÕUd« tM U?N Ê˃—b ¨wU?F*« Èu?I s …UJA? w rJU1≈ ÕU?%?B «uEH?U?

ÊÓ√ Ád? ÚÓ√ ÚsÓŽ ÓÊu?? ÔH‡U??Ó Ô¹ Ós?¹c]« —Óc‡Ú×? ?ÓOÚKÓ˚ ∫7H« n«u?? Ë ¨ÊUDO??A« `— ©—uM«® °˝æ∂≥º ÏrOÓ√ Ï»«ÓcÓŽ ÚrÔNÓ³OBÔ¹ ÚËÓ√ ÏWÓM‡Ú² ÚrÔNÓ³OBÔð Ϋ—uË ¨rJU1≈ v≈ ÎUU1≈ «Ëœ«œe «dO)« qF s ÎUU?OM ÊU1ù« ”U√ «uF—«Ë ©bL® °˝æ±∑º ÚrÔ¼«uÚIÓð ÚrÔ¼UÓð¬ÓË ÈÎbÔ¼ ÚrÔ¼Óœ«Ó“ «ÚËÓbÓ²Ú¼« Ós¹c]«ÓË˚ ∫r —u v≈

¿¿¿¿¿
W‡‡OöÝù« W‡UI‡¦« —œUB Ò ∫wK ULO W‡ÒOöù« WUI‡« —œUB ÂU√ UM H √ b$Ë

:  : ]Ê≈˚ ∫vU?F tu? tMË ¨©±®…¡«d?IK ·œ«d? —bB? ∫W?GK« w ʬd?I« kH ©WUOI«® °˝æ±∏º ÔtÓ½« Ó¡ÚdÔ Úl³]ðUÓ ÔÁUÓ½Ú√ÓdÓ «Ó–SÓ æ±∑º ÔtÓ½« Ó¡ÚdÔÓË ÔtÓFÚLÓł UÓMÚOÓKÓŽ wEHK« „«d? ôU oKD ¨©≤®.dJ« »U J« pc ÎU‡?ÒOB ÎU?LK —U r

Ów¼ w²?]K Íb? ÚNÓ¹ ÓÊ« Ó¡Úd? ?ÔIÚ« «ÓcÓ¼ ]Ê≈˚ ∫t??C?F v?K oKDË ¨t??u?L???? vK ©π ∫¡«dù«® °˝ÔÂÓuÚÓ√ °˝æ≤∞¥º ÓÊuÔLÓŠÚdÔð ÚrÔJ]KÓFÓ «uÔ²BÚ½Ó√ÓË ÔtÓ «uÔFLÓ²ÚÝUÓ ÔÊ« Ó¡ÚdÔIÚ« Ó∆dÔ «Ó–≈ÓË˚ ©·«d_«® ÎUU t ?OL w wË— UL ¨s _U ΫuÔK‡ t u ÎU ¬d? t ‡OL w wË—Ë °tOK l «u« vMF*U ¡w WOL s 5‡ OL « U KJ ¨Âö _U ÎU ÒËb tÔ u w tEH?? WUM?F« t?ÒI?? s Ê√ v≈ …—U?≈ 5?L?ô« sc??N t? ??O?L?? wË —uD «Ë —Ëb?B« w kH?Ô Ê√ V t √ w?M√ ¨b«Ë l?{u w ô s?ÚOF?{u? kU kH? UM WI‡ ö ¨ÈdÔ_« U?L«bÚ≈ dÒc‡ U?LÔ«b≈ ]qC Ê√ ¨ÎUF?OL vK ¨qO bF Îö?O UMO≈ ‰uIM*« »U_« s t?OK lÓLÚÔ*« rd« o«u v bM u U o«u v V U WU J UM ÓW?I‡ ôË ¨…d ‰Ë√ UNOK l{Ë w « t ‡!O °d «u *« `OB« œUMùU ÿUH(« Ʊ¥ ∫± ∫w U —e« rOEF« b" bL ∫ʬdI« ÂuK w ÊUdF« qUM ©±® Æ·dB ±¥‡±≤ ∫“«—œ tK« b" bL Æœ ∫ʬdI« w …bb #«dE ∫rOEF« Q"M« ©≤®
Ρ«b? « W‡ÒO?ö?ù« W_« ”u?H w tK« U?N?F w « ‡ W?Ëœe*« WUMF« Ác?NË qHJ Íc« tK?« bu Ϋ“U?$≈ ¨ed? “d? w ÎU%u?H?? ʬd?I« wI ‡ ¸ U?N?O?"M ∫‰uI YO tEH ©d(«® °˝æ π º ÓÊuÔE‡UÓÓ( ÔtÓ U‡]½≈ÓË ÓdÚ=c« UÓMÚ]e‡Ó½ ÔsÚ×Ó½ U]½≈˚ ¨bÓM‡Ò « ŸUDI «Ë qb" «Ë n?d « s WO{U*« V J« »U√ U? ÔtÚ"BÔ rË ∫vUF ‰UI ¨”UM« kH v≈ UNÓK‡ÓÓË q ¨UNEH tK« qÒH‡J r YO ©¥¥ ∫…bzU*«® °˝t]K« »UÓ² Ús «uÔEHÚ×Ô²ÚÝ« UÓLÐ Ô—UÓ³ÚŠÓ_«ÓË ÓÊu‡^O½U]Ð]d«ÓË˚ °tEH rNO≈ VKÔ' U0 Í√ ô XO‡ u « vK UN ¡w W‡ÒËUL ?« V J« dzU Ê√ W dH‡ « Ác w ^d «Ë ¨UN?OK ÎUMLOÓNÔË V J« s tb? 5 U* ÎU‡ =bB t ¡w ʬdI« «c Ê√Ë ¨b?OQ « ÊU?Ë ¨t œU“ tK« ¡U? U0 UN?OK Ϋbz«“ ¨W? U?« ozUI?(« s U?NO? U* ÎU?FU? ÊUJ W? vI" Ê√ tK« vC?I‡ ¨Á]b‡Ó ]b‡ ?O UNM ¡w sJ rË ¨Ub‡? ΫœU‡ °rOJ(« rOKF« uË ¨tU"√ t d‡Ò Ϋd√ tK« vC «–≈Ë ¨WU « ÂUO v≈ ©√ — ‚®Ë ¨©» # „® w œU??? Ê√ U b???Ë ¡U???L???_« q√ v?≈ UMF???— «–≈Ë °ÎUIKD rC«Ë lL'« vMF vK Ê«—Ëb pK ŸuL t √ Ë√ ¨#Uü«Ë —u K ÏlU vÒLÓ Ú*« «c Ê√ jI wMF ô «cË s Ë√ ¨»uKI« #U??H? vK WH?R ’u?B u ÔYO? s ¨#Uü«Ë —u? « Ï#«u?√ w YO? s Ë√ ¨Õ«u_«Ë n?B?« w ÏW?u‡H?B? ‘u?I w YO? ÓÂöJ« «c Ê√ uË ¨tK p– s Ò‚œ√ ÎU!O wMF q ¨WM _« vK ÏW uDM ÏWK] d °ÂUJ_«Ë rJ(« ÔVzU tO #bAÔ b t √Ë ¨ozUI(«Ë w UF*« ÊuM lL b
°©qeM«®Ë ¨©dÚÒc«®Ë ¨©ÊUdH«® ∫pc tzUL√ sË ¨5 LË ÎW? L UN Òb?F mK" WOL? « œËb ÊUd"« VU? “ËU& b Ë °©±®5F Ë ÎUHO UN mK v p– w ÁdO, ·d√Ë ULN UË ¨—u «Ë #Uü« s dO w …œ—«Ë #U ö'≈ vK „«–Ë «c bL «Ë ¨nË t √ vK œ—Ë U??Ë ¨r« t √ vK ÿU?H?_« pK s ¡U? U? 5 U?? d?H Ê√ kHË ©.d ® kH ¡U?L_« s U?L=b? w ¨qO?L? « qO"? vK p– `C? Ë ©WF «u«® °˝æ∑∑º Ï.d‡Ó ÏÊ« Ó¡ÚdÔI‡Ó Ôt]½≈˚ ∫vUF tu s Ϋc√ ©„Ó—U® ©µ∞ ∫¡UO" _«® °˝ÔÁUÓMÚÓe‡Ú½Ó√ Ï„Ó—UÓ³Ô Ïd‡Ú– «ÓcÓ¼ÓË˚ °nOQ U rNCF Áœd√ bIË ÆÆÊUHË ULN √ p ôË ∫«uUI WFdA« ¡ULK t ]d‡Ë °©tËö b]F*« ¨¸ bL vK ‰eM*« ¨vUF tK« Âö u ʬdI«® Ë√ ¨e?F*« Ë√ ¨d «u *« q ¨Èd?√ ΫœuO nd?F « «c vK be rN?CFË …—u? ¡Ëb?"*« Ë√ ¨n?B*« w ?œ 5 »u? J*« Ë√ ¨tM …—u? dB? Q È]b?? *« °”UM« …—u Âu <«Ë W%UH« ʬdI« hzU?B iF d?Úc ÕUC≈ …œU“ UN b?BI œu?OI« Ác Ê√ l «u«Ë °©≤®Á«b UL UN e‡ÒOL w « .dJ« °d¬ bO‡ …œU“ v≈ ÃU ô ¨Ïl‡ U ÏlU ÁU d– Íc« nd‡F «Ë Æ·dB ±µ ∫± ∫ÊUdF« qUM ©±® ÆoU « ld*« ∫dE « ©≤®
Ë√ vU?F t‡K« Âö‡ s Ád‡O?, UN?O t?—UA? ô ¨#UH? ʬdIK Ê√ ÏÂuKF?Ë °dA"« Âö‡ v≈ ÁUI?√ Ë√ ¨t tK« dQ ?« Íc« ÒwNù« ÂöJ« „UMN tK« ÂöJ? W" M?U U√ vU?F t?ö q f?O –≈ ªdA?"« s b?√ vK ÁueÚMÔO? ô ¨t «uKL?FO t? Jzö? ∫©±®dO s qOK tM ‰e √ Íc« q ¨ÎôeÚMÔ

Ób? ÓH‡ÚM?Óð ÚÊÓ√ ÓqÚ³? Ó Ôd? Ú×? Ó³Ú« Ób? HÓM?Ó w=ÐÓ—  U??ÓLKÓJ Ϋœ«Ób?  Ôd? Ú×? Ó³?Ú« ÓÊU??Ó ÚuÓ ÚqÔ˚ ©nNJ«® °˝æ±∞πº ΫœÓbÓ tKÚ¦LÐ UÓMÚ¾ł ÚuÓÓË w=ÐÓ— Ô UÓLKÓ

ÔW?ÓF‡?Ú³?ÓÝ Áb?ÚFÓÐ Ús ÔÁ^b? ÔLÓ¹ Ôd?Ú×?Ó³Ú«ÓË ÏÂö‡?ÚÓ√ Ì…Ód?Ó−?Óý Ús ÷Ú—Ó_« w U??ÓL‡]½Ó√ ÚuÓÓË˚ ©≤∑ ∫ÊULI® °˝t]K« Ô UÓLKÓ Ú ÓbH‡Ó½ UÓ ÌdÔ×ÚÐÓ√ t?OK rO«d≈ vK WeM*« n?^BU? ¨5IU? « ¡UO?" _« vK ‰e Ô√ U? „UMË °Âö « °Âö « tOK vu vK WeM*« …«—u «Ë °Âö « tOK v O vK ‰eM*« qO$ù«Ë °Âö « tOK œË«œ vK ‰eM*« —uÒe«Ë Íc« ÎU‡ÒOd? t u? nu? p–Ë ¨`{«Ë «cN? d?A"?« ÂöJ W"? MU U?√Ë i‡F tO t?—UA Íc« Ϋd‡ «u t u? nuË ¨ndA« Yb(« tO? t—UA °YœU_« ∫UNM ¨.dJ« ʬdIK U«e ¡ULKF« d– r sË Æ±µ ∫rOEF« Q"M« ∫dE « ©±®
¨qb"? «Ë dO‡OG? « s W%uH? ¨—ub« Òd vK W?O‡ U …eF? ʬdI« ‡± °»uK_«Ë ·Ëd(«Ë #ULKJ« lOL w kHK« …d «u °vMF*U t «Ë— Wd ‡≤ °VM'« uM t Ëö Ë ÀbK tÒ Wd ‡≥ °…ö‡B« w tM‡^OÓFÓ ‡¥ °ÎU‡ ¬d‡ t ‡OL ‡µ °#UM dA tM ·d qJ ¨t Ëö b‡Ò"F « ‡∂ °WOFUA« bM t O«dË bL√ s W«Ë— w tFO ŸUM « ‡∑ °©…—u® ’uB #Uü« s —«bIË ¨©W¬® tM WKL'« WOL ‡ ∏ °©±®ÒwK wu ‡ ÒqË Òe ‡ tK« bM s ÁUMFË tEH ÊU U .dJ« ʬdI« ‡π

t?Ð Ó‰ÓeÓ½ æ±π≤º Ó5?Ó*U?? ? ?ÓF?Ú« =»Ó— Ôq?¹eÚM?Ó²?Ó Ôt‡?]½≈ÓË˚ ∫.dJ?« ʬd‡?I« u?‡ r?J– >wÐÓd?‡ÓŽ ÌÊU‡Ó ?KÐ æ±π¥º Ós¹—c?ÚM‡ÔL?‡Ú« Ós ÓÊu?‡ÔJÓ² Óp?³ÚKÓ v?ÓKÓŽ æ±π≥º Ô5‡? Ó_« ÔÕË^d« ©¡«dFA«® °˝æ±πµº Ì5³Ô … ¡«d?I«Ë kH?(«Ë wu?« ô≈ p– b?F qL? s t?O? ¸ ‰u?d?K sJ rË °©≤®cOHM‡ «Ë oO"D «Ë ¨dO H «Ë ÊUO"«Ë ¨mOK" «Ë ULd√ s t fOË ¨qO" UNM u UL ¨tO U?" W,UOË ¨tO UF —UJ « U√ ©rM«® °˝æ ¥ º vÓŠuÔ¹ ÏwÚŠÓË ]ô≈ ÓuÔ¼ ÚÊ≈˚ ∫¡w Æ≤π ∫VOD)« ÃU bL Æœ ¨tKDBË tuK ∫Yb(« ‰u√ ©±® Æ·dB ≤¥‡≤∞ ∫rOEF« Q"M« ©≤®
Ús ]wÓ≈ vÓŠuÔ¹ U?Ó Ôl³]ðÓ√ U?ÓL]½≈ ÚqÔ U?ÓN?Ó²ÚO?Ó³?Ó²?Úł« ôÚuÓ «uÔU?Ó ÌWÓ¹PÐ ÚrNðÚQÓð ÚrÓ «Ó–≈ÓË˚ ©·«d_«® °˝æ≤∞≥º ÓÊuÔM ÚRÔ¹ ÌÂÚuÓI ÏWÓLÚŠÓ—ÓË ÈÎbÔ¼ÓË ÚrÔJ=ÐÓ— Ús ÔdzUÓBÓÐ «ÓcÓ¼ w=ÐÓ—

vÓŠuÔ¹ UÓ ]ô≈ Ôl³?]ðÓ√ ÚÊ≈ w ÚHÓ½ ¡UÓIÚKð Ús ÔtÓ=bÓÐÔ√ ÚÊÓ√ w? ÔÊuÔJÓ¹ UÓ ÚqÔ˚ ∫‰uIË ©±µ ∫f u® °˝]wÓ≈ r ‡ ÿU?H_U j" d w « ‡ w U?F*« ¡U? ≈ ÊQ? w Ïd?O? #Uü« Ác ‰U??√Ë ∫wEH]K« ¡U ù« ÊQ w ‰uI ©≤ ∫nu® °˝ÎUÒO‡ÐÓdÓŽ ÎU½« Ó¡ÚdÔ ÔÁUÓM‡ÚÓeÚ½Ó√ U]½≈˚ ©vK_«® °˝æ ∂ º vÓ ÚMÓð öÓ ÓpÔzdÚIÔMÓÝ˚

«Ó–SÓ æ±∑º ÔtÓ½« Ó¡ÚdÔÓË ÔtÓF?ÚLÓł UÓMÚOÓKÓŽ ]Ê≈ æ±∂º tÐ ÓqÓ−ÚFÓ² Óp?Ó½UÓ  tÐ Ú„=dÓ×Ôð ô˚ ©WUOI«® °˝æ±πº ÔtÓ½UÓOÓÐ UÓM‡ÚOÓKÓŽ ]Ê≈ ]rÔŁ æ±∏º ÔtÓ½« Ó¡ÚdÔ Úl³‡]ðUÓ ÔÁU‡Ó½Ú√ÓdÓ ©oKF«® °˝æ ± º ÓoÓKÓš Íc]« Óp=ÐÓ— rÚÝUÐ Ú√ÓdÚ«˚ ©≤∑ ∫nNJ«®°˝tðUÓLKÓJ Ó‰=bÓ³Ô ô Óp=ÐÓ— »UÓ² Ús ÓpÚOÓ≈ ÓwŠËÔ√ UÓ ÔqÚð«ÓË˚ ©qe*«®°˝æ ¥ º ÎöOðÚdÓð ÓÊ« Ó¡ÚdÔI‡Ú« q‡=ðÓ—ÓË˚ ¨ÊU? K« pd?%Ë ¨qO d? «Ë …Ëö? «Ë ¨¡«d ù«Ë …¡«d?IU d‡Ò"? nO? dE U? °W "« w UF*« ô ÿUH_« ÷—«u s p!Ë√ ^qË ¨ÎU‡ÒOd ʬdI« ÊuË U/≈Ë ¨oK)« s b_ ôË ¨¸ bL; tO? ÓWÓF‡ÚMÓ ô t √ w Ï`d Ê–≈ ʬdI« °ÁUMFË tEHK tK« bM s ‰eM u °p– vK ‰ôb ô« v≈ WU w ”UM« iF vI" Ê√ VF«Ë …œUNA« Ác ŸUL? vH ô ‰bFU wCI ÎUO{U? #bË u W‡ÒOCI« ÁcË d¬ Ìb‡?U Ó…œUN? U¡«—Ë VKD rË ¨t? H vK U?N"U? ÊU K #¡U? w «
¨WM‡ÒO v≈ ÃU? ? ©ÈËU b« ® fM s X ?O UN √ p– ¨qIM« Ë√ qI?F« s ÒËb‡ ôË ob? n u ôË ¨t?"U t c?R Íc« ©—«dù« ® Ÿu s w U/≈Ë °tM tu" w V M Ê√ w ÁbO?Q #«e?F*«Ë VOU_U ”UM« ÈÒb? s* W?KB ^Í√ °øÎUö‡ « UNM a‡K MË ¨ÁdOG t UC Ë√ U?N u?? d? ?O? rd?O??, —U¬ vK ÊuD ”U?M« s Ϋd?O?? Ê√ t??d?F Íc« s rNM Ê≈ v ? ¨t? ?L?N X?M√Ë t? ?LO? X?KË tKL? Òn U? U?NM Êu? d? pK s ÌW?M‡“ w t?u?? vK Ãd??Ë rN U?H??√ s f"KË v u?*« —u?"? g?‡"M °…—UF *« »«u_« U «cN ¨t d t œu& U vK√Ë tKI —U‡¬ ÓfÓH‡ √ ÁdOG V M Ϋb√ Ê√ U√ °bF db« ÁbK‡Ó r t «—U???"??Ë ¨t?‡ UM?JË t U???d?? w? ¨¸ ‰u??d« …d???O??? l"?? ? s Ê≈Ë ÓbF√ ÊU? t √ w p‡A ô ¨t uÚK‡ÓË t uK‡Ó w ¨t?"C,Ë ÁU?{— w ¨t «—U‡≈Ë ¨‚bB« W‡ œ w ¡«u U U t ?O öË Á]d Ê√Ë ÆÆW—«u*«Ë …U«bÔL‡Ú« s ”UM« tKzU?L? h√ ÊU? p– Ê√Ë ÆÆUd?O‡I?Ë ÊËR?A« qOK w ¨o(« W?«d?Ë v≈ ©±®Áƒ«b‡√Ë ÁƒU?"√ pc b?N? UL? ¨Ub?FË …u"‡M« q"? ¨t U?H Ód?N%√Ë °ø«c UMu Íœ ÍdM X uJ« t" ? UË ÆÆ©‰UD_«® »U w ÍeOK$ù« q—U? ”Uu t" U? Îö dE « ©±® u√ UNK? w « gd …œUN √d? « r ÆÆÂöù« s t «u?Ë Ád'«u w w dH« Íd ?U Á«Ë— qu' Yb? s ¨q d? ‰Q? UÒ* ÂËd« rOE q d Íb 5 W?‡ÒOKU?'« w uË ÊU?O?H? ø‰U U ‰uI Ê√ q" »cJU t uLN r M qN® ∫ULdO,Ë ÊUOA« Ω
Ϋd?ÔLÔŽ ÚrÔJO? ÔXÚ¦?³Ó ÚbÓI?Ó tÐ ÚrÔ«Ó—ÚœÓ√ ôÓË ÚrÔJÚOÓKÓŽ ÔtÔðÚuÓK?Óð UÓ Ôt]K« Ó¡U?Óý ÚuÓ ÚqÔ˚ ©f u® °˝æ±∂º ÓÊuÔKIÚFÓð öÓÓ√ tKÚ³Ó Ús ¨‰u??I« v≈ Áe??H??% Ê√ U?N Q?? s Ô‰“«u? ¸ ‰u?dU? ‰eM‡ X U?? b??IË t bu tO≈ d_« ÊU? u YO ¨rÒK‡J Ê√ tOK Ò`‡K ÈuBI« t?Ô U X UË ôË ¨ÂU_«Ë wU?OK« U?NF?" ? ÂU_«Ë wUOK« wC?9 X U tMJË ¨ÎôU?‡IË ÎôU‡? °”UM« vK ÁƒdI ÎU ¬d UN Q w b ‡ UNM tK?« w{— ‡ WAzU t?Ë“ s p‡ù« Yb Êu?I‡UM*« nÚd‡Ô r√ XGK v ? ¨Êu?{u? ”U?M«Ë ‡ ÁU? ? √ ÊU? U?Ë ‡ d?_« ‰U'Ë ¨wu« QD√Ë Á«Ë— U?L?O? d??"M*« vK uË ‰u?I Ê√ ô≈ lO?D ? ô ¸ ^w"M«Ë ¨d?U?M(« »uKI«

ô≈ wK¼√ v?KŽ XLKŽ U?? °tK«u??ò ∫qu' Yb?? s U??Ld??O?,Ë ÊU???O??A« °©±®åΫdOš Ω ∫‰U? ÆUN?O q?U u U? Í—b ô …b w? tM s Ë Æô ∫XK ø—b?G qN ∫‰U? Æô ∫XK

°WLKJ« Ác dO, ÎU!O UNO qœ√ WLK wÒMJ9 rË ¨Ã—U t √ rK√ XM b Ë ¨5 U Òwb l{u pKLO ÎUÒI ‰uI U ÊU ÊS ∫q d ‰U r XK ?G ÁbM XM? uË ¨Á¡U?I XL?ÒA?? t?O≈ hK√ w √ rK√ w √ uK ¨rJ?M tM%√ s√ r °©tb s ¨≥±∑¥ ¨≤π∑∏ ¨≤π¥± ¨≤∏∞¥ ¨≤∂∏± ¨µ±® dE «Ë ¨©∑® w?u« ¡b ‡± ∫Í—U????"« œU?"F« ‰U?F√ oKË ¨©±±∞π® œd?H*« »œ_«Ë ¨©∑µ¥± ¨∑±π∂ ¨∂≤∂∞ ¨µπ∏∞ ¨¥µµ≥ ¨©≤∑±∑® Íc??d? « ∫d?E «Ë ¨≤∂≥ ‡≤∂≤ ∫± ∫b?L??√Ë ¨©±∑∑≥® rK ??Ë ¨©∂¥ ¨∂≥® Æ≥∏≥ ‡≥∏± ∫¥ ∫qzôb« ∫wINO"«Ë ¨©±¥≥® ÊU1ù« ∫ÁbM s«Ë ∫g‡dI W"‡ ‰u ∫w UO"« “Uù« ∫Y w w QOË °»cJ r ÎU!O ‰U «–≈ ΫbL Ê√ r LK b Ë °¡U"_« q" ¡«b_« bN «cJ Ω ©∑µ¥µ ¨∑µ∞∞ ¨∂∂∑π ¨∂∂∂≤ ¨¥∑µ∞ ¨¥∂π∞ ¨¥∞≤µ ¨≤∏∑π® ∫Í—U???"?« ∫dE « ©±®
ÂdÚ"Ô*« rJ(« Ϋ—b?BÔË ¨UN ¡«d ÎUMKF? #U¬ dAF —uM« …—u Ô—b? ‰e v ∫UN —UN'Ë UNdA

ÏdÚOÓš ÓuÔ¼ ÚqÓÐ ÚrÔJÓ ΫÒdÓý ÔÁuÔ³Ó Ú×Óð ô ÚrÔJÚM ÏWÓ³ÚBÔŽ pÚùUÐ «Ë Ô¡UÓł Ós¹c]« ]Ê≈˚ Ï»«ÓcÓŽ ÔtÓ ÚrÔNÚM ÔÁÓd?Ú³ v]ÓuÓð Íc]«ÓË rÚŁù« Ós ÓVÓ Ó²Ú« U?Ó ÚrÔNÚM Ì∆dÚ « =qÔJ ÚrÔJÓ Ϋd?ÚO?Óš ÚrN?  ?ÔHÚ½ÓQÐ Ô UÓM ÚR?ÔL‡Ú«ÓË ÓÊu?ÔM ÚR?ÔL‡Ú« ]sÓþ ÔÁu?ÔL?Ô²? ÚF?L?ÓÝ Ú–≈ ôÚuÓ æ±±º ÏrOEÓŽ «uÔðÚQ?Ó¹ ÚrÓ Ú–S??Ó Ó¡«Ób? ?ÓN? Ôý W? ?ÓFÓÐÚ—ÓQÐ t? ?OÚ ÓKÓŽ «Ë Ô¡U?? Ół ôÚuÓ æ±≤º Ï5³? Ô Ïp?Ú≈ «ÓcÓ¼ «uÔU??ÓÓË ÚrÔJ?ÚOÓKÓŽ t?]K« ÔqÚC? ? Ó ôÚuÓÓË æ±≥º ÓÊuÔÐ–U?ÓJÚ« ÔrÔ¼ t?]K« ÓbÚM?Ž Óp¾ÓËÔQ? ? Ó ¡«Ób? ?ÓN? ?^A?UÐ Ú–≈ æ±¥º ÏrOEÓŽ Ï»«Óc?ÓŽ tO? ÚrÔ²ÚC?ÓÓ√ UÓ w Úr?ÔJ] ÓL‡Ó …Ód?šü«ÓË UÓOÚ½^b« w Ôt?Ô²ÓL?ÚŠÓ—ÓË ÎUM‡=OÓ¼ ÔtÓ½u?Ô³Ó ?Ú×ÓðÓË ÏrÚKŽ tÐ ÚrÔJÓ ÓfÚOÓ U?Ó ÚrÔJ¼«ÓuÚÓQÐ ÓÊuÔu?ÔIÓðÓË ÚrÔJ²ÓM ÚÓQÐ ÔtÓ½Úu?]IÓKÓð Ór]KÓJ?Ó²Ó½ ÚÊÓ√ UÓMÓ ÔÊuÔJÓ¹ U??Ó ÚrÔ²ÚK?Ô ÔÁu?ÔL? Ô²‡ÚF? L? ÓÝ Ú–≈ ôÚuÓÓË æ±µº ÏrOEÓŽ t?]K« ÓbÚMŽ ÓuÔ¼ÓË ÚÊ≈ ΫbÓÐÓ√ tKÚ¦?* «ËÔœu?ÔFÓð ÚÊÓ√ ÔtK] « Ór?ÔJÔEFÓ¹ æ±∂º ÏrOEÓŽ ÏÊU??Ó²?ÚN?ÔÐ «ÓcÓ¼ ÓpÓ½U?Ó×? Ú³?ÔÝ «Óc? ÓNÐ Ós¹c]« ]Ê≈ æ±∏º ÏrOJ?ÓŠ ÏrOKÓŽ Ôt?]K«ÓË  UÓ¹ü« ÔrÔJ?Ó Ôt]K« Ôs=O?‡Ó³Ô¹ÓË æ±∑º Ó5M ÚR? Ô Úr?Ô²ÚMÔ U??ÓO‡Ú½^b?« w ÏrOÓ√ Ï»«Óc? ÓŽ Úr?ÔNÓ «uÔMÓ « Ó¡ Ós¹c?]« w ÔW? ÓA? ŠU??ÓHÚ« ÓlO??A?Óð ÚÊÓ√ ÓÊu??^³? ×Ô¹ Ôt?Ô²?ÓL?ÚŠÓ—ÓË ÚrÔJÚOÓK?ÓŽ t]K« ÔqÚC?Ó ôÚuÓÓË æ±πº ÓÊu?ÔLÓKÚFÓð ô ÚrÔ²?Ú½Ó√ÓË ÔrÓKÚFÓ¹ Ôt]K«ÓË …Ód?šü«ÓË ©—uM«® °˝æ≤∞º ÏrOŠÓ— Ï·Ë Ô¡Ó— Ót]K« ]ÊÓ√ÓË …d? ??H« pK W?F??OEH« ©±®…—u?B« Ác? ÂU?√ Îö?LKL?? ? nI?O? ÊU? ù« Ê≈Ë ‡ ±π¥ ∫∂ ∫bL√Ë ¨©≤∑∑∞® rK Ë ¨µ≤ ∫œU"F« ‰UF√ oKË ¨©≤∂∂± ¨≤∂≥∑® ÎUC√Ë Ω ¨©∑¥∑® —Uü« q?JA???? Õd????Ë ¨≥∏≥ ∫¥ ∫—Uü« w U????F???? Õd???? ∫ÍËU????D«Ë ¨±π∑ œË«œ u√Ë ¨∑≤‡∂¥ ∫¥ ∫qzôb«Ë ¨¥± ∫±∞ ∫wINO"«Ë ¨©±≥¥® ∫≤≥ ∫dO"J« ∫w «d"D«Ë ¨¥≤±≤® ÊU???"???? s«Ë ¨©¥π≤∑® v?KF u?√Ë ¨©≥±∏∞® Íc???d???? «Ë ¨©¥¥∑µ ¨¥¥∑¥® Æ©∑∞ππ Æ·dB UbF UË ≤¥π∏ ∫¥ ∫ʬdI« ‰ö% w ©±®
w{— ‡ WAzU?F W–ö« WIOL?F« Âôü« pK ÂU√Ë ¨¸ ‰ud« …UO? w WL‡O_« °WHO‡HA« Wdd«Ë ¨WHd*« WOU (U W!OK*« Òs « pK w …U wË ‡ UNM tK« …¡U‡?{ËË U??N? ¡«d w Í– w? U ÆÆ…dU?D« W???"‡ÒO?D« W???AzU??? w U???N??? w vdÔ ÆÆt Òe‡ F U? Òe√ w vdÔ Í– w U ÆÆUN «—ÒuB WUE Ë ¨Ud?OL{ w vd? Ë ¨lO??d« dU?D« XO??"« w? W??!??UM« oÒb?‡B« WM« w?Ë ¨U??N??d?? ÆÆd?O?"J« VKI?« p– s WKÒb*« W?"?O?"?(« wË ¨U?NzU?Ë w? vd Ë ÆÆU?N? U?√ wË ÆÆ…UO?(« vK tO UUMO? X‡Ò H Âu ‰Ë√ s ¨Âö?ù« d w W?!UM« °¸ tK« ‰u— ÃË“

dJ u?√Ë ÆƸ tK« ‰u??—Ë U?N? °tK UË ÆÆQ??"MU Q??U??H‡ wË °t?K UË …Òu?"M« XO …¡«d?" .dJ« ʬd?I« ‰ ÒeM‡ U?N Ë—– v≈ Âôü« qB U?bMË ÆÆ

rO?I?? ? *« odD« r?dË ¨pù« «c «u?U? s?c« nAJË ¨lO?d?« V‡ÒOD« °rOEF« ÊQA« «c q WN«u w WLK *« WULK °˝ÚrÔJÚM ÏWÓ³ÚBÔŽ pÚùUÐ «Ë Ô¡UÓł Ós¹c]« ]Ê≈˚ ∫W‡ÒO ¬dI« #Uü« UMFUD Ë W?U?{ s nA‡JO p?–Ë ÆÆb«Ë ·b #«– W?F‡ÒL? ? W?"?B rN? «c 5LK ?*«Ë Âö?û b?OJ W?"?B? s Á¡«—Ë U?Ë ¨Á—Ëc? oL?Ë ¨ÀœU?(« °rO!‡K« o‡OLF« o‡O b« bOJ« ∫bOJ« «c W" U s 5LK *« 5LD dB" p– bFË °˝ÚrÔJÓ ÏdÚOÓš ÓuÔ¼ ÚqÓÐ ÚrÔJÓ ΫÒdÓý ÔÁuÔ³Ó Ú×Óð ô˚ ÆÆt O q√Ë ¸ tK« ‰u— h? w Âöû sbzUJ« s nAJ uN —U‡D_« Èb s‡ÒO?"Ë ÆÆ·c‡I« .d% …—Ëd{ s WLK *« WU?LK nAJË #ö‡UG« #UMB?;« ·c‡I WM _« UN?O XIK'√ u WLK? *« WUL?'U oO% w «
·d???√ v≈ Ϋb???F??? w?C9 U/≈ ÆÆb??? b?M n‡?I ô czbM? wN??? ¨#UM?R*« ÃÒd?% qË WU? Ë q W?UL?'« Âb?F Ë ¨#U?U?N« vK√ v≈ ‰ËUD Ë ¨#U?U?I*« °¡UO qË ¨UNK W?LK *« WU?L'«Ë ¨t ?O q√Ë ¨¸ tK« ‰u— UU U? w « Âôü« U√ °¡«œ_« W"‡«u« ¨¡ö‡ ô« W"d{Ë ¨Wd « sL wN ÁcN? WD U Wd ÃËd Ê√ sJ√ nO? ‡ ÂuO« v ‡ g‡b?O ÊU ù« Ê≈Ë r ? w W?L?C« —Uü« Ác Àb?% Ê√Ë ¨„«c‡MO? WL?K *« WU?L?'« Òu‡ w °‚ö'ù« vK Ud"√Ë ”uHM« dN'_ WOUI« Âôü« Ác V‡Ò" Ë ¨WUL'« W?UL?'« U?N? {U?Ë ¨¸ tK« ‰u?— U?N{U? W?L?{ W?d?F X U? b?I ΫdB M UNM Ãd?Ë ¨¸ tK« ‰u— UN{U WL{ W?dF ÆÆ„«– Âu WLK *« rK ¨Ád" qOLË ¨t?"K‡ WLEË ¨t H —U u ÎUE‡H ? ¨—U"J« tôü ÎUL%U °tUL « nF{Ë ¨Ád" œUH vK ‰b‡ …b«Ë WLK tM dR …dDH« o?DM v≈ œU? u?Ë ÆÆÁU? ‡_ U??N?u t??"K rK ?? q —U?A? ??« uË —u??_« W??N?«u?? w ZN?M*« «c v≈ 5LK? *« t??u .dJ« ʬd??I«Ë ÆÆÁ«b??N

ÓÊuÔM ÚR? ÔL‡Ú« ]s?Óþ ÔÁu?ÔL? Ô²‡ÚF? L? ÓÝ Ú–≈ ôÚuÓ˚ ∫U?N??OK rJ(« w …uD ‰Ë√ t??H?u °˝æ±≤º Ï5³Ô ÏpÚ≈ «ÓcÓ¼ «uÔUÓÓË Î«dÚOÓš ÚrN ÔH‡Ú½ÓQÐ Ô UÓM ÚRÔL‡Ú«ÓË ÆÆΫd?O rN? H? Q #UMR*«Ë ÊuMR*« sE Ê√ ÆÆvË_« u «c ÊU? ¨rF

°…QL(« Ác q w rN‡ H √ ◊uI «ËbF" Ê√Ë XÒK‡ «Ë ¨ÂU?e« UNO? XK√ w « …d H« pK‡? …—u rd #Uü« wC9Ë °rOI« XdD{«Ë ¨fOUI*«
∫#Uü« pK ÂU w t L—Ë tK« qC dB" …d bF s …dË °˝æ≤∞º ÏrOŠÓ— Ï·Ë Ô¡Ó— Ót]K« ]ÊÓ√ÓË ÔtÔ²ÓLÚŠÓ—ÓË ÚrÔJÚOÓKÓŽ t]K« ÔqÚCÓ ôÚuÓÓË˚ Ê√ o‡OK?) t?O? sUJ?« Òd?A« Ê≈Ë ÆÆrO?? ?' dD)« Ê≈Ë ¨rOE?F Àb?(« Ê≈ t? ??√—Ë ¨t? ?L??—Ë tK« qC? sJ?Ë ¨¡u? U U?N?K W?LK *« W??U?L?'« V?O?B uË ¨…d*« b?F? …d*« t rd?c r sË ÆÆ¡u?? « rU? Ë U? p– ÆÆt?? U?—Ë °WLC« Wd « ÁcN rNO‡Òd re U??L? t??O≈ ʬd?I?« d?√ ÊU?? u ‡ ¸ w"M« lM?1 ÊU? «–U?? «c q lË v≈ t??"? MË ¨tM?d? s U?N? ]»cË t?{d?? wL? U?? ‰ Òu‡I‡ Ê√ ‡ ÊuK?U?'« °ø©±®5d *« WM √ lDIM‡ ¨wu« °tK« vK »cJË ”UM« vK »cJ« —cO ÊU U ¸ tMJË

]rÔŁ 極º 5L? ? ÓOÚU?Ð ÔtÚM U?Ó½Úc? ?ÓšÓ_ 楥º q¹ËU?? ?ÓÓ_« ÓiÚFÓÐ U?ÓMÚO?ÓKÓŽ Ó‰]u? ?ÓI?Óð ÚuÓÓË˚ Ï…ÓdÚc?Ó²Ó Ôt‡]½≈ÓË æ¥∑º Ós¹e?łU?ÓŠ ÔtÚMÓŽ Ìb?ÓŠÓ√ Ús ÚrÔJÚM U?ÓL?Ó æ¥∂º Ó5ðÓuÚ« ÔtÚM UÓMÚF‡ÓDÓIÓ Ós¹d? UÓJÚ« vÓKÓŽ Ï…Ód?Ú ? Ó( Ôt]½≈ÓË æ¥πº Ó5Ð=cÓJÔ ÚrÔJÚM? ]ÊÓ√ ÔrÓKÚFÓMÓ U]½≈ÓË æ¥∏º Ó5I?]²? ÔLÚK ©W U(«®°˝æµ±º 5IÓOÚ« ^oÓ( Ôt]½≈ÓË æµ∞º t √Ë ¨mK√ ULO Ï‚œU ¸ ΫbL? Ê√ W‡ÒddI « WOUM« s #Uü« Ác œUHË Íc« u?‡M?« «c vK tK« Ác?_ t?O≈ U??N ÓÕuÔ r w « qËU? _« iF? ‰ Òu‡I u °‚œU ]bô uN ‡ l «u« bNA UL ‡ lI r «c ÊU U]L‡Ë ¨#Uü« t HË °v #UUI ≈Ë #«¡U1 ≈Ë Ï#«¡U ≈ U¡«—Ë W‡ÒOC pK Ë V ? w ‡ UNM tK« w{— ‡ W?AzU 5?MR*« Â√ qCË ¨Ub?F UË ≤µ∂ ∫≥ ∫œU?F*« œ«“ ∫dE « ©±® t? —b? ?« U œ«dù WU?ù« ∫»U? w? 5F—_« UN?BzU?BË ¨WU??B« qzU?C ∫Yb?(« ÆwA—e« sb« —b ∫WUB« vK WAzU
°5‡ u« lD Ë ¨5LOU c_« —uB 5 uË ¨ÊU s ÎUMzU b√ WK?U: UNO ‰U ô w « d?_« W‡]b —uB 5Ë °VO"(« dO_« tK« bM .dJ« u ÊU °sd‡UJ« vK Ó…d («Ë ¨5I LK …dc « —uB 5Ë °5IO« «c w ^o(« tMJË ¨5IO« œd fO t ≈ ¨ÎUI °ÁUMFË tEHK vUF Ë „—U" tK« ÔÂö t ≈ °tK« ‰u— ‚bË tK« ‚b ∫q

: !" ‚dH« U?Ë øW‡ÒOb?I« YœU_« w U?L ¨.dJ« ʬdI?« u p– ÊU «–≈Ë øʬdI« 5Ë UNMO ∫©±®Êôu W‡ÒObI« Y‡œU_« w ¡ULKFK ∫‰uIM p– s VO$

t= — s UN‡UJ ô≈ ¸ wMK fOË ¨vU?F tK« Âö s UN≈® ∫‰Ë_« °©qË e ∫w Q U0 pc f Q ‡ Ô U0—Ë W‡ÒO?N≈Ë W‡ÒO?b? ∫U?N?O? qO?I? ¨vU?F t?K« v≈ X‡H?O?{Ô√ YœU?_« Ác ‡ tO≈ WU{ùU ’UB « ÔqC? UN ÊU U* ¸ ÁbM s UNEH ÊU uK ¨W‡ÒO U‡Ò—Ë °¸ ‰ud« YœU√ dzU ÊËœ ¨vUF rK Á«Ë— U?LO tu‡I? ¨vUF t WU?)« rK‡J « dzUL?{ vK XKL ‡« ‡ Æ·dB ±∏‡±∂ ∫u“ u√ bL bL Æœ ∫Êub;«Ë Yb(« ©±®
t½√ vU??FðË „—U??³ð tK« sŽ ÈË— U??L? O? £ w?³M« sŽ

—– wÐ√ sŽ Ád?O?,Ë

ö ÎU? d×? rJMOÐ tÔ²KF?łË ¨w H½ vKŽ rK^E« ÔX d?Š w=½≈ °ÍœU³?Ž U¹ò ∫‰U

‰uÝ— ‰U? ∫‰U

°©±®Yb(« åÆÆ«u*UÓEÓð

…d¹d¼ wÐ√ sŽ ULd?O,Ë ÊUO?A« Á«Ë— ULO tu?IË

Íe??ł√ U½√Ë ¨w t½S?? ¨ÂU?O? B« ]ô≈ t Âœ¬ sЫ qL??Ž q ∫tK« ‰U??ò ∫£ tK« °©≤®Yb(« åÆÆtÐ ¨‰u?I« «c v?K vU?F tK« Âö?? s X U? Ê≈Ë ¨W‡ÒO?b??I« YœU?_«Ë °.dJ« ʬdI« hzUB UN fO sJ °©WuM« YœU_U tEHË ¸ tu s UN≈® ∫wU«

∫tð—U³ŽË ¨tðU‡]OKÔ w ¡UI³« uÐ√ p– ‰U s2Ë Òwb?I« Yb?(« U?√Ë ¨=wK wu t?K« bM s tEH ÊU? U? ʬd?I«® Æ©ÂUM*U Ë√ ÂUNùU tK« bM s ÁUMFË ¸ ‰ud« bM s tEH ÊU U uN

∫tÔ—U Ë ¨wOÒD« Á—U«Ë wb?I« Yb?(«Ë ¨¸ wM« vK? qd? t ‰ Òe?M*« kHK« u ʬd?I«® ¨±≤µ ∫µ ∫rO??F? u√Ë ¨©¥π∞® œd??H*« »œ_« ∫Í—U?????"«Ë ¨©≤µ∑∑® d??"« ‡ ¥µ ∫r?K ?? ©±® ‚«“d« b???"???Ë ¨±∂∞ ∫µ ∫b???L???√Ë ¨©¥∂≥® w? U???OD?«Ë ¨≤¥± ∫¥ ∫rU???(«Ë ¨±≤∂ Æ©∂±π® ÊU" s«Ë ¨©¥≤µ∑® tU s«Ë ¨©≤¥πµ® Ícd «Ë ¨©≤∞≤∑≤® s tbI wL ¨lM*« ∫WGK« w .d « q√Ë ÆXOUF Ë tM XbI ÁUMF ∫¡ULKF« ‰U

°¡wA« Âb q√ w ŸuÔMLLÚK t NUA* ÎU1d% rKE« ∫¥ ∫wzU? M«Ë ¨≤∑≥ ∫≤ ∫b?L?√Ë ¨©±±µ±® rK ?Ë ¨©±π∞¥® Âu?B« ‡ ≥∞ ∫Í—U??"« ©≤® Æ©≥¥≤≥® ÊU" s«Ë ¨±∂¥‡±∂≥
dzUË ¨tH …—UF tÔ√ ¸ ^wM« d?Q ¨ÂUM*U Ë√ ÂUNùU ÁUMF tK« —U≈ °©vUF tM U Ëd rË vUF tK« v≈ UNHC r YœU_« …œU“ YœU_« W‡ÒOI ÊËœ ‰uI« «c vK vUF tO≈ UN U{≈ ÔWLJË ©±®»«œü«Ë w UF*« s XKL « U v≈ ”uHM« tOu Ë ¨UN uLC0 ÂUL ô«

°#«—U" ô« ·ö ô #«—U"F« ·ö « qO" s «cË

:#$% &'() °Uœ«d≈ dJË ¨Uœ«bF ‰uD ¨WuM .dJ« ʬdI« “U≈ V «uË ¨tuK?√ ÔW«e??Ë ¨t?L?E ÔW??«dË ¨t U??LK W??U??B?? ∫V «u??'« Ác s °©wUO« “U ù«® ∫UNFL Wö« ÁcË ÆÆtO UF vK Wôb« w tÔ ,öË »d?F?« Ô¡U?GKË ÆÆÁ«b?? U?L? Áe‡?=O9 w « WU??G« mK b? ʬd??I« Ê√ p ôË ¨dFA«Ë W UNJ«Ë d U rNÓLK√ «Ë—U « rN ≈ v ¨p– Êu—b rN ‡IOK U UO b« s ¸ ‰u?d« vK ÷dF gd rU VcO ¨WF?O— s W"Ú ‡Ô uË √d Ê√ ¸ ‰u?d« Ô»«u ÊUË ¨tK« v≈ t u?œ s ]n‡J v ¨¡U? u ¡UA

Ï»U‡Ó² æ ≤ º r‡OŠ]d« sÓL?ÚŠ]d« Ós Ïq¹eÚMÓð æ ± º rŠ˚ ∫vU?F Ë „—U" o(« ‰u?

Ó÷Ód‡ÚŽÓQ? Ó Ϋd¹c‡Ó½ÓË Î«d?O? AÓÐ æ ≥ º ÓÊu??ÔLÓKÚFÓ¹ ÌÂÚu? ÓI ÎU?ÒO?ÐÓd?ÓŽ ÎU½« Ó¡Úd? Ô ÔtÔðUÓ¹« Ó¡ ÚXÓK=B? Ô wÓË t?ÚOÓ≈ UÓ½u?ÔŽÚbÓð U?]L? ÌW]MÓ√ w UÓMÔÐuÔKÔ «uÔU?ÓÓË æ ¥ º ÓÊu?ÔFÓL?Ú Ó¹ô Úr‡ÔN?Ó ÚrÔ¼Ôd‡Ó¦?ÚÓ√ ©XKB® °˝æ µ º ÓÊuÔK UÓŽ UÓM]½≈ ÚqÓLÚŽUÓ Ï»UÓ−Š ÓpMÚOÓÐÓË UÓMMÚOÓÐ Ús ÓË ÏdÚÓË UÓM½«Ó–«Ó¡ ∂π‡∂¥ ∫wLU?I« sb« ‰UL? bL? ∫Yb?(« `KDB ÊuM s Yb? « b?«u ∫dE « ©±® vHDB?? s Õu ∫Íu?"M?« Yb?(«Ë .dJ« ʬd??I«Ë wb?I« Y?b?(« 5 ‚d?H?« ∫WU?—Ë Æ∑≤‡∑± ’ ∫≤≥ —uLO lOU ∫WdB*« V J« —«œ W'uD ∫w u uI« wHM(«
ÚqÔI? Ó «u?Ô{Ód? ÚŽÓ√ ÚÊS?Ó˚ ∫vU?F tÓu?? mK v ? √d?I ¸ tK?« ‰u?— vC?Ë ©XKB® °˝æ±≥º ÓœuÔLÓŁÓË ÌœUÓŽ WÓIŽUÓ ÓqÚ¦ ÎWÓIŽUÓ ÚrÔJÔðÚ—ÓcÚ½Ó√ ∫iF" rNCF ‰UI ¨tU√ v≈ W" ‡Ô l—Ë fK U?LK ¨t V– Íc« t?u« dO?G bOu« u√ r? ¡U b?I tKU nK

u U °tK«Ë ¨Îôu? XFL w= √ wz«—Ë ∫‰U? øbOu« U√ U „ ¡«—Ë U ∫«uU? rNO≈ ¨w UuKF?«Ë w u?F?O'√ °gd? d?AF? U ¨W U?NJU ôË d?F?AU ôË d?? U Íc« tu‡?I ]s‡ uJO °t?K«u? ÆÁue?? ?U?? ¨t?O? u? U? 5Ë qd« 5? «u^K‡ ¨»cJ r ÎU??!?O? ‰U? «–≈ Ϋb?L?? Ê√ r? ?LK b? Ë ∫W«Ë— wË ÆÆQ?"? XF?L? °©±®»«cF« rJ ‰eM Ê√ ÔXOA ÆʬdI« ‰Ëe d?B w rN? H √ W?GK« q√ vK e?F« a—U « q? bIË °ø©≤®Ê¬dI« ‰Ëe ÔdB U „«—œ√ UË °ÍuGK« VcN « —«Ëœ√ v —√Ë ¨wdF« ÊUO"« —uB v“√ u w W‡ÒOd??F« W‡Ò_« t? ‡GK U? 3_« s? W‡Ò√ w W‡Òu?GK« lU??:« XGK qË —bI ‡ U?N -Ë ¨Ub‡Ô√ WGK« Ác X—œ√ v ¨U?N GK WUMF« s d?BF« p– °øUN"‡OU√Ë UN ULK ÔVcN ‡ W‡ÒdA"« W UD« ÆÆt‡—U?? Ë√ t—U?"‡ Ê√ rNM Ïb‡?√ Ó—Ób‡Ó U?L? ¨Ê¬d?I« ¡U?? Ê√ ô≈ u U?L? —u w Í=b‡ « p– rNOK —ÒdË r«Òb% q ¨#U?ULË Î«œ«d√ tO≈ rUœË °n_U Òn_« v≈ rNF ÎôeM‡ Ô ¨rN ÎUL‡=JNÓ Ô ¨v 

VF s b?L? s s bM ÂU?A s« ∫±∏µ ∫± ∫Í“UG*« w ‚U?≈ s« U«Ë— W?BI« ©±® ¨ dU Yb? s Èd√ od' s vK?F u√Ë ¨bOL? s b"? tKËË ¨Îöd? w%dI« ÆtK« ¡U Ê≈ s ÁbMË π±‡π∞ ∫¥ ∫dO s« dO H w UL Æ·dB ∏µ‡∏≥ ∫rOEF« Q"M« ©≤®
°tK0 «u!O Ê√ …d ‰Ë√ rUb °tK —u dAF «u Q Ê√ rUœ r °tK …b«Ë …—u «u Q Ê√ r °tK s …b«Ë …—u r rU?— r ¨«u?UD‡ ?« sË «Ë ¡U s0 «u?MOF? ? Ê√ …d? q w rN ÕU√Ë ∫‰UI W—«u dO, w eFU tK rUF«Ë

ô Ê« Ó¡Úd?ÔI‡Ú« «ÓcÓ¼ qÚ¦?LÐ «u‡Ôð ÚQÓ¹ ÚÊÓ√ vÓKÓŽ ^s−‡Ú«ÓË Ôf?Ú½ù« XÓFÓL?Ó²?Úł« s¾Ó ÚqÔ˚ ©¡«dù«® °˝æ∏∏º ΫdONÓþ ÌiÚFÓ³ ÚrÔNÔCÚFÓÐ ÓÊUÓ ÚuÓÓË tKÚ¦LÐ ÓÊu‡ÔðÚQÓ¹ ©±≥∫œu® °˝tKÚ¦ Ì—ÓuÔÝ dÚAÓFÐ «u‡Ôð ÚQÓ ÚqÔ˚

ÚrÔ²ÚM?Ô ÚÊ≈ t]K« ÊËÔœ Ús ÚrÔ²?‡ÚFÓDÓ²? ÚÝ« s?Ó «u??ÔŽÚœ«ÓË tKÚ¦?  Ì…Ó—u??Ô Ð «u?‡Ôð ÚQ? Ó ÚqÔ˚ ©f u® °˝æ≥∏º Ó5œUÓ

«uÔŽÚœ«ÓË tK?Ú¦ Ús Ì…Ó—uÔ Ð «uÔðÚQ?Ó UÓ½bÚ³?ÓŽ vÓKÓŽ UÓMÚ]eÓ½ U]L? ÌVÚ¹Ó— w ÚrÔ²ÚMÔ ÚÊ≈ÓË˚ «uÔKÓF? ÚHÓð Ús?ÓÓË «uÔKÓF? ÚHÓð ÚrÓ ÚÊS??Ó æ≤≥º Ó5œU??Ó ÚrÔ²ÚM?Ô ÚÊ≈ t]K« ÊËÔœ Ús ÚrÔ Ó¡«Ób? ÓN? Ôý ©…dI"«® °˝æ≤¥º Ós¹dUÓJÚK Ú ]bŽÔ√ Ô…Ó—UÓ−ׇÚ«ÓË Ô”U]M« UÓ¼ÔœuÔÓË w²]« Ó—U]M« «uÔI]ðUÓ °“«eH « ÒÍ√Ë ¨»UN≈ ÒÍ√ dE U °b‡]R*« Ò#U"« rJ(U rNOK ÓeN√ bI °—UMU rœb r °—U_U r«u r rË ¨t‡ ? ?UM s «u‡ ?L U?L‡ „Òd‡? ÏÊU‡ rN?O? ÊU‡ u Íd‡L?FK °¡«Òb‡_« ¡«b‡_«
°r—U l{u rNM »U√ b Ë ÊËbF?B ÎUL]K?‡Ô ôË ¨t {—U?F v≈ U?NM ÊËcHM? Î…d‡G «Ëb‡ r rNMJË Ê√ «u?UD« U?L? ¨a?U? œu' ÂU?√ tM rN? ?H √ «Ëb?Ë q? ¨t? ?L?«e? v≈ t °ÎU"‡I t «uUD « UË ÁËdNE Ê√ ô≈ rN«u ÊU? U ¨re? «uM‡IO? «Ë rN —b s «u?QO‡ ?« «–≈ v WKO?(« w pK Ë ÆÆ·Ëd?(« ‰b ·uO? « «u?IDM‡ ?«Ë ¨·u? (« Êu? ? «u"?— s ÎU?Fœ lOD ? ô s qË ¨ÊUd?"«Ë W?(« w »uKG? q U?NO≈ Q?K w « °ÊU K«Ë rK‡IU t H

sË ÷—_« tK« Àd Ê√ v?≈ ¨ÏrzU? Í=b?? «Ë ʬd?I« ‰Ëe? d?B? vC?Ë p– w rNË ¨¡ULKF« s ÏdO‡ ÊUO"«Ë Y"U Áôu Ÿu{u p–Ë ÆÆUNOK °…—uNAË …dO #UHR

:#*+,- &*'() ©V®Ë ©±®ÆÆÁœU"? vK tK« W? ¸ t _ ©wLKF« “U ù«® ∫UNMË ÊS? ¨r?N‡]H ]n sË »d??F« ¡U???B? vK? ÎU?u? u?? Á“U???≈ „«—œ≈ ÊuJ Òô√ t?O wœü fO ¨t?K« Âö t √ t rO?K U ÏW?"UD ¨t ÏW?"'U? U?NK W‡ÒO U? ù« °Ï·d ôË ÏWLK `C‡ Ê√ bô ÊU? UM?‡ sË ¨U?N‡=Od? s‡ d??√ U?N‡ÒO?L??√ W‡ÒO U? ù«Ë Ê≈ t‡K« ÔW‡? t?eK ¨ÊU? K« ]wL?√ ÊU‡ uË ¨ÊU? ≈ q‡J ʬd?I« Ô“U‡?≈ °Âöù« v√ Æ·dB ≤µπ‡≤µ∑ ∫ÍË«dLG« Æœ ∫rKF« dB w Âöù« ©±®
ʬd?I« “U???ù Ê√ ∫W?“ô W??O? v≈ ÍœR? d?OJH? «Ë dEM?« s ŸuM« «c °W‡ÒO,ö"« WOUM« dO, w«u

W?U?Ë ÆÆt?O? V ‡Ô U? q r,d? ΫdJ ‰«e ô ʬd?I« “U??≈ Ê√ l «u«Ë U?NÔ ?dF? dÒ ?O ô W?G Wd?F vK U?N rOK ?«Ë UdbI n u? ô w « WO?UM« °b√ qJ °“Uù« s W‡ÒOLKF« WOUM« w pK ∫U dB√ UNO UF lË√ vK W‡ÒOLKF« WOUM« UMLN «–≈Ë 5 «u?? o"' UÔœu??IË ¨fHM« ʬd??I« œU?? ? « nO??Ë ¨W‡ÒO???H?M« W?O??UM« …dDH« 5 «u o"' ʬdI« ÂUJ√ Xe nOË ¨W‡ÒO?FdA « WOUM«Ë ¨©±®UN dD °©≤®#UUL'«Ë œ«dú w #UMzUJ« s ÊU? ù« dO, t?OK tK« dD U W?OU ÆÆW‡ÒOuJ« W?OUM«Ë °©≥®÷—_« dO,Ë ÷—_« tOK dD UË ¨÷—_« U—UN%≈Ë ¨U?NM nAJK Êu?LK *« d‡ÒLA Ê√ wG?"M w « w w«uM« Ác «u?"KD v t?NË vK p– «u?FOD? sË ÆÆYb?(« dB?F« «c w ”UMK ¨Ê¬d?I« #U¬ s t q?B « U? r‡ÒN?H vK rK? qJ «uM‡O?F? ? ?O ¨U?N?K ÓÂuKF« °ÂuKFU XKB « w « ʬdI« #U¬ —«d√ —UNE « vK ÎUFOL UN «uM‡OF Ë V^KD ÃU?? ô≈ ÂuKF« U?L?? ÆÆÂuKF« Ác?N? ʬd?I« qB? Ê√ w? W«d?, ôË Ê√ Ëd, ö ¨…dDH« d'U? tK« »U ô≈ u U ʬdI«Ë ÆÆ…d?DH« —«d√ W‡ÒO U ù« Ʊ±∂‡±±≥ ∫rOEF« Q"M« ∫dE « ©±® Æ©j‡u« W‡Ò_« WUI‡ hzUB® ∫s UMb w p– ÊUO w QO ©≤® ÆUbF UË ≤≥∏ ∫U{— bO— bL ∫ÍbL;« wu« ∫dE « ©≥®
¨ÎUMMÔË lzU? Ë UN U¬ X? U Ê≈Ë ¨t U¬Ë U?N U¬ »ËU? Ë ¨…dDH«Ë Ôʬd?I« oUD ^q U?NM c‡QO ¨t?I‡K W?"'U? w tK« WLJ t?O?C ?I U o‡ÚÓË `C? t U¬Ë °—uBF« Òd vK pO«Ëœ pcË ¨rNH«Ë rKF« s w Ë√ U —b vK dB w tM? ]d??H?? ô Ïd??√ …dDH«Ë ʬd??I« 5 o?UD « ÂU9 „«—œ≈ w? ×b?? « «c ¨bU?)« s?b« Âö?ù« tKF? w? t U??"? t?K« W?LJ( oUD? u r ÆÆl «u« UNM? ”UMK s‡ÒO"? ¨…œÒb‡ ? …bU …e?F? Í√ ¨db« …e?F ʬdI« t?KFË U?N rK‡ Ë√ U?Nd?F b?√ sJ r W?OU Ë ¨s‡ÒO?" sJ r t?Ë —ub« d? vK »uKQ ‡ …u?b?K Ϋbb?& wLKF« “U???ù« w œÒb‡? « «c ÊuJ?O? ¨q"? s sœ v≈ ”UM« u??b d?B? q w rzU?? Âö?ù« ‰u?— U/Q? ‡ Yb??(« rKF« …dD‡H?« 5 U? oU‡D? #U‡¬ s …b‡b?? ÎW‡¬ t? b?? vK Îö?Oœ rN?dË ¨tK« °Ê¬dI« 5Ë Ê√ ô≈ ¨t?O pOJA? K ÎUF?{u b? Ê√ œU?(ù« e?F “U?ù« s ŸuM« «c d?BF« w ô≈ W‡ÒO U? ù« U?Nd?F r w « W‡ÒO?LKF« WI‡O?I?(« ÊS ¨qI?F« s √d"? Îö??Oœ qI?? Í– q bM Âu??I Ê√ b?ô ¨Ê¬d?I?« Ud??– w «Ë ¨Îö??? d??{U??(« °Ê¬dI« Ô‰eM u WIOI(« Ác oU Ê√ vK ÎUu ô ¨rKF« s XU« ÒwMOIO?U ô≈ ʬdI« #U‡ÒO u d‡Ò H ô√ ©V® t √ vK °hO9Ë h l{u ‰«e ô w « ¨#U‡ÒdEMU ôË ÷ËdHU Ê√ wG?"M ÆÆW‡ÒO uJ« tK« #U¬ w ÆÆo?(« dO? H? « qO?"? w ozUI?(« Ê≈ wN? #U‡?ÒOME«Ë #U‡ÒO?b?(« U??√ ÆÆW‡ÒO ¬d?I« tK« #U?¬ s UdzUE U?N d?‡] ?H °X Ë Í√ w ‰UDû sJ r Ê≈ ¨qbF «Ë `OB K W{d ∫√dI Ê√ UM" Ë
ÎU? HK?Ó²‡Ú? Ô Ì «Ód? ÓLÓŁ t?Ð UÓM‡ÚłÓd? ÚšÓQ? Ó ΡU??Ó ¡U??ÓL? ?] « Ós Ó‰ÓeÚ½Ó√ Ót]K?« ]ÊÓ√ ÓdÓð ÚrÓÓ√˚ æ≤∑º ÏœuÔÝ ÔV?OЫÓdÓžÓË U?ÓNÔ½«ÓuÚÓ√ ÏnKÓ²Ú?Ô ÏdÚL?ÔŠÓË ÏiOÐ ÏœÓbÔł ‰U?Ó³−‡Ú« Ós ÓË U?ÓNÔ½«ÓuÚÓ√ Ús Ót]K?« vÓA?Ú?Ó¹ U?ÓL?]½≈ ÓpÓc?Ó Ôt?Ô½«ÓuÚÓ√ ÏnKÓ²‡Ú? Ô ÂU??ÓF‡Ú½Ó_«ÓË =»«ÓË]b«ÓË ”U?]M« Ós ÓË ©d'U® °˝æ≤∏º Ï—uÔHÓž Ïe¹eÓŽ Ót]K« ]Ê≈ Ô¡UÓLÓKÔFÚ« ÁœUÓ³Ž ‡ ^o(« U?N?œË√ w « #Uü« Ác ÊËd‡Òb? sc?« r UM ¡U?LKF« Ê√ Ï`{«ËË ¨‰U"'« wË ¨#«dL« wË ¨÷—_« r«u w ʬdI« tO≈ —U√ ULO ‡ t Q q ¡U?O??_« 5 lL?& ¨q?zö? #U?L?K w ÆÆÂU?F _«Ë Ò»«Ëb« w?Ë ¨”UM« wË …—b? rOE?F Ϋ–u?Q? VK‡I« Ÿb? Ë ÆÆÎU?F?O?L? ÷—_« Ác w ¡U??O?_« d?O?,Ë „—b ]r‡Ó sË ¨ÊuJ« w tK« #U¬ d‡Òb? Ê√ v≈ Ϋb‡ ÊU ù« ^b?A‡ Ë ¨oU)« ÆÆÊuJ« w tK« #U¬ VKD vK i(« w …œ—«u« …dO‡J« W‡O ¬dI« #Uü« Ê√ wF?O"D« rKF« #ôU?? v≈ qIFK Ït?Ou? l «u« w w ¨oK)« —«d√ ·d?F Ë ¨…uœ œd? fO d_« «c Ê√ vK Áb ÊU? ù« lC UMË ÆÆdB?F« WG oË w « …dD?H« —«d?√ s? W‡ÒO uJ« #U?ü« Ê_ ªVKDÔ Ê√ V t?K« s Ïd??√ tMJË ∫ÁUdË rKF« Ô`LD w ©±∞± ∫f u® °˝÷Ú—Ó_«ÓË  «ÓuÓL] « w «Ó–UÓ «ËÔdÔEÚ½« qÔ˚ ©±∞ ∫#u"JMF«® °˝ÓoÚKÓ‡Ú« Ó√ÓbÓÐ ÓnÚOÓ «ËÔdÔEÚ½UÓ ÷Ú—Ó_« w «ËÔdOÝ ÚqÔ˚

ÚbÓ d?Ú×Ó³Ú«ÓË =d?Ó³Ú«  UÓLÔKÔþ w U?ÓNÐ «ËÔbÓ²ÚN?Ó² ÓÂuÔ−^M« ÔrÔJÓ Óq?ÓFÓł Íc]« ÓuÔ¼ÓË˚ ©ÂUF _«® °˝æπ∑º ÓÊuÔLÓKÚFÓ¹ ÌÂÚuÓI  UÓ¹ü« UÓMÚK]BÓ

]Ê≈ ÚrÔJ½«ÓuÚÓ√ÓË ÚrÔJ²ÓM? ÚÓ√ Ô·ö²?Úš«ÓË ÷Ú—Ó_«ÓË  «Óu?ÓL?] « ÔoÚKÓš tðUÓ¹« Ó¡ Ús ÓË˚ ©ÂËd«® °˝æ≤≤º Ó5*UÓFÚK Ì UÓ¹ü ÓpÓ– w
q w W‡Òd??A?"K …U?O?(« —U √Ë ¨rKF« V?— `U?B« UM‡ÔHK Â]b‡?I UM sË oK œd??? « U?N?L??O?L? w w w ?« t?Ë—Ë Y?"« od?' Â]b‡ Ë ¨#ôU?:« Ê√ Õu?{ËË ¡ö w s?‡]OË ¨tOK? ÔÊËUF? «Ë ¨t „U? L? ?ô«Ë ¨t?O ‚b?B«Ë °…UO(« sœUO q qLA Âöù« w rKF« #UUAJ ?ô« XI" w « …dOJ« W‡ÒO ¬dI« #Uü« d?B"Ô ‡ pc ‡ UM sË °tK« Âö ʬdI« «c Ê√ vK qzôœ ¨ÊËd‡I W‡b(«

 «Óu? ÓL? ] « ]ÊÓ√ «ËÔd? ÓH?Ó Ós¹c?]« ÓdÓ¹ ÚrÓÓËÓ√˚ ∫vU??F tK« ‰u?? #Uü« Ác s ©≥∞ ∫¡UO" _«® °˝UÓLÔ¼UÓMÚI‡Ó²ÓHÓ ÎUI‡ÚðÓ— UÓ²Ó½UÓ Ó÷Ú—Ó_«ÓË U??N _ ª©±®Ê¬d??I« w wL?KF« “U????ù« VzU???? s W1dJ?« Wü« Ác Ê≈ Ê√ q"??? ¨tK Êu?J« Ê√ s ÁË—d??? U?? v≈ 5?b‡Ú?Ô*« pKH« ¡U???LK X?‡I??"??? s t?CF e‡ÒO?L? d?O?, ÎU‡ÒO1b ÎU U?O? ÊU ¨t?u?$Ë t «d?ÓË tÔ*«u? q‡ÒJÓA‡Ó ‡Ó qF? v≈ Áu?" Ê≈Ë ¨nO? j"?CU ÊË—b ô ¨—ÒuD Ë e‡?ÒOL? c?√ r ¨iF ‰«e ôË ¨Êu?—bË ÊËbU?A U2 t?OK u U? v≈ —U? v ¨W?ÒU?F« W‡ÒO–U?'« ‡ #«u?L « Ê√ `{«ËË ¨WKc? W‡ÒOJK œU?F√ vK t?O …d?A‡ M WK‡zU?N«  Ôb‡Ô « ¨vË_« W‡ÒO1b? « tÔ U?Ë ÆtK ÊuJ« qL?A ÷—_«Ë w ‡ œ«dùU ô lL?'U ∫tK« d"√ UL ¨÷—_«Ë #«uL « o‡]K Ê√ q"

Ôd? ? Ú Ó_« Ô‰]eÓM?Ó‡²Ó¹ ]s?ÔN‡?ÓKÚ¦? ?  ÷Ú—Ó_« Ós ÓË Ì «Óu? ? ÓL? ? ÓÝ ÓlÚ³? ? ÓÝ ÓoÓK?Óš Íc]« Ôt?]K«˚ ©±≤ ∫‚öD«® °˝]sÔN‡ÓMÚOÓÐ Áe‡ÒO9Ë ¨˝ÎU? ?I‡ÚðÓ—˚ ÷—_«Ë #«u??L?? « Í√ ˝U??Ó²?‡Ó½U??Ó ˚ tu??I …œ«d*« w tu???I …œ«d*« w? tK« d???Q sNK?‡?? ÷—_« s?Ë #«u??L??? l"?? v?≈ Á—uD Ë Æ·dB ≥∞¥‡≥∞≥ ∫rKF« dB w Âöù« ©±®
ÊËdBIË ¨…b«Ë ΡUL? #«uL « ÊuKF rNMJ Æ˝ UÓLÔ¼UÓMÚI‡Ó²ÓHÓ ˚ ∫t U" °UbË W‡ÒO LA« WuL:« vK o‡ H«Ë o‡Ú d« ∫tuI Wü« Ác ULNM tK« w{— ”U" s tK« b" d‡] b Ë

U?LK ¨XMÔ ô ÎU?I‡— ÷—_« XU?Ë ¨dD9 ô ÎU?I‡— XU? «u?L?«® °©±®©UMU Ác o‡Ë ¨dD*U Ác o‡Ó Îö √ ÷—ú tK« oK t U¬ s rN?H ¨U?NK W‡Òd?A?"« q ¨rb?Ë »d?F« t Ϋœ«d? fO ʬd?I«Ë ”UM« vK t?K« ÔW?? œ Òb?? ‡ ? ¨rKF« s tK« r?U ¬ U? —b?I d?B? q Ôq√ wJKH« v?MF*U? ¨n‡^ ?F ôË n?ÒK‡J d?O?, s w?LKF« ʬd?I« “U??≈ œb?‡? v≈ —UDù« Âb? W?"? s dU% u U?L? Ôs‡ÓJ√Ë W1dJ?« W‡x Ôf‡"√ Yb?(« w ¨Ác UM{—√ w »U? « ¡UL vK ô≈ o‡"DM ô t √ l ¨lL?'U #«uL « Á—d U Óo"' wLK?F« vMF*« vK Wü« rN w W‡ÒOU√ lL?'U #«uL « Ê√ 5 °©≤®ÊuÓb;« ÊuO‡JKH«

æ ≥ º ÔtÓ UÓEŽ ÓlÓL‡Ú−Ó½ Ús]Ó√ ÔÊU?Ó Ú½ù« ÔVÓ Ú×Ó¹Ó√˚ ∫vUF tÔu #Uü« Ác sË ©WUOI«® °˝æ ¥ º Ôt‡Ó½UÓMÓÐ ÓÍ=uÓ Ô½ ÚÊÓ√ vÓKÓŽ Ós¹—œUÓ vÓKÓÐ Ê√ vK ‰b UN? √ UNM rNH? ¨Ê¬dI« ‰Ëe d?B w ©≥®Wü« Ác ^wd?F« √d

vKË tL ? ¡UC√ qJ ÎU‡Òu Ϋd?A YF"« bM ÊU ù« bO?F Ê√ vK Ï—œU tK« °ÊUÓM‡Ó"« uË ¨¡UC_« Ác s tÔI‡K ]‚œ U v ¨vË_« UN —u t?O?≈ qu U? vK? ÍuDM U«dM ¨r?KF« ¡u?{ vK Âu??O« s Uƒd??I Ë Æ±∑∑ ∫≥ ∫dO s« dO H ∫dE « ©±® Æ≥∞∑‡≥∞¥ ∫oU « ld*« ∫dE « ©≤® Æ≤∑‡≤∂ ∫± ∫ÊUdF« qUM ∫dE «Ë ¨∑≥ ∫± ∫XuJ« WFU ∫WOöù« WUI« ©≥®
t œd?? qJ ªÊU? ù« w?M bM tU??A? ‡ ô b??O« qU √ #U?L??B Ê√ s ¡U??LKF« Ác Ô…œU?≈Ë ¨t ‡ÒO?B? s nAJ Ê√ sJ1Ë ¨Ád?O?, s UN e‡?ÒOL? #UL?B bM œd? qJ t?OK X U U? vK W?O U?« …UO?(« bM …eU?L ?*« WHK ?<« #U?LB?"« Ác vK Wü« ¡«uD « Ê√ p ôË ¨t U?" tK« vK rÔEF ô Ï¡w vË_« …U?O(« »Ëd??{ s Ï»d?{ ÎU??b? ô≈ r?KF« U?N?M nAJ r w ?« W‡ÒO?L?KF« W?I??O?I??(« Ê_ ªn^KJ s? rN?H?« «c q‡?? w fOË ¨.dJ« ʬd??IK wL?KF« “U???ù« V ?Ë t%UH_ …d?U"*« Wôb« V ? ¡ULKF« s 5I‡I?;« bM rNH?Ô ʬdI« °…dU"*« dO, WIO b« Wôb«

v]²? ÓŠ ÚrN?  ? ÔHÚ½Ó√ wÓË ‚U??Óü« w UÓMðUÓ¹« Ó¡ ÚrN?¹dÔMÓÝ˚ ∫rOEF?« tK« ‚b?Ë ©µ≥ ∫XKB® °˝^oÓׇÚ« Ôt]½Ó√ ÚrÔNÓ Ós]OÓ³Ó²Ó¹ s ¡U??O?√ s nA?‡J ¨Áb?Ë t?K« ‚b? b??IË ÆÆÁœU?"??F tK« b??Ë t ≈ d?A‡ W?F—√ ‰ö? w ¨¡«u? « vK fH‡ _« UU?H‡? sË ¨ÊuJ« «c UU?H‡ lL???? ÍœU?*« rKF« od?' sË ¨nAJ? ‰«e ôË ÆÆb??u« «c ÚXK?‡Ó ÎU d??

s b?O?F s lL?? ëu‡√Ë Ïëu?‡√ „UMË ÆÆv ? ÃU?? s ÊU1ù« ÔVu? °WO,UD« œU( ù« Wu s r,d« vK ÆÆo‡dD« «c fH _« wË ‚U?ü« w tK« #U¬ ÊU?O w ¨wLKF« “U?ù« od' qEO?Ë °tK« Ôb‡Ë p–Ë ÆÆÊU1ù« v≈ Îö‡O" v ¨`UB« ÔnK « ÊU? UL rKF« V— ÂbI ‡ Ê√ Âö?ù« W_ ʬ qN °øÊU1ù« od' ‰öC« tO w ÊËbFÚ"‡Ô*« ÊËœ—UA« dB" XF? Ë Àœ«uË 3Ô√ —U?"√ vK? tUL? « pc? ʬd?I« “U?≈ qzôœ sË ÆÆ»U ? s ôË r=KF s ô ¨UN ÏrK ¸ w"MK sJ rË ¨…dU?G« ÊU“_« w
UL? ÆÆ¡UO" _« —U?"√ qË ÆÆW?O U UÔ—U¬ X«“ U? w « …bzU"« 3_« —U"?√ q ‚«d?,≈Ë ¨t tK« ¡U?$≈ s ÊU? U?Ë ¨tu? Ë Õu s vU?F Ë „—U?" o(« Ád?"?√

U?ÓNÔL?ÓKÚFÓð ÓXÚMÔ U?Ó ÓpÚOÓ≈ U?ÓNO?ŠuÔ½ VÚO?ÓGÚ« ¡U?Ó³Ú½Ó√ Ús ÓpÚKð˚ ∫‰U? r ¨sbU?'« ©¥π ∫œu® °˝«ÓcÓ¼ qÚ³‡Ó Ús ÓpÔ ÚuÓ ôÓË ÓXÚ½Ó√ ∫rN«u √Ë qd« ¡U" √ hB iF d– Ê√ bF tu Ë ©±∞∞ ∫œu® °˝ÓpÚOÓKÓŽ Ôt^BÔIÓ½ ÈÓdÔIÚ« ¡UÓ³Ú½Ó√ Ús ÓpÓ–˚

U?Ó ÓË ÓpÚOÓ≈ t?O?ŠuÔ½ V?ÚO?ÓGÚ« ¡U?Ó³Ú½Ó√ Ús ÓpÓ–˚ ∫nu W?B? d– b?F tu? Ë ©nu® °˝æ±∞≤º ÓÊËÔdÔJÚLÓ¹ ÚrÔ¼ÓË ÚrÔ¼ÓdÚ Ó√ «uÔFÓLÚłÓ√ Ú–≈ ÚrNÚ¹ÓbÓ ÓXÚMÔ tLOKJ Ë tK« ¡U ≈ ¡«b‡ « ÊU nOË ¨vu WB s d"√ Ê√ bF tu Ë

Ós ÓXÚMÔ UÓ ÓË ÓdÚ Ó_« vÓÝuÔ vÓ≈ UÓMÚOÓCÓ Ú–≈ =wÐÚdÓGÚ« V½UÓ−Ð ÓXÚMÔ UÓ ÓË˚ ∫t w ÎU¹ËUÓŁ ÓXÚMÔ UÓ ÓË Ôd?ÔLÔFÚ« ÔrNÚOÓKÓŽ Ó‰ÓËUÓDÓ²Ó ÎU½ËÔd?Ô UÓ½ÚQÓAÚ½Ó√ U]MJÓÓË æ¥¥º Ós¹b¼U]A« V½U??Ó−Ð ÓXÚMÔ U??Ó ÓË æ¥µº Ó5KÝÚd? Ô U]M?Ô U]MJÓÓË UÓM?ðUÓ¹« Ó¡ ÚrN? ÚOÓKÓŽ uÔK?Ú²Óð ÓsÓ¹Úb? Ó qÚ¼Ó√ ÓpKÚ³Ó Ús Ìd?¹cÓ½ Ús ÚrÔ¼UÓðÓ√ UÓ ÎU Úu?Ó Ó—cÚM‡Ô² Óp=ÐÓ— Ús ÎWÓL?ÚŠÓ— ÚsJÓÓË UÓMÚ¹ÓœUÓ½ Ú–≈ —u^D« ©hBI«® °˝æ¥∂º ÓÊËÔd]ÓcÓ²Ó¹ ÚrÔN]KÓFÓ oI?%Ë ¨UN d?"√ ¨W?ÒOK"?I ? Àœ«u?Ë ¨WÒO?"O?, —u?√ vK tUL? « U?NMË ∫vUF tu UNM ÆÆbF ULO UN‡Ôu Ë

Úr?N? ? ? ³?ÓKÓž b? ? ? ?ÚFÓÐ Ús? Úr?Ô¼ÓË ÷Ú—Ó_« vÓ½ÚœÓ√ w? æ ≤ º ÔÂË^d?« XÓ³?KÔž ©±®òr?‡‡?â « ˚ ÔÕÓd? ÚHÓ¹ Ìc? ¾? Ó ÚuÓ¹ÓË Ôb?ÚF?ÓÐ Ús ÓË ÔqÚ³? Ó Ús Ôd? Ú Ó_« t]K Ó5MÝ l?ÚCÐ w æ ≥ º ÓÊu??Ô³KÚG?ÓO? ÓÝ t]K« ÓbÚŽÓË æ µ º ÔrOŠ]d« Ôe¹eÓFÚ« ÓuÔ¼ÓË Ô¡UÓAÓ¹ ÚsÓ ÔdÔBÚMÓ¹ t]K« dÚBÓMÐ æ ¥ º ÓÊuÔM ÚRÔL‡Ú« ©ÂËd«® °˝ÔÁÓb‡ÚŽÓË Ôt]K« ÔnK‡ÚÔ¹ ô
°©±®5M lC w ʬdI« d"√ UL W œUB« …¡u"M« #¡UË ∫tM o(« ‰U Íc« ¨.dJ« ʬdI« rUF iF v≈ #«—U≈ pK

ôÓË Ô»U?Ó²J?Ú« U?Ó Í—ÚbÓð ÓXÚMÔ U??Ó UÓ½d?Ú Ó√ Ús ÎU? ŠËÔ— ÓpÚOÓ≈ UÓMÚO? ÓŠÚËÓ√ ÓpÓc?ÓÓË˚ ©µ≤ ∫È—uA«® °˝UÓ½œUÓ³Ž Ús Ô¡UÓAÓ½ ÚsÓ tÐ ÍbÚNÓ½ Ϋ—uÔ½ ÔÁUÓMÚKÓFÓł ÚsJÓÓË ÔÊUÓ1ù«

Ϋ—u‡Ô½ Úr‡?ÔJÚOÓ≈ UÓM‡ÚÓe‡?Ú½Ó√ÓË ÚrÔJ‡=ÐÓ— Ús‡ ÏÊU‡?Ó¼Úd‡ÔÐ Úr‡ÔÓ¡U‡Ół Úb?‡Ó Ô”U‡]M‡« U‡?ÓN‡^¹Ó√ UÓ¹˚ ©¡U M«® °˝ æ±∑¥º ÎUMO³Ô qu% √bË ÆÆvË_« WEK« cM W‡Òd?A"« …UO w dO‡O?G « Àb r sË U??NM v]IK Ë ¨ÊU?? ù« U??N?O≈ lK?D w « ÔW??N?'« #œb??% Ê√ cM a—U?? « d?O?? °tM“«uË tLO Ë t «—uB Ác‡ bb?‡% c‡MË ÆÆt=K? a—U? « ‚d??H? v?K W?—U??"*« WEK?« Ác ÔcM n‡M w ¨Ê¬d?I‡« Íb rN?«Ë—√ w d?I? « s?c« ¨÷—_« q√ ‘U W?N?'« q‡ w Î…d‡?U?"? o(« v≈ Êu?FKD ? «u?U? ÆÆ…dUE« …d?U?"*« t?? U?—Ë tK« rN?OK ‰eM Ê√ Êu?F?Ò u Ë ¨Êu?d? ?Ë Êu^ ?Ô ÆÆÁd?OG?Ë Ád?O?" ¨rd?√ °rN öJA w qBHË ¨rNuH w U0 rNÔ‡=b ÏwË ÆÆ…dU"*« …dUE« WKB« Ác UNO #dL « ÆÆÎU?I W"O Î…d X U bI U?N? ?«b «Ëb?N?Ë ¨Uu‡?Ò ?√Ë Uu?U? sc?« ô≈ U?N? ‡I??O?I? —u?B? ? ô Î…d? ? ‰ud« qI‡ « U?LMO UN «bI‡ l Ë «u‡Ò ?√Ë ¨‰UB ô« …Ëö «u «–Ë ¨U?N UN Ë

…U?Ë b??FÐ ¨

dJÐ uÐ√ ‰U?? ∫‰U?

°t— —«u v≈ ¸

f½√ sŽ Ád??O?žË rK ?? ÍËd¹

Æ≤∑µ∏‡≤∑µ∂ ∫µ ∫ʬdI« ‰ö% wË ¨¥≤∂‡¥≤≤ ∫≥ ∫dO s« dO H ∫dE « ©±®
tK« ‰u?Ý— ÊU? U?L? ¨U¼Ô—Ëe½ s1√ Â√ v≈ UMÐ oKD½« ∫d?L?F ¨£ tK« ‰u?Ý— tK« bMŽ U? øpOJ³Ô¹ U? ∫U?N ôU?I ¨ÚX?JÓÐ UN?O≈ UMO?N?²½« U?LK °U¼—Ëe¹ £ d?O?š tK?« bMŽ U? ]ÊÓ√ ÔrKŽ√ Êu?√ ô Ê√ w?JÐ√ U? ∫XU?I? Æ£ tu??Ýd Ïd?O?š vKŽ ULN²‡−ÒON ¨¡UL « s lD‡I½« b wŠu« Ê√ wJÐ√ sJË ¨£ tuÝd °©±®UNF ÊUOJ³¹ öF− ¨¡UJ³« wË ¨WEK« p?K cM d?A?"« …U?O? w qL?F …d? ?H« Ác Ô—U¬ XK% b?IË °UNOK sË ÷—_« tK« Àd Ê√ v≈ pc °…UO(« w w Ud« ZNM*« rUF dB"Ô Ê√ ΫdO ÊuJ sË W‡ÒO??B????AK W????{«u« …—u??B« rU??F?? ‰ö? s? p– ÊËb?«u? UM ≈Ë °mOK" « W U√ XKL w « W‡ÒOöù« XU? w U‡Òd?« ZNM*« o‡Ë …U?O?(« w d?O? « ZNM? w Wœ_« XU? U?LKË ÆÆÎU?^b‡I Ë ÎULK ÆÆʬd?I« Áœb U?L? o(U „U ?L‡ ô« …—Ëd?{ vK W?(« °ÎULJË ÎUNMË ÆÆÎUuKË ÎUNIË ¨Î…dOBË Î«dBË

sŽ s ? bM ÁdO?,Ë bL√ Á«Ë— U?LO? ¸ tK« ‰u— ‰U? UL? ÊuJ UMË s ∫qO?I‡? Æå”UM« s 5K‡Ú¼Ó√ tK Ê≈ò ∫£ t?K« ‰u?Ý— ‰U? ∫‰U?

f½√

°©≤®åtÔ²‡] UšË tK« Ôq¼√ r¼ ʬdI« q¼√ò ∫‰U ørNM tK« q¼√ p– lË ¨©±∂≥µ® tU? s«Ë ¨©∂π® vKF u√Ë ¨©≤¥µ¥® WU?B« qzUC? ‡¥¥ ∫rK ©±® °tU s« bz«Ë“ s t √ vK WUe« ÕU"B w ÍdOu"« Ád– ¨WU????d« W??? ???R???? ©±≥µ¥≤ ¨±≤≤π≤ ¨±≤≤∑π® ¨≤¥≤ ¨±≤∏‡±≤∑ ∫≥ ∫b???L???√ ©≤® s«Ë ¨©∏∞≥±® ±∑ ∫µ ∫Èd??"J« ∫wzU?? M«Ë ¨ÊU?M*« ` ?? ©≥µπ∞® ¨¥≥≥ ∫≤ ∫w—«b«Ë Ω ʬd?I« qzU?C ∫fd?C« s«Ë ¨∏∏ ∫ʬd?I« qzU?C? ∫bO?"? u√Ë ¨©≤±µ® W?bI?*« ∫tU?
¨lHM« …d??O?"?? ¨d_« W?L?O?E ¨—b‡I« WKO?K ¨ÊQ?A« W??F?O?— We?M pK Ë ¨ÎWO?«u'Ë ÎW"?,— W‡ÒOK_« Ác w ÎUb?Ô dO? « v≈ ¡UO?_« lb ¨…bzUH« W?LO?L Èb?≈ Êu??d rN?? ¨#U?O???C s p– r?N?H‡]K U??L?N?? ¨o(« s ÎU??U?œ °sÚOÓ‡OÓMÚ Ô(« …“—U W?L `"?B Ë ¨©…d‡ÒO?)« jÝu« W‡Ò _«® vK ʬd?I« W«— ·d?d UMË °ldA «Ë rJ(«Ë ¨WUL'«Ë œdH« #UL s °—uND« tF" s wI‡ Ë ¨Ê¬dI« Z‡NM vK …UO(« ÂuI Ê√ qL√ UË °…dü«Ë UO b« w bF UM °odD« «c rUF ‡ ‰öC« tO w ‡ …œ—UA« W‡ÒO U û ÂbI UMË ¨nA Ë ”u??HM« U?N?O≈ u??H?N w « W??—b« pK ¨W?U??O?I« Âu dE ?M UMË

wÐ√ sŽ s ? bM ? Ád?O?,Ë Íc?d? « tËd U?L?O? ¨·d Ë Õ«Ë—_« U??N?O≈ u d‡ Ë U¹ ∫‰u‡I?O? W? U?O‡I« Âu¹ ʬd?I« ¡w−¹ò ∫‰U £ t?K« ‰uÝ— Ê√

…d¹d¼

W‡?ÒKŠ f?³K?‡ÔO? ? ? ¨Áœ“ Ò»— U¹ ∫‰u?‡I?¹ rŁ ¨W?? ? «dJ?« ÓÃUð f?³K?‡ÔO? ? ? ¨t=K?‡ÓŠ =»— ∫≥ ∫W?OK(« ∫rO??F u√Ë ¨„—b? ? *« Zd??? „—b« ©≤∞π∞® ¨µµ∂ ∫± ∫rU?(«Ë ¨©∑µ® ∫≤ ∫‰«b ô« Ê«e?O ∫w"c«Ë ¨©≤π∏π ¨≤π∏∏® ÊU1ù« VF ∫wI?NO"«Ë ¨¥∞ ∫π ¨∂≥ ∫oz«b?(« ∫Í“u?'« s«Ë ¨≥∑≥ ∫≤ ∫`{u*«Ë ¨≥±± ∫≤ ∫œ«b?G a—U ∫VOD)«Ë ¨µ¥π Æ∏±‡∏∞ ∫·ö zô«Ë lDI« ∫”UM« dHF u√Ë ¨¥π∏ ∫± q_«Ë ¨W??ö? « lL?? ©q√® lL?? ¨Âö« d? ?J ∫ÍbM « ‰U?? å5‡K√ tK Ê≈ò ∫t?u? Ë ©±± ∫` H«® °˝UÓ½uÔK‡Ú¼Ó√ÓË UÓMÔ«ÓuÚ Ó√ UÓM‡Ú²ÓKÓGÓý˚ ∫vUF tu tMË ¨Wö « lL lL ÆrN d vK ÎUNO"M lL U/≈Ë Æt ÊuKUF« ¨—UNM« ·«d'√Ë qOK« ¡U ¬ t ˃dI sc« ʬdI« WEH ∫Í√ ∫åʬd‡I« q‡√ò Æt ÊuB <« ÁƒUOË√ ∫Í√ åtK« q‡√ò
¨Ó‚Ú—«Ë ¨√d?« ∫‰u‡I??O? ¨tMŽ v{d?O?‡ ¨tMŽ ÷—« Ò»— U¹ ∫‰u‡I¹ r?Ł ¨W? «dJ« °©±®åWM‡ Š W¹¬ qJÐ Ôœ«e¹Ë UNM Yb(« w Q?O ÆÆW‡ÒO ¬dI« W«bNK ÔV «u „UM ∫Ϋd?¬ fOË Î«dO√Ë °©jÝu« W‡Ò _« WUI‡Ł hzUBš® ∫s UMb w

:*./%0 *.*01 : $2 ¨W???O??"?? Ë√ X U?? WM ?? …d?O?‡= « ∫t œ«dË W??GK« w W?M‡^ « kH o?KDÔ °tN ∫tM‡MÓË ¨odD« sÓM‡Ô ∫‰UIË ”UM« q‡?z«Ë√ tÒM od' uË ¨o?dD« WM q_« w? WM « ∫d??L?! ‰U?? ∫vUF ‰U Æ©≤®rbF s* ÎUJK —UB

Ób? −Óð ÚsÓÓË Îö¹b? Ú³‡Óð t?]K« W]M‡Ô ? Ób?−Óð Ús?ÓKÓ Ó5]ËÓ_« ÓW]M‡?ÔÝ ]ô≈ ÓÊËÔdÔEÚMÓ¹ ÚqÓN? Ó˚ ©d'U® °˝æ¥≥º Îö¹uÚ×Óð t]K« W]MÔ  »«cF« tK« Èd√ bI Æ5 ÒË_« —UHJU ‰e Íc« »«cF« ÊËdE M ULÒ ≈ Í√ —b‡I ô ¨t?I? ?« s tK0 »c?F uN? ¨rN?O WM p– qF?Ë ¨—U?HJ« vK

‰U ∫‰U

°©≥®p– ‰ =b‡" Ê√ b√

tK«b³?Ž sÐ d¹dł sŽ ÁdO,Ë rK ? Á«Ë— Íc« Yb(« wË

∫±∞ ∫W??"??O?? w√ s«Ë ¨≤∞∂ ∫∑ ∫rO??F? u√Ë ¨µµ≤ ∫± ∫rU??(«Ë ¨©≤π±µ® Íc??d?? « ©±® ∫w «d??"D« ∫dE «Ë ¨©±±±® ʬd??I« qzU??C?? ∫fd?C?« s«Ë ¨¥∑± ∫≤ ∫b?L??√Ë ¨¥π∏ Æ©µ∑∂∞® jË_« Æ©4® »dF« ÊU ©≤® Ʊ¥∂ ∫≤≤ ∫Íd"D« dO H ∫dE «Ë ¨≥∂∞ ∫±¥ ∫w"'dI« dO H ©≥®
s d??ł√Ë U?¼Ôd? ł√ tK ¨ÎW?M ??Š ÎW‡?ÒMÝ Âö??Ýù« w ]s?‡Ý s ò ∫£ tK« ‰u??Ý— Âö?Ýù« w ]s‡Ý s Ë ¨Ï¡wý r¼—u?Ôł√ s hIM¹ Ê√ d?Ož s ¨Áb‡F?Ð UNÐ qL?Ž hIM‡Ó¹ Ê√ dO?ž s ¨ÁbFÐ s U?NÐ qLŽ s —“ËË U¼—“Ë tO?KŽ ÊU ¨ÎW¾?OÝ ÎWMÝ °©±®åÏ¡wý r¼—«“Ë√ s …œu?L??;« W?IdD?K W?GK« w? WM « Ê≈ ∫w UD)« ‰u? nF??{ 5"? «c??NË °©≤®WU vNÓ Ë ¸ ‰ud« t d√ U t œ«d U/S ¨Ÿd‡A« w W‡ÒM « kH oK'Ô√ U «–≈Ë Í√ ¨WM «Ë »U? J« ∫ŸdA« W?œ√ w ‰UI «c?NË ¨Îö?F?Ë Îôu? t?O≈ Ó»b Ë tM °Yb(«Ë ʬdI« rN U?UB? « ·ö? « V ? ¡ULKF« ÕöD?« w WM « vMF nK ?Ë ‰ub d?NEË ¨¡UN?IH«Ë 5=b?;« bM UdO?, 5Ou_« b?M wN ¨rN?{«d,√Ë °rNU√ ‰ö s UUMF

Ë√ ©≥®‰u s ¸ ‰u?d« s d"√ U q® ∫5=b‡;« ÕöD« w WM U? q p– ÊU√ ¡«u ¨Ì…dO Ë√ ¨W‡]O?IÔK‡Ô Ë√ W‡]OIK WH# Ë√ ¨ddI Ë√ ¨qF °©¥®©U bF Â√ ¨¡«d —U$ w t‡^M ÓÓ WF« ¨©µ≥±® b?F‡'« s w?KË ¨©∂∑∞® w U?OD«Ë ¨W?B? t?O??Ë ©±∞±∑® …U?e« ‡ ±≤ ∫rK ? ©±® ∫bL√Ë ¨©±∂∂±® Íu?G"«Ë ¨±∑∂‡±∑µ ∫¥ ∫wINO"«Ë ¨±±∞‡±∞π ∫≥ ∫W?"O w√ s«Ë t???U???? s«Ë ¨∑∑‡∑µ ∫µ ∫w?zU??? M?«Ë ¨©≤∂∑µ® Íc???d???? «Ë ¨≥µπ ‡ ≥µ∏ ¨≥µ∑ ∫¥ ¨≤≥∑≥ ¨≤≥∑≤® w? «d?????"?D«Ë ¨©≤¥¥ ¨≤¥≥® —U?ü« qJ?A????? ∫ÍËU??????D?«Ë ¨©≤∞≥® Æ©≥≥∞∏® ÊU" s«Ë ¨©≤≥∑¥ Æ≤≥ ∫w UuA« ∫‰uH« œU—≈ ©≤® Æ·dB ≤≥ ∫Yb(« ‰u√ ©≥® Ʊ∞ ∫±∏ ∫WOLO s« Âöù« aO ÈËU ŸuL ∫dE « ©¥®
°Íu‡"M« YbK W‡œ«d «cN WM «Ë

d?O$ ¸ wM?« s —b# U? q® ∫t?IH« ‰u?√ ¡U?LK ÕöD« w wË °©w d! rJ( ÎöOœ `KB U2 ddI Ë√ qF Ë√ ‰u s ¨.dJ« ʬdI« ∫¡UNIH« ÕöD« w wË °©V«u« ôË ÷dH« »U s sJ rË ¸ wM« s X" U q® ÕöDô« qL?F? ?« UM sË ¨ÓW?ÓÚb?"« qU?I U? vK p?c W?M « oKD Ë

‰u?Ý— Ê√

Æ©WM« q √® ∫—uNA*«

W¹—U?Ý sÐ ÷UÐd?F« sŽ `O? bM Ád?O?,Ë bL?√ ÍËd

Ϋb??³?Ž ÊU?? Ê≈Ë ¨W??ŽUD«Ë lL?? «Ë ¨tK« Èu??I? ²Ð rJO?? Ë√ò ∫‰U? £ tK« rJOK?F? ¨Î«d?O? ¦? ÎU?ö‡?²?š« Èd?O? ? Íb?FÐ rJ?M g‡FÓ¹ s t½S?‡ ¨ÎU‡ÒO?A? ³?Š U?N?OKŽ «u‡^C?ŽË ¨U?NÐ «u‡ÒJ 9 ¨sÒO?¹bN?*« s¹b‡ý«d« ¡U‡HK)« W‡ÒM?ÝË ¨w²‡]MÔ Ð ÌW‡ŽbÐ ]q‡Ë ¨W?ŽbÐ ÌW?‡Łb?×? q ÊS? ¨—u _« U?‡Łb?Ú×?Ô Ë rU¹≈Ë ¨c?ł«u‡MUÐ °©±®åÏWö{ ÆƸ ‰u?d« W??U' »u?Ë vK ^hM …d??O?? Ï#U¬ .dJ?« ʬd?I« wË

wËÔ√ÓË Ó‰uÔÝ]d« «u‡ÔFOÞÓ√ÓË Ót]K« «u?ÔFOÞÓ√ «uÔMÓ « Ó¡ Ós¹c]« UÓN‡^¹Ó√ UÓ¹˚ ∫vUF tu UNM ¨©¥∂∞∑® œË«œ u√Ë ¨©≤∂∑∂® Íc??d?? «Ë ¨¥¥ ∫± ∫w—«b«Ë ¨±≤∑‡±≤∂ ∫¥ ∫b??L??√ ©±® qJA?*« Õd?? ∫ÍËU??D?«Ë ¨©µ∑ ¨µ¥ ¨≥≤ ¨≤∑® rU?? w√ s«Ë ¨©¥≥® t???U?? s«Ë ¨©±≥∑𠨱±∏∞® 5OU?A« bM Ë ¨©∂±∑® ±∏ ∫d?O"J« ∫w «d?"D«Ë ¨©±±∏∂ ¨±±∏µ® ¨©∏≤‡∑π® œU?I?? ?ô« ‰u?√ ∫wzUJö?«Ë ¨πµ ∫± ∫rU?(«Ë ¨¥∑ ∫W?Fd??A« ∫Íd?ü«Ë s«Ë ¨©±∞≤® Íu??G?"«Ë ¨µ¥± ∫∂ ∫wI??N?O??"«Ë ¨±∑∂ ∫± ∫t?I??H? *«Ë t??O?I?H?« ∫VOD)«Ë Æ©µ® ÊU" s«Ë ¨¥∑≥ ∫µ ∫‰ULJ« VcN ∫ÍÒe*«Ë ¨¥∏¥ ∫rKF« ÊUO lU ∫d"«b"
ÓÊuÔ‡M ÚRÔð ÚrÔ²‡ÚMÔ ÚÊ≈ ‰uÔÝ]d«ÓË t]K« vÓ≈ ÔÁË^œÔdÓ Ì¡ÚwÓý w ÚrÔ²‡ÚŽÓ“UÓMÓð ÚÊSÓ ÚrÔJÚM dÚ Ó_« ©¡U M«® °˝æµπº Îö¹ËÚQ‡Óð ÔsÓ ÚŠÓ√ÓË Ïd‡ÚOÓš ÓpÓ– dšü« ÂÚuÓOÚ«ÓË t]KUÐ W?U' ÊQ? ÎU?ö?≈ qF??H« œU?√Ë ¨¸ ©±®tu?— W??U'Ë t? ?UD tK?« d?Q? X"Ë d√ «–≈ q ¨»U? J« vK t d√ U ÷d dO, s Îôö?I‡ « V& ‰ud« »U J« w ËÔ√ t S? ¨tO sJ r Ë√ »U? J« w t d√ U ÊU? ¡«u ¨ÎUIKD t? U' °tF tKË w rN ‡U?' qFË qFH« ·c? q ªÎôöI ?« d_« wËÔ√ W?UD dQ rË d√ sL ¨¸ ‰u?d« WUD ÎUF" ÊuUD U/≈ rN Q ÎU «c≈ ¨‰u?d« WU' sL{ ö ¸ ‰ud?« t ¡U U ·ö d?√ sË ¨t U' X"Ë ‰u?d« WUD rNM °WU' ôË t lL ©π≥∫…bzU*«® °˝«ËÔ—ÓcÚŠ«ÓË Ó‰uÔÝ]d« «uÔFOÞÓ√ÓË Ót]K« «uÔFOÞÓ√ÓË˚ ∫t U" tu Ë ©∏∞ ∫¡U M«® °˝Ót]K« ÓŸUÓÞÓ√ ÚbÓIÓ Ó‰uÔÝ]d« lDÔ¹ ÚsÓ ˚ ∫t Q q tu Ë

Ó‚Úu‡Ó t]K« Ôb?Ó¹ Ót]K« ÓÊu?ÔF¹U?Ó³‡Ô¹ U?ÓL]½≈ ÓpÓ½u‡?ÔF¹U?Ó³Ô¹ Ós¹c]« ]Ê≈˚ ∫t U??" tu? Ë Ót]K« Ôt‡ÚOÓKÓŽ ÓbÓ¼U?ÓŽ UÓLÐ v?ÓÚËÓ√ ÚsÓ ÓË t ?ÚHÓ½ vÓKÓŽ ÔYÔJÚMÓ¹ UÓL?]½SÓ ÓYÓJ‡Ó½ ÚsÓL?Ó ÚrN‡¹bÚ¹Ó√ ©` H«® °˝æ ±∞ º ÎULOEÓŽ ΫdÚłÓ√ tOðÚRÔO‡Ó Ó

Ód?Ó−?Óý UÓL?O? Ó„u?ÔL=JÓ×Ô¹ v]²?ÓŠ ÓÊuÔM ÚRÔ¹ ô Óp=ÐÓ—ÓË ö?Ó˚ ∫vU?F Ë „—U" tu? Ë °˝æ∂µ º ÎULOKÚ ?Óð «uÔL=KÓ Ô¹ÓË ÓXÚOÓCÓ U]L? ÎUłÓdÓŠ ÚrN ?ÔHÚ½Ó√ w «ËÔb−Ó¹ ô ]rÔŁ ÚrÔNÓMÚOÓÐ ©¡U M«®

tu?ÔÝÓ—ÓË t]K?« vÓ≈ «u?ÔŽÔœ «Ó–≈ Ó5M ÚR?ÔL‡Ú« Ó‰Úu? Ó ÓÊU?Ó U?ÓL]½≈˚ ∫t Q? q tu? Ë Æ¥∏ ∫± ∫rOI« s« ∫5F u*« Âö≈ ©±®
ÚsÓ ÓË æµ± º ÓÊu?Ô×KÚH? ÔL‡Ú« ÔrÔ¼ Óp¾ÓËÔ√ÓË UÓM?ÚFÓÞÓ√ÓË UÓMÚF?L?ÓÝ «u?Ôu?ÔIÓ¹ ÚÊÓ√ ÚrÔNÓMÚOÓÐ Ór?ÔJÚ×?ÓO ©—uM«® °˝æµ≤ º ÓÊËÔezUÓHÚ« ÔrÔ¼ Óp¾ÓËÔQÓ tÚI]²Ó¹ÓË Ót]K« ÓgÚÓ¹ÓË ÔtÓuÔÝÓ—ÓË Ót]K« lDÔ¹ WU' »uË s‡ÒO" ‡ dO s ÏqOK wË ‡ #Uü« Ác sË ¨t U??O?? w t ÊU??–ù« w t?? ??U' Ê√Ë ¨t?K ÏW??U' U??N √Ë ¨¸ ‰u??d« °t UË bF ¸ tbN ¡«b ô«Ë t M qLF«Ë

ÓpÚOÓKÓŽ Ôt]K« Ó‰ÓeÚ½Ó√ÓË˚ ∫¸ b?L?? t?O"? vK ^s‡ 1 ‡ qË e? ‡ tu? U?NMË ÓpÚO?‡ÓKÓŽ t]K?« Ôq‡ÚC? ?Ó ÓÊU‡ÓÓË Ôr?ÓKÚFÓð Ús‡?ÔJÓð ÚrÓ U?? Ó Óp‡ÓL?]KÓŽÓË ÓW? ?ÓL‡ÚJ×?‡Ú«ÓË Ó»U‡Ó²?JÚ« ©¡U M«® °˝æ±±≥º ÎULOEÓŽ

¨W??LJ(« d??–Ë ¨Ê¬d??I« u Ë ¨»U???J« tK« d??–® ∫wF??U??A« ‰U?? ‰u— WM? ∫WLJ ‡« ∫‰u?I ʬdIU rKF« q‡ √ s‡? vÓ{—√ s XFL? °©±®©¸ tK« °©≤®©ldA« ÊUO Ë WM« ∫WLJ(«® ∫…œU ‰UË

Ós Ìb? ÓŠÓQ?Ó ]sÔ²? Ú Ó =w³]M‡« Ó¡U??Ó ½ UÓ¹˚ ∫vU?F ‰U?? ÆÆÆ»«u?B« u «c

ÎôÚuÓ ÓsÚKÔÓË Ï÷ÓdÓ t³ÚKÓ w Íc]« ÓlÓLÚDÓOÓ ‰ÚuÓI?ÚUÐ ÓsÚFÓCÚÓð öÓ ]sÔ²‡ÚOÓI]ð« Ê≈ ¡UÓ =M« ÓsÚL?Ó√ÓË vÓËÔ_« W‡]O?K¼U?Ó−‡Ú« ÓÃ^d?Ó³Óð ÓsÚł]d?Ó³Óð ôÓË ]sÔJ?ðu?ÔO‡ÔÐ w ÓÊÚd?ÓÓË æ≥≤º ÎU?ËÔd?ÚF?Ó ÔrÔJÚM?ÓŽ ÓV¼Úc? ÔO‡ Ôt?]K« Ôb¹dÔ¹ U?? ÓL½] ≈ ÔtÓu??ÔÝÓ—ÓË Ót]K?« ÓsÚFÞÓ√ÓË Ó…U??Ó]e« Ó5?ð« Ó¡ÓË Ó…ö??]B« Ús ]sÔJðuÔO‡ÔÐ w vÓKÚ²Ô¹ UÓ ÓÊÚdÔÚ–«ÓË æ≥≥º ΫdONÚDÓð ÚrÔÓd=N‡ÓDÔ¹ÓË XÚOÓ³Ú« ÓqÚ¼Ó√ ÓfÚł=d« ©»«e_«® °˝æ≥¥º ΫdO³Óš ÎUHODÓ ÓÊUÓ Ót]K« ]Ê≈ WÓLÚJׇÚ«ÓË t]K«  UÓ¹« Ó¡ Æ©≤µ≤® ∑∏ ∫WUd« ©±® Ʊ≥± ∫≤ ∫w"'dI« dO H ©≤®
¨Ê¬dI« r]KF? ‡Ô UL? rKFÓ ‡Ô ÊU? e‡ÒOL ? ’U Ï¡w WLJ(« Ê√ s?‡ÒO" «cË °WM‡^ « W‡]O‡=Ô vK ÎöOœ Wü« ÊuJ p– vKË U?L? WM ?« Êu?LÒKF? «u U? ‡ r?NM tK« w{— ‡ WU??B?« Ê√ «c b?R U2Ë

Ï”U½ ¡Uł® ∫‰U pU sÐ f½√ sŽ rK ? ÈË— bI ÆÆ.dJ« ʬdI« ÊuLÒKF °©±®©ÆÆWM «Ë ʬdI« UM½uL=KF¹ ÎôUł— UMF YFЫ ∫«uUI ¨£ w³M« v≈

»uK —Úc?Ół w Xe½ W½U? _« Ê√® ∫WH¹c?Š sŽ UL?dO?,Ë ÊUO?A« ÈË—Ë °©≤®©ÆÆWM « s «uLKŽ rŁ ¨Ê¬dI« s «uLKŽ rŁ ¨‰Ułd« qOK wË ‡ ¸ ‰u?d« W?U' »uË ÊU?O w W‡ÒO ¬d?I« #Uü« Ác r,—Ë ô≈ cR ô WF?dA« Ê√ «uÒœ« ©5‡ÒO¬dI« ® ∫rN ‡H √ «u‡ÒL? ÏÂu dN% ‡ dO? s «u?b U «u?—b Ê√ rN UË ¨W?M « v≈ WU? «u ?O 5LK *« Ê√Ë ¨Ê¬d?I« s °UU d– w « #Uü« Ác tO≈ ÎU" ‡ ÎU‡b?Ë ÎU1b ¡ULKF« nÒ √ b Ë ÆÆvC sL?O nK Âu‡I« ¡ôRNË

ÕU‡H ® …—u‡NA*« t ‡U— w ©w%uO«® rNM ¨5KU'« ¡ôR vK œd« w w …d‡JH« Ác‡ …Uœ s bË s vK œdK ª ©W‡ÒMU ÃU‡ô« w WM‡'« …d?J sœu?u? «u U rN? √ d‡–Ë ¨rN? ‡KU? vK sË ¨W‡ œU e« s t U?“ rNÔU√Ë ¨WF—_« ÔWL‡z_« rN ÈÒbB Ë ¨r‡bF Ús‡ÓLÓ WF—_« WLz_« s“ w °©≥®rNHO UB Ë ¨rN «d%UMË ¨rNË—œ w Æ©∂∑∑® …—Uù« ‡≥≥ ∫rK ©±® w U?O?D«Ë ¨©±¥≥® rK ?Ë ¨©∑≤∑∂ ¨∑∞∏∂® dE «Ë ¨©∂¥π∑® ‚U? d?« ‡ ∏± ∫Í—U??"« ©≤® ÊU??"? s?«Ë ¨±≤ ∫±∞ ∫wI?N??O??"«Ë ¨©≤±∑π® Íc??d? ?«Ë ¨≥∏≥ ∫µ ∫b?L??√Ë ¨©¥≤¥® Æ©∂∑∂≤® Æ¥‡≥ ∫WM U ÃU ô« w WM'« ÕU H ©≥®
°©±®¡ôR vK Òœd« w ©Â_«® w ©wFUA«® ÷U√ b Ë °©≤®œUü« d" W‡ÒO ÊUO w Îöu' ÎöB ©WUd«® w bIË ¨©¥®©Âe??? s «®Ë ¨©≥®©Íb???ü« ® ¡ôR v?K œd« w? ‰u???I« q‡?ÒB???Ë °©µ® ÎUbË ÎU1b ¡ULKF« s ULdO,Ë

sŽ `O? bM ÁdO,Ë Íc?d « Á«Ë— U d?c Ê√ WUF« Ác w UM"? Ë ¨w=MŽ Y¹b?(« t?ÔGK?³¹ Ïqł— v ?Ž q¼ ô√ò ∫£ tK« ‰u?Ý— ‰U?? ∫‰U? «b?I*« tO? U½błË UL? ¨tK« Ô»U²? rJMOÐË UMMOÐ ∫‰uI?O ¨t²J¹—√ vKŽ T?J‡]²Ô u¼Ë tK« Ô‰u?Ý— Â]d?Š U? ÒÊ≈Ë ¨ÁUMÚ ]d?ÓŠ ÎU? «d?Š t?O? U½b?łË U? Ë ¨ÔÁUMKÓKÚ×?²?Ý« Îôö?Š °©∂®åtK« Â]dŠ UL iF ÊU?O" œd?HM U?N √ ÂuKF?Ë ¨WM « W UJ ÊUO? w `d Yb?(« «cË ¨W?LU?, WM‡ ? vK VO?G« ¡«uD « s ¨#U?"‡ÒO?G*« iF s d?"? Ë ¨ÂUJ_« ¨d‡D?"« rN??O???L??FÔ sc?« ¨Êu?? —U*« ÊuK?U??'« ¡ôR Uœu???I ¨W*U% W?KL??Ë rN? ?H _ Êu? ]b?O? ¨—Ëd?G« rNJK1Ë ¨‰ö?C?« rd?QË ¨Èu?N« rN?O?GDË °rN UN ^œd t‡ H ʬdI« Ê√ rN UË ¨Ê¬dI« vK —UB ôU ÊËœU‡MË ¨ÓrKF« ÆUbF UË ≤µ∞ ∫∑ ∫Â_« ©±® ÆUbF UË ¥∞± ∫WUd« ©≤® Ʊ∂π ∫± ∫Íbü« ∫ÂUJù« ©≥® Ʊ±¥ ∫± ∫Âe s« ∫ÂUJù« ©¥® Æπ≤µ‡π∞∂ ∫±≤ ∫ÎUC√Ë ¨µ≤¥ ‡ µ±µ ∫π ∫—UM*« WK ∫dE « ©µ® ¨©≥±π≥ ¨±≤® t??U? s«Ë ¨©µπ≤® w—«b?«Ë ¨±≥≤ ∫¥ ∫b?L??√Ë ¨©≤∂∂¥® Íc?d?? « ©∂® ∫¥ ∫wMD —«b«Ë ¨©∂¥π® ≤∞ ∫d?O?"J« ∫w «d?"D«Ë ¨≤∞π ∫¥ ∫w UF*« Õd? ∫ÍËU?D«Ë ¨±∞π ∫± ∫rU?(«Ë ¨µ¥π ∫∂ ∫qzôb«Ë ¨≥≥≤ ¨≥≥± ∫π ¨∑∂ ∫∑ ∫wI?NO?"«Ë ¨≤∏∑ Æ©¥∂∞¥ ¨≥∏∞¥® œË«œ u√Ë ¨±≥∞ ∫¥ ∫bL√ ∫dE «Ë
Íc« ©ÓrMB« ® rU Î…—U? ¨v ‡ ÎU? «u√ c‡Q W???‡b?? W?1b?? ÏWM‡ ??? U??N ≈ °©dOJH« w —d «®Ë °©Í√d« w WU#_«® Èub Î…—U Ë °©—uD«® ÊuMb gO?UH?)« q‡ r ÚsÓ vK ô≈ vH? ô ÊU? N?"«Ë ¡u « s rNU? sJË °ÂöE« w ô≈ „d ôË —uM« w dB" ô w « ldA‡ UNöI‡ «Ë ‡ WM « Í√ ‡ UN OÔ #u" Ê≈® ∫©±®wUuA« ‰uIË °©Âöù« sœ w t Òk ô s ô≈ p– w nU ôË ¨WÒOMœ …—Ëd{ ÂUJ_«

UÓMÚÓeÚ½Ó√ÓË˚ ∫vU?F ‰U ¨t Uü d‡= ?HÔ ¨.d?J« ʬdIK s‡ÒO?"Ô ¸ ‰u?d«Ë ©qM«® °˝æ¥¥º ÓÊËÔd]JÓHÓ²Ó¹ ÚrÔN]KÓFÓÓË ÚrNÚOÓ≈ Ó‰=eÔ½ UÓ ”U]MK Ós=O‡Ó³Ô² ÓdÚ=c« ÓpÚOÓ≈

U?Ó ÓË ˚ ∫vU?F ‰U?? ¨U?N?O? ”UM‡« n?K ? 5 o(« rU?F?* œ Òb?? uË ÌÂÚu?ÓI ÎW?ÓL?ÚŠÓ—ÓË ÈÎbÔ¼ÓË t?O? «u?ÔHÓKÓ²?Úš« Íc]« ÔrÔNÓ Ós=O?Ó³?Ô² ]ô≈ Ó»U?Ó²JÚ« Óp?ÚOÓKÓŽ UÓMÚÓeÚ½Ó√ ©qM«® °˝æ∂¥º ÓÊuÔM ÚRÔ¹ „uK ?K ÂÒu?I?*«Ë ¨5*U?F?« Ò»— »U? ??Ë ¨sb« ÂU?J√ ”UMK r=K?F*« uË

ÚrN?O?  ÓYÓFÓÐ Ú–≈ Ó5M ÚR? ÔL‡Ú« vÓKÓŽ Ôt]K« ]s?Ó Úb?ÓIÓ˚ ∫vU?F ‰U? ¨”u?HMK wÒe*«Ë Ó»U?? Ó²JÚ« Ôr?ÔN? ?ÔL=K‡?ÓFÔ¹ÓË ÚrN? ?O? ?=ÓeÔ¹ÓË t?ðUÓ¹« Ó¡ ÚrN? ?ÚOÓK?ÓŽ uÔKÚ²Ó¹ Úr?N? ? ? ?ÔHÚ½Ó√ Ús Îôu?? ÔÝÓ— ©Ê«dL ‰¬® °˝æ±∂¥º Ì5³Ô ̉öÓ{ wHÓ ÔqÚ³Ó Ús «uÔ½UÓ ÚÊ≈ÓË ÓWÓLÚJׇÚ«ÓË

ÔÂ=dÓ×Ô¹ÓË  UÓ³=O‡]D« ÔrÔNÓ ^q×Ô¹ÓË dÓJÚMÔL‡Ú« sÓŽ ÚrÔ¼UÓNÚMÓ¹ÓË ·ËÔdÚFÓL‡ÚUÐ ÚrÔ¼ÔdÔ ÚQÓ¹ ˚ ©±µ∑ ∫·«d_«® °˝ÓYzUÓ³Ó‡Ú« ÔrNÚOÓKÓŽ

ôÓË Ìs ÚRÔ* ÓÊU?Ó U?Ó ÓË˚ ∫vU?F ‰U? ¨œU?IMË scÔ Ê√ sR*« ÊQ?A? r sË Æ≥≥ ∫‰uH« œU—≈ ©±®
hÚFÓ¹ ÚsÓ ÓË Úr¼dÚ Ó√ Ús Ô…ÓdÓO‡Ú« ÔrÔNÓ ÓÊuÔJÓ¹ ÚÊÓ√ Ϋd?Ú Ó√ ÔtÔuÔÝÓ—ÓË Ôt]K« vÓCÓ «Ó–≈ ÌWÓM ÚRÔ ©»«e_«® °˝æ≥∂º ÎUMO³Ô ÎôöÓ{ ]qÓ{ ÚbÓIÓ ÔtÓuÔÝÓ—ÓË Ót]K«

UL?O ¨W‡ÒM «Ë ʬdI« 5 W ö?FK `UB« nK « ÓrN ÂU?I*« «c w dc Ë

∫‰U

œuF sÐ tK« b³Ž sŽ ULdO,Ë ÊUOA« Á«Ë—

U?? −KH?? ²?Ô*«Ë ¨ U?? B? =L?ÓMÓ²Ô*«Ë ¨ U?? L? ?Aðu?Ô*«Ë ¨ U?? L? ?ý«u« tK« s?Fò Â√ ∫U?N ‰U??I¹ ¨b?Ý√ wM?Ð s Î…√d? « p– mK?³? ¨tK« oKš  «d??=O?G*« ¨s ??Ô×K U? Ë ∫‰UI? ÆÓXO?Ë ÓXO? XMF p½√ wMGKÐ t½≈ ∫X?UI? ¨ ¡U?− ¨»u?I?F¹ Ô √d b?I ∫XU?I øtK« »U?² w u¼Ë ¨£ tK« ‰u?Ý— sF s ÔsF√ ô w ÆtðbłË bI ¨t½√d XM s¾ ∫‰U ¨‰uIð U? tO Ô błË UL 5ŠuKÒ« 5Ð U °ø˝«u??ÔN?Ó²Ú½U??Ó ÔtÚMÓŽ ÚrÔU??ÓNÓ½ U??Ó ÓË ÔÁËÔc?Ô? Ó Ô‰u??ÔÝ]d« ÔrÔUÓð« Ó¡ U??Ó ÓË˚ ∫ √d? U?? √ pÓK‡Ó¼√ È—√ w½S ∫XU? ÆtMŽ vN½ b t½S? ∫‰U ÆvKÐ ∫XU ¨©∑ ∫d?A(«® U?N? ²?łU??Š s ÓdÓð rK? ¨ dEM X³¼c?? ¨ÍdE½U?? ¨w³¼–U? ∫‰U?? Æt½uKF??H¹ °©±®åUÓM²‡FÓ Uł U pc X½U u ∫‰UI ¨ÎU¾Oý q"?I‡ X U? U?N √ ô≈ ¨¡ôR ‰U? UNU? ÎU?N?O"? W?HzU' ©w%UA« ® d?–Ë °©≤®©rN ‚ÓöÓš ô ÏÂu rN½≈® ∫‰U Ë ¨Ê¬dI« o«Ë «–≈ Yb(« ∫u Ÿu{u Yb «ub « b Ë ¨‰U UL rË ¨©µπ¥∏ ¨µπ¥≥ ¨µπ≥𠨵π≥± ¨¥∏∏∑® dE «Ë ¨©¥∏∏∂® d??O? ?H? « ‡∂µ ∫Í—U???"« ©±® ¨©≤∑∏≤® Íc?d? «Ë ¨¥∂µ ¨¥µ¥ ¨¥¥≥ ¨¥≥¥‡¥≥≥ ∫± ∫b??L?√Ë ¨©≤±≤µ® rK ?Ë ÍuG?"«Ë ¨≤∞∏ ∫∑ ∫wINO?"«Ë ¨©±π∏π® tU? s«Ë ¨±∏∏ ¨±¥π ¨±¥∂ ∫∏ ∫wzU M«Ë Æ©µµ∞¥® ÊU" s«Ë ¨≥±∏ ∫¥ ∫qeM « rUFË ¨©≥±π±® Ʊ∏‡±∑ ∫¥ ∫#UI«u*« ©≤®
U½Q? tK?« »U?²? o‡«Ë ÊS?? ªtK« »U?²? vK?Ž Áu?{d?ŽU? wM?Ž rUð¬ U? ® tÐË tK« »U?²? nU?š√ nO?Ë ¨tK‡?√ r U½Q? ¨tK« »U?²? nU?š Ê≈Ë ¨t?²ÚK‡Ô °©±®©øtK« w½«b¼ ‰«u? √ d?– w œU√Ë ¨Ÿu?{u*« Yb?(« «c ÿU?H√ ©Âe s «® lL? b Ë °©≤®l{uU tOK rJ(« w ¡ULKF« ÎUHU? ÁU bu tK« »U v?K Yb(« «c UM{d ∫©≥®wUuA« ‰UË

ÔtÚMÓŽ ÚrÔU?ÓNÓ½ UÓ ÓË ÔÁËÔc?ÔÓ Ô‰uÔÝ]d« Ôr?ÔUÓð« Ó¡ UÓ ÓË˚ ∫tK« »U ? w U bË U _ ªt ©∑ ∫dA(«® °˝«uÔNÓ²Ú½UÓ °˝Ôt‡‡]K« Ôr?ÔJÚ³?³?Ú×Ô¹ w½u?ÔF?³]ðU?Ó Ót‡]K« ÓÊu‡^³?×?Ôð ÚrÔ²ÚMÔ ÚÊ≈ Úq‡Ô˚ ∫t?O U b?ËË ©≥± ∫Ê«dL ‰¬® ©∏∞ ∫¡U M«® °˝Ót]K« ÓŸUÓÞÓ√ ÚbÓIÓ Ó‰uÔÝ]d« lDÔ¹ ÚsÓ ˚ ∫tO U bËË vK Áœd?Ë ÎW??«d?? Yb??(« «c? »=cJ .dJ?« ʬd??I« Ê√ d??NE? «c??NË °©¥®tKzU

sL rKF« q√Ë sdÒJH?*«Ë »UÒ J« s ÏdO? bM‡ Ê√ ÏVF? VF Ê≈Ë Î«bM tÔc?Ó X"? Íc« Yb?(« «c v≈ W«—œË W«Ë— Yb?(« ÂuK?F rN W«—œ ô °rN UU Ë rN U«—œ w ÎUMÚ Ë Æ≤π ∫‰uH« œU—≈ ∫dE « ©±® ÆUbF UË ∑∂ ∫≤ ∫ÂUJù« ∫dE « ©≤® Æ≤π ∫‰uH« œU—≈ ©≥® Ʊπ‡±∑ ∫¥ ∫#UI«u*« ∫dE « ©¥®
«c Ê√ ©±®©bL? …U?O® tU ? w v]œ« b ©qJO‡ ® —u ?b« Ê√ W—b s #d– w « ¡U?" _« dzU t ”U?I Ë ¨Yb(« t Ô”U?I Ì”UOI? ÔdO? Yb(« ‰«“ U?Ë °vË_« —u?BF?« cM 5LK *« ÔW?Lz√ t c?√ oO‡ œ Ï”U?O‡I? t √Ë ¨w"M« °d{U(« UMu v≈ t ÊËcQ rNM ÊËdJH*« W?d??F?Ë W«—œË W«Ë— Yb??? « b??«u?I «e‡ ?ô« v≈ ÊuJ U? Ãu??√ UM ≈ ¨qN???'« w b?=KI ô v ??? ¨rÒK?J Ê√ q?"?? r?KF« q√ s? 5???«d« ‰«u??? Q °o(« vK Íd ‡H Ë

:**01 **3*45 ª…d«c« vK ÊU U/≈ WM? « #U"≈ w œUL ô« Ê√ «u?Òœ« ÊËd¬ ÏÂu „UMË

bO?FÝ wÐ√ sŽ ÁdO?,Ë rK Á«Ë— UL?O ¨Ê¬dI« d?O, WU ? s vÓNÓ ¸ w"M« Ê_ ʬdI« d?Ož w=MŽ V² s Ë ¨w?=MŽ «u³‡²Jð ôò ∫‰U £ tK« ‰uÝ— Ê√ ¨

Ϋb?=L‡ÓF?Ó²?Ô ]wKŽ »Óc? Ó s Ë ¨ÃÓd?ÓŠ ôË qOz«d?Ý≈ wMÐ sŽ «u‡Ł =b?‡ŠË ¨t?Ô×?ÚL?OÚK‡Ó °©≤®å—UM« s ÁbFI‡Ó Ú√ ]u³‡Ó²OK °Yb(« v≈ ÊUM!L'ô«Ë ¨j"C« Âb v≈ ub Ïd√ p–Ë ∫«uU

Ƶ∞ ∫bL …UO ©±® ¨µ∂ ¨≥π ¨≤± ¨±≤ ∫≥ ∫b??L??√Ë ¨±±π ∫± ∫w—«b«Ë ¨©≥∞∞¥® be?« ‡µ≥ ∫rK ?? ©≤® ∫± ∫rU?(«Ë ¨≥± ¨≥∞ ¨≤π ∫rKF« b?O?O?I ∫VOD)«Ë ¨©≥≥® ʬd?I« qzU?C? ∫wzU? M«Ë b? t √ l °w"c« t?I«ËË ¨ÁU?d? rË 5O?A« ◊d? vK `O? ∫‰U? Ë ¨±≤∑‡±≤∂ ∫≥ ∫qUJ« ∫Íb?? s« ∫dE «Ë ¨∑π ∫± ∫rKF« ÊU?O? lU? ∫d?"« b?"? s?«Ë ¨rK ? Á«Ë— Æ©∂¥® ÊU" s«Ë ¨©≥∂¥∏® œË«œ u√Ë ¨©≤∂∂µ® Ícd «Ë ¨±∑∑± ∫µ ¨π≤∂
dO‡?J WU‡ JU ¸ t‡K« ‰u‡— Ê–≈ ¡ôR‡ vK‡ œd« W?bI? w UMFUDË °WUB« s

tK« w{— Ëd?L?ÓŽ s?Ð tK« b?³?Ž sŽ `O?? bM Ád?O?,Ë b?L√ ÈË— b?I? ¨tEHŠ b?¹—√ ¨£ tK« ‰uÝ— s tF?LÝ√ ¡wý q V²?√ XM ∫‰U U?LNMŽ ¨£ tK« ‰u?Ý— s t?F?L? ð ¡wý q V²?Jð p½≈ ∫«uU?I? ¨g¹d? wM²?NM ¨»U²J« sŽ XJ? Q °U?{d«Ë VCG« w rÒKJ²¹ ¨d?AÐ £ tK« ‰uÝ—Ë Ãdš U °ÁbOÐ w ?H½ Íc«u ¨ÚVÔ²«ò ∫‰UI £ tK« ‰u?Ýd p– dc

t‡K« `?‡²? U‡ÒL?‡ ∫‰U‡

°©±®åoŠ ô≈ wÒM

…d‡¹d?‡¼ wÐ√ sŽ U?Ld??O?,Ë ÊU??O??A« ÍËdË

rŁ ¨t??OK?Ž vMŁ√Ë ¨tK« b??L? ×? ¨”U?M« w ÂU‡ ¨W?‡ÒJ £ tK« ‰u??Ý— v?K‡Ž åÆÆ5M R?*«Ë tu??Ý— U?? N? OKŽ j?ÒKÝË ¨qO??H?« W‡ÒJ s?Ž fÓ³? Š tK?« ÒÊ≈ò ∫‰U?? ÆYb(« ‰U?I ¨tK« ‰u?— U w «u"? « ∫‰U?I? ‡ sLO« q√ s q— ‡ ÁU? u√ ÂUI? °©≤®åÁUý wÐ_ «u³‡²«ò ∫¸ tK« ‰u— ¨©≥∂¥∂® œË«œ u√Ë ¨≤∞ ∫rKF« bOOI ∫VOD)«Ë ¨≤±µ ¨≤∞∑ ¨±π± ¨±∂≤ ∫≤ ∫bL√ ©±® ¨≥π ‡ ≥∏ ∫≥± ∫‰U?LJ« Vc?N ∫ÍÒe*«Ë ¨π∞‡ ∏π ∫rKF«Ë ÊU?O?"« lU? ∫d"« b?"? s«Ë w q√ ¨œUM?ù« `O?? ∫‰U? Ë ±∞∂ ¨±∞µ‡±∞¥ ∫± ∫r?U?(«Ë ¨±≤µ ∫± ∫w—«b«Ë °ÁUd rË ¨¸ tK« ‰u— s Yb(« a

œË«œ u√Ë ¨≤≥∏ ∫≤ ∫b????L????√Ë ¨©±≥µµ® rK ????Ë ¨©≤¥≥¥® WD?IK« ‡¥µ ∫Í—U????????"« ©≤® ∫µ ∫wI?N?O"«Ë ¨©µ∏µµ® Èd?"J«Ë ¨≥∏ ∫∏ ∫wzU? M«Ë ¨©≤∂∂∑® Íc?d? «Ë ¨©¥µ∞µ® Æ©≥∑±µ® ÊU" s«Ë ¨µ≥ ∫∏ ¨±∑∑
rC‡ wË ¨’U?F« s ËdL? s tK« b?"F W‡ œU?B« WH?‡O?B« UMFUD Ë w U«u??? ???? q"M s?« qI b?? Ë ¨©±®d??O_« s« ‰u??I? U??L?? ¨Yb?? n√ °©≥®UNM ΫdO" ÎU" U Èd_« 4 « XL{ UL ¨©≤®ÁbM ÓWU ? X"‡Ô ¨W‡ÒO—U W‡ÒO?LK ÏWI‡OË UN _ ªÈd?" WO?L√ WHO?B« ÁcNË °ÁdQË q ¨t –SË ¸ tK« ‰u— Íb 5 ¨ndA« Íu"M« Yb(« b ¸ w"M« Ê√ vK WôbK? wHJ U ‡dO? s qOK wË ‡ Wœ_« Ác wË d?Q? ÊU? ¸ t √ U??L? ¨t V J? Ë√ V J Ê√ VK' s* d??√Ë q ¨WU?? JU Ê–Ó√ °W‡Òu"M« WM « s ΫdO" Ϋ¡e q‡=9 wË ¨©¥®qzUd«Ë oO«u*« WU J wNM« Ê√ ‡ UNM? wNM«Ë WU J« w Ê–ù« 5 o‡O?u « w ‡ ¡ULKF« d?– b Ë Ê√ Ë√ ¨p– d?O, w Ê–ù«Ë ¨Ád?O?G tU?"? « ÓWO?A? ¨Ê¬dI« ‰Ëe X u ’U? ¨ULNIdH w Ê–ù«Ë ¨b«Ë ¡w w ʬd?I« l ʬdI« dO, WU J ’U wNM« ô t √ l U?Nd? √ u?Ë ¨”U?"? ô« s s_« bM t ÏaU? Ê–ù«Ë ÏÂb?I? ? wNM« Ë√ °©µ®kH(« ÊËœ WU J« vK ‰UJ ô« tM wAÔ s0 ’U wNM« ∫qO Ë °UNOUM Æ≤≥≥ ∫≥ ∫WUG« bÔ√ ∫dE « ©±® gOK bL? bO? « vB√ YO ∂∑± ∫W? œUB« t H?OË Ëd?L s tK« b"? bM ∫dE « ©≤® ÆUNœU√ ¡e'«Ë Ád¬ v≈ ©∂¥∑∑® Yb?(« ±≥µ ∫π ∫dU bL? bL√ oOI% ∫b?L√ bM ∫dE « ©≥® Æ©∑±∞≥® Yb(« µ± ∫v≈ dA w U«Ë dA ÍœU(« pcË ¨tKUJ dUF« ÆtK« b?OL? b?L? Æœ ∫…b«d« W?ö?)«Ë Íu"M« b?N?FK WO?U?O « ozUu« W?u?L? ∫dE « ©¥® ∫wI??A?b« Êuu' s? wK s b?L??? ∫5?Kd*« b?O?? V ? s 5?KzU? « Âö??≈ ∫dE «Ë Æ◊uD ©VK® Í—UB _« bb s« ∫wdF« w"M« »U w ¡wC*« ÕU"B*« ∫Yb(« nK qËQ Ë ±≥∞ ∫±∏ ∫ÍËuM« ÕdA rK `OË ¨≤±∏ ∫± ∫Í—U"« ` ©µ® Æ≤∏∂ ∫W"O s«
∫©±®tK« tL— ‡ dU! bL√ aOA« ÀÒb;« ‰U

r" ¨5F U«Ë W U B« d?√ 5 qLF« —«dI‡« l ¨YœU_« Ác Ë® ‡ bOF w √ Yb Ê√ vK ‰b «c q ∫U “«u vK p– bF W_« ‚UH« nO 5 ¨d?_« ‰Ë√ w ÊU t√Ë ¨Œu?M ‡ W UJ« s wNM« w? o U« Yb?Ë ÆʬdIU ʬd?I« dO?$ ◊ö?« nO? 5Ë ¨Ê¬dI« s rNÔU?G?!« d?Q? u Ë ¨…dd w √ —U?≈ p?cË ¨¸ wM« …U?O? d«Ë√ w ÁU?! w √ Ê√ vK ‰b ∫VJ r u t√Ë ¨VJ ÊU ËdL? s tK« b Ê√ ¨Âöù« w b?OF? w √ Yb? ÊU uË ¨…dd w? √ Âö≈ b?F VJ ÊU? tK« b? bM p?– ·d??F ¨“«u???'«Ë Ê–ù« w YœU???_« Ác s Ϋd??Q????? w?NM« °ÎU d# ÎUMOI W U B« d?_« u Ê–ù« Ê√ vK W?F%U? WMd? Ôb‡ÚFÓ wFDI?« W_« ŸU?L?≈ ¡U? r" b?F? W?_« nz«u% q? s ¨wKL??F« d«u?U? X U" ŸU?L??≈ u Ë ¨d??O?_« °©5FL√ rNM tK« w{— ‡ ‰Ë_« —bB« °ÂUI*« «c w td U u Í√d« «cË «u U?Ë ¨r?N U?O? w U??N u‡I?"D? «u U? ¨W‡ÒM « «u?EH? sc« WU???B«Ë ‰U‡ ¨¸ ‰u?d« …œU?N?Ë ¨vU?F tK?« …œU‡N?A ωËb? rË ¨U?N?OK ÎU?«d?

ÚrN«Óu?‡Ú Ó√ÓË Úr¼—U‡?¹œ Ús‡ «u??Ôłd?‡ÚšÔ√ Ós¹c‡?]« Ós¹d‡łU?? ÓN? ÔL‡?Ú« ¡«Ód‡ÓI‡?ÔHÚK˚ ∫vU‡F Ôr‡?Ô¼ Óp¾ÓËÔ√ Ôt?‡Óu‡?ÔÝÓ—ÓË Ót]K?« ÓÊËÔd‡ÔB?ÚMÓ¹ÓË ÎU½«Óu?‡Ú{—ÓË t‡?]K« Ós‡? Îö‡ÚC? ? Ó ÓÊu?? ÔG?‡Ó²? ? Ú³Ó¹ Ús‡?Ó ÓÊu??^³‡?×Ô¹ ÚrN?KÚ³? Ó Ús?‡ ÓÊU‡ÓL?‡¹ù«ÓË Ó—«]b‡?« «Ë Ô¡]u? Ó³Óð Ós?¹c]«ÓË æ ∏ º ÓÊu‡ÔœU?‡]B« Ʊ≤π ∫YO(« YU"« ©±®
vÓKÓŽ ÓÊËÔd?ŁÚR‡Ô¹ÓË «uÔðËÔ√ U?? ]L?  ÎW‡?ÓłU??ÓŠ Úr¼—ËÔb? ?Ô w ÓÊËÔb? −Ó¹ ôÓË Úr?N? ÚOÓ≈ Ód? ?ÓłU‡Ó¼ ÔrÔ¼ Óp?¾ÓËÔQ‡?Ó t? ? ? ? ÚHÓ½ ]`?‡Ôý Ó‚uÔ¹ Ús?Ó ÓË ÏW‡Ó U?? ?ÓB? ?Óš Úr?NÐ ÓÊU?? ?Ó ÚuÓÓË ÚrN? ?  ? ?ÔH?‡Ú½Ó√ ©dA(«® °˝æ π º ÓÊu‡Ô×KÚHÔL‡Ú« ∫©±® £ tK« ‰u?Ý— ‰U? ∫‰U?

vÝu? wÐ√ sŽ Ád?O,Ë rK ? ÈË—Ë ÏWÓMÓ Ó√ U½√Ë ¨b‡Žu?Ôð U Ó¡U?L? « vð√ Âu?−M?« X³¼– «–S? ¨¡U?L] ?K ÏW‡ÓMÓ Ó√ Âu?−^M«ò ¨w²‡] Ô_ ÏWÓM?‡Ó Ó√ wÐU?×? √Ë ¨ÊËb?Žu¹ U? wÐU?×? √ vð√ ÔX?Ú³¼– «–S? ¨wÐU?×? _ ÆåÊËbŽu¹ U w² √ vð√ wÐU× √ V¼– «–S ‰U? ¸ tK« ‰u?— v?≈ t?O? «u?F?— Yb? w «u^J? «–≈ «u U? p– lË «u U?? ‡ rN??OK tK« Ê«u??{— ‡ sb??«d« ¡U?H?KÔ)« b?N?? wË ¨XÒ"‡?? K? t U?O?? °tO Yb(« ‰uD U2 ÆÆWM‡O"U t u"UD Ë√ ÍË«d« ÊuHK u??'« «c jË ¨b??«Ë ÌVu?? w b??IM«Ë lL??'«Ë kH??(« —U? ]r?‡Ó sË °b UM« kU(« ¨bUF« pU « ¨dUD« U?NL√ v≈ Ôd?OA? ‡ o" U? ‚u ‡ W‡Òu?"M« WM « kH?( …d?O? Ï»U"?√ „UMË ∫w Q ULO ÎôUL≈

∫W?"O? w√ s«Ë ¨≥ππ ∫¥ ∫bL?√Ë ¨WB? tO?Ë ¨©≤µ≥±® WU?B« qzU?C ‡¥¥ ∫rK ? ©±® WM « ∫‰ö)«Ë ¨©µ≥π® bOL s b"Ë ¨©∑≤∑∂® vKF u√Ë ¨Î«dB ±∑µ ∫±≤ ¨©∑≤¥π® ÊU?" s«Ë ¨©≥∏∂±® Íu?G"«Ë ¨≤∞∂ ∫W«b?N«Ë œUI? ô« ∫wI?NO?"«Ë ¨©∑∑≤® ÆYb(« V w WUB« qzUC ∫dE «Ë
ôò ∫£ tK« ‰u??Ý— ‰U? ∫‰U?

∫¸ 

f½√ sŽ U?Ld?O?Ë ÊU???O?A« ÍËd

°©±®å5FLł√ ”UM«Ë ÁbËË Áb«Ë s tO≈ ]VŠ√ ÓÊu√ v²Š rÔbŠ√ sR¹ `d?B« ¡U? bI? ¨t ?H s qU?F« vK e√ b«u«Ë bu« V ÊU? «–≈Ë Í—U??« Á«Ë— U?LO? p–Ë ¨fH?M« V ‚u? ¸ wM« V ÊuJ Ê√ …—Ëd?C

d?L?Ž b?OÐ Ïc‡š¬ u¼Ë ¨£ w³M?« l UM ∫‰U? ÂU?A¼ sÐ tK« b?³?Ž Y¹b?Š s Ì¡wý =q‡ s‡? ]w≈ VŠ√ X½_ ¨°tK« ‰u?Ý— U¹ ∫d?L?Ž t? ‰U?I? ¨»UD)« sЫ ]VŠ√ ÓÊu?√ v?²?Š °Áb?OÐ w? ?H½ Íc«Ë ôò ∫£ w³M?« ‰U?I? ¨w ??H½ s ô≈ Æåp H½ s ÓpO≈

w³M?« ‰U?I? ¨w ??H½ s ]w≈ ^V?Š√ ÓX½_ °tK«Ë Êü« t½S?? ∫d??L? Ž ‰U?I? °©≤®ådLŽ U¹ Êü«ò ∫£ bË ¨«c ÆÆU?NI?ODË WM « kH? w ‰UFH« d_« We?M*« ÁcN Ê√ p ôË rK Á«Ë— ULO? p–Ë ¨V q s uKFË uKF Íc« ]wU*« ]V(« wM« vD√

öð £ w³M« Ê√ ∫U?LNM?Ž tK« w{— ’UF« sÐ Ëd?L?Ž sÐ tK« b³?Ž sŽ Ád?OË ÚsÓL? Ó ”U]M« Ós? Ϋd?O? ¦? Ó ÓsÚKÓK?Ú{Ó√ ]sÔN]½≈ =»Ó—˚ ∫rO¼«d?Ð≈ w qłË e??Ž tK« ‰u?? ©≥∂ ∫rO«d≈® °Wü« Æ˝w=M Ôt]½SÓ wMÓF³Óð bOL s bË ¨≤∑µ ¨±∑∑ ∫≥ ∫bL√Ë ¨©¥¥® rK Ë ¨©±µ® ÊU1ù« ‡ ≤ ∫Í—U« ©±® u?√Ë ¨©≤∑¥±® w —«b?«Ë ¨≥≥ ∫± ∫W «u?????? u?√Ë ¨©≤∏¥® ÊU1ù« ∫Áb?M s?«Ë ¨©±±∑µ® ∫∏ ∫wzU? M«Ë ¨©≤≤® Íu?G?«Ë ¨©±≥∑¥® VF?A?« ∫wI?N?O?«Ë ¨©≥≤µ∏ ¨≥∞¥π® vKF Æ©±∑π® ÊU s«Ë ¨©∂∑® t U s«Ë ¨±±µ‡±±¥ Æ©∂∂≥≤® ÊU1_« ‡ ∏≥ ∫Í—U« ©≤®
ÚrÔNÓ Úd?H‡ÚGÓð ÚÊ≈ÓË Ó„ÔœU?Ó³?Ž ÚrÔN‡?]½S?Ó ÚrÔNÚÐ=c‡ÓFÔð ÚÊ≈ ˚ ∫Âö? « t?OK v ?O ‰U?Ë ©…bzU*«® °˝æ±±∏º ÔrOJÓׇÚ« Ôe¹eÓFÚ« ÓXÚ½Ó√ Óp‡]½SÓ

U¹ ∫qłË e??Ž tK« ‰U??I? ¨vJÐË åw²??√ w²??√ °rNK«ò ∫‰U?Ë tb? l d?

q¹d?³?ł ÁUðQ?? øpOJ³¹ U? ÔtÚK ?? ¨rKŽ√ p‡^Ð—Ë ¨b?L?×? v?≈ V¼–« °q¹d?³?ł ¨rKŽ√ u¼Ë ¨‰U? U0 £ tK« Ô‰u?Ý— Ád?³šQ? ∫tQ? ? ¨Âö «Ë …ö?B« t?OKŽ ôË p²‡]√ w ÓpO?{dÔMÝ U]½≈ ∫Úq‡ÔI bL?× v≈ V¼–« °q¹d?³ł U¹ò ∫tK« ‰UI °©±®å„Ô¡uÔ Ó½

øt‡] Ô√ vK ÎUUH≈ tK« oÚK# dO# s $«dDÓI« Ác X√—√

UŽœ b? ¨Ï…uŽœ Òw³½ qJò ∫£ ‰U w³M« sŽ ¨

dÐUł sŽ W«Ë— w Ë

°©≤®åWUOI« Âu¹ w²‡_ ÎWŽUHý wðu‡Žœ Q³šË ¨t²√ w UNÐ ∫¸ 

sЫ ÊU?Ð√ sÐ sL?? Šd« b??³? ?Ž sŽ `O??%??& bM Ád??O‡Ë Íc?? d‡?« ÍËd nB½ Ê«Ëd?? bM?Ž s XÐUŁ sÐ b?¹“ Ãd?š ∫‰U?? t??OÐ√ sŽ ÀÒb? ×¹ ¨ÊU??L? ¦? Ž U‡?ML?? I? ? ¨t?MŽ tQ?‡ ¹ ¡w?A ô≈ W‡?ŽU‡ ?« Ác¼ t?? O≈ Y?FÐ U?? ∫U?MK ¨—U?? N?M« ¨©π≤¥® ÊU1ù« ∫ÁbM s«Ë ¨≤≤π ∫±≥ ∫d??O? ?H?« ∫Íd?D?«Ë ¨©≤∞≤® ÊU1ù« ‡± ∫rK ? ©±® ¨¥≤≥¥® ÊU? s«Ë ¨©¥≥≥∑® ÍuG?«Ë ¨≥¥≤‡≥¥± ∫≤ ∫$UH?B«Ë ¡UL?'_« ∫wIN?O«Ë Æ©∑≤≥µ ¨©π±π® ÊU??L‡ù« ∫ÁbM s«Ë ¨≥π∂ ¨≥∏¥ ∫≥ ∫b??L?√Ë ¨©≤∞±® ÊU??L‡ù« ‡± ∫rK‡? ? ©≤® ÊU??‡? s‡«Ë ¨≤∂≥‡≤∂≤ ∫W??L‡?e‡# s«Ë ¨π± ∫± ∫W? «u?? u√Ë ¨©≤≤≥≥∑® vK‡?Fu√Ë Æ©∂¥∂±®
¨£ t‡K« ‰u?‡Ý— s U¼UMF??L?Ý ¨¡U‡O?ý√ s?Ž ÁUMQ‡Ý ¨rF½ ∫‰U??I? ¨ÁUMQ?? ? tEH??×? ÎU‡¦?¹b‡Š UM lL??Ý Î√d?« tK« d??ÒC½ò ∫‰u?I?¹ £ tK« ‰u?Ý— XF??L?Ý t?I? qU?Š ]»Ô—ÓË ¨tM t??I?√ u¼ s v≈ t?I‡ qU?Š ]»Ôd?Ó ¨Ád?O?ž t??G=K³Ô¹ v²?Š °©±®åtOIHÐ fO ∫‰u??I¹ £ w³?M« XF??L? Ý ∫‰U?? œu‡F?? ? sÐ t?‡K« b??³? Ž sŽ W«Ë— w Ë s v‡ŽË√ m?ÒK³? ]»Ôd? Ó ¨lL??Ý U?L? t??GÒK³?? ÎU?¾? O?ý U?M lL??Ý Î√d?« tK?« d‡ÒC½ò °©≤®ålUÝ qC vK Ò‰œË ¨UNO«ËË WM « qU 5 ¸ wM« ‚dH ∫ÍedN«d« ‰U °©≥®w«u« °UNGOKË W‡M « kH v≈ oU « w dOJ« Ód_« ¡Ub« «cN Ê√ p ôË

œË«œ u√Ë ¨∑µ ∫± ∫w —«b«Ë ¨©±∏∞® be«Ë ¨±∏≥ ∫µ ∫bL√Ë ¨©≤∂µ∂® Íc d« ©±® qJA*« Õd ∫ÍËU?%D«Ë ¨©π¥® WM « ∫r&U w√ s«Ë ¨©¥±∞µ® t? U s«Ë ¨©≥∂∂∞® ¨©¥ ¨≥® q&UH« Àb?;« ∫Íe dN? «d«Ë ¨©¥∏π± ¨¥∏π∞® dO?J« ∫w «dD«Ë ¨©±∂∞∞® b s«Ë ¨©≤¥® Yb(« »U%&√ ·d ∫VOD)«Ë ¨©±∑≥∑ ¨±∑≥∂® VFA« ∫wINO«Ë Æ¥πµ ∫±∂ ∫‰ULJ« VcN ∫ÍÒe*«Ë ¨≥π‡≥∏ ∫± ∫tKC Ë rKF« ÊUO l U ∫d« ∫bL?√Ë ¨©∏∏® ÍbO?L(«Ë ¨©±±∞≤® WU?'d«Ë ¨±¥ ∫± ∫wF U?A«Ë ¨©≤∂µ∑® Íc d?« ©≤® ¨©≤∑∑‡≤∑µ® wU???A«Ë ¨©µ≤π∂ ¨µ±≤∂® vKF? u√Ë ¨©≤≥≤® t?? U??? s«Ë ¨¥≥∂ ∫± ∫± ∫qzôb« ∫wI??N?O?«Ë ¨≥≥± ∫∑ ∫rO?F u?√Ë ¨≥≤≤ ∫Yb?(« ÂuK W? d??F? ∫rU?(«Ë ∫d??« b?? s?«Ë ¨±∑≥ ¨≤π ∫WU?HJ?« ∫VOD)«Ë ¨©¥∂ ¨¥¥® W? d??F*«Ë ¨µ¥∞ ∫∂ ¨≤≥ Æ©∂π ¨∂∏ ¨∂∂® ÊU s«Ë ¨©±±≤® ÍuG«Ë ¨¥µ ∫tKC Ë rKF« ÊUO l U Ʊ∂π ∫q&UH« Àb;« ©≥®
∫¸   !" Æå ÆÆÆwMŽ «u³²Jð ôò ∫Yb w p– d– o'

∫£ tK« ‰u?Ý— ‰uI¹ WÐU?×B« s ÁdO?žË f½√ sŽ d«u?*« Yb(« w Ë °©±®å—UM« s ÁbFÚIÓ Ú√ ]uÓ³‡Ó²OK Ϋb‡=LF² ]wKŽ »Óc sÓò

:#$ %& ' ÚÊÓ√ «uÔM‡]O? Ó³?Ó²? Ó ÌQ?Ó³ÓM?Ð ÏoÝU?Ó ÚrÔ Ó¡U??Ół ÚÊ≈ «uÔMÓ« Ó¡ Ós¹c]« U??ÓN^¹Ó√ UÓ¹˚ ∫vU?F ‰U? ©$«d+(«® °˝æ ∂ º Ó5œUÓ½ ÚrÔ²‡ÚKÓFÓ UÓ vÓKÓŽ «uÔ×³ÚBÔ²‡Ó ÌWÓUÓNÓ−Ð ÎUÚuÓ «uÔ³OBÔð ©≤®o'U??H« d???# w X^‡??U Ôd?? Q vU??F tK« Ê√ w ÏW??%d??& Wü« ÁcË

ÊuJO? ¨ÎU,D? Ë√ ÎU–U d? _« fH w ÊuJO? ¨tuI r?J% ö, ¨t ◊U?%?O qO????' ŸU??« s ‡ q Ë e?? ‡ tK« vN b??Ë ¨Á¡«—Ë vH??‡« b?? tu??I rU??(« °sb H*« ¨‰U??(« ‰u??N??+?? W«Ë— ‰u???? s ¡U??LKF« s? nz«u. lM?? « UM?U s Ë °d _« fH w tI ‰ULô q#bË ¨d?# q rFO? ¨◊dA« ‚UO?' w …dJ uË ¨d?)« ∫QMU œ«d*«Ë »cJ« vK Vd U* ¨Ád?OG oÒKF*« d?)« q ¸ tK« ‰u?'d oÒKF*« d)« t?O

°Âö'ù« rUF fL.Ë W‡ÒOMb« b'UH*« s tOK ÎU? Úd?Ô U?NLE?√Ë »u c« g%? √ s ¸ tK« ‰u?'— vK »cJ« ÊU? «cË Æ≤¥ ‡ ≤∞ ∫w UJ« ∫d«u*« Yb(« w dUM*« rE ©±® Æ≤∞∏ ∫¥ ∫dO s« dO H ©≤®
sÐ …dÔLÓÝ sŽ ÁdOË rK tËd ULO? p– vK WM « Xœ bË ¨ÎUUI Ub√Ë »c? t½√ ÈdÔ¹ Y¹b?×Ð wMŽ À]b‡Š sò ∫£ tK« ‰u?Ý— ‰U? ∫‰U? Ì»bÚM‡Ôł °©±®åÓ5‡Ð–UJ« bŠ√ uN

:)*+, -. / 01 2 345 6 7 lL?' U?? qJ À]b‡ «–S?? ¨»cJ«Ë ‚b?B« …œU??F« w lL? ? ÊU? ù«Ë

U q?J Yb%?« s wNM« œ—Ë bË ¨sJ r U0 Á—U?#ù »cJ« w lË b?I‡

tK« ‰uÝ— ‰U? ∫‰U

…d¹d¼ wÐ√ sŽ ÁdO?Ë rK Á«Ë— UL?O ¨¡d*« tF?L 

°©≤®ålLÝ U =qJÐ À=b×Ô¹ Ê√ ÎUÐcÓ ¡d*UÐ vHò ∫£

:7 .8 9 ;5 < ' $=> 6 %& '? 6 7 w ÊuJ¹ò ∫£ tK« ‰u??Ý— ‰U? ∫‰U??

…d¹d¼ wÐ√ sŽ rK ? ÍËd

rÔ²‡½√ «u?F?L? ð r U0 Y‡¹œU?Š_« s rJ½u‡?ðQ¹ ¨ÊuЫ]c? ÊuU‡]łœ ÊU?e« d‡š¬ °©≥®årJ½uÔM²‡ÚH¹ ôË rJ½uKCÔ¹ ô ¨r¼U‡]¹≈Ë rU‡]¹S ¨rƒUЬ ôË vK »cJ« s dc?%«Ë ¨5«cJ?« „dË $UI?« s W«Ëd« »u Ë »U ∫W? bI*« ∫rK ? ©±® ∫U???O b?« w√ s«Ë ¨©∏πµ® w? U???OD«Ë ¨≤∞ ¨±π ¨±¥ ∫µ ∫b???L???√Ë ¨¸ t?K« ‰u???'— qJA*« Õd?? ∫ÍËU??%D«Ë ¨©±¥¥® $Ub?F??'« ∫Íu??G?« r'U??I« u√Ë ¨©µ≥∏® XL??B« s«Ë ¨≤∏∑ ∫≤ ∫qKF« ∫-U? w?√ s«Ë ¨©±∂∂® ‚ö?#_« ∆ËU? ? ∫wDz«d?)«Ë ¨©¥≤≤® t U? s«Ë ¨±∂± ∫¥ ∫VOD)«Ë ¨©∂∑µ∑® w «dD«Ë ¨≥∞∂ ∫± ∫WU?%B« r+F? ∫l U Æ©≤π® ÊU s«Ë ¨©≥π® ¨±±≤ ∫± ∫rU(«Ë ¨µπµ ∫∏ ∫W?O? w√ s«Ë ¨©¥ππ≤® œË«œ u√Ë ¨©µ® W bI?*« ∫rK ©≤® Æ©≥∞® ÊU s«Ë ¨©±¥±∂® wUCI«Ë Æ©∑® W bI*« ∫rK ©≥®

(


X‡d?% ]r‡ s Ë ¨WM ?« WUL?( e? «u?(«Ë e? «u?(« r√ v≈ $«—U?≈ pK ¨U?N U?O.Q …UO?(« XG?&Ë ¨¸ tK« ‰u?'— s U—Ëb& c?M UN? b?) œuN?'« °rK *« ÊËR q XKLË

hzU?B? ® ∫s UMb?? w …U?O?(«Ë W? U?I‡?« w WM « d√ ÊU?O? wQ?O?'Ë °©ju« W‡Ò_« WUI‡

:/A, 2 ?5 :BCD ©…d‡ÒO?)« ju« W‡Ò_«® W? U?I‡? W? ?Ozd« —œU?B*« s Ê√ ÊU?O??« s wMË ¨…bO?IF« w UNM jM‡Ô?'« U Ë ¨ÂuKF« w Ád√ „—b Íc« ©wöù« À«d«® °s‡œUO*« Ác w ¡ULKF« `z«d tdL√ U Ë ¨W‡ÒO U ù« $UöF«Ë ¨WFdA«Ë

:.= 31, :B=1 W d?F*« bb& w Ë ¨W‡ÒO?FOD«Ë W‡ÒO?KIF« ÂuKF« sœUO? w wLKF« Ÿ«bù«Ë qI?F« ‰U?L?F?'« ”U?'√ vK ¨U?N?O? —UJ‡ô«Ë U?N??O?dË W‡ÒO?H ?KH«Ë W‡ÒO?LKF« s Ób?Ó ÓË b ¨W‡ÒO?LKF« b?«u?I« l{ËË ¨Wd+?«Ë WEö*« ZUM ‰U?L?F?'«Ë ¨$UN‡?O uË e‡ «uË ¨Ì$U?u‡{u Ë Î…œU‡ w? ö'ù« À«d«Ë WM ?«Ë ʬdI« w WU&_«Ë W? «dD« bIF? —U& U2 ¨$öJA? s ÊU ù« t «u U? qJ ÎÒöË °…UO(« w«u vË ¨wH KH«Ë wLKF« dJH«

W‡Ò_« WUI‡® —œUB? s Ϋ—bB …—uB« Ác?N wLKF« Ÿ«bù« ÊU r s Ë °…UO(« ÊËR w ©ju«

*****

@


…—UC(«Ë W‡UI‡¦« :G>H I7$/ wË ©±®©d?C?(« w? W?U‡ù« ® ∫©…—U?C? ® W?L?KJ Íu?GK« v?MF*« q&√ Íc« ÊU? ? ù« …U?O? w …—U??C?(« …U?O??Ë ÆÆ…Ë«b‡K Ïq‡U??I? Ï`{«Ë Âu?N??H? ôË ¨UNO gO?F w« W,O« WOdË tU?O —u √Ë t«– WOd t«—b?Ë ÁdJ qLF °©≤® UdUE d– s s Q UNHdF sJ1 ∫‰u??I Ê√Ë ¨ÂÒb?‡I??*« vM?F*U ©d‡^C??% ® Ë√ ©…—U??C?? ® ‰u??I? Ê√ sJ1Ë t ?HM UN?O T‡=O?NË ÊU ù« Ub?OA WMb? w …UO?(« vMF0 ©Ê^b‡9® Ë√ ©W‡ÒO b ® °dC%« dUE Íc« kHK?« s ÎU?C√ o??A? ©W‡ÒO b? ® kH qU??I Íc« w?Ë—Ë_« kHK«Ë °©WM b*«® t vL qF??? U???L?? ¨l'«u?« UUMF?0 …—U??C???(« ·d???F 5b???;« iF ÊU??? «–≈Ë ∫UN Q ©±π±∑ $ E. B. Tylor —uKO® ÍeOK$ù« w uuËd _«

‚ö??š_«Ë sH«Ë œU??I‡²??Žô«Ë W??d??F*« qL??A¹ Íc« V]d*« ^q?J« p–® ÊU?? ½ù« U??N? ?³? ? ²J¹ w²?« «œU??F«Ë  «—b??I« qË ¨·«d??Ž_«Ë 5?½«u??I«Ë °©≥®©lL²:« w uC‡F Æ©dC® »dF« ÊU ©±® d9R*« v≈ ÂbI? Y% ¨W‡ÒO*UF« $«—U?C(« 5 UN UJ Ë W‡?ÒOMb« UN ?'√ ∫W‡ÒO ö'ù« …—U?C(« ©≤® Æ…b— u√ —uœ ‡±¥∞∞ WËb« ¨W‡ÒuM« WM «Ë …dO K YU« w*UF« Ʊ∏∑± ÂU dN: Íc« W‡ÒOz«b« …—UC(« s ÎöI ∫oU « l d*« ©≥®

F


…—U??????? d????c ¨p?– q???? ¨©Â±¥∞∂ ‡ ‡∏∞∏ $ ÊËbK s «® ÊS???

∫t ≈ ‰uIË ©w½U ½ù« ŸUL²łô«®

q¦?? ‰«u??Š_« s Ê«d?L? F« p?– W?F? O? ³D ÷d??F¹ U??Ë rU?F?« Ê«d?L? Ž® vKŽ rN??C?FÐ d?A?³K U?³?^KG?²« ·UM √Ë  U‡ÒO? ³?B?F«Ë f‡^½Q?²?«Ë g‡^Šu?²« d?A?³?« tK×?²M¹ U??Ë ¨U?N?³ð«d?Ë ‰Ëb«Ë p?KÔ*« s p– sŽ Q?AM?¹ U?Ë ¨iFÐ U?? dzU?ÝË lzU?MB«Ë ÂuKF«Ë ‘U??F*«Ë V ?J« s rN??O?ŽU?? ?Ë r?NU?L? ŽQÐ °©±® ©‰«uŠ_« s t²FO³DÐ Ê«dLF« w p– s Àb×¹

:G>H K' ÕË—® uË ¨ÊU?1≈Ë dJ? s ”U????'√ v≈ ÃU????????%? Í—U????C???? Ì¡UM? ^qË Ë√ ¨¡UM« w? Ÿd?AË ©…—U?C?(« ÕË—® qL?% dJ?HU s R? v≈Ë ¨©…—U??C?(« °cOHM‡« w ÌÊËUFË ÌW'UM s bô UL ¨·ËdE« t TON q_« vK U?N?Ëd s R*«Ë ¨W‡ÒO? ö?'ù« …—U?C?%K Ï”U?'√ t «u? lO?L?+ Âö?'ù«Ë v≈ W _« Ác ÃËd?# w ∫ÔW'UM*«Ë ¨Âö'ù« W? √ c‡=HÔMÚ*«Ë ¨¡UM« w Ÿd Íc« °Èd#_« $«—UC(« l UƒUIË dOJ« w*UF« a—U« Õd

:G>H ' %9LC M1 ©W?U??I‡ ® w??LK ‰ub?? 5 q&«u?? œU?+≈ v≈ 5??U??« iF Ôb‡ÓL??ÚFÓ —u? _U W?O? U?«Ë ¨W‡ÒuMF*« —u?? _U W?&U?# vË_« qF?+? YO?% ©…—U?C? ®Ë q? vK ÕU?( ù« Ê√ d?O ‡ W?GK« YO? s ‡ Á—d? U? «c?N ÊuJ b?Ë ÆW‡ÒœU*« ƉË_« »UJ« W%U ∫W bI*« ∫s ÎöI ∫oU « l d*« ©±®

J


U v≈ ‡ q?&_« YO s ‡ œuF? U/≈ 5LKJ« s >q ‰ub‡ w q&«u?H« Ác $ôU?L‡F??'ô« $¡U? Ë ¨Íu?GK« ‚UDM« w ÷u?L?Ë Ìf‡ÚÓ s U?L?N jO?% °©±®q&«uH« Ác oLFË ¨Wd‡H« Ác w be‡ Îö U ULN W —«b«

ÊuMH«Ë ·—UF*«Ë ÂuKF«® w ‡ UMHK'√ UL? ÂU t u ‡ W U?I‡« X U «–≈Ë dJ YO ©≤®‡ ÊËbK# s« ‰uI UL? ‡dJ ÂuKF« ÊS ©UN Ô‚c(« VKDÔ w« WK?L??? s rK?F« rO?KF Ê√ p– w? V??? «Ë ¨…—U????C???(« rÔEF?Ë Ê«d???L???F« …d?‡J« w U?N «d?L? W?? vKË ¨—U?B? _« w d?J U/≈ lzUM?B«Ë ÆÆlzUMB« bz«“ d? √ t _ ª…dJ?«Ë …œu'« w lzUMB« W?? ÊuJ ·d?«Ë …—UC?(«Ë WKI«Ë U v?≈ X dB « rN?UF? s Ê«dL?F« q√ ‰UL?√ XKC v?L ¨‘U?F*« vK s Ë ¨lzUMB?«Ë ÂuKF« wË ¨ÊU? ù« W‡ÒO?&U?# w? ·d?B?« s ‘U?F*« ¡«—Ë UN?O b?+ ö W b?L*« d?O —U?B _«Ë Èd?I« w QA U2 rKF« v≈ tdDH? ·uA WKd« s t bôË ÆÆËb?« q√ w? lzUMB« Ê«b?IH w?UM& u Íc« rOKF?« °©UNK lzUMB« ÊQ ÆÆ—UB _« v≈ tK. w

ÎU öD « ‡ Êü« oKDÔ® ©≥® ∫5U« b√ ‰uI U?L ‡ …—UC(« X U «–≈Ë ÎöI ¨tO «u Ë t «u nK0 qB U q w ÊU ù« tAM U q vK ‡ ÔW?B? ‡ U?N??u?L?Ë U?N?ö≈ w? ‡ wN? ¨U?O œË ÎUM œ ¨ÎU? Ë—Ë Î…œU?? ¨ÎU?IKË —u UË ¨ÊU“_« VKIË —uBF« ·ö?« vK Áe$√ U q w ÊU ù« UUL'« s W?UL UNBOB w? ‡ wË ¨Á¡«—Ë UË ÊuJU tI‡zö t

Æ·dB ¥≤ ∫W‡ÒO ö'ù« W UI« w $U; ©±® Æ·dB ±±≤¥ ∫≥ ∫w «Ë b«u« b wK —ub« oOI% ∫ÊËbK# s« W bI ©≤® Æ∏ ∫5 bL% bL% Æœ ∫W‡ÒOdG« …—UC(«Ë Âö'ù« ©≥®
Íc« ’u?B??)« t?Ë vK W??U?L?'« Ë√ W?_« Ác ÔÀ«d? ‡ 3_« s W‡Ò√ Ë√ dOE w öD ô« vMF*« «c?N wË Æ3_«Ë UUL'« s Ud?O s UeO1 W??LKJ« q U??I w«Ë ¨Êb?*« vMJ ‰U??L?F????ô« q √ w w w« W?‡ÒO b*« w« W??U?I‡?« s ^r√ vMF*« «c??N …—U??C?(«Ë ¨Civilization W‡ÒO Ë—Ë_« …—U?C(« qL?A ULM?O ¨…—UC?(« s ÍdJH« Ë√ w Ëd« V U?'« vK oKD Ê√ U?N?O? k u U?/Q?Ë ¨wUMB«Ë ÍdJH« Ë√ ¨ÍœU*«Ë w? Ëd« ∫5 U?'« w tôU? v?—√ w ÊuJ t?«u??Ë t? «u? nK??? w Íd?A??« ◊U?AM« °©Êb*«Ë d{«u(« ÍdEM« j?‡)« «c ‡ Èd?#√ W??O?U? s ‡ 5?U??« s d??O??? jI?'√ b??IË Y‡O?? s U?L?«b?≈ s ÂöJ« ÷d??F? w? W? U??I?«Ë …—U??C?(« 5 q&U??H« $¡U‡ b?Ë ¨$U?%KDB*« w WÒdEM« W?'«—b« ô ¨W? œUN« W?ÒO?IO?D« W?'«—b« vK pc? oKD Ê_ ÎW?(U& rNb? …—UC?(« vK XIK.Ô√ w« ·U?&Ë_« Ác °©±®W UI« ∫©≤®5 U« b √ ‰uI …—UC(«Ë W UI‡« 5 oOu« jd« ¡u{ w Ë

UH?B« s WuL? ∫UN √ vK W‡ÒOKL …—u?B ·dF Ê–≈ WU?I‡U® w ]ËÓ√ ‰UL?√d tœôË cM œd?H« UUIK? w« W‡ÒOU?Lô« r?OI«Ë ¨WO?IÔK‡Ô)« t?O? qJA Íc?« jO?;« w «c vK W?U?I?«Ë ¨t?O? b?ÔË Íc« ju« w °©tOB!Ë tU œdH« W? U??I‡« w $U?;Ë ¨±∞ ∫ÍËb?M« ∫W‡ÒOd?G« …—U??C?(« ÁU?& w ö??'ù« rU?F« nu?? ∫dE « ©±® Æ¥∂ ∫W‡ÒO ö'ù« Ʊ≤µ ∫w s pU ∫WCNM« ◊Ëd ©≤®

NN


Íc« jO?;« u?N ¨U?N? u?NH? œ=b?% Íc« u W? U?IK q U?A« nd?F?« «cË Èd «cJË ¨d?C%*« ÊU‡?‡ ù« tUD w „d?% Íc«Ë ¨ÎWMO?F Î…—UC? fJF Í√ ¨W??U??L?'« W??H?? K‡ Ë ¨ÊU?‡ ù« ÓW??H?? K t??O??? œ 5? rC nd??F??« «c Ê√ ÂU?+ « …—Ëd?{ —U?ô« w U c?#√ l ¨lL?:« ©$U?ODF ®Ë ÊU? ù« ©$UODF? ® Ô…—«d?A?« U?Nd??& w« VO??d?« W??OKL?? tb?%Ô ¨b??«Ë ÊU?O?? w $U?O?DF*« Ác v≈ W? UI« …œu?F qO?' ô sJË ¨$«—U?C(« Èb≈ d?+ ÔÊ=–RÔ U? bM ¨WO?Ëd« tb?√ Íc« ·«d‡% ô« Ë√ u?A(« s Ÿu?{u*« nOEM b?F ô≈ WÒ—U?C(« U?N?H?O:Ë °W UI ÂuNH* UMLN Âb t?O? u??« œb?& w ©±® ‡ 5?U??« b?√ ‰u?I U?L? ‡ W?ÒO U?? ù« …—U?C?(«Ë

·—U?F*« Ÿu?L?® ∫w w U?I?« V U?+K …d?=O?Ó)« W?(UB?« …—UC?(« ¡«u??«Ë WÒ dJ?H« WU??(« q?9 w« »«œü«Ë «œU??F?«Ë rEM«Ë l —U???A??«Ë W??ÒO??L?KF« WÒ uMF*«Ë WÒ œU*« …UO(« dUE dzUË ¨WÒOMH«Ë WÒOU?O«Ë WÒOIK)«Ë WÒ œUBô«Ë XKL?! ¡«u? ÷—_« ŸU?I s W?F?I wË ¨a? —U?« q «d? s ÌWK d? w Æ©d√ Â√ ÎUF! …dO? ¨…bIF? WÒO U ù« …UO?(«Ë ¨WÒO U ù« …U?O(U ŸUH—ô« …—UC?(« WU Ê≈ ÎWÒO H Î…UOË ¨ÎWÒOUF ÎWÒOKL ÎWÒœU? Î…UOË ¨ÎWÒOKI ÎWÒdJ Î…UO UNO ÊS ¨V «u'« …d=O?)« W(UB« …—UC?(«Ë ÆWÒœdH« …UO(« V U? v≈ ¨ÎWÒOUL? « Î…UOË ¨ÎW?ÒOIÔKÔ# d#¬ ÎU U U?NM V U rKE ö ¨UNMO ‰bFË U?NK V «u'« ÁcN lHd w« w °d#¬ dÔLCË b«Ë uLM ôË Æ≤∏ ∫„—U*« bL% ∫W‡ÒOdG« —UJ _« WN «u w Yb(« w ö'ù« dJH« ©±®

N


°©±®W‡ÒO ö'ù« …—UC(« q: w ô≈ «c wQ ôË

G>H ' %9LC M1 %OA= wËd« V U?'« vK W?ôb« w ÎU?b? qL?F?? Culture W?LK UM√—Ë V U?'« v?K W«œ qL?F??? Civilization W?L?KË ¨…—U?C?(« s? ÍuMF*«Ë …—U?C?(« dUE q Ê_ ª5?O?UM« 5 …u?N« lO?'u d?O? s sJ ¨©≤®ÍœU*« ·—UF? vKË W‡ÒOKI $«—uBË $U u?I vK eJd UN«Ëœ√Ë U?NKzU'ËË W‡ÒœU*« °…œd+ W‡ÒdE

ÎUb W‡ÒOdF« WGK« w ©nOI‡®Ë ©WUI‡ ® WLKJ ‰ULF?'ô« Èd ULË W?O??LMË ¨TUM« ÊU?? ù« suJ vK?Ë ¨w U? ù« À«d??« WKL? vK? WôbK Èd? pcJ ¨U?N??O≈ ÃU??% w« W‡ÒOKL??F«Ë W‡ÒdEM« W? d?F*« d?&U?MF t?«u? $UJK WOd vKË ¨…—UC(« WKL vK Wôb« w Culture WLK ‰ULF'« °V—b«Ë WOd« od. s UN uL «Ë ÊU ù« Ud?&U?MË W? U?I?‡« Ác ‰u?&√ Y?O? s W‡Ò _« W?? U?I‡ W??'«—œ $—U?&Ë $U?'«—b« r√ s Èd?#_« $U U?I?« 5 UN UJ Ë U?ÔƒUI‡—«Ë UÔ—uD?Ë W ?Ozd« db‡I?« 5 lL+ Öu/ s ?√ vK lL?:« œ«d? √ suJ —U& U?L ¨W‡ÒO?LKF« r√ q?I ?*« ‰U ¬ oOI?% Ád?uDË d{U?(« $UOC?I* „«—œù«Ë w{U*« À«d? ∫W‡ÒOË—Ë_« …—U?C?(« w »d?F« d√Ë ÆwK œd? b?L%? ∫W‡ÒO?dF« …—U?C?(«Ë Âö?'ù« ∫dE « ©±® w $U?'«—œË ¨wK.ud?)« wM wK? Æœ ∫W‡ÒO ö?'ù« …—U?C(«Ë ¨œU?I?F« œuL?%? ”U? ∫UNzœU? Ë U?NL?'« ∫W‡ÒO ö?'ù« …—UC?(«Ë ¨ndA« rO«d≈ b?L√ Æœ ∫W‡ÒO? ö'ù« …—U?C(« Æ͜˜u*« Ʊ ∫XuJ« WF U ∫W‡ÒO ö'ù« W UI« ©≤®

N


q Ê_ p–Ë ¨W‡ÒO? UI‡« UbU?F Ë UN?U,O w ÎWK?2 WUL?'« t iNM V «Ë s …d‡=?F*« wË ¨UœUN? « …d?LË UN?‡ÒdI? Ê«uM w w« U?N? UI‡ U?N W‡Ò √ —Ëb« vK W«b«Ë ¨3_« 5 UN …e‡=O?L*« ÈdJ« W öF«Ë U?N‡ÒOB?Ë UNË— °W‡ÒO U ù« …—UC(« a—U w t XLN'√ Íc« VOBM« vKË ¨tF Íc« °w ö'ù« lL:« w Î…dI% X O …œU*«Ë

ÊuJ« «c U?NM? nQ? w« w ©±®U—U???U ¨W‡?Ò dEM« …—u? w ô® ÆÆÍœU*« ÃU??? ù« …—u?? w ôË ÆÆÎU??C √ t??O??? dR Ë ¨t??O?? gO???F Íc« W?L?OI« w? Ud??F ô jI? tMJË ÆÆ…U?O?(« U?uI? s ÍœU*« ÃU?‡ ùU? °tUuIË ÊU ù« hzUB UNKO w —bN‡Ô w« UO‡KF« °t«dË œdH« W‡Ò d UNK√ s —ÓbN‡ÔË °UNUuIË …d_« …bU UNO —ÓbNÔË °tUd Ë lL:« Ô‚ö√ UNO —ÓbNÔË U?OKF« rO?I« s …œU*« U?N?OK XG w?« U?FL??:« Á—b?NÔ U? d?¬ v≈ °©≤®©ÍœU*« ÃU ù« w …du« oOI" ¨Ud(«Ë qzUCH«Ë w ¨U?N?OK Âu?I w« W‡ÒO U? ù« ‚ö?#_«Ë ¨W‡ÒO U? ù« ÔrO?I« ÊuJ 5Ë ¨W‡ÒO U?? ù« rO??I«Ë ÆÆΫd??C??%??? lL???:« «c Êu?J ¨lL???+?? w …bzU?? « Î…—uD? ÎU?L?O? pc? X ?OË ¨ÎW?C? U? ÎWQ? ? X? ?O ¨W‡ÒO U? ù« ‚ö?#_«Ë Æ·dB UbF U Ë ±≤± ∫VD bO' ∫odD« w rUF ©±® ÆUbF U Ë ±≤∑ ∫qOK# sb« œUL Æœ ∫WO ULKF« X UN ∫dE « ©≤®

N


dO ?H« re UL ¨q&√ v≈ l d ôË ¨‰U vK d?I ô ÆÆÎW =b Î…d‡=O?G °©±®W‡ÒOLKF« W‡ÒO«dô« re ULË ¨a—UK ÍœU*« ÊËœ U?N œd?H w?« hzUB?)« ÊU? ù« w w=LÓMÔ w« ‚ö?#_«Ë ÔrO?I« U?N ≈ X OË ¨Ê«u?O(« s Áœd?HË Áe=O1 Íc« V U'« «c t?O ÔV‡=KG w«Ë ¨Ê«u?O(« °Ê«uO(« l UNO „dA w« V «u'« V=KGË tO w=LÓMÔ w« hzUB)« pK w ô ¨ÏXUË Ïr'U?Ë Ïq&U? yj# U?N?O? “d? l{u« «c WQ? *« l{u 5Ë °ÊuÒO«dô«Ë Êu‡^—^uÓD]« UNËU% w« …dL *« lOOL« W‡ÒOKL qI q: w ‡ ÂbI« s ÊuK« «c qF?+ U/≈ ¨ÍœU*« Ÿ«bù« dI‡% ô Âö'ù«Ë ∫tU. vK Ρ«e t rdA‡ ¨ÁœU vK tK« rF s ÎWLF ‡ tK« ZNM

ÚrÔJÚOÓKÓŽ Ó¡U??ÓL?] « qÝÚdÔ¹ æ±∞ º Ϋ—U?]H?‡Óž ÓÊU?Ó Ôt]½≈ ÚrÔJ?]ÐÓ— «ËÔd?H‡ÚG? Ó²?ÚÝ« ÔXÚK?ÔI?Ó˚ ÚrÔJÓ Úq?‡ÓF? Ú−Ó¹ÓË Ì U‡]M?‡Ół Úr‡ÔJÓ Úq?ÓF‡Ú−Ó¹ÓË Ó5‡?MÓÐÓË Ì‰«Óu‡ÚÓQÐ Úr?‡ÔÚœb? ÚLÔ¹ÓË æ±± º Ϋ—«Ó—Úb? ©Õu ® °˝æ ±≤ º Ϋ—UÓNÚ½Ó√

¡U?ÓL?] « Ós Ì U?ÓÓdÓÐ ÚrN?ÚOÓKÓŽ UÓM?Ú×Ó²?ÓH?Ó «ÚuÓI?]ð«ÓË «uÔMÓ« Ó¡ ÈÓd?ÔIÚ« ÓqÚ¼Ó√ ]ÊÓ√ ÚuÓÓË˚ ©π∂ ∫·«d_«® °˝÷Ú—Ó_«ÓË q s jUN« iO?H« —=uÓBÔ ¨v‡]? Ï·UO.√Ë ¨v‡] ÏÊ«u√ $U?d« ÁcË ÊË—uB sc«Ë ÆÆÊUO ôË qOBH ôË bb% ö ¨ÊUJ q s lUM« ¨ÊUJ Êu dF ô ¨÷—_« w ”UM« l«u UN ÓWK& ô ¨ÎW% ÎW‡ÒbF ÎWQ tKU ÊU1ù« °ÊU1ù« »U— w …UO(« Êu dF ôË ¨ÊU1ù« X «œ bI ¨ÎU‡ÒI 5M R UM ö'√ ÊU? Âu a—U« «uÔzdI‡ Ê√ rÓ—ÓbÚ √ U Ë °÷—_«Ë ¡UL « s $Ud rNOK X{U Ë UO b« rN ÆUbF U Ë ±∑± ∫qOK# sb« œUL Æœ ∫a—UK w ö'ù« dO H« ∫dE « ©±®

N


d{U(« UMH?u w UM bô w« ‡ W%« ÂuK?F« W'«—œ ¡UM√ w WDO(« V&Ë W U?I‡K w ö'ù« —u?BK WœU?F $«dO? H W‡Ò√ s ‡ U—œU?B s UN?O‡=IK s °…—UC(«Ë ]Í=d« dEM w« vAÚDF« ”uHM« w ⁄«dH« «c Òb‡' vK qLF« V+ UL °W%« W‡ÒœU*« …—UC(« W+O ¨bb VdË WGU WHNK W??? U??I‡?K w ö???'ù« —u??B???« v≈ Êu???LK ?*« lH—« «–≈ ô≈ «c Êu?J sË «u?Le?Ë ¨t—UC œu? u« v≈ «Ëb?OFÔË ¨ÎôË√ Ôr‡ «ËÔb?‡FÚ Ó v? ¨…—UC?(«Ë ÎW?? U??I‡ ÆÆÎU??uK?'Ë Î«dJ ÆÆ`U??B« n?K « ÊU?? U??L?? ¨W‡Òd??A??« W?K U??I« °Î…œUOË ÎW U ≈ ÆÆÎU«b≈Ë ÎU bI ÆÆÎ…—UCË Èu?? ? v≈ Uu?F? dË ¨v?ADF« ”u?H‡M« w ⁄«d?H« «c? «Ëb‡ v?Ë ¨ÊU ùU? WI‡zö« …—U?C(«Ë ¨ÊU ùU W?Izö« ©…d‡ÒO)« ju« W‡Ò_« W?UI‡® °…UO(« w UMU'— pKË ÆÆ©±®ÊU1ù« »U— w W‡ÒOD« W—U*« …UO(«Ë °oO u« wË tK«Ë ¿¿¿¿¿

ÆUbF U Ë ∑ ∫nRLK ¨…d&UF*« WOF{u« rEM«Ë Âö'ù« 5 ‰ULF«Ë qLF« ∫dE « ©±®

N(


P?7$ W%HB«

Ÿu‡{uL‡«

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW?‡‡? b‡?‡I?‡

±≥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW‡ U‡I‡« ÂuN?H

±∑

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆsb«Ë W? UI?«

±π

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂU??F« vMF*U W?? U?I??«

±π

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ’U?)« vMF*U? W? U?I?«

≤∞

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ„d?A?*« vMF*U W? UI?«

≤∞

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆb'√ b?L%? ‰u

≤≥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW? U …—U? #

≤¥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ$U U?I« 5 U?N UJ Ë W‡ÒO ö?'ù« W UI‡?« …QA

≤∏

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫U?MM?œ «c

≤∏

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂö?'ù« Âu?N?H?

≤∏

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊU1ù« Âu?N??H?

≤π

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂö?'ù«Ë ÊU1ù« 5

≥≤

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆsÒb« W?I??O?I?

≥≥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÂö'ù«Ë ÊU1ù« 5 WöF«

≥¥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW‡ÒOz«dI'« …bU

≥π

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊU??1ù« …œU?“

N@


¥∏

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ∫W‡ÒO? ö?'ù« W U?I?« —œUB?

¥∏

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ.dJ« ʬd??I« ∫ÎôË√

∂∞

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW‡ÒO'b?I« YœU_«

∂≤

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw U?O?« “U+?ù«

∂µ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆwLKF« “U?+?ù«

∑∂

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW‡Òu??M« W‡ÒM « ∫ÎU??O U

∏∂

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆW‡ÒM « W?U??

π±

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆƸ w?M« ÒV

π≤

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆƸ wM« ¡U?œ

π¥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆƸ tK« ‰u??'— v?K »cJ« kO?KG

π¥

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆo'U??H« W«Ë— œ—

πµ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÊU ù« lL?' U qJ ÀÒb%?« s wNM«

πµ

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆUNÒKL% w ◊UO?ô«Ë ¡UHFC« s W«Ëd« s wNM«

π∂

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆw ö'ù« À«d?« ∫ÎUU

π∂

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆwLKF« Ÿ«bù« ∫ÎU?F«—

π∑

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…—U?C?(«Ë W U?I?«

π∑

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…—U?C(« Âu?NH?

π∏

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…—U??C?(« ÕË—

π∏

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…—UC(«Ë W? UI‡« 5

±∞≤

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ…—UC?(«Ë W U?I« 5 W?öF«

±∞∂

ÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ”d?N??H«

NF

المدخل الى ثقافة الأمة الوسط  

خصائص الوسطية الاسلامية ودورها فى بناء المجتمع الاسلامي

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you