Page 50

DWÓCH JUBILATÓW auli Collegium Novum 17 maja 2013 odbyła się bezprecedensowa w  dziejach Almae Matris uroczystość wręczenia wspólnej księgi jubileuszowej dwóm wybitnym uczonym – prawnikom, profesorom prawa i zarazem przyjaciołom: Januszowi Barcie i Ryszardowi Markiewiczowi. W latach 2012 i 2013 przypadały jubileusze 65. urodzin profesorów oraz 40-lecie ich pracy naukowej. Rocznice te zbiegły się z  40-leciem utworzenia, z  inicjatywy prof. Stefana Grzybowskiego i prof. Andrzeja Kopffa, Instytutu Prawa Własności Intelektualnej1, którego dyrektorami byli Jubilaci przez ostatnie dwadzieścia lat. Uroczystość wręczenia księgi odbyła się z udziałem rektora UJ prof. Wojciecha Nowaka oraz prorektora UJ prof. Andrzeja Mani, prowadziła ją dziekan Wydziału Prawa i  Administracji prof. Krystyna Chojnicka. Laudacje na cześć Jubilatów wygłosili prof. Ewa Nowińska oraz prof. Andrzej Matlak, którzy podkreślali wkład obu profesorów w rozwój prawa własności intelektualnej, mierzony dziesiątkami publikacji książkowych oraz setkami artykułów, komentarzy, analiz, opinii, glos i  innych wypowiedzi dotyczących wszystkich obszarów tej dziedziny prawa, ich niezwykłe, choć nieco odmienne osobowości, wielką życzliwość dla kolegów i  współpracowników oraz opiekę, jaką otaczają swoich uczniów, studentów. Uroczystość stała się także okazją do uhonorowania Jubilatów odznaczeniami i  okolicznościowymi dyplomami przez przedstawicieli instytucji, z  którymi współpracują. Dyrektor generalny Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego Jacek Olbrycht, w  imieniu ministra Bogdana Zdrojewskiego, uhonorował Jubilatów srebrnymi medalami Zasłużony Kulturze – Gloria Artis. Reprezentujący ministra sprawiedliwości podsekretarz stanu Wojciech Węgrzyn w krótkiej mowie okolicznościowej podkreślił zasługi profesorów dla rozwoju prawa własności intelektualnej. Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak podziękowała za wieloletnią bardzo owocną współpracę oraz przekazała

48

alma mater nr 160

honorowe dyplomy. Przyznane przez prezydenta Krakowa odznaki Honoris Gratia wręczyła Profesorom wiceprezydent Elżbieta Koterba. Prezes Telewizji Polskiej SA Juliusz Braun podkreślił udział profe-

się. Profesor Janusz Barta zajmował się głównie prawem autorskim i prawem prasowym. Przygotował rozprawę doktorską Dzieło muzyczne i  jego twórca w  świetle przepisów prawa autorskiego,

Dorota Barta

W

Dostojni Jubilaci: prof. Janusz Barta i prof Ryszard Markiewicz 

sorów w kształtowaniu polskiego prawa autorskiego. Mecenas Maria Ziółkowska, wiceprzewodnicząca Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i  Telekomunikacji, którego arbitrami są Jubilaci, przekazała okolicznościowe dyplomy. Wśród przybyłych na uroczystość gości znaleźli się znakomici przedstawiciele prawa własności intelektualnej z niemal wszystkich polskich ośrodków akademickich, jak i  przedstawiciele placówek zagranicznych, między innymi były długoletni dyrektor Instytutu Maxa Plancka Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji z Monachium, obecnie wykładowca uniwersytetów amerykańskich i południowoafrykańskich – Prof. Dr. Dres. h.c. Joseph Straus, oraz wybitny prawnik z  zakresu prawa autorskiego – prof. dr Manfred Rehbinder z Zurychu. Uroczystość uświetnił występ chóru akademickiego. Obaj Jubilaci ukończyli studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początkowo ich zainteresowania naukowe różniły

w której połączył swoje zainteresowania naukowe z  muzyczną pasją, oraz pracę habilitacyjną zatytułowaną Artystyczna twórczość pracownicza a prawo autorskie. Profesor Ryszard Markiewicz interesował się początkowo problematyką prawa patentowego i nieuczciwej konkurencji – jego rozprawa doktorska dotyczyła Umów o  stosowanie projektów wynalazczych w  obrocie uspołecznionym, ale kolejne opracowania mieściły się już w zakresie prawa autorskiego: rozprawa habilitacyjna Dzieło literackie i jego twórca w polskim prawie autorskim oraz obszerna monografia Ochrona prac naukowych. Ćwierć wieku temu Profesorowie rozpoczęli wspólne prowadzenie badań, w wyniku czego powstały jedne z ważniejszych w  Polsce opracowań z  zakresu prawa autorskiego i  praw pokrewnych, prawa mediów, ochrony danych osobowych, nowych technologii, d ó b r o s o b i s t y c h . Te c h n o l o g i o m informatycznym poświęcone były, między innymi, Główne problemy prawa

Profile for alma mater

Alma Mater UJ 160  

Alma Mater UJ 160

Alma Mater UJ 160  

Alma Mater UJ 160

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded