a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 56

KSIĘGOZBIÓR IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W INSTYTUCIE MUZYKOLOGII UJ 16

grudnia 2012 w Galerii Stradomskiego Centrum Dialogu miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy, na której zaprezentowano reprint Statutu kaliskiego Artura Szyka – jednego z najwybitniejszych miniaturzystów XX wieku. Dzieło powstało w Paryżu w  latach 1926–1928. Tworzy je 48 luźnych kart, na których – obok tekstu przywilejów nadanych społeczności żydowskiej przez księcia Bolesława Pobożnego w  1264 roku, rozszerzonych następnie przez króla

Kazimierza Wielkiego – widnieją piękne miniatury ukazujące dzieje Żydów w Polsce od XI do XX wieku. Statut kaliski Artura Szyka opublikowany został w 1932 roku w  Monachium w  nakładzie 525 egzemplarzy. Prezentowany na wystawie reprint sporządzony został na podstawie jednego z  niewielu zachowanych kompletnych egzemplarzy dzieła. Wolumin ten, oznaczony numerem 176 i opatrzony odręczną dedykacją autora o treści: Ignacemu Janowi Paderewskiemu, jednemu z  Najwspanialszych Synów Polski Odrodzonej, w bezgranicznym uwielbieniu hołd składa Żyd Polski Artur Szyk. Paryż 15 XII 1934, pochodzi z  prywatnej biblioteki Ignacego Jana Paderewskiego, przechowywanej obecnie w Ośrodku Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i  XX wieku im. Ignacego Jana Paderewskiego przy Instytucie Muzykologii UJ. Warto przy tej okazji przypomnieć losy tego cennego księgozbioru i opisać jego zawartość. Do 1940 roku prywatna biblioteka Paderewskiego znajdowała się w  szwajcarskiej posiadłości artysty Riond-Bosson niedaleko Morges (kanton Vaud). Przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, we wrześniu 1940 roku, Paderewski wydał dyspozycję dotyczącą

Zbiór literatury angielskiej (dar lorda Northcliffe’a)

56

alma mater nr 154

złożenia księgozbioru wraz z cennym wyposażeniem willi w  składach firmy Lavanchy w  Lozannie. Gdy w  1949 roku, a więc osiem lat po śmierci artysty, w paryskim banku Morgana odnaleziono jego testament, okazało się, że prawa do spadku przysługują, między innymi, Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. W  następstwie długotrwałego i skomplikowanego postępowania spadkowego Uniwersytet otrzymał fundusze, z których 50 procent przeznaczono na nagrody i  stypendia dla wyróżniających się studentów, 20 procent na potrzeby własne, a  resztę – zgodnie z  wolą artysty – rozdzielono pomiędzy inne uczelnie wskazane w  testamencie (m.in. Uniwersytet w Poznaniu, Konserwatorium Muzyczne w  Warszawie). Kolejne środki (m.in. z tytułu praw autorskich), które wpłynęły w  latach 60. i  na początku lat 70., przeznaczono, między innymi, na zakup kosztownej aparatury naukowo-badawczej oraz wyposażenie Collegium Paderevianum. W toku negocjacji Uniwersytet otrzymał także legat książkowy należny, zgodnie z ostatnią wolą artysty, sekretarzowi Sylwinowi Strakaczowi oraz zaprzyjaźnionemu kompozytorowi Henrykowi Opieńskiemu. Niewielką część księgozbioru przewieziono w październiku 1959 roku ze Szwajcarii do Krakowa i złożono w magazynach Biblioteki Jagiellońskiej. Druga część czasowo pozostawała w Archiwum Akt Nowych w Warszawie i  ostatecznie w  1960 roku została przekazana do BJ. W  1974 roku, staraniem dr Elżbiety Dziębowskiej i decyzją ówczesnego rektora UJ prof. Mieczysława Karasia, księgozbiór Paderewskiego przekazany został z magazynów BJ do nowo powstałego przy Katedrze Historii i  Teorii Muzyki UJ – Ośrodka Dokumentacji Życia i Twórczości Ignacego Jana Paderewskiego (obecnie Ośrodek Dokumentacji Muzyki Polskiej XIX i  XX wieku im. Ignacego Jana Paderewskiego). W latach 1975–1977 księ-

Profile for alma mater

Alma Mater UJ 154  

Alma Mater UJ 154

Alma Mater UJ 154  

Alma Mater UJ 154

Advertisement