Page 1

TIP&TRIK PLOCHÁ STRECHA S VRSTVAMI


Vytvorenie plochej strechy pomocou voľnej dvojice rovín

1. Vo výbere fólií pomenujte prázdnu fóliu Plochá strecha a otvorte ju ako aktívny dokument. 2.

Najprv si vytvoríme atiku strechy s oplechovaním a potom prejdeme k samotnému vytvoreniu geometrie plochej strechy a spádových vrstiev. Prejdite do modulu Architektúra – Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly a zvoľte funkciu Stěna. Vojdite do dialógu Nastavení. (Pokiaľ nemáte zapnutú konfiguráciu paliet, môžete si ju zapnúť cez horné menu – Zobrazit – Standardní konfigurace – Konfigurace Palet.)

3. Prepnite sa do záložky Celkem a nastavte vlastnosti steny podľa obrázka. Pri výbere hladín zvoľte aktívne hladina AR_STEN – Stěna.


4.

Teraz si ešte nastavíme výšku atiky. Kliknite na ikonku Výška. Tentokrát nepoužime závislosť hrán steny od štandardných rovín, ale priame zadanie výšky hrán steny voči absolútnej nule. Hodnoty nastavte na 6.0 m a 6.8 m .Výšku potvrďte tlačítkom OK a takisto zadanie steny zavrite pomocou OK.

5. Vo výbere typu steny zvoľte Obdelníkové zadání stavebního prvku, kliknite na prvý rohový bod atiky, a do dialógu hodnôt pre vzdialenosti osy x a y napíšte hodnoty 10,5 m a 12,5 m. Medzi jednotlivými hodnotami sa prepínate pomocou klávesy TAB. Vykreslí sa Vám atika v tvare obdĺžnika. Pred potvrdením týchto hodnôt si skontrolujte, či šípka vykreslenia steny smeruje do vnútra obdĺžnika. Ak nie použite tlačítko – Otočit okolo osy. Zadanie hodnôt potvrďte klávesou ENTER.


6. Otvorte súbor pomocne_ciary_spad_strechy.ndw, ktorý ste si stiahli ako prílohu tohto cvičenia.

Môžete ho otvoriť pomocou dvojkliku ľavým tlačítkom myši, alebo v Allplane cez horné menu – Soubor – Otevřít. Označte výberovou oblasťou bez zapnutej funkcie nakreslené pomocné čiary a pomocou CTRL+C, alebo horného menu – Úpravy – Kopírovat , ich skopírujte do schránky.

7.

Pomocou príkazu v hornom menu – Soubor – Zavřít vše zavrite otvorený voľný ndw súbor. Zobrazí sa nám naša fólia s atikou. Tu použite príkaz CTRL+V, alebo horné menu Úpravy – Vložit a umiestnite pomocné čiary do fólie. Vkladací bod je spodný ľavý vnútorný bod atiky. Následne zrušte vybraté čiary klávesou ESC.


8. Teraz vytvoríme strešnú vpusť strechy. Strešnú vpusť by sme mohli vytvoriť pomocou 2D čiar,

vytvorením špeciálneho objektu, atď.., nám kvôli jednoduchosti postačí funkcia Komín. Takže zapnite modul Architektura – Základní: Stěny, Otvory, Stavební díly – a aktivujte funkciu Komín. Nastavte vzťažný bod prvku naľavo hore a vojdite do dialógu Vlastnosti.

9.

Parametre nastavte podľa obrázka a kliknite na ikonku Výška. Nastavíme absolútne hodnoty hrán prvku na 6.0 m a 6.04 m. A dialóg výška aj Komín potvrďte tlačítkom OK.


10.

Nastavte formát prvku podľa obrázka a nezabudnite zmeniť hladinu napr. na AR_KOMIN – Komín. Potom môžete navolený prvok osadiť do fólie na voľné miesta pre vpusť.


11.

Teraz vytvoríme konštrukciu spádovej vrstvy pomocou techniky rovín. Každá plocha spádu bude vytvorená samostatnou dvojicou rovín. Aktivujte modul Architektura – Obecné: Střechy, Roviny, Řezy, zapnite funkciu Volná dvojice rovin a kliknite na dialóg Vlastnosti.

12. Hornú rovinu nastavte ako premenlivú. Spodnej rovine nastavte absolútnu výšku 6.0 m a kliknite na ikonku pipetky pre zadefinovanie 3 výškových bodov tvoriacich prvú rovinu spádu.


13.

Zadávanie jednotlivých bodov môžeme vykonávať v pôdorysnom zobrazeni, pričom rohové body pri atikách budú mať výšku 6,1 m a rohové body pri vpustiach výšku 6,04 m. Vytvoríme teda najprv prvú dvojicu rovín zadaním troch bodov a ich výšok podľa obrázka. Postup je vždy zadať najpv polohu bodu ľavým tlačítkom myši a následne zadať a potvrdiť výšku bodu klávesou ENTER.

14. Samotné zadanie tvaru roviny vytvoríme automatickou detekciou geometrie. Skontrolujte si, či máte zapnutú funkciu Automatická detekcia geometrie v spodnej dialógovej lište. Nastavte požadovaný formát pre rovinu a nastavte jej hladinu AR_ROV – Roviny. Potom kliknite pravým tlačítkom myši dovnútra horného lichobežńika. Rovina so zadanými parametrami sa hneď vykreslí. Môžete si zadanú rovinu skontrolovať v izometrickom zobrazení.


15.

Teraz rovnakým postupom ako v kroku 11-14 zadefinujeme spádovú rovinu napravo, pričom výšky bodov zadajte podľa obrázka a tvar roviny znovu zadajte automatickým vyšetrením geometrie.


16. Zapnite funkciu Rotování a následne funkciu Suma a označte kliknutím ľavým tlačítkom myši obe vytvorené roviny. Po označení prvkov sumu vypnite pravým tlačítkom myši.


17.

Kliknite na bod stredu rotácie podľa obrázka, zadajte počet opakovaní 2, potvrďte klávesou ENTER. Ako poslednú hodnotu zadajte uhol rotácie 180 a potvrďte klávesou ENTER.

18.

Teraz vytvoríme posledné chýbajúce spády. Keďže už máme vykreslené potrebné susedné hrany a body spádov, nemusíme výšky bodov poslednej roviny zadávať číselne. Prepnite sa do izometrického zobrazenia konštrukčého okna a zapnite funkciu Volná dvojice rovin. Kliknite na ikonku pipetky v dialógu Vlastnosti a zadajte body roviny kliknutím pravým tlačítkom myši podľa obrázku.Vráťte sa do pôdorysného zobrazenia a určite tvar roviny pomocou automatického vyšetrenia geometrie kliknutím dovnútra horného malého lichobežníka.


19.

Zapnite funkciu Zrcadlení s kopírováním a vyberte posledne vytvorenú rovinu ľavým tlačítkom myši a určite os rotácie kliknutím na pomocnú čiaru. Takto sa vytvorí posledná rovina spádu plochej strechy a môžeme prejsť k samotným vrstvám strechy.


20.

Teraz vytvoríme spádovú vrstvu. Keďže horná hrana vrstvy má mať premenlivú výšku a spodná hrana má konštantnú výšku, nemôžeme použiť strešný plášť, alebo plochu plodlahy, ale použijeme funkciu Deska (Architektúra – Základní: Stěny, Otvory,...) a vojdite do dialógu Vlastností. Parametre pre dosku nastavte podľa obrázka.

21.

Kliknite na ikonku Výška. Tu nastavte vzdialenosť hrán od spodnej a hornej roviny na 0.000 m. Týmto nastavením sa doska prispôsobí rovinám spádov. Nastavenie potvrďte OK.


22.

Obidba dialógy potvrďte tlačítkom OK a v nastavení formát pre dosku podľa obrázka. Ako aktívnu hladinu zvoľte AR_DESK – Deska.

23.

V dynamickom panely prepnite nastavenie na Multi a pri zadávaní tvaru dosky najprv kliknite na ľavý horný bod, potom na spodný pravý bod a zadanie ukončite 1 x stlačením klávesy ESC.

24. Následne v dynamickom panely zvoľte voľbu Mínus a podobným spôsobom odrátajte oblasti obidvoch vpustí, T.j. zadajte body 3 a 4 stlačte ESC, potom body 5 a 6 a zadávanie ukončite 2 x stlačením klávesy ESC. Takto vykreslíme spádovú vrstvu mimo vpustí.


25.

Prejdite do modulu Výměry: Místnosti, Plochy, Podlaží, spustite funkciu Plocha podlahy a vojdite do dialógu Vlastností. Kliknite na ikonku Výška a nastavte vzdialenosť spodnej hrany podlahy na 0.0 m od hornej roviny, potvrďte tlačítkom OK. Potom postupne pridajte kliknutím na prázdne riadky jednotlivé vrstvy strechy s názvom a hrúbkou podľa obrázka.

26.

Posunte posuvník pod zoznamom vrstiev úplne doprava a pridajte vrstvám plošné vzory podľa obrázka. Potom poslednej vrstve, štrku pridajte povrch kliknutím na príslušný riadok v stĺpci Volný povrch. Pre konkrétny výber povrchu kliknite na tri bodky napravo.


27.

Výber povrchu vyžaduje mať nainštalovanú knižnicu Baubibiothek. Kliknite naľavo na výber z Kancelář a potom otvorte adresár AB-Library\AB-Garden\AB-Pavement\AB-Fill a vtomto adresári vyberte materiál AB-Gravel2.surf a potvrďte oba dialógy pre materiál.

28.

Pred samotným zadaním plochy nastavte formát podľa obrázka. Ako aktívnu hladinu zvoľte AR_STR – Střecha.

29.

Zadanie tvaru plochy spravte v pôdorysnom zobrazení presne podľa kroku 23-24, t.j. s nastavením Multi s odrátaním plochy vpustí. Akonáhle klávesou ESC ukončíte odčítanie, osadenie ponúknutého variabilného textu môžete zrušiť klávesou ESC. Definované vrstvy plochej strechy sa zobrazia v konštrukčných oknách až pri generovaní rezu. V animačnom okne je posledná vrstva a jej materiál viditeľný.


30.

Ako posledný konštrukčný prvok si môžeme vytvoriť oplechovanie atiky pomocou funkcie Zábradlí ( modul Architektura – Základní: Stěny, Otvory,...). Šablónu oplechovania si môžete stiahnuť z príloh k tomuto cvičeniu. Takže zapnite funkciu Zábradlí a kliknite na dialóg Vlastnosti.

31.

Pomocou ikonky pre načítanie šablóny otvorte z Vami uloženej pozície šablónu Oplech.rds. Všimnite si, že vzťažná os pre zadávanie je vonkajšia hrana oplechovania, preto musíme pri zadávaní klikať nie na vonkajšie rohy atiky , ale na body, ktoré sú od týchto rohov vzdialené 0,1 m v osi x a y. Výber šablóny potvrďte tlačítkom OK.

32. Nastavte hodnoty pre oplechovanie podľa obrázka a prepnite sa do izometrického zobrazenia.


33.

Umiestnite kurzor na vonkajši stredový bod atiky podľa obrázka a do hodnoty pre os x nastavte hodnotu -0,1 m, potvrďte ENTER.

34.

Ďalšie body budú vonkajšie rohy atiky, pričom pre každý rohový bod nastavte hodnoty odsadenia pre osi x a y podľa obrázka. Aby ste pri zadávaní x a y nemuseli pohybovať kurzorom (ten by mal ležať na zadávanom bode), môžete sa medzi hodnotami prepínať pomocou klávesy TAB. Každé zadanie bodu s odsadením potvrďte klávesou ENTER.


35.

Posledný zadávaný bod bude opäť ten istý bod ako v kroku 33 s tým istým odsadením x= -0,1m. Hodnotu opäť potvrďte Enterom a kreslenie oplechovania ukončite 2 x stlačením ESC.

36. Kompletná strecha s atikou by teda mala vyzerať takto.

37. V konštrukčnom reze môže teda plochá strecha so stropnou doskou vyzerať aj takto.

NEMETSCHEK s.r.o., Žerotínova 1133/32, 130 00 Praha 3, Tel: +420 225 384 880, Fax: +420 225 384 890, E-mail: info@nemestchek.cz, www.nemetschek.cz NEMETSCHEK Slovensko s.r.o., Za Kasárňou 1, 831 03 Bratislava, Tel: 02/49 251 178, Fax: 02/49 251 138, E-mail: info@nemetschek.sk, www.nemetschek.sk

05_Plochá strecha s vrstvami  

Vytvorenie plochej strechy pomocou voľnej dvojice rovín 1. Vo výbere fólií pomenujte prázdnu fóliu Plochá strecha a otvorte ju ako aktívny...