Page 1

CONCURS GENERAL DE TRASLLATS 2012


REGULACIÓ CGT Resolució de __ d'octubre de 2012 (DOCV 31/10/10) Caràcter estatal

1ª FASE: Entrega de la sol·licitud de participació i mèrits. Del 6 al 22 de novembre. 2ª FASE: Petició telemàtica dels llocs de treball del PV i a la resta de l'estat. Com a novetat d'enguany, si concursem a places d'altra comunitat, farem petició telemàtica. 7 dies naturals durant la segona meitat de gener del 2013. Encara estan per determinar els períodes exactes.


QUI CONCURSA?  OBLIGATÒRIAMENT (a places només del PV)  Funcionariat en pràctiques  Funcionariat provisional (sense destí definitiu)  Funcionariat suprimit, suspés, en excedència

que finalitze, que torna d’una plaça a l’exterior…  VOLUNTÀRIAMENT (a places només del PV,

només d'altra comunitat, o indistintament)  Funcionariat amb destí definitiu des de fa, com a mínim, 2 anys  Funcionariat desplaçat


COM ES CONCURSA? 

PRIMERA FASE:  Sol·licitud de participació (sobre disponible a les

Direccions Territorials), on cal consignar una clau numèrica per fer la 2ª fase  Còpia compulsada de la documentació acreditativa dels mèrits  No cal entregar el full de serveis, ni demanar certificat d’haver sigut membre de tribunal d’oposició, ni aportar el Certificat de Capacitació o el Diploma de Mestre/a (l’administració ho incorporarà d’ofici). 

SEGONA FASE (PETICIONS TELEMÀTIQUES):  7 dies hàbils:

febrer.

durant la segona meitat del mes de


SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ NOTA IMPORTANT: Quan entreguem l’original en registre, cal portar una còpia de les dos cares perquè ens posen segell de registre d’entrada i, així, tindre un justificant de presentació (per futures reclamacions), i tindre també còpia de la clau numèrica (per poder accedir a l’aplicació de les peticions telemàtiques en la segona fase).


OBSERVACIONS CODIS ESPECIALITATS (Mestres)  Excepte

PT, només mestres amb destí definitiu en IES poden concursar a IES (1r i 2n ESO)

 Les

places de PT tenen 2 codis per a l’especialitat: un per a PT-Primària i un altre per a PT-ESO.  Els/Les mestres poden demanar llocs de treball de Primària en centres de FPA.


HABILITACIONS (Mestres) 

Únicament tindran validesa de cara a aquest concurs les habilitacions sol·licitades abans de finalitzar el termini de presentació d’instàncies.

Les persones seleccionades al procediment selectiu del 2011 es podran habilitar en altres especialitats que puguen acreditar documentalment en el mateix termini de presentació d’instàncies.

Heu d’adjuntar còpia de les noves habilitacions al presentar la sol·licitud de participació.


HABILITACIÓ DE PRIMÀRIA És

el cinqué concurs en què es fa efectiva l’especialitat de Primària creada per la LOE. Totes

les persones que han participat abans del curs 2008/09) tenen reconeguda l’especialitat de primària d’ofici i podran continuar utilitzant-la en els concursos que es convoquen. Els

opositors/res, a partir del 2007, per habilitar-se per Primària han de tindre, segons el RD 1594/2011 (BOE 9/11/11) ○ Títol de Grau en Mestre/a en Educació Primària ○ Títol de Mestre en qualsevol especialitat (RD 1440/1991) ○ Diplomatura en professorat d'EGB en qualsevol

especialitat ○ Mestre/a de Primer Ensenyament (pla del 1967) ○ Mestre/a d'Ensenyament Primari (pla del 1950)


ESPECIALITATS (Secundària)  Places

de Cultura Clàssica: hi podrà optar professorat de Grec i Llatí, i s’adquireix l’obligació d’impartir tant Grec com Llatí.  Places a centres de Formació de Persones Adultes: hi podrà optar el professorat de les especialitats d’origen corresponents, juntament amb les places de la seua especialitat.


PLACES A FPA Especialitats d’origen de Secundària 

FPA Científic/tecnològic: Matemàtiques, Física i Química, Biologia i Geologia, Tecnologia, i Anàlisi i Química Industrial.

FPA Ciències Socials: Filosofia, Greografia i Història, Orientació Educativa, Formació i Orientació Laboral, Intervenció Sociocomunitària, i Economia FPA Comunicació (Anglés): Anglés FPA Comunicació (Valencià): Valencià. FPA Comunicació (Valencià/Anglés): Anglés, Valencià, Castellà, Processos i Mitjans de Comunicació + titulacions acadèmiques complementàries de valencià i/o anglés. FPA Comunicació (Francés): Francés.

  


DRET DE CONCURRÈNCIA Un grup de fins 4 persones que concursen de manera VOLUNTÀRIA poden condicionar la seua participació a l’obtenció de destí de TOTHOM a una sola i mateixa PROVÍNCIA  L’adjudicació de destí vindrà donada pel barem de mèrits  Si una de les persones del grup no obtinguera destí a la província determinada, cap integrant del grup el tindrà 


DRETS PREFERENTS  Si

teniu dret preferent a centre, o a localitat o zona, i voleu excercir-lo, ho haureu d’indicar a la sol·licitud de participació  Al final d'aquesta presentació teniu més detalls sobre el dret preferent


ANNEX D'APORTACIÓ DE MÈRITS

Les persones participants han d’emplenar aquest annex, en el qual cal indicar si vam concursar el curs anterior, si estem d'acord amb la puntuació passada, si volem revisió d'algun apartat i si volem afegir mèrits nous al barem. IMPORTANT NO cal fer constar NOM, COGNOMS, ESPECIALITAT I COS, a tota la documentació acreditativa dels mèrits


Explicaci贸 detallada del barem de m猫rits


1. Antiguitat (1) 

1.1. Antiguitat en el centre

1.1.1. Per cada any com a funcionari/a de carrera definitiu/va de manera ininterrompuda en el centre des del qual es concursa:  Pel primer i segon any: 2 punts per any, 0,1666 per mes complet  Pel tercer any: 4 punts , 0,3333 per mes complet  Pel quart any i següents: 6 punts per any , 0,5 per mes complet

1.1.2. Per cada any com a funcionari/a de carrera provisional: 2 punts per any , 0,1666 per mes complet. Si es concursa voluntàriament des del primer destí definitiu, aquesta puntuació s’afegirà a la del subapartat 1.1.1. Una volta obtingut un nou destí, ja no es podrà acumular més.  1.1.3. Per cada any com a funcionari/a de carrera a una plaça o centre amb la qualificació d’especial dificultat: 2 punts, 0,1666 per mes complet 


1. Antiguitat (2) 

1.2. Antiguitat en el Cos

1.2.1. Per cada any de serveis efectius com a funcionari/a de carrera en el cos a què correspon la vacant: 2 punts , 0,1666 per mes complet  1.2.2. Per cada any de serveis efectius a altres cossos del mateix o superior subgrup: 1,5 punts ,0,1250 per mes complet  1.2.3. Per cada any de serveis efectius a altres cossos de subgrup inferior: 0,75 punts 0,0625 per mes complet 

2. Pertànyer al Cos de Catedràtics/ques: 5 punts


3. Mèrits Acadèmics (màxim 10 p.) 

(1)

3.1. Doctorat, postgraus i premis extraordinaris:  3.1.1. Pel títol de doctor/a en la titulació al·legada per l'ingrés al cos: 5 punts  3.1.2. Pel títol de Màster (distint del requisit per la docència): 3 punts  3.1.3. Per la suficiència investigadora o diploma d’estudis avançats: 2 punts  3.1.4. Pel premi extraordinari en el doctorat, llicenciatura, grau; o la menció

honorífica en les titulacions dels Conservatoris Superiors de Música: 1 punt 

3.2. Altres titulacions universitàries (mai no serà valorada la titulació exigida per l’ingrés al cos):  3.2.1. De Grau o equivalent: Per la segona i restants: 5 punts  3.2.2. De primer cicle: per a segona i restants diplomatures, enginyeries

tècniques, arquitectures tècniques o equivalents 3 punts: (Notes: subgrup A2: mai no es computarà la primera titulació d’aquestes característiques; subgrup A1: mai no es computarà el primer cicle que haja sigut necessari per l’obtenció del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte)  3.2.3. De segon cicle: pels estudis corresponents al segon cicle de llicenciatures, enginyeries arquitectures o equivalents 3 punts: (Nota: subgrup A1: mai no es computarà el segon cicle que haja sigut necessari per l’obtenció del títol de llicenciat, enginyer o arquitecte)


3. Mèrits Acadèmics (màxim 10 p.) 

(2)

3.3. Titulacions de règim especial (EOI, Conservatoris) i de Formació Professional:  EOI (en nivells del Marc Europeu Comú de Referència) ○ a) Per cada Nivell C2: 4 punts ○ b) Per cada Nivell C1: 3 punts ○ c) Per cada Nivell B2 (Cicle Superior o Nivell Avançat): 2 punts ○ d) Per cada Nivell B1 (Cicle Elemental o Nivell Intermedi): 1 punt  NOTES: Només valen els títols expedits per les Escoles Oficials

d’Idiomes. Si s’ha obtingut el Certificat d’Aptitud o Certificat de Nivell Avançat i també el Cicle Elemental o Certificat de Nivell Intermedi de la mateixa llengua, només es comptabilitzarà el B2 i, per tant, es tindran 2 punts.

 e) Per cada Títol de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i

Disseny, Tècnic Esportiu Superior, i Tècnic Superior de Formació Professional: 2 punts  f) Per cada Títol Professional de Música o Dansa: 1,5 punts.


4. Càrrecs directius i altres funcions (màxim 20 p.)  4.1. Direcció en centres públics, centres de professorat i recursos, i institucions anàlogues, i en Agrupacions de Llengua i Cultura Espanyoles: 4 punts per any (0,3333 punts per mes complet)  4.2. Vicedirecció, subdirecció, secretaria i cap d’estudis i assimilats en centres públics: 2,5 punts per any (0,2083 punts per mes complet).  4.3. Altres funcions docents (màxim 5 punts)  Per cada any de coordinació de cicle, etc.; cap de departament,

seminari o divisió; assessoria de formació permanent; direcció d’un equip d’orientació educativa i psicopedagògica; desenvolupament de la funció tutorial a partir de l’entrada en vigor de la LOE (curs 2006/7): 1 punt per any (0,0833 punts per mes complet)  Notes: Només es computaran aquests mèrits com a funcionariat de carrera. Si es desenvolupa més d’un càrrec simultàniament, només es valorarà el de més puntuació. Ho computa l’administració d’ofici si consta al full de serveis (la tutoria no està reflectida al full de serveis i caldrà certificat)


5. Formació i perfeccionament (màxim 10 p.) 

5.1. Activitats de formació superades com a assistent, relacionades amb aspectes científics i didàctics de les especialitats del cos al qual es pertany, l’organització escolar o les noves tecnologies aplicades a l’educació: màxim 6 punts  Es puntuarà 0,10 per cada 10 hores certificades (se sumaran totes les hores i

no es puntuarà la resta d’hores inferiors a 10)

5.2. Impartició (o coordinació) de les activitats de formació i perfeccionament descrites al subapartat 5.1: màxim 3 punts  Es puntuarà 0,10 per cada 3 hores certificades (se sumaran totes les hores i

no es puntuarà la resta d’hores inferiors a 3)

5.3. Per cada especialitat del cos distinta de la d’ingrés, obtinguda mitjançant el procés d’adquisició de noves especialitats en les oposicions: 1 punt per cadascuna


6. Altres mèrits 

(màxim 15 punts)

(1)

6.1. Publicacions de caràcter didàctic sobre disciplines objecte del concurs, o directament relacionades amb aspectes generals o transversals del currículum o amb l’organització escolar: fins a 8 punts  a) Llibres (en paper o electrònics): ○ Autor/a, fins a 1 punt ○ Coautor/a, fins a 0,5 punts ○ 3 autors/es, fins a 0,4 punts ○ 4 autors/es, fins a 0,3 punts ○ 5 autors/es, fins a 0,2 punts ○ Més de 5 autors/es, fins a 0,1 punts

 b) Revistes (en paper o electròniques) ○ Autor/a, fins a 0,2 punts ○ Coautor/a, fins a 0,1 punts ○ 3 o més autors/es, fins a 0,05 punts

6.2. Premis d’àmbit autonòmic, estatal o internacional, convocats per les administracions educatives; participació projectes d'investigació o innovació en l'àmbit de l'educació en aquestos projectes: fins a 2,5 punts.


6. Altres mèrits 

(màxim 15 punts)

(2)

6.3. Mèrits artístics i literaris, fins a 2,5 punts ○ Premis en exposicions, concursos o certàmens ○ Composicions estrenades com a autor/a, o gravacions amb dipòsit legal ○ Concerts com a director/a, solista, solista en l’orquestra o en agrupacions

camerístiques (duos, trios, quartets...) ○ Per exposicions individuals o col·lectives

6.4. Per cada any de servei en llocs a l’administració educativa de nivell de complement de destí igual o superior al del cos: 1,5 punts  6.5. Per cada convocatòria efectiva com a membre de tribunal d’oposició, a partir del 2007: 0,25 punts  6.6. Per cada any de tutorització de les pràctiques del Màster per a la docència, i de les pràctiques per l’obtenció dels títols de grau: 0,1 punts  6.7. Coneixements de valencià, màxim 5 punts 

 Certificat de Capacitació (només per als cossos que no son Mestres):

5 punts  Títol de Mestre de Valencià: 5 punts


COMISSIONS BAREMADORES Estan formades per professorat que no participa en el concurs. Abans que comence el procés de baremació, es farà un curs de formació per tal d’unificar els criteris de totes les comissions baremadores del País Valencià. No hi haurà comissió específica de les publicacions i mèrits artístics.


ACLARIMENTS FINALS  

 

(1)

No cal presentar full de serveis No cal fer constar NOM, COGNOMS, ESPECIALITAT I COS en la documentació justificativa dels mèrits Ens poden fer totes les compulses al centre ATENCIÓ. Si participem de manera voluntària, una volta entregada la sol·licitud, només podem renunciar al concurs si NO REALITZEM PETICIONS TELEMÀTIQUES. No hi haurà cap període específic de renúncia.


ACLARIMENTS FINALS 

 

(2)

Cal que justifiqueu els centres/llocs d’especial dificultat, amb un certificat del centre amb el visti-plau d’inspecció ATENCIÓ. Com que aquest CGT és estatal, no s'inclouen explícitament les figures de coordinació TIC, d'aula d'informàtica, didàctica de les EOI, de formació del professorat, de nivell, ni cap altra específica valenciana. El sindicat ha demanat que es valoren. Tampoc s'expliciten les coordinacions de grups de treball. El sindicat ha demanat que es valoren. S’habilitaran punts d’entrega per a aquells/es participants que aporten tots els seus mèrits previament compulsats des del seu centre


L’STEPV CONVOCARÀ UNA ALTRA RONDA D’ASSEMBLEES AL MES DE GENER PER EXPLICAR EL PROCEDIMENT TELEMÀTIC DE LES PETICIONS DELS LLOCS DE TREBALL VISITEU LA NOSTRA WEB PER TINDRE LA INFORMACIÓ ACTUALITZADA DEL CGT stepv.intersindical.org


DRET PREFERENT (1) 

En aplicació estricta del RD 1364/2010, quan una persona suprimida decideix NO optar al dret preferent, passa a ser considerada com concursant obligatòria general. Per tant, si no fa peticions voluntàries suficients, se li podrà adjudicar d'ofici. En canvi, si opta per exercir el dret preferent, no se li adjudicarà mai d'ofici fora del seu dret o de les peticions voluntàries que decidisca fer. Per exercir el dret preferent, cal indicar-ho a la sol·licitud, tot marcant si és a centre, o localitat o zona En el programa telemàtic, ens eixirà un desplegable amb el nostre dret preferent.


DRET PREFERENT (2)  Si

tenim dret preferent a centre, hi podrem optar només per aquella especialitat o aquelles especialitats que ens interessen.  Si tenim dret preferent a localitat o zona, haurem d'optar per totes les nostres especialitats  Cal recordar que, després de les peticions del dret preferent, que aniran sempre en primer lloc, podrem afegir totes aquelles peticions voluntàries que ens interessen, si és el cas.

CGT 2012 v2  

Concurs General de Trasllats

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you