Page 1

PARADISE VC-XMAS-2010-11_COVER

09-11-10

10:03

™ÂÏ›‰·1


PARADISE VC-XMAS-2010-11_COVER

09-11-10

10:03

™ÂÏ›‰·2

¶§HPOºOPIE™ Î·È °ENIKOI OPOI ™YMMETOXH™

™ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ Ì Ô‡ÏÌ·Ó EÏÏ¿‰Ô˜, BÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Î·È O¯Ú›‰·˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¤˜ (¢EN ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó) Î·È ‰›‰ÔÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÛÂÈÚ¿˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜.

Bansko - ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ - £¤ÚÌ·È ¶Ï·Ù˘ÛÙfiÌÔ˘

4

∂ÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ȉ¤Â˜!

5

ª¤Û· ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜!

6

∏ ˆÚ·ÈfiÙÂÚË ¯ÒÚ· Ù˘ Á˘

16 - 35

•¿ÓıË ¢¤ÏÙ· Œ‚ÚÔ˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË ..........................................16 ∆˙Ô˘Ì¤Úη, ÕÁÈÔÈ ™·Ú¿ÓÙ· ........................17 ™‡‚ÔÙ·..............................................................17 °È¿ÓÓÂÓÓ·...................................................18, 19 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË...........................................20, 21 ¶ÈÂÚ›·, ŸÏ˘ÌÔ˜ ...................................22, 23 ÷ÏÎȉÈ΋..................................................24, 25 £ÂÛÛ·ÏÈ΋ °Ë.................................................26 ªÂÙ¤ˆÚ·..........................................................27 ¶‹ÏÈÔ ª·Á¢ÙÈÎfi....................................28, 29 £¤ÚÌ·È ¶Ï·Ù˘ÛÙfiÌÔ˘ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ .......................................................30 ∫·ÛÙÔÚÈ¿ .........................................................31 §Â˘Î¿‰·...........................................................31 ∞¯·˝·.................................................................32 AÚ¯·›· OÏ˘Ì›·............................................33 MÂÛÛËÓȷ΋ M¿ÓË ........................................34 ™¿ÚÙË - MÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿ .................................35

ñ °ÂÓÈο M ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· 339/96 Ë EÏÏËÓÈ΋ NÔÌÔıÂÛ›· ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛıËΠÚÔ˜ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ (O‰ËÁ›·) Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Ù·Í›‰È· Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‹ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ù˘ E.E. Ï‹Ó EÏ‚ÂÙ›·˜. T· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÏÔÈfiÓ Î·È ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ (‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ‹ Î·È ˆÏËÙÒÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Ù·ÍȉÈÒÓ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ) ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ ¶.¢. Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·’·˘Ùfi Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·¯ı› ηْ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¶.¢. ñ °ÂÓÈÎo› fiÚÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 1. OÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜-·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û’·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û¯ÂÙÈο Ì οı ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Ù·Í›‰È ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜. MÂÙ·‚ÔϤ˜ ‹ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Û’·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ì·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â¤ÏıÔ˘Ó Î·ÙfiÈÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Û¯ÂÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙÔ˘˜ Î.Î ÂÏ¿Ù˜. 2. E˘ı‡Ó˜ ÁÚ·Ê›Ԣ: TÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÓÂÚÁ› ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÂΉÚÔ̤˜ Û·Ó ÌÂÛ¿˙ˆÓ ÌÂٷ͇ ÂΉÚÔ̤ˆÓ ηÈ/ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ, ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, ÏÔ›ˆÓ, ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ˘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. A˘ÙÔÓfiËÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÌ›· ¢ı‡ÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ÁÈ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ·ÒÏÂȘ, ÎÏÔ¤˜ ‹ ÊıÔÚ¤˜ ·ÔÛ΢ÒÓ Î·È Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÌ›· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, (·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ, ÏÔ›ˆÓ, ÙÚ¤ÓˆÓ ÎÏ.) ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÏfiÁˆ ÂÎÙ¿ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ‹ ·ÓˆÙ¤Ú·˜ ‚›·˜. º˘ÛÈο ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·Ó ÚÔ·„Ô˘Ó Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË, ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È Ù·¯‡ÙÂÚË Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘. 3. E˘ı‡Ó˜ ÙˆÓ ÂΉÚÔ̤ˆÓ: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÛÙËÓ ÚÔۤϢÛË Ú›Ó ‹ ηٿ ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ‹ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ̤ÚÔ˘˜ ‹ fiÏÔ˘ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ‹ Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ÂΉÚÔ̤·, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi˜ Ó· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. 4. E˘ı‡Ó˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÍÂÓԉԯ›ˆÓ: OÈ Â˘ı‡Ó˜ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ, ¯ÂÚÛ·›ˆÓ, ı·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, ÁÈ· ÂÏÏÈ›˜ ·ÚÔ¯¤˜, ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ·Î˘ÚÒÛÂȘ Î.Ï. ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ÓÔÌÔıÂÛ›·. 5. EÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: ¶ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉÚÔÌ‹˜ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·Ó ÚÔ·„Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ (.¯ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ·Á‹ ‰Â‰Ô̤ӈÓ) ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Î.Î ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ˘ ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ÚÔηٷ‚¿ÏÂÈ, ¯ˆÚ›˜ ηÌÌ›· ¿ÏÏË ··›ÙËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘. H ·ÏÏ·Á‹ ˆÚÒÓ ·ÊÈÍÔ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ÏÔ›ˆÓ/·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·‡ÍËÛ˘ Ó·‡ÏˆÓ ̤¯ÚÈ ÔÛÔÛÙÔ‡ 5 - 10% ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ·Î‡ÚˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. H ÂÙ·ÈÚ›· ÂÎÙÂÏ› ÙȘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÂΉÚÔ̤˜ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ fiÚÈÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù· (20) ¿ÙÔÌ·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ fiÚÈÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘ÌÏËÚˆı›, ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ Î·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·‚ÏËı¤ÓÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ηÌÌ›· ¿ÏÏË ··›ÙËÛË ÙˆÓ Î.Î ÂÏ·ÙÒÓ, ‹ ÌÔÚ›

·ÎfiÌË Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ¿ÏÏË ·ÚfiÌÔÈ· ÂΉÚÔÌ‹ fiÔ˘ ‰˘ÓËÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Î.Î ÂÏ¿Ù˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó. H ÛÂÈÚ¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÂοÛÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ·˘Ùfi. 6. ™ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜: O ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÙÚÔÔÔ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ¤ÎÙ·ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÓÒÙÂÚ˘ ‚›·˜ (.¯ ·ÂÚÁ›·, ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÎÏ›ÛÈÌÔ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Î.Ï. ). ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë Úfi‚Ï„‹ ÙÔ˘˜ Ì fiÔÈ· ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ·Ó ÂȉÂÈÎÓ˘fiÙ·Ó, Ù· Ù˘¯fiÓ ¤ÎÙ·ÎÙ· ¤ÍÔ‰· (¤Ú·Ó ÙˆÓ Û˘ÌʈÓË̤ӈÓ) ·Ú·ÌÔÓ‹˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Î.Î ÂÏ·ÙÒÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜. 7. A΢ÚÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ: K¿ı ·Î‡ÚˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ˘fiÎÂÈÙ·È Û ·Î˘ÚˆÙÈο Ù¤ÏË Î·Ù’¿ÙÔÌÔ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ñ M¤¯ÚÈ 21 Ë̤Ú˜ Ú›Ó ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË : 50,00 € ñ 20 ¤ˆ˜ 13 Ë̤Ú˜ Ú›Ó ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË : OÏÔ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ (1/3 Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜) ñ 12 ¤ˆ˜ 07 Ë̤Ú˜ Ú›Ó ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË : Afi 50% ̤¯ÚÈ 80% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜. ñ 06 ¤ˆ˜ 01 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË : ∞fi 80% ¤ˆ˜ Î·È 100% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜. ñ NON SHOW (ÌË ÂÌÊ¿ÓÈÛË) ÙËÓ Ë̤ڷ ÂÎΛÓËÛ˘ / ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô: 100% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜. ∫¿ı ٷÎÙÔÔ›ËÛË ÏÔÁ· ÚÈ·ÛÌÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ·Î˘ÚÒÛÂȘ, ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È 30 Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜/‰È·ÌÔÓ‹˜. O ÂΉÚÔ̤·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Ì ¿ÏÏÔÓ ÂΉÚÔ̤· Ô˘ ÙËÚ› ÙȘ ÚÔ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÙ·È Ô˘‰Â›˜ Û η̛· ÚfiÛıÂÙË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. H ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙ›ÛÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ۇ̂·ÛË Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Î.Î ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ fiˆ˜ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÈÔ ¿Óˆ Î·È ÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ÚԷӷʤڷÌÂ. 8. ™Â fiϘ ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÂÓÙ‡Ô˘: ™ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ Ì Ô‡ÏÌ·Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ‰›‰ÔÓÙ·È Ì ÛÂÈÚ¿ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜. OÈ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È Û € (euro). ¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›ÛÔ‰ÔÈ Û ÌÔ˘Û›· Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÈÛΤ„ˆÓ, ÊfiÚÔÈ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, ·¯ıÔÊÔÚÈο, ÊÈÏÔ‰ˆÚ‹Ì·Ù·. ™Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ Ì·˜, fiÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÙÈ̤˜ Ì Ô‡ÏÌ·Ó Î·È Ì π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÔÈ ÙÈ̤˜ Ì πà ÂÚÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ Î·È ÙËÓ ·Ó· ÁÚ·ÊfiÌÂÓË ‰È·ÙÚÔÊ‹. ¢∂¡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÔÈÔ˘ ‰‹ÔÙ ›‰Ô˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÂΉÚÔ̤˜, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÔÚıÌ›ˆÓ - ÏÔ› ˆÓ, ‰Èfi‰È· ÎÏ. √È ÂΉÚÔ̤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÛÙÔÏÔÁËı› Ì ÈÛÔÙÈÌ›· euro Ì ͤÓÔ Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ· Ù˘ 10˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010. ∆˘¯fiÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ı· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. 9. ∞˘ÙÔÓfiËÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂοÛÙÔÙ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ ·˘ÙÔ‡, ›Ù ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηıfiÏÔ˘, ›Ù ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì ÂÈϤ ˆÓ ¯Ú¤ˆÛË ¤Ú·Ó ÙˆÓ ·Ó·ÁÚ·ÊÔÌ¤ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ Ì·˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÙÂÏÈο ÛÙ·ı› ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌË Ë ˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. 10. ∞Ô‰Ô¯‹ fiÚˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÂΉÚÔÌ‹ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÈʇϷÍË ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÈÔ ¿Óˆ.

ANAXøPH™EI™ EK¢POMøN M Ô‡ÏÌ·Ó: §ÂˆÊ. AÌ·Ï›·˜ 22-24 & ™Ô˘Ú‹ (ª¤Á·ÚÔ ªÔ‰ÔÛ¿ÎË) ¶ÚÔۤϢÛË: 20 ÏÂÙ¿ Ú›Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓË ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘. M ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ: ™ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ÛÙÔ ÁÎÈÛ¤ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜: 2 ÒÚ˜ Ú›Ó ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË.

43


05-11-10

20:10

™ÂÏ›‰·3

∏ ˆÚ·ÈfiÙÂÚË ¯ÒÚ· Ù˘ Á˘

7 - 15

AÙÙÈ΋.............................................................................8 KÔÚÈÓı›·...............................................................7, 8, 9 AÚÁÔÏ›‰·.....................................................................10 E‡‚ÔÈ·...................................................................10, 11 K·Ì̤ӷ BÔ‡ÚÏ·......................................................13 N·‡·ÎÙÔ˜, M¿ÓË....................................................12 OÚÂÈÓ¿ (K·Ï¿‚Ú˘Ù·, K·ÚÂÓ‹ÛÈ, AÚ¿¯ˆ‚·, M¤ÙÛÔ‚Ô, ¢ÂÏÊÔ›, AÌÂÏÈÒÓ·)..............12, 14, 15

¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· & ÔÈÎÔÓÔÌ›·

36-41

K‡ÚÔ˜........................................................................37 Bansko ¯ÈÔÓÔÁÈÔÚÙ¤˜ ...............................................38 ™Ì‡ÚÓË.........................................................................39 BÔ˘ÏÁ·Ú›·...................................................................40 O¯Ú›‰· ........................................................................41

°È· ¿ÙÔÌ· 55+

42

XÚ‹ÛÈ̘ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜

43

øPAPIO §EITOYP°IA™ °PAºEIOY: ¢Â˘-¶·Ú: 09:00 - 17:00 ™¿‚‚·ÙÔ: 09:00 - 14:00

™Â fiϘ ÙȘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÂΉÚÔ̤˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÛÙÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘, ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÂÈϤÔÓ Ù·ÍȉȈÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· Generali Hellas! ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·˘Ù‹ Û·˜ ηχÙÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ (È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ·ÒÏÂÈ· ‹ Î·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¿ÊÈ͢ ·ÔÛ΢ÒÓ, ÎÏ). ∂›Û˘ ÚԂϤÂÙ·È Ë ∂¶π™∆ƒ√º∏ Ù˘ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·‰˘Ó·Ù›Ù ӷ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙ ÛÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ ÏfiÁˆ ·ÛıÂÓ›·˜ ‰È΋˜ Û·˜ ‹ Û˘ÁÁÂÓ‹ Û·˜ ∞’ ‚·ıÌÔ‡. ∆Ô Ì¤ÁÈÛÙÔ ÔÛfiÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ηْ¿ÙÔÌÔ, Â›Ó·È ÁÈ· Ù·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 300 ú ÂÓÒ ÛÙ· Ù·Í›‰È· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi 500 ú! ∞Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ì·˜ ·˘Ù‹ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙÔ ÂȉÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô Ô˘ ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ‹ ÛÙÔ site Ì·˜. ¶ƒ√™√Ã∏: °π∞ ∂∫¢ƒ√ª∂I™ ª∂ π.Ã. ∫∞π «RELAX» °È· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì·˜ Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ì ÙÔ π.Ã. ÙÔ˘˜ ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û Relax Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚÔÛÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ̤۷ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ Ì·˜. ªÔÚ›Ù fï˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÙ ӷ Û·˜ ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÂÛ¿˜ ηٿ ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ Û·˜ Ì ÌÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ, (ÌfiÓÔ 5 ú) .

¶·Ú·Î·Ïԇ̠fiÙ·Ó ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· Û·˜ Â›Ó·È È· ··Ú·›ÙËÙÔ, ‰ÒÛÙ ÙÔ Û ¤Ó· Ê›ÏÔ, ‹ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÙ ÙÔ!

BALAKAKIS_periex_CHR_10_final

3


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

18:05

™ÂÏ›‰·4

XEIMEPINE™ Y¶EP¶PO™ºOPE™ ÚÔ ªÔÓ·‰È΋

Bansko

ÛÊÔÚ¿

! ! ! ú 9 7 1 Ô ÌfiÓ

∂ȉÈ΋ ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË ·Ó·¯ÒÚËÛË: 09 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ πÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ı¤ÛˆÓ.

1η µέρα: Αθήνα - Μπάνσκο. Αναχώρηση στις 06:15 από Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις για γεύµα και καφέ. ∆ιέλευση των συνόρων και συνεχίζουµε για µία από τις ωραιότερες κωµοπόλεις της Βουλγαρίας, το Μπάνσκο. Βρίσκεται 100 περίπου χλµ από τα σύνορα, στους πρόποδες του όρους & Εθνικού δρυµού Πίριν. Το Αλπικό τοπίο συναρπάζει. Το ευρωπαϊκού επιπέδου νεόκτιστο (2008) ξενοδοχείο µας ( www.mountaindreambg.com ) επίσης µε τις εγκαταστάσεις του, το µοντέρνο κέντρο Spa (δωρεάν!) και τα άνετα δωµάτιά του. Απόγευµα ελεύθερο για ρηλάξ στις ανέσεις του ή για µία κοντινή βόλτα. Το βράδυ δείπνο µπουφέ στο εστιατόριο. 2η µέρα: Σόφια - ξενάγηση. Πρόγευµα µπουφές και ολοήµερη εκδροµή στην πρωτεύουσα Σόφια (140 χλµ). Γνωριµία-περιήγηση στα σηµαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Μεταξύ άλλων θα δούµε τη βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, το ναό του Αγίου Νικολάου, το Κοινοβούλιο, τον Καθεδρικό του Alexander Nevski κ.α Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στο κέντρο της πόλης και επιστροφή το απόγευµα. Χαλάρωση στις ανέσεις του ξενοδοχείου και δείπνο µπουφέ. 3η µέρα: Ρίλλα - Μπάνσκο. Πρόγευµα µπουφές και πανέµορφη διαδροµή µέχρι το ιστορικό µοναστήρι της Ρίλλα που θεωρείται το θρησκευτικό κέντρο της χώρας. Θα θαυµάσουµε ανεκτίµητα ιστορικά και πολιτιστικά µνηµεία όπως τον Μεσαιωνικό Πύργο του Χρέλιο και τα ξυλόγλυπτα αριστουργήµατα, το παρεκκλήσι της “Μεταµόρφωσης του Σωτήρος” κ.α. Επιστρέφουµε στο Μπάνσκο για περίπατο στο υπέροχο πεζοδροµηµένο ιστορικό κέντρο του µε την εκκλησία της Αγίας Τριάδος (του 1835), αρκετές ταβέρνες, µαγαζιά, κ.α.

Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο µπουφέ. 4η µέρα: Μπάνσκο - Αθήνα. Πρόγευµα µπουφές και αναχώρηση από το Μπάνσκο. ∆ιέλευση των συνόρων και επιστρέφουµε στην Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις για γεύµα και καφέ. Άφιξη νωρίς το βράδυ. Περιλαµβάνονται: ñ Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές πούλµαν. ñ Τρείς (3) διαν/σεις στο νεόκτιστο πολυτελές MOUNTAIN DREAM HOTEL & SPA (4★★★★). ñ Πρόγευµα µπουφές καθηµερινά. ñ ∆είπνο στο ξενοδοχείο καθηµερινά (ηµιδιατροφή). ñ ∆ωρεάν χρήση γυµναστηρίου, σάουνας, χαµάµ, Jacuzzi, εσωτερικής πισίνας. ñ Έµπειρος αρχηγός/συνοδός. ñ ∆ιόδια αυτοκινητοδρόµων. ñ Ασφάλεια αστικής ευθύνης (οδηγία ΕΕ). ñ Ταξιδιωτική ασφάλεια Generali Hellas στους εκδροµείς ως 75 ετών. ñ Χάρτης Βουλγαρίας & Σόφιας. • ΦΠΑ. ∆εν περιλαµβάνονται: ñ ∆εν περιλαµβάνονται εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων, αχθοφορικά, ποτά κατά τη διάρκεια των δείπνων . ΠΡΟΣΟΧΗ: Ταυτότητα (δεκτή και παλαιού τύπου) ή έγκυρο διαβατήριο απαραίτητα.

ªÂ ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

4 ̤Ú˜

09 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¢›ÎÏÈÓÔ MÔÓfiÎÏÈÓÔ

ªÂ Ô‡ÏÌ·Ó 179 215

K·ÚÂÓ‹ÛÈ YÂÚÔÏ˘ÙÂÏ›·˜

H O T E L

★ ★ ★ ★ ★

EI∆IKH ΠPOΣΦOPA MONO ΓIA TA ΣABBATOKYPIAKA 26-28 Nοεµβρίου, 17-19 ∆εκεµβρίου και 14-16 Iανουαρίου Κατ’ άτοµο για 2 νύχτες

∆ίκλινο

3ο/4o άτοµο

Mονό

Mε µπουφέ πρόγευµα Mε ηµιδιατροφή

115 ∆ΩPEAN 216 135 ∆ΩPEAN 255 µε ∆ΩPEAN χρήση του Fitness Spa (εσωτερική θερµαινόµενη πισίνα, σάουνα, χαµάµ, υδροµασάζ, γυµναστήριο)

Resort & Spa Asklipios 4★★★★ superior

£¤ÚÌ·È ¶Ï·Ù˘ÛÙfiÌÔ˘ IÛ¯‡˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: 01/11- 03/3/11 ÂÎÙfi˜ 20/12/10 & 10/01/11

∫·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ All

Inclusive!

Tιµές κατ’άτοµο µε ηµιδιατροφή ή ALL INCLUSIVE Asklipios 4★★★★ sup

Το all inclusive του Asklipios Resort & Spa περιλαµβάνει

4

• 3 ή 7 διανυκτερεύσεις αντίστοιχα •Πλήρη διατροφή καθηµερινά (πρωινό ,γεύµα ,δείπνο) • Κρασί, µπίρες, αναψυκτικά κατά την διάρκεια των γευµάτων & των δείπνων σε απεριόριστη κατανάλωση (µη εµφιαλωµένα) •Τσάι, γαλλικός καφές, χυµός (Amita), αναψυκτικά, βουτήµατα καθηµερινά από τις16:30 έως τις 18:00 •Χρήση της ιαµατικής πισίνας του συγκροτήµατος .

1 νύχτα µε ηµιδ/φή 3 νύχτες µε ηµιδ/φή µε ALL INCLUSIVE 7 νύχτες µε ηµιδ/φή µε ALL INCLUSIVE

∆ίκλινο

3ο έτοµο

3ο ως 6 ετών

3ο 7-12 ετών

Mονόκλινο

42 125 159 252 299

30 89 115 180 210

∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν ∆ωρεάν

∆ωρεάν ∆ωρεάν 80 ∆ωρεάν 150

70 207 228 410 440

* 3ο / 4ο άτοµο: πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο. Μη αναλογικές τιµές στις 7 διανυκτερεύσεις. Hµιδιατροφή: Πρωινό µπουφέ & δείπνο χωρίς ποτά.


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

18:05

™ÂÏ›‰·5

AÚ¯ÔÓÙÈο £ÂÔÊ¿ÓÂÈ· ...ÛÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ıÚ‡ÏˆÓ & ÙˆÓ ·Ú·‰fiÛˆÓ

πø∞¡¡π¡∞

EȉÈ΋ AÓ·¯ÒÚËÛË £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ: 06 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (4ËÌ.)

Epirus Palace 5 ★★★★★ Deluxe

Grand Serai & Spa Resort 5 ★★★★★ Deluxe

Epirus Palace

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉÚÔÌ‹˜: 1η µέρα: Αθήνα - Μουσείο Βρέλλη - Γιάννενα. Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00. Μέσω Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, Αµφιλοχίας και Άρτας, φτάνουµε στα Γιάννενα, επίσκεψη στο Μουσείο Π. Βρέλλη µε τα περίφηµα κέρινα οµοιώµατα. Φώτα, πολύχρωµες βιτρίνες και ζεστοί άνθρωποι, οι εικόνες που αντικρίζουµε. Άφιξη και τακτοποίηση στο πολυτελέστατο GRAND SERAI (5★★★★★ Deluxe) που µας υποδέχεται γιορτινά στολισµένο. Ακολουθεί πλούσιο δείπνο. 2η µέρα: Κήποι - Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου. Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και ξεκινάµε για τους Κήπους (ή Μπάγια Ζαγορίου) µε τα περίφηµα αρχοντικά χτισµένα από τεχνίτες της πέτρας. Επίσκεψη στο Λαογραφικό Μουσείο Αγαπίου Τόλη (ιδιωτική συλλογή) δηµιούργηµα της αγάπης του για τον τόπο και τις παραδόσεις. Μπάγια (σλάβικη λέξη) σηµαίνει «λουτρό» και ανταποκρίνεται στο εντυπωσιακό περιβάλλον µε τις οβίρες που δηµιουργούν τα ποτάµια γύρω από το χωριό. Επόµενος σταθµός µας το γνωστό Μονοδένδρι. Από εκεί θα δούµε από ψηλά το φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο του κόσµου (Guinness 1997) από την εκκλησία της Αγ. Παρασκευής. Περπατήστε στα πλακόστρωτα δροµάκια, για να δείτε τα αρχοντικά, το βιωµατικό σχολείο και τα πανέµορφα παραδοσιακά κτίρια ηπειρώτικης αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο. 3η µέρα: Καλπάκι - Κόνιτσα - Νησί. Πλούσιο πρόγευµα. Ο ορεινός όγκος της Πίνδου, ένα φυσικό σκηνο-

θετικό µεγαλείο ιδανικό για τις εορταστικές µέρες, απλώνεται µπροστά µας επιβλητικός. Ξεκινάµε από το ξακουστό Καλπάκι, όπου θα επισκεφτούµε το πολεµικό µουσείο, θα ενηµερωθούµε µε προβολή σλάιντς για την βαριά ιστορία της περιοχής, στο ΟΧΙ του 1940 και θα θαυµάσουµε τα µοναδικά εκθέµατα. Από εκεί στην αµφιθεατρική Κόνιτσα, η οποία σκαρφαλωµένη στην πλαγιά του λόφου κάτω από το βουνό Τραπεζίτσα και δίπλα στον Αώο ποταµό, σφύζει από ζωή και οµορφιά. Ελεύθερος χρόνος για καφέ, φαγητό και περίπατο στα καλντερίµια της, στην πλακόστρωτη πλατεία της, τα Αρχοντικά της και το πέτρινο γεφύρι της. Τελευταίος προορισµός της µέρας µας, η πόλη των Ιωαννίνων, µε την Λίµνη Παµβώτιδα. Από τον µόλο θα περάσουµε απέναντι µε βαρκάκια στο νησάκι. Σήµερα είναι ένας γραφικότατος οικισµός µε περίπου εκατό οικογένειες. Στο νησί βρίσκεται το σπίτι/µουσείο του Αλή Πασά όπου θα δούµε τον οντά µε τις τρύπες των πυροβόλων όπλων που σκότωσαν τον Αλή. Χρόνος για βόλτα στα γραφικά σοκάκια. Για όσους δεν ακολουθήσουν, προτείνουµε επίσκεψη στο κάστρο που κτίστηκε στα χρόνια του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ιουστινιανού, το οποίο την εποχή του Αλή Πασά ήταν το διοικητικό κέντρο όλης της περιφέρειας των Ιωαννίνων. Στο χώρο του θα θαυµάσετε το Σουφαρί Σεράι, την ιππική σχολή του Αλή Πασά, το Τζαµί Ασλάν - σήµερα Εθνογραφικό µουσείο - τα µαγειρεία στην ακρόπολη του Ιτς Καλέ και το Βυζαντινό µουσείο. ∆είπνο στο ξενοδοχείο. 4η µέρα: Μέτσοβο (µέσω Νέας Εγνατίας Οδού) - Αθήνα. Πλούσιο πρόγευµα και ξεκινάµε για το γραφικό Μέτσοβο, µέσω εξαι-

ρετικής διαδροµής της Νέας Εγνατίας Οδού, που κρατά ακόµα γερά την αρχιτεκτονική του και την παράδοση. Ξεκινώντας από την πλατεία µε τον τεράστιο πλάτανο, θα επισκεφθούµε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής µε τα µοναδικά ξυλόγλυπτα και από εκεί στην Πινακοθήκη Τοσίτσα. Μια βόλτα στα µαγαζιά µε τα ξυλόγλυπτα, τα υφαντά, τα τυριά και τα άλλα παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής και βέβαια µην παραλείψετε να δοκιµάσετε τις τοπικές σπεσιαλιτέ συνοδευόµενες από ντόπιο κρασί. Επιστροφή στην Αθήνα µέσω Καλαµπάκας, ∆οµοκού. Περιλαµβάνονται: • Μεταφορές, εκδροµές µε πολυτελές, κλιµατιζόµενο πούλµαν • ∆ιαµονή στο υπερπολυτελές, κεντρικό ξενοδοχείο MITSIS GRAND SERAI & SPA - RESORT (5★★★★★ Deluxe) ή στο υπερπολυτελές EPIRUS PALACE (5★★★★★ Deluxe) στα Ιωάννινα • Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και δείπνο καθηµερινά (ηµιδιατροφή) • Αρχηγός / Συνοδός • Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδροµείς µε πούλµαν έως 75 ετών • Φ.Π.Α.

Τιµή κατ’ άτοµο

µε πούλµαν

µε το Ι.Χ σας

ηµιδιατροφή ∆ίκλινο 3ο άτοµο 3ο άτοµο έως 6 ετ. 3ο άτοµο 6-12ετ. Μονόκλινο

EPIRUS G. SERAI 260 289 220 255 100 90 180 205 359 425

EPIRUS G. SERAI 189 210 145 180 ∆ΩPEAN ∆ΩPEAN 105 135 289 350

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ £ÂÔÊ·Ó›ˆÓ Bραχάτι - Alkyon Nάυπλιο - Amalia Nαύπακτος - Nafs Mάνη - Porto Mani Suites Kαµµένα Bούρλα - Galini Aµπελιώνα - Eποχές

σελ. 8 σελ. 10 σελ. 12 σελ. 12 σελ. 13 σελ. 14

∆ελφοί - Amalia Kαρπενήσι - Montana Kαρπενήσι - Avaris Mέτσοβο - Kassaros Όλυµπος - Platamon Palace Πήλιο - Alkystis

σελ. 14 σελ. 14 σελ. 15 σελ. 15 σελ. 22 σελ. 28

Θέρµαι Πλατυστόµου - Asklipios Oργανωµένες Eκδροµές Kύπρος - Hilton Park Σµύρνη Bansko Bυζαντινή Oχρίδα

σελ. 30 σελ. 37 σελ. 38 σελ. 39 σελ. 41

5


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

18:05

™ÂÏ›‰·6

Be my Valentine 2011 °ÈÔÚÙ¿ÛÙÂ ÙÔ˘

∞Á›Ô˘ µ·ÏÂÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ

Resort & Spa Asklipios

C

4★★★★ superior

Πρόγραµµα Eκδροµής 1η µέρα: Αθήνα - Άνω Τιθορέα - Γοργοπόταµος - Πλατύστοµο. Αναχώρηση 08:00 από Αθήνα για την Άνω Τιθορέα στις ανατολικές πλαγιές του Παρνασσού που “φωλιάζει” στο χείλος ενός εντυπωσιακού φαραγγιού (του Καχαλά). Τα ερείπια του αρχαίου τείχους του 4ου αιώνα π.Χ. µε το επιβλητικό κάστρο µας υποδέχονται στην είσοδο. Αφού περπατήσουµε ανάµεσα στα στενά δροµάκια του χωριού, καθίστε στα καφενεία στην πλατεία µε θέα στο φαράγγι και φωτογραφήστε τον γεροπλάτανο που είναι το σήµα κατατεθέν της. Συνεχίζουµε για το πανέµορφο χωριό του Γοργοπόταµου για επίσκεψη στην ιστορική γέφυρα µε τα γάργαρα νερά και για υπέροχες φωτογραφίες στους µικρούς καταρράκτες. Χρόνος για γεύµα στις γραφικές ταβέρνες µε την παραδοσιακή ρουµελιώτικη κουζίνα και κατευθυνόµαστε για το νεόκτιστο αρχοντικό RESORT & SPA ASKLIPIOS (4★★★★ sup) στις Θέρµες Πλατυστόµου. Εγκατάσταση και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο µπουφέ. 2η µέρα: Καρπενήσι & Spa! Χρόνια Πολλά!!! µε πλούσιο πρόγευµα µπουφέ και ηµέρα αφιερωµένη στην «Αλπική» φύση της Ευρυτανίας. Πανοραµική διαδροµή µέχρι το Καρπενήσι. Γνωριµία µε την όµορφη πόλη, χρόνος για καφέ και ψώνια και διασχίζοντας τα «Ευρυτανικά Τέµπη»

Ô¯¤˜: Ú ·  ˜ ¤ Î È Ù Û ∞ÔÎÏÂÈ ÙˆÓ ÎÂÚÈÒÓ!

6

ˆ˜ ‰Â›ÓÔ ÛÙÔ Ê fi Î ÙÈ Ó · Ì Ô ƒ ñ Ô˘ÛÈ΋! Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ Ì Ô˘! ÂÈ· ÙÔ˘ ‰Â›Ó Î Ú È¿ ‰ ÙË Û › Û ñ ÊÈ¿ÏË ÎÚ· a! ñ ‰ˆÚÂ¿Ó Sp È· ÛÙÔ ñ ÛÔÎÔÏ·Ù¿Î ‰ˆÌ¿ÙÈÔ

φθάνουµε για επίσκεψη στο µοναστήρι της Παναγίας στον Προυσό. Επιστρέφοντας, χρόνος για γεύµα στην περιοχή της Ποταµιάς µε τις παραδοσιακές ταβέρνες και για παραδοσιακά ψώνια και σουβενίρ στα γραφικά δροµάκια του Μεγάλου Χωριού. Μην παραλείψετε να δοκιµάστε τις τοπικές γεύσεις, τα υπέροχα γλυκά τα περίφηµα τυριά και αλλαντικά.Το απόγευµα απολαύστε το ατµοσφαιρικό σαλόνι µε το αναµµένο τζάκι δίπλα στο µπαρ, τις περιποιήσεις του υπερσύγχρονου Spa! ∆οκιµάστε (δωρεάν) την εσωτερική θερµαινόµενη πισίνα µε υδρογυµναστική, νεροκουρτίνες, κανόνια & καρέκλες υδροµασάζ, αεροµασάζ κ.α. Το βράδυ ροµαντικό δείπνο υπό το φώς κεριών, συνοδεία αντίστοιχης µουσικής και µε προσφορά µας 1 φιάλη επιλεγµένο κρασί. 3η µέρα: Μουσείο Άρτου - Πολύδροσο - Χαιρώνεια - Αθήνα. Πρόγευµα και χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε τις εγκαταστάσεις Spa και τις ανέσεις του ξενοδοχείου. 11:30 αναχωρούµε για Αµφίκλεια για επίσκεψη στο εξαιρετικό και πρωτότυπο “Μουσείο Άρτου”. Συνεχίζουµε για το κοσµικό και ιδιαίτερα “ζωντανό” την περίοδο του Χειµώνα Πολύδροσο (γνωστό και ως Σουβάλα). Πανέµορφο χωριό στους πρόποδες του Παρνασσού µέσα στο πράσινο και τα έλατα, µε πέτρινα σπίτια, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, πλατεία µε πλατάνια, ταβέρνα και καφετέριες µε τζάκι,

ροµαντική ατµόσφαιρα. Μικρή στάση στην Κάτω Τιθορέα για παραδοσιακά ψώνια από πληθώρα τοπικών προϊόντων (τυριά, χυλοπίτες, γλυκά κουταλιού, αγνό µέλι, τοπικά κρασιά κ.α.) Επιστρέφουµε στην Αθήνα µέσω Χαιρώνειας, όπου θα δούµε το περίφηµο Λιοντάρι (µνηµείο των πεσόντων Θηβαίων Ιερολοχιτών). Άφιξη το απόγευµα µε αναµνήσεις µοναδικές. Περιλαµβάνονται: ñ Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές πούλµαν. ñ ∆ιαµονή στο πολυτελές RESORT & SPA ASKLIPIOS (4★★★★sup). ñ Πρόγευµα από µπουφέ Αµερικανικού τύπου καθηµερινά. ñ ∆είπνο καθηµερινά (ηµιδιατροφή). ñ Ροµαντικό δείπνο µε ζωντανή µουσική και 1 φιάλη κρασί ανά ζευγάρι στις 14/2 ñ Ελεύθερη χρήση εσωτερικής θερµαινόµενης πισίνας µε υδρογυµναστική, νεροκουρτίνες, κανόνια, υδροµασάζ, αεροµασάζ κ.α. ñ Αρχηγός / Συνοδός. ñ Ταξιδιωτική ασφάλεια στους εκδροµείς µε πούλµαν ως 75 ετών. ñ ΦΠΑ

13-15 Φεβρουαρίου 2011 τιµή κατ’άτοµο µε ηµιδ/φή ∆ίκλινο Μονόκλινο

3µέρες / 2νύχτες Με το ΙΧ σας 119 169

Με πούλµαν 169 219


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

18:06

™ÂÏ›‰·7

Loutraki

ClubHotel

Casino ∆Ô De luxe ÎfiÛÌËÌ· ÙÔ˘ §Ô˘ÙڷΛԢ. ªÂÁ·ÏÔÚÂ¤˜ Î·È ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ 255 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, fiÏ· ̠ͯˆÚÈÛÙ‹ ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÙËÏÂfiÚ·ÛË, mini bar, ·˘ÙfiÓÔÌÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ÙËϤʈÓÔ, Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ· Ì¿ÓÈ·, ÛÙÂÁÓˆÙ‹Ú· Ì·ÏÏÈÒÓ, ÌÔ˘ÚÓÔ‡˙È·, ·ÓÙÔÊÏ¿ÎÈ· ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Î.·. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË Û·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚ›· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, design ηıÈÛÙÈο, ηÊÂÙ¤ÚÈ· - bar, ÎÔÌً̈ÚÈÔ, minimarket, roomservice, ·Ó·Óˆ̤ÓÔ mini club (pirates) ÁÈ· ·È‰È¿ 4 ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ Ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È virtual ·È¯Ó›‰È· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÈÛ›Ó·, Spa, jacuzzi, Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Casino Ù˘ ∂˘ÚÒ˘!

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ñ ¶ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÂ˘Ì· ·fi ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ù‡Ô˘ ÌÔ˘Ê¤ ηıËÌÂÚÈÓ¿. ñ ¢Â›Ó· Ú‚ÂÁÈfiÓ 24 & 31 ¢ÂÎ. Ì ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ñ Brunch (10:00 - 15:00) ™˘Ó‰È·ÛÌfi˜ ÚÔÁ‡̷ÙÔ˜ Î·È Á‡̷ÙÔ˜ 25 ¢ÂÎ. & 01 π·Ó. ñ ¢ˆÚÂ¿Ó ˘fiÁÂÈÔ parking. ñ ¢ˆÚÂ¿Ó ¯Ú‹ÛË ıÂÚÌ. ÈÛ›Ó·˜, jacuzzi, Û¿Ô˘Ó·˜, ¯·Ì¿Ì Î·È Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘. ñ ¢ˆÚÂ¿Ó ÎÔ˘fiÓÈ ·Í›·˜ 20€ ÁÈ· Ù· slots ÙÔ˘ Casino ñ º.¶.∞.

4µέρες/3νύχτες

Tιµή κατ’ άτοµο µε πρωινό, ρεβεγιόν µε ορχήστρα 24 & 31 ∆εκεµβρίου & brunch (συνδυασµός πρωινού & γεύµατος στις 25 ∆εκ. & 01 Iαν.) ∆ίκλινο 3ο άτ.* 3ο/4o ως 6ετ.* 3ο/4o 7-12ετ.* Executive MV 363 219 ∆ΩΡΕΑΝ** 60** Deluxe SV 406 304 ∆ΩΡΕΑΝ** 60**

Μονό 590 724

** 4ο άτοµο, παιδί 2 ως 12 ετών: MONO σε Deluxe θέα θάλασσα. Eιδική τιµή πρόσθετης νύχτας (µε πρωϊνό): MV € 118, SV € 158. Επιβάρυνση µεταφοράς µε πούλµαν Αθήνα - Casino - Αθήνα: 40€ κατ'άτοµο.


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

18:06

™ÂÏ›‰·8

°ÈÔÚÙÈÓ¤˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ Ì ÙÔ I.X. Û·˜ KONTA ™THN ATTIKH BPAYPøNA

M·re Nostrum 4 ★★★★ Superior

Πλήρως ανακαινισµένο (χειµώνας 2006-2007) και πολύ εντυπωσιακό ξενοδοχείο ΑΑΑ' κατ. µόλις 35 χλµ. από την Αθήνα, στο γαλήνιο κόλπο της Βραυρώνας, πάνω σε όµορφη παραλία. Αποτελείται από 352 όµορφα διακοσµηµένα δωµάτια συνολικά 230 σε κεντρικό κτίριο και 123 σε πτέρυγες bungalows, περιτριγυρισµένα από πανέµορφους κήπους, τα περισσότερα µε θέα θάλασσα. Όλα είναι σύγχρονα και πλήρως εξοπλισµένα µε αυτόνοµο κλιµατισµό, δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, στεγνωτήρα µαλλιών, safe, τηλέφωνο, πρόσβαση στο internet, µπαλκόνι ή βεράντα κ.α. Ακόµη διαθέτει µεγάλο και πολυτελές κεντρικό εστιατόριο, snack bar, κεντρικό bar, pool bar, night club, disco, υπερσύγχρονο κέντρο θαλασσοθεραπείας µε πλήθος εξειδικευµένων θεραπειών οµορφιάς και ευεξίας, Jacuzzi, χαµάµ, γυµναστήριο, εξωτερική πισίνα, καθώς και εσωτερική θερµαινόµενη πισίνα (µόνο για ενήλικες που υπάγεται στο κέντρο θαλασσοθεραπείας), γήπεδα τέννις, µπάσκετ, βόλεϊ, τραπέζια πινγκ-πονγκ, παιδική χαρά, κοµµωτήριο, καταστήµατα, mini market, room service (στο κεντρικό κτίριο) κ.α.. Ψυχαγωγικό πρόγραµµα για µικρούς και µεγάλους µε αµέτρητες δραστηριότητες!

Tιµή κατ’ άτοµο • Καλωσόρισµα στα δωµάτια µε Χριστουγεννιάτικα γλυκίσµατα.• ∆ιασκέδαση στο piano bar 23,25,30 ∆εκ. και 01 Ιαν. µε Ελληνικές και ξένες επιτυχίες • Πλούσια Réveillon 24 και 31 ∆εκ. µε ειδικά επιλεγµένο µενού πανδαισίας µε ζωντανή µουσική για χορό και διασκέδαση µέχρι πρωϊας. • Eιδικά διαµορφωµένη αίθουσα µε πράσινα τραπέζια. • Κοπή βασιλόπιτας το απόγευµα της Πρωτοχρονιάς µε φλουρί και δώρο έκπληξη! Για τους µικρούς µας φίλους: • ∆ηµιουργική απασχόληση στο mini club υπο την επίβλεψη έµπειρων ανιµατέρ. • Καθηµερινές προβολές ταινιών στο θέατρο και πολλά ακόµα!!!

Hµιδιατροφή µε Pεβεγιόν

Mare Nostrum

∆ίκλινο STD SUP

3ο άτοµο* STD SUP

3ο άτ. ως 12ετ.* STD SUP

2 νύχτες 3 νύχτες 4 νύχτες

170 185 220 245 255 280

115 115 165 170 200 215

90 90 120 125 150 160

4ο άτ. ως 12ετ.* STD SUP

-

80 110 160

Μονό STD SUP

230 255 315 340 375 405

* Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο **2ο παιδί µόνο σε bungalows (τιµές superior). Eπιβάρυνση για πλήρη θέα θάλασσα: 17€ το δωµάτιο τη νύχτα. Standard: ∆ωµάτια κάτω από το επίπεδο της Reception µε µοκέτα. Superior: ∆ωµάτια ανακαινισµένα πάνω από το επίπεδο της Reception µε παρκέ. Για διαµονές 2 διανυκτερεύσεων, προσφέρεται δωρεάν µία είσοδος στο Spa! Για διαµονές 3 διανυκτερεύσεων και άνω, προσφέρεται καθηµερινά δωρεάν είσοδος στο κέντρο θαλασσοθεραπείας!

MATI ATTIKH™

Aqua Marina 4 ★★★★ Πρόσφατα ανακαινισµένο σε δωµάτια και κοινόχρηστους χώρους και πάνω στη θάλασσα στο Μάτι Αττικής, 4 χλµ. από την Ραφήνα. ∆ιαθέτει 130 δωµάτια και σουίτες, όλα µε κλιµατισµό, δορυφορική TV, ψυγείο, safe, σεσουάρ, µπαλκόνι µε θέα στη θάλασσα (απ' ευθείας ή πλευρική). Υπάρχουν διαθέσιµα δωµάτια για µη καπνίζοντες. Ακόµα διαθέτει κεντρικό εστιατόριο µε όµορφη βεράντα και εξαίρετο service, µπαρ επίσης µε βεράντα, πισίνα (γλυκό νερό) µε pool bar, Wellness Center µε εσωτερική πισίνα (θαλασσινό νερό), Jacuzzi, χαµάµ, γυµναστήριο, µασάζ, όλα µε ελεύθερη πρόσβαση (εκτός του µασάζ), internet corner, συνεδριακές αίθουσες, πάρκινγκ.

Mε Πλήρη ∆ιατροφή, ρεβεγιόν & κρασί! 2νύχτες 3νύχτες Extra Nύχτα ∆ίκλινο SSV 196 282 62 3o άτοµο 115 160 45 • Καλωσόρισµα στα δωµάτια µε Χριστουγεννιάτικα γλυκίσµατα. • Πλούσια γεύµατα - δείπνα µπουφέ καθηµερινά (πλήρης διατροφή µε κρασί) • Μπουφέ - 3o άτοµο ως 12ετ. ∆ΩPEAN ∆ΩPEAN ∆ΩPEAN δείπνα - ρεβεγιόν 24 και 31 ∆εκ. (µέρος της διατροφής) • Ζωντανή µουσική στο Bar 23, 25, 26, 30 ∆εκ. και στο εστιατόριο για τα ρεβεγιόν 24 και 31 ∆εκ. 3o άτοµο 12 -17ετ. 100 142 31 και 25 ∆εκ., 01/1 Iαν. ανήµερα το µεσηµέρι. • ∆υνατότητα late check out την ηµέρα της αναχώρησης (µέχρι 18:00). • ∆ωρεάν χρήση του Wellness Center Mονόκλινο 279 390 90 (θερµαινόµενη εσωτερική πισίνα, jacuzzi, χαµάµ και γυµναστήριο). Eπιβάρυνση για πλήρη θέα θάλασσα 20€ το δωµάτιο τη νύχτα. Κατ’ άτοµο

°ÈÔÚÙÈÓfi Aqua Marina:

BPAXATI KOPIN£IA™ Hotel Alkyon 4 ★★★★ Συγκρότηµα Α΄κατ. στο Βραχάτι Κορινθίας, κοντά στη θάλασσα, χτισµένο µέσα σε καταπράσινους κήπους. Αποτελείται από κτίρια µε µεγάλα σύγχρονα δωµάτια, όλα µε κλιµατισµό, TV, λουτρό / ντούς, τηλέφωνο, safe, ψυγείο, σεσουάρ, µπαλκόνι ή βεράντα µε θέα στο κήπο ή την πισίνα. Ακόµα διαθέτει άνετα, φωτεινά σαλόνια, εστιατόριο µε εξαίρετη κουζίνα, µπάρ για την ξεκούραση και το ποτό σας, playroom για επιτραπέζια παιχνίδια και διάφορες εκδηλώσεις, αθλοπαιδιές (5Χ5, πινγκ-πονγκ κ.α.), παιδική χαρά, µεγάλο πάρκινγκ.

°ÈÔÚÙÈÓfi Alkyon:

8

• Μελοµακάρονα και κουραµπιέδες στα δωµάτια την ηµέρα της άφιξης, ηµιδιατροφή (πρόγευµα & δείπνο) καθηµερινά. • Ρεβεγιόν 24 και 31 ∆εκ. µε εκλεκτά εδέσµατα, µουσική από ορχήστρα µε Ελληνικές και ξένες επιτυχίες (µέρος της ηµιδιατροφής). • Απολαυστικό Brunch (συνδυασµός προγεύµατος και γεύµατος) 25 ∆εκ. και 01 Ιαν. • ∆ιασκέδαση στα δείπνα 23,25,30/12 και 01/01 µε µουσικό ντουέτο, 05 Ιαν. µε µουσικό.Για τους µικρούς µας φίλους, σε ένα ευχάριστο ταξίδι στον κόσµο της φαντασίας και της διασκέδασης τους περιµένει: κλόουν, ταχυδακτυλουργικά, µπαλονοκατασκευές, χορός, face painting, θέατρο σκιών, θεατρικά παιχνίδια, εργαστήρι κατασκευών και ο Άγιος Βασίλης που µοιράζει δώρα και φωτογραφίζεται µαζί τους. EÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ A£HNA - ALKYON - A£HNA 42€ ηْ¿ÙÔÌÔ.

Τιµή κατ’ άτοµο 3µέρες/2νύχτες 4µέρες/3νύχτες 5µέρες/4νύχτες

Standard 162 208 249

Superior 192 242 290

Mονόκλινο 250 320 385

Maisonette** 480 660 795

ΠPOΣΦOPA ΓIA ∆IAMONH ΣTO ∆IAΣTHMA 27-30 ∆EK. & 03-07 IAN.

1 νύχτα

60

70

92

198

H τιµή της προσφοράς ενδιάµεσων ηµεροµηνιών & Θεοφανείων ισχύει και για 2+1 δωρεάν=3 νύχτες. ∆εν συνδυάζεται µε τις εορταστικές περιόδους παρά µόνο στην περίπτωση διαµονής 5, 6 ή 7 διανυκτερεύσεων. 3ο άτοµο: Ενήλικας: 40€ τη νύχτα. Παιδί ως 12 ετών: ∆ΩΡΕΑΝ! 4ο άτοµο ως 12 ετών (µόνο σε superior): 35€ τη νύχτα ** H τιµή της maisonette ή διαµερίσµατος είναι για ελάχιστη χρέωση 4 ατόµων ανεξαρτήτως ηλικίας. * ¶ÚfiÛıÂÙË ÎÏ›ÓË Û ‰›ÎÏÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

18:06

™ÂÏ›‰·9

¶ÂÚ·¯ÒÚ· §Ô˘ÙڷΛԢ

¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· & ºÈÓ¤ÙÛ· ÛÙÔÓ ∫ÔÚÈÓıÈ·Îfi ÎfiÏÔ

¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ñ OÚ¯‹ÛÙÚ· ñ ¶·È‰È΋ „˘¯·ÁˆÁ›· ñ ¢È·ÛΤ‰·ÛË ñ °Ï¤ÓÙÈ ñ ¶·ÈÁÓ›‰È· ñ ™ÔÚ ñ Spa ñ Casino (ÛÙÔ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ) Αξέχαστη διαµονή: Το συκρότηµα αποτελείται από ένα κεντρικό κτίριο και πολλά Bungalows και Villas. Στο κεντρικό κτίριο (Residence) που αποτελείται από 51 δωµάτια και σουΐτες βρίσκονται και όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι, ήτοι µεγάλα σαλόνια, TV room, αίθουσα για χαρτιά, αίθουσα µε τζάκι, το κεντρικό εστιατόριο ΑΜΦΙΤΡΥΩΝ, εστιατόριο a la carte “Neptune”, 2 bar το Apollo Bar και το Artemis lounge, boutique και γραφείο εκδροµών. Τα 51 δωµάτια είναι όλα τύπου Junior Suites αφού στα 35τµ. περιλαµβάνεται ενιαίος χώρος υπνοδωµατίου και χώρος καθιστικού, τα δε µπάνια είναι όλα µαρµάρινα µε µπανιέρα µε jacuzzi. Οι βίλλες είτε µε πανοραµική θέα στον Κορινθιακό είτε µε θέα στους καταπράσινους κήπους έχουν όλες µοντέρνα και ιδιαίτερη επίπλωση διαθέτουν µαρµάρινα µπάνια µε jacuzzi, ξύλινα πατώµατα, δορυφορική T.V., mini bar κ.α. Superior µπάνγκαλόους µε θέα κήπο ή θάλασσα, πλήρως ανακαινισµένα - ανακατασκευα-

Τιµή κατ’άτοµο σε δίκλινο (µε το Ι.Χ. σας) ∆ιάρκεια µέρες / νύχτες 2µέρες / 1νύχτα 3µέρες / 2νύχτες 4µέρες / 3νύχτες

σµένα πολυτελή σε συστάδες, πνιγµένα στο πράσινο και τα λουλούδια, όλα µε σύγχρονη επίπλωση, µαρµάρινα µπάνια ή ντουζ, δορυφορική TV, minibar, safe, σεσουάρ, µπαλκόνι ή βεράντα.

Πολυτελείς εγκαταστάσεις: • Κεντρικό εστιατόριο “Αµφιτρύων” µε ποικιλία στους πλούσιους µπουφέδες. • Dancing restaurant “Ναυσικά”. • Κεντρικό bar “Αpollo”. • 4 γήπεδα tennis, basket, volley, τοξοβολίας, mini golf, πινγκ πονγκ. • Armonia Wellness Spa για περιποιήσεις προσώπου και σώµατος, πακέτα χαλάρωσης, οµορφιάς και αποτοξίνωσης. • Πλήρως εξοπλισµένο γυµναστήριο. • 3 εξωτερικές πισίνες. • 1 εσωτερική πισίνα θερµαινόµενη. • Σάουνα και jacuzzi (µε extra χρέωση). • Συνεδριακοί χώροι συνολικής δυναµικότητας 1200 ατόµων.

ηµιδιατροφή µε Ρεβεγιόν!

Bungalows

Bungalows

Residence ΚΚ

Θέα κήπο

Θέα θάλασσα

Θέα κήπο

89 166 245

95 176 260

103 189 279

Residence ΚΚ & Panorama Villas SV 128 230 340

Έκπτωση 3ου ατόµου (πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο): Ενήλικος: -30%. Παιδί ως 12 ετών: ∆ΩΡΕΑΝ! 4ο άτοµο ως 12 ετών (µόνο στα Residence δωµάτια): 50%.

Residence

Mεταφορά µε πούλµαν Aθήνα - Poseidon Resort - Aθήνα: 40€ κατ’άτοµο

Περιλαµβάνονται: • ∆ιαµονή στο POSEIDON RESORT ★★★★★ σε διάρκεια και δωµάτιο της επιλογής σας, µε ψυγείο ή µίνι µπαρ και TV. • Πλούσιο πρόγευµα µπουφέ, αµερικάνικου τύπου καθηµερινά. • Πλούσιο δείπνο ανά διανυκτέρευση (ήτοι ηµιδιατροφή). • Ρεβεγιόν δείπνο (σερβιριστό) 24 και 31 ∆εκεµβρίου (µέρος της ηµιδιατροφής) µε ορχήστρα, χορό, εκδηλώσεις, διασκέδαση και πολλές εκπλήξεις. • Πλούσιο πρόγραµµα, ψυχαγωγία, διασκέδαση, σπορ, παιδικά προγράµµατα. • Κοκταίηλ υποδοχής 24 & 30/12 • Φ.Π.Α.

EÔÚÙ·ÛÙÈ΋ §

ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

Poseidon Res

ort

XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· 24, 25, 26 ¢ÂÎ & ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓ . È¿ 30, 31 ¢ÂÎ. & 01 I·Ó.

9


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

18:06

™ÂÏ›‰·10

°ÈÔÚÙÈÓ¤˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ Ì ÙÔ I.X. Û·˜ AP°O§I¢A - EYBOIA

Kandia’s Castle Hotel AP°O§I¢A Resort & Thalasso 5★★★★★ Deluxe Xριστ/να & Nέο Έτος Προσφορά 27-30∆εκ. Mόλις 17χλµ από το Ναύπλιο και 15 λεπτά από το Τολό. Το µονα- Hµιδιατροφή 3νύχτες 4νύχτες 3νύχτες δικό αρχιτεκτονικό του στυλ συνδυάζει την εµφάνιση ενός µε Pεβεγιόν 265 345 180 κάστρου, χρησιµοποιώντας την πέτρα και το φυσικό περιβάλλον. ∆ίκλινο classical 199 250 135 ∆ιαθέτει 105 πολυτελή δωµάτια και σουίτες. Όλα τα δωµάτια δια- 3ο άτοµο* 80 105 65 θέτουν µαρµάρινο λουτρό µε Jacuzzi, µπάνιο, µπουρνούζι, παντό- 3ο άτοµο ως 12ετ.* 795 1050 555 φλες, πιστολάκι, επίπεδη δορυφορική τηλεόραση 32 ιντσών, Deluxe Suite** 425 545 285 ράδιο, απευθείας τηλεφωνική γραµµή, δωρεάν ασύρµατο internet, Μονόκλινο classical κλιµατισµό, minibar, µπαλκόνι ή βεράντα µε θέα στην µεγάλη πισί- * H Deluxe suite 2 χώρων αποτελείται από κρεβατοκάµαρα µε ένα διπλό κρεβάτι και σαλόνι µε έναν διθέσιο καναπέ που γίνεται κρεβάτι. H χρέωση είναι συνολική από 1 ως 3 άτοµα ανεξαρτήνα. Υπάρχουν και πολυτελή δωµάτια και σουίτες µε ιδιωτική πισί- τως ηλικίας. Σηµείωση: Tο ξενοδοχείο θα λειτουργήσει από 23 ∆εκ. έως 03 Iαν. να. 2 εσωτερικά εστιατόρια και εστιατόριο πισίνας, 2 εσωτερικά και 2 εξωτερικά µπαρ, εξωτερική µεγάλη πισίνα, ξαπλώστρες και οµπρέλες στην πισίνα και την παραλία, παιδική πισίνα, κέντρο θαλασσοθεραπείας µε 2 εσωτερικές πισίνες, παιδική χαρά, συνεδριακό κέντρο, internet corner κ.α.

NAY¶§IO

Amalia Nafplion 4★★★★ Sup

Mε ηµιδ/φή, ρεβεγιόν 24, 25, 31 ∆εκ. µε ζωντανή µουσική Πλήρως ανακαινισµένο (2009), στη Νέα Τίρυνθα, µόλις 4 χλµ έξω Κατ’ άτοµο ∆ίκλινο 3ο ατ.* 3ο ως12* Mονό από το ιστορικό και κοσµοπολίτικο Ναύπλιο, χτισµένο σε νεοΧριστ.&Πρωτ. 2νύχ. 185 105 75 250 κλασικό στυλ µέσα σε καταπράσινους κήπους, υπέροχα δωµά3νύχ. 260 140 95 355 τια, πολυτελή σαλόνια, διακοσµηµένα µε µοναδικές αντίκες, 2 4νύχ. 305 165 110 415 εστιατόρια, µπαρ, καθιστικό µε τζάκι, καφετέρια, πισίνα, καταΘεοφάνεια 2νύχ. 125 90 60 195 στήµατα και χώρος για πάρκινγκ. 3νύχ. 165 120 80 272

AI¢HæO™

5★★★★★ Lux Thermae Sylla Spa Wellness

Ένα αρχοντικό ξεν/χείο, στη γραφική λουτρόπολη της Aιδηψού. ∆ιαθέτει 108 πολυτελή δωµάτια και σουΐτες µε θέα την πισίνα, τον κήπο ή τη θάλασσα, όλα κλιµατιζόµενα µε ιδιαίτερο λουτρό, απ’ ευθείας τηλέφωνο, δορυφορική TV, ψυγείο. Aκόµα διαθέτει εστιατόρια, µπαρ, σαλόνια “εποχής”, πολυτελές περιβάλλον, µεγάλη πισίνα, poolbar, γυµναστήριο, σάουνα, µασάζ, κέντρο οµορφιάς, ένα µοναδικό υπερσύγχρονο κέντρο φυσικών ιαµατικών λουMε ηµιδιατροφή, την παραµονή µε πλήρη διατροφή (ρεβεγιόν) τρών και θαλασσοθεραπείας µε 1800 µ2 εγκαταστάσεων, αίθου- Κατ’ άτοµο 3νύχτες 4νύχτες σα συνεδίων, πάρκινγκ. Στο γιορτινό πρόγραµµα περιλαµβά- ∆ίκλινο 397 505 νεται ηµιδιατροφή (πρωϊνό + µεσηµεριανό), τα ρεβεγιόν µε 3ο άτοµο* 305 385 ορχήστρα (επιπλέον της ηµιδιατροφής), παιδικό ψυχαγωγικό Παιδιά έως 12 ετ.* 1ο ∆ΩPEAN, 2ο -30% πρόγραµµα, η χρήση στις 2 ιαµατικές πισίνες και το γυµναστή- Mονόκλινο 635 825 ριο. Ελεύθερη συµµετοχή στο πρόγραµµα Aqua Aerobic. Ποτό Επιβάρυνση για θέα θάλασσα: 15€ κατ'άτοµο τη νύχτα (και στα µονόκλινα). Για καλωσορίσµατος. Απογευµατινό φρεσκάρισµα δωµατίων κ.α. κρατήσεις 4 διανυκτερεύσεων, Extra Bonus 75€ κατ'άτοµο για περιποιήσεις Οι τιµές είναι προσφορά και ισχύουν για κρατήσεις οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν µε προκαταβολή µέχρι τις 10/12. Μετά προσαυξάνονται κατά 10% περίπου.

Spa, επιλογής από τον a la carte κατάλογο. Special Χειµερινή προσφορά µέχρι 18/12, από 99€ το δίκλινο τη νύχτα µε πρωϊνό (ισχύει για καθηµερινές)

EPETPIA

Negroponte Resort 5★★★★★ Lux

Τιµή κατ’ άτοµο 3µέρες/2νύχτες 4µέρες/3νύχτες 5µέρες/4νύχτες 6µέρες/5νύχτες

10

∆ίκλινο 205 232 249 267

3ο άτοµο* 153 166 171 189

Παιδιά* 1ο έως 6ετ. ∆ΩΡΕΑΝ 7-12 ετών ή 2ο παιδί -50%

Mονόκλινο 285 320 346 373

Oι ανωτέρω τιµές είναι προσφορά και ισχύουν για εγγραφές µε προκαταβολή µέχρι τις 30 Nοεµβρίου. Mετά προσαυξάνονται κατά 10% περίπου. Eπιβάρυνση για θέα θάλασσα +10%

Aισθητικά άρτιο ξενοδοχείο πολυτελείας πάνω στην παραλία της Ερέτριας (2,5 χλµ.) χτισµένο σε ειδυλλιακή κατάφυτη έκταση 11.000 m2. Αποτελείται από σύµπλεγµα 5 χαµηλών κτιρίων που «αγγίζουν» τη θάλασσα σε ένα πετυχηµένο πάντρεµα της σύγχρονης πολυτέλειας µε τα παραδοσιακά χρώµατα. ∆ιαθέτει 107 δωµάτια και σουΐτες, όλα εξοπλισµένα µε δορυφορική τηλεόραση, safe, mini bar, κλιµατισµό, τηλέφωνο, γραµµή internet, στεγνωτήρα µαλλιών, µπαλκόνι ή βεράντα µε θέα στη θάλασσα (τα περισσότερα) ή το βουνό ή το πευκόδασος. Ακόµα διαθέτει µεγάλα σαλόνια, µπαρ και εστιατόριο, όλα µε θέα στον Ευβοϊκό, και την µεγάλη εξωτερική πισίνα (µε jacuzzi), spa µε εσωτερική πισίνα, σάουνα, µασάζ, γυµναστήριο, εσωτερικό jacuzzi, παιδική χαρά, καταστήµατα, αίθουσες συνεδρίων και εκδηλώσεων, room service, πάρκινγκ κ.α.

Περιλαµβάνονται: • Πλόυσιο πρόγευµα µπουφές & δείπνο καθηµερινά (ηµιδιατροφή). • Pεβεγιόν 24 και 31 ∆εκ. (µέρος της ηµιδ/φής). • ∆ιασκέδαση µε ζωντανή µουσική στο χώρο του lobby µπαρ, 25 ∆εκ. & 01 Iαν. • Eορταστικό πρόγραµµα για µεγάλους και παιδιά. • Xρήση κλειστής θερµαινόµενης πισίνας, γυµναστηρίου, γηπέδων τένις & µπάσκετ • Φ.Π.Α. MÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì Ô‡ÏÌ·Ó: Aı‹Ó· - Negroponte - Aı‹Ó· 35€ ηْ¿ÙÔÌÔ.


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

18:06

™ÂÏ›‰·11

0000

000

¶·Ú XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ ·ÌÔÓ‹ & AÓ‹ÌÂÚ· · & ¶ÚˆÙÔ¯ ÚÔÓÈ¿ * ¶ÔÙfi ηψÛÔÚ›ÛÌ ·ÙÔ˜ 2 ¶∞π¢π∞ ¢øƒ∂∞¡ ∂ø™ 6 ∂∆ø¡!!!

* ∫¿Ï·ÓÙ * ¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÏÈ ¯Ô˘‰È¤˜ ÛÙÔ ‰ˆ · ™ Ì¿ÙÈÔ * ÙfiÏÈÛÌ· ÃÚÈÛÙÔ˘ ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ˘ ¢¤ÓÙÚÔ˘ * ¢˘Ô ƒÂ‚ÂÁÈfiÓ Ì ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÛÙÔ ERETRIA VILLAGE & D.J. ÛÙÔ H OLIDAYS IN EVIA

̤Ú˜ ÁÈÔÚÙ‹˜! Tο “Holidays in Evia Eretria Village Club” βρίσκεται µόλις 52 χµ. από την Αθήνα µέσω Ωρωπού και 115 χµ. οδικώς µέσω της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας, καταλαµβάνοντας έκταση 130 στρεµµάτων κατάφυτης γης που καταλήγουν στα γαλάζια νερά του Ευβοϊκού κόλπου. Το συγκρότηµα διαθέτει ιδιόκτητο πάρκινγκ, µε 450 θέσεις, κοινή υποδοχή, σαλόνια, ένα κεντρικό εστιατόριο, µπαρ πισίνας και παραλίας, εκκλησάκι, πέτρινο αµφιθέατρο 600 θέσεων, mini market, Internet corner, Video Games. ∆ιαθέτει συνολικά 539 δωµάτια 3★ & 4★ διαφόρων τύπων (δίκλινα, τρίκλινα, τετράκλινα, οικογενειακά), φροντισµένα µε ιδιαίτερο λουτρό, κεντρικό κλιµατισµό, τηλεόραση, ψυγείο και τηλέφωνο. Επίσης, υπάρχει παιδότοπος που λειτουργεί για παιδιά από 4-12 χρόνων και απασχολεί τα παιδιά κατά την διάρκεια της ηµέρας. Eορταστική Λειτουργία: Xριστούγεννα 24, 25, 26 ∆εκ. & Πρωτοχρονιά 31 ∆εκ., 01, 02 Iαν.

ME ΠΛHPH ∆IATPOΦH & KPAΣI, ∆IΠΛA PEBEΓION! Tιµή Holidays in Evia Eretria Village κατ’άτοµο 2νύχτες 3νύχτες 2νύχτες 3νύχτες ∆ίκλινο 3ο άτοµο* Παιδιά ως 6ετ. Παιδιά 6-12ετ. Family B Family A Mονόκλινο

¶ÏÔ‡ÛÈ· ÁÈÔÚÙÈÓ¿ Á‡̷ٷ & ÊÈϤ̷ٷ! Μέσα σε µια γιορταστική ατµόσφαιρα, µε όµορφες µουσικές πινελιές, θα απολαύσετε µια πλήρη, ιδιαίτερα φροντισµένη διατροφή, εµπνευσµένη από την ελληνική και διεθνή κουζίνα. Με πλούσια, χορταστικά πρωινά µπουφέ, εορταστικά γεύµατα και εξαίρετα δείπνα. Με καλούδια εποχής και απεριόριστη κατανάλωση καλού, σπιτικού βαρελίσιου κρασιού σε όλα τα γεύµατα, τα δείπνα και τα Ρεβεγιόν. Κεντρικό εστιατόριο µε βεράντα και πανοραµική θέα την πισίνα και τους κήπους.

E P E T P I A

-

88 70 ∆ΩPEAN 36 262 298 152

122 95 ∆ΩPEAN 54 361 413 211

138 108 ∆ΩPEAN 36 412 468 236

187 148 ∆ΩPEAN 54 558 634 320

* Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο. Family A: Τετράκλινο 2 χώρων. Family B: Ευρύχωρο ενός χώρου µε 4 κανονικά κρεβάτια

MÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì Ô‡ÏÌ·Ó: Aı‹Ó· - EÚ¤ÙÚÈ· - Aı‹Ó· 35€ ηْ¿ÙÔÌÔ.

Ψυχαγωγία για τα παιδιά, από ειδικευµένους παιδαγωγούς & για τα δύο ξενοδοχεία. Καθηµερινό πρόγραµµα για όλες τις ηλικίες και παιδικά Party, φουσκωτά κάστρα, face painting, karaoke, ταχυδακτυλουργικά κ.ά...

E Y B O I A

11


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

18:06

™ÂÏ›‰·12

°ÈÔÚÙÈÓ¤˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ Ì ÙÔ I.X. Û·˜ KA§ABPYTA - NAY¶AKTO™ - MANH

KA§ABPYTA

Kalavrita Canyon Hotel & Spa 4★★★★ Ολοκαίνουργιο (Νοέµβριος 2010) εντυπωσιακότατο και πολυτελέστατο ξενοδοχείο στην καρδιά των Καλαβρύτων και µόνο 14 χιλιόµετρα από το χιονοδροµικό κέντρο του Χελµού. ∆ιαθέτει 38 πολυτελή δωµάτια µε εξαιρετική µοντέρνα διακόσµηση και µε επιπλοσύνθεση υψηλής αισθητικής, που θα σας προσφέρουν ηρεµία και ξεκούραση. Όλα διαθέτουν κλιµατισµό/θέρµανση, τηλεόραση, µπάνιο, minibar, σεσουάρ, τηλέφωνο κ.α. Γευτείτε τοπικές και Ευρωπαίκές δηµιουργίες στο εστιατόριο MONASTERY, απολαύστε τον καφέ ή το ποτό σας στο Golden Bar, νιώστε ευεξία και χαλαρώστε µε περιποιήσεις Mε µπουφέ πρόγευµα après ski και όχι µόνο στον σύγχρονο χώρο του Spa που Τιµή κάτ' άτοµο 4µέρ./3νυχτ. 5µέρ/4νύχτ. περιλαµβάνει jacuzzi 5 ατόµων, σάουνα, χαµάµ, γυµναστήριο ∆ίκλινο deluxe 246 329 κ.α. Στη διάθεσή σας υπάρχει και υπόγειο parking 25 θέσεων, ∆ίκλινο superior 284 379 αίθουσες εκδηλώσεων µέχρι 350 ατόµων και φυσικά η φρο3o άτοµο 135 180 ντίδα του εξειδικευµένου προσωπικού. 3o άτοµο έως 12 έτ. 75 100 Σκοπός του Kalavryta Canyon είναι να γίνει το σηµείο αναφο4o άτοµο έως 12 έτ. σε superior 75 100 ράς πολυτελούς φιλοξενίας στο υπέροχο ορεινό µας θέρετρο. Μονόκλινο 343 458

NAY¶AKTO™

Nafs Hotel 4★★★★

Σύγχρονο και πολυτελέστατο, πολύ κοντά στο Βενετσιάνικο λιµάνι, πάνω στην παραλία της Ψανής και µια ανάσα από το κέντρο της πόλης της Ναυπάκτου. ∆ιαθέτει 39 δωµάτια όλα µε κλιµατισµό, mini bar, δορυφορική TV, safe, σεσουάρ, ηχοµόνωση, θέα προς τη θάλασσα ή το επιβλητικό κάστρο. Κοµψοί και πολυτελείς χώροι µε καθιστικά, αίθουσα πρωινού, internet connection, room service κ.α. Nafs Hotel Κατ’ άτοµο

∆ίκλινο Standard ∆ίκλινο SV & Castle view 3o άτοµο ως 16ετ. Mονόκλινο

MANH KY¶API™™O™ - A§IKA

Mε µπουφέ πρόγευµα Xριστ/να & Πρωτ/νιά Θεοφάνεια 4 νύχτες 3 νύχτες

198 229 78 340

130 131 59 234

Porto Mani Suites

Στο Νοτιότερο άκρο της Πελοποννήσου, η Αγκαλιά του “Porto Mani Suites” και το Απέραντο Γαλάζιο σας περιµένουν... όλο τον χρόνο! Ολοκαίνουργιο (2009), στην άκρη του οικισµού Κυπάρισσος (στη θέση της αρχαίας Καινήπολης), µε Καστροπελαγίτικη τεχνοτροπία και σε απόλυτη αρµονία µε το περιβάλλον, εντάσσεται στη φύση χωρίς κανένα εικαστικό ψεγάδι. Με φόντο το απέραντο γαλάζιο, η φιλοσοφία του απλή & ταυτόχρονα πολυτελής. Το κύµα “χτυπά την πόρτα του” ενώ η θέα του σε κάνει να νοµίζεις ότι βρίσκεσαι σε κρουαζιερόπλοιο. Αποτελείται από 4 παραδοσιακά κτίρια µε 30 συνολικά δωµάτια (standard 20m2) και σουϊτες, όλα µε θέα θάλασσα, ιδιωτική βεράντα, κλιµατισµό, δορυφορική LCD τηλεόραση, εξοπλισµό Home Cinema & cd-dvd player, θυρίδα δωµατίου, mini bar, ISDN τηλεφωνική γραµµή µε αφύπνιση, στεγνωτήρα µαλλιών, παντοφλάκια & πολυτελή είδη µπάνιου. Οι junior suites (35m2) επιπλέον διαθέτουν τζάκι, ενώ οι σουίτες (41m2) διαθέτουν και επι- Porto Mani Suites Mε παραδοσιακό µπουφέ πρόγευµα πλέον σύστηµα υδροµασάζ. Τις ανέσεις συµπληρώνουν Lobby & Κατ’ άτοµο Xριστ/να & Πρωτ/νιά Θεοφάνεια Xειµώνας ως 28/2 Terrace Bar / Snack Bar, room service, δωρεάν wi-fi internet, 3 νύχτες 2 νύχτες 1 νύχτα δωµάτια & προσβάσιµοι χώροι για ΑΜΕΑ, γρήγορη διαδικασία Standard 165 80 40 αναχώρησης, υπαίθριος χώρος στάθµευσης. Jr. Suite 195 100 50 Tο πιο µεγάλο του “ατού” όµως είναι η Ελληνική του σπιτική κου- Honeymoon 315 135 67.5 ζίνα, εµπλουτισµένη µε εποχιακά και τοπικά αγνά υλικά όπως και 3ο/4ο άτοµο, παιδί µέχρι 12 ετών σε πρόσθετη κλίνη (µόνο σε jr. suite ή suite): ∆ΩPEAN το “Ελληνικό” ωράριο πρωϊνού (µπουφέ) 08:00 - 12:00!

12

* ¶ÚfiÛıÂÙË ÎÏ›ÓË Û ‰›ÎÏÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

18:07

∂ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Παραδοσιακές λιχουδιές στο δωµάτιο ★★★

Πλούσιο εορταστικό πρωινό σε µπουφέ και συµµετοχή στο εορταστικό δείπνο. ★★★

Μουσικό πρόγραµµα µε ζωντανή µουσική, στις 24 και 31 ∆εκ. ★★★

Κάθε βράδυ, 8.00-1.00µ.µ., θα σας κρατάει συντροφιά ο πιανίστας. Στις 24 & 31 ∆εκ. ο πιανίστας θα παίξει τις απογευµατινές ώρες. ★★★

Παιδική απασχόληση από έµπειρο παιδαγωγό. ★★★

Χρήση εσωτερικής ιαµατικής πισίνας & 1 χαµάµ & 1 σάουνα & ελεύθερη χρήση γυµναστηρίου, κατόπιν συνεννόησης µε το Spa.

™ÂÏ›‰·13

Galini

Μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα, σε µία πανέµορφη τοποθεσία γεµάτη ευκαλύπτους, βρίσκεται το Galini Wellness Spa & Resort, ένα από τα πολυτελέστατα ξενοδοχειακά συγκροτήµατα του Οµίλου Mitsis Hotels. Ένας κόσµος χαλάρωσης, φροντίδας και αναζωογόνησης σας περιµένει στο Galini Wellness Spa & Resort, µε ένα µοναδικό κέντρο Spa έκτασης 3.000 τ.µ. Το Galini Wellness Spa ταξιδεύει τους επισκέπτες του στο µαγευτικό κόσµο της απόλυτης αναζωογόνησης και ευεξίας. Σ΄ ένα πολυτελέστατο περιβάλλον χαλάρωσης, εξειδικευµένοι επαγγελµατίες µέσα από µια µεγάλη ποικιλία υπηρεσιών (16 δωµάτια περιποιήσεων και 200 διαφορετικές θεραπείες), πετυχαίνουν µια εµπειρία spa που ξεπερνά κάθε προσδοκία. Στη διάθεσή σας: Σύγχρονο κέντρο θαλασσοθεραπείας, 2 θερµαινόµενες εσωτερικές πισίνες (1 µε θαλασσινό νερό και 1 µε ιαµατικό νερό), Jacuzzi, Σάουνα, Rasul, Χαµάµ, Γυµναστήριο, Κοµµωτήριο. Για την διαµονή σας: Το Galini Wellness Spa & Resort αποτελείται από 210 superior δωµάτια, 10 executive, 3 δίχωρες junior σουίτες και 1 Προεδρική. Παροχές: αυτόνοµη θέρµανση, δορυφορική τηλεόραση, ψυγείο, µπάνιο, στεγνωτήρα µαλλιών, µπουρνούζια & παντόφλες, χρηµατοκιβώτιο, µουσική, τηλέφωνο, χρηµατοκιβώτιο, βεράντα ή µπαλκόνι, θέα βουνό ή θάλασσα, καθηµερινή καθαριότητα. Το ξενοδοχείο Galini Wellness Spa & Resort σας υπόσχεται άνεση και προσεγµένες υπηρεσίες. ∆ιαθέτει εστιατόριο µε µεσογειακή & διεθνή κουζίνα, µπαρ για καφέ και ποτό, αίθουσα για χαρτιά & bridge, µπουτίκ ρούχων.

Τιµή κατ' άτοµο µε δικό σας µέσο Ι.Χ. Ηµιδιατροφή µε ΡΕΒΕΓΙΟΝ ∆ίκλινο comfort ∆ίκλινο superior βουνό ∆ίκλινο superior θάλασσα 3ο άτοµο 3ο άτοµο έως 12 ετών 4ο άτοµο έως 6 ετών 4ο άτοµο 6 -12 ετών Μονόκλινο comfort Μονόκλινο superior βουνό Μονόκλινο superior θάλασσα

Χριστούγεννα & Νέο Έτος 23-26 ∆εκ. & 30 ∆εκ. - 2 Ιαν. 4 µέρες / 3 νύχτες 230 270 300 168 ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 115 355 379 439

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ & ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ* 2 µέρες / 1 νύχτα 56 60 68 45 ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 30 95 103 123

Οι ανωτέρω τιµές ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & ΝΕΟΥ ΕΤΟΥΣ είναι προσφορά και αφορούν έγκαιρες κρατήσεις που θα πραγµατοποιηθούν έως 10 ∆εκ. Από 11 ∆εκ. και µετά οι τιµές προσαυξάνονται κατά 15% περίπου. Ελεύθερη χρήση παιδότοπου, εσωτερικής πισίνας και ένα χαµάµ & µια σάουνα κατόπιν συνεννόησης µε το SPA * Για κρατήσεις 3 διαν/σεων και άνω στα Θεοφάνεια ή ενδιάµεσα, παρέχεται 10% έκπτωση από τις τιµές. Επιβάρυνση µεταφοράς Αθήνα- GALINI-Αθήνα 50€ κατ' άτοµο.


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

18:07

™ÂÏ›‰·14

°ÈÔÚÙÈÓ¤˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ Ì ÙÔ I.X. Û·˜ OPEINA (MÂÛÛËÓ›·, ¢ÂÏÊÔ›, AÚ¿¯ˆ‚·,

K·ÚÂÓ‹ÛÈ, M¤ÙÛÔ‚Ô)

AM¶E§IøNA OPEINH™ ME™™HNIA™

•ÂÓÒÓ·˜ EÔ¯¤˜

Kτισµένος πάνω στην πλαγιά του χωριού µε θέα γαλήνια, αποτελείται από 8 κτίρια µε συνολικά 22 δωµάτια (9 δίχωρα µε δυνατότητα φιλοξενίας 4 ατόµων και 13 µονόχωρα), αίθουσα πολλαπλών χρήσεων στην οποία, εκτός των άλλων, προβάλλονται καθηµερινά ελληνικές ταινίες, εστιατόριο, bar, χώρο υποδοχής, εξωτερικό κτιστό φούρνο, αίθουσα παιχνιδιών και µπιλιάρδου, µαγαζάκι µε παραδοσιακά τοπικά προϊόντα και βιβλιοθήκη. Τα δωµάτια, διαθέτουν, τζάκι, δορυφορική τηλεόραση, τηλέφωνο, ανεµιστήρα οροφής, στεγνωτήρα µαλλιών, πλήρες σετ µπάνιου. Tα δίχωρα, επιπλέον πλήρως εξοπλισµένη κουζίνα, τραπεζαρία και σαλόνι.

Tιµή κατ’ άτοµο Xριστούγεννα 3νυχ. Πρωτοχρονιά 3νυχ. Θεοφάνεια 6+7/1 2νυχ. 6-8/1 3νυχ. Xειµώνας Πα.+Σα. 1νυχ. Xειµώνας Kαθηµ. 1νυχ.

∆ίκλινο 239 205 118 188 70 48

Mε παραδοσιακό πρόγευµα µπουφέ 3ο άτ.* 3ο άτ. ως 12ετ.* Μονό ∆ιαµέρισµα** 175 60 398 615 145 60 345 565 83 20 173 314 132 40 273 488 49 20 100 174 34 ∆ΩΡΕΑΝ 73 140

* Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο, **Oι τιµές για το διαµέρισµα είναι συνολικές για 4 άτοµα ανεξαρτήτως ηλικίας. Eπιβάρυνση κατ’άτοµο (υποχρεωτική) για Pεβεγιόν 24&31/12, ενήλικες: 50€, παιδιά έως 12 ετών 25€

Amalia Delphi 4★★★★

¢E§ºOI

Amalia ∆ελφών Κατ’ άτοµο

∆ίκλινο

Χριστ.&Πρωτ. Xτισµένο επιβλητικά στην άκρη της πόλης των ∆ελφών, πάνω σε πλαγιά, σε αρµονία µε το θαυµάσιο τοπίο, είναι το πιο γνωστό σηµείο συνάντησης για τους λάτρεις του σκι και όχι µόνο. ∆ιαθέτει εστιατόριο, καφετέρια, καταστήµατα, σαλόνια και µεγάλες βεράντες, υπέροχους κήπους, εξωτερική πισίνα Θεοφάνεια και πάρκινγκ.

Anemolia Resort 4★★★★

KAP¶ENH™I

100 135 156 90 120

60 75 90 60 80

235 320 380 195 272

Τιµή δωµατίου ανά διαν/ση

∆ίκλινο

Standard MV Standard Front View Mini Suite

Mε µπουφέ πρόγευµα Tρίκλινο

132 156 232

170 202 300

3ο άτοµο ως 6 ετών: ∆ΩPEAN, επιβάρυνση ηµιδιατροφής: 20€ κατ’άτοµο, επιβάρυνση ρεβεγιόν: Aναµένεται.

°ÈÔÚÙÈÓ¤˜ ·ÚÔ¯¤˜

Club hotel & Spa Montana 5★★★★★ Lux Από τα πιο γνωστά ξενοδοχεία πολυτελείας της χώρας µας, βρίσκεται σε ύψωµα 1,5 χλµ. από το Καρπενήσι στο δρόµο προς το χιονοδροµικό, µε πανέµορφη παραδοσιακή αρχιτεκτονική και Club hotel & Spa Montana Πρόγευµα & Gala ρεβεγιόν διακόσµηση. ∆ιαθέτει 133 δωµάτια standard, superior και σοϋίΚατ’ άτοµο Xριστ/να & Πρωτ/νιά Θεοφάνεια & Eνδιάµεσες ηµ/νίες τες, όλα µε ιδιαίτερο λουτρό, τηλεόραση, mini bar, τηλέφωνο, θέρ3νύχτ. 4νύχτ. 2νύχτ. µανση. Μεγάλοι, πολυτελείς κοινόχρηστοι χώροι µε 3 εστιατόρια, ∆ίκλινο Superior 402 450 195 snack bar, σαλόνια µε τζάκια, αίθουσες παιχνιδιών, κατάστηµα 3ο άτοµο 145 190 80 δώρων, 2 θερµαινόµενες πισίνες (εσωτερική και εξωτερική), Mαιζονέτα 1180 1340 550 γυµναστήριο, σάουνα, τζακούζι. Υπερσύγχρονο κέντρο Health & Μονόκλινο 600 650 300 Spa µε χαµάµ, υδροθεραπείες, τζέτ, τούρκικο λουτρό, µασάζ κ.α. * H τιµή της Μαιζονέτας είναι συνολική για 4 άτοµα, ανεξαρτήτως ηλικίας. 1ο παιδί έως 10 ετών ∆ΩΡΕΑΝ σε δίκλινο δωµάτιο (επιβάρυνση µόνο 40€ Επίσης παιδική χαρά, κλειστό γήπεδο µπάσκετ - βόλλεϋ, συνεγια τη συµµετοχή του στο ΡΕΒΕΓΙΟΝ). δριακό κέντρο, µεγάλο κλειστό και υπαίθριο πάρκινγκ.

* ¶ÚfiÛıÂÙË ÎÏ›ÓË Û ‰›ÎÏÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ

175 245 290 125 165

APAXøBA

Στo πιο όµορφο σηµείο της κοσµοπολίτικης Αράχωβας, µε µοναδική θέα τις βουνοκορφές του Παρνασσού και την κοιλάδα των ∆ελφών, το ΑΝΕΜΟΛΙΑ αποτελεί ιδανικό ορµητήριο για αποδράσεις στη φύση, ταξιδιωτικές περιηγήσεις, αρχαιολογικές αναζητήσεις και µία τεράστια ποικιλία δραστηριοτήτων και σπόρ. ∆ιαθέτει 77 standard (61 δωµάτια και 16 σουίτες)και 26 superior (δωµάτια και σουίτες). Όλα τα δωµάτια είναι εξοπλισµένα µε κλιµατισµό, θερµοστάτη, τηλεόραση (στα superior δωµάτια και σουίτες επίπεδης οθόνης), τηλέφωνο, ψυγείο, χρηµατοκιβώτιο, ιδιαίτερο λουτρό ή ντους, µεγεθυντικό καθρέπτη µπάνιου, σετ µπάνιου, µπαλκόνι ή βεράντα. Τα superior δωµάτια και οι σουίτες έχουν παντόφλες και µπουρνούζια, ενώ όλες οι σουίτες επιπλέον προσφέρουν mini bar και τζάκι.Επίσης διαθέτει δυο (2) καθιστικά µε τζάκι, πρωινό σε µπουφέ, εστιατόριο µε εκλεκτή παραδοσιακή και διεθνή κουζίνα, µπαρ, εσωτερική θερµαινόµενη πισίνα µε υπέροχη θέα, γυµναστήριο, σάουνα, room service, χώρο στάθµευσης για 200 αυτοκίνητα.

14

2νύχ. 3νύχ. 4νύχ. 2νύχ. 3νύχ.

Hµιδ/φή µε ρεβεγιόν 3ο ατ* 3ο ως12* Mονό

MÔntana ñ ¶ÚˆÈÓfi

American Buffet

ñ ∂ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ¢Â›ÓÔ GALA Ì ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·

(24 & 31/12) ηψÛÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ñ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ È·Ó›ÛÙ· ÛÙÔ Valley View Bar ñ ¶·È‰ÈÎfi party ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÎÏfiÔ˘Ó ÛÙȘ 19:00 ( 24 & 31/12 ) ñ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÚÔ‚ÔÏ‹ DVD Ù·ÈÓÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·˜ Ê›ÏÔ˘˜. ñ ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓË ÈÛ›Ó· Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡: ™‡ÛÙËÌ· Jet (˘‰ÚÔÌ·Û¿˙), ÓÂÚÔÎÔ˘ÚÙ›Ó· Î·È Û‡ÛÙËÌ· ·ÓÙÈÛÙÚfiÊÔ˘ ÎÔχ̂ËÛ˘. ñ ∞›ıÔ˘Û· Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ñ ∫ÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ ñ ¶ÔÙfi


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

18:07

™ÂÏ›‰·15

OPE™

PO™º

E™ ¶ E°A§

M

IS AVAR‚Ú›Ô˘ 201100, ,

˘ 20 NÔÂÌ 26-28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô ˘ 2011, ›Ô 17-19 π·ÓÔ˘·Ú · 4. 14-16 ÛÙË ÛÂÏ›‰

Ξενοδοχείο υπερπολυτελείας στο Καρπενήσι, µε εντυπωσιακό περιβάλλον που αντανακλά ένα κλίµα άνεσης, ζεστασιάς και φιλοξενίας. Τα 43 υπερπολυτελή δωµάτιά του, όλα ευρύχωρα µε σύγχρονη επίπλωση, έχουν δορυφορική T.V, κλιµατισµό, σεσουάρ, safe, σιδερώστρα, 2 γραµµές τηλεφώνων, µουσική, µπαλκόνι ή βεράντα µε θέα, ιδιαίτερο λουτρό. Aκόµη διαθέτει γυµναστήριο, εσωτερική θερµαινόµενη πισίνα, jacuzzi, χαµάµ, σάουνα, Althea café, πιάνο µπαρ, αίθουσα ψυχαγωγίας, κοµµωτήριο, εστιατόριο Sivilla µε πανοραµική θέα, άνετο καθιστικό, πάρκινγκ κ.α. ∆πª∂™ ∫∞∆’ ∞∆√ª√ ™E ¢IK§INO XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· - ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿: M ÚfiÁÂ˘Ì· ÌÔ˘Ê¤ Î·È Gala Ú‚ÂÁÈfiÓ Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. £ÂÔÊ¿ÓÂÈ· & ÚfiÛıÂÙË Ó‡¯Ù· (Û fiÏË ÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ì¤¯ÚÈ Î·È 7 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘) Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹.

ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· - ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ £ÂÔÊ¿ÓÂÈ· HÌȉ/Ê‹ EÈϤÔÓ Ó‡¯Ù· HÌȉ/Ê‹

3 Ó‡¯Ù˜ 2 Ó‡¯Ù˜ 1 Ó‡¯Ù·

STANDARD

DELUXE

LOFT SUITE

SUITE

329 166 83

432 220 110

565 290 145

735 380 190

3Ô ‹ 4Ô ¿ÙÔÌÔ: ¢øPEAN ·ÓÂÍ·Úًو˜ ËÏÈΛ·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Standard (ÌfiÓÔ ‰›ÎÏÈÓ·)

Eπιπλέον παροχές AVARIS • Πρωινό από αµερικάνικoυ τύπου buffet. • Ποτό υποδοχής κατά την άφιξη. • Early checkin & late checkout κατόπιν διαθεσιµότητας. • ∆ωρεάν θυρίδα (safe) στο δωµάτιο. • Playroom για τα παιδιά. • ∆ωρεάν χρήση χαµάµ, σάουνας, γυµναστηρίου, υδροµασάζ, εσωτερικής θερµαινόµενης πισίνας

www.avarishotel.gr £¤ÛË ™ˆÙ‹Ú·, 36100 K·ÚÂÓ‹ÛÈ

Kassaros Hotel Metsovo Η απόλυτη επιλογή για διαµονή στο υπέροχο Μέτσοβο! Μόλις 50 µέτρα από την κεντρική πλατεία του χωριού, ανακατασκευάστηκε πλήρως (Μάρτιος 2010) παντρεύοντας αρµονικά το παραδοσιακό Μετσοβίτικο στυλ µε όλες τις σύγχρονες πολυτελείς ανέσεις. Κουκλίστικες όψεις, µε πέτρινα χαρακτηριστικά, ξύλο και εξαιρετική διακόσµηση. ∆ιαθέτει 26 ονειρεµένα δωµάτια από τα οποία τα 7 είναι σοφίτες και τα 3 σουίτες, µε µαγευτική θέα στη χιονισµένη οροσειρά της Πίνδου (τα περισσότερα) ή τις γειτονιές του Μετσόβου. Όλα µε φινέτσα, διακοσµηµένες οροφές, χειροποίητα χαλιά, περίτεχνες λεπτοµέρειες και σκαλίσµατα, συστήµατα ύπνου Cocomat, θέρµανση/κλιµατισµό, στεγνωτήρα µαλλιών, τηλέφωνο, mini-bar, παντόφλες δωµατίου, µπουρνούζια, µπάνιο µε στήλη υδροµασάζ, safe, δορυφορική τηλεόραση 32'', µπαλκόνι. Ορισµένα διαθέτουν και τζάκι (ενεργειακό).

Tιµή Kατ’άτοµο ∆ίκλινο 3o άτοµο Mονόκλινο

Mε µπουφέ πρόγευµα Xριστ/να & Nέο Έτος Θεοφάνεια 4 νύχτες 3 νύχτες

297 120 475

222 90 356

Το καθιστικό του ξενοδοχείου υπέροχο, µε ξυλόγλυπτο ταβάνι, ζεστό ξύλινο µπαρ και τζάκι ενώ η φιλόξενη αίθουσα πρωινού εντυπωσιακά διακοσµηµένη µε παλιές επιτραπέζιες φωτογραφίες του Μετσόβου και γευστικά τοπικά προϊόντα.

Στις παροχές περιλαµβάνονται: ∆ωρεάν πρόσβαση στη σάουνα, την καµπίνα ατµόλουτρου και στο τζακούζι. Σε όλους τους χώρους του, διατίθεται και δωρεάν Wi-Fi. Επίσης, από τη ρεσεψιόν µπορείτε να ενοικιάσετε εξοπλισµό σκι και snowmobiles για τα χειµερινά σας σπορ στα χιονοδροµικά κέντρα του Μετσόβου και της Βασιλίτσας.

15


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

18:07

™ÂÏ›‰·16

5 ̤Ú˜

Gala •¿Óı˘ - £Ú¿ÎË

∆Ú¤ÓÔ ¡¤ÛÙÔ˘ - ¶ÔÌ·ÎÔ¯ÒÚÈ· - µÈÛÙˆÓ›‰· - ¶fiÚÙÔ §¿ÁÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË ∫ÔÌÔÙËÓ‹ - ∫·‚¿Ï· - ¢¤ÏÙ· Œ‚ÚÔ˘ - º¤ÚÚ˜

•¿ÓıË

Ξάνθη µια πόλη µοναδική στον Ελλαδικό χώρο σε έκταση, µε απαράµιλλη γραφικότητα και αρχιτεκτονική ποικιλία, κτισµένη από το 1830. Εκτός από τα αξιοθέατα της, αποτελεί και ιδανικό τόπο εξόρµησης για το µαγευτικό παραποτάµιο δάσος του Νέστου, τη λίµνη της Βιστωνίδας, το γραφικό ψαροχώρι του Πόρτο Λάγος, τους εντυπωσιακούς υδροβιότοπους του Έβρου.

ZΞενοδοχείο Palace5 αστέρων Hotelµε★★★★★ Lux περιβάλλον υψηλής αισθητικής στην είσοδο της πόλης της Ξάνθης και σε απόσταση περιπάτου από το κέντρο. Τα δωµάτια όλα επιπλωµένα µε λεπτό γούστο, παρέχουν όλες τις ανέσεις, mini bar, τηλεόραση, θέρµανση/κλιµατισµό, στεγνωτήρα µαλλιών, ραδιόφωνο, room service. ∆ιαθέτει: Ευρύχωρο λόµπυ µε µπαρ και πολυτελή σαλόνια για στιγµές χαλάρωσης. Το εστιατόριο L' Etoile µε υπέροχο περιβάλλον και µε έξοχες ελληνικές και γαλλικές σπεσιαλιτέ. Παιδική αίθουσα Donald για την ψυχαγωγία των µικρών µας φίλων. Γυµναστήριο πλήρως εξοπλισµένο µε σύγχρονα όργανα και σάουνα. Το καζίνο Ξάνθης σε απόσταση 1χλµ. από το ξεν/χείο για να δοκιµάσετε τη τύχη σας!

...‰ÚfiÌÔÈ ÁÈÔÚÙÈÓÔ›, ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÌÂÙ¿ÍÈ ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: 23 & 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 5 ̤Ú˜ Πρόγραµµα εκδροµής: 1η µέρα: Αθήνα - Ξάνθη. Αναχώρηση στις 06:30 από Αθήνα για την πόλη της Ξάνθης µε ενδιάµεσες στάσεις. Άφιξη το βράδυ στο ξενοδοχείο Z PALACE (5★★★★★Lux), τακτοποίηση και δείπνο µπουφέ. 2η µέρα: Τρένο Νέστου - ∆ράµα - Καβάλα - Ρεβεγιόν! Πρόγευµα µπουφές και αναχώρηση 08:30 για επίσκεψη στην παλιά πόλη της Ξάνθης. Στις 10:00 περίπου, αναχωρούµε µε το τρένο της γραµµής που κυλά δίπλα στο Νέστο σε µία µαγευτική διαδροµή µέσα στα Θρακικά Τέµπη µε προορισµό τη ∆ράµα. Επίσκεψη στο όµορφο πάρκο της πόλης µε τις µικρές λιµνούλες και την υπέροχη Ονειρούπολη που έχει την τιµητική της αυτές τις ηµέρες από µικρούς και µεγάλους, µε πλήθος παιχνίδια, εκδηλώσεις, µοναδική γιορτινή ατµόσφαι-

ρα και στολισµό. Συνεχίζουµε για περίπατο στην πανέµορφη παραλιακή της Καβάλας. Επιστροφή νωρίς το απόγευµα στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Το βράδυ, Gala δείπνο-ρεβεγιόν µε διασκέδαση, µουσική από D.J., χορό! 3η µέρα: Μονή Καλαµιώτισσας - Ποµακοχώρια - Βιστωνίδα Πόρτο Λάγος - Ξάνθη. Χρόνια Πολλά! Πλούσιο πρόγευµα απο γιορτινό µπουφέ και 09:30 αναχώρηση για επίσκεψη-προσκύνηµα στην Ιερά Μονή της Παναγιάς της Καλαµιώτισσας, επιβλητικά χτισµένη σε ονειρικό τοπίο µε µοναδική θέα πάνω από τον ποταµό Κόσινθο. Συνεχίζουµε στις µοναδικές εικόνες των παραδοσιακών χωριών των Ποµάκων Εχίνο και Σµίνθη και ακολουθεί µια µαγευτική διαδροµή στη λίµνη της Βιστωνίδας για επίσκεψη στο γραφικό Πόρτο Λάγος µε το εκκλησάκι του Αγ.Νικολάου. Χρόνος για γεύµα και η µέρα µας θα κλείσει ιδανικά µε περίπατο στη µαγική ατµόσφαιρα που προσφέρει απλόχερα η ολοστόλιστη παλιά πόλη της Ξάνθης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας και δείπνο µπουφές.

Grand Hotel Egnatia ★★★★★ De Luxe

AÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË

Σε καταπράσινη έκταση πευκοδάσους, πάνω στη θάλασσα και σε απόσταση αναπνοής από το κέντρο. Τα πολυτελή δωµάτια διαθέτουν θέα στο Θρακικό πέλαγος, κλιµατισµό, δορυφορική T.V., mini bar, safe, 2πλα τηλέφωνα, µαρµάρινο µπάνιο, στεγνωτήρα µαλλιών, µουσική, µπαλκόνι ή βεράντα, room service. Aκόµα διαθέτει, εστιατόριο, κεντρικό µπαρ, µεγάλα πολυτελή σαλόνια. Χαλαρώστε και αναζωογονηθείτε στο ΕLIXIR FITNESS CLUB, µε Spa, εσωτερική πισίνα, γυµναστήριο, σάουνα, jacuzzi, χαµάµ. ∆ιαµονή επιπέδου σε ένα περιβάλλον µοναδικό!

4η µέρα: ∆έλτα Έβρου - Φέρρες - Αλεξανδρούπολη Κοµοτηνή. Πρόγευµα µπουφές και πρωϊνή αναχώρηση για τις Φέρρες οπου αρχίζει η φανταστική παραποτάµια και παραµεθόρια διαδροµή στο ∆ του Έβρου. Ενηµέρωση στο κέντρο πληροφόρησης του Υδροβιότοπου που είναι ένας από τους σηµαντικότερους της Μεσογείου και προσκύνηµα στην βυζαντινή Παναγία Κοσµοσωτήρα. Επόµενοι σταθµοί µας, η γραφική παραλιακή της Αλεξανδρούπολης µε τον Φάρο και η παλαιά πόλη της Κοµοτηνής, µε τα ξύλινα ισόγεια καταστήµατα, τα στενά δαιδαλώδη δροµάκια και τα χαµηλά πέτρινα κτίσµατα. Επιστροφή στην Ξάνθη νωρίς το βράδυ. ∆είπνο µπουφέ στο ξενοδοχείο. 5η µέρα: Ξάνθη - Αθήνα. Πρόγευµα µπουφές. Αποχαιρετούµε την όµορφη Θράκη µε τις οµορφότερες αναµνήσεις. Άφιξη στην Αθήνα το βράδυ.

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ñ Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν. ñ ∆ιαµονή στο Z Palace 5★★★★★ Lux. ñ Πρόγευµα µπουφές καθηµερινά. ñ ∆είπνο µπουφέ κάθε βράδυ (ηµιδιατροφή). ñ Gala δείπνα-Ρεβεγιόν 24 και 31 ∆εκ. µε D.J, χορό, τραγούδι (στη θέση της ηµιδιατροφής της ηµέρας). ñ Χρήση της σάουνας και του γυµναστηρίου. ñ ∆ιόδια αυτοκινητοδρόµων. ñ Αρχηγός /συνοδός. ñ Ταξιδιωτική ασφάλεια Generali Hellas στους εκδροµείς µε πούλµαν ως 75 ετών. ñ Φ.Π.Α.

Ζ Palace Egnatia ηµιδιατροφή µε ρεβεγιόν 5µέρες / 4νύχτες ∆ίκλινο 3ο άτοµο* 3ο/4ο ως 10ετ. Mονό 235 80 ∆ΩPEAN 375

16

* Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο

µε το Ι.Χ σας

Hµιδ/φή µε ρεβεγιόν 3νύχτες ∆ίκλινο κατ’άτοµο 219 3ο άτοµο * 210 3ο άτοµο ως 10 ετ.* 65 Mονόκλινο 285 * Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο

4νύχτες 269 243 65 345

µε πούλµαν 5µέρες 359 339 150 435


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

18:07

™ÂÏ›‰·17

∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ : 23, 24, 30 & 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, 4 & 5 ̤Ú˜

∆∑√Àª∂ƒ∫∞ - (∞°π√π ™∞ƒ∞¡∆∞) °È¿ÓÓÂÓ· - ¶Ú¤‚Â˙· - ÀÁÚfiÙÔÔ˜ ƒÔ‰È¿˜ ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ:

ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·: 23 & 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 5 & 4 ̤Ú˜ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿: 30 & 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 5 & 4 ̤Ú˜

°È¿ÓÓÂÓ· - ∫fiÓÈÙÛ· - ¶¿ÚÁ· - ª¤ÙÛÔ‚Ô - ¡ÂÎÚÔÌ·ÓÙÂ›Ô - ªÔÓ‹ °ËÚÔÌÂÚ›Ô˘ - ºÈÏÈ¿Ù˜

1η µέρα: Αθήνα - Άρτα - Πρέβεζα. Αναχώρηση από Αθήνα ώρα 07:00 για την νησιωτική Πρέβεζα. Άφιξη και τακτοποίηση στο PREVEZA BEACH ( Β' ∆ιακ. Κατ.) στην παραλία της Καστροσυκιάς Πρεβέζης. Μπουφέ δείπνο. 2η µέρα: Τζουµέρκα - Σπήλαιο Ανεµότρυπας. Μπουφέ πρόγευµα και διαµέσου ορεινής διαδροµής, φθάνουµε στα γραφικά Άγναντα (καιρού επιτρέποντος). Κατόπιν, επίσκεψη στο εκπληκτικό Σπήλαιο της Ανεµότρυπας (έξοδα ατοµικά), µε τα τρία επίπεδα και τον ποταµό που φαίνεται στο τέλος του τουριστικού του µονοπατιού, λίγο πριν δηµιουργήσει ένα καταρράκτη 2 µέτρων, 10 µέτρα χαµηλότερα από το µονοπάτι. Σε πολύ µικρή απόσταση, βρίσκονται τα ξακουστά Πράµαντα, η καρδιά της περιοχής, µε γνήσια Ηπειρώτικη αρχιτεκτονική. Επιστροφή και το βράδυ Εορταστικό δείπνο / Ρεβεγιόν µε ζωντανή µουσική, γλέντι, χορό και τραγούδι ως αργά! 3η µέρα: Γιάννενα. Χρόνια Πολλά! Αναχωρούµε για την πόλη των Ιωαννίνων και επίσκεψη στο Μουσείο Π. Βρέλλη (έξοδα ατοµικά) µε τα κέρινα οµοιώµατα. ∆ιασχίζοντας την πόλη θα φτάσουµε µέχρι το Μώλο από όπου θα επιβιβαστούµε στα βαρκάκια (έξοδα ατοµικά) για το νησάκι της Κυρά - Φροσύνης µε το σπίτι/µουσείο του Αλή Πασά. Χρόνος για βόλτα στα γραφικά σοκάκια. Για όσους δεν ακολουθήσουν, προτείνουµε επίσκεψη στο κάστρο που κτίστηκε στα χρόνια του Βυζαντινού αυτοκράτορα Ιουστινιανού και επί Αλή Πασά ήταν το διοικητικό κέντρο όλης της περιφέρειας. Το απόγευµα επιστροφή και µπουφέ δείπνο. 4η µέρα: Άγιοι Σαράντα (προαιρετική εκδροµή) ή Νεκροµαντείο - Πάργα. Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για µία πολύ ιδιαίτερη και ξεχωριστή εκδροµή. ∆ιασχίζοντας το Νοµό Θεσπρωτίας θα φτάσουµε µέχρι τον Συνοριακό Σταθµό Μαυροµατίου στον ∆ήµο Σαγιάδας. Αποβίβαση, έλεγχος διαβατηρίων ή νέων ταυτοτήτων και επιβίβαση σε τοπικά πούλµαν, συνοδεία ξεναγού. Θα διασχίσουµε µε το πούλµαν ένα πολύ µικρό κοµµάτι της λιµνοθάλασσας πάνω σε πλωτή «γέφυρα». Επίσκεψη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του Βουθρωτού και θα συνεχίσουµε για την παραλιακή πόλη των Αγίων Σαράντα. Επίσκεψη στον χώρο του πανοράµατος πάνω από την πόλη, ένα βυζαντινό κάστρο µε εκπληκτική θέα προς Κέρκυρα, Ιόνιο, τη λίµνη Βουθρωτού και τα περίφηµα ∆ιαπόντια νησιά. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη µε τα δεκάδες καταστήµατα για καφέ, περίπατο ή φαγητό. Το απόγευµα επιστροφή στα σύνορα, αποβίβαση, επιβίβαση στο Ελληνικό πούλµαν µας και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Μπουφέ δείπνο. 5η µέρα: Υγρότοπος Ροδιάς - Αθήνα. Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για τον Υγρότοπο της Ροδιάς στον Αµβρακικό Κόλπο. Θα επισκεφτούµε το Κέντρο Ενηµέρωσης και το Μουσείο του (έξοδα ατοµικά). Εδώ σταθµεύουν και αναπαράγονται περίπου 250 είδη πουλιών, διαχειµάζει ο µεγαλύτερος πληθυσµός υδρόβιων πουλιών στην Ελλάδα (περίπου 100.000), ενώ συναντάται η τρίτη σε µέγεθος αποικία αργυροπελεκάνων στην Ευρώπη. Καιρού επιτρέποντος, µε το πούλµαν θα φτάσουµε στο Λόφο της Αγ. Αικατερίνης, όπου µε κυάλια και τηλεσκόπια θα παρατηρήσουµε από ψηλά τον υγρότοπο και τα πουλιά. Επιστρέφουµε στην Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις.

Περιλαµβάνονται: ñ Μεταφορές, εκδροµές περιηγήσεις µε πολυτελές πούλµαν. ñ ∆ιαµονή στο ανακαινισµένο PREVEZA BEACH (Β' ∆ιακ. Κατ.) στην παραλία της Καστροσυκιάς Πρεβέζης. ñ Πρόγευµα µπουφές καθηµερινά. ñ ∆είπνο µπουφέ κάθε βράδυ (ηµιδιατροφή). ñ Ρεβεγιόν µε συνοδεία ζωντανής µουσικής και γλέντι στις 24 & 31 ∆εκεµβρίου (µέρος της ηµιδιατροφής). ñ ∆ιόδια αυτοκινητοδρόµων. ñ Αρχηγός / Συνοδός. ñ Ταξιδιωτική ασφάλεια Generali Hellas στους εκδροµείς µε πούλµαν ως 75 ετών. ñ Φ.Π.Α. Σηµείωση: Α) Στην 4ήµερη εκδροµή δεν περιλαµβάνεται η επίσκεψη στα Γιάννενα. Β) Για την είσοδο στην Αλβανία, απαιτείται διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου. Το κόστος της προαιρετικής εκδροµής στους Αγίους Σαράντα είναι € 30 κατ' άτοµο και για την πραγµατοποίησή της, θα πρέπει να υπάρχει συµµετοχή τουλάχιστον 25 ατόµων. Στην τιµή περιλαµβάνεται το κόστος της µεταφοράς από τοπικό πούλµαν της γειτονικής χώρας εντός των συνόρων της, ο ξεναγός και το εισιτήριο εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο του Βουθρωτού.

Τιµή κατ’ άτοµο ηµιδιατροφή µε Ρεβεγιόν ∆ίκλινο 3ο άτοµο 3ο /4o έως 12 ετ. Μονόκλινο

µε πούλµαν 4µέρες 215 185 90 260

5µέρες 259 219 110 320

°ÈÔÚÙ¤˜ ÛÙ· ∫ÔÛÌÔÔÏ›ÙÈη ™Àµ√∆∞... Ù· ºÈfiÚ‰ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜

µε το Ι.Χ σας 3νύχτες 109 85 ∆ΩPEAN 139

4ο άτοµο σε κουκέτα. Eπιβάρυνση για θέα θάλασσα: 5€ κατ’άτοµο τη νύχτα.

4νύχτες 139 105 ∆ΩPEAN 185

Πρόγραµµα εκδροµής: 1η µέρα: Αθήνα - Σύβοτα Αναχώρηση από Αθήνα 07:30, µέσω της γέφυρας του Ρίο και Άρτας µε το θρυλικό γεφύρι πάνω από τον ποταµό Άραχθο. Άφιξη στα κοσµοπολίτικα Σύβοτα Θεσπρωτίας, εκεί που βουνό και θάλασσα βρίσκονται σε απόλυτη αρµονία. Τακτοποίηση στο πολυτελέστατο SIVOTA DIAMOND Spa Resort ( 5★★★★★ Deluxe ), χτισµένο αµφιθεατρικά σε ένα καταπράσινο λόφο. Μπουφέ δείπνο. 2η µέρα: Νεκροµαντείο - Πάργα Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και επίσκεψη σε έναν από τους πιο σηµαντικούς αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής, το Νεκροµαντείο. Το µεσηµεράκι θα µας βρει στην Πάργα, µε θέα το νησάκι απέναντι και τον όµορφο παραθαλάσσιο δρόµο µε τις καφετέριες και τις ταβέρνες. Το απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ δείπνο / GALA µε πλούσια εδέσµατα και διασκέδαση µε συνοδεία ζωντανής µουσικής από ορχήστρα στο Ballroom του ξενοδοχείου. 3η µέρα: Καλπάκι - Κόνιτσα - Γιάννενα Πλούσιο πρόγευµα. Μέσω Νέας Εγνατίας Οδού, αναχωρούµε για το Νοµό των Ιωαννίνων. Ξεκινάµε από το ξακουστό Καλπάκι, όπου θα επισκεφτούµε το πολεµικό µουσείο, θα ενηµερωθούµε µε προβολή σλάιντς για την βαριά ιστορία της περιοχής, στο ΟΧΙ του 1940 και θα θαυµάσουµε τα µοναδικά εκθέµατα. Από εκεί στην αµφιθεατρική Κόνιτσα για περίπατο στα καλντερίµια της, στην πλακόστρωτη πλατεία και το πέτρινο γεφύρι της. Το µεσηµέρι θα κατευθυνθούµε στην πανέµορφη πόλη των Ιωαννίνων και ελεύθερος χρόνος για επίσκεψη στην καστροπολιτεία, περίπατο στον Μώλο και την πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και το βράδυ µπουφέ δείπνο. 4η µέρα: Μονή Γηροµερίου - Φιλιάτες - Σαγιάδα Μπουφέ πρόγευµα και επίσκεψη στη Μονή Γηροµερίου, η οποία βρίσκεται στις πλαγιές του όρους Φαρµακοβούνι. Συνεχίζουµε διασχίζουµε το χωριό Φιλιάτες, εµπορικό κέντρο της περιοχής, χτισµένο πάνω σε λόφο γεµάτο µε πεύκα. Καιρού επιτρέποντος, θα καταλήξουµε στη Σαγιάδα στο ∆έλτα του ποταµού Καλαµά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απολαύστε τις ∆ΩΡΕΑΝ παροχές όπως γυµναστήριο, εσωτερική θερµαινόµενη πισίνα, υδροµασάζ, σάουνα και χαµάµ. Το βράδυ µπουφέ δείπνο. 5η µέρα: Μέτσοβο (µέσω Νέας Εγνατίας Οδού ) - Αθήνα: Πλούσιο πρόγευµα και ξεκινάµε µέσω εξαιρετικής διαδροµής της Νέας Εγνατίας Οδού, για το γραφικό Μέτσοβο που κρατά ακόµα γερά την αρχιτεκτονική του και την παράδοση. Ξεκινώντας από την πλατεία µε τον τεράστιο πλάτανο, θα επισκεφθούµε την εκκλησία της Αγίας Παρασκευής µε τα µοναδικά ξυλόγλυπτα και από εκεί στην Πινακοθήκη Τοσίτσα. Μια βόλτα στα µαγαζιά µε τα ξυλόγλυπτα, τα υφαντά, τα τυριά και τα άλλα παραδοσιακά προϊόντα και βέβαια µην παραλείψετε να δοκιµάσετε τις τοπικές σπεσιαλιτέ συνοδευόµενες από ντόπιο κρασί. Επιστροφή στην Αθήνα µέσω Καλαµπάκας, ∆οµοκού. Σηµείωση : Στην 4ήµερη εκδροµή δεν περιλαµβάνεται η µέρα Μονή Γηροµερίου - Φιλιάτες - Σαγιάδα και µόνο για την 4ήµερη µε αναχώρηση 24 ∆εκ. δεν περιλαµβάνεται η µέρα Νεκροµαντείο - Πάργα.

Περιλαµβάνονται: ñ Μεταφορές - εκδροµές του προγράµµατος µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν ñ ∆ιαµονή στο ολο-

καίνουριο, πολυτελέστατο ξενοδοχείο SIVOTA DIAMOND Spa Resort (5★★★★★ Deluxe) στα Σύβοτα Θεσπρωτίας ñ Μπουφέ πρόγευµα και µπουφέ δείπνο καθηµερινά (ηµιδιατροφή) ñ Εορταστικό δείπνο / GALA µε ζωντανή µουσική στο Ballroom στις 24 & 31 ∆εκ, στην θέση της ηµιδιατροφής της ηµέρας ñ ∆ΩΡΕΑΝ χρήση του γυµναστηρίου, εσωτερικής θερµαινόµενης πισίνας, υδροµασάζ, χαµάµ και Σάουνας ñ Αρχηγός /Συνοδός o Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδροµείς µε πούλµαν έως 75 ετών ñ Φ.Π.Α.

µε πούλµαν

Τιµή κατ’ άτοµο ηµιδιατροφή µε Ρεβεγιόν ∆ίκλινο 3ο άτοµο 3ο άτοµο έως 12 ετ. 4ο άτοµο έως 12 ετ. Μονόκλινο

4µέρες 280 220 120 120 335

* Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο

5µέρες 325 250 135 135 395

µε το Ι.Χ σας 3νύχτες 210 150 20 20 265

4νύχτες 240 165 20 20 310

17


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

18:07

™ÂÏ›‰·18

Το νέο Deluxe GRAND SERAI CONGRESS & SPA HOTEL βρίσκεται στην καρδιά των Ιωαννίνων, είναι χτισµένο σε µία έκταση 13 στρεµµάτων και έρχεται να προσφέρει στους επισκέπτες του µια νέα αντίληψη στην έννοια της Φιλοξενίας. Ο µοναδικός συνδυασµός της παραδοσιακής διακόσµησης της περιοχής µε ανατολίτικα στοιχεία, η διάχυτη πολυτέλεια και οι υψηλές παροχές δίνουν την αίσθηση ενός αληθινού παλατιού. Τα 172 υπέροχα διακοσµηµένα δωµάτια, παραδοσιακά χαγιάτια και πολυτελείς σουίτες καθώς και οι υψηλού επιπέδου ανέσεις είναι σε θέση να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Οι 9 πολυ - λειτουργικές αίθουσες υψηλής αισθητικής, ο άρτιος τεχνολογικός εξοπλισµός καθώς και το έµπειρο προσωπικό µας, εγγυώνται ότι κάθε επαγγελµατική ή κοινωνική εκδήλωση, θα µετατραπεί από µία απλή διοργάνωση σ' ένα πραγµατικά επιτυχηµένο γεγονός. Στο νέο GRAND SERAI SPA, απολαύστε ένα ολοκληρωµένο κόσµο φροντίδας, περιποίησης και χαλάρωσης. Αφεθείτε στα χέρια του ειδικευµένου προσωπικού, σε φροντίδες µε τα εξαιρετικής ποιότητας καλλυντικά Elemis & Hauslauer και ανακαλύψτε την απόλυτη αρµονία σώµατος και πνεύµατος, την πηγή της πραγµατικής υγείας, οµορφιάς και ευεξίας. Tιµή κατ’ άτοµο µε ηµιδ/φή & ρεβεγιόν 4 µέρ./3 νυχτ. 5 µέρ./4 νυχτ. ∆ίκλινο standard 370 416 ∆ίκλινο executive 395 445 3ο άτοµο 210 260 3ο & 4ο άτ. εώς 6 ετών ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 3ο & 4ο άτ. 7-12 ετών 145 189 Μονόκλινο standard 505 595 Μονόκλινο executive 547 655 Οι ανωτέρω τιµές αφορούν έγκαιρες κρατήσεις έως 10 ∆εκ. Από 11 ∆εκ. και µετά προσαυξάνονται 10% περίπου. *Ζητήστε τις ειδικές προσφορές για τα πακέτα Spa.


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

20:28

™ÂÏ›‰·19

Ú˜ 4&5∞ӷ̯ˆ¤Ú‹ÛÂÎȘÌ: ‚Ú›Ô˘

(4&5)

24 ¢Â ÂÌ‚Ú›Ô˘ (4&5) ÂÎ ·: 23 & ÃÚÈÛ/Ó ¿: 30 & 31 ¢ ˘·Ú›Ô˘ (4ËÌ.) È Ó / Ó Ù · π ˆ Ú 6 Ô ¶ ÓÂÈ·: 0 £ÂÔÊ¿

°π∞¡¡∂¡∞ - ∑·ÁÔÚÔ¯ÒÚÈ·

°È¿ÓÓÂÓ· - ªÔÓÔ‰¤Ó‰ÚÈ - µ›ÎÔ˜ - ª¤ÙÛÔ‚Ô - ªÔ˘ÛÂ›Ô µÚ¤ÏÏË ∫fiÓÈÙÛ· ªÔÓ‹ ªÔÏ˘‚‰ÔÛΤ·ÛÙ˘ - ∫·Ï¿ÎÈ - ∫‹ÔÈ - ™‹Ï·ÈÔ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉÚÔÌ‹˜: 1η µέρα: Αθήνα - Γιάννενα. Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:15. Μέσω Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου, Αµφιλοχίας και Άρτας, φτάνουµε στα Γιάννενα. Φώτα, πολύχρωµες βιτρίνες και ζεστοί άνθρωποι, οι εικόνες που αντικρίζουµε. Άφιξη και τακτοποίηση στο πολυτελέστατο ΕPIRUS PALACE (5★★★★★ Deluxe) που µας υποδέχεται γιορτινά στολισµένο. Ακολουθεί πλούσιο δείπνο. 2η µέρα: Μουσείο Βρέλλη - Σπήλαιο Περάµατος - Νησί - Ρεβεγιόν. Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και η µέρα ξεκινά µε επίσκεψη στο Μουσείο Π. Βρέλλη µε τα περίφηµα κέρινα οµοιώµατα. Στην συνέχεια θα αναχωρήσουµε για το Σπήλαιο Περάµατος 1.100 µέτρων µε σταλακτίτες και σταλαγµίτες. Ανακαλύφθηκε τυχαία το 1940 κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσµίου Πολέµου καθώς οι κάτοικοι του χωριού προσπαθούσαν να βρουν καταφύγιο από τους βοµβαρδισµούς. Είναι το πρώτο σπήλαιο στην Ελλάδα που αξιοποιήθηκε τουριστικά, αλλά και αυτό που παραµένει πρώτο

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ñ Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές πούλµαν. ñ ∆ιαµονή στο υπερπολυτελές EPIRUS PALACE (5★★★★★ Deluxe). ñ Πλούσιο πρόγευµα µπουφές καθηµερινά. ñ ∆είπνο κάθε βράδυ (ήτοι ηµιδιατροφή). ñ Ρεβεγιόν 24 και 31 ∆εκεµβρίου µε γλέντι (µέρος της ηµιδιατροφής). ñ ∆ιόδια αυτοκινητοδρόµων και γέφυρας Ρίο-Αντίριο. ñ Αρχηγός/συνοδός. ñ Ταξιδιωτική ασφάλεια Generali Hellas στους εκδροµείς µε πούλµαν ως 75 ετών. ñ Φ.Π.Α. Σηµειώσεις: ñ ∆εν περιλαµβάνονται εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. ñ Στην 4ήµερη εκδροµή δεν περιλαµβάνεται η επίσκεψη στο Καλπάκι - Μονή Μολυβδοσκέπαστης - Κόνιτσα. Συνοπτικό πρόγραµµα 4ήµερης εκδροµής Θεοφανείων: 1. Αθήνα- Μουσείο Βρέλλη - Γιάννενα (ώρα αναχώρησης 07:00). 2. Κήποι - Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου. 3. Καλπάκι - Κόνιτσα - Νησί. 4. Μέτσοβο - Αθήνα.

στις εντυπώσεις, είναι το µέγεθος και η σπανιότητά του. Τελευταί- µε το πολεµικό µουσείο, θα ενηµερωθούµε µε προβολή σλάιντς για ος προορισµός της µέρας µας, η πόλη των Ιωαννίνων, µε την Λίµνη την βαριά ιστορία της περιοχής, στο ΟΧΙ του 1940 και θα θαυµάΠαµβώτιδα. Από τον µόλο θα περάσουµε απέναντι µε βαρκάκια σουµε τα µοναδικά εκθέµατα. Η υπέροχη Μονή Μολυβδοσκέπαστης, στο νησάκι. Σήµερα είναι ένας γραφικότατος οικισµός µε περίπου ακοίµητος φρουρός της Ορθοδοξίας, είναι η επόµενή µας στάση, σε εκατό οικογένειες. Στο νησί βρίσκεται το σπίτι/µουσείο του Αλή κοντινή απόσταση από την ένωση του Βοϊδοµάτη και του Αωού, Πασά όπου θα δούµε τον οντά µε τις τρύπες των πυροβόλων δίπλα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Χτίστηκε το 670 µ.Χ., η οποία όπλων που σκότωσαν τον Αλή. Χρόνος για βόλτα στα γραφικά σκεπάστηκε από µολυβένιες πλάκες. Από εκεί στην αµφιθεατρική σοκάκια. Για όσους δεν ακολουθήσουν, προτείνουµε επίσκεψη Κόνιτσα, η οποία σκαρφαλωµένη στην πλαγιά του λόφου κάτω από στο κάστρο που κτίστηκε στα χρόνια του Βυζαντινού αυτοκράτο- το βουνό Τραπεζίτσα και δίπλα στον Αώο ποταµό, σφύζει από ζωή ρα Ιουστινιανού, το οποίο την εποχή του Αλή Πασά ήταν το διοι- και οµορφιά. Ελεύθερος χρόνος για καφέ, φαγητό και περίπατο στα κητικό κέντρο όλης της περιφέρειας των Ιωαννίνων. Στο χώρο του καλντερίµια της, στην πλακόστρωτη πλατεία της, τα Αρχοντικά της θα θαυµάσετε το Σουφαρί Σεράι, την ιππική σχολή του Αλή Πασά, και το πέτρινο γεφύρι της. ∆είπνο στο ξενοδοχείο. το Τζαµί Ασλάν - σήµερα Εθνογραφικό µουσείο - τα µαγειρεία 5η µέρα: Μέτσοβο (µέσω Νέας Εγνατίας Οδού) - Αθήνα. στην ακρόπολη του Ιτς Καλέ και το Βυζαντινό µουσείο. Επιστροφή Πλούσιο πρόγευµα και ξεκινάµε για το γραφικό Μέτσοβο, µέσω στο ξενοδοχείο και ακολουθεί ένα µεγαλοπρεπές Εορταστικό ∆εί- εξαιρετικής διαδροµής της Νέας Εγνατίας Οδού, που κρατά πνο / Ρεβεγιόν. Πλούσια εδέσµατα, τραγούδι και χορός! ακόµα γερά την αρχιτεκτονική του και την παράδοση. Ξεκινώντας από την πλατεία µε τον τεράστιο πλάτανο, θα επισκεφθούµε την 3η µέρα: Κήποι - Μονοδένδρι - Χαράδρα Βίκου. Χρόνια πολλά! Χαµόγελα και ευχές συνοδεύουν το πρωινό µας εκκλησία της Αγίας Παρασκευής µε τα µοναδικά ξυλόγλυπτα και και ξεκινάµε για τους Κήπους (ή Μπάγια Ζαγορίου) µε τα περίφη- από εκεί στην Πινακοθήκη Τοσίτσα. Μια βόλτα στα µαγαζιά µε µα αρχοντικά χτισµένα από τεχνίτες της πέτρας. Επίσκεψη στο τα ξυλόγλυπτα, τα υφαντά, τα τυριά και τα άλλα παραδοσιακά Λαογραφικό Μουσείο Αγαπίου Τόλη (ιδιωτική συλλογή) δηµιούρ- προϊόντα της περιοχής και βέβαια µην παραλείψετε να δοκιµάγηµα της αγάπης του για τον τόπο και τις παραδόσεις. Μπάγια σετε τις τοπικές σπεσιαλιτέ συνοδευόµενες από ντόπιο κρασί. (σλάβικη λέξη) σηµαίνει «λουτρό» και ανταποκρίνεται στο εντυ- Επιστροφή στην Αθήνα µέσω Καλαµπάκας, ∆οµοκού. πωσιακό περιβάλλον µε τις οβίρες που δηµιουργούν Xριστούγεννα Νέο Έτος Θεοφάνεια τα ποτάµια γύρω από το χωριό. Επόµενος σταθµός µε πούλµαν 4ηµ. 5ηµ. 4ηµ. 5ηµ. 4ηµ. µας το γνωστό Μονοδένδρι. Από εκεί θα δούµε από Ηµιδ/φή µε ρεβεγιόν 399 475 385 450 260 ψηλά το φαράγγι του Βίκου, το βαθύτερο του κόσµου ∆ίκλινο κατ’άτοµο 260 299 250 290 220 (Guinness 1997) από την εκκλησία της Αγ. Παρα- 3ο άτοµο* 100 115 100 115 100 σκευής. Περπατήστε στα πλακόστρωτα δροµάκια, 3ο άτοµο ως 6 ετ.* 250 290 240 280 180 για να δείτε τα αρχοντικά, το βιωµατικό σχολείο και 3ο άτοµο 7-12 ετ.* Μονό 585 689 560 655 359 τα πανέµορφα παραδοσιακά κτίρια ηπειρώτικης Xριστούγεννα Νέο Έτος Θεοφάνεια αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δεί- µε το I.X. σας Ηµιδ/φή µε ρεβεγιόν 3νυχ. 4νυχ. 3νυχ. 4νυχ. 3νυχ. πνο. 329 385 315 365 189 4η µέρα: Καλπάκι - Μονή Μολυβδοσκέπαστης - ∆ίκλινο κατ’άτοµο 3ο άτοµο* 165 199 160 185 145 Κόνιτσα. ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ Πλούσιο πρόγευµα. Ο ορεινός όγκος της Πίνδου, ένα 3ο άτοµο ως 6 ετ.* 160 195 155 180 105 φυσικό σκηνοθετικό µεγαλείο ιδανικό για τις εορταστι- 3ο άτοµο 7-12 ετ.* 510 600 485 569 289 κές µέρες, απλώνεται µπροστά µας επιβλητικός. Ξεκι- Μονό νάµε από το ξακουστό Καλπάκι, όπου θα επισκεφτού- * Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο.

19


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

20:28

™ÂÏ›‰·20

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË & K °ÈÔÚÙÈÓ‹ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Grand Hotel Palace ★★★★★ Deluxe Από τα πιο καινούργια ξενοδοχεία υπερπολυτελείας (5 αστέρων) της Θεσσαλονίκης. Χτισµένο µε µοναδική αρχοντική αρχιτεκτονική νεοκλασικού ρυθµού, βρίσκεται στη δυτική είσοδο της πόλης, επί της Μοναστηρίου, λιγότερο από 10 λεπτά από το κέντρο µε το αυτοκίνητο. ∆ιαθέτει µεγάλα πολυτελή σαλόνια, χώρους υψηλής αισθητικής, εστιατόριο Leonardo da Vinci, Bistro-bar, Patisserie, πλήρες Health Club µε εσωτερική θερµαινόµενη πισίνα, γυµναστήριο, σάουνα, spa κ.α. ∆ιαθέτει 261 υπερσύγχρονα δωµάτια και σουϊτες, όλα πλήρως κλιµατιζόµενα, µε δορυφορική T.V., minibar, safe, σεσουάρ, διπλές τηλεφωνικές γραµµές, πρόσβαση στο internet, θερµοηχοµόνωση κ.α. Υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, κοµψής πολυτέλειας και παροχές που υπόσχονται αξέχαστη διαµονή στη “Νύµφη του Θερµαϊκού”!

GRAND HOTEL Mε µπουφέ πρόγευµα PALACE µόνο Xριστούγεννα

Hµιδ/φή µε Gala ρεβεγιόν & ποτά Xριστ/να (Πρωτ/νιά µε επιβ/νση 20€/άτοµο)

3νύχτες

4νύχτες

3νύχτες

4νύχτες

∆ίκλινο 137 3ο άτοµο* 76 3ο άτοµο ως 12 ετών* ∆ΩPEAN Μονόκλινο 230 * Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο.

179 100 ∆ΩPEAN 300

210 176 38 285

267 210 38 380

Classical Makedonia Palace ★★★★★ Deluxe Το αγαπηµένο ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία δίπλα στη θάλασσα, στην κύρια λεωφόρο της πόλης και προσφέρει εκπληκτική θέα στον ιστορικό Λευκό Πύργο και το Θερµαϊκό. Τα δωµάτια του ξενοδοχείου είναι διακοσµηµένα σε ζεστούς και γήινους τόνους που σε συνδυασµό µε το χρώµα της θάλασσας αντανακλούν την κοµψότητα. Όλα τα δωµάτια διαθέτουν µαρµάρινα µπάνια, καθρέπτη make up και ξυρίσµατος, πολυτελείς ανέσεις µπάνιου, στεγνωτήρα µαλλιών, πουπουλένια παπλώµατα και µαξιλάρια, δορυφορική τηλεόραση µε pay TV, safe, maxi bar, τηλέφωνο, ατοµικό ελεγκτή θερµοστάτη, ανιχνευτές καπνού, γραφείο, δωρεάν internet, room service, ηχοµονωµένα παράθυρα και ηλεκτρονικές κλειδαριές. Τα 2 εστιατόρια του, σερβίρουν διεθνή και ελληνική κουζίνα, ενώ υπάρχουν 3 καφέ, ένα lounge και ένα κοκτέιλ µπαρ στον τελευταίο όροφο. Ακόµα διαθέτει 3 εξωτερικές πισίνες, υπηρεσία πλυντηρίου, αίθουσα συνεδρίων, γυµναστήριο, σάουνα και χώρο παρκινγκ. MAKEDONIA PALACE

Mε πρωινό µπουφέ 3νύχτες

∆ίκλινο 3ο άτοµο* Μονόκλινο * Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο.

180 60 345

∆υνατότητα προκράτησης Gala Pεβεγιόν. Zητείστε µας πληροφορίες.

The Met Hotel ★★★★★ Deluxe

20

Κοντά στο λιµάνι της Θεσσαλονίκης και σε µικρή απόσταση από το κέντρο της πόλης, το Τhe Μet Hotel προσφέρει ένα ευχάριστο περιβάλλον και µοναδικές ανέσεις σε όλους τους επισκέπτες, για όποιο σκοπό κι αν ταξιδεύουν. Tα 212 δωµάτια και σουίτες καλωσορίζουν τους επισκέπτες σε έναν µοναδικό συνδυασµό υψηλής αισθητικής και προηγµένης τεχνολογίας, διακριτικής πολυτέλειας και αληθινής χαλάρωσης. Όλα τα δωµάτια διαθέτουν µπάνιο µε καλλυντικά Molton Brown, 32'' επίπεδη τηλεόραση, στρώµα Cocomat Eco, µπουρνούζια, σεσουάρ, αυτόµατο minibar, safe, τηλέφωνο, room service και internet. Ακόµα διαθέτει 2 εστιατόρια µε Ασιατικές και σύγχρονες γεύσεις, 3 µπαρ, ένα εκ' τον οποίον το εντυπωσιακό “The Long Bar” µήκους 18 µέτρων και µε επιχρυσωµένο τοίχο 22 καρατίων. Το M' SPA του ξενοδοχείου µε εσωτερική θερµαινόµενη πισίνα, υδροθεραπεία, Jacuzzi, σάουνα, solarium, κοµµωτήριο, δωµάτια θεραπειών και µασάζ, γυµναστήριο µε τελευTHE MET Mε πρωινό µπουφέ ταίας τεχνολογίας εξοπλισµό αερόβιας άσκησης και µυικής ενδυνάµωσης 3νύχτες 4νύχτες από την εταιρεία Technogym. Ακόµα διαθέτει εξωτερική πισίνα 22 µέτρων ∆ίκλινο 160 205 στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχείου, Business Center, δωρεάν Wi-Fi στους 3ο άτοµο* 120 150 κοινόχρηστους χώρους, κατάστηµα δώρων, δωρεάν µεταφορά προς και από 3ο άτοµο ως 12ετ.* ∆ΩPEAN ∆ΩPEAN το κέντρο της πόλης και διώροφο υπόγειο πάρκινγκ εµπνευσµένο από τη Μονόκλινο 285 369 Φόρµουλα 1. * Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο.


K·˚Ì·ÎÙÛ·Ï¿Ó

4&5 ¯ÌˆÚ¤‹ÛÚÂȘÂ: ˜ ·

∞Ó · 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÃÚÈÛÙ/Ó·: 23 & 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ & ¶ÚˆÙ/ÓÈ¿: 30

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉÚÔÌ‹˜:

1η µέρα: Αθήνα - Λιτόχωρο - Θεσσαλονική. Αναχώρηση στις 07:30 από Λεωφόρο Αµαλίας (Ρώσικη εκκλησία) µε ενδιάµεσες στάσεις για το γραφικό Λιτόχωρο στους πρόποδες του Ολύµπου. Χρόνος για γεύµα στα παραδοσιακά εστιατόρια γύρω από την γεµάτη ευωδίες πλακόστρωτη πλατεία. Συνεχίζουµε για τη Θεσ/νίκη, όπου εγκατάσταση στο ενυπωσιακό και αρχοντικό (2004) υπερπολυτελές GRAND HOTEL PALACE (5★★★★★ Deluxe). Ξεκουραστείτε και απολαύστε τις ανέσεις του µοναδικού ξενοδοχείου! Το βράδυ δείπνο µπουφέ. 2η µέρα: Πρώτη Σερρών - Σπήλαιο Αλιστράτης - Φαράγγι Αγγίτη - Σέρρες - Reveillon! Πλούσιο πρόγευµα µπουφές και ξεκούραστη διαδροµή στην Εγνατία Οδό. Στάση στο όµορφο παραδοσιακό χωριό Πρώτη, όπου χρόνος για καφέ και για όσους επιθυµούν επίσκεψη στο πατρικό σπίτι του Κωνσταντίνου Καραµανλή. Ακολουθεί θαυµάσια διαδροµή µέχρι την Αλιστράτη όπου θα επισκεφθούµε το οµόνυµο σπήλαιο, ένα από τα µεγαλύτερα και ωραιότερα της χώρας µας. Το θέαµα είναι συναρπαστικό και σπάνιο, γεµάτο µε σταλακτίτες και σταλαγµίτες ύψους µέχρι και 15 µέτρων! Η συνέχεια απολαυστική στη διαδροµή µε το δηµοτικό τρενάκι στις πλαγιές του φαραγγιού του Αγγίτη, έχοντας το ποτάµι µέχρι και 80 µέτρα κάτω από τα πόδια µας!!! µε κατάληξη στο σπήλαιο µε τις βραχογραφίες. Χρόνος για γεύµα και σύντοµη επίσκεψη για καφέ στην όµορφη στολισµένη πόλη των Σερρών µε εικόνες και ήχους σε µία διαφορετική νότα για τις Άγιες αυτές ηµέρες. Επιστροφή στη Θεσ/νίκη και ξεκούραση. Το βράδυ, Gala δείπνορεβεγιόν µε πλούσια γιορτινά εδέσµατα, ζωντανή µουσική, ποτά, χορό, διασκέδαση! Για τους µικρούς µας φίλους, ειδικό παιδικό πάρτυ! 3η µέρα: Καϊµακτσαλάν (Παλαιός Αγ.Αθανάσιος) - Έδεσσα. Χρόνια Πολλά! Πλούσιο πρόγευµα µπουφές και µία χαρούµενη γιορτινή ηµέρα µας περιµένει µε εικόνες υπέροχες που «δένουν» µε την ξεχωριστή ηµέρα. Επίσκεψη στο πάρκο µε τους περίφηµους καταρράκτες της Έδεσσας και χρόνος για φωτογραφίες. Συνεχίζουµε σε θαυµάσια διαδροµή µέχρι τον παραδοσιακό οικισµό του Παλαιού Αγίου Αθανασίου, το πιο κοσµικό ορεινό χωριό και top χειµερινό θέρετρο της Μακεδονίας που βρίσκεται στο νοµό Πέλλας. Κτισµένος σε υψόµετρο 1200µ. στη σκιά του Καϊµάκτσαλαν, της υψηλότερης κορυφής του Βόρα, έχει τις ρίζες του στα τέλη του 16ου αιώνα, όταν εκεί εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι κάτοικοι από τις γύρω περιοχές διωκόµενοι από τους Τούρκους. Ο οικισµός όµως εγκαταλείφθηκε στη δεκαετία του '80. Από το 1994, µετά τη δηµι-

º·Ú¿ÁÁÈ ∞ÁÁ›ÙË - À‰ÚÔ‚ÈfiÙÔÔ˜ ∫ÂÚΛÓ˘ - ¶ÚÒÙË - ™¤ÚÚ˜ ™‹Ï·ÈÔ ∞ÏÈÛÙÚ¿Ù˘ - √¯˘Ú¿ ƒÔ‡ÂÏ - Œ‰ÂÛÛ·

ουργία του χιονοδροµικού κέντρου του Βόρα (στα 17 χλµ) ο Παλιός Αγ. Αθανάσιος έγινε σηµείο αναφοράς για τους φίλους του σκι και όχι µόνο. Σήµερα ο οικισµός έχει χαρακτηρισθεί από το Υπ. Πολιτισµού ως διατηρητέος. Όλες οι επεµβάσεις έχουν εναρµονιστεί µε το φυσικό περιβάλλον και έχουν σεβαστεί την παλιά παραδοσιακή µορφή του χωριού. Ο µέχρι πρόσφατα εγκαταλελειµµένος Παλιός Αγ.Αθανάσιος έχει µετατραπεί σ'ένα από τα πιο κοσµικά ορεινά χωριά µε έντονο παραδοσιακό χρώµα, όµορφους ξενώνες, στιλάτα µπαράκια, ταβέρνες που απογειώνουν τη γεύση, εξοχικές βίλλες κ.α. Επιστροφή στη Θεσ/νίκη το απόγευµα. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο µπουφέ. 4η µέρα: Οχυρό Ρούπελ - Λίµνη Κερκίνη - στολισµένη Θεσ/νίκη. Πλούσιο πρόγευµα µπουφές. Επίσκεψη στην ιστορική γραµµή οχυρών Μεταξά - Ιστίµπεη, ακολουθώντας τη διαδροµή προς Προµαχώνα - Ρούπελ. Ξενάγηση στο Στρατιωτικό Μουσείο µε τα πολλά κειµήλια από την περιοχή και σε τµήµα των Οχυρών. Συνεχίζουµε για τη λίµνη της Κερκίνης, έναν από τους σηµαντικότερους υδροβιότοπους της Ευρώπης, µε είδη σπάνιας χλωρίδας και πανίδας. Ενηµέρωση από την ειδική οµάδα και χρόνος για γεύµα στην τοπική χαρακτηριστική ταβέρνα. Για όσους επιθυµούν, βαρκάδα κοντά στις όχθες (έξοδα ατοµικά). Επιστροφή στη Θεσ/νίκη το απόγευµα και πριν πάµε στο ξενοδοχείο µας, βολτούλα στη βραδινή γιορτινή ατµόσφαιρα της πόλης µε τους υπέροχα στολισµένους δρόµους. Ξεκούραση στις ανέσεις του ξενοδοχείου. Το βράδυ δείπνο µπουφέ. 5η µέρα: Θεσσαλονίκη - Άνω πόλη - Αθήνα. Πλούσιο πρόγευµα µπουφές και ολοκληρώνουµε τη γνωριµία µας µε την πόλη της Θεσ/νίκης. Προσκύνηµα στον πολιούχο Αγ.∆ηµήτριο, αναµνηστικές φωτογραφίες έξω από τον Λευκό Πύργο, διαδροµή προς Έκθεση, Ροτόντα κ.α. για να καταλήξουµε στην Άνω πόλη µε τα φηµισµένα κάστρα και την πανοραµική θέα! Αποχαιρετούµε τη “Νύµφη του Θερµαϊκού” και επιστρέφουµε στην Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις. Άφιξη νωρίς το βράδυ µε εντυπώσεις µοναδικές! Συνοπτικό πρόγραµµα 4ήµερης εκδροµής: (Στο 4ήµερο πρόγραµµα δεν περιλαµβάνεται η επίσκεψη στη λίµνη Κερκίνη & τις Σέρρες). 1. Αθήνα-Λιτόχωρο-Θεσσαλονίκη-Ρεβεγιόν. 2. Έδεσσα - Καϊµάκτσαλάν. 3. Ρούπελ - Αλιστράτη - Αγγίτης. 4. Θεσσαλονίκη (πόλη) - Αθήνα.

°ÈÔÚÙÈÓfi Grand Hotel Palace ñ Ελεύθερη κατανάλωση κρασιού και ποτών στα Ρεβεγιόν! ñ 25 ∆εκεµβρίου και 01 Ιανουαρίου πρόγευµα µε γαλλική σαµπάνια και σολοµό. ñ Ελεύθερη χρήση γυµναστηρίου, εσωτερικής θερµαινόµενης πισίνας και σάουνας. ñ Καλωσόρισµα στα δωµάτια µε µία φιάλη τοπικό οίνο και παραδοσιακά µακεδονίτικα γλυκίσµατα. ñ ∆υνατότητα Late check out (ηµέρα αναχώρησης). • Παιδικό ρεβεγιόν - πάρτυ µε παιχνίδια, ειδικό µπουφέ, ψυχαγωγό!

Περιλαµβάνονται:

ñ Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν. ñ ∆ιαµονή στο GRAND HOTEL PALACE (5★★★★★ DeLuxe). ñ Πρόγευµα από αµερικάνικου τύπου µπουφέ. ñ ∆είπνο µπουφέ καθηµερινά (ηµιδιατροφή). ñ Gala δείπνο - ρεβεγιόν 24 και 31 ∆εκ. µε διασκέδαση, ορχήστρα (µέρος της ηµιδιατροφής). ñ Ελεύθερη κατανάλωση κρασιού και ποτών στα ρεβεγιόν. ñ ∆ιόδια αυτοκινητοδρόµων.ñ Αρχηγός / Συνοδός.ñ Ταξιδιωτική ασφάλεια Generali Hellas στους εκδροµείς µε πούλµαν ως 75 ετών.ñ Φ.Π.Α. Σηµειώσεις: ∆εν περιλαµβάνονται εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. Η σειρά των εκδροµών µπορεί να αλλάξει.

Τιµή κατ'άτοµο

Hµιδιατροφή µε Gala

Με το Ι.Χ. σας

3νύχτες 4νύχτες

Με πούλµαν

4µέρες 5µέρες

∆ίκλινο 210 267 285 3ο άτοµο* 176 210 257 3ο άτοµο ως 12 ετών* 38 38 120 Μονόκλινο 285 380 360 * Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο. Επιβάρυνση Πρωτοχρονιάς (υποχρεωτική): 20€ κατ'άτοµο.

349 300 140 460

21


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

20:28

™ÂÏ›‰·22

ÃÈÔÓÔÁÈ ÔÚÙ ¤ Mediterranean

V0ILLAG E 0 0 0 0 DE LUXE

∏ ÂÈÙ˘¯›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· 2Ë ¯ÚÔÓÈ¿!!! ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ηıËÌÂÚÈÓ¿! Στη σκιά του µυθικού Ολύµπου, στην Παραλία Πιερίας, ολοκαίνουργιο (2009) και υπερσύχρονο ξενοδοχειακό συγκρότηµα πέντε αστέρων. Ανοικτό όλο το χρόνο, µε υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, άριστη φιλοξενία και γεωγραφική θέση είναι ένας ισχυρός συνδυασµός για την επιλογή σας. Τόπος, προικισµένος απ'τη φύση που συνδυάζει αρµονικά βουνό και θάλασσα, µόλις, 7 χλµ. από την πόλη της Κατερίνης, 78 χλµ από τη Θεσσαλονίκη και ιδανική βάση για πλήθος εξορµήσεων. ∆ΙΑΜΟΝΗ: Για τη διαµονή σας προσφέρονται 180 πολυτελή δωµάτια, όλα µε θέα στη θάλασσα, κλιµατισµό, LCD τηλεόραση, πρόσβαση στο Internet, mini bar, χρηµατοκιβώτιο, τηλέφωνο, στεγνωτήρα µαλλιών, µεγεθυντικό καθρέπτη, παντοφλάκια µπάνιου. ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ, ΜΠΑΡ & ΑΛΛΑ: Πέραν από τους πολυτελείς χώρους µε το Lobby Bar, το κεντρικό εστιατόριο Octopus, τη µεγάλη αίθουσα δεξιώσεων, το γυµναστήριο, τον παιδότοπο, δίπλα στο ξενοδοχείο λειτουργεί Πολυχώρος µε εστιατόριο, ουζερί, mini market και Πρακτορείο τύπου κ.α.

Olympus Mediterranean

4 ★★★★

Στους πρόποδες του µυθικού Ολύµπου, στο πανέµορφο Λιτόχωρο, σε απόσταση περιπάτου από πολλά εστιατόρια και καταστήµατα. Προσφέρει εξαιρετικά διακοσµηµένους κοινόχρηστους χώρους και δωµάτια, εστιατόριο, µπαρ, ανελκυστήρα, υπηρεσίες Spa µε εσωτερική πισίνα, σάουνα, ιδιωτικό χώρο στάθµευσης καθώς και δωρεάν Wi-Fi σε ολόκληρο το ξενοδοχείο. Τα δωµάτιά του είναι διακριτικά επιπλωµένα µε προσοχή στη λεπτοµέρεια και διαθέτουν τηλέφωνο, τηλεόραση, κλιµατισµό, σεσουάρ, µπαλκόνι ή βεράντα. Κατόπιν ζήτησης, υπάρχουν και για µη καπνίζοντες. Τα δωµάτια που παρέχονται από το γραφείο µας, διαθέτουν όλα και τζάκι!

Xριστούγεννα & Nέο Έτος 27-30/12 & Θεοφάνεια Hµιδιατροφή µε Pεβεγιόν 3νύχτες 4νύχτες 2νύχτες 3νύχτες ∆ίκλινο 219 276 116 159 3ο άτοµο* 100 120 68 96 Μονόκλινο 370 465 194 255 * Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο. 3ο άτοµο ως 6 ετών: ∆ωρεάν! 6-12 ετών: 15€ ανά διανυκτέρευση.

Platamon Palace 5 ★★★★ Lux

Hµιδ/φή & All In. 19:00-23:00 2νύχ. 3νύχ. 4νύχ. ∆ίκλινο

145

199

245

Premium All In. 08:00-23:00 2νύχ. 3νύχ. 4νύχ. 170

240

285

110 150 180 130 180 210 To πλήρως ανακαινισµένο (2008) PLATAMON PALACE HOTEL & SPA χτισµένο στους πρόποδες 3ο άτοµο* ∆ΩPEAN ∆ΩPEAN του µυθικού Ολύµπου “ανυποµονεί” να φιλοξενήσει τους γιορτινούς του επισκέπτες. Ένας ειδυλ- 3ο άτ. ως 12ετ.* ∆ΩPEAN ∆ΩPEAN λιακός χώρος που θα σας κερδίσει από την είσοδο σας στο «πληµµυρισµένο» από φώς lobby. 4ο άτ. ως 6ετ.* 80 115 135 100 135 160 Καινούρια σαλόνια µε µοντέρνα διακόσµηση συνθέτουν ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής σε 4ο άτ.ως 7-12ετ.* 190 269 327 225 325 405 συνδυασµό µε άψογο service. Αποτελείται από 232 δωµάτια κεντρικού κτηρίου και bungalows, Μονόκλινο όλα µε θέα στην µοναδικής οµορφιάς παραλία και στο βουνό του Ολύµπου, διαθέτουν κλιµατι- & Θεοφάνεια µε ειδικές τιµές. 2 νύχτες All inclusive µόνο µε 139€, ηµιδ/φή & All In. 117€ σµό/θέρµανση, δορυφορική τηλεόραση, δυνατότητα σύνδεσης στο internet, mini bar, στεγνωτήρα µαλλιών. Αφήστε τις αισθήσεις σας να σας οδηγήσουν στην ανείπωτη µαγεία και ηρεµία των φυσικών χρωµάτων του θεϊκού βουνού και της αύρας της θάλασσας. Στις 24 & 31 ∆εκεµβρίου εορταστικά δείπνα Ρεβεγιόν µε εκλεκτές παραδοσιακές γεύσεις και συνοδεία ζωντανής µουσικής. Πολλές γιορτινές δραστηριότητες και παιχνίδια θα κρατήσουν συντροφιά στους µικρούς µας φίλους. Απολαύστε στιγµές χαλάρωσης και ξεκούρασης µε ελεύθερη χρήση της θερµαινόµενης πισίνας, Jacuzzi, χαµάµ και σάουνα από 24 ∆εκεµβρίου έως 6 Ιανουαρίου.

Premium All inclusive

22

Εµφιαλωµένο κρασί ανά δύο άτοµα, µπύρες, αναψυκτικά, τυποποιηµένοι χυµοί, όλα τα είδη καφέ, τσάι, ουίσκυ, βότκα, τζιν, ούζο, (επώνυµα)-(10:00-23:00) στο κεντρικό εστιατόριο, εκτός 24 και 31/12 όπου η ώρα λειτουργίας είναι έως τις 01:00. • Σνακς και γλυκίσµατα (12:00-19:00) στο Main Bar. • Παιδικό Μενού κάθε απόγευµα, στο χώρο του Mini Club (18:30-20:30). Σηµείωση: Ανά 2 άτοµα, εµφιαλωµένο κρασί, µπύρα, αναψυκτικά, νερά, Ζώνες καπνιστών. Ώρες Λειτουργίας Κεντρικό Εστιατόριο: • Πλούσιο Πρωινό 7:30–10:30 • Late breakfast 10:30-12:30 • Μεσηµεριανό 13:00-15:00 • Βραδυνό 19:00-22:00. Ώρες Λειτουργίας Main Bar: • 10:00-01:00 (All Inclusive εώς 23:00). • Οι πελάτες PREMIUM ΑLL INCLUSIVE πρέπει να φέρουν το διακριτικό βραχιολάκι αναγνώρισης. • ∆υνατότητα πρωινών πακέτων και Lunch Baskets καθηµερινά, µε παραγγελία από την προηγούµενη µέρα στην υποδοχή (έως τις 20:00). • ∆ικαίωµα απεριόριστης χρήσης στο Spa (άνω των 18 ετών): εσωτερικής πισίνας, γυµναστηρίου, σάουνα, χαµάµ, laconium, θερµαινόµενων καναπέδων, τζακούζι & adventure shower (κατόπιν ραντεβού). Mini club και λοιπές παροχές : • Εσωτερικός παιδότοπος από τις 11:00 έως τις 23:00 σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο (120 τ.µ.) µε παιδαγωγό καθηµερινά. • Καθηµερινά τρεις κινηµατογραφικές προβολές, εκ των οποίων η µία παιδική.


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

20:28

™ÂÏ›‰·23

Ù ¤˜ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ!

4&5 ̤Ú˜ ∞∞ÓÓ··¯¯ˆˆÚÚ‹‹ÛÛÂÂÈȘ˜:: ÃÚÈÛÙ/Ó·: 23 & 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¶ÚˆÙ/ÓÈ¿: 30 & 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

∆Ú›·-¶¤ÓÙ ¶ËÁ¿‰È· - ¡¿Ô˘Û· - ∞Á.¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ - §ÈÙfi¯ˆÚÔ - ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· - ¶·Ó·Á›· ™Ô˘ÌÂÏ¿ - ¢›ÔÓ - µÂÚÁ›Ó·

∂¶π¶§∂√¡ ∂∫¢ƒ√ªπ∫∂™ ¶ƒ√∆∞™∂π™ & tips ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ̤ÛÔÓ (π.Ã.): ñ ∂ΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ˘˜ ÊËÌÈṲ̂ÓÔ˘˜ ηٷÚÚ¿ÎÙ˜ Ù˘ Œ‰ÂÛÛ·˜. ñ ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∂Ï·ÙÔ¯ˆÚ›Ô˘ ÛÙ· ¶È¤ÚÈ· (30 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô). ñ ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¤ÙÚÈÓÔ ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·. ñ ¢ˆÚÂ¿Ó º˘Ï·ÛÛfiÌÂÓÔ ˘·›ıÚÈÔ ¶¿ÚÎÈÓÁÎ.

Πρόγραµµα εκδροµής: 1η µέρα: Αθήνα - ∆ίον - Πιερία - Mediterranean Village! Αναχώρηση στις 07:00 από Λεωφόρο Αµαλίας (Ρώσικη Εκκλησία) µε ενδιάµεσες στάσεις για την όµορφη Πιερία. Μέσω Τεµπών, Πλαταµώνα, επίσκεψη του αρχαιολογικού χώρου του ∆ίον και του ανακαινισµένου του µουσείου (έξοδα ατοµικά). Άφιξη στο ολοκαίνουργιο, υπερσύγχρονο και γιορτινό ξενοδοχειακό συγκρότηµα MEDITERRANEAN VILLAGE (5★★★★★Lux) 7 χλµ από την Κατερίνη. Ποτό υποδοχής, εγκατάσταση και ξεκούραση. Το βράδυ, δείπνο µπουφέ. 2η µέρα: Βεργίνα - Παναγία Σουµελά - Ρεβεγιόν! Πλούσιο πρόγευµα µπουφές και επίσκεψη στην Βεργίνα, µε τους µοναδικούς Βασιλικούς Τάφους και τα ανεκτίµητα κειµήλια και θησαυρούς (έξοδα εισόδου ατοµικά). Συνεχίζουµε για προσκύνηµα στην επιβλητική Μονή της Παναγίας Σουµελά µε την θαυµατουργή εικόνα της Παναγίας και το παραδοσιακό Μακεδονίτικο χωριό Καστανιά µέσα σε µοναδικό φυσικό τοπίο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και ξεκούραση. Αργότερα και ακολουθεί πλούσιο δείπνο - ρεβεγιόν µε ορχήστρα, διασκέδαση - χορό ως αργά! 3η µέρα: Όλυµπος - Άγ. ∆ιονύσιος - Λιτόχωρο. Χρόνια Πολλά! Ευχές, χαµόγελα και πλούσιο γιορτινό πρωινό. Φυσιολατρική εκδροµή αντίστοιχη της ηµέρας, στους πρόποδες του Ολύµπου µέχρι το πρώτο καταφύγιο. Επίσκεψη στη Μονή του Αγ.∆ιονυσίου µε κατάνυξη. Το µεσηµέρι µας βρίσκει στο γραφικό Λιτόχωρο. Χρόνος για περίπατο και γεύµα γύρω από τη γεµάτη ευωδιές και γιορτινά στολισµένη πλακόστρωτη πλατεία. Επιστροφή και ξεκούραση στις ανέσεις του πολυτελούς ξενοδοχείου µας. Το βράδυ, δείπνο µπουφέ. 4η µέρα: Χιονογιορτές! Τρία Πέντε Πηγάδια - Νάουσα. Πρόγευµα µπουφές και ηµέρα αφιερωµένη στην υπέροχη Νάουσα και το φηµισµένο χιονοδροµικό κέντρο µε την άρτια υποδοµή

"3-5 Πηγάδια". Βρίσκεται σε µια τοποθεσία απείρου φυσικού κάλλους. Τα πυκνά δάση που περιβάλουν τις εγκαταστάσεις του κέντρου δηµιουργούν εικόνες µοναδικής αισθητικής, ενώ το χιονισµένο τοπίο υπόσχεται στους λάτρεις του χιονιού και του σκι αξέχαστες ώρες διασκέδασης. Στην κορυφή του βουνού, η οποία έχει ονοµαστεί το µπαλκόνι της Μακεδονίας, καθώς η θέα είναι συγκλονιστική λειτουργεί Sale- Καφετέρια. Αργότερα θα βρεθούµε στην κοντινή (17 χλµ) πόλη της Νάουσας. Η φύση προίκισε πλουσιοπάροχα την πανέµορφη αυτή πόλη της Μακεδονίας. Πολύ κοντά στην πόλη οι θαυµάσιες εξοχές της. Το βουνό µε την πλούσια βλάστηση, το υπέροχο δάσος και το δροσερό νερό διαδέχονται τους περίφηµους οπωρώνες και αποκαλύπτουν στους λάτρεις της φύσης οµορφιές απερίγραπτες. Το 'Αλσος του Αγίου Νικολάου, σε απόσταση τριών µόλις χιλιοµέτρων από την πόλη, κρύβει κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια του πηγές του ποταµού της Αραπίτσας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο το απόγευµα. Το βράδυ, δείπνο µπουφέ. 5η µέρα: Τέµπη - Αµπελάκια - Αθήνα. Πρόγευµα µπουφές και αναχώρηση 10:00 για τα Τέµπη. Προσκύνηµα στην Αγία Παρασκευή δίπλα στον Πηνειό και ανάβαση (καιρού επιτρέποντος) στα ιστορικά Αµπελάκια όπου βρίσκεται το περίφηµο αρχοντικό του Γεωργίου Σβαρτς (18ου αι). Επιστρέφουµε στην Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις. Άφιξη νωρίς το βράδυ.

Συνοπτικό πρόγραµµα 4ήµερης εκδροµής: (δεν περιλαµβάνει Βεργίνα & Παναγία Σουµελά/Καστανιά) 1. Αθήνα-∆ίον-Mediterranean Village. 2. Όλυµπος-Αγ.∆ιον.-Λιτόχωρο. 3. Τρία Πέντε Πηγάδια-Νάουσα. 4. Τέµπη-Αµπελάκια-Αθήνα.

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ñ Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν. ñ ∆ιαµονή στο νεόκτιστο (2009) MEDITERRANEAN VILLAGE (5★★★★★Lux) στην Παραλία Πιερίας, σε δωµάτια µε ΤV, ψυγείο, safe, σεσουάρ. ñ Πρόγευµα από αµερικάνικου τύπου µπουφέ καθηµερινά. ñ ∆είπνο µπουφέ κάθε βράδυ (ηµιδιατροφή). ñ Ρεβεγιόν 24 & 31 ∆εκεµβρίου (στη θέση της ηµιδιατροφής της ηµέρας). ñ ∆ιασκέδαση µε ζωντανή µουσική-ορχήστρα 24 & 31 ∆εκ. • Καθηµερινή διασκέδαση µε ζωντανή µουσική. • ∆ιόδια αυτοκινητοδρόµων. ñ Αρχηγός / Συνοδός. ñ Ταξιδιωτική ασφάλεια Generali Hellas στους εκδροµείς µε πούλµαν ως 75 ετών. ñ Φ.Π.Α. Σηµειώσεις: ∆εν περιλαµβάνονται εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέ„ÂˆÓ.

Hµιδιατροφή

Mε το I.X. σας

µε ρεβεγιόν ∆ίκλινο κατ’άτοµο 3ο άτοµο* 3ο άτοµο ως 12 ετ.* Mονόκλινο

3νύχτες 159 120 ∆ΩΡΕΑΝ 230

4νύχτες 199 155 ∆ΩΡΕΑΝ 290

Mε πούλµαν 4µέρες 234 199 90 295

5µέρες 289 240 100 370

* Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο Eπιβάρυνση για superior δωµάτιο: 10€ κατ’άτοµο τη νύχτα. 4ο άτοµο (µόνο σε superior) ως 6 ετών: ∆ωρεάν, 7-12 ετών: 50%.

& DˆÚÂ¿Ó YËÚÂۛ˜ Spa! Θερµαινόµενη πισίνα µε jacuzzi, χαµάµ, σάουνα και γυµναστήριο!

23


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

20:28

™ÂÏ›‰·24

™ÈıˆÓ›· X·ÏÎȉÈ΋˜ ñ MÔÓ·‰È΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ñ ¶ÏÔ‡ÛÈ· Ú‚ÂÁÈfiÓ ñ OÚ¯‹ÛÙÚ· ñ ¢È·ÛΤ‰·ÛË ñ Casino! (P.C.)

Το πιο αγαπηµένο ξενοδοχείο στη βόρεια Ελλάδα, 1 ώρα από τη Θεσ/νίκη (Aκτή Ελιάς - Σιθωνίας) µε τη µοναστηριακή αρχιτεκτονική, τις πολυτελείς ανέσεις, την εξαίρετη κουζίνα, το φιλικό επαγγελµατικό προσωπικό και µε συνεχή 12µηνη λειτουργία, σας περιµένει και φέτος για να σας προσφέρει τις ποιοτικές υπηρεσίες του. Στους εντυπωσιακούς εσωτερικούς του χώρους περιλαµβάνονται σαλόνια, µπαρ, εστιατόρια, λαογραφικό µουσείο, εσωτερική θερµαινόµενη πισίνα, σάουνα, χαµάµ, solarium, jacuzzi, γυµναστήριο, Health Spa, µασάζ και θεραπείες. Ακόµα, µίνι µάρκετ, παιδική χαρά, παιδικό kidsClub, µπιλιάρδο, γήπεδο τέννις, mini golf, ιδιωτικό παρεκκλήσι. Ο περιβάλλον χώρος µοναδικός. Τα δωµάτια είναι όλα εξοπλισµένα µε αυτόνοµο κλιµατισµό-θέρµανση, δορυφορική έγχρωµη τηλεόραση, ράδιο, τηλέφωνο, ψυγείο, ιδιαίτερο λουτρό/ντούς, σύγχρονη επίπλωση. Ακόµα διαθέτει 32 superior δωµάτια µε παραδοσιακή διακόσµηση, τη νέα πτέρυγα µε τις δίχωρες Armonia Suites (µε jacuzzi ντους), καθώς και από το 2007 νέα πτέρυγα µε Family Suites και πετρόχτιστες µεζονέτες. Τη διασκέδαση σας εξασφαλίζουν τα πλούσια γιορτινά ρεβεγιόν και κεφάτη ορχήστρα, για τους µικρούς µας φίλους παιδικά πάρτυ, ενώ για όσους κρατούν τις... παραδόσεις, ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: το Casino Porto Carras απέχει µόλις 15χλµ.

TÈÌ‹ ηْ ¿ÙÔÌÔ Ì ÙÔ IX Û·˜ XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿

24

HÌȉȷÙÚÔÊ‹ Ì Ú‚ÂÁÈfiÓ Standard Superior FamilySuite 2x.Suite 3Ó˘¯. 155 175 205 218 4Ó˘¯. 185 210 245 260 3Ó˘¯. 179 200 223 235 4Ó˘¯. 210 235 265 280

ñ 3Ô ¿ÙÔÌÔ (ÚfiÛıÂÙË ÎÏ›ÓË Û ‰›ÎÏÈÓÔ) EÓ‹ÏÈη˜: -25%. ¶·È‰› ˆ˜ 13 ÂÙÒÓ: ¢øƒ∂∞¡. ñ 4Ô ¿ÙÔÌÔ ˆ˜ 6 ÂÙÒÓ (ÂÎÙfi˜ Standard): ¢øƒ∂∞¡. ñ T· ‰ˆÚÂ¿Ó ·È‰È¿ ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Ú‚ÂÁÈfiÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ 20€ ‹ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ 25€ αντίστοιχα ñ 4Ô ¿ÙÔÌÔ 7 - 13 ÂÙÒÓ (ÂÎÙfi˜ Standard): -70% ñ 5Ô ¿ÙÔÌÔ ˆ˜ 13 ÂÙÒÓ (ÌfiÓÔ Û Family Suite): -70% ñ ∆· Standard ‰ˆÌ¿ÙÈ· Â›Ó·È ‰›ÎÏÈÓ· Î·È ¯ˆÚ¿Ó ÌfiÓÔ 1 ÚfiÛıÂÙË Û·ÛÙ‹ ÎÏ›ÓË.

ñ ¶ÚfiÁÂ˘Ì· ·fi ∞ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ Ù‡Ô˘ ÌÔ˘Ê¤ ηıËÌÂÚÈÓ¿. ñ ¢Â›ÓÔ ÌÔ˘Ê¤ ηıËÌÂÚÈÓ¿ (ËÌȉȷÙÚÔÊ‹). ñ Gala ‰Â›Ó· - Ú‚ÂÁÈfiÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ (̤ÚÔ˜ Ù˘ ËÌȉȷÙÚÔÊ‹˜) ñ ¢È·ÛΤ‰·ÛË Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ 24 Î·È 31 ¢ÂÎ. ñ MÔ˘ÛÈΤ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Ì dj ÛÙÔ Main Bar 25, 26/12 & 01/1 ñ ¶·È‰ÈÎfi Show Ì ٷ¯˘‰·ÎÙ˘ÏÔ˘ÚÁfi 26 ¢ÂÎ. & 02 I·Ó. (Ì ÌÈÎÚ‹ ¯Ú¤ˆÛË) ñ ¢ˆÚ¿ÎÈ· ÛÙ· ·È‰È¿ ·fi ÙÔÓ ÕÈ B·Û›ÏË ÛÙȘ 25 & 31/12. ñ ¢ˆÚÂ¿Ó WIFI ñ K·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚ÔÏ‹ 3 Ù·ÈÓÈÒÓ ñ ¢ˆÚÂ¿Ó ¯Ú‹ÛË ÁË¤‰Ô˘ Ù¤ÓȘ Î·È mini ÁÎÔÏÊ ñ ¢ˆÚÂ¿Ó ¯Ú‹ÛË ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÈÛ›Ó·˜ Î·È Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘. ñ º.¶.∞.

24


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

¤Ú˜

4&5 Ì

: Ú‹ÛÂȘ ∞Ó·¯ˆ ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 0¢ 23 & 3

20:28

™ÂÏ›‰·25

°ÈÔÚÙ¤˜ Ì ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·... ÛÙo PORTO CARRAS GRAND RESORT 5 ★★★★★ Deluxe …·fi‰Ú·ÛË ÛÙË ¯ÂÈ̈ÓÈ¿ÙÈÎË X·ÏÎȉÈ΋

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - ¶ÔχÁ˘ÚÔ˜ - ∞ÚÓ·›· - ™‹Ï·ÈÔ ¶ÂÙÚ·ÏÒÓˆÓ - Casino Πρόγραµµα εκδροµής: 1η µέρα: Αθήνα - Λιτόχωρο - Χαλκιδική Αναχώρηση στις 07:30 από Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις για το γραφικό Λιτόχωρο στους πρόποδες του Ολύµπου. Χρόνος για γεύµα στα παραδοσιακά εστιατόρια γύρω από την γεµάτη ευωδιές πλακόστρωτη πλατεία. Συνεχίζουµε για το υπερπολυτελές SITHONIA THALASSOTHERAPY & SPA (5★★★★★ Deluxe) του πολυτελούς συγκροτήµατος PORTO CARRAS GRAND RESORT, στην Σιθωνία Χαλκιδικής. Το βράδυ πλούσιο µπουφέ δείπνο. 2η µέρα: Θεσσαλονίκη - Ρεβεγιόν. Απολαυστικό γιορτινό πρωινό και αναχώρηση γα την πανέµορφη πόλη της Θεσσαλονίκης. Πανοραµική περιήγηση και επίσκεψη στην αρχοντική Παλιά πόλη. Μία βόλτα στα κάστρα που στέκουν εκεί κοιτώντας την πόλη από ψηλά. Προσκύνηµα στον πολιούχο Άγιο .∆ηµήτριο, όµορφες φωτογραφίες στην παραλιακή, την πλατεία Αριστοτέλους και έξω από τον Λευκό Πύργο, διαδροµή προς έκθεση, Ροτόντα κ.α. Στον ελεύθερο χρόνο σας περπατήστε στους δρόµους µε τους λαµπερούς στολισµούς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευµα ελεύθερο στις πληθωρικές ανέσεις του µοναδικού αυτού πολυτελούς συγκροτήµατος. Χαλαρώστε στα υπέροχα σαλόνια του ή ανανεωθείτε στην εσωτερική πισίνα, το χαµάµ, τη σάουνα κ.λ.π. Το βράδυ γιορτάστε µαζί µας µε ζωντανή µουσική, χορό στο εορταστικό Gala δείπνο! 3η µέρα: Πολύγυρος - Αρναία - Χολοµώντας Πλούσιο πρόγευµα µπουφές και εκδροµή γνωριµίας µε την πρωτεύουσα του νοµού τον Πολύγυρο. Συνεχίζουµε µε πανοραµική διαδροµή στην φύση του καταπράσινου Χολοµώντα µε τις κατάφυτες πλαγιές και προορισµό µας ένα από τα πιο παραδοσιακά και γραφικά χωριά της ορεινής Χαλκιδικής, την Αρναία. Εδώ µην παραλείψετε να δοκιµάσετε το περίφηµο ρακόµελο και να πιείτε νερό από την πηγή του πλάτανου στην κεντρική πλατεία. Όποιος πιεί από αυτό το νερό, κατά την παράδοση, δεν ξεχνάει ποτέ την Αρναία! Επιστροφή στο ξενοδοχείο µέσω εξίσου εκπληκτικής διαδροµής µέσα στα έλατα. Το βράδυ δείπνο από µπουφέ. 4η µέρα: Σάρτη - Αρµενιστής - Άφυτος - Καλλιθέα. Πλούσιο πρόγευµα µπουφές και ακόµα µία υπέροχη ηµέρα µας

περιµένει µε περιήγηση σε µοναδικά τοπία. Εντυπωσιακή καταπράσινη διαδροµή στις ανατολικές ακτές της Σιθωνίας µε τη Σάρτη και τον Αρµενιστή να ξεχωρίζουν για τη γαλήνια οµορφιά τους. Μέσω της διώρυγας της Ποτίδαιας θα περάσουµε στη χερσόνησο της Κασσάνδρας. Στάση και περίπατος στο γραφικότατο χωριό της Αφύτου µε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική και την πανοραµική θέα και τη σαν από καρτ ποστάλ βγαλµένη Καλλιθέα µε φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου. Επιστροφή και ξεκούραση στις πολυτελείς ανέσεις του ξενοδοχείου µας. Το βράδυ δείπνο από µπουφέ. 5η µέρα: Σπήλαιο Πετραλώνων - Αθήνα Μπουφέ πρόγευµα. Αφήνοντας πίσω µας τη µαγευτική Χαλκιδική, οδεύουµε για το σπήλαιο που έγινε γνωστό για τα παλαιοανθρωπολογικά του ευρήµατα από το 1960, µετά την τυχαία ανακάλυψη σε αυτό από τον κάτοικο των Πετραλώνων Χ. Σαρρηγιανίδη. Στις δηµοσιεύσεις του Πουλιανού για το σπήλαιο γίνεται λόγος για λίθινα και οστέινα εργαλεία, ο προσωρινός όµως χαρακτήρας των δηµοσιευµάτων δεν µας δίνει µια σαφή εικόνα τους. Τα ευρήµατα οπωσδήποτε είναι σπουδαιότατα και αποτελούν τις πρώτες µαρτυρίες κατοίκησης του ελληνικού γεωγραφικού χώρου, ενώ πιστεύεται ότι το περίφηµο απολιθωµένο κρανίο είναι του παλαιότερου ανθρώπου που έζησε στην Ευρώπη. Επιστρέφουµε στην Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις.

Hµιδιατροφή

Mε το I.X. σας

µε ρεβεγιόν 3νύχτες ∆ίκλινο GV 180 Jr. Suite 220 Family 257 3ο άτοµο* 175 3ο/4o άτ. ως 12 ετ.* ∆ΩΡΕΑΝ Mονόκλινο 279

4νύχτες 215 260 325 210 ∆ΩΡΕΑΝ 335

Mε πούλµαν 4µέρες 249 289 310 240 100 335

* Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο. 4o άτοµο µόνο σε family. Eπιβάρυνση για πλευρική θέα θάλασσα: 10€ το δωµάτιο τη νύχτα.

5µέρες 295 345 385 285 120 399

Η µαγεία των Χριστουγέννων, σ' ένα γιορτινό πακέτο γεµάτο εκπλήξεις και δώρα για µικρούς και µεγάλους, σας περιµένει φέτος στην οµορφότερη γωνιά της Χαλκιδικής. Σε µία καταπράσινη έκταση 17,630 στρεµµάτων δίπλα στη θάλασσα, ανακαλύψτε το µύθο του Porto Carras Grand Resort. Ξεχωριστή διαµονή, γαστριµαργικά ταξίδια, υπηρεσίες 5 αστέρων, το µεγαλύτερο κέντρο θαλασσοθεραπείας στη Νότιο - Ανατολική Ευρώπη (δωρεάν χρήση πισίνας, σάουνα και χαµάµ!) και ατέλειωτες δραστηριότητες για µικρούς και µεγάλους : Γκολφ, τένις, µπάσκετ, ποδόσφαιρο και 5Χ5, Ιππικός Όµιλος, Kids Club και παιδικά προγράµµατα animation, Προβολή Χριστουγεννιάτικων ταινιών στο σαλόνι µε ποπ κορν, Αϊ - Βασίλης, Βόλτα µε το τραινάκι, Οινογευσία στο Οινοποιείο, και Business Center µε δωρεάν πρόσβαση στο internet. Σας ευχόµαστε καλές Γιορτές!

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ñ Μεταφορές, εκδροµές µε πολυτελές, κλιµατιζόµενο πούλµαν ñ ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο SITHONIA PORTO CARRAS (5* Deluxe) ñ Πλούσιο πρόγευµα και δείπνο καθηµερινά (ηµιδιατροφή) ñ Συµµετοχή στο Εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν στις 24 & 31 ∆εκ. µε συνοδεία ζωντανής µουσικής (στη θέση της ηµιδιατροφής της ηµέρας) ñ Αρχηγός - Συνοδός o Aσφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδροµείς µε πούλµαν ως 75 ετών ñ Φ.Π.Α. Σηµείωση: Η 4ήµερη εκδροµή δεν περιλαµβάνει τις επισκέψεις της 4ης µέρας.

25


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

20:29

™ÂÏ›‰·26

3&4 ¯ÌˆÚ¤‹ÛÚÂȘÂ: ˜ ·

∞Ó · 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÃÚÈÛÙ/Ó·: 23 & 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ & 0 3 : ¿ È Ó / Ù ¶Úˆ ÂÌ‚Ú›Ô˘ 3̤Ú˜: 31 ¢ÂÎ

£ÂÛÛ·ÏÈ΋ °·›·

§¿ÚÈÛ· - ∫Ô˙¿ÓË - ™È¿ÙÈÛÙ· - ™·Ú·ÓÙ¿ÔÚÔ - ÿÓÈ Ã·Ù˙ËÁÒÁÔ˘ ∆‡ÚÓ·‚Ô˜ - ∆ڛηϷ - §›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·

Divanis Palace Larissa 5 ★★★★★ Lux

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ñ ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÂΉÚÔ̤˜, ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ Ì ÔÏ˘ÙÂϤ˜ Ô‡ÏÌ·Ó. ñ ¢È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ DIVANIS PALACE LARISSA (5★★★★★Lux). ñ ¶ÚfiÁÂ˘Ì· ÌÔ˘Ê¤˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿. ñ ¢Â›ÓÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ (ËÌȉȷÙÚÔÊ‹). ñ Gala - ƒÂ‚ÂÁÈfiÓ 24 Î·È 31 ¢ÂÎ. Ì ‰È·ÛΤ‰·ÛË (ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ËÌȉȷÙÚÔÊ‹˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜). ñ ¢Èfi‰È· ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfïÓ. ñ ∞Ú¯ËÁfi˜ /Û˘ÓÔ‰fi˜. ñ ∆·ÍȉȈÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Generali Hellas ÛÙÔ˘˜ ÂΉÚÔÌ›˜ Ì Ô‡ÏÌ·Ó ˆ˜ 75 ÂÙÒÓ. ñ º.¶.∞. ™ËÌÂÈÒÛÂȘ: ñ ¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÛfi‰ˆÓ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÈÛΤ„ˆÓ. ™˘ÓÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· 3‹ÌÂÚ˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜: 1. ∞ı‹Ó·-§¿ÚÈÛ·-ƒÂ‚ÂÁÈfiÓ. 2. §›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. 3. ∆‡ÚÓ·‚Ô˜-∆ڛηϷ-∞ı‹Ó·.

Στην καρδιά του εµπορικού κέντρου, πάνω στον πεζόδροµο, πλήρως αναδηµιουργηµένο µε αρχοντιά, για να ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς επισκέπτες. ∆ιαθέτει εντυπωσιακές ανέσεις όπως SPA µε γυµναστήριο, εσωτερική πισίνα, σάουνα, steam bath, καµπίνες αισθητικής και µασάζ, µεγάλο εστιατόριο, πολυτελή σαλόνια και σνακ-µπαρ, άψογο σέρβις αλλά και µια από τις µεγαλύτερες αίθουσες εκδηλώσεων της πόλης για αξέχαστα ρεβεγιόν! Τα 74 δωµάτια και οι 5 σουϊτες του, προσφέρουν όλες τις σύγχρονες ανέσεις όπως: αυτόνοµο κλιµατισµό, mini bar, χρηµατοκιβώτιο, LCD τηλεοράσεις, πρόσβαση στο internet, διπλά ηχοµονωτικά παράθυρα, ''ζεστή'' επίπλωση κ.α. Μεγάλο του “ατού” είναι και η τοποθεσία του, αφού βρίσκεται πάνω στον πεζόδροµο και δίπλα στην καρδιά του εµπορικού κέντρου της πόλης. Σε απόσταση περπατήµατος βρίσκονται η κεντρική πλατεία µε τα σιντριβάνια και τα δηµόσια κτίρια, το αρχαίο θέατρο του 3ου π.Χ. αι., το φρούριο και ο ναός του Αγίου Αχιλλείου στον οµώνυµο λόφο. Μην παραλείψετε να δοκιµάσετε τοπικούς µεζέδες που απογειώνουν τη γεύση στα γειτονικά ''κουτούκια''.

Πρόγραµµα εκδροµής: 1η µέρα: Αθήνα - Θεσσαλικός κάµπος - Λάρισα. Αναχώρηση 08:00 από Λεωφόρο Αµαλίας (Ρώσικη εκκλησία) µε ενδιάµεση στάση για καφέ για Λαµία-∆οµοκό για την απέραντη Θεσσαλική πεδιάδα. Στάση στα Φάρσαλα, ονοµαστά για τον περίφηµο χαλβά τους και συνεχίζουµε για την στολισµένη και γιορτινή Λάρισσα µε τις όµορφες πλατείες, τα πολλά σιντριβάνια, τους γραφικούς πεζόδροµους µε τις γλυκές γιορτινές µελωδίες. Εγκατάσταση στο κεντρικότατο DIVANIS PALACE LARISSA (5★★★★★Lux). Απόγευµα ελεύθερο για να απολαύσετε µία βόλτα γύρω απο το ξενοδοχείο ή να µυηθείτε στις ανέσεις του. Το βράδυ δείπνο στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου. 2η µέρα: Σαραντάπορο - Χάνι Χατζηγώγου - Σιάτιστα - Κοζάνη. Πρόγευµα µπουφές και υπέροχη ηµέρα που αρχίζει µε επίσκεψη στο Στρατιωτικό Μουσείο Σαρανταπόρου µε πλήθος εκθεµάτων της εποχής των Βαλκανικών πολέµων και το Χάνι Χατζηγώγου, που υπήρξε το στρατηγείο του τότε διαδόχου Κωνσταντίνου κατά την ιστορική µάχη του 1912. Θα διασχίσουµε την εντυπωσιακή γέφυρα της λίµνης του Πολυφύτου (Αλιάκµονα) που συνδέει τα Σέρβια µε το Νοµό Κοζάνης. Το τοπίο είναι θεαµατικό! Προορισµός µας η αρχοντική Σιάτιστα, γνωστή από τα παλιά χρόνια για τις γούνες, τα παραδοσιακά κελάρια µε το λιαστό κρασί, τα επιβλητικά αρχοντικά, το Παλαιοντολογικό Μουσείο. Επόµενος σταθµός µας η πόλη της Κοζάνης όπου θα επισκεφτούµε το λαογραφικό

µουσείο, την εκκλησία του Αγ.Νικολάου και θα καταλήξουµε (πεζοί) στην κεντρική πλατεία µε το Ρολόι (τον Μαµάτσιο στα Κοζανίτικα). Επιστροφή και ξεκούραση. Ακολουθεί το Gala-ρεβεγιόν που ο σεφ του Divanis Palace Larissa έχει ετοιµάσει ειδικά για απόψε! ∆ιασκέδαση - γλέντι στη µεγάλη αίθουσα ως αργά! 3η µέρα: Τύρναβος - Τρίκαλα. Χρόνια Πολλά!!! Γιορτινό πρόγευµα µπουφές αργά και κοντινή εκδροµή για περίπατο στον Τύρναβο µε τα ονοµαστά σταµπωτά υφάσµατα, τα πανάρχαια έθιµα, το καλό ούζο και την πηγή της Αγίας Άννας µε την πλούσια βλάστηση και τη φυσική λιµνούλα. Το µεσηµέρι θα µας βρεί στα Τρίκαλα στο γνωστό ρολόϊ-έµβληµα της κάτω απο το Βυζαντινό φρούριο µε την πανοραµική θέα. Χρόνος για περίπατο και γεύµα στον γεµάτο κόσµο, φωτάκια και γαργαλιστικές µυρωδιές πεζόδροµο, δίπλα στον Ληθαίο ποταµό και επιστρέφουµε νωρίς το απόγευµα. Το βράδυ δείπνο στο κεντρικό εστιατόριο του ξενοδοχείου. 4η µέρα: Λίµνη Πλαστήρα - Αθήνα. Πλούσιο πρόγευµα µπουφές και θαυµάσια στο πνεύµα των ηµερών διαδροµή στο γιορτινό σκηνικό της λίµνης Πλαστήρα. Εικόνες που ελευθερώνουν το νού σε έναν ονειρικό γύρο γεµάτο δασοσκέπαστες ακτές, παραδοσιακά χωριουδάκια, τοπίο µοναδικό! Χρόνος για υπέροχες φωτογραφίες στο φράγµα (και όχι µόνο) και γεύµα στην Πλαζ Λαµπερού. Επιστρέφουµε στην Αθήνα µε ενδιάµεση στάση για καφέ. Άφιξη το απόγευµα µε τις καλύτερες αναµνήσεις.

Kατ’άτοµο Ηµιδ/φή µε Ρεβεγιόν

26

ˆÌ¤ÓÔ ¡¤Ô µÂÏÙÈ ·!!! ÚfiÁÚ·ÌÌ

Με το Ι.Χ. σας 2νύχ.*** 3νύχ. 4νύχ.

Με πούλµαν 3ηµ.*** 4ηµ.

∆ίκλινο κατ’άτοµο 124 169 215 183 242 3ο άτοµο* 85 120 155 150 198 3ο άτοµο ως 6 ετών* ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 75 85 3ο άτοµο 7-12 ετών* 65 90 110 125 167 Μονόκλινο 190 265 350 248 345 *** Οι τιµές για τις 3µέρες/2 διανυκτερεύσεις ισχύουν µόνο για την περίοδο της Πρωτοχρονιάς. * Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο.


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

20:29

™ÂÏ›‰·27

3&4 ̤Ú˜ ∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: ÃÚÈÛÙ/Ó·: 23 & 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¶ÚˆÙ/ÓÈ¿: 30 & 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 3̤Ú˜: 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

Divani Meteora

ƒÂ‚ÂÁÈfiÓ ÛÙ· ªÂÙ¤ˆÚ· §›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú· - ∂Ï¿ÙË - ¶ÂÚÙÔ‡ÏÈ - ¶fiÚÙ· ¶·Ó·ÁÈ¿ - ª¤ÙÛÔ‚Ô - ∆ڛηϷ

Orfeas

MÂÙ¤ˆÚ·

Πρόγραµµα εκδροµής: 1η µέρα: Αθήνα - Λίµνη Πλαστήρα - Καλαµπάκα. Αναχώρηση στις 07:30 από Σύνταγµα, µέσω Λαµίας, Καρδίτσας για τη Λίµνη Πλαστήρα (Ταυρωπού). Στον ονειρικό γύρο της λίµνης θα θαυµάσουµε το Χριστουγεννιάτικο τοπίο, γραφικά χωριά και θα βγάλουµε υπέροχες φωτογραφίες. Χρόνος για γεύµα και συνεχίζουµε για Καλαµπάκα. Εγκατάσταση στο εντυπωσιακό και γιορτινό, πλήρως ανακαινισµένο (2008) DIVANIS METEORA (4★★★★ superior) ή στο ORFEAS HOTEL (3★★★ ). 2η µέρα: Μέτσοβο - Ρεβεγιόν! Πρόγευµα µπουφές και εκδροµή στο πανέµορφο και παραδοσιακό Μέτσοβο. Περίπατος στα στολισµένα γραφικά δροµάκια για γνωριµία µε το αρχοντικό Τοσίτσα, την Πινακοθήκη, την εκκλησία της Αγ. Παρασκευής. Χρόνος για γεύµα στα φιλόξενα ταβερνάκια γύρω από την κεντρική πλατεία και όχι µόνο. Μην παραλείψετε να δοκιµάσετε τα φηµισµένα ντόπια τυριά και κρασιά καθώς και να πάρετε σουβενίρ (ξυλόγλυπτα, υφαντά, είδη λαϊκής τέχνης κ.α.). Επιστροφή το απόγευµα στην Καλαµπάκα. Ξεκούραση και το βράδυ, γιορτινό δείπνο-ρεβεγιόν στο ξενο-

Με το Ι.Χ. σας

Divani Meteora 4*sup

χωρίς εκδροµές ηµιδ/φή µε ρεβεγιόν Tιµές κατ’άτοµο 4µέρες ∆ίκλινο 239 3ο άτοµο* 150 3ο άτοµο ως 6 ετ.* ∆ωρεάν 3ο άτοµο 7 - 12 ετ.* 110 Mονόκλινο 385

Οrfeas 3* µε πρωϊνό & ρεβεγιόν 4µέρες 3µέρες** 153 113 120 95 120 95 120 95 207 155

* Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο ** Η 3ήµερη εκδροµή ισχύει µόνο για την περίοδο της Πρωτοχρονιάς

Divani Meteora

δοχείο µε γλέντι και χορό από D.J. 3η µέρα: Μετέωρα - Τρίκαλα. Χρόνια Πολλά! Πρόγευµα αργά µέσα σε γιορτινή ατµόσφαιρα. Η επίσκεψη µας - προσκύνηµα στα περίφηµα µοναστήρια Μεγ. Μετέωρο και Αγ. Στεφάνου πάνω στους µοναδικούς βράχους, προκαλεί δέος και κατάνυξη! Επιστροφή στη Χριστουγεννιάτικη Καλαµπάκα και το απόγευµα θα απολαύσουµε ακόµα έναν µοναδικό περίπατο στα κοντινά Τρίκαλα. Το Βυζαντινό φρούριο µε το ρολόι (σύµβολο) αλλά κυρίως ο στολισµένος, γεµάτος φωτάκια, κόσµο και γλυκιές µυρωδιές πεζόδροµος, θα σας µαγέψουν. 4η µέρα: Πόρτα Παναγιά - Ελάτη - Περτούλι - Αθήνα. Πρόγευµα µπουφές και αναχώρηση για την παραµυθένια διαδροµή που αρχίζει από την βυζαντινή εκκλησία του 12 αι. Πόρτα Παναγιά (επίσκεψη). Μικρή στάση για µοναδικές φωτογραφίες στο τοξωτό γεφύρι του Αγ. Βυσαρίωνα και συνεχίζουµε για την «Αλπική» Ελάτη και το ελατόφυτο Περτούλι. Απολαύστε το τοπίο, το παραδοσιακό χρώµα και τις τοπικές σπεσιαλιτέ. Με ενδιάµεσες στάσεις κατευθυνόµαστε για Αθήνα. Άφιξη νωρίς το βράδυ µε εικόνες αλησµόνητες.

Με πούλµαν

Divani Meteora 4*sup

ηµιδ/φή µε ρεβεγιόν Tιµές κατ’άτοµο 4µέρες ∆ίκλινο 315 3ο άτοµο* 225 3ο άτοµο ως 6 ετ.* 80 3ο άτοµο 7 - 12 ετ.* 185 Mονόκλινο 460

Οrfeas 3* µε πρωϊνό & ρεβεγιόν 4µέρες 3µέρες** 236 179 205 160 205 160 205 160 290 220

Divani Meteora

Divani Meteora ★★★★ Sup

Εντυπωσιακά ανακαινισµένο (2008) και αναβαθµισένο στην είσοδο της πόλης της Καλαµπάκας ΑΑΑ΄ κατ, στη σκιά των Μετεώρων και µόλις 200µ. από την κεντρική πλατεία σας υποδέχεται ως το καλύτερο πλέον της Θεσσαλίας. Με νέους υπέροχους κοινόχρηστους χώρους, µεγάλα σαλόνια, νέο χώρο υποδοχής, µπαρ, ατµοσφαιρικό καθηστικό µε τζάκι, εστιατόριο µπουφέ, µεγαλοπρεπή αίθουσα Gala και συνεδρίων και όπως πάντα εξαίρετο επαγγελµατικό service. ∆ιαθέτει 165 πλήρως κλιµατιζόµενα δωµάτια, όλα µε TV, µίνι ψυγείο, µουσική, τηλέφωνο, µπάνιο, διπλά ηχοµονωτικά τζάµια, µπαλκόνι κ.α. Ακόµα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα και οργανωµένα Spa της κεντρικής Ελλάδας!

Orfeas Hotel ★★★

Ξενοδοχείο Β΄κατηγορίας, µέσα στην πόλη της Καλαµπάκας, απέναντι από το Divanis Meteora. ∆ιαθέτει 110 δωµάτια, όλα µε καλή θέρµανση, έγχρωµη τηλεόραση, τηλέφωνο, ιδιαίτερο λουτρό ή ντους, µπαλκόνι. Ακόµα διαθέτει µεγάλα σαλόνια, µπαρ, αίθουσα παιχνιδιών, πολυτελές εστιατόριο και πολύ καλό service.

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ñ Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές πούλµαν. ñ ñ ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. ñ Πρόγευµα µπουφές καθηµερινά. ñ ∆είπνο καθηµερινά (ηµιδιατροφή) µόνο για τους διαµένοντες στο Divanis. ñ Εορταστικό δείπνο - ρεβεγιόν µε διασκέδαση (D.J.) 24 και 31 ∆εκ. (για το Divanis, στη θέση της ηµιδιατροφής της ηµέρας). ñ ∆ιόδια αυτοκινητοδρόµων. ñ Αρχηγός/συνοδός. ñ Ταξιδιωτική ασφάλεια Generali Hellas στους εκδροµείς µε πούλµαν ως 75 ετών. ñ Φ.Π.Α. Συνοπτικό πρόγραµµα 3ήµερης εκδροµής Πρωτοχρονιάς: (∆εν περιλαµβάνει το Μέτσοβο) 1. Αθήνα-Λίµνη Πλαστήρα-Καλαµπάκα. 2. Μετέωρα -Τρίκαλα. 3. Ελάτη-Περτούλι-Πόρτα Παναγιά-Αθήνα.

27


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

20:29

™ÂÏ›‰·28

¶‹ÏÈÔ

...ı·ÏˆÚ‹ Î·È ¯·Ï¿ÚˆÛË ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ÙˆÓ KÂÓÙ·‡ÚˆÓ ¶∏§π√ A°PIA

Valis Resort 5★★★★★ (Deluxe) ∆ηµιουργηµένο για να ανταποκριθεί στις πιο υψηλές απαιτήσεις, νεόκτιστο (2008) και υπερπολυτελές, σε µια µοναδική τοποθεσία στην περιοχή της Aγριάς, 6 χλµ από την πόλη του Βόλου. ∆ιαθέτει 107 δωµάτια, όλα µε καταπληκτικά κρεβάτια cocomat, πολυτελή λινά και καλυντικά µπάνιου, κλιµατισµό, δορυφορική LCD τηλεόραση, mini-bar, στεγνωτήρα µαλλιών, safe, ασύρµατo internet, µπουρνούζια κ.α. Ακόµα διαθέτει µεγάλα “ατµοσφαιρικά” σαλόνια, τρία εστιατόρια στα οποία περιλαµβάνεται και παραδοσιακό τσιπουράδικο µε εκπληκτικά εδέσµατα, υπερσύγχρονο συνεδριακό 800 ατόµων και εντυπωσιακό κέντρο Spa µε γυµναστήριο, θερµαινόµενη πισίνα και πλήθος θεραπειών ευεξίας και αναζωογόνησης, µεγάλο υπαίθριο δωρεάν φυλασσόµενο πάρκινγκ. Kατ’άτοµο σε δίκλινο Xριστούγεννα & N. Έτος Θέα βουνό 4µέρες/3νύχτες 315 5µέρες/4νύχτες 370 6µέρες/5νύχτες 415 6 ή 7 νύχτες 495

Θέα θάλασσα 345 410 485 565

Hµιδιατροφή µε ρεβεγιόν Jr. Suite Family Suite*** 420 945 490 1145 575 1300 670 1500

***Family suite: Συνολική τιµή δωµατίου για 2 ενήλικες + 2 παιδιά ως 12 ετών. 3ο άτοµο ενήλικας:-30%, παιδί ως 6 ετών: ∆ΩPEAN, 7-12 ετ. -50%. ΠPOΣΦOPA!!! Πληρώνοντας διαµονή για 6 νύχτες, σας προσφέρεται ακόµα µια (η 7η) εντελώς ∆ΩPEAN! (µε ηµιδιατροφή)

¶∏§π√ ¶√ƒ∆∞ƒπ∞

Xenia Palace Portaria 5 ★★★★★ (Lux)

Tιµή κατ’ άτοµο 3µέρες/2νύχτες 4µέρες/3νύχτες

∆ίκλινο Standard 241 329

3ο άτοµο* 125 155

Mε πρωινό & ρεβεγιόν! 3ο άτοµο Mονόκλινο ως 12ετ.* 60 377 75 533

Πλήρως ανακαινισµένο (2007) και αναβαθµισµένο, στο πιο 'επίκαιρο' σηµείο της Πορταριάς µε πανοραµική θέα στον Παγασητικό κόλπο, το Βόλο και τα γύρω χωριά. ∆ιαθέτει ανακαινισµένα δωµάτια µε καλαίσθητη επίπλωση που ταιριάζει στον χώρο και ύφος διακριτικής πολυτέλειας µε όλες τις σύγχρονες ανέσεις όπως δορυφορική TV, minibar, κεντρική θέρµανση, τηλέφωνο, δυνατότητα internet, σεσουάρ κ.α. Επίσης διαθέτει αριστοκρατικές σουΐτες και junior suites, 2 εκ των οποίων µε τζάκι. Ακόµα διαθέτει εντυπωσιακά σαλόνια µε τζάκι και θέα, µπαρ, µεγάλο εστιατόριο, health club, εξωτερική πισίνα µε µπαρ, αίθουσες εκδηλώσεων,υποδοµή για ΑΜΕΑ, πάρκινγκ.

Στις κρατήσεις Πρωτοχρονιάς, επιβάρυνση κατ’άτοµο 5€. H επιβάρυνση αυτή αφορά το εορταστικό ρεβεγιόν.

Alkystis HÔtel

¶H§IO ¶OPTAPIA

Σε µοναδική τοποθεσία, πολύ κοντά στην κεντρική πλατεία της Πορταριάς και µε θέα στη Μακρινίτσα ή το χωριό, ανακαινίσθηκε και αναβαθµίστηκε πλήρως στα τέλη του 2005. ∆ιαθέτει 47 σύγχρονα και καλόγουστα δωµάτια, όλα µε TV, σεσουάρ, τηλέφωνο, κεντρική θέρµανση, κλιµατισµό, ντους. Τα Superior δωµάτια είναι µεγαλύτερα, γωνιακά στον πάνω όροφο σε στυλ χαγιάτι και διαθέτουν επιπλέον στήλη τζακούζι στη ντουζιέρα. Έχουν τη δυνατότητα προσθήκης και 3ης κλίνης. Σε όλους τους χώρους υπάρχει wi-fi internet (µε κάρτα). Τις ανέσεις συµπληρώνουν δύο υπέροχα ατµοσφαιρικά καθιστικά µε µεγάλο τζάκι, αίθουσα πρωϊνού µπουφέ και εστιατορίου, snak-bar µε ωραίες ποικιλίες και τσιπουροµεζέδες. Ακόµα υπάρχει σάουνα, θυρίδες ασφαλείας στη reception, χώρος υπαίθριου πάρκινγκ.

Hµιδιατροφή Xριστ/να & N.Έτος µε ρεβεγιόν 3νύχτες ∆ίκλινο 199 3ο άτοµο* 120 3ο άτοµο ως 12 ετ.* 80 Mονόκλινο 290

4νύχτες 249 150 95 385

Θεοφάνεια 2νύχτες 89 42 34 136

3νύχτες 129 84 52 198

* Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο. Eπιβάρυνση για superior δωµάτιο: 5€ κατ’άτοµο τη νύχτα.

¶H§IO T™A°KAPA¢A

San Stefano Hotel 4 ★★★★

28 28

Τιµή κάτ' άτοµο µε µπουφέ πρωινό καθηµερινά 4µέρες/3νύχτες 5µέρες/4νύχτες

∆ίκλινο Standard ∆ίκλινο Superior 3ο άτοµο* 3o άτοµο έως 6 ετ.* 3o άτοµο 7-12 ετ.* Μονόκλινο

195 245 220 280 Πλήρως ανακαινισµένο (2009) ξενοδοχείο µε πανέµορφες όψεις από -30% -30% πέτρα και ξύλο στην µαγευτική Τσαγκαράδα Πηλίου. Τα δωµάτια δια∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ κοσµηµένα µε γήινα ζεστά χρώµατα και χειροποίητα έπιπλα, διαθέ-50% -50% τουν µπάνιο, τηλεόραση, κλιµατισµό, minibar και µπαλκόνια µε γοη290 370 τευτική θέα στα καλντερίµια, τα αρχοντόσπιτα, τα γεφύρια ή στο Επιβάρυνση ηµιδιατροφής 18€ το άτοµο ανά διανυκτέρευση Αιγαίο. Στο lobby του ξενοδοχείου υπάρχει το εστιατόριο µε τοπική κουζίνα και παραδοσιακά γλυκά, το Champagne Bar της Bollinger, καφετέρια και καθιστικά µε 2 τζάκια. Ακόµα διαθέτει δωρεάν υπαίθριο πάρκινγκ. * Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

20:29

™ÂÏ›‰·29

4 ̤ÚÚ‹ÛÂÂȘ˜:

∞Ó·¯ˆ 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÃÚÈÛÙ/Ó·: 23, 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 3 , 0 ¶ÚˆÙ/ÓÈ¿: 3

Alkystis Hotel

M·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ

µfiÏÔ˜ - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ÿÓÈ· ªËÏȤ˜ - µ˘˙›ÙÛ· - ∆Û·Áηڿ‰· - ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Ì ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔÓ µfiÏÔ (ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ)

Park Hotel 4 ★★★★

Από τα καλύτερα ξενοδοχεία του Βόλου, πλήρως ανακαινισµένο σε δωµάτια και κοινόχρηστους χώρους (2007). Ιδανικό για διαµονή στο κεντρικότερο και πιο “επίκαιρο” σηµείο... δίπλα στο δηµοτικό πάρκο και την γαλήνια παραλιακή µε τα φηµισµένα τσιπουράδικα και τα πολυάριθµα café. Τα 119 του δωµάτια είναι όλα εξοπλισµένα µε ιδιαίτερο λουτρό (ντους), κλιµατισµό, θέρµανση, τηλέφωνο, τηλεόραση, µουσική, στεγνωτήρα µαλλιών. Ακόµη διαθέτει εντυπωσιακά αναβαθµισµένους κοινόχρηστους χώρους µε υπέροχα σαλόνια, εστιατόριο, snack bar και καφετέρια.

‹ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÛÙÔ

Alkystis Hotel (¶·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi)

Πρόγραµµα εκδροµής: 1η µέρα: Αθήνα - Βόλος ή Πορταριά Ρεβεγιόν! Αναχώρηση 08:00 από Λεωφόρο Αµαλίας (Ρώσικη εκκλησία) µε ενδιάµεσες στάσεις για Βόλο. Περιήγηση της γιορτινής πόλης και χρόνος για γεύµα. Εγκατάσταση στο κεντρικό και ανακαινισµένο ξενοδοχείο PARK HOTEL (4★★★★) στον Βόλο ή στο ροµαντικό παραδοσιακό ALKYSTIS HOTEL στην Πορταριά, λίγα µέτρα από την κεντρική πλατεία. Απόγευµα ελεύθερο για βόλτα στην όµορφη παραλιακή γύρω από το ξενοδοχείο µε τα φηµισµένα τσιπουράδικα ή το χωριό αντίστοιχα. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο-ρεβεγιόν στο ξενοδοχείο µε διασκέδαση ως αργά! 2η µέρα: Πορταριά - Μακρινίτσα. Χρόνια Πολλά!!! Πλούσιο γιορτινό πρόγευµα µπουφές και µία ιδανική γιορτινή ηµέρα µας περιµένει µε περίπατο στα πλακόστρωτα καλντερίµια που εκτείνονται γύρω από την κεντρική πλατεία. Θα συναντήσουµε µοναδικής οµορφιάς και ιστορίας παραδοσιακά κτίσµατα, όπως το Αθανασάκειο Νηπιαγωγείο, το Αρχοντικό Ζούλια, που σήµερα λειτουργεί ως Μουσείο, το Τσοπότειο Σχολαρχείο και την Παναγία Πορταρέα, το βυζαντινό εκκλησάκι του 11ου αιώνα, ότι απέΜε πούλµαν 4µέρες Hµιδιατροφή µε ρεβεγιόν

Alkystis

Park Hotel

Πορταριά

Bόλος

∆ίκλινο 279 3ο άτοµο* 200 3ο άτοµο ως 12 ετών* 160 Μονόκλινο 375 Eπιβάρυνση στο Alkystis για superior δωµάτιο: 5€ κατ’άτοµο τη νύχτα (15€ συνολικά)

µεινε από το παλιό µοναστήρι γύρω από το οποίο χτίστηκε το χωριό. Αργότερα στο «µπαλκόνι του Παγασητικού» την υπέροχη Μακρινίτσα. Χρόνος για περίπατο, γεύµα και καφέ απολαµβάνοντας τη µοναδική θέα αλλά και τις τοπικές σπεσιαλιτέ. Ξεχωρίζει το παραδοσιακό σπετσοφάι και τα παραδοσιακά γλυκίσµατα! Ξελογιαστείτε από την οµορφιά του χωριού και από το πλήθος των πανέµορφων σουβενίρ στα παραδοσιακά µαγαζάκια. Επιστροφή νωρίς για να απολαύσετε και να ξεκουραστείτε στις ανέσεις του ξενοδοχείου. Το βράδυ δείπνο. 3η µέρα: Χάνια - Τσαγκαράδα - Ζαγορά. Πρόγευµα µπουφές. Οι θρυλικές ιστορίες των Κενταύρων µας ακολουθούν παντού στη διαδροµή µας προς τα Χάνια, τους µικρούς ειδυλλιακούς καταρράκτες, το µεγαλύτερο κεφαλοχώρι του Πηλίου, τη Ζαγορά και τη γοητευτική Τσαγκαράδα µε τη θέα στο Αιγαίο και τον Χιλιόχρονο Πλάτανο! Επιβλητικά αρχοντικά, βρύσες µε κρυστάλινα νερά, λιθόστρωτα καλντερίµια και ένα ονειρικό τοπίο µε πλατάνια, οξιές και αγριοκαστανιές µας συντροφεύουν. Επιστροφή αργά το απόγευµα στο ξενοδοχείο. Το βράδυ δείπνο. 4η µέρα: Μηλιές - Βυζίτσα - Καλά Νερά - Αθήνα. Πρόγευµα

µπουφές και υπέροχες εικόνες µας συνοδεύουν στην διαδροµή µέχρι την πατρίδα του Άνθιµου Γαζή, τις Μηλιές µε την ιστορική εκκλησία των Πανµεγίστων Ταξιαρχών του 1741 και τη δηµόσια βιβλιοθήκη µε τα σπάνια χειρόγραφα. Συνεχίζουµε για την επιβλητική Βυζίτσα, το χωριό µε τα περισσότερα διατηρητέα (από τον Ε.Ο.Τ.) αρχοντικά. Γλυκιά γεύση ο τελευταίος µας Πηλιορείτικος σταθµός µε χρόνο για γεύµα και περίπατο στα γαλήνια παραθαλάσσια Καλά Νερά. Επιστρέφουµε στην Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις. Άφιξη νωρίς το βράδυ µε εικόνες & αναµνήσεις µοναδικές.

Περιλαµβάνονται: ñ Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές πούλµαν. ñ ñ ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο PARK HOTEL (4★★★★) σε ανακαινισµένα δωµάτια κεντρικό στον Βόλο ή στο παραδοσιακό ALKYSTIS HOTEL στην Πορταριά. ñ Πρόγευµα µπουφές καθηµερινά.ñ ∆είπνο κάθε βράδυ (ηµιδιατροφή).ñ Ρεβεγιόν 24 και 31 ∆εκ.(στη θέση της ηµιδιατροφής της ηµέρας).ñ ∆ιόδια αυτοκινητοδρόµων.ñ Αρχηγός /συνοδός.ñ Ταξιδιωτική ασφάλεια Generali Hellas στους εκδροµείς µε πούλµαν έως 75 ετών.ñ Φ.Π.Α.

308 190 190 345

Park Hotel

Park Hotel

Park Hotel

29


Ú˜˜: ) ¤ Ì 5 4& ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ‚Ú›Ô˘ (4&5 ∞Ó· 4 ¢ÂÎÂÌ Ì‚Ú›Ô˘ &2 ¢ÂÎÂ

3 & 31 /Ó·: 2 ÃÚÈÛÙ Ù/ÓÈ¿: 30 &5) (4 ¶Úˆ

∫·Ú¤ÓËÛÈ, Spa & º˘ÛÈÔÏ·ÙÚ›·!

£¤ÚÌ·È ¶Ï·Ù˘ÛÙfiÌÔ˘

Resort & Spa Asklipios 4 ★★★★ Sup Ένα αρχοντικό κόσµηµα (2008), στους πρόποδες της Όθρυς, στην λουτρόπολη του Πλατυστόµου µε τις γνωστές από την αρχαιότητα φυσικές ιαµατικές πηγές. Όαση χαλάρωσης και αναζωογόνησης χτισµένη µε σεβασµό σε περιβάλλον 775 στρεµµάτων υπέροχης φύσης στις όχθες µικρού ποταµού απέχει 35 χλµ από τη Λαµία στο δρόµο προς το Καρπενήσι. Είναι ιδανική βάση για φυσιολατρικές εξορµήσεις αλλά αποτελεί και από µόνο του πόλο έλξης µε άρτιους εντυπωσιακούς κοινόχρηστους χώρους, µε εστιατόριο, µπαρ-καφετέρια, σαλόνι µε τζάκι, bridge room, play room για τα παιδιά, εσωτερική ιαµατική πισίνα, πλήρως εξοπλισµένο υδροθεραπευτήριο κ.α. ∆ιαθέτει 63 πολυτελή δωµάτια και σουίτες όλα µε εντυπωσιακή διακόσµηση, τηλεόραση, mini bar, τηλέφωνο, κλιµατισµό, πρόσβαση internet κ.α.

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È:

ñ Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές πούλµαν. ñ ∆ιαµονή στο πολυτελές RESORT & SPA ASKLIPIOS (4★★★★ sup). ñ Πρόγευµα από µπουφέ Αµερικανικού τύπου καθηµερινά. ñ ∆είπνο µπουφέ καθηµερινά (ηµιδιατροφή). ñ Εορταστικά Ρεβεγιόν µε γλέντι-χορό 24 & 31 ∆εκεµβρίου (µέρος της ηµιδιατροφής).ñ Ελεύθερη χρήση εσωτερικής θερµαινόµενης πισίνας µε υδρογυµναστική, νεροκουρτίνες, κανόνια, υδροµασάζ, αεροµασάζ κ.α. ñ Αρχηγός / Συνοδός.ñ ∆ιόδια αυτοκινητοδρόµων. ñ Ταξιδιωτική ασφάλεια Generali Hellas στους εκδροµείς µε πούλµαν ως 75 ετών. ñ ΦΠΑ.

Σηµειώσεις: Στο 5ήµερο πρόγραµµα, σε περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών, η εκδροµή στην Παύλιανη θα αντικατασταθεί µε επίσκεψη στο κάστρο, το τουριστικό περίπτερο του Αγ.Λουκά και την πόλη της Λαµίας. Hµιδιατροφή Συνοπτικό πρόγραµµα 4ήµερης εκδροµής: (δεν περιλαµβάνει την εκδροµή στην Παύλιανη)

30

1. Αθήνα-Άνω Τιθορέα-Αµφίκλεια -Γοργοπόταµος. 2. Μονή Αγάθωνος-Λουτρά Υπάτης-Spa. 3. Καρπενήσι-Προυσός. 4. Πολύδροσο-Χαιρώνεια-Αθήνα.

Πρόγραµµα εκδροµής: 1η µέρα: Αθήνα - Άνω Τιθορέα - Μουσείο Άρτου - Γοργοπόταµος - Πλατύστοµο. Αναχώρηση 08:00 από Λεωφόρο Αµαλίας (Ρώσικη εκκλησία) για την Άνω Τιθορέα στις ανατολικές πλαγιές του Παρνασσού που “φωλιάζει” στο χείλος ενός εντυπωσιακού φαραγγιού (του Καχαλά). Τα ερείπια του αρχαίου τείχους του 4ου αιώνα π.Χ. µε το επιβλητικό κάστρο µας υποδέχονται στην είσοδο. Αφού περπατήσουµε ανάµεσα στα στενά δροµάκια του χωριού, καθίστε στα καφενεία στην πλατεία µε θέα στο φαράγγι και φωτογραφήστε τον γεροπλάτανο που είναι το σήµα κατατεθέν της. Συνεχίζουµε για Αµφίκλεια για επίσκεψη στο εξαιρετικό και πρωτότυπο “Μουσείο Άρτου”, δηµιούργηµα του Λαογραφικού Συλλόγου της περιοχής. Ακολούθως για το πανέµορφο χωριό του Γοργοπόταµου κοντά στην ιστορική γέφυρα µε τα γάργαρα νερά και τις ταβέρνες µε την παραδοσιακή ρουµελιώτικη κουζίνα. Χρόνος για γεύµα και κατευθυνόµαστε για το Πλατύστοµο µέσω Μακρακώµης. Εγκατάσταση στο νεόκτιστο αρχοντικό RESORT & SPA ASKLIPIOS (4★★★★ sup). Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο µπουφέ. 2η µέρα: Παύλιανη - Ρεβεγιόν! Πρόγευµα µπουφές και ηµέρα φυσιολατρικής απόλαυσης στα ονειρικά τοπία της βατής και φιλόξενης Οίτης. Συνοδεία εξαιρετικής θέας στον Μαλλιακό ανεβαίνουµε σε ένα Χριστουγεννιάτικο τοπίο πνιγµένο στα έλατα, µέχρι την είσοδο του Εθνικού ∆ρυµού όπου βρίσκεται η Παύλιανη. Ιδανική για άθληση, αναψυχή, ξεκούραση, µε παραδοσιακό τρόπο δόµησης, βασισµένο στην πέτρα και το ξύλο. Καµάρι των ντόπιων, χωρίς να ξεχνάνε την ιστορία τους που κρατάει από την αρχαιότητα, είναι το φυσικό πάρκο στις πηγές του Aσωπού. Φεύγοντας, µικρή στάση στην υπαίθρια αγορά στην Κάτω Παύλιανη για παραδοσιακά ψώνια όπως φασόλια, βανίλιες, ρίγανη, φυσικά τσάι από την Οίτη, Λικέρ από καρύδι ή κράνο και χειροποίητα γλυκά του κουταλιού. Το από-

Xριστ/να & NέοΈτος

µε ρεβεγιόν µε το I.X. σας µε πούλµαν Tιµές κατ’άτοµο 3νύχτες 4νύχτες 4µέρες 5µέρες ∆ίκλινο 237 276 308 359 3ο άτοµο* 172 198 245 285 3ο άτοµο ως 6 ετ.* ∆ΩPEAN ∆ΩPEAN 82 92 3ο άτ. 7-12 ετ. & 4ο ως 12* 124 143 200 234 Mονόκλινο 325 398 400 476

Θεοφάνεια µε το I.X. σας 2νύχτες 3νύχτες 92 136 66 97 ∆ΩPEAN ∆ΩPEAN 46 67 158 232

* Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο.

ΠPOΣOXH! Oι τιµές είναι προσφορά και ισχύουν για κρατήσεις που θα επιβεβαιωθούν µε προκαταβολή µέχρι τις 3 ∆εκεµβρίου. Mετά προσαυξάνονται κατά 10% περίπου.

γευµα ξεκουραστείτε στις γιορτινά στολισµένες πολυτελείς ανέσεις του υπέροχου ξενοδοχείου µας. Το βράδυ. πλούσιο δείπνορεβεγιόν µε συνοδεία ζωντανής µουσικής, τραγούδι και χορό! 3η µέρα: Μονή Αγάθωνος - Λουτρά Υπάτης & Spa! Χρόνια Πολλά!!! µε ευχές, χαµόγελα και πλούσιο γιορτινό πρόγευµα µπουφέ. Συνάδοντας µε την ηµέρα, επίσκεψη-προσκύνηµα µε κατάνυξη στην Ιερά Μονή Αγάθωνος, µία κιβωτό της φύσης µε σηµαντική θρησκευτική και οικολογική δραστηριότητα. Ξεχωρίζει το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας µε τον βοτανικό κήπο και τα εκθέµατα από τον Εθνικό ∆ρυµό της Οίτης. Συνεχίζουµε για περίπατο στην υπέροχη λουτρόπολη της Υπάτης. Το απόγευµα ξεκουραστείτε στις ανέσεις του ξενοδοχείου µας και το Spa! ∆οκιµάστε (δωρεάν) την εσωτερική θερµαινόµενη πισίνα µε υδρογυµναστική, νεροκουρτίνες, κανόνια & καρέκλες υδροµασάζ, αεροµασάζ κ.α. Το βράδυ δείπνο µπουφέ. 4η µέρα: Καρπενήσι - Μεγάλο Χωριό - Προυσός. Πρόγευµα µπουφές και ηµέρα αφιερωµένη στην «Αλπική» φύση της Ευρυτανίας. Πανοραµική διαδροµή µέχρι το Καρπενήσι. Γνωριµία µε την όµορφη πόλη, χρόνος για καφέ και ψώνια και διασχίζοντας τα «Ευρυτανικά Τέµπη» φθάνουµε για επίσκεψη στο µοναστήρι της Παναγίας στον Προυσό. Επιστρέφοντας, χρόνος για γεύµα στην περιοχή της Ποταµιάς µε τις παραδοσιακές ταβέρνες και για παραδοσιακά ψώνια και σουβενίρ στα γραφικά δροµάκια του Μεγάλου Χωριού. Μην παραλείψετε να δοκιµάστε τις τοπικές γεύσεις, τα υπέροχα γλυκά τα περίφηµα τυριά και αλλαντικά. Επιστροφή αργά το απόγευµα στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο µπουφέ. 5η µέρα: Πολύδροσο - Χαιρώνεια - Αθήνα. Πρωινό ελεύθερο για να απολαύσετε το πρόγευµά σας, τις ανέσεις και τις εγκαταστάσεις Spa του ξενοδοχείου, αλλά και τη µοναδική φύση που το περιβάλει! 11:30 αναχωρούµε για περίπατο στο κοσµικό και ιδιαίτερα “ζωντανό” την περίοδο του Χειµώνα Πολύδροσο (γνωστό και ως Σουβάλα). Πανέµορφο χωριό στους πρόποδες του Παρνασσού µέσα στο πράσινο και τα έλατα, µε πέτρινα σπίτια, παραδοσιακή αρχιτεκτονική, πλατεία µε πλατάνια, ταβέρνα και καφετέριες µε τζάκι, γιορτινή ατµόσφαιρα. Μικρή στάση στην Κάτω Τιθορέα για να συµπληρώσετε τα παραδοσιακά σας ψώνια (τυριά, χυλοπίτες, γλυκά κουταλιού, αγνό µέλι, τοπικά κρασιά κ.α.) Συνεχίζουµε για Χαιρώνεια, όπου θα δούµε το περίφηµο Λιοντάρι (µνηµείο των πεσόντων Θηβαίων Ιερολοχιτών). Μέσω Ορχοµενού επιστρέφουµε στην Αθήνα. Άφιξη το απόγευµα µε εµπειρίες και αναµνήσεις µοναδικές.


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

20:29

™ÂÏ›‰·31

°ÈÔÚÙÈÓ‹ ∫·ÛÙÔÚÈ¿

4&5 ̤Ú˜

ºÏÒÚÈÓ· - ¡˘ÌÊ·›Ô - ¶Ú¤Û˜

4 ̤Ú˜

§Â˘Î¿‰· …Ë ·Ú¯·›· ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ πÔÓ›Ô˘

¡˘‰Ú› - πˆ¿ÓÓÈÓ· - ¶Ú¤‚Â˙·

∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ : ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·: 4̤Ú˜: 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 5̤Ú˜: 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿: 4̤Ú˜: 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 5̤Ú˜: 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·: 4̤Ú˜: 23 & 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿: 4̤Ú˜: 30 & 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

Μέσα από αυτή την εκδροµή σας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσετε την πανέµορφη πόλη της Καστοριάς, χτισµένη σχεδόν επάνω στην οµώνυµη λίµνη, µε τα επιβλητικά αρχοντικά της και τα περίφηµα γουναράδικα. Παράλληλα θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε µερικά από τα οµορφότερα µέρη της πατρίδας µας όπως οι λίµνες των Πρεσπών ή το γραφικό χωριό Νυµφαίο, µαγευτικά τοπία που θα σας γεµίσουν µε αξέχαστες αναµνήσεις. Στον παραδοσιακό οικισµό Νυµφαίο υπάρχει το Πάρκο Άγριας Φύσης καθώς και το ευρωπαϊκό κέντρο προστασίας της καφέ αρκούδας Αρκτούρος µοναδικό στο είδος του, που µαγεύει µικρούς και µεγάλους.

Ionian Blue 5★★★★★ Lux Μέσα από αυτή την εκδροµή σας δίνεται η ευκαιρία να γνωρίσετε την πανέµορφη πόλη της Καστο-

Πρόγραµµα εκδροµής: 1η µέρα: Αθήνα - Καστοριά. Αναχώρηση από Λεωφόρο Αµαλίας (Ρώσικη Εκκλησία) στις 07:00 για Καστοριά περνώντας από Καµένα Βούρλα, Λάρισα, Ελασσόνα, Κοζάνη. Άφιξη αργά το απόγευµα στην πόλη της γούνας µε τις 72 εκκλησίες και τα περίφηµα αρχοντικά. Εγκατάσταση στο πλήρως ανακαινισµένο (2008) ξενοδοχείο ΤSAMIS HOTEL (3★★★ superior) και δείπνο. 2η µέρα: Καστοριά - Νυµφαίο. Μετά το πρόγευµα και εφόσον το επιτρέπει ο καιρός, αναχώρηση για το όρος Νυµφαίο, για ξενάγηση στο γραφικό οµώνυµο χωριό µε τα παραδοσιακά σαν “κουκλόσπιτα” πετρόχτιστα σπίτια, καθώς και στο καταφύγιο περίθαλψης άγριων ζώων Αρκτούρος. Στη συνέχεια επιστροφή στην Καστοριά και περιήγηση της πόλης και της γραφικής λίµνης της. Όχθες γεµάτες πλατάνια και πολυάριθµα γραφικά αρχοντικά συµπληρώνουν το πανέµορφο τοπίο. Θα δούµε τη συνοικία Αποζάρι, την Παναγία Κουµπελίδικη, το ναό του Aγ. Αθανασίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο για ξεκούραση. Το βράδυ, εορταστικό δείπνο-ρεβεγιόν. 3η µέρα: Καστοριά. Μετά το πρόγευµα µετάβαση στην πόλη και ελεύθερος χρόνος για να ξεκουραστείτε και να απολαύσετε έναν πρωινό περίπατο στις όχθες της πανέµορφης λίµνης. Το απόγευµα επίσκεψη στην πόλη για σουβενίρ και ψώνια και επιστροφή στο ξενοδοχείο για το δείπνο. 4η µέρα: Φλώρινα - Πρέσπες. Μετά το πρόγευµα αναχώρηση για εκδροµή στον γειτονικό νοµό Φλώρινας. Πρώτη µας επίσκεψη (καιρού επιτρέποντος) το χιονοδροµικό κέντρο Βίγλας και στη συνέχεια µετάβαση στην πόλη της Φλώρινας. Συνεχίζουµε για τις πανέµορφες Πρέσπες όπου βρίσκονται οι γνωστοί Ελληνικοί υδροβιότοποι. Μία εντυπωσιακή διαδροµή µέσα από υπέροχα τοπία µοναδικής οµορφιάς, σπάνια χλωρίδα και πανίδα αλλά και γραφικούς παραδοσιακούς ψαράδικους οικισµούς. Αργά το απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο. 5η µέρα: Καστοριά - Σιάτιστα - Αθήνα. Μετά το πρόγευµα αναχωρούµε για τη Σιάτιστα, µε τα εντυπωσιακά αρχοντικά του 18ου και 19ου αιώνα, κτισµένα σε παραδοσιακό Μακεδονικό αρχιτεκτονικό ρυθµό. Συνεχίζουµε µε ενδιάµεσες στάσεις για Αθήνα. Άφιξη αργά το βράδυ.

ριάς, χτισµένη σχεδόν επάνω στην οµώνυµη λίµνη, µε τα επιβλητικά της αρχοντικά και τα παγκοσµίως γνωστά γουναράδικα. Παράλληλα θα έχετε την ευκαιρία να επισκεφθείτε µερικά από τα οµορφότερα µέρη της πατρίδας µας όπως οι Πρέσπες και το γραφικό Νυµφαίο, µαγευτικά τοπία που θα σας γεµίσουν µε εντυπώσεις αξέχαστες.

Πρόγραµµα εκδροµής: 1η µέρα: Αθήνα - Λευκάδα - Ρεβεγιόν! Αναχώρηση από Αθήνα στις 07:00 για Λευκάδα µέσω της γέφυρας ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου. Περνώντας από Αµφιλοχία και από τη γραφική Βόνιτσα καταλήγουµε στην γιορτινή Λευκάδα και στη Νικιάνα στο εντυπωσιακό και υπερπολυτελές IONIAN BLUE (5★★★★★ Lux), το οποίο Χριστουγεννιάτικα στολισµένο, µας καλωσορίζει να γιορτάσουµε µαζί τις Άγιες Μέρες. Ξεκούραση στις πολυτελείς του ανέσεις. Το βράδυ δείπνο µπουφέ. 2η µέρα: Γύρος νησιού Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα. Εκδροµή γνωριµίας µε το πανέµορφο γιορτινό νησί για να θαυµάσουµε τις οµορφιές και τα µυστικά του, µέσα από έναν πανοραµικό γύρο. Πρώτη µας στάση η γραφική Βασιλική και µέσω όµορφων ορεινών χωριών, θα περάσουµε στη δυτική πλευρά όπου θα δούµε το περίφηµο Κάθισµα από ψηλά. Μέσω Αγ.Νικήτα κατευθυνόµαστε για επίσκεψη στο µοναστήρι της Φανερωµένης µε την πανοραµική θέα και στη συνέχεια στην πόλη της Λευκάδας για πεζή περιήγηση στο όµορφο κέντρο της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας. Το βράδυ Εορταστικό δείπνο Ρεβεγιόν µε συνοδεία ζωντανής µουσικής. 3η µέρα: Ιωάννινα Χρόνια Πολλά! Πλούσιο γιορτινό µπουφέ πρόγευµα και αναχωρούµε για την πόλη των Ιωαννίνων. Βόλτα στην πανέµορφη και λαµπερή πόλη και από εκεί φτάνουµε µέχρι το Μώλο από όπου και θα επιβιβαστούµε στα βαρκάκια (έξοδα ατοµικά) για να επισκεφθούµε το νησάκι της Κυράς Φροσύνης. Επίσκεψη στην καστροπολιτεία µέχρι την κορυφή του κάστρου, από όπου η θέα της πόλης είναι µοναδική! Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο µπουφέ. 4η µέρα: Λευκάδα - Πρέβεζα - Αθήνα Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για την πόλη της Πρέβεζας ακολουθώντας µια διαδροµή µοναδικού φυσικού κάλλους. Πορεία επιστροφής στην Αθήνα µέσω Ρίου - Αντιρίου µε ενδιάµεσες στάσεις.

Περιλαµβάνονται: ñ Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές πούλµαν. ñ ∆ιαµονή στο πλήρως ανακαινισµένο TSAMIS HOTEL (3★★★ superior) ñ Πλούσιο πρόγευµα (µπουφές) & δείπνο καθηµερινά (ηµιδιατροφή). ñ Εορταστικό δείπνο - ρεβεγιόν στις 24 & 31 ∆εκ. (µέρος της ηµιδιατροφής). ñ Ταξιδιωτική ασφάλεια Generali Hellas στους εκδροµείς µε πούλµαν ως 75 ετών. ñ Έµπειρος συνοδός, ∆ιόδια & Φ.Π.A. Σηµειώσεις: ñ ∆εν περιλαµβάνονται εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. ñ Η σειρά των επισκέ-

ψεων του προγράµµατος µπορεί να αλλάξει. Συνοπτικό πρόγραµµα τετραήµερης εκδροµής: 1. Αθήνα - Καστοριά. 2. Νυµφαίο - Καστοριά. 3. Φλώρινα - Πρέσπες. 4. Kαστοριά - Σιάτιστα - Αθήνα.

µε πούλµαν Ηµιδιατροφή µε ρεβεγιόν

∆ίκλινο κατ’άτοµο 3ο άτοµο* Μονόκλινο

4 µέρες θέα βουνό 330 237 405

* ¶ÚfiÛıÂÙË ÎÏ›ÓË Û ‰›ÎÏÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ.

θέα λίµνη 349 232 440

5 µέρες θέα βουνό 415 295 515

θέα λίµνη 440 290 565

Περιλαµβάνονται: ñ Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν. ñ ∆ιαµονή στο πολυτελέστατο IONIAN BLUE (5★★★★★ Lux) σε δωµάτια µε θέα θάλασσα. ñ Πρόγευµα από αµερικάνικου τύπου µπουφέ καθηµερινά.ñ ∆είπνο µπουφέ κάθε βράδυ (ηµιδιατροφή).ñ Ρεβεγιόν 24 & 31 ∆εκεµβρίου (στη θέση της ηµιδιατροφής της ηµέρας).ñ ∆ιασκέδαση µε ζωντανή µουσική στα δείπνα-ρεβεγιόν 24 & 31 ∆εκ. ñ ∆ωρεάν χρήση της εσωτερικής θερµαινόµενης πισίνας και του γυµναστηρίου. ñ ∆ιόδια αυτοκινητοδρόµων. ñ Αρχηγός / Συνοδός. ñ Ταξιδιωτική ασφάλεια Generali Hellas στους εκδροµείς µε πούλµαν ως 75 ετών. ñ Φ.Π.Α.

Σηµειώσεις: ∆εν περιλαµβάνονται εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων.

Τιµή κατ'άτοµο Ηµιδιατροφή µε ρεβεγιόν

∆ίκλινο 3ο άτοµο* 3ο άτοµο ως 12 ετ* 4ο άτοµο ως 12 ετ* Μονόκλινο

Με το Ι.Χ. σας 3νύχτες 179 139 ∆ΩPEAN 105 255

* ¶ÚfiÛıÂÙË ÎÏ›ÓË Û ‰›ÎÏÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ.

4νύχτες 225 170 ∆ΩPEAN 129 330

Με πούλµαν 4µέρες 249 210 100 175 325

31


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

20:29

™ÂÏ›‰·32

Ú˜ 3&4∞ӷ̯ˆ¤Ú‹Û¢È˜Î:ÂÌ‚Ú›Ô˘ 30 23, 24,

& 31

PORTO RIO HOTEL & CASINO 4 ★★★★ sup

ªÂÁ¿ÏÔ... ºÈÏfiÍÂÓÔ... ∫ÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ... ÈÚÈ¿ ∑‹ÚÈ·˜ - ∑·ÚÔ‡¯Ï· - °‡ÚÔ˜ ∆ÚȯˆÓ›‰·˜ - ™‹Ï·ÈÔ §ÈÌÓÒÓ

Φέτος µπορείτε να ζήσετε µια ιδιαίτερη γιορτινή εµπειρία,που θα την... ξαναζητήσετε! Μέσα σε µία όαση πρασίνου, µε φόντο το γαλάζιο της θάλασσας και απεριόριστη θέα προς τη γέφυρα του Ρίου-Αντιρίου και το Ενετικό Κάστρο του Ρίου σε απόσταση... περιπάτου (2χλµ.). Με ασύγκριτες γευστικές απολαύσεις ελληνικής και διεθνούς κουζίνας, που θα σας χαρίσουν ιδιαίτερα ξεχωριστές, γαστρονοµικές εµπειρίες. Πραγµατικά γιορτινές! Χαρίστε στον εαυτό σας µια µικρή πολυτέλεια που του αξίζει: Γιορτάστε τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά στο PORTO RIO HOTEL & CASINO, σε ένα κοσµοπολίτικο περιβάλλον απόλυτης φινέτσας και υψηλής ποιότητας. Εδώ θα απολαύσετε ένα ευγενικό και διακριτικό service επιπέδου, που θα µετατρέψει τη διαµονή σας σε µια αξέχαστη εµπειρία. Τόσο ποιοτική και ξεχωριστή, που θα θέλετε να την ξαναζήσετε πολλές φορές, κάθε Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά! ∆ιαθέτει δωµάτια κεντρικού κτηρίου (Standard, Sea View, Deluxe), δωµάτια Village (Bungalows, Bungalows Suites), δωµάτια στο διώροφο κτήριο. Τα δύο εστιατόρια ΘΑΛΑΣΣΑ (κεντρικό) και ΘΕΑ (a la carte ), προσφέρουν γευστικές απολαύσεις ελληνικής και διεθνούς κουζίνας. Οι τους, τα και η άψογη εξυπηρέτηση µετατρέπουν κάθε απλή επίσκεψη σε µία ξεχωριστή, γαστρονοµική εµπειρία. Υπηρεσίες Πελατών: Πρόσφατα ανακαινισµένοι χώροι µε προσεγµένα έπιπλα και φίνα υφάσµατα, ∆ωµάτια µη καπνιστών, Ηχοµονωτικά παράθυρα, Μπαλκόνι, Room Service, Υπηρεσία Groom, Φύλαξη αποσκευών, Υπηρεσία Πλυντηρίου & Στεγνοκαθαριστήριο, ∆ωρεάν ασύρµατη σύνδεση δικτύου/WiFi, Μπαρ, Γυµναστήριο & SPA, Αίθουσα Ψυχαγωγίας, Casino (∆ωρεάν είσοδος), Γήπεδο Tennis, Παιδική χαρά, Γιατρός κατόπιν συνεννόησης, Mini Market, Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο στα 2,5 χλµ., Ανοιχτό Πάρκινγκ, Πλούσιο Ψυχαγωγικό πρόγραµµα για τα παιδιά σας, που θα τα απασχολήσει δηµιουργικά για πολλές ώρες! Πρόγραµµα Εκδροµής 1η µέρα: Αθήνα - Λίµνη Τσιβλού - Ζαρούχλα - PORTO RIO Αναχώρηση από Αθήνα στις 08:00 για την αλπική Λίµνη Τσιβλού στο νοµό Αχαΐας. Η Τσιβλού βρίσκεται σε υψόµετρο 800 µέτρων και είναι από τις ελάχιστες που υπάρχουν στην ορεινή Πελοπόννησο. Μια κατολίσθηση που έγινε το 1912 όταν φράχτηκε ο αρχαίος ποταµός Κράθις, ήταν η αιτία για την δηµιουργία αυτού του πανέµορφου φυσικού τοπίου, το οποίο αγκαλιάζεται από το πράσινο και τις πλαγιές του Χελµού. Στην συνέχεια κατευθυνόµαστε για την γραφική Ζαρούχλα, µε τον κεντρικό, πλακόστρωτο δρόµο, τα ταβερνάκια αριστερά και δεξιά, όλα πέτρινα όπως και τα σπιτάκια της. Ελεύθερος χρόνος για καφέ ή γεύµα προαιρετικά. Το απογευµατάκι άφιξη και τακτοποίηση στο αγαπηµένο ξενοδοχείο PORTO RIO HOTEL & CASINO (4★★★★ sup) στο Ρίο Αχαΐας. Μπουφέ δείπνο. 2η µέρα : Γύρος Τριχωνίδας - Θέρµο - Ναύπακτος. Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα. Η σηµερινή µέρα ξεκινάει µε το πέρασµα µας από την Αχαΐα στην Ναυπακτία µέσω της νέας γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου. Συνεχίζοντας την διαδροµή µας προς την Τριχωνίδα συναντάµε τον ζωοδότη της περιοχής τον ποταµό Εύηνο και περνώντας από το χωριό Βλαχοµάνδρα

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ñ Μεταφορές, εκδροµές µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν ñ ∆ιαµονή στο αγαπηµένο ξενοδοχείο PORTO RIO HOTEL & CASINO (Α' ∆ιακ. Κατ.) στο Ρίο Αχαΐας ñ Μπουφέ πρωινό και µπουφέ δείπνο καθηµερινά (ηµιδιατροφή) ñ Πλούσια εορταστικά Ρεβεγιόν µε ζωντανή µουσική και γλέντι στις 24, 25, 31 ∆εκεµβρίου και 1 Ιανουαρίου, στην θέση της ηµιδιατροφής της ηµέρας ñ Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική στους εκδροµείς έως 75 ετών ñ Αρχηγός / Συνοδός ñ Φ.Π.Α.

32

Συνοπτικό πρόγραµµα 3ήµερης εκδροµής: 1η µέρα : Αθήνα - Λίµνη Τσιβλού - Ζαρούχλα. 2η µέρα : Γύρος Τριχωνίδας - Θέρµο - Ναύπακτος. 3η µέρα : Σπήλαιο Λιµνών - Καλάβρυτα - Αθήνα.

φτάνουµε στο ονοµαστό Χάνι του Μπανιά. Στο σηµείο αυτό θα περάσουµε την παλιά στρατιωτική γέφυρα που ενώνει τις δυο όχθες του ποταµού. Ακολουθώντας την κυριολεκτικά φιδίσια διαδροµή του ποταµού ανάµεσα στα καταπράσινα βουνά, συναντάµε τον εντυπωσιακά µεγάλο υδάτινο όγκο της Τριχωνίδας και φτάνοντας στο ιστορικό Θέρµο, θα περιηγηθούµε στην περιοχή και στο µοναστήρι του Πατροκοσµά. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και περίπατο. Ακολουθώντας την εκπληκτική παραλίµνια διαδροµή της Τριχωνίδας θα καταλήξουµε στην όµορφη πόλη της Ναυπάκτου να απολαύσουµε τον καφέ µας στο λιµανάκι της πόλης µε φόντο το Ενετικό κάστρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο / Ρεβεγιόν µε συνοδεία ζωντανής µουσικής, γλέντι και χορό! 3η µέρα : Σπήλαιο Λιµνών - Καλάβρυτα. Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για το περίφηµο Σπήλαιο Λιµνών (έξοδα ατοµικά) το οποίο είναι ένα σπάνιο δηµιούργηµα της φύσης. Εκτός από τους λαβυρινθώδεις διαδρόµους, τις µυστηριώδεις στοές και τους παράξενους σταλακτιτικούς σχηµατισµούς, το Σπήλαιο των Λιµνών έχει κάτι το αποκλειστικά δικό του, που δεν υπάρχει σε άλλα γνωστά σπήλαια. Είναι οι αλλεπάλληλες κλιµακωτές και µάλιστα σε τρεις ορόφους λίµνες του, που το καθιστούν µοναδικό στο είδος του στον κόσµο. Συνεχίζουµε για την ιστορική Μονή της Αγίας Λαύρας η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως "Εθνική Μητρόπολη". Από εκεί στα ξακουστά Καλάβρυτα, ένα από τα πιο κοσµοπολίτικα χειµερινά θέρετρα µε την υπέροχη πλατεία, τα καφέ και τις ταβέρνες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και δείπνο / Ρεβεγιόν µε συνοδεία ζωντανής µουσικής, γλέντι και χορό! 4η µέρα: Χωριά Ζήριας - Μουσείο Περιβάλλοντος - Αθήνα. Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για την Ορεινή Κορινθία. Με ενδιάµεση στάση στο ολοκαίνουριο Μουσείο Περιβάλλοντος Στυµφαλίας (έξοδα ατοµικά) θα ανηφορίσουµε έως την ελατοσκέπαστη Καστανιά και µέχρι το πανέµορφο φράγµα του Φενεού µε το ιστορικό µοναστήρι του Αγίου Γεωργίου. Αφού απολαύσουµε την υπέροχη διαδροµή θα επιστρέψουµε στην Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις.

∆Ô ∂ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi Û·˜ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ™·˜ ηψÛÔÚ›˙Ô˘Ì Û ¤Ó· ˙ÂÛÙfi, ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ Îϛ̷. *** ¶ÏÔ‡ÛÈ· ÌÔ˘Ê¤ ‰Â›Ó· ·fi ·Ú·‰ÔÛȷο Î·È fi¯È ÌfiÓÔ È¿Ù·, οı ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ Û·˜. *** ™ÙÔÏÈṲ̂ÓÔÈ ÌÔ˘Ê¤‰Â˜, Ì ÁÈÔÚÙÈÓ¤˜ Á¢ÛÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ÛÙȘ ‚Ú·‰È¤˜ ÙˆÓ ƒÂ‚ÂÁÈfiÓ. *** ÷ÚÔ‡ÌÂÓ· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È §·ÌÂÚ‹ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ŒÙÔ˘˜, Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·fi ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Î·È ÁϤÓÙÈ, ÛÙȘ 24 & 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. *** ∞Ó‹ÌÂÚ· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È fiˆ˜ ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÚÔÛÙ¿˙ÂÈ, ÎÔ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ Î·È ÊÏÔ˘Ú› ÁÈ· ÙÔÓ Ù˘¯ÂÚfi. *** °È· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·˜ Ê›ÏÔ˘˜, ηıËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·È‰·ÁˆÁÔ‡ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ·È¯Ó›‰È·, ·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË Kατ’άτοµο Ηµιδ/φή µε Ρεβεγιόν

2νύχ.

Με το Ι.Χ. σας 3νύχ. 4νύχ.

Με πούλµαν 3ηµ. 4ηµ.

∆ίκλινο village 149 189 225 199 249 ∆ίκλινο κεντρικό 167 215 255 217 275 3ο άτοµο* 139 179 215 190 245 3ο άτ. ως 12 ετών* ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΩΡΕΑΝ 80 95 4ο άτ.ως 12 ετών* 79 95 110 135 165 Μονόκλινο village 195 255 315 250 322 Μονόκλινο κεντρικό 225 290 355 280 360 * Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο. Eπιβάρυνση για δωµάτια κεντρικού κτιρίου µε θέα θάλασσα: 20€ κατ’άτοµο συνολικά (Mονόκλινα 40€). Eιδικές τιµές για διαµονή ενδιάµεσα των εορτών από 105€ το δίκλινο/νύχτα. ∆υνατότητα µεταφοράς Aθήνα - Porto Rio - Aθήνα χωρίς τοπικές εκδροµές µε 40€ το άτοµο.


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

20:29

™ÂÏ›‰·33

∫¿Ï·ÓÙ· ÛÙËÓ ∞ƒÃ∞π∞ √§Àª¶π∞ 4 ̤ÚÚ‹ÛÂÂȘ˜:

∞Ó·¯ˆ 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÃÚÈÛÙ/Ó·: 23, 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 3 , 0 3 : ¶ÚˆÙ/ÓÈ¿

ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞Ú¯·›·˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∆¯ÓÔÏÔÁ›·˜ - ∫·Ï¿‚Ú˘Ù· - ª·›Ó·ÏÔ µ˘Ù›Ó· - µ¿ÛÛ˜ - ∞Ó‰Ú›ÙÛ·ÈÓ· - ¢ËÌËÙÛ¿Ó·

Olympia Palace Hotel 4 ★★★★ Ηµέρες θαλπωρής και γιορτής στο κεντρικότερο και καλύτερο ξενοδοχείο της Αρχαίας Ολυµπίας! Λίγα µόλις βήµατα από τον αρχαιολογικό χώρο και ακριβώς απέναντι από το δηµαρχείο, όπου ο ∆ήµος τα τελευταία χρόνια, “στήνει” ένα πανέµορφο χωριό του Αϊ-Βασίλη για όµορφες και ξέγνοιαστες στιγµές για µικρούς και µεγάλους! Τα δωµάτια του είναι όλα πλήρως κλιµατιζόµενα και εξοπλισµένα µε δορυφορική τηλεόραση, mini ψυγείο, χρηµατοκιβώτιο δωµατίου, στεγνωτήρα µαλλιών, σύγχρονη καλαίσθητη επίπλωση, τηλέφωνο, επιπλωµένο µπαλκόνι. Είναι από τα λίγα ξενοδοχεία όπου τα τρίκλινα και τα τετράκλινα δωµάτια διαθέτουν 3 ή 4 κανονικά κρεβάτια αντίστοιχα. Ακόµα διαθέτει και µερικά connecting δωµάτια (µε ενδιάµεση πόρτα) καθώς και για Α.Μ.Ε.Α.(όλα τα τρίκλινα). ∆ιαθέτει µεγάλους και πολυτελείς γιορτινά στολισµένους χώρους µε άνετα σαλόνια, κοµψό µπαρ, εστιατόριο µε πλούσιο µπουφέ, καφετέρια κ.α.

Πρόγραµµα Εκδροµής 1η µέρα: Αθήνα - Καλάβρυτα - Ολυµπία. Αναχώρηση από Λεωφόρο Αµαλίας (Ρώσικη Εκκλησία) στις 08:00 για επίσκεψη στα ιστορικά Καλάβρυτα. Προσκύνηµα στο Μέγα Σπήλαιο και χρόνος για γεύµα και περίπατο στο πανέµορφο Χριστουγεννιάτικο σκηνικό του χωριού. Συνεχίζουµε για την Αρχαία Ολυµπία, εγκατάσταση στο πολυτελές OLYMPIA PALACE (4★★★★sup), το κεντρικότερο ξενοδοχείο της πόλης, σε απόσταση περπατήµατος από …τα πάντα! Φιλόξενο και γιορτινά στολισµένο, σας περιµένει να σας υποδεχθεί στους µεγάλους και πολυτελείς χώρους του, στα άνετα σαλόνια, το κοµψό µπαρ, το γεµάτο από γλυκές µυρωδιές από τις γιορτινές λιχουδιές εστιατόριο, την καφετέρια κ.α. Cocktail υποδοχής και ξεκούραση. 2η µέρα: Αρχαιολογικός χώρος - Μουσείο - Κατάκολο (Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας) - Ρεβεγιόν! Πλούσιο πρόγευµα µπουφές και ξενάγηση στο πιο δοξασµένο ιερό της αρχαίας Ελλάδας, τον αρχαιολογικό χώρο της Ολυµπίας, κοιτίδα των σπουδαιότερων αθλητικών αγώνων της αρχαιότητος, των Ολυµπιακών. Στο νέο µουσείο θα θαυµάσουµε πολύτιµους θησαυρούς όπως τον Ερµή του Πραξιτέλη και ευρήµατα από τις ανασκαφές στον ιερό χώρο της Άλτεως, τα οποία χρονολογούνται από τα προϊστορικά έως και τα πρώτα χριστιανικά χρόνια. Τέλος, το απέριττο µνηµείο του Πιέρ Ντε Κουµπερτέν όπου είναι θαµµένη η καρδιά του, στον χώρο που ισχύουν παντοτινά τα οράµατά του και η αγάπη του. Ξεκούραση και στη συνέχεια θα κάνουµε έναν µικρό περίπατο µέχρι το κοντινό Κατάκολο για να γνωρίσουµε το νέο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας του Κώστα Κοτσανά όπου φιλοξενείται η πληρέστερη σε ολόκληρο τον κόσµο έκθεση µε 200 και πλέον αξιόπιστα και λειτουργικά οµοιώµατα µηχανισµών και επινοήσεων του αρχαιοελληνικού τεχνολογικού θαύµατος, µε σταθµούς προβολής βίντεο και κινούµενων σχεδίων επίδειξης της λειτουργίας των µηχανισµών κ.α. Χρόνος για καφέ στην προκυµαία. Επιστροφή και ξεκούραση. Το βράδυ δείπνο-ρεβεγιόν µε γιορτινά εδέσµατα, µουσική και γλέντι, τραγούδι, χορό! 3η µέρα: Ανδρίτσαινα - Βάσσες - Ρεβεγιόν! Χρόνια Πολλά! Ξυπνήστε αργά και απολαύστε το πλούσιο πρωινό και τη γιορτινή ατµόσφαιρα. Πανοραµική διαδροµή µέχρι το ναό του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες, τον “Παρθενώνα της Πελοποννήσου” (εξωτερική επίσκεψη) και το γιορτινό χωριό της Ανδρίτσαινας. Χτισµένη αµφιθεατρικά σε µαγευτικό ορεινό τοπίο. εντυπωσιάζει µε τα µεγαλόπρεπα διώροφα και τριώροφα αρχοντικά και τα πλακόστρωτα δροµάκια της. Στο κέντρο της είναι η

γραφική πλατεία σκεπασµένη µε πλατάνια και µε όµορφη θέα. Απέναντί της βρίσκεται η "Τρανή Βρύση", χτισµένη το 1724, η παλαιότερη χρονολογηµένη κρήνη της Πελοποννήσου. Μέσω Κρέστενας, επιστροφή στο Olympia Palace. Το βράδυ δείπνορεβεγιόν (µόνο για τα Χριστούγεννα) και γλέντι µε µουσική, χορό από τον κεφάτο D.J. µας! Για την Πρωτοχρονιάτικη εκδροµή, δείπνο και κοπή της Βασιλόπιτας! 4η µέρα: ∆ηµητσάνα - Βυτίνα - Αθήνα. Πλούσιο πρόγευµα µπουφέ και το ταξίδι µας συνεχίζεται στα ορεινά τοπία του Μαινάλου. Σταθµοί µας, η ∆ηµητσάνα, αµφιθεατρικά χτισµένη πάνω από το φαράγγι του Λούσιου ποταµού µε θέα ως την Μεγαλόπολη και στο βάθος τον όγκο του Ταΰγετου, µένει εµπειρία χαραγµένη στην µνήµη. Είναι ολόκληρη ένα ζωντανό µουσείο παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, µε τα ωραία πετρόκτιστα κτίρια της, τα γεφύρια και τις νεροτριβές της, ένα µουσείο ιστορίας µε τους µπαρουτόµυλους και το µουσείο υδροκίνησης, τις λαογραφικές συλλογές της. Το φυσικό κάλλος του τόπου δεν είναι τυχαίο ότι είχε εµπνεύσει τον µύθο του ιερού λουτρού του ∆ία στον πόταµο που εξ αυτού ονοµάστηκε Λούσιος (εκεί που λουζόταν ο ∆ίας). Συνεχίζουµε για την Βυτίνα ένα από τα πιο όµορφα χειµερινά µας θέρετρα, ελατοσκέπαστη, µοναδική! Αρχοντική και ωραία, µε τα παλιά πετρόσπιτα της, τα γραφικά στενά της, την ζωντανή πλατεία της µε την παλιά εκκλησία, καλά εστιατόρια, ζεστά στέκια για καφέ και γλυκό, γραφικά µαγαζιά παραδοσιακής τέχνης και τοπικών αγνών προϊόντων. Επιστρέφουµε για Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις. Άφιξη το απόγευµα µε τις καλύτερες αναµνήσεις. Συνοπτικό πρόγραµµα 4ήµερης εκδροµής 24 ∆εκ: 1. Αθήνα 07:00-Ολυµπία Αρχ.χώρος-Μουσείο-Ρεβεγιόν. 2. Ανδρίτσαινα-Βάσσες-(2ο Ρεβεγιόν). 3. ∆ηµητσάνα-Βυτίνα. 4. Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας-Καλάβρυτα-Αθήνα.

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ñ Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές πούλµαν. ñ ∆ιαµονή στο πολυτελές OLYMPIA PALACE (4★★★★sup). ñ Πρόγευµα µπουφές καθηµερινά. ñ ∆είπνο κάθε βράδυ (ήτοι ηµιδιατροφή). ñ Ρεβεγιόν 24, 25 και 31 ∆εκεµβρίου µε διασκέδαση απο D.J. (µέρος της ηµιδιατροφής). ñ Ξενάγηση αρχαιολογικού χώρου και µουσείου Ολυµπίας µε επίσηµο ξεναγό. ñ ∆ιόδια αυτοκινητοδρόµων. ñ Αρχηγός/συνοδός. ñ Ταξιδιωτική ασφάλεια Generali Hellas στους εκδροµείς µε πούλµαν ως 75 ετών. ñ Φ.Π.Α.

Σηµείωση: ∆εν περιλαµβάνονται εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων.

∂ÔÚÙ·ÛÙÈο ƒÂ‚ÂÁÈfiÓ • ∆ιπλό

OLYMPIA PALACE ★★★★ sup

Ρεβεγιόν Χριστουγέννων µε γλέντι, χορό στις 24 και στις 25 ∆εκεµβρίου (DJ) Ρεβεγιόν 31 ∆εκεµβρίου (DJ) και κόψιµο βασιλόπιτας την Πρωτοχρονιά µε δώρα!! • Cocktail καλωσορίσµατος µε παραδοσιακά µελοµακάρονα και κουραµπιέδες.

Tips και επιπλέον εκδροµικές προτάσεις για όσους ταξιδέψουν µε δικό τους µέσον (Ι.Χ.): Γνωρίστε τους αρχαιολογικούς µας θησαυρούς! ñ Μπορείτε να παρακολουθήσετε την επίσηµη ξενάγηση του γκρούπ µας χωρίς επιβάρυνση στον Αρχαιολογικό χώρο και το Μουσείο! (πληρώνετε µόνο το εισιτήριο εισόδου) Επισκεφτείτε τα πανέµορφα ορεινά χωριά της περιοχής, του Μαινάλου και της Αρκαδίας! ñ Ανδρίτσαινα, Στεµνίτσα, Καρύταινα, ∆ηµητσάνα, Βυτίνα κ.α. Μην παραλείψετε: Tο Μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας στο Κατάκολο, όπου φιλοξενείται η πληρέστερη σε ολόκληρο τον κόσµο έκθεση µε περισσότερα από 200 εκθέµατα, αξιόπιστα και λειτουργικά οµοιώµατα µηχανισµών και επινοήσεων του αρχαιοελληνικού τεχνολογικού θαύµατος!

Με πούλµαν 4 µέρες

Με ηµιδιατροφή/ρεβεγιόν ∆ίκλινο κατ’άτοµο 3ο άτοµο * 3ο άτοµο ως 12 ετ.* 4ο άτοµο ως 12 ετ.* Mονόκλινο

239 175 140 140 299

* Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο

Με το Ι.Χ. σας (χωρίς µεταφορές/εκδροµές) Με ηµιδιατροφή/ρεβεγιόν 2νύχ.** 3νύχ. 4νύχ. ∆ίκλινο κατ’άτοµο 3ο άτοµο * 3ο άτοµο ως 12 ετ.* 4ο άτοµο ως 12 ετ.* Mονόκλινο

119 75 50 50 160

165 100 65 65 225

214 130 80 80 290

33


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

20:29

™ÂÏ›‰·34

4 ̤Ú˜ Filoxenia

∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: ÃÚÈÛ/Ó·: 23 & 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ¶ÚˆÙ/ÓÈ¿: 30 & 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

∆·¸ÁÂÙÔ˜ - ª˘ÛÙÚ¿˜ ∫·Ï·Ì¿Ù· - ¶‡ÏÔ˜ - ªÂıÒÓË - ∞ÚÂfiÔÏË - ∫·Ú‰·Ì‡ÏË - ¢ÈÚfi˜

Filoxenia Classical Hotel 4 ★★★★ Sup Πλήρως ανακαινισµένο (2007) και αναβαθµισµένο, το γνωστό Filoxenia σας περιµένει στην άκρη της παραλιακής της Καλαµάτας για να σας προσφέρει υπηρεσίες και διαµονή πολυτελείας. Οι εντυπωσιακές όψεις και η αρχιτεκτονική του εναρµονίζονται πλήρως µε τους κοινόχρηστους χώρους όπου θα βρείτε εντυπωσιακά σαλόνια, καθηστικά, πιάνο-µπαρ, καφετέρια, εστιατόρια, αίθουσες, κ.α., όλα διακοσµηµένα µε λεπτό γούστο. Τα 188 δωµάτια και σουϊτες του είναι όλα εξοπλισµένα µε ιδιαίτερο λουτρό, κλιµατισµό, δορυφορική τηλεόραση, safe, τηλέφωνο, minibar, σεσουάρ, ηχοσύστηµα µε cd και radio player, µπαλκόνι ή βεράντα. Οι ανέσεις συµπληρώνονται απο το mini Spa µε εσωτερική πισίνα, σάουνα, γυµναστήριο. Ακόµη διαθέτει snack bar, ασύρµατο internet σε όλους τους χώρους του καθώς και πανέµορφους περιποιηµένους φωτισµένους κήπους, µεγάλο πάρκινγκ. Εορταστικό πρόγραµµα µε διασκέδαση, χορό, εκλεκτά εδέσµατα για τα ρεβεγιόν 24 και 31 ∆εκ.

Elite Hotel & Village ★★★★

4µέρες

Με πούλµαν Ηµιδ/φή µε ρεβεγιόν ∆ίκλινο κατ’άτοµο 3ο άτοµο* 3ο άτοµο ως 12 ετ.* 4ο άτοµο ως 12 ετ.* Mονόκλινο

Elite

Filoxenia

275 195 100 185 375

289 189 145 190 399

Elite

Filoxenia

2νύχ. 3νύχ. 140 199 90 120 ∆ΩPEAN ∆ΩPEAN 80 115 210 300

2νύχ. 3νύχ. 162 219 95 116 55 75 90 115 245 329

Mε δικό σας µέσον (Ι.Χ.) Ηµιδ/φή µε ρεβεγιόν ∆ίκλινο κατ’άτοµο 3ο άτοµο* 3ο άτοµο ως 12 ετ.* 4ο άτοµο ως 12 ετ.* Mονόκλινο

Ξενοδοχείο υψηλών προδιαγραφών, πλήρως ανακαινισµένο (2009), στην άκρη της πόλης της Καλαµάτας µε φόντο τη θάλασσα και τον περήφανοΤαΰγετο. ∆ιαθέτει 150 συνολικά δωµάτια (σε κεντρικό κτίριο και 2όροφα bungalows µέσα στούς κήπους) όλα κλιµατιζόµενα, µε έγχρωµη τηλεόραση, διπλά ηχοµονωτικά τζάµια, θυρίδα δωµατίου, mini bar, σεσουάρ, τηλέφωνο, µπαλκόνι ή βεράντα. Όλα τα bungalows µπορούν να φιλοξενήσουν µέχρι 4 άτοµα, ενώ διαθέτει και µεζονέτες µε εσωΣτο Elite για 4µελείς οικογένειες που επιθυµούν διαµονή σε µεζονέτα, τερικό πατάρι. Εορταστικό πρόγραµµα µε διασκέδαση, γλέντι, πλούσια εδέσµατα για τα ρεβεγιόν 24 και 31 ∆εκ. επιβάρυνση 15€ το δωµάτιο, τη νύχτα.

Πρόγραµµα εκδροµής:

34

Χρόνος για γεύµα και επιστροφή νωρίς το απόγευµα και ρηλάξ στις ανέσεις του ξενοδοχείου. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο1η µέρα: Αθήνα - Καλαµάτα. Αναχώρηση 08:30 από Λεωφόρο Αµαλίας (Ρώσικη εκκλησία) ρεβεγιόν, διασκέδαση, γλέντι ως αργά! µέσω σήραγγας Αρτεµησίου, Μεγαλόπολης για Καλαµάτα. 3η µέρα: Καρδαµύλη - Λιµένι - ∆ιρός - Αρεόπολη. Περιήγηση στην γιορτινά στολισµένη παλιά πόλη γύρω απο το Χρόνια Πολλά! Γιορτινή ατµόσφαιρα και ευχές! Πλούσιο πρόγευκάστρο και προσκύνηµα στη Μητρόπολη της Υπαπαντής. Άφιξη µα µπουφές και πανοραµική διαδροµή γεµάτη µνήµες και µεσαικαι εγκατάσταση στο γιορτινό πολυτελές FILOXENIA Classical ωνικούς πύργους στη Μεσσηνιακή Μάνη. Περνώντας την Στούπα (4★★★★ sup) ή στο πλήρως ανακαινισµένο (2009) ELITE Hotel και την γραφική Καρδαµύλη, το Λιµένι (γενέτειρα και Πύργος των Μαυροµιχαλέων), επίσκεψη στα Σπήλαια ∆ιρού-Βλυχάδας & Village (4★★★★). Ξεκούραση και το βράδυ, δείπνο µπουφέ (έξοδα ατοµικά). Εδώ, µην παραλείψετε την υπέροχη βαρκάδα! 2η µέρα: Πύλος - Μεθώνη - Φοινικούντα - Reveillon! Πρόγευµα µπουφές και εικόνες µοναδικές µας συντροφεύουν Επιστρέφοντας, χρόνος στην ιστορική Αρεόπολη. Άφιξη στα ξενοστον σηµερινό µας γύρο στη ∆υτική πλευρά της Μεσσηνίας. Από δοχεία µας το απόγευµα. Το βράδυ δείπνο µπουφέ. απόσταση βλέπουµε την καστρόπολη της Κορώνης, χτισµένη 4η µέρα: Ταϋγετος - Μυστράς - Αθήνα. στη ρίζα του βράχου, σχεδόν απροσπέλαστη. Συνεχίζουµε για τη Πρόγευµα µπουφές και αναχώρηση για µία ακόµα υπέροχη διαγραφική Φοινικούντα µε την καταπληκτική θάλασσα, το Ενετικό δροµή στα µαγευτικά τοπία του επιβλητικού Ταϋγετου µε τα παραθαλάσσιο κάστρο της Μεθώνης και την ιστορική Πύλο. όµορφα χωριά που αγναντεύουν την κοιλάδα του Ευρώτα. Στάση Σηµειώσεις: ∆εν περιλαµβάνονται εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων.

στην Αρτεµησία για καφεδάκι, τσάϊ του βουνού, γιαούρτι τσανάκας και ντόπιο µέλι. Συνεχίζουµε για επίσκεψη στην καστροπολιτεία του Μυστρά (έξοδα ατοµικά), µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς. Μέσω του αυτοκινητόδροµου Τρίπολης - Αρτεµησίου επιστρέφουµε στην Αθήνα. Άφιξη νωρίς το βράδυ.

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ñ Μεταφορές, εκδροµές περιηγήσεις µε πολυτελές πούλµαν. ñ ∆ιαµονή στο πολυτελές e-FILOXENIA Classical (4 ★★★★ sup). ή στο πλήρως ανακαινισµένο ELITE Hotel & Village (4 ★★★★ ) ñ Πρόγευµα µπουφές καθηµερινά. ñ ∆είπνο µπουφέ κάθε βράδυ (ήτοι ηµιδιατροφή). ñ Εορταστικά Ρεβεγιόν µε γλέντι-χορό 24 & 31 ∆εκεµβρίου (µέρος της ηµιδιατροφής). ñ ∆ιόδια αυτοκινητοδρόµων. ñ Αρχηγός / Συνοδός. ñ Ταξιδιωτική ασφάλεια Generali Hellas στους εκδροµείς µε πούλµαν ως 75 ετών. ñ Φ.Π.Α. * Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο.


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

20:30

™ÂÏ›‰·35

∞Ú¯ÔÓÙÈ΋

ªÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿ &

™¿ÚÙË

ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ - ª˘ÛÙÚ¿˜ - ™‹Ï·È· ¢ÈÚÔ‡ °‡ıÂÈÔ - ∞Á›· ºˆÙÂÈÓ‹ ª·ÓÙÈÓ›·˜ - µ˘Ù›Ó·

4 ̤Ú˜

∞Ó·¯ˆÚ ÃÚÈÛÙ/Ó·: 23, ‹ÛÂȘ: 2 ¶ÚˆÙ/ÓÈ¿: 30, 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘

Menelaion hotel

Ένα πραγµατικό στολίδι για την πόλη της Σπάρτης, παραδοσιακό νεοκλασικό κτήριο, πλήρως ανακαινισµένο το 2010. Βρίσκεται στον πιο όµορφο, τον γεµάτο από φοίνικες δρόµο στο κέντρο της πόλης, µε 48 φιλόξενα δωµάτια που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του σήµερα όπως κλιµατισµός, τριπλά τζάµια, πρόσβαση στο ίντερνετ, interactive T.V., σεσουάρ, σύγχρονη επίπλωση κ.α. Ιδιαίτερη λεπτή αισθητική κάνει όλους τους χώρους του φιλόξενους και ελκυστικούς, διακρίνοντας το lounge cafe, το µπαρ, τον χώρο του εστιατορίου. Στη φιλοσοφία της επιχείρησης, εξέχουσα θέση κατέχει το κεφάλαιο της γαστρονοµίας. Αυθεντική Ελληνική και κουζίνα µε τοπικές συνταγές και ιδιαίτερο βάρος στις φρέσκες πρώτες ύλες, στο περιεχόµενο και στην ποιότητα του σέρβις των γευµάτων.

Πρόγραµµα εκδροµής: 1η µέρα: Αθήνα - Μυστράς - Σπάρτη. Αναχώρηση 08:30 από Λεωφόρο Αµαλίας (Ρώσικη εκκλησία) µε ενδιάµεσες στάσεις για την ιστορική καστροπολιτεία του Μυστρά (έξοδα ατοµικά), την καλύτερα σωζόµενη βυζαντινή πολιτεία στον ελλαδικό χώρο που είναι πλέον και µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς. Χρόνος για γεύµα και συνεχίζουµε για την Σπάρτη. Εγκατάσταση στο εντυπωσιακό και γιορτινό αρχοντικό ξενοδοχείο ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ στο κέντρο της πόλης. Ξεκουραστείτε ή απολαύστε έναν περίπατο στους στολισµένους δρόµους µε τα νεοκλασικά κτίρια και τη γιορτινή ατµόσφαιρα. Το βράδυ δείπνο. 2η µέρα: Μουσείο Ελιάς - ∆ιρός - Γύθειο. Πρόγευµα µπουφές και επίσκεψη σε ένα διαφορετικό µουσείο, αυτό της Ελιάς και Ελληνικού λαδιού, ένα κόσµηµα της πόλης µε εκθέµατα και µηχανισµούς από την αρχαιότητα µέχρι τις ηµέρες µας. Θα συνεχίσουµε για επίσκεψη στα Σπήλαια ∆ιρού-Βλυχάδας (έξοδα ατοµικά). Εδώ, µην παραλείψετε την υπέροχη βαρκάδα µέσα στο Σπήλαιο! Επιστρέφοντας, χρόνος για περίπατο στο γραφικό παραθαλάσσιο Γύθειο µε τα πανέµορφα νεοκλασικά και το νησιωτικό χρώµα. Επιστροφή στη Σπάρτη. Το βράδυ δείπνο - ρεβεγιόν µε διασκέδαση, χορό ως αργά! 3η µέρα: Μονεµβασιά. Χρόνια Πολλά! Πρόγευµα µπουφές και ακόµα µία υπέροχη ηµέρα µας περιµένει, µε εκδροµή στη ροµαντική καστροπολιτεία της Μονεµβασιάς, το στολίδι της ανατολικής ακτής της Πελοποννήσου. Ταξίδι στη µεσαιωνική καθηµερινότητα της ζωής, µε τα µάτια του σήµερα ο περίπατος - περιήγηση µας στο κάστρο µε τα Βενετσιάνικα και τα Βυζαντινά αρχοντικά, τις σαράντα εκκλη-

σιές, τις καµάρες, που από κάτω τους διασταυρώνονται τα γιορτινά λιθόστρωτα καντούνια µε πάµπολλα µαγαζάκια µε τα τοπικά προϊόντα και ενθύµια, µικρά καφενεία κ.α. Χρόνος για γεύµα µε τοπικές σπεσιαλιτέ, βολτούλα, σουβενίρ και µοναδικές φωτογραφίες! Επιστροφή νωρίς το απόγευµα και δείπνο. 4η µέρα: Σπάρτη - Αγία Φωτεινή Μαντινείας - Βυτίνα - Αθήνα. Πρόγευµα µπουφές και υπέροχη διαδροµή επιστροφής µε επίσκεψη στην ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκκλησία της Αγίας Φωτεινής στη Μαντίνεια Αρκαδίας. Ξεχωρίζει για την πρωτότυπη αρχιτεκτονική της που είναι κράµα διάφορων ρυθµών, από αρχαιοελληνικού µέχρι και Βυζαντινού, όπως και τον αγιογραφικό της διάκοσµο που παραπέµπει στην κλασική αρχαιότητα. Ο περίβολος διακοσµείται από κατασκευές αρχαιοελληνικής έµπνευσης και µνηµειακού χαρακτήρα. Συνεχίζουµε για την ελατοσκέπαστη Βυτίνα. Χρόνος για γεύµα, περίπατο και παραδοσιακά ψώνια στο πανέµορφο Χριστουγεννιάτικο τοπίο του χωριού. Μέσω Σήραγγας Αρτεµισίου επιστρέφουµε στην Αθήνα. Άφιξη το απόγευµα µε τις ωραιότερες εντυπώσεις.

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ñ Μεταφορές, εκδροµές περιηγήσεις µε πολυτελές πούλµαν. ñ ∆ιαµονή στο κεντρικότατο πλήρως ανακαινισµένο (2010) αρχοντικό ΜΕΝΕΛΑΪΟΝ ΗΟΤΕL ñ Πρόγευµα µπουφές καθηµερινά. ñ ∆είπνο κάθε βράδυ (ηµιδιατροφή). ñ ∆είπνο ρεβεγιόν 24 & 31 ∆εκεµβρίου (στη θέση της ηµιδιατροφής της ηµέρας). ñ ∆ιόδια αυτοκινητοδρόµων. ñ Ταξιδιωτική ασφάλεια Generali Hellas στους εκδροµείς µε πούλµαν ως 75 ετών. ñ Φ.Π.Α.]

Σηµειώσεις: ñ ∆εν περιλαµβάνονται εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. ñ Στις αναχωρήσεις 24 & 31/12, η επίσκεψη στο µουσείο Ελιάς θα γίνει την τελευταία ηµέρα, πριν την αναχώρηση από την Σπάρτη.

Με ηµιδιατροφή ρεβεγιόν ∆ίκλινο κατ’άτοµο 3ο άτοµο* 3ο άτοµο ως 4 ετών** Mονόκλινο

µε πούλµαν 4µέρες 265 220 80 330

* Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο. ** Ισχύει µόνο εφ'όσον κοιµάται στο κρεβάτι των γονιών του

35


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

20:30

™ÂÏ›‰·36


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

20:30

™ÂÏ›‰·37

4&5 ̤Ú˜

∞ ÃÚÈÛ/Ó·: 2Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: ¶ÚˆÙ/ÓÈ¿: 3 & 24 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô ˘ 3 £ÂÔÊ¿ÓÂÈ·0 & 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ : 06 π·ÓÔ˘ ·Ú›Ô˘

¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· - ∫ÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ƒÂ‚ÂÁÈfiÓ - ∂ΉÚÔ̤˜ - ¶ÏÔ‡ÛÈ· Á‡̷ٷ!

™ÙÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜ Hilton Park §Â˘ÎˆÛ›·˜ 4★★★★ Superior

∫¿Ï·ÓÙ· ªÂψ‰Èο ÛÙËÓ ∫À¶ƒ√

§Â˘ÎˆÛ›· - ∆ÚfiÔ‰Ô˜ - §¿Úӷη - ºÔÈÓÈÎÔ‡‰Â˜ - §ÂÌÂÛfi˜ - ¶¿ÊÔ˜ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉÚÔÌ‹˜: 1η µέρα: Αθήνα - Λάρνακα - Φοινικούδες - Λευκωσία. Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για το νησί της Αφροδίτης. Άφιξη στη Λάρνακα και επίσκεψη στην φηµισµένη παραλιακή της πόλης, τις γραφικές “Φοινικούδες”. Χρόνος για καφέ και περίπατο στη Μαρίνα, το Κάστρο και την Εκκλησία του Αγ. Λαζάρου όπου η κρύπτη και η πέτρινη σαρκοφάγος του “φίλου του Χριστού”. Μεταφορά στο πολυτελές και γιορτινό HILTON PARK (4★★★★ superior) στη Λευκωσία. Ποτό καλωσορίσµατος, εγκατάσταση και χρόνος ελεύθερος για Shopping & µία πρώτη γνωριµία µε την πρωτεύουσα. Το βράδυ δείπνο µπουφέ. 2η µέρα: Λευκωσία - Ξενάγηση και Ρεβεγιόν στο Hilton Park!.. Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και ξενάγηση στα αξιοθέατα της Λευκωσίας. Εκτός άλλων, θα δούµε το Προεδρικό Μέγαρο, τον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Ιωάννη, τον Τύµβο της Μακεδονίτισσας, τα Ενετικά τείχη, το Άγαλµα της Ελευθερίας, τα Φυλακισµένα Μνήµατα, την Πύλη της Αµµοχώστου, την Πράσινη Γραµµή κ.α. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και ψώνια στη γραφική Λαϊκή Γειτονιά και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ξεκούραση και ετοιµασίες για το ρεβεγιόν που οι chef του Hilton Park ετοίµασαν ειδικά για απόψε...! ∆ιασκέδαση, χορός ως αργά! 3η µέρα: Λευκωσία - Τρόοδος - Μονή Κύκκου. Χρόνια Πολλά!!! Πλούσιο γιορτινό µπουφέ πρόγευµα και εκδροµή µέσω πανοραµικής διαδροµής στο περίφηµο Όρος Τρόοδος µε τα υπέροχα τοπία, τα ειδυλλιακά ορεινά θέρετρα και την ιστορική Μονή Κύκκου. Θα δούµε το Θρονί, τον τάφο του Μακαρίου και φυσικά το πλούσιο µοναστήρι µε τη θαυµατουργή εικόνα της Παρθένου. Στη συνέχεια κατευθυνόµαστε για περίπατο στο γραφικότερο ίσως χωριό της µεγαλονήσου, την Κακοπετριά. Γευθείτε τις ντόπιες λιχουδιές στα παραδοσιακά ταβερνάκια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας νωρίς το απόγευµα. ∆είπνο µπουφέ. 4η µέρα: Λευκωσία: (Πέτρα Ρωµιού - Πάφος). Πλούσιο γιορτινό µπουφέ πρόγευµα και ηµέρα ελεύθερη για να ολοκληρώσετε την γνωριµία σας µε τη φιλόξενη Κύπρο. Χαρείτε τις πολυτελείς ανέσεις του Hilton Park. Τα άνετα σαλόνια, το café Vienna, η Brasserie στο µεγάλο αίθριο, σας περιµένουν. Για όσους

επιθυµούν, προαιρετική εκδροµή στην ιστορική Πάφο µέσω της κοσµοπολίτικης Λεµεσού. ∆ιασχίζοντας τους αµπελώνες και τους πορτοκαλεώνες του Φασουρίου και την οµορφότερη διαδροµή του νησιού (Ακρωτηρίου - Επισκοπής) στάση στη µυθική Πέτρα του Ρωµιού απ'όπου κατά τη µυθολογία αναδύθηκε η θεά της οµορφιάς και του έρωτα, η Αφροδίτη. Χρόνος για καφέ και απίστευτες φωτογραφίες. Μέσω του αυτοκινητοδρόµου άφιξη στην Πάφο όπου περιήγηση στα αξιοθέατα, τη στήλη του Αποστόλου Παύλου, την εκκλησία της Αγ.Κυριακής κ.α. θα καταλήξουµε στο γραφικό παλιό λιµανάκι µε φόντο το κάστρο και εφ'όσον είναι επισκέψιµος, θα ξεναγηθούµε στον προστατευόµενο από την UNESCO αρχαιολογικό χώρο µε τα µοναδικά ψηφιδωτά στην έπαυλη του ∆ιονύσου. Χρόνος για γεύµα και βόλτα και επιστροφή µέσω του αυτοκινητόδροµου το απόγευµα. Αναχώρηση των φίλων µας που επέλεξαν το 4ήµερο πρόγραµµα. ∆είπνο µπουφέ στο ξενοδοχείο για τους διαµένοντες. 5η µέρα: Λευκωσία - Λάρνακα - Αθήνα. Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και χρόνος ελεύθερος για να συµπληρώσετε τις εικόνες και τα ψώνια σας απο την όµορφη Λευκωσία ή να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις περιποιήσεις του µοντέρνου Hiltonia Health Club µε την εσωτερική πισίνα, το γυµναστήριο κ.α. Αργότερα αναχώρηση για το αεροδρόµιο της Λάρνακας απ' όπου πτήση επιστροφής µε τις ωραιότερες αναµνήσεις για Αθήνα.

Τιµή κατ’άτοµο Ηµιδ/φή µε ρεβεγιόν

∆ίκλινο 3ο άτοµο ως 12 ετ.* Mονόκλινο

Aεροπορικώς µε Cyprus Airways 4µέρες 399 275 499

Περιλαµβάνονται: ñ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Λάρνακα - Αθήνα µε Cyprus Airways. ñ ∆ιαµονή στο πολυτελές HILTON PARK (4★★★★ Superior) Λευκωσίας σε δωµάτια µε έγχρωµη TV, mini-bar, safe και σεσουάρ. ñ Πρόγευµα από πλούσιο µπουφέ Αµερικάνικου τύπου καθηµερινά. ñ ∆είπνο µπουφέ καθηµερινά (ήτοι ηµιδιατροφή). ñ Gala ρεβεγιόν 24 και 31 ∆εκεµβρίου µε διασκέδαση (µέρος της ηµιδιατροφής). ñ Μεταφορές από/προς αεροδρόµιο, ξενάγηση Λευκωσίας, εκδροµή στo Tρόοδος - Μονή Κύκου, επίσκεψη στη Λάρνακα. ñ Κοκτέιλ καλωσορίσµατος. ñ Αρχηγός/Συνοδός. ñ Ενηµερωτικά έντυπα. ñ Ασφάλεια αστικής ευθύνης (οδηγία Ε.Ε.). ñ Ταξιδιωτική ασφάλεια Generali Hellas στους εκδροµείς ως 75 ετών. ñ Φ.Π.Α. Σηµειώσεις: Η σειρά πραγµατοποίησης των εκδροµών ενδέχεται να αλλάξει. ∆εν περιλαµβάνονται είσοδοι σε µουσεία και χώρους επισκέψεων, αχθοφορικά, φιλοδωρήµατα, προαιρετικές εκδροµές.

5µέρες 455 295 585

* Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο. Επιβάρυνση Πρωτοχρονιάς 12€ κατ’ άτοµο ∆εν περιλαµβάνονται οι φόροι αεροδροµίων, 115€ περίπου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ∆ιαβατήριο ή έγκυρη (και παλαιού τύπου) ταυτότητα απαραίτητα.

37


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

20:30

™ÂÏ›‰·38

§Â˘Î¤˜ ∞ÔÏ·‡ÛÂȘ BANSKO - ÃÈÔÓÔÁÈÔÚÙ¤˜! ª¿ÓÛÎÔ - ƒ›Ï· - ™fiÊÈ· - ™·ÓÙ¿ÓÛÎÈ ∆υνατότητα να “κλείσετε” και µε το Ι.Χ. σας! (χωρίς µεταφορές - εκδροµές).

µÔ˘ÏÁ·Ú›· Ì ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· & Spa! Premier

am Mountain Dre

∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ Ì Reveillon!

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉÚÔÌ‹˜:

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ñ Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές πούλµαν.ñ Τέσσερις (4) διαν/σεις στο νεόκτιστο πολυτελές MOUNTAIN DREAM HOTEL & SPA (4★★★★) στο Μπάνσκο. ñ Πρόγευµα µπουφές καθηµερινά.ñ ∆είπνο στο ξενοδοχείο καθηµερινά (ηµιδιατροφή). ñ Εορταστικό δείπνο-Ρεβεγιόν µε µουσικό πρόγραµµα (στη θέση της ηµιδιατροφής της ηµέρας).ñ ∆ωρεάν χρήση γυµναστηρίου, σάουνας, χαµάµ, εσωτερικής πισίνας.ñ ∆ωρεάν wi-fi πρόσβαση internet σε δωµάτια & κοινόχρηστους χώρους. ñ Αρχηγός/συνοδός. ñ ∆ιόδια αυτοκινητοδρόµων. ñ Ασφάλεια αστικής ευθύνης (οδηγία ΕΕ). ñ Ταξιδιωτική ασφάλεια Generali Hellas στους εκδροµείς µε πούλµαν ως 75 ετών. ñ ΦΠΑ.

1η µέρα: Αθήνα - Μπάνσκο. Αναχώρηση στις 06:15 από Λεωφόρο Αµαλίας (Ρώσικη Εκκλησία) µε ενδιάµεσες στάσεις για γεύµα και καφέ. ∆ιέλευση των συνόρων και συνεχίζουµε για µία από τις ωραιότερες πόλεις της Βουλγαρίας, το Μπάνσκο. Βρίσκεται 100 περίπου χλµ από τα σύνορα, στους πρόποδες του όρους Πίριν. Το Αλπικό τοπίο συναρπάζει. Το ευρωπαϊκού επιπέδου νεόκτιστο ξενοδοχείο µας επίσης µε τις εγκαταστάσεις του, το µοντέρνο κέντρο Spa (δωρεάν!) και τα άνετα δωµάτια του. Απόγευµα ελεύθερο για ρηλάξ στις ανέσεις του ή για µία κοντινή βόλτα. Το βράδυ δείπνο µπουφέ στο κεντρικό εστιατόριο. 2η µέρα: Σόφια - ξενάγηση - Ρεβεγιόν! Πρόγευµα από µπουφέ και ολοήµερη εκδροµή στην πρωτεύουσα Σόφια (140 χλµ). Γνωριµία-ξενάγηση µε τα σηµαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Μεταξύ άλλων θα δούµε τη βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, το ναό του Αγίου Νικολάου, το Κοινοβούλιο, τον Καθεδρικό του Alexander Nevski κ.α Χρόνος ελεύθερος για ψώνια στο κέντρο της πόλης και επιστροφή το απόγευµα. Χαλάρωση στις ανέσεις του ξενοδοχείου και το βράδυ δείπνο - ρεβεγιόν µε πρόγραµµα, ζωντανή µουσική - διασκέδαση ως αργά!!! 3η µέρα: Bansko το παραδοσιακό - γιορτές στα χιόνια!!! Χρόνια Πολλά! Πρόγευµα από µπουφέ και ηµέρα ελεύθερη στη διά-

Mountain Dream Hotel & Spa 4★★★★

Το Mountain Dream Hotel & Spa συνδυάζει Με ηµιδιατροφή µε πούλµαν µε το Ι.Χ. σας τη διαµονή σε παραδοσιακό “Αλπικό” Χριστ/να Θεοφάνεια Χριστ/να Πρωτ/νιά Θεοφάνεια τοπίο µε αντίστοιχη αρχιτεκτονική και σύγ- Ρεβεγιόν 5µέρες 4µέρες 4νύχτες 4νύχτες 3νύχτες χρονες εσωτερικές ανέσεις και υπηρεσίες. ∆ίκλινο κατ’άτοµο 349 249 249 259 169 ∆ιαθέτει µεγάλα πολυτελή δωµάτια όλα µε 230 160 130 135 80 δορυφορική LCD TV, minibar, safe, σεσουάρ, 3ο άτοµο* 150 100 30 35 ∆ωρεάν καλή θέρµανση, µπουρνούζια, παντοφλάκια 3ο άτοµο ως 6 ετ.* 200 150 100 105 70 δωµατίου, δωρεάν πρόσβαση στο internet 3ο άτοµο 7 - 14 ετ.* κ.α. καθώς και χώρους όπως σαλόνια, µπαρ Mονόκλινο 520 310 420 430 230 µε τζάκι, εστιατόριο µε γευστικότατους µπουφέδες, σύγχρονο κέντρο Spa µε δωρεάν χρήση σε εσωτερική πισίνα, γυµναστήριο, σάουνα, Jacuzzi, χαµάµ, Beauty Center (µε λογικότατες τιµές σε µασάζ, περιποιήσεις προσώπου & σώµατος κ.α.), δωρεάν wi-fi, δυνατότητα ενοικίασης εξοπλισµού σκί, δωρεάν επιτηρούµενο µεγάλο υπαίθριο χώρο πάρκινγκ κ.α. Tα lift του χιονοδροµικού απέχουν µόνο 1000 µέτρα από το ξενοδοχείο (υπάρχει και δωρεάν µεταφορά και µε πουλµανάκι του ξενοδοχείου σε τακτικά δροµολόγια) Ιδιαίτερα ελκυστικές είναι και οι τιµές για ενοικίαση εξοπλισµού και των Ski-Pass.

Mountain Dream

Premier

Premier Luxury Mountain Resort 5★★★★★ Lux

38

Premier

4&5 ̤Ú˜

∂ȉÈΤ˜ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ: ªÂ Ô‡ÏÌ·Ó ÃÚÈÛÙ/Ó·: 23 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ £ÂÔÊ¿ÓÂÈ·: 06 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘

θεσή σας για να απολαύσετε τις πληθωρικές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου, το µοντέρνο κέντρο Spa αλλά και παιχνίδια στα χιόνια. Τα lift του χιονοδροµικού είναι “δύο βήµατα” από το ξενοδοχείο µας, (υπάρχει και δωρεάν µεταφορά σε τακτικά δροµολόγια) µε πλήθος επιλογές στα χειµερινά σπορ. Το πεζοδροµηµένο κέντρο του παραδοσιακού χωριού µε την εκκλησία της Αγίας Τριάδος (του 1835), τα παραδοσιακά µαζαγιά και ταβερνάκια επίσης σε απόσταση περιπάτου. Το βράδυ δείπνο µπουφέ. Για τη βραδινή σας διασκέδαση στην περιοχή υπάρχουν αρκετές επιλογές από night clubs µέχρι και Casino! 4η µέρα: Ρίλλα - Σαντάνσκι. Πρόγευµα από µπουφέ και πανέµορφη διαδροµή µέχρι το ιστορικό µοναστήρι της Ρίλλα που θεωρείται το θρησκευτικό κέντρο της χώρας. Θα θαυµάσουµε ανεκτίµητα ιστορικά και πολιτιστικά µνηµεία όπως τον Μεσαιωνικό Πύργο του Χρέλιο και τα ξυλόγλυπτα αριστουργήµατα, το παρεκκλήσι της “Μεταµόρφωσης του Σωτήρος” κ.α. Συνεχίζουµε για τη λουτρόπολη του Σαντάνσκι, γνωστή για το όµορφο τοπίο αλλά και τις συµφέρουσες αγορές στον πεζόδροµό της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο µπουφέ. 5η µέρα: Μπάνσκο - Αθήνα. Πρόγευµα από µπουφέ και αναχώρηση από το Μπάνσκο. ∆ιέλευση των συνόρων και επιστρέφουµε στην Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις για γεύµα και καφέ. Άφιξη νωρίς το βράδυ.

Kempinski Hotel Grand Arena 5 ★★★★★ De Luxe

Premier

Mε πρωινό + 2 ρεβεγιόν 24 & 25 ∆εκεµβρίου Με θέα τις µαγευτικές χιονισµένες βουνοκορφές, χτισµένο στους πρόποδες του όρους Πιρίν, νέο και πολυτελές, µε ζεστή βουνίσια αρχιτεκτονιMε το I.X. σας Θέα πόλη Θέα βουνό EXECUTIVE κή και διακόσµηση, που προσφέρει στους φιλοξενούµενους του 125 ευρύχωρα δωµάτια και σουίτες, µε αέρα πολυτέλειας και αποκλειστικότη3νύχ. 4νύχ. 3νύχ. 4νύχ. 3νύχ. 4νύχ. τας. Όλα είναι εξοπλισµένα µε ανατοµικά στρώµατα υψηλής ποιότητας, µπάνιο µε πλήρες cosmetics set, σεσουάρ, µπουρνούζια, παντόφλες, 445 550 514 643 κλιµατισµό, δορυφορική LCD TV, δωρεάν Internet, safe, βραστήρα, υλικά για τσάι και καφέ, mini bar. Τα περισσότερα διαθέτουν µπαλκόνι ή ∆ίκλινο κατ’άτοµο 411 505 3ο άτοµο ως 6 ετ.* ∆ΩPEAN ∆ΩPEAN ∆ΩPEAN βεράντα, ορισµένα και kitchenette. ∆ιαθέτει δύο εστιατόρια, το κεντρικό Mε το I.X. σας, µε πρωινό 3νύχτες 4νύχτες Dionyssos και το a la carte Amvrosia, Nectar lobby bar µε απολαυστικά απερι3ο άτοµο 7 - 12 ετ.* 132 155 132 155 132 155 ∆ίκλινο κατ’άτοµο 235 305 τίφ και κοκτέιλς, κλειστούς χώρους για την ψυχαγωγία παιδιών και ενηλίκων, Mονόκλινο 625 790 695 885 834 1069 3ο άτοµο 75 100 το Aphrodite Spa ένας παράδεισος ευεξίας και χαλάρωσης οργανωµένος από Oι τιµές ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγµατοποιηθούν µε προκαταβολή µέχρι τις 3ο άτοµο έως 12 ετ.* 45 60 29 Nοεµβρίου. * Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο την Asana της Ελένης Πετρουλάκη-Ivic, µε µια σειρά από θεραπείες, ασκήσεις Mονόκλινο 365 475 και προϊόντα περιποίησης που θα αναζωογονήσουν το σώµα και το πνεύµα Eπιβάρυνση ηµιδιατροφής:Eνήλικες 20€ / παιδιά 9€. Eπιβάρυνση ρεβεγιόν σας. ∆ωρεάν παρέχεται χρήση της µεγάλης θερµαινόµενης εσωτερικής πισί- Xριστουγέννων: Dionysos (Buffet)50€ / παιδιά 30€, Amvrosia (menu) 80€ / παι- Σηµειώσεις: ñ ∆εν περιλαµβάνονται εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. νας, εξωτερικό Jacuzzi, γυµναστήριο, Φινλανδική, Ρωσική και Αρωµατική διά 40€. Eπιβάρυνση ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς: Dionysos (Buffet)65€ / παιδιά ΠΡΟΣΟΧΗ: Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα (και παλαιού τύπου) απαραίτητα. 35€, Amvrosia (menu) 95€ / παιδιά 45€ σάουνα, χαµάµ, Teppidarium και Kneipp's walk.


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

20:30

™ÂÏ›‰·39

˜ 5∞ÌÓ·¯¤ˆÚÚ‹ÛÂÂȘ : ÂÌ‚Ú›Ô˘

¢ÂÎ ÓÓ·: 23 ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘  Á ‡ Ô Ù ÃÚÈÛ ÔÓÈ¿: 30 ¢ Ú›Ô˘ ˘· ¯Ú ¶ÚˆÙÔ ÂÈ·: 06 π·ÓÔ Ó ¿ Ê £ÂÔ

SC Inn Boutique Hotel

°ÈÔÚÙ¤˜ ÛÙË ™Ì‡ÚÓË ŒÓ· 5‹ÌÂÚÔ √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·

Με διαµονή σε επιλεγµένα και κεντρικότατα ξενοδοχεία, µέσα στην πόλη:

το SWISSOTEL 5 ★★★★★ Deluxe και το SC INN 4★★★★ Boutique

απ' ευθείας πτήσεις και ένα µελετηµένο πρόγραµµα οργανωµένων επισκέψεων, µε Ελληνόφωνο τοπικό ξεναγό, σε όλη τη διάρκεια της εκδροµής. Μετά την Κωνσταντινούπολη και την Άγκυρα, η Σµύρνη είναι η τρίτη µεγαλύτερη πόλη της σηµερινής Τουρκίας, το σηµαντικότερο λιµάνι, µε πάνω από 3.210.000 κατοίκους (2008) - αλλά και µία από τις αρχαιότερες πόλεις της Ιωνίας, που ιδρύθηκε το 3000 π.Χ. και υπάρχει ολοζώντανη 5000 χρόνια... Αυτές τις Γιορτές στη Σµύρνη, θα τις θυµάστε για πολλά χρόνια. Πρόγραµµα Εκδροµής 1η µέρα: Αθήνα - Σµύρνη. Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” στις 11:00 και πτήση για Σµύρνη (στις 13:00). Μετά από 45', άφιξη στο υπερσύγχρονο αεροδρόµιο Adnan Menderes και µια πρώτη γνωριµία µε τη θρυλική πόλη. Θα κινηθούµε προς την παραλιακή ζώνη της µεγαλούπολης, από τα βόρεια προς τα ανατολικά. Η διαδροµή µας θα ξεκινήσει από το “Κορδελιό” και τη “Σκάλα του Παπά” (σήµερα περιοχή Karsiyaka) και, αφού προσπεράσουµε το νέο λιµάνι (περιοχή Alsancak), θα ολοκληρώσουµε την πορεία µας στο “Καρατάσι” και “Μικρό Γυαλό” (περιοχή Goztepe). Ένα πλήθος αναµνήσεων, µια ιστορική διαδροµή και αναδροµή, µια πρώτη εικόνα που θα σας γοητεύσει. Μεταφορά στο ξενοδοχείο µας (γύρω στις 17:00). Τακτοποίηση στα δωµάτια µας και µετά από ολιγόωρη ανάπαυση θα ακολουθήσει δείπνο. 2η µέρα: Σµύρνη (ξενάγηση της πόλης). Μετά το πρωινό µας, ακολουθεί η πολύ διεξοδική ξενάγηση της πόλης. Θα επισκεφτούµε τη νότια πλευρά της, το “ασανσέρ”, τις εκκλησιές που σώζονται µέχρι σήµερα και το εθνογραφικό µουσείο. Η διαδροµή θα ολοκληρωθεί στο παλαιό Κάστρο στην κορυφή της πόλης, το Καντιφεκαλέ (στο Όρος Πάγος). Στη συνέχεια θα µεταφερθούµε στην κλασική αγορά της πόλης, στην περιοχή Κemeralti, όπου θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για τις αγορές από τα πολυάριθµα καταστήµατα που διαθέτουν, ανάµεσα στα άλλα, είδη λαϊκής τέχνης, υφάσµατα, µπαχαρικά κ.α. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Εορταστικό δείπνο. (Την Πρωτοχρονιά Gala - Reveillon)! 3η µέρα: Σµύρνη - Ουρλά - Τσεσµέ - Αλάτσατα. (09:00 - 17:30) Μετά το πρωινό µας, ακολουθούµε τη διαδροµή προς το πανέ-

Swissotel

5 ★★★★★ Deluxe

Swissotel

µορφο λιµάνι του Τσεσµέ, το χωριό Αλάτσατα και τα Ουρλά, πατρίδα του Γεωργίου Σεφέρη. Οι διαδροµές µας θα µας παρουσιάσουν µε τον καλύτερο τρόπο τη σπουδαία παραδοσιακή αρχιτεκτονική της µικρασιάτικης πολιτισµικής κληρονοµιάς, µε πανέµορφες γραφικές κατοικίες, µικρές αυλές, πλατειές, σοκάκια, εκκλησιές, όλα συνδυασµένα µε τα µαγευτικά χρώµατα της ιωνικής γης. Χρόνος ανάµνησης, περισυλλογής και ψηλάφησης όλων των στοιχείων, που γνωρίζουµε από τις πατροπαράδοτες διηγήσεις των πρόγονων µας. Επιστροφή στα ξενοδοχεία αργά το απόγευµα. Ελεύθερος χρόνος. ∆είπνο. 4η µέρα: Σµύρνη - Έφεσος - Κιρκιντζές (Sirince). Μετά το πρωινό µας, θα επισκεφθούµε τον σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου και στη συνέχεια, σε µικρή απόσταση, το γραφικότατο χωριό του Κιρκιντζέ, θαυµάσιο δείγµα της ορεινής µικρασιάτικης αρχιτεκτονικής, µε καταπληκτικά πέτρινα σπίτια, λιθόστρωτους δρόµους, στενά σοκάκια και εξαιρετικά εστιατόρια, που σερβίρουν τοπικά εδέσµατα (κολοκυθοανθούς µε ρύζι, “γιαπράκια”, “µαντί”, πίτες, ψιλοκοµµένο κρέας στο φούρνο κ.α.). Επιστροφή το απόγευµα στα ξενοδοχεία µας και ελεύθερος χρόνος για τις τοπικές παραδοσιακές αγορές. ∆είπνο. 5η µέρα: Σµύρνη - Αθήνα. Μετά το πρωινό, µεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής µας.

Χριστούγεννα & Νέο Έτος

Θεοφάνεια

Με ηµιδιατροφή

SC INN 4★ SWISSOTEL

SC INN 4★ SWISSOTEL

απ'ευθείας πτήσεις

Boutique Hotel 5★ Deluxe κεντρικό κεντρικότατο

Boutique Hotel 5★ Deluxe κεντρικό κεντρικότατο

5 µέρες

Swissotel

Swissotel Grand Efes

∆ίκλινο 395 499 375 479 3ο άτοµο ως 6 ετών * 110 110 110 110 3ο άτοµο 7 ως 14 ετών * 230 330 215 315 Μονόκλινο 499 599 479 579 *Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο. Φόροι αεροδροµίων: 65€ κατ'άτοµο. SC INN 4★ Boutique: Επιβάρυνση για Gala ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς: 40€ κατ'άτοµο µε απεριόριστη κατανάλωση τοπικών αλκοολούχων ποτών. SWISSOTEL 5★ Deluxe: Επιβάρυνση για Gala ρεβεγιόν Πρωτοχρονιάς: 50€ κατ'άτοµο µε πλούσιο σερβιριστό µενού και ορχήστρα.

¢ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ Amrita Spa & Wellness. ¢ˆÚÂ¿Ó internet ÛÙ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ï˘Û›‰·˜ “Leading Hotels of the World” ∞fiÛÙ·ÛË ÂÚÈ¿ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ Kordon Î·È Alsancak, fiÔ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÒÚ· ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ fiÏ˘. ∂ÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ‰Â›ÓÔ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, Û˘Óԉ›· ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ÓÙÔ˘¤ÙÔ.

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ñ Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα - Σµύρνη - Αθήνα µε την PEGASUS AIRLINES. ñ ∆ιαµονή στα ξενοδοχεία SWISSHOTEL GRAND EFES 5★★★★★ Deluxe (www.swissotel.com) ή SC INN 4★★★★ Boutique Hotel (www.scinnboutique.com). ñ Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας. ñ Τέσσερα (4) πρωινά και τέσσερα (4) δείπνα σε πλουσιότατα ανοιχτά µπουφέ. ñ Αναλυτικό πρόγραµµα ξεναγήσεων, περιηγήσεων και µεταφορών όπως αναφέρεται στο πρόγραµµα µας. ñ Παρακολούθηση της ορθόδοξης λειτουργίας που θα οργανωθεί από τη τοπική ελληνική κοινότητα και την προξενική αρχή. ñ Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός, καθ' όλη τη διάρκεια της εκδροµής. ñ Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική στους εκδροµείς ως 75 ετών. ñ Φ.Π.Α. ∆εν περιλαµβάνονται: ñ Φόροι αεροδροµίων, είσοδοι στα µουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, φιλοδωρήµατα, αχθοφορικά και ότι δεν αναφέρεται στα προσφερόµενα ή είναι προαιρετικό.

39


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

20:31

™ÂÏ›‰·40

˜ Â Ú ¤ 5 Ì 319ú ÌfiÓÔ

µÔ˘ÏÁ·Ú›· YÂÚÔÏ˘ÙÂÏ›·˜! ™fiÊÈ· - ºÈÏÈÔ‡ÔÏË - µ›ÙÔÛ· - ƒ›Ï· - ™·ÓÙ¿ÓÛÎÈ ¶ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· - ∏ÌȉȷÙÚÔÊ‹ - ƒÂ‚ÂÁÈfiÓ Ì ºÔÏÎÏÔÚÈÎfi - ¢È·ÛΤ‰·ÛË -

Sofia Hilton Hotel ★★★★★ De Luxe

Tο ξενοδοχείο HILTON, πραγµατικό στολίδι της Σόφιας, βρίσκεται σε απόσταση περπατήµατος απο το κέντρο της πόλης και εγγυάται πολυτελή και άνετη διαµονή υψηλού επιπέδου. Τα 246 µεγάλα δωµάτια του, είναι όλα εξοπλισµένα µε σύγχρονες ανέσεις, όπως αυτόνοµο κλιµατισµό, τηλεόραση µε δορυφορικά προγράµµατα, mini bar, στεγνωτήρα µαλλιών, θυρίδα ασφαλείας, απευθείας τηλέφωνο, 24ωρο room service κ.α. ∆ιαθέτει: • Εντυπωσιακά σαλόνια και καλαίσθητους κοινόχρηστους χώρους.• Kεντρικό εστιατόριο Moussala. • Εστιατόριο A la carte Seasons µε διεθνή κουζίνα. • Πολυτελές Μπαρ Artists. • Εσωτερική πισίνα και σάουνα. • Πλήρως εξοπλισµένο γυµναστήριο µε τα πιο σύγχρονα όργανα. • Καταστήµατα και φαρµακείο. • Υπηρεσίες Baby sitting, ενοικίαση αυτ/των κ.α.

Sheraton Sofia ★★★★★ De Luxe

Μέλος της ξενοδοχειακής οικογένειας Classical Hotels. Αρχοντικό και µεγαλοπρεπές, στο κέντρο της Σόφιας, αποτελείται από 188 πολυτελέστατα δωµάτια standard, executive και σουίτες, όλα µε επίπλωση «εποχής», αυτόνοµο κλιµατισµό δορυφορική τηλεόραση, minibar, απ΄ευθείας τηλέφωνο, ηχοµονωτικά παράθυρα. Οι επιβλητικοί του κοινόχρηστοι χώροι περιλαµβάνουν άνετα σαλόνια, δύο εστιατόρια, piano bar, snack bar, Night Club, Casino καθώς και Health Club µε γυµναστήριο, σάουνα και jacuzzi.

Sheraton Sofia

4040

Sheraton Sofia

Πρόγραµµα εκδροµής: 1η µέρα: Αθήνα - Σαντάνσκι Αναχώρηση στις 06:00 από Λεωφόρο Αµαλίας (Ρώσικη Εκκλησία) µε ενδιάµεσες στάσεις για γεύµα και καφέ. ∆ιέλευση των συνόρων και συνεχίζουµε για την πανέµορφη λουτρόπολη Σαντάνσκι κοντά στα Ελληνικά σύνορα, γνωστή για τα ιαµατικά νερά της αλλα και τις συµφέρουσες αγορές στον πεζόδροµο της κοντά στο ξενοδοχείο. Απόγευµα ελεύθερο και το βράδυ δείπνο καλωσορίσµατος µε ζωντανή µουσική στο ξενοδοχείο. 2η µέρα: Σαντάνσκι - Ρίλα - Σόφια. Ρεβεγιόν & γλέντι! Πρόγευµα από µπουφέ και αναχώρηση για το βουνό Ρίλα όπου θα επισκεφθούµε το ιστορικό οµώνυµο µοναστήρι και το µουσείο του µε τα ανεκτίµητα ιστορικά και θρησκευτικά κειµήλια. Χρόνος για γεύµα στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής και συνεχίζουµε για την πρωτεύουσα Σόφια. Άφιξη και εγκατάσταση στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, στο υπερπολυτελές αρχοντικό SOFIA SHERATON (5★★★★★De Luxe) ή στο πολυτελές SOFIA HILTON (5★★★★★De Luxe), κεντρικά στην πόλη. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο - ρεβεγιόν σε κέντρο µε φολκλορικό πρόγραµµα, µουσική και διασκέδαση ως αργά!!! Προσφορά µας: ½ φιάλη κρασί κατ'άτοµο! 3η µέρα: Χρόνια Πολλά στη Σόφια! Μελωδίες και εικόνες. Χρόνια Πολλά! Πλούσιο πρόγευµα από µπουφέ και η µέρα µας αρχίζει ξεχωριστά... εορταστικά! Στις 09:30 µετάβαση στον καθεδρικό ναό του Alexander Nevski, όπου θα απολαύσουµε την εµπειρία της λειτουργίας των Χριστουγέννων µε τις µελωδίες της φηµισµένης οµώνυµης χορωδίας. Για το γκρούπ της Πρωτοχρονιάς, παρακολούθηση του εορταστικού Πρωτοχρονιάτικου κονσέρτου της Όπερας της Σόφιας! (στο κέντρο NDK). Στη συνέχεια γνωριµία-ξενάγηση µε τα σηµαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Μεταξύ άλλων θα δούµε τη βυζαντινή εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, το ναό του Αγίου Νικολάου, το Κοινοβούλιο κ.α Αργότερα, (καιρού επιτρέποντος) ανάβα-

ση µε τελεφερίκ στο βουνό-πάρκο Βίτοσα µε το υπέροχο ορεινό τοπίο και τη φαντασµαγορική θέα στην πόλη της Σόφιας. Χρόνος για γεύµα ή καφέ (προαιρετικά) στα γραφικά εστιατόρια και επιστροφή αργά το µεσηµέρι. Απόγευµα ελεύθερο για ρηλάξ στις ανέσεις του ξενοδοχείου ή για συµφέρουσες αγορές στα καταστήµατα της περιοχής. ∆είπνο µπουφέ στο ξενοδοχείο. 4η µέρα: Σόφια - Φιλιππούπολη. Πρόγευµα από µπουφέ και κοντινή ολοήµερη εκδροµή µέσω του αυτοκινητόδροµου, στην ιστορική Φιλιππούπολη (Plovdiv). Πεζή περιήγηση στην γεµάτη µνήµες παλαιά πόλη µε τα γραφικά δροµάκια και τα πανέµορφα παλιά αρχοντικά. Θα δούµε το σπίτι-µουσείο Κουγιουµτζόγλου, την εκκλησία Κων/νου και Ελένης, το Ελληνορωµαϊκό θέατρο κ.α Χρόνος ελεύθερος για γεύµα και σουβενίρ και επιστροφή νωρίς το απόγευµα στη Σόφια. Ξεκούραση και το βράδυ, δείπνο από µπουφέ στο ξενοδοχείο 5η µέρα: Σόφια - Αθήνα. Πρόγευµα από µπουφέ και διέλευση των συνόρων. Επιστρέφουµε στην Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις για γεύµα και καφέ. Άφιξη νωρίς το βράδυ µε τις ωραιότερες αναµνήσεις απο την µοναδική αυτή εκδροµή. Η εκδροµή πραγµατοποιείται και µε όλες τις διανυκτερεύσεις στη Σόφια µε τα ίδια ακριβώς περιλαµβανόµενα της ανωτέρω περιγραφόµενης εκδροµής εκτός του Σαντάνσκι. Συνοπτικό πρόγραµµα: 1.Αθήνα-Σόφια. 2. Φιλιππούπολη. Ρεβεγιόν. 3.Σόφια-Βίτοσα. 4.Ρίλα. 5.Σόφια-Αθήνα. Η εκδροµή συνδυάζεται και αεροπορικώς µε τα ίδια ακριβώς περιλαµβανόµενα-επισκέψεις των οδικών εκδροµών. Ζητείστε µας πληροφορίες και τιµές. ΠΡΟΣΟΧΗ: Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου απαραίτητα. (Στην οδική εκδροµή δεκτές και παλαιού τύπου ταυτότητες)

¶Ú


ÛË -

BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

20:31

™ÂÏ›‰·41

5 ̤Ú˜

°ÈÔ‚¿Ó ªÈÁÎfiÚÛÎÈ

µÀ∑∞¡∆π¡∏ √Ãπ¢∞

∞Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ:

23, 30 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 6 I·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ (4ËÌ.)

& ∫ÚÔ˘·˙Ȥڷ §›ÌÓ˘ ŸÛÈÔ˜ ¡·Ô‡Ì - ª·‡ÚÔ‚Ô - °ÈÔ‚¿Ó ªÈÁÎfiÚÛÎÈ - πÛÙÔÚÈ΋ Î·È Ê˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹! Αναχωρήσεις: Με πούλµαν 5 µέρες Χριστούγεννα: 23 ∆εκεµβρίου • Πρωτοχρονιά: 30 ∆εκεµβρίου Με αεροπλάνο 4 µέρες Χριστούγεννα: 24 ∆εκεµβρίου • Πρωτοχρονιά: 31 ∆εκεµβρίου

¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈÎÔ ∫ÔÓÛ¤ÚÙÔ ŸÂÚ·˜!

¶Ï‹Ú˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹ - 2 ‚Ú·‰È¤˜ ÁϤÓÙÈ Ì ÔÚ¯‹ÛÙÚ·!!! ªÔÓ·‰È΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›·!!! Περιδιαβαίνοντας τα καλντερίµια µε τα Ελληνικά αρχοντικά, τις βυζαντινές εκκλησίες και τα µοναστήρια του Οσίου Ναούµ και του Κληµέντα καταλαβαίνουµε γιατί δεν µπορούσε να βρίσκεται αλλού αυτή η Βυζαντινή καρδιά. Η περιοχή και η λίµνη προστατεύεται από την UNESCO για τις φυσικές και παραδοσιακές οµορφιές της. Είναι µια φυσιολατρική και ιστορική εκδροµή που δένει µοναστήρια, παραδοσιακούς οικισµούς, µε την µοναδική φύση.

Hotel Drim Χτισµένο πάνω στην λίµνη και τις εκβολές του οµώνυµου ποταµού, συνδυάζει φανταστική θέα προς την λίµνη ή την πόλη, προσφέρεται για περιπάτους πλάι στο ποτάµι, στον πεζόδροµο της πόλης Στρούγκα, µε τα µικρά καφέ και τα µαγαζάκια, ώστε οι εκδροµείς να µην αισθάνονται αποµονωµένοι. ∆ιαθέτει: Μεγάλα σαλόνια, εστιατόριο, µπαρ, αίθουσες, δωµάτια µε λουτρό/ντους τουαλέτα, T.V., µπαλκόνι και φυσικά ορχήστρα κατά τα δείπνα, για χορό και διασκέδαση.

Πρόγραµµα εκδροµής:

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ñ Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές πούλµαν. ñ Τρείς (3) διαν/σεις στο υπερπολυτελές SOFIA HILTON (5★★★★★De Luxe) ή στο αρχοντικό SOFIA SHERATON (5★★★★★De Luxe). ñ Μία (1) διαν/ση στο ανακαινισµένο INTERHOTEL SANDANSKI 4★★★★Superior σε δωµάτια µε TV και minibar. ñ Πρόγευµα µπουφές καθηµερινά. ñ ∆είπνο στο ξενοδοχείο καθηµερινά (ηµιδιατροφή). ñ Αποχαιρετιστήριο δείπνο µε ζωντανή µουσική στο Σαντάνσκι. ñ Εορταστικό δείπνο-Ρεβεγιόν σε κέντρο µε φολκλορικό πρόγραµµα, µουσική και κρασί (1/2 φιάλη κατ'άτοµο) (στη θέση της ηµιδιατροφής της ηµέρας). ñ Εισιτήρια εορταστικού κονσέρτου Όπερας 01 Ιανουαρίου για το γκρούπ της Πρωτοχρονιάς (περιλαµβάνονται µόνο µε την επιβάρυνση Πρωτοχρονιάς). ñ Τοπικός ξεναγός στη Βουλγαρία. • Αρχηγός/συνοδός. • ∆ιόδια αυτικινητοδρόµων. ñ Ασφάλεια αστικής ευθύνης (οδηγία ΕΕ). ñ Ταξιδιωτική ασφάλεια Generali Hellas στους εκδροµείς µε πούλµαν ως 75 ετών. ñ ΦΠΑ. Σηµειώσεις: ñ ∆εν περιλαµβάνονται εισητήρια τελεφερίκ και εισόδων σε χώρους επισκέψεων. ñ Σε περίπτωση δυσµενών καιρικών συνθηκών, η επίσκεψη της Ρίλα, θα αντικατασταθεί µε επίσκεψη στο χιονοδροµικό Μπόροβετς. ñ Στην αναχώρηση της Πρωτοχρονιάς, λόγω του ρεβεγιόν στο ξενοδοχείο, το φολκλορικό δείπνο θα δωθεί την 3η µέρα του προγράµµατος. ñ Η σειρά του προγράµµατος µπορεί να αλλάξει, χωρίς να παραληφθεί τίποτα από τα αναγραφόµενα.

1η µέρα: Αθήνα - Οχρίδα. Αναχώρηση από Αθήνα, 06:00 για τα σύνορα. ∆ιατυπώσεις, οικονοµικές αγορές DUTY FREE µε µεγάλη ποικιλία, διέλευση και άφιξη αργά το απόγευµα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, πάνω στη λίµνη και τον ποταµό Τσέρνι Ντρίµ. ∆είπνο. 2η µέρα: Οχρίδα - Ρεβεγιόν. Πρόγευµα και µετάβαση στην παλιά πόλη της Οχρίδας. Περιήγηση στα καλντερίµια µε τα ελληνικά αρχοντικά και την εκκλησία της Αγίας Σοφίας, κάτω από το κάστρο του Τσάρου Σαµουήλ. 15:00 επιστροφή και γεύµα. Απόγευµα ελεύθερο για περίπατο στην πόλη της Στρούγκα. To βράδυ, δείπνο-ρεβεγιόν, χορός, διασκέδαση µε ορχήστρα! 3η µέρα: Οχρίδα - Γιοβάν Μπιγκόρσκι - Μαύροβο. Χρόνια Πολλά! Πρόγευµα και διαδροµή καταπληκτικής οµορφιάς, αντίστοιχης µε την ηµέρα, µέσα στη φύση κατά µήκος του ποταµού, µέσα από το φαράγγι της Ράντιτσα (38χλµ. το µεγαλύτερο βατό της Ευρώπης). Εικόνες απαράµιλλης γοητείας που καθρεπτίζονται στα νερά του ποταµού.

ΒΥΖΑΝΤΙΝH ΟΧΡI∆Α ΜΕ ΠΟYΛΜΑΝ

Με πλήρη διατροφή Χριστούγεννα & Πρωτοχρονιά ∆ιπλό ρεβεγιόν! ∆ίκλινο: 3ο άτοµο ως 12 ετ* Mονόκλινο

5 µέρες 265 245 325

Επίσκεψη στο µοναστήρι του Ιωάννη του Βαπτιστή (Γιοβάν Μπιγκόρσκι) και συνεχίζουµε µέχρι τη λίµνη του Μαύροβο. Επιστροφή και γεύµα. Ξεκούραση και το βράδυ δείπνο και διασκέδαση µε ορχήστρα. 4η µέρα: Όσιος Ναούµ - Λίµνη Οχρίδας - Κρουαζιέρα. Πρόγευµα και 09:00 εκδροµή στο µοναστήρι του Οσίου Ναούµ, πάνω στη λίµνη. Από εδώ ξεκίνησαν ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, οι Έλληνες µοναχοί, να διδάξουν στους Σλάβους την αλφάβητο (Κυριλλικά) και την Βίβλο. Στη συνέχεια από την πόλη της Οχρίδας, θα σας προσφέρουµε την υπέροχη κρουαζιέρα στη λίµνη µε επιπλέον προσφορά µας καφέ ή αναψυκτικό εν πλω. Ελεύθερος χρόνος στην πόλη µέχρι τις 15:00, επιστροφή και γεύµα. Απόγευµα ελεύθερο και το βράδυ δείπνο. 5η µέρα: Μοναστήρι - Αθήνα. Πρόγευµα και αναχώρηση. Επίσκεψη της εκκλησίας του Αγίου ∆ηµητρίου, στο κέντρο της Μπίτολα (το Ρωµαϊκό Βουτύλιο, Ελληνικό Μοναστήρι), διέλευση συνόρων και επιστροφή µε ενδιάµεσες στάσεις στην Αθήνα. Άφιξη το βράδυ.

Θεοφάνεια 4 µέρες 219 199 265

*Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο Υποχρεωτική επιβάρυνση Πρωτοχρονιάς: 40€ κατ'άτοµο

¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ΒΟΥΛΓΑΡIΑ ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΛΕIΑΣ ΜΕ ΠΟYΛΜΑΝ 5 ΜEΡΕΣ Με ηµιδιατροφή Σόφια (3) Σαντάνσκι (1) Σόφια (4) Ρεβεγιόν/Φολκλορικό ∆ίκλινο: 3ο άτοµο ως 12 ετ* Mονόκλινο

Ηilton Sheraton 319 329 245 310 440 455

Ηilton 335 250 470

Sheraton 345 325 490

*Πρόσθετη κλίνη σε δίκλινο δωµάτιο Επιβάρυνση ρεβεγιόν & εισιτηρίων κονσέρτου Πρωτοχρονιάς (υποχρεωτική): Hilton: 80€, Sheraton: 85€

ñ Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν. ñ ∆ιαµονή στο ξενοδοχείο ΝΤΡΙΜ (Α' κατ.), κεντρικό. ñ Πλήρης διατροφή, ξεκινώντας µε δείπνο την 1η µέρα και τελειώνοντας µε µπουφέ πρόγευµα, την τελευταία µέρα. ñ Ρεβεγιόν 24 ∆εκ ή 31 ∆εκ (στη θέση του δείπνου της ηµέρας) ñ ∆ύο (2) βραδιές (τουλάχιστον) διασκέδαση µε ορχήστρα. ñ Κρουαζιέρα στη λίµνη. ñ Έµπειρος αρχηγός. ñ Ασφάλεια αστικής ευθύνης (οδηγία Ε.Ε.). ñ Ταξιδιωτική ασφάλεια Generali Hellas στους εκδροµείς µε πούλµαν ως 75 ετών. ñ Φ.Π.Α. Σηµειώσεις: ñ ∆εν περιλαµβάνονται εισιτήρια εισόδων σε χώρους επισκέψεων. ñ Οι τιµές του γραφείου µας αφορούν µόνο τα ανακαινισµένα δωµάτια του ξενοδοχείου. Συνοπτικό πρόγραµµα 4ήµερης εκδροµής Θεοφανείων: 1. Αθήνα - Οχρίδα. 2. Όσιος Ναούµ - Οχρίδα & κρουαζιέρα λίµνης. 3. Γιοβάν Μπιγκόρσκι - Μαύροβο. 4. Μοναστήρι - Αθήνα. ΠΡΟΣΟΧΗ: Έγκυρο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου (µηχανογραφηµένη) απαραίτητα.

4141


BALAKAKIS CHR 10 ÓÔ

05-11-10

20:31

™ÂÏ›‰·42

∫À¶ƒ√™

π™¶∞¡π∞

8 Ë̤Ú˜ Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ ·fi 295ú !

¶∞º√™ Αναχωρήσεις: από 15/10 Κάθε Τρίτη, Πέµπτη & Κυριακή. Ξενοδοχεία διαµονής: 3★ Veronica Hotel (www.veronicahotel.com), Kissos Hotel (www.kissoshotel.com) 4★ Mayfair Hotel (www.hotels4u.com), Atlantica Golden Beach (www.atlanticahotels.com) Αεροπορική εταιρεία: Aegean / Blue Air Περιλαµβανόµενες εκδροµές µισής ηµέρας: ΠΑΦΟΣ & ΛΟΥΤΡΑ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗΣ - ΛΑΤΣΙ Πρόγραµµα εκδροµής: 1η µέρα: Αθήνα - Πάφος (εκδροµή ½ ηµέρας) Άφιξη στην Πάφο και περιήγηση στο γραφικό λιµάνι µε το κάστρο και τα εξαίρετα µωσαϊκά. Στη συνέχεια τα ερείπια της Παναγιάς Χρυσοπολίτισ σας και την εκκλησία της Αγίας Κυριακής µε τη στήλη του Αποστόλου Παύλου, την κατακόµβη της Αγ. Σολοµονής. Χρόνος ελεύθερος και µεταφορά στο ξεν/χείο µας. 2η µέρα: Περιλαµβανόµενη ½ ηµέρας Λουτρά Αφροδίτης - Μονή Αγ.Νεοφύτου - Πόλι Χρυσοχούς - Λατσί. Επίσκεψη στα λουτρά της Αφροδίτης, όπου σύµφωνα µε το µύθο η θεά έκανε τα µπάνια της για να διατηρήσει την οµορφιά της. Σταθµός στη Μονή του Αγ. Νεοφύτου (1200 µ.Χ.) µε βυζαντινές τοιχογραφίες του 12ου & 15ου αιώνα. Θα καταλήξουµε στην Πόλι & το παραθαλάσσιο Λατσί. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας (74 χλµ). 3η µέρα: Προαιρετική ολοήµερη Τρόοδος - Μονή Κύκκου (250 χλµ / 35€*) 4η µέρα: Προαιρετική ολοήµερη Πέτρα Ρωµιού - Κούριο - Λεµεσός (145 χλµ / 35€*) 5η µέρα: Προαιρετική ολοήµερη Λευκωσία - Λεύκαρα (310 χλµ / 35€*) 6η µέρα: Προαιρετική ολοήµερη Λάρνακα - Αγγελόκτιστη (285 χλµ / 35€*) 7η µέρα: Προαιρετική ολοήµερη ∆ερύνεια - Παραλίµνι - Αγ.Νάπα (380 χλµ / 35€*) 8η µέρα: Χρόνος ελεύθερος µέχρι τη µεταφορά στο αερ/µιο για την πτήση της επιστροφής στην Aθήνα. Ηµέρες 8 8

Ξενοδοχείο 3★ 4★

TIMH KAT’ATOMO ∆ιατροφή ∆ίκλινο Mονόκλινο Ηµιδιατροφή 295€ +70€ Ηµιδιατροφή 365€ +90€

Παιδί -50€ -60€

8 Ë̤Ú˜ Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹ ÌfiÓÔ 445ú!

µ∞ƒ∫∂§ø¡∏: ∫√™∆∞ ª¶ƒ∞µ∞ ™¿ÓÙ· ™Ô˘˙¿Ó· Αναχωρήσεις: από 01/10 Κάθε ∆ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη & Πέµπτη. Ξενοδοχείο διαµονής: Ona Brava 4★, Aqua Montagut 4★, Celella Palace 4★, Amaika 4★ Αεροπορική εταιρεία: Aegean / Vueling / Astra Περιλαµβανόµενες εκδροµές µισής ηµέρας: ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ & ΚΟΣΤΑ ΜΠΡΑΒΑ Πρόγραµµα εκδροµής: 1η µέρα: Αθήνα - Βαρκελώνη (εκδροµή ½ ηµέρας. Άφιξη στη Βαρκελώνη και περιήγηση στο λόφο Μοντζουίκ, µε την πανοραµική θέα της πόλης και του λιµανιού. Συνέχεια προς το Ολµπιακό χωριό & στάδιο. Σταθµός στο Πάρκο Γκουέλ, καµβά της δηµιουργίας του διάσηµου Γκαουντί, τη Σαγράδα Φαµίλια. Μεταφορά στο ξενοδοχείο στη Σάντα Σουζάνα (70 χλµ) της Κόστα Μπράβα. 2η µέρα: Προαιρετική ολοήµερη Montserrat & οινοποιείο Torres (260 χλµ / 35€*) 3η µέρα: Προαιρετική ολοήµερη Χιρόνα - Φιγκέρες (250 χλµ / 35€*) 4η µέρα: Προαιρετική ολοήµερη Βαρκελώνη (140 χλµ / 30€*) 5η µέρα: Περιλαµβανόµενη ½ ηµέρας Lioret De Mar (Costa Brava) Εκδροµή στην πιο διάσηµη παραλία της Κόστα Μπράβα. Χτισµένη σε ένα απίστευτο κολπίσκο, από όπου σαν από παραµύθι ξεπηδά το µοναδικό κάστρο. Χρόνος για ψώνια ή βόλτα στην αγορά. Eντυπωσιακή είναι και η εκκλησία που είναι κτισµένη στο κέντρο της. Επιστροφή στο ξενοδοχείο (44 χλµ). 6η µέρα: Προαιρετική ολοήµερη Περπινιάν (Γαλλία) (280 χλµ / 45€*) 7η µέρα: Προαιρετική ολοήµερη Empuria Brava (Βενετία της Καταλονίας - καιρού επιτρέποντος / 180 χλµ / 35€*) ή Ανδόρα (καιρού επιτρέποντος / 500 χλµ / 40€*) 8η µέρα: Πτήση για Αθήνα. Χρόνος στη διάθεσή σας µέχρι τη µεταφορά προς το αεροδρόµιο της Βαρκελώνης για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

Ηµέρες Φόροι 8 Περιλαµβάνονται Περιλαµβάνονται

Ξενοδοχείο 4★

TIMH KAT’ATOMO ∆ιατροφή ∆ίκλινο Mονόκλινο Ηµιδιατροφή 445€ +165€

ZËÙ›ÛÙ ̷˜ ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÂȉÈÎfi ¤ÓÙ˘Ô Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÈ̤˜.

Παιδί -70€

Φόροι Περιλαµβάνονται


BALAKAKIS-XMAS-2010-11_COVER

05-11-10

13:16

™ÂÏ›‰·2

¶§HPOºOPIE™ Î·È °ENIKOI OPOI ™YMMETOXH™

ñ µÚ›ÛÎÂÛı ̷ÎÚÈ¿ Ì·˜; ™›ÁÔ˘Ú· οÔÈÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ˘ÔηٿÛÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ Û·˜. ∂Ì‚¿ÛÙ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ‹ ÂÍfiÊÏËÛË (ON LINE) ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜: — ∂£¡π∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞: ∞Ú. §ÔÁ.: 104/40432275 — ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∆ƒ∞¶∂∑∞: ∞Ú. §ÔÁ.: 145/80550405 — MILLENIUM BANK: ∞Ú. §ÔÁ.: 10828145 — ALPHA BANK: AÚ. §ÔÁ.: 128/0023100018-19 — TPA¶EZA ¶EIPAIø™: ∞Ú. §ÔÁ.: 5031015720311 — EUROBANK: ∞Ú. §ÔÁ.: 00260099340200063143 ∂ÓËÌÂÚÒÛÙ ̷˜ ÙËÏÂʈÓÈο: ·) √ÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ìfi Û·˜, ÙËϤʈÓÔ, ‰È‡ı˘ÓÛË Î·È ∆.∫. ‚) ™Â ÔÈ¿ ÂΉÚÔÌ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÙ ‹ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÙÂ. Á) ¶ÔÛfiÓ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ ‹ ÂÍfiÊÏËÛ˘ Ô˘ ÂÌ‚¿Û·Ù (·ÎÚÈ‚Ò˜).

™ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ Ì Ô‡ÏÌ·Ó EÏÏ¿‰Ô˜, BÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Î·È O¯Ú›‰·˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¤˜ (¢EN ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó) Î·È ‰›‰ÔÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÛÂÈÚ¿˜ ÂÁÁÚ·Ê‹˜.

EK¢OTH™: EK¢OTH™: AN¢PEA™ AN¢PEA™ ª¶∞§∞∫∞∫∏™ ª¶∞§∞∫∞∫∏™ ª∞∫∂∆∂™: ª∞∫∂∆∂™: CINEM CINEMaDD Creative Creative ∂∫∆À¶ø™∏: ∂∫∆À¶ø™∏: ∞ÊÔ› ∞ÊÔ› ¶ƒø∆√¶∞¶∞ ¶ƒø∆√¶∞¶∞ A∂ A∂ ∂¶πª∂§∂π∞ ∂¶πª∂§∂π∞ ENTY¶√À: ENTY¶√À: °πøƒ°√™ °πøƒ°√™ ª¶∞§∞∫∞∫∏™ ª¶∞§∞∫∞∫∏™ ∞ƒπ£ª√™ ∞ƒπ£ª√™ ∂π¢π∫√À ∂π¢π∫√À ™∏ª∞∆√™ ™∏ª∞∆√™ §∂π∆√Àƒ°π∞™: §∂π∆√Àƒ°π∞™: 0206∂61000076500 0206∂61000076500 ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ËË ÔÏÈ΋ ÔÏÈ΋ ‹‹ ÌÂÚÈ΋ ÌÂÚÈ΋ ÂÎÙ‡ˆÛË ÂÎÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÂÓÙ‡Ô˘ ÂÓÙ‡Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ¤ÁÎÚÈÛË ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤ÁÁÚ·ÊË ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. ÂΉfiÙË. ∆Ô ∆Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ Ê¤ÚÂÈ Î·ÌÌÈ¿ ηÌÌÈ¿ ¢ı‡ÓË Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÁÈ· Ù˘¯fiÓ Ù˘¯fiÓ Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ù˘ÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË. Ï¿ıË.

Bansko - ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ - £¤ÚÌ·È ¶Ï·Ù˘ÛÙfiÌÔ˘

4

∂ÌÓ¢Ṳ̂Ó˜ ȉ¤Â˜!

5

ª¤Û· ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜!

6

∏ ˆÚ·ÈfiÙÂÚË ¯ÒÚ· Ù˘ Á˘

16 - 35

•¿ÓıË ¢¤ÏÙ· Œ‚ÚÔ˘ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË ..........................................16 ∆˙Ô˘Ì¤Úη, ÕÁÈÔÈ ™·Ú¿ÓÙ· ........................17 ™‡‚ÔÙ·..............................................................17 °È¿ÓÓÂÓÓ·...................................................18, 19 £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË...........................................20, 21 ¶ÈÂÚ›·, ŸÏ˘ÌÔ˜ ...................................22, 23 ÷ÏÎȉÈ΋..................................................24, 25 £ÂÛÛ·ÏÈ΋ °Ë.................................................26 ªÂÙ¤ˆÚ·..........................................................27 ¶‹ÏÈÔ ª·Á¢ÙÈÎfi....................................28, 29 £¤ÚÌ·È ¶Ï·Ù˘ÛÙfiÌÔ˘ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ .......................................................30 ∫·ÛÙÔÚÈ¿ .........................................................31 §Â˘Î¿‰·...........................................................31 ∞¯·˝·.................................................................32 AÚ¯·›· OÏ˘Ì›·............................................33 MÂÛÛËÓȷ΋ M¿ÓË ........................................34 ™¿ÚÙË - MÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿ .................................35

ñ °ÂÓÈο M ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· 339/96 Ë EÏÏËÓÈ΋ NÔÌÔıÂÛ›· ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛıËΠÚÔ˜ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ (O‰ËÁ›·) Ù˘ E˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· Ù·Í›‰È· Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‹ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ù˘ E.E. Ï‹Ó EÏ‚ÂÙ›·˜. T· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÏÔÈfiÓ Î·È ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ (‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ‹ Î·È ˆÏËÙÒÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Ù·ÍȉÈÒÓ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ) ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÈÔ ¿Óˆ ¶.¢. Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ·’·˘Ùfi Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÙ·¯ı› ηْ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¶.¢. ñ °ÂÓÈÎo› fiÚÔÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 1. OÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜-·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û’·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û¯ÂÙÈο Ì οı ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Ù·Í›‰È ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜. MÂÙ·‚ÔϤ˜ ‹ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Û’·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ì·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â¤ÏıÔ˘Ó Î·ÙfiÈÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È Û¯ÂÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙÔ˘˜ Î.Î ÂÏ¿Ù˜. 2. E˘ı‡Ó˜ ÁÚ·Ê›Ԣ: TÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÓÂÚÁ› ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÂΉÚÔ̤˜ Û·Ó ÌÂÛ¿˙ˆÓ ÌÂٷ͇ ÂΉÚÔ̤ˆÓ ηÈ/ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ, ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, ÏÔ›ˆÓ, ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ˘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. A˘ÙÔÓfiËÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÌ›· ¢ı‡ÓË Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ÁÈ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ·ÒÏÂȘ, ÎÏÔ¤˜ ‹ ÊıÔÚ¤˜ ·ÔÛ΢ÒÓ Î·È Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÌ›· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, (·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ, ÏÔ›ˆÓ, ÙÚ¤ÓˆÓ ÎÏ.) ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÏfiÁˆ ÂÎÙ¿ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ‹ ·ÓˆÙ¤Ú·˜ ‚›·˜. º˘ÛÈο ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·Ó ÚÔ·„Ô˘Ó Ù¤ÙÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË, ·ÛʷϤÛÙÂÚË Î·È Ù·¯‡ÙÂÚË Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘. 3. E˘ı‡Ó˜ ÙˆÓ ÂΉÚÔ̤ˆÓ: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÛÙËÓ ÚÔۤϢÛË Ú›Ó ‹ ηٿ ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ‹ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ̤ÚÔ˘˜ ‹ fiÏÔ˘ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ‹ Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ·fi ÙÔÓ ÂΉÚÔ̤·, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi˜ Ó· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ·Ô˙ËÌ›ˆÛË. 4. E˘ı‡Ó˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÍÂÓԉԯ›ˆÓ: OÈ Â˘ı‡Ó˜ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ, ¯ÂÚÛ·›ˆÓ, ı·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÔÈ Â˘ı‡Ó˜ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, ÁÈ· ÂÏÏÈ›˜ ·ÚÔ¯¤˜, ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ·Î˘ÚÒÛÂȘ Î.Ï. ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û· ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ÓÔÌÔıÂÛ›·. 5. EÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: ¶ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉÚÔÌ‹˜ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·Ó ÚÔ·„Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ (.¯ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ·Á‹ ‰Â‰Ô̤ӈÓ) ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Î.Î ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ˘ ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ÚÔηٷ‚¿ÏÂÈ, ¯ˆÚ›˜ ηÌÌ›· ¿ÏÏË ··›ÙËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘. H ·ÏÏ·Á‹ ˆÚÒÓ ·ÊÈÍÔ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ÏÔ›ˆÓ/·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ Î·È ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·‡ÍËÛ˘ Ó·‡ÏˆÓ ̤¯ÚÈ ÔÛÔÛÙÔ‡ 5 - 10% ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ Ì¤ÛˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ·Î‡ÚˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. H ÂÙ·ÈÚ›· ÂÎÙÂÏ› ÙȘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ÂΉÚÔ̤˜ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ fiÚÈÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù· (20) ¿ÙÔÌ·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÙÔ fiÚÈÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘ÌÏËÚˆı›, ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ Î·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·Ù·‚ÏËı¤ÓÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ηÌÌ›· ¿ÏÏË ··›ÙËÛË ÙˆÓ Î.Î ÂÏ·ÙÒÓ, ‹ ÌÔÚ›

·ÎfiÌË Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ¿ÏÏË ·ÚfiÌÔÈ· ÂΉÚÔÌ‹ fiÔ˘ ‰˘ÓËÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ Î.Î ÂÏ¿Ù˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó. H ÛÂÈÚ¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÂοÛÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ·˘Ùfi. 6. ™ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜: O ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈÎÚ¤˜ ÙÚÔÔÔ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ¤ÎÙ·ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÓÒÙÂÚ˘ ‚›·˜ (.¯ ·ÂÚÁ›·, ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, ÎÏ›ÛÈÌÔ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Î.Ï. ). ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·fi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë Úfi‚Ï„‹ ÙÔ˘˜ Ì fiÔÈ· ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ·Ó ÂȉÂÈÎÓ˘fiÙ·Ó, Ù· Ù˘¯fiÓ ¤ÎÙ·ÎÙ· ¤ÍÔ‰· (¤Ú·Ó ÙˆÓ Û˘ÌʈÓË̤ӈÓ) ·Ú·ÌÔÓ‹˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Î.Î ÂÏ·ÙÒÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜. 7. A΢ÚÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ: K¿ı ·Î‡ÚˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ˘fiÎÂÈÙ·È Û ·Î˘ÚˆÙÈο Ù¤ÏË Î·Ù’¿ÙÔÌÔ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ñ M¤¯ÚÈ 21 Ë̤Ú˜ Ú›Ó ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË : 50,00 € ñ 20 ¤ˆ˜ 13 Ë̤Ú˜ Ú›Ó ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË : OÏÔ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ (1/3 Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜) ñ 12 ¤ˆ˜ 07 Ë̤Ú˜ Ú›Ó ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË : Afi 50% ̤¯ÚÈ 80% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜. ñ 06 ¤ˆ˜ 01 Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË : ∞fi 80% ¤ˆ˜ Î·È 100% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜. ñ NON SHOW (ÌË ÂÌÊ¿ÓÈÛË) ÙËÓ Ë̤ڷ ÂÎΛÓËÛ˘ / ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô: 100% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜. ∫¿ı ٷÎÙÔÔ›ËÛË ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ·Î˘ÚÒÛÂȘ, ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È 30 Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜/‰È·ÌÔÓ‹˜. O ÂΉÚÔ̤·˜ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˘ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ Ì ¿ÏÏÔÓ ÂΉÚÔ̤· Ô˘ ÙËÚ› ÙȘ ÚÔ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ˘fiÎÂÈÙ·È Ô˘‰Â›˜ Û η̛· ÚfiÛıÂÙË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. H ÂÙ·ÈÚ›· Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙ›ÛÂÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ۇ̂·ÛË Ì ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ Î.Î ÂÏ·ÙÒÓ Ù˘ fiˆ˜ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÈÔ ¿Óˆ Î·È ÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· Ô˘ ÚԷӷʤڷÌÂ. 8. ™Â fiϘ ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÂÓÙ‡Ô˘: ™ÙȘ ÂΉÚÔ̤˜ Ì Ô‡ÏÌ·Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ‰›‰ÔÓÙ·È Ì ÛÂÈÚ¿ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜. OÈ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È Û € (euro). ¢ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Â›ÛÔ‰ÔÈ Û ÌÔ˘Û›· Î·È ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÈÛΤ„ˆÓ, ÊfiÚÔÈ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ, ·¯ıÔÊÔÚÈο, ÊÈÏÔ‰ˆÚ‹Ì·Ù·. ™Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ Ì·˜, fiÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÙÈ̤˜ Ì Ô‡ÏÌ·Ó Î·È Ì π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÔÈ ÙÈ̤˜ Ì πà ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓË ‰È·ÙÚÔÊ‹. ¢∂¡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ›‰Ô˘˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ÂΉÚÔ̤˜, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÔÚıÌ›ˆÓ - ÏÔ›ˆÓ, ‰Èfi‰È· ÎÏ. √È ÂΉÚÔ̤˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÎÔÛÙÔÏÔÁËı› Ì ÈÛÔÙÈÌ›· euro Ì ͤÓÔ Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ· Ù˘ 10˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010. ∆˘¯fiÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ı· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. 9. ∞˘ÙÔÓfiËÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂοÛÙÔÙ ÂÚÈÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘ ·˘ÙÔ‡, ›Ù ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηıfiÏÔ˘, ›Ù ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Ì ÂÈϤˆÓ ¯Ú¤ˆÛË ¤Ú·Ó ÙˆÓ ·Ó·ÁÚ·ÊÔÌ¤ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ Ì·˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÙÂÏÈο ÛÙ·ı› ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌË Ë ˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. 10. ∞Ô‰Ô¯‹ fiÚˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÂΉÚÔÌ‹ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘ÙfiÌ·Ù· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÈʇϷÍË ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÈÔ ¿Óˆ.

ANAXøPH™EI™ EK¢POMøN M Ô‡ÏÌ·Ó: §ÂˆÊ. AÌ·Ï›·˜ 22-24 & ™Ô˘Ú‹ (ª¤Á·ÚÔ ªÔ‰ÔÛ¿ÎË) ¶ÚÔۤϢÛË: 20 ÏÂÙ¿ Ú›Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÚ·ÊfiÌÂÓË ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘. M ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ: ™ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ÛÙÔ ÁÎÈÛ¤ Ù˘ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜: 2 ÒÚ˜ Ú›Ó ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË.

43


PARADISE VC-XMAS-2010-11_COVER

09-11-10

10:03

™ÂÏ›‰·1

paradise  
paradise  

paradise xmas

Advertisement