Page 44

Avfall 150 ton

Hushållsel 2 400 ton

Vattenförbrukning 400 ton

EXEMPEL PÅ KLIMATPÅVERKAN FRÅN ETT BOSTADSFÖRETAG HYRESGÄSTER 21 400 ton

Hyresgästernas bilresor 18 400 ton

Trä 3 ton Järn och stål 1 200 ton Mineralull 500 ton

Betong 8 800 ton

Jag hoppas att man sedan bara kan trycka på en knapp och få ut ett klimatbokslut. Jon Rytterbro, hållbarhetsansvarig på Gotlandshem

44

 utsläppsfaktorer med pålitliga källor. – Det har inte funnits någon klimatberäknings­ metod för allmännyttan tidigare som tittar på hela verksamheten. Vår metod är också unik för att vi även har med påverkan från nyproduktion och boende, det är helt nytt. Ett fåtal allmännyttiga bostadsbolag gör i dag egna klimatberäkningar, men har då tagit fram egna modeller eller använt kommunens. – Nu finns en metod som kan gälla för hela allmännyttan, så att alla räknar på samma sätt, betonar Therese Rydstedt. Resultatet ska sedan vara jämförbart, så att bo­ stadsföretagen både kan se sin egen utveckling år för år, och jämföra sig mot ett SABO-snitt. – Tanken är att ge bostadsföretagen ett verk­ tyg för att få en uppfattning om vad som är stort och smått i sin klimatpåverkan, så att man kan satsa på rätt saker. Förstudien visar att det som orsakar störst kli­

Så här kan klimatutsläppen för­ delas i ett medelstort bostadsföre­ tag, enligt pilotstudien. Renove­ ring, ombyggnad och exempelvis hyresgästernas utrikesresor ingår inte i mätningarna. Fördelningen inom respektive kategori framgår av cirklarna.

ENERGI 22 000 ton

NYPRODUKTION 10 500 ton

TJÄNSTERESOR 200 ton

matpåverkan hos ett bostadsföretag är uppvärm­ ning, byggande och de boendes aktiviteter. – Det som prioriteras i vårt klimatverktyg är sånt som ger stor påverkan på klimatet. Men vi väger också in hur lätt eller svårt det är för bostadsbolagen att få fram olika uppgifter. Det ska vara så enkelt som möjligt, både att ta reda på uppgifterna och att rapportera in dem i ett system. DE ALLMÄNNYTTIGA bostadsbolagen Got­

landshem och MKB i Malmö har deltagit i ett pilotprojekt under året, där de har tagit fram just de data som ska ingå i klimatverktyget. – Det mesta var ganska lätt att få fram, antingen via fakturor eller från leverantö­ rer. Men vissa uppgifter, som flygresor och tjänsteresor, krävde ett visst detektivarbete, säger Jon Rytterbro, hållbarhetsansvarig på Gotlandshem.

Allmännyttan nr 3 X september 2018

Allmannyttan 3 2018  

Tidningen Allmännyttan, SABOs medlemstidning för alla som arbetar i Allmännyttan, sitter i styrelsen i ett allmännyttigt bostadsföretag elle...

Allmannyttan 3 2018  

Tidningen Allmännyttan, SABOs medlemstidning för alla som arbetar i Allmännyttan, sitter i styrelsen i ett allmännyttigt bostadsföretag elle...

Advertisement