Page 1

QUADERNS DELS TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENÏ DEL

A K Ai

Edita: STE País Valencià. Director: Jaume Munoz. Alacant; Orense. 3 h E, Dcha. 03003 Alacant. TeJ, 22 80 88. Castelló: PI. Pais Valencià. 6. 3 ° 12002 CasíeJló Tel. 20 68 27 . València: Gascó Olïag, 8, A P 10. 46010 València. Tel. 361 52 16. Administració, redacció i publicitat: Gascó Oliag, 8, A. 10 València. Tel. 361 52 16. Imprimeix: be artes gràficas PI. Qfcispo Laguarda, 3 Tel. 365 04 50. Depòsit legal: 1 454-1981

ÈPOCA ML NUMERO 44. MAIG 1987

No pareix que vaja a acabar el curs 86-87 sense noves mobilitzacions a l'ensenyament estatal. La vaga que la UCSTE va anunciar, aquesta vegada a nivell estatal, per tal de solucionar el tema de la responsabilitat civil del professorat, pareix que no ens quedarà més remei que fer-la; en contra del seu compromís, ei MEC encara no ha presentat cap proposta sobre el tema. Arriben també notícies que el MEC vol regular la jornada de treball del professorat. Nosaltres, que portem molt de temps lluitant contra cosej: la jerarquització i burocratització de la carrera docent, ta discriminació retributiva, etc., pensem que ja és hora de lluitar per avançar en una millora de les nostres condicions de treball. No és suficient que lluitem en contra d'uns augments d'horaris, o d'una disminució de les vacances, a més a més cal plantejar-se que determinats objectius passen de l'utòpic a la reivindicació concreta. ^Per a quan l'augment de plantilles que possibilite la reducció de l'horari lectiu del professorat d'EGB i mitges, el perfeccionament, eíc? O bé la regulació deís permisos del professorat, clarament discriminat respecte a la resta de funcionaris. També tenim pendents acords signats amb la Conselleria a febrer, A hores d'ara encara no s'ha arribat a un acord sobre el professorat contractat. Per últim, les coses no sembla que funcionen millor a l'ensenyament privat: atrasos dels cobraments, modificacions unilaterals del preacord sobre complements amb la Conselleria, que tampoc no s'està aplicant encara, etc. L'acord sobre l'analogia, que s'ha estat discutint amb el MEC els darrers mesos, ha entrat en via morta degut a les ofertes tan regresives que ha presentat el MEC: TUCSTE ha plantejat el començament d'una campanya en recolzament de l'homologació, campanya que volem que culrnine en una jornada de lluita a nivell de tot l'estat.

RETRIBUCIONS

ELECCIÓ DEL 50°/O DELS DIRECTORS DELS CENTRES PÚBLICS

NEGOCIACIÓ ACORDS DE FEBRER RESPONSABILITAT CIVIL ELECCIONS SINDICALS


EL CONSELL ESCOLAR VALENCIÀ I LA SITUACIÓ DEL SISTEMA EDUCATIU AL PAÍS VALENCIÀ

INFORM L'article 7 de la Llei 11 /84, que regula el Consell Escolar Valencià, estableix que aquest «elaborarà anualment un informe sobre la situació del sistema escolar en la Comunidad Valenciana». En la reunió dels dies 3 i 4 es va aprovar el corresponent a l'any 1986. Es tracta del primer informe que s'eiabora. Aquest fet determina l'existència de llacunes i sobretot una manca d'aprofundiment. Tanmateix, es tracta d'un treball interessant del que la Conselleria pot treure, si vol, bon profit. De la reunió caldria destacar tres aspectes: — Els consens entre els diferents sectors a l'hora d'assenyalar les mancances més importants del sistema educatiu, així com en la majoria de propostes a elevar a l'Admi-

1986

nistració per tal de solucionar-les. — El recolzament de tots els sectors a icï normalització lingüística, amb la demanda d'estendre l'ensenyament «en» valencià i «del» valencià, així com el suport explícit a l'àrea d'experiències en valencià que enguany s T encetava al tercer curs d'EGB. Aquest suport, es mire com es mire T no deixa de ser una crítica a les darreres actuacions de la Conselleria i la derogació de la normativa que regulava l'ensenyament de l'esmentada àrea al tercer curs. — La crítica a les reformes educatives d'EGB i EE MM, i concretament a la manca d'un projecte clar i coherent. Crítica que es completa amb la preocupació pel contingut de la futura LOSE i la seua incidència sobre les reformes encetades. En el

mateix sentit, cal també constatar la preocupació per l'extensió de l'escolaritat obligatòria fins als setze anys als centres d'EGB sense clarificar els objectius ni fixar els mitjans humans i materials escaients, la qual cosa de fet suposa una reducció de plantilles. Quatre dies després de realitzat el Consell Escolar, apareixia l'Ordre de 8 d'abril amb les intruccions per a l'admissió d'alumnes al curs 87-88. En aquesta, en la disposició final tercera, s'establia, sense altre criteri que la voluntad dels pares, l'extensió de l'escolaritat fins als 16 anys als centres d'EGB. Era una mostra grandiosa de la receptivitat de la Conselleria front a les suggerències del Consell Escolar Valencià.

DE L'EDUCACIÓ GENERAL BÀSICA A LA GUARDERIA GENERAL BÀSICA

ESCOLARITZACIÓ 14-16 ANYS Als catorze anys els xiquets podran triar, a banda de la FP, el BUP i e! perdre e! temps al carrer, una quarta alternativa: quedar-se a l'escola. No sabem amb quin objectiu, amb quin programa, amb quina metodologia, amb quins recursos materials ni humans... El que sf sabem són /es conseqüències de tenir guarderies per a xiquets de 15 i 16 anys, xiquets que si es caracteritzen per alguna cosa és per ei farts que estan de l'escola. L'Ordre de 8 d'abril per la que s'estableixen les normes de matriculació per al curs 87-88 és ben explícita. A la seua disposició adicional tercera diu textualment: «Els alumnes nascuts els anys 1972 i 1973 que no hagen cursat els vuit anys d'escolaritat obligatòria

se'ls prorrogarà automàticament l'escolaritat. Si han cursat els vuit anys d'escolarització obligatòria i no han obtingut el títol de Graduat Escolar, els pares o tutors, una vegada acabades les proves de setembre, podran sol·licitar pròrroga d'escolaritat, que haurà de ser concedida pels centres. No es tracta doncs de que alumnes que per qualsevol causa no hagen obtes el graduat puguen permanéixer al centre amb l'objectiu de treure'l. Es tracta simplement d'un dret que se'ls reconeix als pares per a que els seus fills, en compte de perdre el temps al carrer, el perguen i el facen perdre als demés dins l'escola. Un niu de conflic-

tes disciplinaris sense altre objectiu real que el de fer de guarderia. Se'ns deu una explicació. Una justificació. I si són prou convincents, una programació, uns recursos materials i un augment de plantilla. Perquè ací ningú no s'enganya: posar més alumnes amb el mateix professorat equival de fet a una reducció de plantilles. D'altra banda, també cal constatar la incoherència de tantes reformes a EGB i EE MM per a que el moment de la veritat l'única alternativa vàlida per a l'Administració siga la prolongació artificial de l'escolaritat. O sigat completar vuit anys de fracàs escolar amb dos més. Per si no estava prou clar... fracàs d&ls alumnes, per suposat, perquè el sistema, ja se sap, mai no s'equivoca.


XIGIR LA El pasado 2 de febrero se alcanzaban en la Taula Sindical unos acuerdos entre la Conselleria d'Educació y los sindicatos, que el STEPV valoro muy positivamente. Estos acuerdos suponían, por una parte, la congelación del tema de la carrera docente, que ha quedado postergada para después de las elecciones sindicales. Concretaban también una sèrie de compromisos queT hasta el momento, no se han llevado a termino. De la suscripción de la póliza de responsabilidad civil del profesorado y del pago de la homologación de trienios, no se sabé nada. Tampoco ha sido posible llegar a un acuerdo sobre el profesorado contratado, al no aceptar la Administración el compromiso de continuidad para el próximo curso y el mantenimiento del actual orden de colocación. Por otra parte, en la nòmina del mes de mayo se debe de haber cobrado ya según el nuevo sistema retributivo y se deben haber recibido ya los atrasos: verdad?

RESPONSABILIDAD CIVIL Tanto el STEPV, como la UCSTE, hemos defendido que el compromiso que conseguimos del MEC de retrasar el tema de la carrera docente hasta después de las elecciones sindicales no podia suponer, ni mucho menos, nuestra renuncia a seguir avanzando en reivindicaciones que son impostergables para el profesorado. Renunciar a la movilización y a la negociación de nuestras reivindicaciones hasta las elecciones sindicales seria una grave irresponsabilidad para un sindicato que se plantea la defensa de los intereses de los trabajadores y también seria algo muy cómodo para la Administración. El pasado mes de abril, la UCSTE íanzó una campana por el tema de la responsabilidad civil del profesorado, denunciando la situación de indefensión en que nos encontramos y exigiendo una solución a la misma. Esta campana culminaba los días 7 y 8 de abril con una jornada de lucha estatal y una convocatòria de huelga unitària en la Comunidad de Madrid que alcanzaba una participación de mas del 90% del profesorado de EGB, con algunas adhesiones de centros de EM. (El STEPV publicaba y enviaba a los centros esos días un ALL-I-OLI extra.) La UCSTE mantiene la propuesta de movilización, con huelga esta vez a nivel de todo el estado, si no hay una respuesta satisfactòria por par-

GOCIACION

te del MEC. Este se ha comprometido a la negociación inmediata* Nuestras exigencias, que deben ser concretadas en el mismo proceso negociador, incluyen los siguientes puntos: — Modificación de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado; de forma que éste responda directamente, no subsidiariamente, de los perjuicios causades por el funcionamiento de los servicios públicos, — Responsabilización de la Administración, directamente o mediante suscripción de póliza de seguro, de defensa, fianzas, indemnizaciones, etc,, en caso de exigència de responsabilidad civil al funcionario. — Actualización de la normativa sobre actividades extraescolares, recreos, etc, — Extensión del seguro escolar a los alumnos de EGB,

JORNADA DE TRABAJO Por otra parte, la UCSTE ha manifestado claramente que no va a aceptar que e! MEC realïce por su cuenta la adecuación de la «jornada de trabajo del profesorado a la establecida con caràcter general para los funcionarios de la Administración Pública del Estado», tal como aparece contemplado en el Acuerdo del Consejo de Minisíros del 18 de marzo sobre la aplicación del nuevo sistema retributivo a los funcionarios docentes. En primer lugar hay que dejar claro que, tal como aparece en la resolución de 27 de agosto de 1985 de la Secretaria de Estado para la Administración Pública, únícamente «el personal que perciba complemento especifico o de productividad» podrà tener algun tïpo de «especial dedicación». La jornada total del profesorado pasa, por tanto de 40 horas a 37'5 horas, al desaparecer la dedicación especial docente. Esta reducción formal de la jornada de trabajo podria, sin embargo, convertirse en un incremento real de la misma sí, al igual que se planíeaba en el caso de la promoción, se intentan aplicar criterios burocràticos que no consideran la especificidad de nuestro trabajo en la ensenanza. Es un hecho, que siempre ha existido, por parte de la Admínistracíón, la tentación de tomar decisiones del tipo de aumento de jornada o disminucíón de vacaciones. que puedan quedar muy bien de cara-a la galeria, però que en absoluto van encaminadas a una mejora real de la ensenanza.

HORAS LECTIVAS Para la UCSTE, por el contrario, la regulación de la jornada debe realh zarse partiendo de la realidad de la escuela y debe ser una ocasión para avanzar en la calidad de la ensenanza. No se trata de plantear reivindicaciones imposibles de conseguir, però sí que debe alcanzarse un compromiso de unos plazos para llevar adelaníe un acuerdo de aumento de plantillas que permita la reducción del horario lectivo del profesorado de Ensenanzas Medias y Bàsicas, a 15 y 20 horas respectivamente y que posibilite también una solución viable al tema de las sustituciones cortas, reciclaje, permisos del pro'esorado, etc. No se trata de una reducción de la jornada total de permanència en el centro, que podria fijarse defínitivamente en 30 horas, de las que seïs se podrían acumular para actividades de evaluación, claustros, etc. T sinó de crear las condiohes para la realización de una forma no burocràtica de las tareas que una ensenanza de calidad exige al profesorado. No està de mas que se anaíice el crecimiento de las tareas «complementarias» en los últimos cursos y la acumulación de trabajo que supone para el profesorado,

PERMISOS La regulación de los permisos también debe ser abordada de forma inmediata en una negociación entre la Administración y los sindicatos. A diferencia del resto de los funcionarios que «a lo largo del afio... fendran derecho a disfrutar de seis días de permiso por asuntos particulares» (Resolución de 27 de agosto de 1985», en las circulares de EGB y EM de la Conselleria aparece recogida la figura del permiso por «asuntos propios» de una forma indirecta, sin definir claramente que se trata de un derecho, y por tanto con posibilidad de denegación de su peticiónT y ademàs, en el caso de la EGB, teniendo que recurrir a la extrana figura de que el profesor ha de paner un sustituto. Nos encontramos, pues, con una situación de discriminación: debe reconocerse el derecho a permisos por asuntos partïculares, como el resto de funcionarios, y debe regularse también, però esto es algo que està al margen totalmente de lo anterior, la concesión de permisos para asístencia a cursos de perfeccionamiento, jornadas, etc,, independientemente de !o que


ya està explicitado sobre este tema en la misma ley de medidas para la reforma de la función pública. Nos encontramos, pues, con un conjunto de temas pendientes, algunos de tos cuales no admiten nuevos aplazamientos. Queremos que se cumplan los acuerdos sobre homologación de trienios, sobre profesorado contratado y sobre el pago de las nuevas retribuciones y los atrasos, Es urgente que la Administración de una solución definitiva al tema de la responsabilidad civil del profesorado. Exigimos la negociación de cua!quier modificación en las condiciones de trabajo: jornada, vacaciones, etc,, y una regulación del tema de los permisos. Creemos que es nece^ sario abrir un proceso de información y de díscusión de cara a poder organizar, caso de ser necesaria, una nueva movilización del profesorado en este mes de mayo en defensa de nuesíras reivindicaciones. En la línea avanzada los sindicatos ANPE, CSIF, CC OO, FESPE, FETE y UCSTE han llegado al acuerdo de dirígirse al MEC planteando la urgència de la negociación sobre determinados temas. Reproducimos a continuación el escriío.

CARTA DIRIGIDA AL MEC POR LOS SINDICATOS Los sindicaíos abajo firmantes consideramos que es urgente mantener una reunión para tratar los siguientes temas; 1. Homologación de los trienios de los profesores de EGB. 2. Responsabilidad civil del pro fesorado. 3. Derechos sindicales. 4. Aplicación del punto segundo (horarios) del Acuerdo del Consejo de Ministres del 18 de rnarzo sobre el nuevo sistema retributivo a los docentes, 5. Calendario de temas pendientes: PNN, provisionales y en expectativa, comedores, enfermedades profesionales, cupó de sustituciones y supresión de unidades y comisíones de Servicio. 6. Presupuestos Generales del Estado para 1988. Consideramos que la reunión debe ser con el subsecretario al entender que son temas de su competència y tras la negativa experiència habida en las últimas reuniones. en las que no se ha negociado nada. Esperamos que la reunión tenga tugar antes del 15 de mayo, lo que nos parece un piazo mas que suficiente para que el MEC adopte las decisiones oportunas. El profesorado ya ha esperado demasiado tiempo la solución de muchos de estos problemas.

DIRECCIÓ GENERAL D'ENSENYAMENT MITJÀ

TAULA SINDICAL Fem un xicotet resum de les reunions de la Taula Sindical de Mitges que es varen celebrar dies abans del començament de les passades vacances. En les mateixes es varen tractar diverses qüestions relacionades amb la circular número 1 per aí proper curs. Primer es va discutir el tema de la vaga: dret de vaga, notificació de la participació, etc. La postura que per part del STE es va defensar va ser que calia garantir el dret de participació per a tot el professorat, inclosos càrrecs directius, i que calia reconèixer el dret de r Administració, sense considerar-lo cap tipus de sanció, a procedir al descompte dels habers corresponents. A partir d'aquest punt, al voltant del qual hi havia un acord bàsic entre Administració i sindicats, ja es feia més difícil avançar; la falta de reconeixement dels drets sindicals; representació, negociació, etc. Per altra banda, a la legislació (LODE. Òrgans de Govern de Centres Públics...) no apareix res de que siga funció de la direcció el control de la vaga, ni està clar que r Administració havia manifestat anteriorment la seua voluntat de modificació de la normativa actual. Per part del STE es va senyalar el fet de la desaparició de la dedicació especial docent, que suposa una reducció de la jornada setmanal teòrica de 40 hores, i es va reiterar la postura de que l'horari deuria ser de 30 hores setmanals de permanència al centre, de les quals s'acumularien 6 per a claustres, sesions devaluació, activitats extraescolars, etc. També el sindical havia plantejat la necessitat de regular el tema dels permisos, eliminant elements d'ambigüetat o arbitrarietat, que perjudiquen tant al professorat com als directors, que apareixen com a responsables de donar o

s

no els permisos, i demanant el reconeixement explícit dels drets que la resta de funcionaris tenen reconeguts. Els tres temes anteriors quedaren, lògicament, oberts i pendents de discussió, amb el compromís de presentar propostes de treball per part de l'Administració. La resta de la discussió sobre la circular va ser, en gran mesura, una enumeració de propostes que es van repetint tots els cursos: disminució del mínim d'alumnes per a la formació dels grups, acompliment del tope màxim dels 40, canvi a les Escoles d'Idiomes del mínim <Je 35 per màxim, complements de destí reduccions que no s'apliquen a la Formació Professional i a les Escoles d'Idiomes, disminució d'afins i flexibilització en l'adscripció, de manera que ro siga necessàriament l'últim del seminari el que s'encarregue, disminució d'alumnes a les classes de pràctiques, reducció d'hores lectives per a l'adjunt de seminari, generalització de la reducció voluntària de l'horari lectiu a partir dels 55 anys. major flexibilitat per a que els centres marquen el seu horari: jornades continuades, etc. La Direcció General va manifestar la seua intenció d'abordar, alternativament, amb una dotació de 100 professors, programes de desdoblament en les classes de pràctiques, en francès, de classes de repàs, augment de reduccions de càrrecs directius i inici de dotació als centres de personal de recolçament. També va plantejar que l'ensenyament del valencià es realitzaria d'una manera integrada, mitjançant la creació de línies í !a impartició d'algunes assignatures en valencià, i que no es crearien centres específics en valencià, eixint al pas a les crítiques de «segregació»que el STE havia estat fent des de l'aparició de l'Ordre de 31 de gener.


86-87 Dado que se ha producído o se va a producir un cambio en las nónimas por la aplicación del nuevo sistema retribuido y que también se han de abonar atrasos por su aplicación retroactiva, hemos visto imporíante volver a publicar los cuadros de reíribuciones para que cada profesor pueda ver si sus nóminas son correctas.

CUADRO I ANTIGUO SISTEMA RETRIBUTIVO (1-1-86 a 31-8-86) Retribuciones Basicas

Indice 10 Grado 2 Catedràtico BUP (Jefe de Seminario)

Retribuciones C om pi e me niaria s

Suetdo Base

Grado

Trienio

Dedicación Especial Docente

86.202

6.664

3.917

32.164

Complemento de Destino

Nivel 20

Indice 10 Grado 1 Profesor agregado de BUP o profesor

numerario de FP (tutor) Nivel 18 Indice 8

86.202

3,332

3.917

25.420

70.509

5.330

3.134

28.690

Nivel Nivel Nivel Nivel

23: 21: 20: 18:

41.043 34.285 31.169 27.013

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel

17: 16: 15: 14: 12:

24.935 22.858 20.779 18.702 14.546

Grado 2

Profesor ds pràcticas FP (tutor) Nivel 18 Indice 8 Grado 2 Profesor de EGB Nivel 12

70.509

5.330

3.134

28.310

Ver cuadro II para comprobar a quién corresponde cada nivel. El jefe de estudiós y el secretario de EGB deben cobrar estos niveles desde la fecha de su nombramiento, 1 de julio en la mayoría de los casos.

CUADRO II NIVELES COMPLEMENTOS DE DESTINO 23: Director BUP y FP 21: Vicedírector. secreíario, jefe estudiós (BUP-FP)

20: Jefe de seminario, coordinador de àrea. 18: Coordinador de grupo 17: Director de EGB de mas de 16 unidades.

16: Director de mas de 8. secretario y jefe de estudiós de mas de 16. 15: Secretario y jefe de estudiós de mas de 8. 14: Director de mas de 3. 12: Tutor de EGB.

CUADRO III SISTEMA NUEVO DESDE 1-SEPT.-86 HASTA31-DIC.-86 Retribuciones Basicas

Trienio ^^^^^^^^^^^^^^^

Complemen, de Destino

102.089

3.917

57.323

102.089

3.917

43.800

86.647

3.134

43.800

Sueldo Base •

Catedràtico BUP ^^•••—•1

Retribuciones Complement.

^^^^^^^^^^^^^^^^^

—^^^^^^^^^^^»

Profesor agregado de BUP

o profesor numerario de FP ^^^^^^^^^^^^^^^~

Profesor de pràcticas FP ^^^^^^^^^^^^^^^^H ^ —^^^^^ Profesor de EGB

^^r^^^^^^^^^^^^ ••^^•^^^M—^™^-^

86.647

3.134

M—^^^^^^^^^^™

34.450

La aplicación del nuevo sistema de retribuciones es retroactiva a 1 de septiembre del 86. Dentro de las reíribuciones complementarias hay que afíadir, en los casos que corresponda, los complementos específicos que aparecen en e! Cuadro VI.


CUADRO IV ANTIGUO SISTEMA RETRIBUTIVO Retribuciones Bàsicas Sueldo 6ase

ndice 10

Grado

Retribuciones Complementarias Dedicación Especial Docente

Trienio

Complemento de destino

Grado 2

Catedràíico BUP (Jefe de Seminario)

90.512

6.998

4.113

33.772

90.512

3.499

4.113

26.692

74.035

5.597

3.291

30.125

Nivel 20

Indice 10 Grado 1 Profesor agregado de BUP o profesor numerario de FP (tutor) Nivel 18 ndice 8

Nivel Nivel Nivel Nivel

23: 21: 20: 18:

43.095 35.999 32.727 28.364

Nivel Nivel Nivel Nivel Nivel

17: 16 15 14 12:

26.182 24.001 21.839 19.637 15.373

Grado 2

Profesor de pràcticas FP (tutor) Nivel 18 Indice 8 Grado 2 Profesor de EGB Nivel 12

74.035

5.597

3.291 (3,6) 2.468(2,9)

29.726

Nota: Provisionalmente, en este aiïo 87 se ha seguido pagando con el antiguo sistema retributivo, ver de nuevo el cuadro para los niveles de complemento de destino.

CUADRO V NUEVO SISTEMA A PARTIR DE ENERO

1987 Retribuciones Bàsicas

Retribuciones Complement.

Base

Trienio

Complemen. de Destino

Catedràtico BUP

107.194

4.113

60.189

Profesor agregado de FUP o profesor numerario de FP

107.194

4.113

45,990

Profesor de pràcticas FP

90.979

3.291

45.990

Profesor de EGB

90.979

3.291

36.173

Sueldo

Nota: A esto hay que arïadir. igual que en el cuadro III, los complementes es pecificos que estén en el cuadro VI.

CUADRO VII DESCUENTOS ANOS 86 Y 87 Muface

Pasivos 86

Catedràtico BUP -

5.993

87

86

6.292

2.267

^i—^—^» ^^•—B

^ ^—™

•^^•^^^^^^•^•^••^^·

87

2.380 ^—^—^"

Aarea -Numerario FP

5.799

6.110

2 194

2.311

Pràcticas FP-Prof. EGB

4.894

5.137

1-851

1.943


CUADRO VI COMPLEMENTOS ESPECIFICOS ANOS 86 Y 87 Cargos y cuantías:

Centros de Ensenanzas Integrades Centros de Ensenaruas Medias, Aftísticas y Similares

Director Vicedírector JefedeEstud Secretario

TipoA

Tipoj

Tipo C

TipoD

Típo E

306.864 180.864 180.864 156,864

276.864 174.864 174.864 150.864

252.864 132.864 132.864 114.864

234.864 114.864 114.864 90.864

114,864

Centros de Educación Especial y de Enserïanzas Bàsicas Tipo A

Tipo B

Tipo C

Tipo D

Jefe de Residència Jefe de Departamento del Instituto de Técnicas Educaíivas Jefe de Taller y Laboratorio en Centros con Escuela Universitària Jefe de Taller y Laboratorio en Centros sin Escuela Universitària Director de Residència Jefe de Sección de Ensenanzas Coordinador de Curso Jefe de Departamento

90.864 90.864 90,864 54.864 54.864 54.864 54,864 54.864

Tipo E

Escuela de Idiomas Director JefedeEstud

252.864 234.864 174.864 132.864 114.864 108,864 108.864 78.864

Secretario

114.864 108,864 108,864 78.864

54,864 -

-

Los centros incluidos en cada uno de los tipos detaílados seran: Centros de Ensenanzas Medias, Artisticas y similares: Tipo A: Centros de mas de 1,800 alumnos, Tipo B: Centros de 1.001 a 1.800 alumnos. Tipo C: Centros de 601 a 1.000 alumnos. Tipo D: Centros de menos de 601 alumnos, Tipo E: Extensiones de Bachillerato y Secciones Delegadas de Formación Profesionnl y de Escuelas ete Artés Aplicadas y Oficiós Artísticos. Centros de Educación Espècia! y de Ensenanzas Bàsicas: Tipo A: Centro Nacional de Educación Bàsica a Distancia y Centros de 55 o mas unidades, Tipo B: Centros específicos de Educación Especial y Centros de 24 a 54 unidades. Tipo C: Ceníros de 16 a 23 unidades. Tipo D: Centros de 8 a 15 unidades. Típo E: Centros de 3 a 7 unidades. Asimismo, se fijan los siguientes complementes específicos para los cargos que a continuación se detallan, siempre que sus titulares tengan asignado nivel 21 o inferior de complemento de destino:

30.864

Vicesecretario Instttutos Politécnicos Jefe de División Jefe de Departamento Administrador

54,864 54,864 30.864

Centros de Formación Profesional de mas de 600 alum nos Jefe de División Jefe de Departamento Administrador ,

54.864 54.864 30.864

Centros Públicos de Ensenanzas Bàsicas y Educación Especial Responsable de ceníros de menos de 3 unidades

24,864

Servicio de Orientación Escotar y Vocacional Orientador Escolar y Vocacional

108.864

La cuantía de los complementos específicos anteriormente detallades experimentarà un incremento del 5% a partir del 1. ° de enero de 1987P de acuerdo con la vigente Ley de Presupuestos Generales del Estado, por lo que quedaran fijados en:

Cuantía anuaJ

Institutos de Bachillerato Jefe de Seminario Vicesecretario Administrador del Instituto Nacional de Bachilleraío a Distancia.

54.864 30,864 30.864

Conservatorios de Música, Escuela Superior de Arte Dramàtico y Danza y Escuela Superior de Canto Jefe de Seminario Vicesecretario Administrador

54.864 30.864 30.864

Escuelas de Artés Aplicadas y Oficiós Artísticos Coordinador de especialidad Jefe de Seminario Vicesecretario

54.864 54.864 30.864

Cuantía anual establedúa durante el període 1.° de septicmbre a 31 de diciembre de 1986

306.864 276.864 252.864 234.864 180,864 174.864 168.864 156,864 150.864 132.864 114.864 108.864 90.864 78.864 54,864 30,864 24.864

Cuantía anual a aplicar a partir de 1.° de enero 1987

322,212 290.712 265.512 246.612 189.912 183.612 177.312 164.712 158.612

139.512 120.612

114.312 95,412 82.812

57.612 32.412 26.112


LA NÒMINA DE PRIVADA En las últimas semanas hemos recibido rnuchas consultas respecto a cómo se hace una nòmina, Vamos a explicar con un ejemplo, correspondiente a un profesor de EGB de un centro concertado, con una antigüedad de seis aííos (2 trienios) casado y con un hijo a su cargo, teniendo en cuenta que el cónyuge también trabaje.

Concepto

Devengos sujeíos coíización S. Social: — Salario base — Complemento — Antigüedad Devengos excluidos cotización S, Social: — Nuevas presiaciones (ayuda familiar) Deducciones: — 4'80% S. Social S/ 128,100 — V20% desempleoy F. Profesional S/ 128,100 — 12% IRPFS/ 102.504

Devengos

Totales

78,000 17,866 6,388

102.254

250

250

6.149 1,537 12.300

Base total de cotización

Remurr Total 102.254

Prorrata P. Extr 25.564

Total 127.818

Tarifada

128.1 OC

Liquido a percibir:

La remuneración total mensual debe multipücarse por 15 y la cantidad resultante dividirse por las 12 mensualidades. Para obtener la cantidad tarifada, de la que se efectúan los descueníos de S, Social y otros, hay que obíener la cantidad múltiple de 300 mas pròxima, però por exceso. La ayuda familiar, por cónyuge. cuando éste no trabaja, es de 375 ptas./mes. Por cada hijo, 250 ptas./mes. La retención por IRFP varia, según el número de hijos, y la remuneración bruta anual, resultado de multiplicar por 15 la cantidad total devengada. Cuando ambos cónyuges trabajan, solo a uno se le deben tener en cuenta los hijos, a efectos del descuenlo por IRPF. así cómo la ayuda familiar.

REVISION SALARIAL PARA CENTROS DE E. ESPECIAL Se ha efectuado la revisiòn salarial del Convenio de Centros de E. Especial. Las tablas salariales para el 87 son: Centros no concertades: Profesor titular 84.837 ptas./mes y 3.796 ptas./trienio. Centros concertades: Profesor titular, logopeda y fisioterapeuta 95,866 ptas,/mes y 4.024 ptas./trienio. Aquellos afiliados de este sector que no hayan recibido los acuerdos de revisiòn completos, así cómo en su dia el convenio, que pasen por el sindicato o los pidan por telefono.

8

Retenciones

Base

Total

Total

A T y EP 128.100

devengado 102.504

retenciones 19.986

82.518

Sin hijos

Retribución bruta anual

Numero de hijos

Soltero Casado

13 15 16

Mas de 1.300.000 Mas de 1.500.000 Mas de 1.700.000

12 14 16

1

2

3

4

5

11 12 14

10 12 14

8 11 13

7 10 11

6 8 10

A partir de estos datos, teniendo en cuenta que los porcentajes de descuento de S. Social y FP y desempleo son fíjos, cada uno puede calcular cuàl serà su nòmina hasta final de aiïo.

REVISIÒN SALARIAL PARA CENTROS NO CONCERTADOS Ei pasado 3 de abril se efectuo la revisiòn salarial del convenio de este sector. Las nuevas tablas salariales para el 87 correspondientes a profesor titular, para cada nivel son; Sueldo + Complemento + Plus de transporte

Preescolar y EGB FPI FPII BUP

96.186 93.614 98.700 101.413

3.010 2.890 3.630 3.770

Si algun afiliado de este sector no ha recibido íodavía los acuerdos scbre revi sión completes, así cómo el convenio, no tiene mas que pasar por su sede o pedir los por telefono.


LA CONSELLERIA PATEIX AMNÈSIA

ACORDS FEBR Els acords del 2 de febrer han significat la paralització de l'anomenada carrera docent, i probablement la seva mort, baix els pressupòsits que fins ara l'Administració ha esgrimit; una batalla guanyada en una guerra que dura ja més de dos anys. la del Estatut dei Professorat. Però aquests acords eren realment un paquet de mesures que no s'esgoten amb aquest tema; hi hat si més no, d'altres que requereixen ja un tractament de Mesa Sindical per fer possible una explicació de posicions í un seguiment del que, en algun d'ells, s'haja pogut avançar. En aquest sentit, el dia 8 d'abril es va presentar en Conselleria una proposta de reunió de Mesa Sindical. A hores d'ara qüestions com responsabilitat civil del professorat, cobrament dels endarreriments generats per l'acord, pagament dels triennis actualitzats als mestres, malalties professionals, assignatures afins a EE MM. descomptes per vagues anteriors a promulgació de la Llei 30/84, acords que s'han assolit entre estudiants i Conselleria i alguns altres que sens dubte em deixe al tinter, ja siguen pròpiament dels acords o noh deuen tindré un tractament immediat. Molts temes requeririen un debat més ampli, dins i fora del sindicat; per posar un exemple, el futur de l'ensenyament mitjà no és, com han demostrat bastament les lluites dels estudiants, un simple problema pedagògic, va més enllà, i deu donar resposta a inquietuds de futur tant de professors com d'aiurnnes. Això implica tota la societat i en particular la «comunitat educativa». Professors, alumnes, pares d'alumnes, associacions de veïns, etc., deuríem, per mig de les associacions que ens representen, tractar de fer un exercici d'acostament de posicions, necessari per poder plantejar seriosament les concfusions, a les que puguérem arribar, a l'opinió publica en general. No se m'oblida que un dels problemes més delicats que tenim, a hores d'ara, i del que també parlaven els acords (veure ALL-I-OLI de febrer, n.° 42) és el de la situació per al proper curs dels interins. Després de tres mesos de lluites combinades amb la negociació en Mesa Sindical, s'ha arribat a posicions que per ambdues parts, interins i Conselleria, no són negociables. D'una banda, la Conselleria vol reordenar, encara que siga amb poca variació, a tot el col·lectiu, separadament dels aturats; els interins, per contra, no admiteixen cap nova rebaremació i reivindiquen la contractació pel mateix ordre d'aquest curs. D'altra banda, l'Administració no es compromet explícitament a donar treball el curs vinent a tots els actuals interins, subordinant la contractació del col·lectiu a les necessitats del sistema; els interins exigeixen la

contractació de tot el col·lectiu, almenys pel temps que cada u d'ells haja treballat enguany; la decisió del STE-PV de iligar-se a les assemblees d'interins fa de la posició d'aquestes la seva pròpia posició. La premura de temps, pràcticament queda un mes i escaig de classes.

i el fet que no hi ha per part de la Conselleria cap acord ferm amb els sindicats fan que la situació siga força compromesa, ia que ningú no pot predir què actitud prendrà l'Administració si no es soluciona el problema abans de final de curs.

VI REGIÓ (Matagalpa-Jinotega) a

a

a

1. brigada (2 juny - 3 juliol). 2, brigada (23 juny - 24 juliol). 3. bri gada (14 juliol - 14 agost). 4. a brigada (4 agost - 4 setembre). 5. a bri a gada (25 agost 25 setembre). 6, brigada (1 setembre - 2 octubre)

BRIGADA ESTELÍ 1. a juliol, 2. a agost. 3. a setembre.

«Ya ves viajero, està su puería abierta, todo el país es una ínmensa casa, No, no te equivocaste de aeropuerto: entra només, estàs en Nicaragua.» Julio Cortàzar


ELECCIONS A DIRECTORS ALS CENTRES PÚBLICS

DITS QUE VOTS DATOS FACILITADOS AL CONSELL ESCOLAR VALENCIÀ SOBRE ELECCIONES DE DIRECTOR EN CENTROS PUBLICOS TOTAL

PORCENTAJES

A) ALICANTE

Número de centros

Directores elegidos No alcanza mayoría absoluta No se han presentado candidates

492 242 110 140

(49%) (22%) (29%)

207 123 40 44

(62%) (18%) (20%)

549 337 95 117

(61%) (17%) (22%)

Incidencias: No se han presentado B) CASTELLON

Aviat, la Conselleria tindrà que convocar noves eleccions per a triar democràticament els directors que «excepcionalment» foren anomenats a dit per manca de candidats o de la necessària majoria absoluta. Les dades que en aquestos moments tenim per tal de realitzar un balanç del que ha estat l'aplicació d'un dels aspectes més importants de la gestió democràtica als centres —l'elecció del director per la comunitat educativa— són preocupants. D'entrada, cal constatar una greu contradicció entre les dades facilitades per la Conselleria al Consell Escolar Valencià i les proporcionades pel MEC en resposta a una pregunta parlamentària,

La conclusió que pot treure's, malgrat les contradiccions esmentades, és ben clara: la mitat dels directors dels centres escolars no universitaris han estat anomenats a dit. Percentatge que pot ser superior si tenim en compte la manca de rigor de les estadístiques. Segons les dades proporcionades al Consell Escolar Valencià, que són més optimistes que les del MEC, el nombre de directors no democràtics es desglossa en un 24%, que obedeix a la no presentació de candidats, i un 19% per manca de majoria absoluta. Pel que respecta a r absència de candida:s en una quarta part dels centres, caben moltes reflexions. Però, una de les més importants, és precisament que en molts centres no han existit candidats en la mesura que els potencials aspirants eren conscients de no treure la majoria absoluta i preferiren renunciar a ser uns directors de segona, provisionals i anomenats a dit. Pel que ta al 20% anomenats a dit per manca de majoria absoluta, la primera cosa que caldria constatat, malgrat no tenir dades concretes, és que els anomenats, sovint, no han estat els que més vots havien obtés. Aquest fet contrasta amb l'afirmació realitzada per l'Administració davant el Consell Escolar de designar els candidats amb major nombre de vots. La segona cosa a constatar és el sistema absurd que va imposar la Conselleria per calcular la majoria absoluta. Segons aquest, els alumnes, que no voten, es contabilitzen per a calcular la majoria esmentada. Sobre aquest tema caldrà parlar més. De moment, deixem constància de la necessitat d'una explicació exhaustiva per part de l'Administració i de la necessitat de revisar els criteris que han fet possible aquesta situació. Situació en la que han participat activament les Federacions d'APA.

10

Número de centros Directores elegidos No alcanza mayoría absoluta Sin candidates Incidencias: No se han presentado. C) VALENCIÀ

Número de centros Directores elegidos No alcanza mayoría absoluta Sin candidatos

ncidencias: Un recurso del I.B. Luis Vives por considerar incom patible el candidato con su cargo en la Administración Educativa

Total Centros:

RESUMEN TOTAL 1.248

Directores elegidos; Directores sín m. absoluta:

702 245

Sin candidates:

301

(57%) (19%) (24%)

RESPUESTA DEL GOBIERNO EN EL PARLAMENTO SOBRE DIRECTORES DESIGNADOS POR LA ADMINISTRACIÓN EGB

MM

Canarias Las Pal m as 204

31 15

341 93

29 12

687 469

228

435 106

106 46

190 214

41 14

87 112

22 9

314 251

49 31

Elegidos por consejo escotar Designados por la Administración .. Tenerife Elegidos por consejo escolar Designados por la Administración .. Cataluna Elegidos por consejo escolar Designados por la Administración .. Galícia

217

Elegidos por consejo escolar Designados por la Administración .. C. Valenciana

41

Alicante

Elegidos por consejo escolar Designados por la Administración ., Castellón

Elegidos por consejo escolar Designados por la Administración .. Valencià

Elegidos por consejo escolar Desginados por la Administración ..


ENSENANZA PRIVADA

PRIVADA

TROBADA Els darrers dies 3 i 4 d'abril es feren a Gandia, organitzades pel STEPV. les I Jornades de l'Ensenyament Privat al País Valencià. La participació va a estar un èxit, ja que assistiren més de 80 treballadors de l'ensenyament privat de les distintes comarques del País Valencià, així com alguns companys d'altres STEs, membres d'UCSTE. Donarem dues carpetes amb el material dels temes que tractaven: — Situació actual del sindicalisme a l'Ensenyament Privat: Arbitratge, convenis.,* — Legislació laboral bàsica: Estatut dels Treballadors, LOLS... — LODE i decrets que la desenvolupen a nivell estatal í autonòmic. — Perspectives per al sector d'ensenyament privat: Cap a un conveni de país, homologació, concerts, centres en crisi.,, A les jornades participaren els advocats membres del Gabinet Jurídic de València, que resolgueren els problemes plantejats pels assistents sobre qüestions legislatives. Donada la bona acollida que han tingut aquestes jornades, els assistents van plantejar la necessitat de tornar-les a repetir el curs proper.

TRASOS EN EL COBRO A los problemas que ya tenemos y que aparecen en otros artículos de este ALLIOLI {atrasos del 86 sin cobrar, complementes sin empezar a pagarse^) hay que aríadir ahora uno mas. En los últimos meses se està produciendo una nueva tomadura de pelo. Después de que se cobrase puntualmente en los meses de enero y febrero. no se ha vuelto a cobrar en los días previstos. En la nòmina de marzo ya se produjeron retrasos, llegando algunos a cobrar el día 13 (los que cobran por banco). La nòmina de abril, al cíerre de esta revista (día 6 de mayo), aún no se ha librado. La Conselleria de Educación dice que desde el día 28 de abril han dado la orden a la Conselleria de Hacienda. Esta afirma haber dado la orden al centro de proceso de calculo de la Caja de Ahorros (esta

es la entidad bancària encargada de enviar al resto de bancos las transferencias). La realidad es que el centro de proceso de calculo de la Caja de Ahorros efectua las transferencias en cuanto recibe la orden de Hacienda. Así pues, el retraso este mes es aún superior al del mes pasado.

A partir del mes que víene, teniendo en cuenta lo que dice el articulo 68 del convenio, vamos a proceder a interponer demandas ante Magistratura si llegado el día 5 no se ha cobrado. Pasad por las respectivas sedes del sindicato a rellenar y firmar los impresos. El sindicato se encargarà de presentarlos.

HOMOLOGACION YA Dentro de la campana que para conseguir la homologación vamos a cornenzar. proponemos la recogida de firmas con el siguiente texto:

CONVENIO Hemos editado recientemeníe el convenio, tal y como ha parecido en el «BOE». Aquellos que aún no lo tengan. que pasen por eí STE-PV o bien lo pidan por telefono y se lo enviaremos por correo.

Los profesores de la Ensenanza Privada abajo firmantes apoyamos la propuesta de los sindicatos a la Ensenanza Privada, de lograr un Convenio de Holomogación YA, que fije como primera fase del proceso un 95% de las retribuciones brutas de los profesores de la E. Pública en tres anos, quedando abierto a revisiones posteriores, hasta alcanzar ta homologación total. NOMBRE

DNI

FIRMA

CENTROLOCALIDAD

Enviadlas a las sedes del sindicato.

11


IMPROVI lETRIBUCION

CONTRACTATS I

LLEI DE LA FUNCIÓ PUBLICA

INTERINS

JORNADA DE TREBALL CONSELLS ESCOLARS

CONCURSOS

DE TRASLLATS

TRIENIS I JUBILACIÓ

RECICLATGE ELECCCIONS SINDICALS

PRESENTACIÓ DE RECURSOS

r

RESPONSABILI TAT CIVIL DRETS LABORALS

MLJFACE

UN TREBALLADOR PREPARAT SAP DEFENSAR ELS SEUS DRETS

Isf

L'ENSENYAMENT PÚBLIC ORNADES SINDICALS PAÍS VALENCIÀ BENICÀSSIM

25,26,27 SETEMBRE INFGRKftCIQ I INSCRIPCIÓ:

Alacant:

Castelló:

Orense, 3, E, Dcha, 03003 Alacant

PI. País Valencià, 6, 3.° 12002

Tel. 22 80 86

Tel. 20 68 27

I/ALENÜ* 12

València: Gascó Oliag. 8, A. 10, 46010 València Tel. 361 52 16


ADIOS, DOLORES Fins a quan, en compte de reduir el nombre d'alumnes per aula a base d'ampliar les plantilles, es farà a base d'augmentar la planificació familiar?

Si a un xiquet li cau en el carrer una rajola al cap, la culpa ta té la llei de la gravetat. Si li cau en l'escola, per què el mestre té que assumir les responsabilitats de la llei de la gravetat?

I si la rajola, en compte de caure-li a un xiquet en l'escola, li cau a un jutge que va de visita, qui és el responsable?

Maria Dolores Marco ha dimittdo. Et Hermano Lobo después de tanto aullar, ha quedado muy triste, Afortunadamente, su tristeza se ha visto compensada por la alegria de los trabajadores de la ensenanza que ya empezaban a quedarse roncos de pedir tantas veces su dímisión. Todo parece igual que en las anteriores elecciones, però sin embargo, todo es diferente. En las pasadas elecciones, Dolores también dimitió, però de mentirijillas, sabiendo que si las urnas no ayudaban íenía asegurado su sillón como quien se asegura un subsidio de desempfeo. Ahora, no es lo mismo. Ya le han puesto sustituto. Si le fallan las urnas, tendra que buscarse (a vida como cuaiquier hijo de vecino. Que consíe que no estamos en contra de los subsidios de desempleo, lo que sucede es que la direccion de ta ensenanza en Alicante, se merece un tratamíento mas serio en la clasificación de puestos de trabajo que el de comodín para políticos fracasados o procupados en fracasar. Al Hermano Lobo se le cae la baba mirando al nuevo y flamante sustituto. Seguro que pronto nos castigarà contàndonos lo dura que es la herència recíbida. Que sea leve.

DECLARACION DE LA RENTA Desde el pasado dia 1 de mayo y hasta el 20 de junio (30 si la declaración es con derecho a devolución) està abierto el plazo para la preseníación de la declaración de la renta del 86. Este ano el STE-PV, en sus sedes de València y Alacant, ofrece la posibilidad de rellenar, a quienes lo deseen, su declaración, resolviendo las dudas que puedan tener. La cuota a pagar para fa declaración simplificada es de: — Afiliados: 450 pesetas. — No afiliados: 1.450 pesetas.

Un mestre pot posar-se un plet contra ell mateix si té un accident a ('escola?

Los interesados no tienen mas que ponerse en contacte telefónico con su respectiva sede, a fin de fijar el dia y la hora, así como la documeníación a aportar, Aquellos que no puedan efectuar el desplazamiento a su respectiva sede o sean de Castelló, pueden llamar por telefono a València o a Alacant, ya que existe la posibilidad de enviar por correo fotocopies de los documentos necesaríos. y posteriormente remitirles los impresos rellenados.

A fin de evitar atascos de úitima hora, es conveniente que los interesados no lo dejen para los úlíimos días, aunque después el pago se haga el mismo día 20 de junio. Si un xiquet li tira una rajola a un mestre, té la culpa el mestre per no apartar-se o la llei de la gravetat? Podria tenir-la el pare per tenir un fill tan cerríl?

Quan es solucionarà el tema de la responsabilitat civil del professorat?

CONSELL NACIONAL DEL STE-PV DISSABTE 23 DE MAIG, LES 10.30, LES VESSANES (DÉNIA) ORDRE DEL DIA:

I les eleccions sindicals?

1. Acció sindicat: Propostes de mobilització. 2. Ple Confederal cTUCSTE: Informació í debat: privada (homologació,,.), eleccions sindicals. 3. Secretariat i Consell Nacional: Documents del Secretariat i de la U, I. d'Alacant.

4. Organització de la trobada sindical d'estatal. 5. Escola d'Estiu. VOS ESPEREM.

13


RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS FUNCIONARIOS DOCENTES

UN ESCANDALO Queremos recordar que fue a partir de la condena de una profesora y de una directora en Madrid que por parte de UCSTE se decidió iniciar la campana que culmino en la huelga de los días 7 y 8 de abril en la Comunidad Autònoma de Madrid. Con postehorídad hemos podido tener conocimiento de un nuevo caso, tan escandalosa como el anterior. Reproducimos la noticia aparecida en El Periódi* ço, de Barcelona, del pasado 28 de abril. La UCSTE se ha puesto en contacío con el director del centro para confirmar la

exactitud dfe la notícia y ofrecerle nuestro apoyo. Para mas información sobre este tema, ver el número extraordinario de ALL-I-OLI del mes de abril y el correspondieníe-al mes de díciembre.

Un director, condenado por las lesiones de un alumno Bagà (Berguedà).—Una sentencia judicial ha levanlado polèmica en la peque-

na población de Bagà. El Juzgado de Berga ha condenado al director del colegio publico de la localidad a pagar tres millones de indemnización a la familia de un alumno. El nino perdió un ojo en un at> cidente ocurrido en las inmediaciones de la escuelas. En la sentencia se responsabiliza al director del centro, Josep Rovira, de los hechos y se determina la responsabilidad civil subsidiària del ayuntamiento de Bagà. como propietario del edificio escolar. Ni Rovira ni el consistorio estan de acuerdo con el fallo judicial, por lo que han presentado un recurso de apelación.

CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS TRAS UNA PELOTA

SITUACION ATRASOS 86

Hasía el momento presente no han ílegado a los centros los atrasos correspondientes al 86. Después deí «arbitraje» del senar Negro. del que hace ya mas de dos meses, tras mas de un arïü sin convenio y después de las movilizaciones habidas. aún no se han cobrado las aproximadamente 100.000 pesetas que suponen dichos atrasos. El convenia aparece en el «BGE» el dia 4 de abril. Días después la Conselleria realizò las oportunas gestiones para el libramiento de dichos fondos. Ahora, dicen, hay que esperar a que Hacienda los itbre. ^Cuando^ Según ellos «a lo largo del mes de mayo». Però dicho mes tiene 31 días. El empresario debe pagar dichos atrasos en el momento de que lleguen al centro, rnedíanfe una nòmina extraordinària, ATRASOS 87

Con estos parece que ha habido mejor suerte, pues se han debído cobrar en la nórnina de abril, asi como el nuevo sueldo correspondiente al 87. COMPLEMENTOS

Respecto a los acuerdos de complementos que aparecían en el número anterior del ALLI-OLI, según los cuales-la Conselleria se comprometia a que quedasen regularizados en la nòmina de marzo, han pasado bastantes cosas. Después de comprobar que en la nòmina de marzo dichos complementos seguían sin aparecer, urge tener una mesa sindical Tras algun aplazamiento, esta tuvo lugar el martes de Pascua. En ella se efectuaron afgunas modificaciones a dichos acuerdos, que hasta el momento no se han firmado, siendo lo mas conflictïvo los complementos relativos a filiales, que Conselleria dice no poder asumir si figuran en nòmina como actividades distintas de las docentes y regladas. La otra modificación importante, el resto son cuestiones sin importància, hace referència a los plazos de puesta en marcha de os complementos. La Conselleria enviarà a los centros la información correspondiente. así como un modelo de reclamación, para que cada uno de los que tengan derecho a los complementos efectúe su pròpia reclamación. Según vayan dàndoles la correspondiente autorización, los iran incluyendo en las nómmas, con retroactívidad de 1 de enero. sin

14

que puedan prever cuàndo finaüzaria dicho proceso. y todos íos complementos quedasen regularizados. Finalmente se nos dijo que los complementos. puesío que su justificación iba a ser con cantidades correspondientes a 1985, serian reconocidos con dicha cuantía. Todos los sindicatos nos negarnos, puesto que si hemos estado sin convenia rnàs de un ano. se ha mantenido )a retroactividad El tema quedo para una pròxima reunión. HOMOLOGACÍON

Este tema sigue negociàndose con el MEC, sin que hasta ef momento este haya hecho una última oferta, però en todo momento ha mantenido una postura muy dura al respecto. De la Conselleria aún no hemos recibido «contraoferta» a ta propuesta que ya conocéis y que se le hizo el pasado 25 de marzo. El tema de la homologación es rnuy importante para el sector y es mucho lo que nos jugamos. Es por ello que es precio, antes de final de curso, realizar medidas de presíón al respecto. Van a tener tugar asambleas y en eilas discutiremos las medidas a tomar.

Los hechos sucedíeron en el mes de junio de 1984, Jordi Grille Píanas, que tenia entonces 8 anos, estaba jugando al futbol en el patio del colegio junto con otros companeros. En un momento dado la pelota salió del recinto y fue a parar a una callejuela contigua. Jordi fue tras ella, y al ir a cogerla se golpeó contra un hierro que estaba elavado en una pared de una fachada contigua. Como consecuencia de las lesiones el nino perdió la visión en un ojo. Los padres del pequerïo pusieron el caso en manos de la justícia. El fiscal solicitó una indemnización de un millón de pesetas, però el juez ha seníenciado una indemnización de tres millones. ademàs del pago de los costes asistenciales y de los derïvados del juicio, El director del colegio, Josep Rovira, no cree que éí tenga responsabilidad penal. Ha senalado que «el accidenta sucedió a las 6 de la tarde y, por tanto, había terminado el horario escolar», Rovira ha subrayado que el lugar en el que ocurrió el hecho «està fuera del recinto del colegio».

OPOSITORS DEL 84 I ACCÉS DIRECTE X PROMOCIÓ

COBRAR EL GRAU d

Ei STE del PV ha presentat un recurs per tal que els professors que aprovaren les oposicions del 84 i el col·lectiu d'accés directe de la X Promoció puguen cobrar el grau que no cobraren el primer any de treball. El no pagament del grau durant el primer any de treball era una mesura corrent abans del 84, però que no s'ajusta a dret una vegada publicada la Llei de la Funció Pública. Com es sap, el nou sistema retributiu no contempla el grau com a concepte relributiu i, malgrat que als docents se'ns està pagant formalment segons l'antic sistema retributiu, el que no és acceptable és que supose una disminució del sou. Ni acceptable, ni tegal. Els atrasos als que fem referència són els corresponents ais opositores del 84 i al col·lectiu de la X Promoció. El professorat que ha ingresat posteriorment deuria haver cobrat correctament el grau des del principi. Per a més informació, podeu dirigir-vos a qualsevol de les seus del sindicat.


LECCIONES SINDICALES El Anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministres ha pasado, con mas pena que glòria, el tràmite del Congreso y ha entrado ya en el Senado. Las críticas a la falta de reconocimiento del derecho a la negociación o de discriminación no han sido escuchadas. En esta primera fase no ha habido modificaciónes. El ano pasado, cuando un proyecto pràcticamente igual al actual se encontraba iniciando su tràrnite en el Congreso, tràmite que quedo iníerrumpido por la disolución de las Cortes, la UCSTE propuso una campana de envio de firmas para hacer llegar a los distintos grupos parlamentarios nuestras reivindicaciones. En numerosas ocasiones hemos pianteado que està en nuestras manos conseguir que la convocatòria de las elecciones sindicales, independientemente de la normativa electoral, signifique un paso definitivo en la consolidación de un sindicalismo uniíarioh progresista y consecuenie en la defensa de las reivindicaciones del profesorado. Pocas situaciones han sido tan cómodas para la Administración corno la que ha habido en los üftimos 10 ahos, en la que ha sido el mismo gobierno el que ha dado representatividad a quien te ha interesado, haciendo caso omiso de cualquier consulta electoral, potenciando descaradamenfe, mediante laconcesión de liberados. eíc,. determinades opciones. La convocatòria de las elecciones, con el establecimiento de unas reglas del juego, va a acabar con esta situación. Sin embargo, esto no quiere decír que vayamos a dejar de criticar que las reglas del juego estén hechas para favorecer a determinadas organizacíones, algunas de las cuales, como UGT y CC OO, ya son «representatives» desde antes de hacerse las eleccíones, tanto en el conjunío de la Función Pública como en el del profesorado

estatal. Pensamos que en el momento presente es necesario hacer un esfuerzo y dejar claro ante el Senado cuales son nuestras críticas y nuestras aspiracíones. El proyecto no nos gusta y tampoco nos gustaria que fuera modificado aún para peor. Las reivindicacíones que siempre hernos defendido estan sintetïzadas en el escrito siguíente:

NOTA: Ef STE ha editada un folleto rnonogràfico sobre las elecciones: anàlisis de la ley electoral y resto de la legislación referente a

fa negociación coJectiva en la Función Pública, postura ante las elecciones, eíc.

CARTA AL SENADO Presidència del Gobierno PI, Marina Esparïola, 8. 28014 Madrid

Excelentísimo senor: Desde junio de 1977, fecha de celebración de las primeras elecciódemocràticas, al momento actual, mayo de 1987, las diversas administraciones y gobiernos han venido incumpliendo reiteradamente el compromiso de reconocimiento de fos derechos sindicales de negociación y elección de representantes a los funcionarios docentes y de la Función Pública en general, negàndonos con esta actividad uno de nuestros derechos democràticos mas elementafes. Entendemos que el Anteproyecto de Ley de Organos de Representación y Determinación de las Condiciones de Trabajo y Partïcipación del Personal al Servicio de las Administracíones Públicas que se esta discutiendo en las Cortes no satisface las aspiraciones del profesorado de la ensenanza pública, que reiteradamente ha manifestado la necesidad de tener representantes propios para poder negociar específicamente todos los temas relacionades con la educación y sus condiciones de trabajo. Consideramos que corresponde a los representantes elegidos democràticamente por el pueblo la aprobación de las leyes, però pensamos que no se puede legislar de espaldas a la realídad y a las aspiraciones de las personas y colecíivos que van a ser afectados por las mismas. Por todo lo expuesto es por lo que los abajo firmantes, conscieníes de la importància y urgència del reconocimiento de nuestros derechos, manifesíamos la necesidad de que en el proyecto actualmente en el Senado queden recogídas las siguientes cuestiones: a) Debe partirse de la consideración de que la ensenanza es un todo, por lo que se impone una única mesa para el profesorado de ensefianzas bàsicas, medias y universitarias, b) Un modelo de elecciones sindicales con el que se garantice que los representantes de los trabajadores de la ensenanza tengan píena capacidad de negociación en íodos los temas que les afecten, c) Que en estàs elecciones se contemple la existència de representantes sindicales elegidos en los centros docentes, y d) El mandaío al Gobierno para que, aprobada ía Ley, proceda de manera inmediata a la convocatòria de las elecciones sindicales en la ensenanza y en la Función Pública. Queremos igualmente dejar clara nuestra exigència de que a estàs elecciones las distintas opciones sindicales puedan concurrir en igualdad de condiciones, como única garantia del caràcter democràííco de las mismas y del respeto de la voluntad del profesorado. NOMBRE Y APELLIDOS

DNI O NRP

FIRMA

15


GREGAL

LLIBRES

CONSORCI D'EDITORS VALENC ANS 3

BARCELONNA29, -

psep llus

RÏC ,2/ALOKc

2-VALENCIA

44 III  

NEGOCIACIÓ ACORDS DE FEBRER RESPONSABILITAT CIVIL ELECCIONS SINDICALS QUADERNS DELS TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENÏ DEL A K ÈPOCA ML NUMERO 44...

Advertisement