Page 1

Edita: STE Paí* Valencià. Director: Jaume Mufioz. Alacant: Orense, 3, E Dcha. 03003 Alacant. Tel. 22 80 88. Castelló: PI. País Valencià, 6,3." 12O02 Castelló Tel. 20 68 27. València: Gascó Oliag, 8. A, 10. 46010 València. Tel. 361 52 16. Administració, redacció Í publicitat: Gascó Oliag, 8, A. 10. València Tele. 361 52 16. Imprimeix: OC artes gràficas. Cambrils. 8. Tel. 365 04 50. Depòsit legal: 1.454-1981.

14 DESEMBRE

VAGA GENERAL

El Secretariat Nacional del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, una vegada analitzada la situació creada arran les mesures antisocials que el Govern ve adoptant en matèria de política econòmica i constatat el gran malestar que amples sectors del professorat ens han fet arribar, i en clara repulsa a les esmentades mesures, manifesta: 1. Subscriure íntegrament la crida realitzada per la UCSTE conjun-

tament amb la Plataforma Jovenívola —composada per 22 organitzacions—, el Sindicat d'Estudiants, CC OO, UGT, USO, CNT i STEC el passat 22 de novembre, en la qual es critica la pèrdua de poder adquisitiu dels salaris, l'acord sobre pensions i el Pla de Colocació Jovenívol. 2. Fer una crida a tots els traballadors i treballadores de l'ensenyament per tal d'encetar un procés de discussió en assemblees per tal d'analitzar i debatre les esmentades

mesures, tot i valorant el seu significat í les greus conseqüències que comporten. La crisi i l'austeritat per als treballadors, contrastant amb els grans beneficis de la banca i la patronal; el retall sistemàtic de pensions als jubilats, que sobreviuen amb nivells de misèria; la negativa a la reducció de la jornada laboral; l'establiment de torns nocturns; l'increment d'hores extres, etc., han entrebancat la creació d'una ocupació estable i la possibilitat d'unes

condicions econòmiques i laborals dignes, havent aconseguit la taxa d'atur més alta de la CEE. El darrer exemple d'aquesta política és l'anomenat «Plan de Empleo Juvenil», el qual consisteix en una nova modalitat de contractació en precari, discriminatòria i injusta, amb salaris ridículs, sense drets laborals per als joves, legalitzant la desigualtat salarial pel mateix treball, negant el dret a la negociació col·lectiva, entrebancant una adequada formació professional al substituir les previstes pràctiques en alternància per l'aprenentatge en les empreses. Mesures totes les quals contribuiran a la deterioració del mercat de treball i a la «domesticació» de la joventut, a la qual es pretén —en el fons— explotar descaradament mitjançant vergonyants propostes de subocupació que pensàvem històricament superades. 3. Proposar, en concret, l'obertura d'una ampla discussió sobre aquelles mesures que, en el nostre sector, contribuirien a la creació d'ocupació estable per a eixa gran quantitat de joves professionals de l'ensenyament avui en l'atur. Mesures com: — Jornada continuada als centres que així ho decidesca la comunitat educativa i que garantize tot un seguit d'activitat escolars, avui reduïdes a uns pocs centres. — Reducció de jornada per a activitats de formació, renovació pedagògica...

— Dotació de personal administratiu a tots els centres. — Augment de la quota de professors de recolzament, que garantesca la plena atenció als alumnes. 4. Lamentar profundament l'actitud del govern socialista, que, amb el seu decantament envers els interessos de les classes i sectors socials més poderosos, està produint el desencís i el rebuig de les classes populars que algun dia es sentiren esperançades amb la seua arribada al poder. El missatge electoral del PSOE, en les eleccions del 82, va crear expectatives de millores per als treballadors amb les promeses de creació de llocs de treball, que, poc a poc, s'han vist totalment defraudades. 5. Per tot l'anterior, el Secretariat Nacional del STEPV crida als treballadors i treballadores de l'ensenyament a participar activament i a prendre decisions en les assemblees sobre la proposta de mobilitzacions i la convocatòria d'atur per al 14 de desembre en tots els sectors de l'ensenyament, públic i privat, en el contexte de la vaga general convocada per les centrals sindicals. Denunciem doncs, públicament, la política socioeconòmica d'un govern que va perdent la seua credibilitat í que s'allunya cada vegada més de la classe treballadora. València, 25 de novembre de 1988 Secretariat Nacional del STEPV

PROYECTO DEL PLAN DE EMPLEO JUVENIL PROCEDIMIENTO: NORMA CON RANGO LEGAL — Por el que se declara como relación de caràcter especial la de los jóvenes que colaboren en el trabajo para su inserción profesional (se modifica por adición el articulo 2 del Estatuto de los Trabajadores), a través de la adquisición de experiència laboral y del aprendizaje de un oficio. — Autorización al Gobierno para que en el plazo maximo de 3 meses regule el régimen juridico de esta relación laboral de caràcter especial.

— La extinción de un contrato de esta naturaleza no impide que la empresa pueda volver a contratar a otro trabajador mediante este mismo tipo de contrato. — El contrato podrà ser a tiempo completo y a tiempo parcial. — El trabajador coníratado tiene que suponer: — Un incremento adicional sobre la plantilla media de la empresa en los doce meses anteriores al momento de la contratación (con exclusión de los trabajadores vinculades por esta relación especial).

SUJETOS FORMA — Jóvenes con edades comprendidas entre los 16 y los 25 anos. — Que no hubieran realizado con anterioridad trabajo por cuenta ajena en alguna de sus modalidades, salvo que el tiempo que hubíeren trabajado no superase los tres meses en los últimos dos anos.

—Ei contrato deberà formalïzarse por escrito en modelo oficial y regisírarse en la Oficina de Empleo correspondíente. La empresa deberà notificar a los representantes del personal tanto las contrataciones producidas como las prórrogas de los contratos.

CONDICIONES

DURACIÓN

— No podrà adoptar la modalidad de trabajo a domicilio.

Mínimo de seis meses y maximo de 18. incluida una sola pròrroga.

EXTINCIÓN — Extinción al termino del periodo por el que se concierte o el de la pròrroga (sin necesidad de denuncia). CONTRATACIONES SUCESIVAS EN LA MISMA EMPRESA

salvo que en los convenios colectivos se pacte un salario superior para esta relación labora! de caràcter especial. — El SMI, fijado con caràcter general para los trabajadores de 17 aiïos, serà igualmente aplicable a los trabajadores de 16 anos de edad.

los empresàries, de la cuota patronal de la Seguridad Social por contingències comunes. FOGASA y Formación Profesional.

OTRAS DISPOSICIONES

— Subvención del coste de la formación —en su caso— con cargo al FI P.

— Extinguida la relación especial, ei trabajador podrà ser contratado en la misma empresa a través de cualquíer otra modalidad o tipo de contratación: a) Si es contratado a través de un contrato en formación o en pràcticas, el tiempo en que el trabajador hubiese estado contratado mediante el contrato de inserción profesional se computarà a los efectos de la duración màxima establecida para aquelles contratos (duración màxima de 3 anos, compulado el tiempo del contrato de inserción profesional). b) El tiempo de contrato de inserción no se computarà a efectos de antigüedad.

36 meses a partir de la fecha de entrada en vigor.

SALAR1O

INCENTIVOS ECONÓMICOS

— Salario Mínimo Interprofesional.

—No obligatoriedad empresarial de solicitar de las Oficinas de Empleo los trabajadores que necesiten. Voluntariedad de los trabajadores para inscribírse en las Oficinas de Empleo. — Para la cotización de la Seguridad Social se crearan dos nuevos grupos específicos de cotización, según se trate de trabajadores de 18 aiïos o menores de dicha edad. DURACIÓN DEL PROGRAMA

— Exención del pago. por parte de

— mcentivo económico. cuya modalidad està en estudio, de cuantía no superior a 200.000 ptas./ano.

— En caso de obtención ïndebida de los beneficiós establecidos en este programa, las cotizaciones exoneradas seran reclamadas en via ejecutiva, extendiéndose la correspondiente certificación de descubierto. EXCLUSIONES Se excluiràn de este contrato de inserción profesional, por causa del mayor riesgo, los trabajos subterràneos de la mineria y los puestos de trabajo directamente dedicades a la construcción de edificios y de obras públicas, salvo que exista plan de seguridad de la obra y se seiïalen en el mismo fases o actividades no afectades por aquelles rtesgos.


HISTORIA DE UNA RUPTURA

LA FERE, NUEVA-VIEJA PATRONAL U FERE, LA NUEVA-VIEJA PATRONAL: HISTORIA DE UNA RUPTURA Después de haber estado. durante todo el curso pasado, deshojando la margarita de su ruptura. La FERE, en su asamblea del dia 10 de noviembre, decidió separarse de la CECE- creando una nueva patronal. Los trabajadores seguimos la discusión de la ya ruptura, desde el tendido, sin ningún animo de interferir en debaté tan trascendente y respetando la decisión final que de ello derive, però aprovechamos la ocasión para exigir una vez mas de la patronal o de las patronales que, en correspondència, se abstengan de intervenir en las próximas eíecciones sindicales, o en los consejos escolares. Estos procesos solo incumben a los trabajadores y deben guardar la neutralidad debida, cosa que hasta ahora no han hecho. Desde nuestra posición vamos a examinar la situación que se ha creado, porque nos tememos que los problemas que surjan de la separación lo vamos a pagar los trabajadores, y ya està bien de pagar los platós rotos de los demés. De lo que se conoce del litigio se pueden prever dos consecuencias para los trabajadores: Una es el en-

durecimiento en las negociaciones de los convenies y otra el no avance en las condiciones laborales en los centros de trabajo, puntos ambos coincidentes entre las dos patronales. La aparición de otra patronal, un interlocutor mas, va a complicar mas aún la negociación colectiva de un sector dividido ya en diferentes convenies. La proliferación de patronales y de convenios es una de las características del sector. Así, tenemos: El Convenio General (algunos sectores de la patronal pretenden que solo sea para centros concertados. Ya en el VII Convenio se redujo su àmbíto, excluyendo a los trabajadores de preescolar que no estuviesen integrados en centros de EGB. Convenio de centros no concertados, de escuelas infantiles, de educacíón especial. Múltiples convenios para un solo sector; cada uno de ellos corresponde a una patronal distinta. CECE (repite convenio en centros infantiles, ademàs del General). ACADE (escisión de la anterior, agrupando a los centros no concertados). ANCEE (Educación Especial) y otras patronales en centros infanti-

les que no suscribieron el III Convenio. A todo esto hay que anadir la nueva patronal que se ha creado de academias de ensenanza privada (esta es la última; por lo visto, lo de separarse està de moda). Esta dinàmica generada por las patronales hace pensar que, en el caso de la FERE y de las academias (sin concierto), pretendan otros convenios, que en el primer caso serían para centros de la Iglesia y en el segundo sin especificar (però con toda seguridad favorables al patrono), agravarían aún mas la situación creada en la que trabajadores con la misma titulación y/o cualificación. realizando las mismas funciones, tienen diferentes salarios y condiciones de trabajo. La alternativa de un convenio único que siempre ha defendido el STE-PV quedaria mas lejos. La FERE va a defender prioritariamente los intereses de los grandes centros religiosos de élite, lo que incidirà en la marginación de los trabajadores de centros pequefios, afectados muchos de ellos por la crisis. U FERE, sola o con la CECE, piensa hacer primar los elementos ideológicos en la negociación colectiva, relegando y rehuyendo las

LA RIBERA

VOLEM SUBSTITUTS Davant la situació preocupant que estan patint les escoles públiques perquè des de València no envien substituts quan un mestre està de baixa, el nou director provincial ha fet unes declaracions a Levante (10-11 -88) en les que diu: * Les baixes per malaltia o embaràs són entre un 25 i un 30% superiors al mateix període del curs passat. Com a «dada curiosa» les baixes per embaràs són un 30% superiors a l'any anterior. * La plantilla de substitucions per a la província és de 373 professors. Els té ocupats a tots i ara només hi ha 15 substitucions sense cobrir, la qual cosa «és preocupant», però «no és desproporcionat» si «comptem que existeixen en la nostra província 9.000 professors d'EGB». * Que ha demanat a la Conselleria els 15 professors que falten i que a finals de novembre la situació estarà normalitzada. Nosaltres v o l e m completar aquesta informació i valorar-la. 1 .er El director provincial no diu quantes baixes de les produïdes fins ara no han estat cobertes. Li direm algunes de la nostra/seua comarca que no han tingut substitut: Alfarp, del 3 al 19 d'octubre; L'Alcúdia, C. P. Batallar, del 3 al 19 d'octubre; Alzira, C. P. Alborxí, de l'11 al 26 d'octubre; Alzira, C. P. Tirant lo Blanc, del 26 d'octubre al 10 de novembre; Benifaió, C. P. Trullàs. del 25 d'octubre al 2 de novembre. 2.on SÍ el director provincial declara que la seua obligació «és atendre el sistema», cal dir que han de-

mostrat i demostren una manca de previsió inacceptable quan es queden sense substituts. 3.er Intenta minimitzar el problema quan silencia el nombre de baixes que no han cobert i redueix a 15 les que ara no tenen substitut. Nosaltres pensem, com ell, que no és desproporcionat, puix ací no hi ha proporció; pensem, senzillament, que és tercermundista. Així ho ha interpretat el Consell Escolar Municipal de Paterna al acordar que al tercer dia sense mestre els xiquets es queden en casa (Levante, 9-11-88), Í així ho plantejarem nosaltres a tots els Consells Escolars Municipals de la comarca. Perquè després dels acords de 29 de maig, entre la re-

presentació majoritària del professorat i la Conselleria, s'hauria d'haver pujat ja en un punt el cup de substitucions i s'hauria d'estar parlant de les substitucions de menys de tres dies. 4.' Si els percentatges no demostren més que la seua imprevisió, la «dada curiosa» de que el nombre d'embarassades és superior en un 30% al del curs passat ens sembla un despropòsit. Mire vostè, les mestres parixen quan ho creuen convenient i s'estimen més deixar eis seus fills amb sis mesos que amb tres quan han de tornar al treball. Els pareix mal açò? O el que els pareix mal és que deixen de fer escola per tal de parir? Un poc de coherència.

mejoras laborales que esperan los trabajadores y nunca llegan. Resumiendo: las condiciones de la negociación colectiva van a empeorar en un sector donde parecía difícil que esto ocurriese, controlado por una de las patronales mas intransigentes en la negociación de los convenios. Basta repasar brevemente la historia de estos y contar el número de laudos de obtigado cumplimiento que se han dictado (abril del 78, febrero del 79, marzo del 87). En el aspecto de las relaciones laborales en los centros de trabajo es donde inciden mas en la controvèrsia FERE-CECE, saliéndose del campo de la legalidad vigente. Quieren utilizar los recursos patronales para imponer su ideologia a profesores, alumnos y padres. Al parecer la patronal no quiere reconocer la libertad de càtedra reconocida y protegida por la Constitución

Espanola, pretendiendo convertir a los profesores en catequistes adoctrinadores. Por lo que ha salido a la luz del debaté, quieren usar a los 4.800 miembros de las congregaciones religiosas. que ejercen en los colegios privados (cobrando de la Admínistración) como nuevos inquisidores, ahora reconvertides en patronal, por si había alguna duda. Plantean nuevas exigencias a las conviccíones de alumnos y padres. Por lo visto, desconocen el art. 16 de la Constitución. También es previsible una mayor injerencia patronal en la vida sindical, potenciando el amarillismo ideológico. Trabajadores de la ensenanza, la experiència nos ha demostrado que «divide y venceràs». Esperemos que esta vez no se cumpla ia frase y sirva para mejorar la calidad laboral y pedagògica de los trabajadores; el tiempo nos lo dirà.

COMUNICAT

OPOSITORS 88 A les associacions de pares i claustres de professors d'EGB al País Valencià: El col·lectiu de professors d'EGB, aprovats a l'oposició de juliol d'aquest any, es dirigeix a l'opinió pública general i particularment a les entitats abans anomenades per expressar la seva protesta front a la manca de responsabilitat de l'Administració educativa. Al llarg dels últims mesos apareixen als diferents mitjans de comunicació denúncies de centres educatius que es troben sense professorat suficient per atendre les seves necessitats. — No es cobreixen baixes per malaltia. — No es cobreixen permisos per matrimoni. — No es cobreixen permisos d'embaràs.

— No es cobreixen permisos de reciclatge. — No es cobreixen vacants per jubilació. Front a aquesta situació aquest col·lectiu vol fer constar que, ara que tots els interins ja estan col·locats, encara existeix un grup de 174 professors d'EGB, amb l'oposició aprovada, que esperen incorporar-se al seu lloc de treball des de fa tres mesos. L'Administració educativa del País Valencià està adduint raons que tenen a veure amb la manca de pressupost i de professorat, i està provocant així situacions d'autèntic malestar als diferents centres educatius. De la nostra pressió depèn la qualitat educativa dels vostres fills i també el nostre treball.

NICARAGUA HA DE SOBREVIURE DADES PROVISIONALS DELS DANYS PROVOCATS PEL TIFÓ «JUANA» • 227.697 damnificats. • 122 morts, 123 desapareguts i 183 ferits. DANYS EN INFRASTRUCTURA • 29.332 cases afectades: • 18.972 totalment destruïdes. • 10.360 parcialment destruïdes. 10 hospitals danyats. 339 escoles parcialment afectades, d'elles 30 totalment destruïdes. 105 ponts danyats, d'ells 17 totalment destruïts. 8 molls danyats. 651 Km. de carretera deteriorats. A MESA MÉS...

Al llarg dels dos darrers mesos hem realitzat una gran quantitat d'assemblees informatives en centres i pobles de tot arreu del País Valencià. Si encara no han estat al teu poble i vols que hi anem a informar-te, truca'ns a les seus d'Alacant, Castelló o València.

La Iglesia oficial ha negat les esglésies per a refugi de damnificats. El bloqueig informatiu per part de les agències internacionals. Per fer arribar la teua solidaritat pots trucar a: Anna, tel. 267 93 85, o els dimecres a Cedsala, tel. 325 28 48. C/ Erudito Orellana, 8.


FUNCION PUBLICA VALENCIANA COPIA TEXTUAL DEL ACUERDO

EL REGALO DE CC OO Y CSIF «Se reconoce que el marco adecuado para analizar debidamente todos los problemas que actualmente puedan presentarse en el àmbito del personal docente es la Mesa Sectorial de Educación. donde deberàn Itevarse a cabo las negociaciones oportunas. En el supuesto de Acuerdo, el mismo deberà ratificarse por la Mesa General. La Mesa General garantiza la no existència de discriminación alguna respecto a los funcionanos de la Generalitat Valenciana, y asimismo la aplicación de los Acuerdos a que lleguen o puedan llegar el Ministerio de Educación y los Sindicatos sobre homologación, que està abíerta tanto a lo referente a posíbles mejoras retributivas como a cualquier otra mejora que se contemple en los mismos.*

EL TIMÓ DEL «MARCO ADECUADO» El tràmite de los Presupuestos va avanzando en las Cortes Valencianas. Mientras, CC OO y la CSIF, en vez de hacer números, se entretienen desde la Mesa de Función Pública en elaborar la llamada teoria del «marco adecuado». Algo así como dejar córrer el tiempo y pasar el muerto. Una lectura atenta del acuerdo que reproducimos en recuadro nos demuestra dos cosas: Que no se tienen ganas de llegar a ningún sitio y que el único punto de referència es que se apliquen, como en el MEC, los fondos adicionales de CSIF, que son del 1'59%, en vez de los de la Generalitat, que son el 2*6. Las diferencias entre ambos y su concreción las analizamos en este número. Las negociaciones, que a nivel estatal culminaren en un acuerdo entre la Adminístración y la CSIF, se concretaron en un incremento del 4% paraelano 1989 y unos fondos adicionales del 1*59%. En el País Valenciano este acuerdo ha tenido su paralelo con el alcanzado el pasado dia 20 de octubre entre la Conselleria de Administraciones Pübticas y las Federaciones de Sani-

dad y Servicios Públicos de CC OO y UGT. Según este, los fondos adicionales se incrementan hasta un 2'6 y se estabtece una clàusula de revisión salarial. Sin embargo, de estàs mejoras queda excluido, de momento, el sector docente. El STEPV-UCSTE, sindicato mayoritario de la ensenanza en el País Valenciano y que està presente en la Mesa General al haber superado

ELS INCREMENTS PER A L'ANY 1989, AMB ELS MATEIXOS CRITERIS QUE LA RESTA DE FUNCIONARIS DE LA GENERALITAT •» 1. INCREMENTS PER AL 89 SEQONS ELS ACORDS DE MAIG AMB CONSELLERIA Complement de Destí: 3.810 ptes. al mes des de juliol. Complement Específic: No es contempla. 2. QUANTIA DELS FONS ADDICIONALS DE LA GENERALITAT VALENCIANA Segons les dades proporcionades per la Conselleria d'Hisenda, la massa salarial per al personal docent és de 60.021 '9 milions de pessetes. Els fons addicionals de la Generalitat Valenciana a contemplar als Pressupostos del 89 són ef 2'6% de la massa salarial: 2'6% de 60.021*9 = 1.560*56 milions de pessetes. 3. EL QUE COSTA PASSAR EL C. DE D. DES DEL MES DE JULIOL AL DE GENER — Nombre de treballadors segons la Conselleria d'Hisenda: 27-939. — Valor mig de l'increment d'un nivell en el Complement de Destí a aplicar a partir de juliol: 4.000 pessetes (EGB = 3.810, EEMM = 4.136). — Nombre de mesos que s'avancen (juliol a gener): 6. Càlcul: 4.000 ptes. per 6 mesos = 24.000 ptes. per persona. 24.000 ptes./persona per 27.939 treballadors = 670'5 milions de ptes. 4. FONS ADDICIONALS QUE SOBREN PER A APLICAR UN COMPLEMENT ESPECÍFIC Si restem al total del fons addicional del 2'6, concretat en 1.560*56 milions de pessetes, els 670'5 que costen passar el C. D. a gener, queden per a aplicar un Complement Específic 890 milions de pessetes. 5. FORMA D'APLICAR ELS FONS ADDICIONALS A PARTIR DE GENER DE 1989 — Fons addicionals a repartir en concepte de Complement Específic = 890 milions. — Mesos que s'avancen: tots, ja que en principi no es contemplaven per al 89. Càlcul: 890 milions dividit 27.939 treballadors = 31.857 ptes. per persona a l'any. 6. INCREMENTS MENSUALS QUE ENS CORRESPONEN EN CONCEPTE DE C. E. Sí dividim les 31.857 entre els 12 mesos de l'any, donen 2.654 ptes. al mes a partir de gener del 89. Si al País Valencià s'aplicarà el mateix criteri que al MEC, de congelar alguns complements específics nous i no generalitzats que anaven a aplicar-se en el 89, hi tendríem una quantitat addicional d'uns 250 milions. En aquest cas, les 2.654 ptes. mensuals podrien arribar fins a unes 3.400 a partir de gener. 7. RESUM-COMPARACIÓ AMB EL MEC — L'aplicació de l'1 '59% de fons addicionals pactats entre la CSIF i l'Administració, i que ja està inclòs en l'acord del MEC, ha suposat avançar el C. D. de setembre a gener i crear un C. E. de 3.000 ptes. al mes a partir de setembre del 89. — L'aplicació del 2'66 de fons addicionals que cobraran els funcionaris de la Generalitat, i del que de moment estem exclosos els docents, suposaria avançar com en el MEC el C. D. a gener i cobrar, també a partir de gener, el C. E., que en el MEC no es cobrarà fins setembre. — Aplicar-nos al País Valencià els increments del MEC suposaria generalitzar ací els acords de CSIF, aplicant-nos un 1'59%. En aquest cas, que seria impresentable, continuaríem cobrant el C. E. dos mesos abans que en el territori MEC. O siga, en juliol.

el 10% de delegados del total del funcionariado, se ha opuesto rotundamente ante lo que consideramos una discriminación injustificable. En la calle protagonizamos una concentración de protesta ante la Conselleria de Administraciones Públicas. En las reuníones de la Mesa General hemos mantenido unas actitudes tendentes a bloquear la ratificación del acuerdo en los términos en que està redactado. Ante esta situación, CC OO y la CSIF impusieron en la última reunión una salida que suma la burla a la discriminación: definir como «marco adecuado» donde «deberàn llevarse a cabo las negociaciones oportunas» la Mesa Sectorial de Educación. O lo que es lo mismo: valorar que el conseller de Educación es la persona indicada para solucionar lo que han sido incapaces de solucionar el conseller de Administraciones Públicas y los directores generales de Educación, Sanidad y Presupuestos que integran la Mesa General. El despropósito no puede ser mayor. Los dos sindicatos que se negaron el curso pasado a negociar con la Conselleria de Educación, por considerar que no existían competencias para hacerlo, ahora pretenden negociar en el mismo àmbito y con el mismo conseller nada mas y nada menos que el capitulo primero de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana. El tema alcanza ribetes de esperpento si tenemos en cuenta que las

federaciones de ensenanza de CC OO, CSIF y UGT —esta última con mas coherència que las otras— critican el acuerdo, reconociendo la discriminación que supone para el profesorado. Se írata de críticas de cara al exterior, que no se corresponden con las que después se mantienen en la Mesa. Baste decir que la mayor pacte de las personas que representaban a CC OO y CSIF, y que impusieron pasar el problema a la Mesa Sectorial, eran miembros de las federaciones de ensenanza de estos sindicatos. Sobre el éxito que esperan alcanzar en las futuras negociaciones de la Mesa Sectorial da idea el hecho de que, siendo mayoría CC OO y CSIF en el àmbito de la Mesa General, prefieren que se apunte el «tanto» la Sectorial, en la que representan una exigua minoria. Claro, que, por si acaso se produce un milagro, han previsió que, de alcanzarse un acuerdo, «deberà ratificarse por la Mesa General». Con acuerdos como el que estamos analizando, y que excluyen al profesorado, cada vez vamos a estar mas deshomologados respecto al resto de funcionarios de la Generalitat Valenciana. Que se produzcan en momentos como este, en que el profesorado tanto ha luchado por avanzar en su homologación, es lamentable. Todo parece indicar que, si no se impone el trato igualitario al que tenemos derecho, en el País Valenciano se van a aplicar a los acuerdos firmades por el STEPV, FETE-UGT y ANPE con Conselleria de Educación los mismos fondos adicionales que negocio CSIF en Madrid. Según se apliquen estos o se generalicen para los docentes los de la Generalitat Valenciana, el profesorado valenciano cobrarà entre las 6.000 y las 30.000 pesetas mas que el del resto del Estado, aparte —en este ultimo caso— de la clàusula de revisión salarial.

COSES DE LA VIDA — La Mesa General ha delegat a la Mesa Sectorial d'Educació la negociació dels fons addicionals i de la clàusula de revisió salarial, amb els vots de CC OO i CSIF. En Educació, no van a donar-nos més que a la resta de funcionaris de la Generalitat. Si el que tenen que donarnos és el mateix, no feia falta passar el tema d'una Mesa a l'altra. Per reducció a l'absurde, caldrà concloure que alguns ja han decidit deshomologar-nos més del que estàvem. Per exemple, els que tenint majoria en la Mesa General, i per tant moltes responsabilitats sobre el que allí s'acorda, prefereixen que es tracte en la Mesa Sectorial, on són minoria i. per tant, menys responsables. O siga. irresponsables. — CC OO i CSIF, sindicats que es negaren el curs passat a negociar amb la Conselleria d'Educació per dubtar de les seues competències, ara confien més en Ciscar que en el conseller d'Administracions Públiques i els directors generajs de Sanitat, Educació i Pressupostos, que integren la Mesa General. ÉS com la conversió de S. Pau, però en exagerat. El que passa és que S. Pau es va caure d'un cavall i a alguns el que deuria caure'ls és la cara de vergonya. — La major part dels sindicats, entre ells CC OO, han fet denúncies i mobilitzacions contra els acords signats entre l'Administració ï CSIF i que fixen per als Pressupostos del 89 un 4% més uns fons addicionals del 1'59%. Tanmateix, el que estan prenent com a punt de referència per als ensenyants del País Valencià és l'acord de Madrid. O siga, l'acord de CSIF, en compte d'agafar el que ells mateixos han signat per a altres sectors de funcionaris amb la Generalitat Valenciana. Amb postures com aquesta, l'homologació no és un procés que reste obert, sinó espatarrat.


ENSENANZA PRIVADA

NUEVAS PERSPECTIVAS En las últimas semanas hemos mantenido una sèrie de contactos entre todos los sindicatos de cara a poner en marcha todos los temas que afectan al sector, y que habían quedado paralizados por la problemàtica de centros en crisis. Los temas tratados han sido los siguientes: Centros en crisis: Se ha cerrado el tema para el presente curso escolar con la recolocación de todos los trabajadores afectades, aunque debemos de estar expectantes porque a partir de enero próximo nos encontramos con las nuevas concertaciones, lo que supondrà un conttngente bastante numeroso de profesores afectades. Mesa Sindical Conselleria-Sindicatos: En los úttimos tiempos se ha venido confundiendo por parte de Conselleria la Mesa Sindical de la Ensenanza Privada con la Mesa de Centros en Crisis, de forma que esta última ha sido la única que ha funcionado. Para solucionar este tema se ha solicitado una entrevista con el nuevo director general de

Centros y Promocíón Educativa (Pedró Vilches), con el fin de revitalizar la Mesa, pues hay muchos temas de los que tratar, como pueden ser la homologación en el País Valenciano, la situación general del sector, la renovación de conciertos, etc. Mesa en Servicios Territoriales: Hemos observado que muchos de los temas que intentàbamos solucionar desde la Conselleria, en realidad podrían solucionarse mejor desde Servicios Territoriales e Inspección. Así, el jueves día 24 tendremos un primer contacto con el jef e de los Servicios Territoriales de Valencià (Emili Gregori) y con el inspector jefe (Alberto Mas), con la intención de plantear toda una sèrie de temas y de conseguir que se realicen reuniones periódicas. Entre los temas a tratar estan el incumplimiento sistemàíico de la LODE, el incumplimiento del calendario escolar, unificación de criterios por parte de los inspectores, etc. En el próximo ALL-I-OLI os informaremos de los resultados de esta reunión. Jornada de EE MM: Sobre este

CENTRES CONCERTATS

ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS

tema ya sabéis que hemos puesto una demanda de conflicto colectivo. Para mayor información sobre este tema poneos en contacto con nosotros y os informaremos detalladamente. Convenio estatal: Estamos elaborando una plataforma reivindicativa base, que os llegarà próximamente junto con una encuesta para que expreséis vuestra optnión y podamos recoger vuestras sugerencias para elaborar la plataforma definitiva. HACIA EL CONVENIO AUTONÓMICO Tras varios aiïos de intentar que se recoja desde el Convenio Estatal la propuesta de suprimir el ar-

ticulo 1, que nos limita la posibilidad de negociar un convenio autonómico, y no haberlo conseguido, vamos a hacer un nuevo intento desde el País Valenciano. Pensamos que este es un tema difícil y largo, però recogiendo el sentir mayoritario de los trabajadores vamos a realizar este nuevo intento, consistente en solicitar a la Conselleria de Trabajo que convoque a las paties para constituir la Mesa de Negociación. Parece ser que esto es muy factible de conseguir legalmente; de hecho, en Catalufía ya se ha conseguido, però nos tememos que si los trabajadores no mostramos la presión necesaria todo quedaria en un acto formal, pues la Patrona! se negaria a negociar nada.

PRESUPUESTOS 89

MODULOS ECONOMICOS Módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados. Los importes anuales y desglose de los módulos económicos por unidad escolar en los centros concertados de los distíntos nivetes y modalidades educatives quedan establecidos de la siguiente forma: PESETAS Educación General Bàsica. Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales Otros gastos (media) Gastos variables Importe total anual

Importe total anual

— Les eleccions i la constitució dels Consells Escolars es farà abans del dia 22-12-88. — Els directors s'elegiran dins dels primers 15 dies del proper curs 1989/90, menys en aquells centres que han accedit en aquest curs al concert, que ho faran després de les eleccions.

— Les candidatures seran personals, sense avals de cap classe. Les eleccions es faran en llistes obertes. — Els titulars han de donar publicitat a tot el procés. — Els titulars deuran comunicar als directors territorials els resultats de les eleccions abans de 10 dies de fetes. — Les irregularitats i infraccions s'han de denunciar als Serveis Territorials.

2.250.222 545.610 982.760 356.180 4.134.772

Disminuidos físicos: Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales Otros gastos (media) Gastos de personal complementario (logopedas, fisioterapeutas y cuidadores) Gastos variables Importe total anual

2.250.222 545.610 2.100.760 356.180 5.252.772

Autistas: Salarios del personal docente, incluidas cargas sociales Otros gastos (media) Gastos del personal complementario (logopedas, fisioterapeutas y cuidadores).. Gastos variables Importe total anual

2.250.222 545.610 356.180 3.152.012

Educación especial (niveles obligatorios y gratuitos). Disminuidos psíquicos: Salarios del personal docente, incluidas cargas sociales Otros gastos (media) Gastos de personal complementario (logopedas, fisioterapeutas y cuidadores) Gastos variables

RESUM DE LO FONAMENTAL DE L'ORDRE DE CONSELLERIA CONVOCANT LES ELECCIONS

Por esto pensamos que debemos ser capaces de organizar toda una sèrie de medidas de presión para conseguir que la Patronal negocie. Como primera medida de presión creemos que seria bueno que el día que se nos llame a constituir la Mesa Negociadora pudiéramos llevar las firmas de todos los trabajadores del sector pídiendo el Convenio Autonómico para toda la Ensenanza Privada; para ello os pedimos que recojàis las firmas de todos vuestros companeros, en las hojas que os llegaran próximamente, y nos las remitàis al Sindicato. Posteriormente, cuando conozcamos la fecha en que se nos convoca a constituir la Mesa, convocaremos asambleas para entre todos definir nuevas medidas de presión.

2.250.222 545.610 1.339.963 356.180 4.491.977

Formación profesional de primer grado. Ramas industrial y agrària: Gastos del personal docente, incluidas cargas sociales Otros gastos (media) Gastos variables Importe total anual

2.290.337 787.820 484.641 4.262.798

Rama servicios: Gastos de personal docente, incluidas cargas sociales Otros gastos (media) Gastos variables

2.990.337 689.075 484.641^

Importe total anual

4.164.053

Formación profesional de segundo grado. Ramas administrat i vas y delíneación: Gastos del personal docente, incluidas cargas sociales Otros gastos (media).. Gastos variables

2.986.838 692.174 530.309

Importe total anual...

4.209.521

Restantes ramas: Gastos del personal docente, incluidas cargas sociales Otros gastos (media) Gastos variables

2.986.838 790.919 530.509

Importe total anual Centros de Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Oríentación Universitària procedentes de antiguas secciones filiales. Gastos del personal docente, incluidas cargas sociales Otros gastos (media) Gastos variables... Importe total anual

4.308.266

2.640.615 743.885 653.507 4.038.007

VIA J ES VACACIONES Has de fer tràmits als Serveis Territorials de València? Ets membre del STEPV? Ara tens la possibilitat de no tindré que desplaçar-te i perdre temps. Truca als telèfons: 361 52 16 o 361 79 06, dilluns, dimecres i divendres, de 12 a 14 h., i pregunta per Araceli o Lluís.

Si quieres viajar a la nieve, a la montana, a la playa o al extranjero. En Navidad, en Pascua, en verano, durante el curso o para un fin de semana. Si quieres viajar solo, con tus amigos y amigas o con todos los alumnos y alumnas de tu clase. A PRECIÓS MUY INTERESANTES INFORMACIÓN: Srta. Núria. Tels.: (91) 228 72 62, 230 35 16, 230 36 14 y 230 74 35

57 III  

SUJETOS — Jóvenes con edades comprendi- das entre los 16 y los 25 anos. — Que no hubieran realizado con an- terioridad trabajo por cuenta aj...

57 III  

SUJETOS — Jóvenes con edades comprendi- das entre los 16 y los 25 anos. — Que no hubieran realizado con an- terioridad trabajo por cuenta aj...

Advertisement