Page 100

HonoroWE WYRÓŻNIENIE DLA profesorA KrzysztofA BirkenmajerA w Archipelagu Szetlandów Południowych ficznego, profesor honorowy (Antarktyka Morska), okoliczności poUJ, wygłosił laudację po wstania każdej z  tych stacji, badań tam łacinie i wręczył Jubilatowi prowadzonych oraz udziału w nich wielu dyplom Honorowego Członpolskich polarników. ka Polskiego Towarzystwa Drugi referat wygłosił prof. Jacek Geograficznego. Jania, przewodniczący Komitetu Badań Na część naukową sePolarnych Polskiej Akademii Nauk. minarium złożyły się dwa W  wystąpieniu zatytułowanym Kilka referaty. Doktor Jerzy Perefleksji o  znaczeniu spitsbergeńskich reyma z Uniwersytetu Wrobadań profesora Krzysztofa Birkenmajera cławskiego, przewodniczący dla geomorfologów i glacjologów, obficie Klubu Polarnego Polskiego ilustrowanym zdjęciami, omówił główne Towarzystwa Geograficzosiągnięcia Jubilata w geologii Spitsbergenego, w  swobodnej gawęnu. Większość hipotez postawionych przez dzie zatytułowanej Profesor Jubilata została później potwierdzona przy Krzysztof Birkenmajer na Prof. Krzysztof Birkenmajer przyjmuje z rąk prof. Antoniego Jackowskiego użyciu najnowocześniejszych metod. mojej drodze polarnej przydyplom Honorowego Członka PTG Na zakończenie spotkania Jubilat wołał, między innymi, wspopodziękował Polskiemu Towarzystwu akład Badań i Dokumentacji Polarnej mnienia dotyczące okoliczności powołania Geograficznemu za honorowe wyróżnieim. prof. Zdzisława Czeppego Insty- Klubu Polarnego w  ramach Polskiego nie, a  Zakładowi Badań i  Dokumentacji tutu Botaniki wraz z  Klubem Polarnym Towarzystwa Geograficznego, własnych Polarnej im. prof. Czeppego – za zorPolskiego Towarzystwa Geograficznego polarnych badań i  innych doświadczeń, ganizowanie uroczystego seminarium. zorganizowały 19 maja 2014 uroczyste których uczestnikiem był również JubiNawiązując do miejsca, w którym się ono seminarium w gmachu Instytutu Botaniki lat. Następnie głos zabrał prof. Krzysztof odbywało (Collegium Śniadeckiego – Uniwersytetu Jagiellońskiego. Okazją Birkenmajer. Dokonał przeglądu polskich dawne obserwatorium astronomiczne), były przypadające w 2014 roku 85. uro- osiągnięć na polu polarystyki osnutych na wspomniał więzi rodzinne łączące go dziny znakomitego polarnika i  geologa tle historii polskich stacji polarnych: na z  Uniwersytetem Jagiellońskim. Jeden prof. Krzysztofa Birkenmajera – członka Spitsbergenie w Arktyce, w Oazie Bungera z  przodków Jubilata, prof. Franciszek rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk na Antarktydzie i na Wyspie Króla Jerzego i członka czynnego Polskiej Akademii Umiejętności. W uznaniu ogromnych zasług Jubilata dla polskiej geografii i polarystyki Klub Polarny Polskiego Towarzystwa Geograficznego przyznał mu dyplom Honorowego Członka PTG. Seminarium poprowadzili prof. Maria Olech i  dr hab. Piotr Köhler. W imieniu dyrekcji Instytutu Botaniki przybyłych na uroczystość gości przywitała i dokonała otwarcia seminarium prof. Maria Olech – znakomita badaczka terenów polarnych i członkini elitarnego The Explorers Club (Nowy Jork, USA), twórczyni Zakładu Badań i  Dokumentacji Polarnej. Następnie prof. Antoni Jackowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa GeograUczestnicy seminarium

98

alma mater nr 168

Fot. Andrzej Mróz

Z

Profile for alma mater

Alma mater 168  

Alma_Mater_168

Alma mater 168  

Alma_Mater_168

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded