__MAIN_TEXT__

Page 1

ZYPLIŲ DVARAS TUBELIŲ K., LUKŠIŲ SEN., ŠAKIŲ R. TEL., 8 345 44123 EL. P., ZYPLIU_DVARAS@YAHOO.COM


ZYPLI킨 DVARO SODYBOS SCHEMA

Zypliai manor homestead scheme


ISTORIJA HISTORY •

Zyplių dvaras yra vienas jauniausių dvarų Lietuvoje. Jo istorija nesiekia 200 metų. Dabartinio dvaro istorija prasideda nuo Senųjų Zyplių dvarelio, kuris buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio nuosavybė.

Zypliai manor considered to be one of the youngest manors in Lithuania. Its history does not count even 200 years. The history of the present manor begins from Senieji Zypliai – a little manor which belonged to the Grand Duke of Lithuania.


1806 – aisiais dvarelis atiteko kunigaikščiui Juozapui Poniatovskiui. Šis jį gavo už nuopelnus kariaujant su Napoleono armija.

In 1806 the little manor went to the hands of duke Juozapas Poniatovskis for his worthiness in the war against the Napoleon army.


1812 m. J. Poniatovskiui žuvus, dvaras tapo kunigaikščio sesers Marijos Teresės Tiškevičienės nuosavybe.

In 1812, after the death of J. Poniatovskis, the Duke’s sister Marija Teresė Tiškevičienė became the owner of the manor.


M. T. Tiškevičienė Zyplius pardavė Polocko gubernijos dvarininkui Jonui Bartkovskiui. Pastarasis šalia Lukšių įkūrė dvarą ir pavadino Naujaisiais Zypliais. Čia 1845 – 1855 m. laikotarpiu buvo pastatyti vienaaukščiai, kuklūs iki šių dienų išlikę mūriniai klasicistinio stiliaus dvaro rūmai, dvi simetriškai rūmų atžvilgiu išsidėsčiusios oficinos, ūkiniai pastatai.

Shortly, M. T. Tiškevičienė sold Zypliai to a landlord of Polock governorate Jonas Bortkovskis. He established a manor near Lukšiai and called it Naujieji Zypliai. Here, in the period from 1845 to 1855, modest one – storey brick classicist style manor house was built that remained until these days. Besides, two officines located symmetrically in point of the house were constructed, as well as outhouses were built.


Po J. Bartkovskio mirties nuo 1855 m. dvarą valdė jo podukra Joana Wulfers – Kučinskienė. Vėliau Zyplių dvaras priklausė jos dukrai Liudvikai Ostrovskajai. Ši Zyplius pardavė grafui Tomui Potockiui (1860 – 1912),

POTOCKIŲ HERBAS

kurio pastangomis 1898 – 1901 m. rūmai buvo perstatyti ir tapo puošnesni, įgavo originalių neobaroko formų. •

After the death of J. Bartkovskis, from 1855 the manor was governed by his stepdaughter Joana Wulfers – Kučinskienė. Later, Zypliai manor belonged to her daughter Liudvika Ostrovskaja. She sold Zypliai to count Tomas Potockis (1860 – 1912), who put a lot of effort to rebuild the manor house in 1898 – 1901. It became smarter and gained original forms of Neo – Baroque.


1919 m., lenkams užėmus Seinus, Zyplių dvare keletą metų veikė kunigų seminarija. Nuo 1924 iki 1944 m. čia buvo įsikūrusi žemesnioji žemės ūkio mokykla.

In 1919, after Polish occupied Seinai, a technological college operated in Zypliai manor for several years. From 1924 through 1944 a lower school of agriculture was established here.


Kunigų seminarija Zyplių dvare (1919–1922) Technological college in Zypliai manor (1919-1922)

Į Zyplius iš Seinų atkeltos kunigų seminarijos rektorius Vincentas Vizgirda


Žemesnioji žemės ūkio mokykla Zyplių dvare (1924–1944) A lower school of agriculture in Zypliai manor (1924-1944)


Zyplių dvaro mokiniai (1938 – 1940) The students in Zypliai manor (1938 – 1940)


1944 m., pasitraukus vokiečiams, dvare įkurta karo ligoninė. Sovietmečiu dvare įsikūrė kolūkio valdyba. Jai išsikėlus į Lukšius, rūmai liko beveik nenaudojami, jų būklė nuolat blogėjo: prakiuro stogas, vietomis apgriuvo sienos, iro balkonai, išbyrėjo langai, buvo išplėšyta vidaus įranga.

In 1944, after the retreat of Germans, a military hospital was set up in the manor. In the soviet period a kolkhoz office was established in the manor. After it moved to Lukšiai, the house remained almost empty; its state was constantly getting worse: the roof started leaking, some walls tumbled down, balconies fragmented, windows broke, and all the inner facilities were snatched.


Zypli킬 dvaras (1978 m.) Zypliai manor in 1978


Nuo 2002 m., Lukšių seniūno Vido Cikanos iniciatyva, buvo pradėti dvaro tvarkymo ir atstatymo darbai.

In 2002, Lukšiai Elder Vidas Cikana initative, began control and restoration of the manor.


2012 m. rugsėjo 22 d. atidaryti rekonstruoti Zyplių dvaro centriniai rūmai In 2012 September 22 were opened Zypliai Manor central palace


VEIKLA ACTIVITY •

Zyplių dvare vyksta įvairiapusiška veikla: kasmetiniai respublikiniai tautodailininkų plenerai “Zyplių žiogai”, respublikiai puodžių ir neįgaliųjų plenerai, katalikiškojo jaunimo stovyklos, Pažaislio muzikos festivalis, kiti profesionaliosios muzikos renginiai. Per metus dvarą aplanko apie 20 tūkst. svečių iš Lietuvos ir užsienio.

People are engaged in miscellaneous activities in Zypliai manor: annual republican symposiums of folk artisans “Zyplių Žiogai”, republican symposiums of potters and the disabled, camps of catholic youth, Pažaislis music festival, and other events of professional music. Every year the manor is visited by 20 thousand guests from Lithuania and abroad.


Kasmetiniai plenerai “Zyplių žiogai” Anual symposiums “Zyplių žiogai”


Jaunimo stovyklos Zypli킬 dvare Camps of youth in Zypliai manor


Respublikiniai puod탑i킬 plenerai Republican symposiums of potters


Respublikiniai kalvi킬 plenerai Republican symposiums of smiths


Kiti renginiai Other events


PARKAS PARK •

Zyplių dvaro parkas, užimantis 21ha teritoriją, yra vienas didžiausių Lietuvoje. “Netaisyklingo geometrinio išplanavimo Zyplių dvaro parkas buvo įkurtas XIX a. viduryje. Iš pradžių čia augo tik vietiniai miško medžiai ir buvo įrengta takų sistema.

This park, with an area of 21 ha, is one of the largest in Lithuania. “Zypliai manor Park of irregular geometrical layout was established in the mid 19th century. At first, only local forest trees were growing there and a path system was created.


Parką gerokai pertvarkė Tomas Potockis: iškasė du tvenkinius, pasodino iš Lenkijos parsivežtų egzotinių medžių ir krūmų, įrengė oranžeriją, pavėsinių, voljerų fazanams. Parteryje priešais rūmus buvo įrengtas fontanas, per kanalus nutiesti laiptai. Vakarinėje dalyje buvo pasodinta 200m ilgio balzaminių tuopų alėja.” Šiuo metu čia auga 29 svetimžemių sumedėjusių augalų rūšys ir formos.

The park was reorganised greatly by Tomas Potockis: he dug two ponds, planted exotic trees and bushes brought from Poland, set up a greenhouse, som summerhouses, and aviaries for pheasants. A fountain was built in a parterre in front of the house, foot – bridges were laid across canals. A 200m long alley of Balsam poplars was planted in the western part of the park.” Currently there grow 29 species and forms of exotic – land ligneous plants.


AČIŪ UŽ DĖMESĮ 

Profile for Alma Cikanė

Zypliu dvaro pristatymas  

Zypliu dvaro pristatymas

Zypliu dvaro pristatymas  

Zypliu dvaro pristatymas

Advertisement