Page 1

51 RESPIRA

• h

\ I

ET

La Mediterrània és nostra i la volem en pau Carrera docent: Els treballadors tenen la paraula •

-V

V -.,. E T -

r_:

II --^=-

Alguna cosa deu fallar a un país quan els ensenyants es veuen obligats a fer un parell de vagues cada curs. Falla, en primer lloc, la política general de l'ensenyament d'un govern del que calia esperar un avanç, i no un allunyament, cap a l'Escola Pública. Falla també l'absència del dret a la negociació col·lectiva, per tal de poder resoldre els conflictes sense veure's obligats a recurrir a la mobilització. Una mancança que es veu agreujada per la inexistència d'unes eleccions sindicals i per la descarada intervenció de l'Administració per potenciar determinats sindicats i marginar

d'altres. Ambdós fets configuren el que tots ja sabem: una gran conflictivitat entre l'Administració i els ensenyants, i un gran confusionisme sindical. En situacions com aquestes, els plantejaments coherents són molt d'agrair. Quan el MEC va encetar la Taula d'Educació per tal de tractar el tema de l'Estatut del Professorat, tots sabíem, o almenys teníem elements per a saberho, que l'Administració no estava disposada a acceptar el nostre plantejament, totalment contrari al model de carrera docent basada en nivells. Tanmateix, i per a adonar-se, no és necessari més que repasar els documents sobre la carrera docent que va presentar el MEC el curs passat Í els de la comissió d'experts; en aquestes converses anava a tractar-se també un conjunt de qüestions que en absolut es poden qualificar de secundàries. Dir que a la UCSTE li podien ser indiferents aquestes qüestions, com les de l'electivitat dels òrgans pedagògics als centres, etc, i deixar en la Taula l'Administració i les forces sindicals més partidàries de la ierar-


quitzacio, les que pensaven que tres graus eren pocs i més coses, haguera estat una greujasíssma irresponsabilitat perla nostra part. Tanmateix, el fons de la qüestió resta quasi com estava: Continua existint un sistema de nivells potenciador de la jerarquització als centres. Una jerarquització que amb el temps s'aprofundirà. Una jerarquització que va a influir tant en l'organització dels ensenyants com en la gestió democràtica dels centres.

TORIA

En poques paraules, un pas endarrera respecte a les perspectives, ja de per si minses, de la LODE pel que respecta a l'electivitat dels òrgans de coordinació i gestió. Per tot l'esmentat, si pensem que ha estat coherent i positiu participar en una taula fins l'últim moment per a aconseguir que, almenys, no s'empijorara el document dels experts, també pensem que arribar més lluny en les nostres reivindicacions no passa per ninguna tau-

La Htslftrm Natural dels Puísos í iilulans i-s u nu obra i nedi la, de redaccift l'ol.leclivu, t|iui compta amb aportacions dti q u si s j un remenar í l > professionals de la bioio^í;i i de la ia, enrolüEs en loiei k s hrunques de l;i recerca corresponenls a iiqiiDsls úmbils.

Vx 22f rt'//r^tt\ írn w'tnil tic 7,500 pa'gim'\ iíc fc-\f. iUtt\tnicinn\

la, sinó per una mobilització forta. Una mobilització que nosaltres proposem als ensenyants que síga en forma de vaga intermitent o indefinida. La proposta és ben coherent; Tan clar està que de la Taula no anem a aconseguir res més, com que d'una vaga puntual de dos dies tampoc. La decissió, la tenen els ensenyants. Vaja una cosa per davant: La UCSTE no signarà en el MEC ningún document que contemple més d'un nivell.

dades tècniqu 24 volums. I2.MOO pui-incs ck- le\l. 42. IKK) iUusiríicions, tu niujorki iitètlifes i a Ini culur. 4.500 uiíi|K's, plans i luiourafiex aèries. 255,000 aceepcioïix: .W» n, lemes calala l() il rl·, lc\icoi>ral'ia; * > ( » " » , lemes uimersïils. l·iM|Li;tílernaeí^ IHMISI en »u;itle\ f

Kduartl duilli»!

/FUNDACIÓ LNCICLOPKDIA

A p a i l i i l tic ( un cus 46080 Vülcik-ia : 349 13 00

I CATALANA

|)K,i:( \ S. A. Si esien inlrri'SMils en rebre nu'"* int'urmiu'ió de les unires U|>IT>, en i-divions rsiH-viuK dt> xnbsiTÍ|H*i(». maniiK'ii amb IIIKI \ l·i qne us inlm^si:

HISTÒRIA N A U R A I 1)1 I S l ' A Í S O S í M A I . A V * GRAN t N C M C L O P C D I A C A r A I . A N A Nom Adreça Població

m

I L'ICIOII

C OMUUYU

Daia

DISTRIBUÏDOR EN EXCLUSIVA DE:

EDITA:

& fffl

Direcior- Jaume Munor

C3B82)

N. D D. L.

1 454 1981

Alacant; Orense, 3, E, Dcha. 03003 Alacant. Tel. 22 80 88 Castelló; PI. País Valencià, 6( 3.° 12002 Castelló

Tel. 20 68 27

JOSÉ M. NAVAS PÉREZ Pça. Honduras, 4, pta. 8 Telf. 3551642 46050 VALENCIÀ

Ingeniero JoséSirera, 18 Telefono 357 30 73 - 357 23 63 46017 VALENCIÀ

València: Gascó Oliag, 8, A ( 10. 46010 València Tel, 361 52 16

Administració, redacció ï publicitat: Gascó Oliag, 8, A p 10. València. Tel. 361 52 16 Imprimeix: Berta Print, S. L. Cambrils, 8 Tel. 3650963


ACCIÓ SINDICAL TAULA MEC-SINDICATS I LA C A R R E R A DOCENT

DARRER DOCUMENT Las reuniones entre el MEC y los sindicatos sobre el Estatuto del profesorado estan llegando a su fin. El pasado miércoles, 9 de abril, el MEC presento a los sindicatos un documento con caràcter de propuesta de la Administración para un acuerdo final. La presencia de la UCSTE en las mesas del minísterio ha tenido, desde el primer momento, el objetivo de conseguír que el resulíado de las reuniones coincidiera con el sentir mayoritarío de) profesorado, clararnente manifestado en las asambleas y defendido en diversas movilízaciones, Desde el primer momento de constituïrse la mesa fuimos conscientes de las limitacïones con que nacía. Podia permitirnos conseguír, eso sí, avances en cuestiones como ia electívidad de los órganos de coordinación pedagògica de los centros, la no adjudïcación de estos a los profesores del grado superior, la posibilidad de regular claramente el grado inicial, para evitar que este profesorado pudiera ser un «ejército de reserva» de bajo coste, etc. El documento ministerial que reproducimos y la evolución de las posiciones desde la presentación del primer proyecto, en abril-rnayo del 85, han demostrado claramente los limites y posibilidades de nuestra intervención. Si en algunas cuestiones ha habido y va a seguir habiendo, para mejorar o empeorar, un margen de variación en las posiciones fijadas por la Administración, para otras cuestiones fundamentales, como es la estructura de grados, la posición de la Administración es inamoviblePor todo ello, a la vez que es necesario seguir en la línea de defender todo un conjunto de reivindicaciones en la mesa, en la cual todas las organizaciones deben estar presentes, también es necesario para ganar una batalla que no va a ser posíble ganar en la mesa: la de tirar atràs la carrera docente y conseguir la derogación de la Adicïonal 15, en lo que a ella se refiere. No es el momento de organízar movilizacíones para demostrar que la mayoría de los trabajadores de la ensenanza estamos contra la carrera docente. Esto se ha demostrado hasta la saciedad. Es el momento de una movilízación para conseguir nuestros objetivos.

Dado que la mesa creemos que quedarà agotada en el plazo de dos semanas, la propuesta que desde la UCSTE se hace a todos los trabajadores de la ensenanza es el inicio de una huelga de caràcter indefinida o intermitente, a partir del dia 6 de mayo, en base a la informacíón, discusión y valoracïón que hagamos de las posturas definitivas del MEC.

PROMOCION PROFESIONAL PROMOCION INTRACORPORATIVA 1. No parece que pueda hablarse en rigor de promoción profesional ni, en consecuencia, de estimulo e incentivo en la carrera docente si no se admite la existència de grados en la misma. 2, Dadas, no obstante, las características de dicha carrera, el número de grados en ella debe ser reducido, sin que, por supuesto, su establecimiento impiique artificiosidad alguna. 3- Cabria admitir la existència de tres grados en cada uno de los cuerpos de maestros y profesores de ensenanza secundaria. 4. Cada uno de los grados se çorrespondería con los tres estadios por los que puede pasar un profesor a lo largo del ejercicio de la función pública docente: Uno: Estadíodeformación. Dos: Estadio normal y rnayoritario, de ejercicïo de la docència, Tres: Estadio de desempeno de puestos de especial responsabilidad, de coordinación didàctica, pedagògica y acadèmica, 5, El esquema apuníado responde-

ría, ademàs, a estos principies: — Cierto solapamiento entre los grados de cada cuerpo, de forma que, en la pràctica, no existïeran, por ejemplo, seis grados, sinó cuatro. — No vinculacíón entre puesto de trabajo y grado, sinó simplemente algun tipo de correspondència entre los mismos. — Ausencía de relación entre adquisición de grado y movilidad. — En la implantación final del modelo de carrera docente, ei número de maestros y profesores de ensefianza secundaria del grado tres seria mayor que el número de puestos para cuyo desempeno seria necesario ei cííado grado, de acuerdo con la proporción que fijasen las administraciones educativas competentes. 6. El mecanismo de adquisición y consolidación de los grados seria el siguiente: 6.1. Cada uno (inicial): — Adquisición: superación del sistema de selección, acceso y toma de posesíón del primer destino provisional. — Consolidación: tresanosde ejercício profesional tutorizado en el referido destino, no pudiendo participar el interesado en concursos de traslado hasta la finalización de dicho período de tiempo. 6.2. Grado dos (generalizado): — Adquisición: informe positiva del ejercicio profesional tutorizado. — Consolidación: cinco anos de ejer-

cicio profesional en el destino definiíivo, obtenïdo en el misrno o distinto centro, a través del correspondiente concurso detraslados. 6,3. Grado tres (terminal-opcional): — Adquisición: evaluaciòn positiva de méritos académicos y profesionales. — Consolidación: tres anos continuados o cinco interrumpïdos de desempeno de puestos de coordinación didàctica, pedagògica y acadèmica de especial responsabilidad. 7, Las funciones docente y tutoria! de ensenanza secundaria serían desempenadas por profesores del grado dos, y a las mismas se accedería a través de concursos públicos de méritos. Las tutorías de profesores en formacïón, jefaturas de semínario y coordïnaciones de àrea (que en todo caso supondrían, adernàs, el ejercicio de la función docente) serían desernpenadas, preferentemente a través de procedimiento electivo, por profesores del grado tres y, en su defecto, por profesores del grado dos, computàndose a estos últimos dicho desempeno como mérito a efectos de carrera docente. 8. En el cuerpo de maestros el grado dos se adscribiría a la función docente y tutoríal o a funciones de coordinación en el propio centro mediante procedimíento electivo. En el modelo final de la carrera docente, el grado tres conferiria priorïdad para la adscripción a puestos que atienden tareas de coordinación inter-


ACCIÓ SINDICAL centros (sin perjuicio del ejercicio de la ensenanza en un centro de su àmbito) y para el desempeno de puestos de apoyo a la escueia, que se proveerían por concurso publico de méritos. 9. Los baremos de méritos para la adquisicíón del grado tres considerarien de modo ponderado los siguientes aspectos: — Ejercicio eficaz de la función docente. — Perfeccionamiento en ejercicio— Renovación e innovacíón educativas, — Desempeno de la docència en zonas rurales, suburbanas o de especial díficultad. 10. Las comisiones de evaluacrón de méritos estarían integradas por docentes y miembros de las administraciones educatives competentes. La representación docente seria designada con la participación de las organizaciones sindicales o, en su caso, por el sector docente del consejo escolar de àmbito territorial de actuacíón de las mismas, Sus decisiones serían recurribles por los procedimientos administratives ordinàries. 11. La retribución complementaria de los grados vendrà representada por el complemento de destino, reservendose el complemento especifico para los órganos unipersonales. 12. El profesor de grado dos que desempene puestos correspondientes al grado tres percibirà el complemento de 'estrno correspondiente a este ultimo E, 3. Et profesor de grado tres que de, de desempenar un puesto correspon 'ente a su grado percibirà el complert, nto de destino en los términos previï *>s en el articulo 21.2 c) de la Ley de Me 'das para la Reforma de la Función Pújiica, PROMOCION IfMTERCORPORATIVA Y EXTRACORPORATIVA 1. La promoción de maestros 3 profesores de ensenanza secundaria, para la que el grado tres seria un requísito, respondería a los siguientes criteríos: reserva de un deterrninado porcentaje de plazas, concurso de méritos o concurso-oposición, posesión de la especiatidad y no solo de la titulación, tïempo de permanència en aquella y valoración de su ejercicio. 2. Sobre las líneas del documento de expertos, la comisión «ad hoc» trabajaría en el tema de la promoción a los cuerpos de ensenanza universitària, a efectos de formular propuestas que, tras su examen por la mesa de negociación, serían elevadas al Consejo de Universidades. 3. La promoción a puestos de apoyo a la docència exigiria la consolídación del grado tres y la posesión, en su caso, de la titulación requerida, efectuàndose dícha promoción a través de los sistemas de concurso de méritos o libredesignación,

4

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL DOCUMENTO DEL MEC El documento del MEC insíste desde sus primeros apartados en su filosofia sobre la carrera docente: clasificación del profesorado en distintes gradosniveles. La única valoración global que podemos reaiïzar, por tanto, es que se trata de un proyecto claramente negativo para el profesorado, y que UCSTE no puede asumirlo como base de un acuerdo. La UCSTE ha manifestada reiteradamente en sus escrites, en las asambleas y en la rnisma mesa de los sindicatos y e! MEC, que no podia dar su aprobación a una propuesta que supusiera la división del profesorado en niveies, y ésa sigue siendo nuestra postura de cara a la firma de un acuerdo con el MEC. De todas formas, tiene interès que veamos el tratamiento que se da en el documento del MEC a algunos de los puntos de mayor importància que se han suscitado en torno a la discusión del estatuto, y, en concreto, del apaftado de la carrera docente. Respecto al tema de la vinculación del grado del profesorado al puesto de trabajo, que viene determinada por la catalogación que se hace de los distintos puestos de trabajo docente, el documento del MEC presenta aspectos contradicíoríos o confusos, però bàsicamente viene a asumir la propuesta de la comisión de expertos. En la EGB todos los puestos de trabajo de dentro de la escueia pueden ser desempenados indistintamente por cualquier profesor del centro (salvo los del grupo 1 o inicial). Para los puestos de apoyo a la docència y para la coordinación intercentros (que no estan claramente definidos) se exigiria el grado 3. Esto supone que en los centros de trabajo, todas las funciones, tanto de dirección como de coordínacíón pedagògica, se cubriran por elección. Es decir, que en la EGB la vinculación entre grado y puesto de írabajo se da para las funciones de fuera de la escueia. O al menos eso pone el documento. En EM, por el contrario, sí que existe esa vinculación dentro de los centros. Las funciones de coordinación pedagògica quedan reservades para el profesorado del grado superior, el 3. Puede suponer un avance respecto a la sítuación

actual, que reserva la jefatura de semínario y la coordinación de àrea en los institutos de bachillerato a los profesores de) cuerpo de catedràticos, en el hecho de que habrà una elección entre los profesores del grado 3, cuyo número seria superior a las actuales catedras. En la FP, por el contrario, supone un retroceso muy importante, ya que no solo se introducen unas diferencias retributivas, sinó que, al contrario que en EGB, se clasifica al profesorado en los centros: unos pueden realizar tareas de coordinación pedagògica y otros no. Este era un tema que debería haber hecho reflexionar a la comisión de expertos y al MEC: la vinculación de lasjefaturas de seminario a un cuerpo determinada, e! de catedràticos, nunca ha demostrado ser un factor positivo de cara a la calidad de la ensenanza, sinó todo lo contrario. Ahora no solo se plantea mantener esa situación, sinó que se generaliza a la FP, Respecto a lo que se plantea en el documento del MEC en referència al grado inicial, el 1, hay un retroceso respecto a lo propuesto por la comisión de expertos: plazo cie tres anos, que, indudablemente, es injustificada, no plantea la reducción horària, el caràcter de formación de este període, ta no movilidad, etcètera. Para que este profesorado no se convierta en un comodín a bajo coste es necesario que se clarifique su situación y que quede claro que su paso al grado 2, en 1 o 2 anos, según tengan o no experiència docente, sea automàtico. En la cuestíón de la movilidad intercorporativa, y en concreto en el paso del cuerpo de maestros al de profesores de secundaria, el MEC vuelve a introducir la posibilidad del concursooposición, contrariamente a las propuestas de la comisión de expertos, que marcaban el concurso de méritos. Otro tema destacable que aparece en el documento del MEC es el de los complementos específïcos, que plantea se reservarà a los órganos unípersonales, rechazando en este caso ta vía de las reducciones horarías, También el de los «méritos», con un tratamiento bastaníe mas superficial y peor que en el documento de los expertos.


ACCIÓ SINDICAL CONSELL ESCOLAR VALENCIÀ (If)

ADMISSIÓ D'ALUMNES INSPECCIÓ Al darrer número d'ALL-l-OLI informàvem de la discussió duta a terme al Consell Escolar Valencià sobre els Consells Escolars de Centre. Vaja per davant una rectificació que ens ha fet la FETE en el sentit que ells també votaren per l'existència de vuit professors al Consell esmentat. Les nostres notes diuen el contrari, però no hi ha per què dubtar que les seues siguen millors. El resum dels temes més debatuts sobre el projecte d'Admissió d'Alumnes i sobre el que regula la Funció Inspectora, vos els oferim a continuació: ADMISSIÓ D'ALUMNES Un dels temes més delicats sobre l'admissió d'alumnes és el de la matriculació. Segons la LODE, els criteris d'admissió als centres públics i als concertats deuen ser idèntics. El que passa —i no per culpa nostra— és que preescolar no és un nivell obligatori, i per tant els criteris d'admissió no tenen per què supeditar-se als establerts per la LODE. La trampa és ben clara: els centres concertats que tenen preescolar —la majoria— admetran els alumnes segons els criteris que ells vulguen, i després, automàticament, passaran a primer d'EGB sense necessitat d'utilitzar els criteris establerts pera EGB... La proposta de l'STE del PV per a evitar la «burla» a les normes d'admissió, era ben clara: Que independentment de l'admissió de preescolar, per a encetar l'EGB es fera un nou procés de matriculació, amb les normes establertes per als centres públics. Curiosament l'Administració es va manifestar a favor de la proposta, però d'una forma ben curiosa; dient que això era el que deia el seu projecte. Nosaltres pensem que dir «La continuidad en los diferentes cursos de un mismo nivel educativo no requiere proceso de admisión» no diu ni per casualitat el que dèiem nosaltres. Doncs bé, la Conselleria féu creure a tots els que estaven disposats a creure's-ho, que sí que deia el mateix. FETE inclosa, clar,-. La votació fou: 11 vots a favor de la proposta de l'STE del PV, que recolzaren alguns pares, CC 00, l'alumne i el representant de la Universitat, 15 en contra i 5 abstencions. Com que ningú, almenys aparentment, estava en contra de la qüestió de fons Í el que realment es votava era si allí deia o no el que defensàvem, férem constar en acta que nosaltres també estàvem d'acord amb l'Administració en que a l'acabar preescolar, s'encetarà un nou procés de matriculació. Si la Conselleria vol prendre'ns el pèl o si simplement no sap redactar, ben prompte es vora. Un altre tema delicat és el dels drets dels pares als centres concertats. No cal dir que no són els mateixos que tindrien

en un centre públic. De ser així, segurament, l'STE del PV no hagués estat tan crític amb la LODE. En qualsevol cas, l'art. 6, on diu que «Els alumnes que sol·liciten l'admissió en un centre privat finançat amb fons públics que haja definit el caràcter propi, tindran dret a ser informats del contingut», nosaltres pensàvem que havia que afegir que, en cas de no estar d'acord els pares amb el contingut, haurien de tenir dret a una plaça escolar en un centre públic. L'STE del PV considerava, i continua considerant, que no serveix per a res informar un pare de l'ideari d'un centre si, al ma teix temps, no se li dóna opció a triar un altre col·legi. La votació fou espectacular: 8 vots a favor de la proposta de I' STE, 22 en contra i 5 abstencions. Ni tan sols van tenir el detall de que fóra una obligació de l'empresari comunicar el «caràcter propio», simplement un dret dels pares a demanar-ho. Van arreglats els pares... Una cosa que sí ha estat positiva és l'acceptació de la proposta que férem a

BÍBÍ.EMREZA LA OJ\SE

la Taula Sindical, de donar competències als Consells Municipals d'Educació sobre l'admissió d'alumnes. Deixem constància ací de fet tan memorable. Un altre fet memorable és que, malgrat haver-se perdut per 8 vots a favor, 21 en contra —bàsicament els pares— i 7 abstencions, la Conselleria ha mantingut el text original de l'art. 9-3, pel qual pot considerar-se el domicili de l'alumne el lloc de treball dels pares. Es una forma indirecta de reconèixer preferència als fills dels treballadors de l'ensenyament per a entrar a les seues escoles. Que ja era hora... Sobre la necessitat que en el barem d'admissió d'alumnes es primara més la proximitat del domicili, no vam tenir tanta sort. DECRET SOBRE LA FUNCIÓ INSPECTORA No val la pena extendre's massa en aquest punt. Es tracta d'un projecte de decret, encara no publicat, que tenia poques possibilitats de sortir bé. Els entrebancs que posa la Llei de la Funció Pública als mestres per a l'accés a la Inspecció —ser llicenciat— i els drets adquirits que reconeix a l'actual cos d'inspectors són un bon motiu per a pensar que tot va a restar com està. Malgrat les bones intencions de la Conselleria, que, en aquest cas, és just reconèixer. Tornarem sobre el tema.

I

J

• i u—• -*^^-

^^

NSTANTES ORAC1ON RECUEfefcD


ACCIÓ SINDICAL

MANIFEST MAIG Los últimos acontecimientos en el Mediterràneo, con la criminal agresión USA al pueblo de Líbia y el aumento hasta extremos peligrosísimos de la tensión y del rïesgo de una generalïzación del conflicto, sitúan como primer objetivo en este 1.° de mayo, para todos los trabajadores y todos los sectores progresistas de la Sociedad, la lucha por la paz y la sotidaridad internacional, Hoy, de nuevo, es necesaria la movilïzación de todos los pueblos del Estado espanol, de toda Europa y et mundà, y en contra del militarisme y del imperialismo. POR LA PAZ, EL EMPLEO Y LA JORNADA DE 35 HORAS En los primeros dias de mayo de 1886 los trabajadores de distintos países europees y de EE UU protagonízaron importantes huelgas y manifestaciones, reivindicando la jornada de 8 horas de trabajo al dia. En Chicago, en una de estàs concentraciones, la violenta intervención de la policia provoco decenas de muertos, Posteriormente, siete militantes obreros fueron condenados a muerte, acusados de haber arrojado una bomba en aquella concentración. Aunque anos mas tarde se demostro su inocencia, cuatro de ellos ya habían sido ejecutados. En conmemoración de aquellos hechos se instituyó ei 1 de mayo. El Congreso Obrero Internacional celebrado en París en 1889, donde fue tornado este acuerdo, fijó como reivindicación internacional en las hueigas y manifestaciones a realizar en esa fecha del mismo ano, la jornada de 8 horas. Este ano se celebra, pues, el I centenario de los sucesos que dan base històrica al 1 de mayo. Al recordar su origen hay que subrayar también ia naturaleza reivindicativa, internacionalista, solidaria y de afirmación de clase que corresponde al 1 de mayo. La acción permanente del movirniento obrero, sus alternatives y soluciones ante cada problema social, económico, cultural o político, han sido decísivas para el avance de las relaciones de producción, en las condiciones de vida y irabajo; en definitiva, para el progreso de la humanidad en todos los ordenes de la vida. No obstante, cien anos después, las desigualdades y la injustícia social, la explotación de los asalariados, los continues ataques a derechos y libertades conquistados por los trabajadores, síguen siendo los principios en los que se asienta el sistema capitalista. Por ello, hoy ta ctase obrera necesita proseguir la lucha por el objetivo irrenunciable de superar este sistema y lograr su emancipacïón.

El caràcter internacionalista del 1 de mayo hay que expresarlo hoy en la solidaridad con los pueblos que luchan por su libertad y soberanía, con los trabajadores que aspiran y combaten por conquistar el derecho a ejercer las libertades sindicales y a sacudirse las lacras del paro, el hambre y la misèria. En concreto, hay que expresar esa solidaridad denunciando la política def imperialïsmo, que ha promovido y aún mantiene dictaduras como, por solo citar aigún ejemplo, la de Pinochet, en Chile, o la de Stroessner, en Paraguay, que, al mismo tiempo, acosa y agrede al pueblo nicaragüense y a su revolución, que sostiene regímenes racistas, como el de Sudàfrica, que acentúa e\ empobrecimiento y el subdesarrollo de multitud de países del llamado tercer mundà me-

DE diante la política del Fondo Monetario Internacional y la gigantesca deuda externa de esos países, que promueve la carrera de armamentos, la militarización del espacio, la tensión internacional y los peligros de guerra. La defensa de la paz, la lucha contra la carrera armamentista, la búsqueda de un nuevo orden económico internacional, la renegociación, demora y, en su caso, anulación de la deuda externa de los países subdesarrollados, el apoyo a Nicaragua, a pueblos que iuchan por su autodeterminación, como el de la República Arabe Saharahui; la defensa de las libertades de los trabajadores y soberania de los puetalos, son tareas concretas que en este 1 de mayo debemos comprometernos a proseguir y potenciar. En nuestro país el referèndum del pasado 12 de marzo ha demostrada que entre los espanoles està muy arraigado un profundo sentimiento en favor de la paz y la neutralidad activa. Por ello, los trabajadores deben impulsar en este 1 de mayo la mas amplia y unitària movilización social por el desmantelamiento de las bases arnericanas y asegurar la desnuclearización de Espana, por la reducción de los gastos militares, manteniendo abierta la demanda de nuestra salida de la QTAN, y mas en estos momentos, en que es clara la uíilización del territorio del Estado espanol, con el beneplàcito del Gobierno, como plataforma de apoyo a la VI Flota Norteamericana en sus agresiones al pueblo übio, y el consiguiente peligro de implicación de guerra en el Mediterràneo. En el terreno económico y reivindicativo, hemos de reiterar y denunciar en primer termino los efectos que en Espana y en Europa se han producido como consecuencia de las políticas de los Gobiernos. Después de 13 anos de crisis, el saldo es una recomposición de los beneficiós del capital. En este sentido, los resultados de la política econòmica del Gobierno del PSOE son reveladores. Los beneficiós de la banca han aurnentado un 37% en 1985. Paralelarnente, el paro ha seguido creciendo hasta sobrepasar los tres millones de parados. Los seguros de desempleo y subsídios a los parados apenas alcanzan el 32%, las pensiones han sido recortadas y siguen perdiendo poder adquisitivo cada ano, v ió mismo ocurre con los salarios. La eventualídad y precarizacióndel empleo se extienden cada vez mas. La necesidad de otra política econó-


ACCIÓ SINDICAL mica, que aborde las transformaciones precisas para enfrentar las lacras sociales tanto del paro como de la pobleza de 8 millones de espanoles, sigue siendo una bandera a enarbolar este 1 de mayo. Junto a ella hemos de revitalízar la exigència de mantener el poder adquisitivo de salaries y pensiones, mejoréndolo para los més bajos. Lo mismo en cuanto a una mas amplia protección social pública y mejora y racionalización de la Seguridad Social. Mención especial debemos dar en este centenario a la reivindícación de la jornada de 35 horas sernanales. Sin una sensible reducción de la jornada en el cuadro de la tercera revolucíón industrial, serà imposibie conseguir un rnejor reparto del trabajo, que contribuya a la dismrnucrón del número de parados. En este 1 de mayo hemos de reivindicar el desarrollo de los derechos sindicales y la unidad de los trabajadores. Aquí y en otros países occidentales se pretende resíar conquistas sindicales para remover obstéculos a la agresión que el gran capital y los gobiernos, cualquiera que sea su signo, han venido ejerciendo contra los trabajadores, Y solo favoreciendo la unidad de estos y la unidad de los sindicatos a escala nacional e internacional es posible frenar tal agresión y abrir vías a polítícas diferentes, econòmica y socialmente més avanzadas. Por todo lo anterior, los objetivos para nuestra acción y movílización en este 1 de mayo son: • La solídaridad internacional. En lugar destacado con Nicaragua, que lucha contra la agresión de los EE UU; con Chile, con el pueblo saharahui y con todos los pueblos que luchan contra sus dictaduras, por la democràcia, la libertad y la autodeterminación. • La anulación de la deuda externa, impulsando el establecírniento de un nuevo orden económico internacional. • La defensa de la paz, el fin de la carrera de arrnamentos y el desmantelamiento de las bases norteamericanas en nuestro siglo. • Una política econòmica de transformaciones, que posibilite la creación deempleo* • La reducción de la jornada de trabajo hacia las 35 horas sernanales. • La defensa del poder adquisitivo de salarios y pensiones, • La devolucíón del patrimonío sindicaL • La unidad de acción de los sindicatos. Hacia la unidad de todos los trabajadores. GAT, CNT, CC OO, STEPV, USO

Jueves, 1 de mayo, manifestación: Alacant, General Marvà (ínstituto Jorge Juan), 7 tarde. Castelló, Parc Ribalta, 11 mariana. València, 11 mariana, S. Agustín. Vall d'Uixó, 11.30 mariana, plaça Centre,

PRIVADA

PREPARAR LA LLUITA La mascarada que estan protagonitzant la patronal CECE i FSIE i USO continua. A hores d'ara no s'ha constituït encara la Taula de negociació del conveni, la de veritat, amb tots els sindicats, i això que hi havia un compromís de començar les negociacions a 7 de novembre. Per altra banda, les propostes de CECE són tan dolentes que no es poden prendre seriosament: augments del 2'5% per a no docents, congelació a FP... i s'obliden que ha d'haver un substanciós increment de subvencions a partir de setembre. UTEP i la resta d'organitzacions han arribat a l'acord unitari que cal negociar quelcom més que la revisió salarial, A l'UCSTE considerem que enguany caldria centrar els nostres esforços en la conquesta de la reducció de jornada lectiva dels docents a 25 hores, i a 35 hores per als no docents. Si l'actitud de la patronal continua igual, ens veurem obligats a fer una mobilització per la revisió salarial i la revisió del conveni. Per altra banda, els centres estem pendents de les eleccions dels Consells Escolars, que, com ja hem dit des d'ací, tenen una importància fonamental. S'ens ha assegurat que també per als centres privats eixirà una normativa i un calendari electoral, que donen unes mínimes garanties democràtiques al procés. A l'STE l'haguera agradat més que s'haguera fet tot el procés electoral conjuntament amb l'ensenyament estatal, que era el nostre plantejament; però, considerem que aquest és un pas positiu. Amb el ministeri les coses van més que lentes. Els sindicats vàrem presentar una proposta unitària de treball sobre centres en crisi que està pendent de discussió. Fins ara, el MEC solament ha parlat de crear un fons de professors per a sustitucions i de recolzament per a centres privats amb professorat dels centres en crisi. Per últim, l'homologació o analogia (UUUUH!, que diria el nostre «Hermano Lobo»), es tractarà després de l'aprovació dels concerts, per als propers pressupostos. MECdixit.

UNA TASCA SINDICAL

ELECCIONS A CONSELLS ESCOLARS DE CENTRE Des de l'STE del PV, volem fer una crida a la participació als Consells Escolars de Centre. Es tracta d'un òrgan que no pot ser aliè per als que tenim un compromís amb la gestió democràtica dels centres com a element bàsic d'avanç cap a la consecució d'una escola pública. Tanmateix, no es tracta d'una tasca que té el seu principi i final al centre de treball. Una vegada constituïts els Consells Escolars, hi ha uns objectius sindicals ben definits: — L'exigència de reestructurar els Consells Municipals establerts sobre la baser de vegades antidemocràtica, dels antics Consells de Direcció. — La necessitat d'urgir a l'Administració a la creació dels Consells Escolars Comarcals. — La recerca de fórmules per a que els diferents Consells Escolars de Centre, Comarca i País s'ínterrelacïonen. D'altra banda, la primera conseqüència de la constitució dels Consells Escolars de Centre, va a estar l'elecció dels directors. Aquesta és una reivindicació molt vella i sentida dels ensenyants. És necessari treballar per a que es presenten i guanyen candidatures progressistes. Tanmateix, ja tenim coneixement d'algunes maniobres que des de la dreta o des d'alguna direcció autoritària estan potenciant-se per a impedir l'elecció de les esmentades candidatures progressistes. Davant qualsevol dubte o denúncia, no dubteu en trucar-nos a la seu del sindicat. Penseu que el sindicat pot ser un ajut molt important per als quetingau dubtes o problemes.


+-±l*p I

GRtCAL LLIBRES

consorci d'editors valencians s a ta

NOVETATS -

CIJI'J A FtX \

LENT

D t _X

!

JOSEP-LLUÍS SEGUÍ . j j j.n .• i

GREGAL consorci d'editors valencians s.a

LA MAQUINA " INFERNAL EL PAÍS DELS CECS

j,.

*m :

-

c

h.g.wells

&

•--z-- ^ií?;-:^ 4^"-- ^-*-- .;-V' --'»• -i«Ei™ ^<;

.""-•-''

"

"^"'ï. í ^

^K^-> C'^;<*;IV

^;-tó^'í íí^i-^-íi-U -jí-f; ;N .-

A VENTURA D'UNA DESVENTURA empar de lanuza

í*

^W É

s

36 III  

ET V -V \ • I • -.,. E T - II --^=- r_: • h