Page 2

DOCUMENT 00 1115 NOTICE INVITING BIDS

/[[W!^^^KV[JHNV]OXILWÄUKFJLY[PÄLKO[T 

ARTICLE 1 INVITATION TO BID 5V[PJL0U]P[PUN)PKZ!6^ULY^PSSYLJLP]LZLHSLK)PKZH[[OL;V^UVM>VVKZPKL6ɉJLSVJH[LK H[ >VVKZPKL9VHK>VVKZPKL*HSPMVYUPH \U[PS2:00 P.M. on Thursday, January 12, 2017MVY[OLMVSSV^PUNW\ISPJ^VYR!

 SS+),WHY[PJPWH[PVU^PSSJV\U[[V^HYK[OL*HSPMVYUPH+LWHY[TLU[VM;YHUZWVY[H[PVU»ZMLKLY ( HSS`THUKH[LKZ[H[L^PKLV]LYHSS+),NVHS YLKP[MVYTH[LYPHSZVYZ\WWSPLZ`V\W\YJOHZLMYVT+),ZJV\U[Z[V^HYKZ[OLNVHSPU[OL * MVSSV^PUNTHUULY!

TOWN OF WOODSIDE PORTOLA ROAD CULVERT REPAIR Located at: PORTOLA ROAD and OLD LA HONDA ROAD

 

1.01 Project Description:0UZ[HSSHUHNNYLNH[LIHZLHJJLZZYVHKMYVTULHY[OL6SK3H/VUKH 9VHKHUK7VY[VSH9VHKPU[LYZLJ[PVU[V[OLJYLLR[VWVMIHUR0UZ[HSS;YHZO +LIYPZ9HJR PU[OLIV[[VTVM[OLL_PZ[PUNJYLLRH[[OL^LZ[ZPKLVM7VY[VSH9VHKHUKPUZ[HSS,ULYN` +PZZPWH[LYZKV^UZ[YLHTVM[OLJYLLRH[[OLLHZ[ZPKLVM7VY[VSH9VHK

WLYJLU[JV\U[ZPM[OLTH[LYPHSZVYZ\WWSPLZHYLVI[HPULKMYVTH+),THU\MHJ[\YLY WLYJLU[JV\U[ZPM[OLTH[LYPHSZVYZ\WWSPLZHYLVI[HPULKMYVTH+),YLN\SHYKLHSLY 6US`MLLZJVTTPZZPVUZHUKJOHYNLZMVYHZZPZ[HUJLPU[OLWYVJ\YLTLU[HUKKLSP]LY` VMTH[LYPHSZVYZ\WWSPLZJV\U[PMVI[HPULKMYVTH+),[OH[PZULP[OLYHTHU\MHJ[\YLYUVY YLN\SHYKLHSLY JMYKLÄULZ¸THU\MHJ[\YLY¹HUK¸YLN\SHYKLHSLY¹ V\YLJLP]LJYLKP[[V^HYKZ[OLNVHSPM`V\LTWSV`H+),[Y\JRPUNJVTWHU`[OH[WLYMVYTZH @ JVTTLYJPHSS`\ZLM\SM\UJ[PVUHZKLÄULKPU JMY2.08 DBE COMMITMENT SUBMITTAL VYRZOHSSILJVTWSL[LK^P[OPU20 Working DaysMYVT[OLKH[L^OLU*VU[YHJ[ > ;PTLJVTTLUJLZ[VY\U

1.02 Procurement of Bidding Documents:)PKKPUN+VJ\TLU[ZJVU[HPU[OLM\SSKLZJYPW[PVU VM[OL>VYR)PKKLYZTH`L_HTPULHJVTWSL[LOHYKJVW`ZL[VM[OL)PKKPUN+VJ\TLU[Z H[[OL;V^U»Z7\ISPJ>VYRZ+LWHY[TLU[SVJH[LKH[ >VVKZPKL9VHK>VVKZPKL *HSPMVYUPH )PKKLYZTH`KV^USVHKHJVTWSL[LZL[VM)PKKPUN+VJ\TLU[ZH]HPSHISL at O[[W!^VVKZPKL[V^UVYNYMWZ 1.03 Instructions:)PKKLYZZOHSSYLMLY[V+VJ\TLU[0UZ[Y\J[PVUZ[V)PKKLYZMVY YLX\PYLKKVJ\TLU[ZHUKP[LTZ[VILZ\ITP[[LKPUHZLHSLKLU]LSVWLMVYKLWVZP[PU[V[OL )PK)V_PU[OL;V^U*SLYR»Z6ɉJLSVJH[LKH[ >VVKZPKL9VHK>VVKZPKL*HSPMVYUPH UVSH[LY[OHU[OL[PTLHUKKH[LZL[MVY[OPU7HYHNYHWOHIV]L 1.04 NA \ITP[+),PUMVYTH[PVUVU[OLSVJHSHNLUJ`IPKKLY+),JVTTP[TLU[JVUZ[Y\J[PVUJVU : [YHJ[ZL_OPIP[NMVYTPUJS\KLKPU[OLIPKIVVR0M[OLMVYTPZUV[Z\ITP[[LK^P[O[OL IPKYLTV]L[OLMVYTMYVT[OLIPKIVVRILMVYLZ\ITP[[PUN`V\YIPK0M[OL+),JVTTP[TLU[MVYTPZUV[Z\ITP[[LK^P[O[OLIPK[OLHWWHYLU[SV^IPKKLY[OL UKSV^IPKKLYHUK[OLYKSV^IPKKLYT\Z[JVTWSL[LHUKZ\ITP[[OL+),JVTTP[TLU[ MVYT[V[OLHNLUJ`+),JVTTP[TLU[MVYTT\Z[ILYLJLP]LKI`[OLHNLUJ`UVSH[LY[OHU !WT6U[OLI\ZPULZZKH`HM[LYIPKVWLUPUN [OLYIPKKLYZKVUV[ULLK[VZ\ITP[[OL+),JVTTP[TLU[MVYT\USLZZ[OLHNLUJ` 6 YLX\LZ[ZP[0M[OLHNLUJ`YLX\LZ[Z`V\[VZ\ITP[H+),JVTTP[TLU[MVYTZ\ITP[[OL JVTWSL[LKMVYT^P[OPUI\ZPULZZKH`ZVM[OLYLX\LZ[ \ITP[^YP[[LUJVUÄYTH[PVUMYVTLHJO+),Z[H[PUN[OH[P[PZWHY[PJPWH[PUNPU[OLJVU[YHJ[ : 0UJS\KLJVUÄYTH[PVU^P[O[OL+),JVTTP[TLU[MVYT(JVW`VMH+),»ZX\V[L^PSSZLY]L HZ^YP[[LUJVUÄYTH[PVU[OH[[OL+),PZWHY[PJPWH[PUNPU[OLJVU[YHJ[0M`V\KVUV[Z\ITP[[OL+),JVTTP[TLU[MVYT^P[OPU[OLZWLJPÄLK[PTL[OLHNLUJ`ÄUKZ `V\YIPKUVUYLZWVUZP]L

1.05 Bid Preparation Cost:)PKKLYZHYLZVSLS`YLZWVUZPISLMVY[OLJVZ[VMWYLWHYPUN[OLPY)PKZ 1.06 Reservation of Rights: 6^ULYZWLJPÄJHSS`YLZLY]LZ[OLYPNO[PUP[ZZVSLKPZJYL[PVU[V YLQLJ[HU`VYHSS)PKZ[VYLIPKVY[V^HP]LPUJVUZLX\LU[PHSKLMLJ[ZPUIPKKPUNUV[PU]VS]PUN [PTLWYPJLVYX\HSP[`VM[OL^VYR6^ULYTH`YLQLJ[HU`HUKHSS)PKZHUK^HP]LHU`TPUVY PYYLN\SHYP[PLZPU[OL)PKZ ARTICLE 2 LEGAL REQUIREMENTS

2.09 GOOD FAITH EFFORTS SUBMITTAL 

0M`V\OH]LUV[TL[[OL+),NVHSJVTWSL[LHUKZ\ITP[[OL+),PUMVYTH[PVUNVVKMHP[O LɈVY[ZL_OPIP[OMVYT^P[O[OLIPKZOV^PUN[OH[`V\THKLHKLX\H[LNVVKMHP[OLɈVY[Z [VTLL[[OLNVHS6US`NVVKMHP[OLɈVY[ZKPYLJ[LK[V^HYKZVI[HPUPUNWHY[PJPWH[PVUI`+),Z ^PSSILJVUZPKLYLK0MNVVKMHP[OLɈVY[ZKVJ\TLU[H[PVUPZUV[Z\ITP[[LK^P[O[OLIPKP[ T\Z[ILYLJLP]LKI`[OLHNLUJ`UVSH[LY[OHU!WT6U[OLI\ZPULZZKH`HM[LYIPK VWLUPUN0M`V\Y+),JVTTP[TLU[MVYTZOV^Z[OH[`V\OH]LTL[[OL+),NVHSVYPM`V\HYLYLX\PYLK [VZ\ITP[[OL+),JVTTP[TLU[MVYT`V\T\Z[HSZVZ\ITP[NVVKMHP[OLɈVY[ZKVJ\TLU [H[PVU^P[OPU[OLZWLJPÄLK[PTL[VWYV[LJ[`V\YLSPNPIPSP[`MVYH^HYKVM[OLJVU[YHJ[PU[OL L]LU[[OLHNLUJ`ÄUKZ[OH[[OL+),NVHSOHZUV[ILLUTL[. VVKMHP[OLɈVY[ZKVJ\TLU[H[PVUT\Z[PUJS\KL[OLMVSSV^PUNPUMVYTH[PVUHUKZ\WWVY[PUN KVJ\TLU[ZHZULJLZZHY`! 0[LTZVM^VYR`V\OH]LTHKLH]HPSHISL[V+),ÄYTZ0KLU[PM`[OVZLP[LTZVM^VYR`V\ TPNO[V[OLY^PZLWLYMVYT^P[OP[ZV^UMVYJLZHUK[OVZLP[LTZ[OH[OH]LILLUIYVRLU KV^UPU[VLJVUVTPJHSS`MLHZPISL\UP[Z[VMHJPSP[H[L+),WHY[PJPWH[PVU-VYLHJOP[LT SPZ[LKZOV^[OLKVSSHY]HS\LHUKWLYJLU[HNLVM[OL[V[HSJVU[YHJ[0[PZ`V\YYLZWVUZP IPSP[`[VKLTVUZ[YH[L[OH[Z\ɉJPLU[^VYR[VTLL[[OLNVHS^HZTHKLH]HPSHISL[V+), ÄYTZ 5HTLZVMJLY[PÄLK+),ZHUKKH[LZVU^OPJO[OL`^LYLZVSPJP[LK[VIPKVU[OLWYVQLJ[ 0UJS\KL[OLP[LTZVM^VYRVɈLYLK+LZJYPIL[OLTL[OVKZ\ZLKMVYMVSSV^PUN\WPUP[PHS ZVSPJP[H[PVUZ[VKL[LYTPUL^P[OJLY[HPU[`PM[OL+),Z^LYLPU[LYLZ[LKHUK[OLKH[LZ VM[OLMVSSV^\W([[HJOZ\WWVY[PUNKVJ\TLU[ZZ\JOHZJVWPLZVMSL[[LYZTLTVZ MHJZPTPSLZZLU[[LSLWOVULSVNZ[LSLWOVULIPSSPUNZ[H[LTLU[ZHUKV[OLYL]PKLUJL VMZVSPJP[H[PVU@V\HYLYLTPUKLK[VZVSPJP[JLY[PÄLK+),Z[OYV\NOHSSYLHZVUHISLHUK H]HPSHISLTLHUZHUKWYV]PKLZ\ɉJPLU[[PTL[VHSSV^+),Z[VYLZWVUK 5HTLVMZLSLJ[LKÄYTHUKP[ZZ[H[\ZHZH+),MVYLHJOP[LTVM^VYRTHKLH]HPSHISL 0UJS\KLUHTLHKKYLZZHUK[LSLWOVULU\TILYVMLHJO+),[OH[WYV]PKLKHX\V[L HUK[OLPYWYPJLX\V[L0M[OLÄYTZLSLJ[LKMVY[OLP[LTPZUV[H+),WYV]PKL[OLYLH ZVUZMVY[OLZLSLJ[PVU 5HTLHUKKH[LVMLHJOW\ISPJH[PVUPU^OPJO`V\YLX\LZ[LK+),WHY[PJPWH[PVUMVY[OL WYVQLJ[([[HJOJVWPLZVM[OLW\ISPZOLKHK]LY[PZLTLU[Z 5HTLZVMHNLUJPLZHUKKH[LZVU^OPJO[OL`^LYLJVU[HJ[LK[VWYV]PKLHZZPZ[HUJLPU JVU[HJ[PUNYLJY\P[PUNHUK\ZPUN+),ÄYTZ0M[OLHNLUJPLZ^LYLJVU[HJ[LKPU^YP[PUN WYV]PKLJVWPLZVMZ\WWVY[PUNKVJ\TLU[Z 3PZ[VMLɈVY[ZTHKL[VWYV]PKLPU[LYLZ[LK+),Z^P[OHKLX\H[LPUMVYTH[PVUHIV\[[OL WSHUZZWLJPÄJH[PVUZHUKYLX\PYLTLU[ZVM[OLJVU[YHJ[[VHZZPZ[[OLTPUYLZWVUK PUN[VHZVSPJP[H[PVU0M`V\OH]LWYV]PKLKPUMVYTH[PVUPKLU[PM`[OLUHTLVM[OL+), HZZPZ[LK[OLUH[\YLVM[OLPUMVYTH[PVUWYV]PKLKHUKKH[LVMJVU[HJ[7YV]PKLJVWPLZ VMZ\WWVY[PUNKVJ\TLU[ZHZHWWYVWYPH[L 3PZ[VMLɈVY[ZTHKL[VHZZPZ[PU[LYLZ[LK+),ZPUVI[HPUPUNIVUKPUNSPULZVMJYLKP[ PUZ\YHUJLULJLZZHY`LX\PWTLU[Z\WWSPLZHUKTH[LYPHSZL_JS\KPUNZ\WWSPLZHUK LX\PWTLU[[OH[[OL+),Z\IJVU[YHJ[VYW\YJOHZLZVYSLHZLZMYVT[OLWYPTLJVU[YHJ[VY VYP[ZHɉSPH[L0MZ\JOHZZPZ[HUJLPZWYV]PKLKI``V\PKLU[PM`[OLUHTLVM[OL+), HZZPZ[LKUH[\YLVM[OLHZZPZ[HUJLVɈLYLKHUKKH[L7YV]PKLJVWPLZVMZ\WWVY[PUN KVJ\TLU[ZHZHWWYVWYPH[L (U`HKKP[PVUHSKH[H[VZ\WWVY[KLTVUZ[YH[PVUVMNVVKMHP[OLɈVY[Z

2.01 Required Contractor’s License(s):(*HSPMVYUPH(JVU[YHJ[VY»ZSPJLUZLPZYLX\PYLK[VIPK [OPZJVU[YHJ[1VPU[]LU[\YLZT\Z[ZLJ\YLHQVPU[]LU[\YLSPJLUZLWYPVY[VH^HYKVM[OPZ *VU[YHJ[:WLJPHS[`^VYRTH`YLX\PYLHZWLJPHS[`JVU[YHJ[VY»ZSPJLUZLOLSKI`)PKKLYVYH SPZ[LKZ\IJVU[YHJ[VY 2.02 Required Contractor and Subcontractor Registration ( 6 ^ULYZOHSSHJJLW[)PKZVUS`MYVT)PKKLYZ[OH[HSVUN^P[OHSS:\IJVU[YHJ[VYZSPZ[LKPU +VJ\TLU[:\IJVU[YHJ[VY3PZ[HYLJ\YYLU[S`YLNPZ[LYLKHUKX\HSPÄLK[VWLYMVYT W\ISPJ^VYRW\YZ\HU[[V3HIVY*VKL:LJ[PVU ) : \IQLJ[[V3HIVY*VKL:LJ[PVUZJHUKKHU`)PKUV[JVTWS`PUN^P[OWHYHNYHWO (HIV]LZOHSSILYL[\YULKHUKUV[JVUZPKLYLK"WYV]PKLK[OH[PM)PKKLYPZHQVPU[]LU[\YL )\ZPULZZ 7YVMLZZPVUZ*VKL:LJ[PVU VYPMMLKLYHSM\UKZHYLPU]VS]LKPU[OL*VU [YHJ[3HIVY*VKL:LJ[PVUH6^ULYTH`HJJLW[HUVUJVTWS`PUN)PKWYV]PKLK [OH[)PKKLYHUKHSSSPZ[LK:\IJVU[YHJ[VYZHYLYLNPZ[LYLKH[[OL[PTLVM*VU[YHJ[H^HYK 2.03 Substitutions:)PKKLYZT\Z[IHZL[OLPYIPKZVUWYVK\J[ZHUKZ`Z[LTZZWLJPÄLKPU*VU [YHJ[+VJ\TLU[ZVYSPZ[LKI`UHTLPU(KKLUKH,_JLW[HZWYV]PKLKILSV^6^ULY^PSS JVUZPKLYZ\IZ[P[\[PVUYLX\LZ[ZVUS`MVY¸VYHWWYV]LKLX\HSP[LTZ¹)PKKLYZ^HU[PUN[V\ZL ¸VYHWWYV]LKLX\HSP[LTZ¹TH`Z\ITP[YLX\LZ[VUMVYT[VILVI[HPULKMYVT6^ULYUVSH[LY than 7 days after issuance of Notice of Award.2.04 Substitution of Securities:6^ULY^PSSWLYTP[[OLZ\JJLZZM\SIPKKLY[VZ\IZ[P[\[LZLJ\ YP[PLZMVYHU`YL[LU[PVUTVUPLZ^P[OOLSK[VLUZ\YLWLYMVYTHUJLVM[OLJVU[YHJ[PUHJJVY KHUJL^P[O7\ISPJ*VU[YHJ[*VKL:LJ[PVU 2.05 Prevailing Wage Laws!;OLZ\JJLZZM\S)PKKLYT\Z[JVTWS`^P[OHSSWYL]HPSPUN^HNLSH^Z HWWSPJHISL[V[OL7YVQLJ[HUKYLSH[LKYLX\PYLTLU[ZJVU[HPULKPU[OL*VU[YHJ[+VJ\TLU[Z *VWPLZVM[OLNLULYHSWYL]HPSPUNYH[LZVMWLYKPLT^HNLZMVYLHJOJYHM[JSHZZPÃ&#x201E;JH[PVUVY [`WLVM^VYRLYULLKLK[VL_LJ\[L[OL*VU[YHJ[HZKL[LYTPULKI`+PYLJ[VYVM[OL:[H[LVM *HSPMVYUPH+LWHY[TLU[VM0UK\Z[YPHS9LSH[PVUZHYLVUÃ&#x201E;SLH[[OL;V^U»Z7\ISPJ>VYRZ+L WHY[TLU[TH`ILVI[HPULKMYVT[OL*HSPMVYUPH+LWHY[TLU[VM0UK\Z[YPHS9LSH[PVUZ^LIZP[L BO[[W!^^^KPYJHNV]6793+7YL>HNL+L[LYTPUH[PVUO[TDHUKHYLKLLTLKPUJS\KLKPU [OL)PKKPUN+VJ\TLU[Z<WVUYLX\LZ[6^ULY^PSSTHRLH]HPSHISLJVWPLZ[VHU`PU[LYLZ[LK WHY[`(SZV[OLZ\JJLZZM\S)PKKLYZOHSSWVZ[[OLHWWSPJHISLWYL]HPSPUN^HNLYH[LZH[[OL :P[L 

2.06 Prevailing Wage Monitoring:;OPZ7YVQLJ[PZZ\IQLJ[[VWYL]HPSPUN^HNLJVTWSPHUJLTVU P[VYPUNHUKLUMVYJLTLU[I`[OL+LWHY[TLU[VM0UK\Z[YPHS9LSH[PVUZ 2.07 DISADVANTAGED BUSINESS ENTERPRISE (DBE).â&#x20AC;&#x201D;this project is subject to Title 49 CFR 26.13(b):  OLJVU[YHJ[VYZ\IYLJPWPLU[VYZ\IJVU[YHJ[VYZOHSSUV[KPZJYPTPUH[LVU[OLIHZPZVMYHJL ; JVSVYUH[PVUHSVYPNPUVYZL_PU[OLWLYMVYTHUJLVM[OPZJVU[YHJ[;OLJVU[YHJ[VYZOHSSJHYY` V\[HWWSPJHISLYLX\PYLTLU[ZVM JMYWHY[PU[OLH^HYKHUKHKTPUPZ[YH[PVUVMKV[HZ ZPZ[LKJVU[YHJ[Z-HPS\YLI`[OLJVU[YHJ[VY[VJHYY`V\[[OLZLYLX\PYLTLU[ZPZHTH[LYPHS IYLHJOVM[OPZJVU[YHJ[^OPJOTH`YLZ\S[PU[OL[LYTPUH[PVUVM[OPZJVU[YHJ[VYZ\JOV[OLY YLTLK`HZ[OLYLJPWPLU[KLLTZHWWYVWYPH[L;HRLULJLZZHY`HUKYLHZVUHISLZ[LWZ[V LUZ\YL[OH[+),ZOH]LVWWVY[\UP[`[VWHY[PJPWH[LPU[OLJVU[YHJ[ JMY VLUZ\YL[OLYLPZLX\HSWHY[PJPWH[PVUVM[OL+),NYV\WZZWLJPÃ&#x201E;LKPU JMY[OL ; HNLUJ`ZWLJPÃ&#x201E;LZHNVHSMVYKPZHK]HU[HNLKI\ZPULZZLU[LYWYPZLZ+),Z+),PZHÃ&#x201E;YT[OH[ TLL[Z[OLKLÃ&#x201E;UP[PVUVM+), HRL^VYRH]HPSHISL[V+),ZHUKZLSLJ[^VYRWHY[ZJVUZPZ[LU[^P[OH]HPSHISL+),Z\IJVU 4 [YHJ[VYZHUKZ\WWSPLYZ LL[[OL+),NVHSZOV^UPU[OLUV[PJL[VIPKKLYZVYKLTVUZ[YH[L[OH[`V\THKLHKLX\H[L 4 NVVKMHP[OLÉ&#x2C6;VY[Z[VTLL[[OPZNVHS0[PZ`V\YYLZWVUZPIPSP[`[V]LYPM`[OH[[OL+),Ã&#x201E;YTPZJLY[PÃ&#x201E;LKHZ+),H[KH[LVMIPKVWLUPUN -VYHSPZ[VM+),ZJLY[PÃ&#x201E;LKI`[OL*HSPMVYUPH<UPÃ&#x201E;LK*LY[PÃ&#x201E;JH[PVU7YVNYHTNV[V!

2QThe AlmanacQAlmanacNews.comQJanuary 4, 2017 

 OLHNLUJ`TH`JVUZPKLY+),JVTTP[TLU[ZVM[OLUKHUKYKIPKKLYZ^OLUKL[LYTPU ; PUN^OL[OLY[OLSV^IPKKLYTHKLNVVKMHP[OLÉ&#x2C6;VY[Z[VTLL[[OLNVHS

2.10 DBE GOAL FOR THIS PROJECT 

 OL*P[`OHZLZ[HISPZOLK[OLMVSSV^PUNNVHSMVY+PZHK]HU[HNLK)\ZPULZZ,U[LYWYPZL+), ; participation for this project:+PZHK]HU[HNLK)\ZPULZZ,U[LYWYPZL+),!5.0 percent HS[YHUZOHZLUNHNLK[OLZLY]PJLZVMHJVU[YHJ[VY[VWYV]PKLZ\WWVY[P]LZLY]PJLZ[VJVU * [YHJ[VYZHUKZ\IJVU[YHJ[VYZ[VHZZPZ[PUVI[HPUPUN+),WHY[PJPWH[PVUVUMLKLYHSS`M\UKLK JVUZ[Y\J[PVUWYVQLJ[Z)PKKLYZHUKWV[LU[PHSZ\IJVU[YHJ[VYZZOV\SKJOLJR[OL*HS[YHUZ ^LIZP[LH[O[[W!^^^KV[JHNV]OXILW[V]LYPM`[OLJ\YYLU[H]HPSHIPSP[`VM[OPZZLY]PJL

The Almanac January 4, 2017  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you