Page 99

O

HISTORIA MAGISTRA VITAE

HISTORIA BOTANIKI I INNYCH DZIEDZIN BIOLOGII ORAZ RELACJE PRZYRODA – NAUKA – KULTURA

gromna rola nauki w dzisiejszym biologii, w tym botaniki, jest wciąż rzadka przyniosły mu prace na temat początków świecie sprawia, że jest ona przed- w skali światowej. nauk przyrodniczych w naszym kraju, miotem wielodyscyplinarnych badań, mięUniwersytet Jagielloński, na którym których doszukiwać się można w okresie dzy innymi historycznych. Historia nauki, studia nad przeszłością nauk ścisłych, przy- średniowiecza i renesansu. Unikatowy należąca do grupy nauk teoretycznych, jest rodniczych i lekarskich rozpoczęto w XIX charakter ma dwutomowe dzieło Średniojedną z gałęzi naukoznawstwa. Termin ten wieku, posiada specjalistyczne placówki wieczna historia naturalna (1900) – oprazaproponowali w 1935 roku polscy socjo- w wybranych dziedzinach: Katedrę Historii cowanie najstarszych polskich rękopisów logowie i filozofowie Stanisław i Maria Medycyny na Wydziale Lekarskim oraz i niektórych starodruków, zawierające Ossowscy, a jego anwykaz znanych wówgielski odpowiednik czas gatunków roślin, science of science zwierząt i minerałów. zastosował po raz Syntezą studiów nad hipierwszy w 1939 storią nazewnictwa roślin roku angielski biofijest niezastąpiony do dziś zyk i historyk nauki ponad 800-stronicowy John Bernal. Na czoSłownik polskich imion łowych uniwersyterodzajów (1900). Przetach świata istnieją jawem zainteresowawydziały, instytuty nia etnobotaniką stało i zakłady historii nasię wydanie monografii uki1, gdzie prowadzi Zielnik czarodziejski, to jest się specjalistyczne zbiór przesądów o roślinach badania, a także wy(1895, odbitka datowana kłady i seminaria. 1893), w której zestawione Studia nad przeszłosą wiadomości o przesąścią nauk przyrodnidach związanych z rośliczych i ścisłych oraz nami, zawartych w starej medycznych muliteraturze. Ogromną ilość szą być uprawiane materiałów dotyczących Obrazy irysa i mandragory w pierwszej „malowanej florze Europy” gatunków dziko przez specjalistów użytkowania roślin w czarosnących i uprawianych (XVI/XVII w.) – opracowane w ramach międzynarodowego poszczególnych dziesach mu współczesnych projektu „Libri picturati” (zob. s. 101). Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej dzin, posiadających zebrał Rostafiński drogą jednocześnie znajomość warsztatu histo- Zakład Historii Matematyki na Wydziale ankiety, której wyniki przetrwały do dziś2. rycznego i wiedzę z zakresu teorii nauki. Matematyki i Informatyki. W Instytucie Ten wszechstronny uczony zajmował się Są to badania niełatwe i wciąż niedocenia- Botaniki prowadzone są interdyscyplinarne ponadto historią uprawy roślin, edycją ne, zwłaszcza w Polsce. Zawód historyka badania dotyczące historii botaniki i innych dawnych prac przyrodniczych, biografistyką, sztuki czy historyka nauk humanistycz- dziedzin biologii, w powiązaniu z zagad- dziejami instytucji naukowych, opublikował nych jest powszechnie uznany, sytuacja nieniami etnobotaniki oraz problematyką też krótki szkic syntetyczny poświęcony historyka nauk ścisłych i przyrodniczych szerokich międzydyscyplinarnych relacji nauce o roślinach w Polsce. Jako jeden jest o wiele trudniejsza, ponieważ musi przyroda – nauka – kultura. Są one kon- z pierwszych w świecie prowadził wykłaon „balansować między światami”: nauk tynuacją dawnych, znakomitych tradycji dy z zakresu historii nauk biologicznych empirycznych – jakże wysoko dzisiaj w tej mierze, bardzo żywych w krakowskiej i botaniki (1919/1920–1921/1922) na UJ. wyspecjalizowanych, i humanistycznych, szkole geobotanicznej. Był ponadto organizatorem i długoletnim co często sprawia, że nie znajduje on Profesor Katedry Botaniki i dyrektor przewodniczącym Komisji Historii Nauk zrozumienia ani wśród przyrodników, ani Ogrodu Botanicznego Józef Rostafiński Matematyczno-Przyrodniczych AU i PAU u humanistów. Obecnie najbardziej rozwi- (1850–1928) był pierwszym profesjonalnym (1910–1927). nięte są badania nad historią nauk ścisłych historykiem botaniki w Polsce i jednym z pioW XX wieku refleksję nad przeszłoi medycznych – refleksja nad dziejami nierów w skali światowej. Szczególną sławę ścią swojej dziedziny podjął długoletni

alma mater nr 158

99

Profile for alma mater

Alma Mater UJ 158  

Alma Mater UJ 158

Alma Mater UJ 158  

Alma Mater UJ 158

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded