Page 1

L'ESTATUT DEL PROFESSORAT ELS CONSELLS ESCOLARS I LA PRIVADA

I ha gent que, dos mesos després de la vaga, comença a preguntar-se on estem realment O que no pot entendre com es pot començar a negociar l'Estatut del Professorat, quan aquest, no només no estava en la plataforma reivindicativa, sinó que no estava, precisament, perquè era impossible arribar a un acord unitari entre (esforces sindicals convocants de la vaga. Potser, encara és més difícil entendre com, des-

H

prés de més de deu anys de mobilitzacions per tal d'aconseguir unes eleccions sindicals, ara és possible fer-les per a que tot quede pràcticament com està. Anem, però, per parts*.. Durant la mobilització, quan encara no es coneixia el «document dels experts», tots érem conscients que l'Administració intentaria negociar conjuntament la homologació i la carrera docent. Tots els sindicats, sense ninguna excepció, van manifestar clarament que no anaven a entrar en eixe joc i que, independentment de la seua major o menor simpatia per la carrera docent, no abordarien el tema fins que no s'haguera aconseguit la homologació. Acabada la vaga i a l'espera que l'Administració acomplesca les seues promeses Í compromisos, ens arriba el «document dels experts»,. La primera cosa que crida l'atenció es la quantitat de filigranes que cal fer per a

poder-li llavar la cara, encara que siga mínimament, a l'addicional 15. Sobre el document, caldrà parlar molt. De moment, constatem que per a respectar l'esmentada addicional s'ha tingut que tocar i trastocar la meitat del sistema educatiu i. en alguns aspectes, tot cal dir-ho, de forma clarament positiva i progressista. Per suposat, la carrera docent és molt millor que la que se'ns oferia l'any passat. Tanmateix, es tracta, indiscutiblement, d'una carrera docent. I les nostres posicions respecte a ella no han canviat. Sobre el document en general, és important tenir en compte que la seua major virtut és, al mateix temps, la seua major debilitat: el seu caràcter de canvi global, independentment de valoracions puntuals. Pensar que l'Administració, per tal de salvar una addicional 15, possiblement elaborada baix els efectes etílics, va afrontar tots els canvis proposats al document encara que siga perquè molts d'ells són prou més cars que deu homologacions juntes, és una pura especulació. Resumint: ens han descafeïnat la carrera docent i ens l'han posada en una tassa de plata. <;Està, però, suficientment descafeïnada com per a que no ens lleve la son? i Podem triar el quedar-nos amb la tassa, sense la carrera docent? i Compensa la carrera docent si ens regalen la tassa? i\ si una vegada ens fan beure la carrera docent, ens furten la tassa?...


Respecte a les eleccions sindicals, ja farem la nostra valoració al darrer ALLI-OLI. Com recordareu, insistíem, sobretot, en la minsa capacitat negociadora dels funcionaris en comparació a la resta dels treballadors i als criteris d'elecció de delegats, clarament negatius per als ensenyants. Caldrà repetirho una vegada més: Els treballadors de l'ensenyament, que representen el 50% dels funcionaris, no podran treure ni el

10% dels delegats. Mentre, d'altres col·lectius, com els d'Administració Local, van a veure's beneficiats amb unes eleccions a nivell de centre de treball —i no de província, com nosaltres— que els van a permetre treure més del triple de delegats que els que ens van a correspondre a nosaltres. Probablement perquè la UGT sembla tenir més afiliats als Ajuntaments que a l'ensenya

ment,..; CC OO també defensa els mateixos criteris de proporcionalitat que l'Administració per a l'elecció dels delegats. FETE i CC 00 mai no han estat tan units com ara; saben que, traguen els vots que traguen, estaran en les taules de Presidència per decret, I no sembla importar-los molt el nombre de delegats que puguen treure de les urnes. Seria bo que donaren explicacions al respecte.

ta»

. .

_.

'

HISTORIA

La Història Natural dels Països Catalans is una obra inèdila. de redacció irol.lccíiva, t|iie compi. amh aportacions de i]intsi nn cu mena r de professionals de la biologia i (te La geiilugiü, enrolafs en toies les branques ik1 la recerca corresponents a at|ut'si.s àrnbíls.

• /5 vuluni\ {29x22} relligui* cti \unilile pergamí,

dades tècniques 24 \oliims. 12,000 pàgines de IcM. 42.0011 il.kisinu'iíms, la majoria inèdiles i \\ loi eolnr.

4.5110 iiiiipvs. plans i fnlugraries aèries. 255.000 aecepcionx: 30"», lenu's catalans; Itl·'n, lexicografia; 60" n, lemes universals,

ó IIIMISU en «uàl·lcv i llvires en or.

r

• 7. ü/to pàwm \ <ft> text. • 11.000 i í Jit s f raciona (ítïhui.\n\,

fnu/nf\.

Kcluartl (àiillol

FUNDACIÓ ENCICLOPÈDIA ATA

Apariai de Correus 1944 460SO València PÍ lèf.: U*í n on

DK;KC, s. A.

Si esu-u iniereNSLiis en rehre més iníonnució tle les nusircs obres, en edicions especials ío^ marmieii jmh una \ la que us interessi:

H I S T R I A N A T l ' U M DKl S P A S O S < A T A I . X N S Nom I elcfon Població Daia

DISTRIBUÏDOR EN EXCLUSIVA DE:

EDITA:

Director: Jaume Munoz

ai rrva IAI FC

N.° D. L.

1.454-1981

Alacant: Orense, 3, E( Dcha, 03003 Alacant. Tel- 22 80 88 Castelló: PI. País Valencià, 6P 3,° 12002 Castelló.

Tel. 206827

JOSÉ M, NAVAS PÉREZ

València: Gascó Oltag, 8H A, 10. 46010 València, TeL 361 52 16

Administració, redacció i publicitet:

Ingeniero José Ribera, 18 Teléffno 357 30 73 - 357 23 63 46017 VALENCIÀ

Gascó Qlïag, B, A, 10. València, Tel. 361 52 16 Imprimeix: Berta Print, S. L. Cambrils, 8.

Tel. 3650963


ACCIÓ SINDICAL

ESTATUTO DEL PROFESORADO Cuando en el mes de junio pasadoel senor Maravall se reunia con lossindicatos de ensenanza y se comprometia a la negociación del Estatuto del Profesorado entre MEC y sindicatos, en base a un documento elaborado por una comisión de técnicos nombrada por el ministerio, así como la discusión de los reglamentes que habían de desarrollar la LGDE, se cerraba uno de los períodos mas negros de las relaciones entre la Administración y los trabajadores de la ensenanza pública, canalizadas hasta ese momento a través de una mesa en Presidència de Gobierno con presencia de UGTf CC OO y CSIF, y también se cerraba uno de fos períodos de mayor conflictividad en la ensenanza en los últimos anos. No hacía ni un mes que desdeesa mesa en Presidència se nos había sorprendido con un proyecto de carrera docente que parecía hecho con una idea de provocación. Las peticiones continuas de UCSTE, que exígían la retirada de estos proyectos y ía apertura de una mesa en la que estuvieran representados ios sindicatos de la ensenanza para discutir un documento global en el que se contemplaran derechos y deberes del profesorado, movilidad, promoción, acceso y formación ínicisí y permanente, etc., no fueron atendidas hasta que la conflictividad del sector obligo al MEC a aceptarlas, B profesorado había demostrado con s u lucha que no se iba a conformar con unas variaciones puntuales en el documento que se había presentado en la mesa tècnica de Presidència: obligatoriedad de traslados en decerm>nados casos, complementos de destino asignados,.,, ni íba a aceptar la marginación de fas organizaciones representativas de la ensenanza, sinó que cuestionaba en su globatidad el documento de la Administración y exigia una discusión a fondo de fos diferentes aspectos que hemos mencionado anteriormente. Algo mas de medio ano después, se està demostrando que no estàbamos equivocades en las alternativas que, tanto desde UCSTE como desde los claustres de profesores y asambleas, se defendían. Hoy tenemos en nuestras manos un «documento de base para fa elaboración del estatuto del profesorado» que, mdependientemente de las diferencias que presenta en varios aspectos importantes con las posiciones que desde UCSTE hernos venido y seguimos manteniendo, indudablemente es un documento de trabajo vàïido para la discusión en los claustres y para centrar una negociación... Justamente todo lo contrario que los documentos del curso pasado* Nuestro objetívo es, debe ser, hacer lo posible por conseguir que el resultado finaí de ía negociación se acerque al màxímo a las posiciones que creemos que responden a ios intereses del profesoratlo, defendiéndolas en el proceso de la negociación y potenciando la participación de todo el profesorado a través del seguimïento y discusión de los ternas que se van tratando. Sin esío ultimo, ía negociación pasa a ser superestructural y se crean las condiciones para que, en una situación de inhibición, no tengamos ninguna capacidad de evitar que el documento fina! sea contrario a nuestros intereses. Y no otvidemos que ef documento actual no es mas que un conjunto de propuestas de una comisión de técnicos y que el MEC no ha pianteado todavía sus posturas. En el documento de trabajo de bases del estatuto se abordan diversos ternas, unos con mayor profundidad y en otros es posible

que se manifieste la urgència en acabar el trabajo, ya que el tratamiento es bastante superficial, Líama la atención, y esto justamente podria ser un peligro que debemos valorar, que ías propuestas que hacen parten de una importante modificación de Sa estructura del actual sistema educativa: el ya famoso cicló intermedio (12-15 anost. Si, efectivamente, la Administración trene intención de reaiizar esta reforma, éste deberà ser otro tema de discusión a anadir al del estatuto, y habrà que dïscutirJo en todas sus implicaciones: retroceso respecto aí proyecto de tronco común en ensenanzas medias, etc. Si, por el contrario, se trata de una hipòtesis, seria bastante negatívo que se polarizara o se centrarà la discusión en los claustres en tor-

no a ese tema y se dejara de lado la discusión real del estatuto, que es de lo que se trata. Otro aspecto que es importante recalcar, haciendo referència a Ja huefga que reaüzamos el pasado mes de dïciembre, es que en estàs negociaciones se entra con una postura sindical fuerte. Ante la voluntad, cíaramente manifestada por el profesorado, de conseguir una real homologación retributíva con el resto de funcionaries, tanto en el cumplimiento de los compromisos anteriores del MEC en lo que corresponde al complemento de destino, como en que sean aplícadas a los docentes (as masas sslariales que les corresponden por los complementos de productividad y específicos, la Administración ha manifestada estar dispuesta a atender nuestras reivindícaciones. Si la unidad entre los sindicatos, elemento clave para mantener la fuerza de nuestras reivindicacíones, no se rompé, tenemos la oportunidad de conseguir, con la apficacíón del nuevo sistema retributivo a los funcionarios docentes, acabar con la discríminación retríbutiva que hemos venido sufriendo y conse guir que esto no sea a costa de introducir elementos de desiguaídadr como complernentos de producttvidad individualtzados, diferentes niveles, etc.

VALORACION DEL PLENO DEUCSTESOBRE EL «DOCUMENTO» El 31 de enero el MEC presento el documento a tos sindicatos. Este trabajo responde formalmente al planteamiento de globalídad, aunque observamos algunas lagunas, como el tema de jornada (UCSTE viene defendiendo jornada continuada), algunos perfiles del profesorado, etc. Los temas reciben un trato desigual; así, el de acceso es abordada genéricamente, mientras se pormenoriza el sistema de promoción; no se contemplan situacïones de algunos profesores de ensenanzas medias, etc. Et Estatuto del Profesorado debe tener presente como ha de ser la estructura del sistema educativo. Consideramos que este ultimo tema es de una gran importància. De hecho, el MEC ha hecho pública en diversas ocasiones la voluntad de elaborar una ley orgànica de ordenamiento educativo (para la pròxima legislatura). Por tanto, es un tema que sobrepasa el estatuto del profesorado, entendiendo éste como conjunto de normas que regulan las condiciones de trabajo de los docentes. En este sentido, el capitulo I (estructura de! sistema educativo) solo podemos entenderlo como unas posibles pinceladas de la futura ley (los propios expertos lo manifiestan así).

Una preocupación que es prèvia a cualquier consideración sobre el contenido del documento es la de si el MEC cuenta con el presupuesto suficiente que permita la puesta en marcha de los posibles acuerdos; otra cosa sería crear un gigante con los pies de barro, que vendria a defraudar, una vez més, las esperanzas de los profesores mas animosos, como ha ocurrido con muchos contenidos de la Ley General de Educación de agosto de 1970. En una primera aproxrmación a los aspectos concretos del documento se constatan avances significatives sobre anteriores borradores. Sin embargo, UCSTE manífiesta que hay puntos en los que sigue estando en desacuerdo. Referente al apartado 2 (relación de puestos de trabajo), para la adscripción de los profesores a puestos de trabajo de la actual estructura del sistema educativo, la especialidad o la experiència pràctica docente (criterios en los que estuvieron de acuerdo todos los sindicatos y el MEC en la negociación del no nato decreto de plantillas, firmado en 1984). Sea cual sea la futura estructura de niveles de que se dote al sistema educa-


ACCIÓ SINDICAL tivo, UCSTE considera, en base a los criterios citados anteriormente, que el titulo de maestro tiene igual valor que el de licenciado para impartir ensenanza en los niveies obligatòries. Dada la actual realidad de las ensenanzas medias, también se debe contemplar que las distintas titulaciones que ahora existen sean recogidas en la futura estructuración. Respecto a la formación inicial, se senala la necesídad de llegar al cuerpo único; no obstante, para la formación de íos maestros plantea cuatro anos de ensenanza universitària. Es un avance, però nuestra aspiración es que todo el profesorado tenga una formación de cinco anos, lo que garantízaría el cuerpo único. Sea cua! sea la solución definitiva que se adopte, el MEC debe arbitrar el procedímíento para que la titulación de los profesores en ejercicio se homologue, a todos los efectes, con los nuevos títulos. Nos parece que los criterios que se senalan en la formación inicial es difícil incardinarlos en la Universidad, dado el estatuto de autonomia de cada uno; podn'an haber otras alternativas con el mismorango. En cuanto a la formación permanente, coincidímos con el documento en que es un derecho y un deber del profesorado, Estamos de acuerdo en que la «función priorítaria de las diferentes administraciones debiera ser facilitar, estimular y apoyar las iniciativas de grupos y colectivos, ofreciendo recursos y garantizando las condiciones de espacio y tiempo que los hagan viables». Enten-

demos que entre estos grupos, los MRPs deben jugar un papel importante, ço mo el que han venido realizando hasta ahora. En cuanto al tema de promoción profesional, UCSTE no entiende que haya grados que conlleven diferencias económicas dentro de centros, porque son artificiales y no vemos en etlos cómo pueden influir en la calidad de la ensefianza. UCSTE se reafirma en su posición de que todo el profesorado tenga igual remuneración. No obstante, en este punto el documento del MEC avanza sobre posiciones mantenidas anteriormente, ya que no vincula los grados a las funciones pedagógicas. El hecho de que et grado uno se adjudique a profesoras y profesores que acceden a la docència y se considere período de pràcticas no teniendo la responsabilidad de una clase y asegurando la estabïlidad, podria superar la situación actual que conlleva, tras aprobar las oposicíones, el que unos pasen tiempo sín cobrar o trabajando de interines o contratados, con menor sueldo y frecuentes cambios de destino. Este grado, si no se defíne de forma clara su contenido, puede relegar al profesor a comodín de los centros. Però los otros dos grados no tienen una explicación lògica, dado que si con el primero de ellos ya se puede acceder a cualquier puesto de un centro no se entiende la necesidad del otro, si no es para marcar diferencias económícas, que no tienen justificacíón porque para acceder a la carrera docente extracorporativa (inspectores, monitores, anima-

ENSENYAMENT PRIVAT:

EL TRENCAMENT DEL CONVENI Al mes de gener s'hem trobat amb la sorpresa de la signatura d'un conveni per a centres privats no subvencionats per ACADE i FESITE-FETE. Si havia una reivindicació que estava clara entre tots els treballadors del sector, aquesta era, sens dubte, la del manteniment del caràcter unitari del conveni. No cal recordar les crítiques i les denúncies de les assemblees de treballadors fa dos anys per la signatura d'un conveni per FSIE, FETE i FESITE amb uns increments i un tractament desiguals ats diferents sectors. El curs passat, com a fruit de la postura de firmeca de l'UTEP, en cap moment es va qüestionar la necessitat de que el conveni fóra unitari. Tanmateix, enguany s'ha tirat per la borda aquesta conquesta. Com podem analitzar el procés i les conseqüències? N'hi ha un primer fet que destaca molt clarament: el secretisme amb el que s'han portat les converses; no s'ha donat cap tipus d'informació fins que el conveni estigué signat. Aquest secretisme no el podem entrendre d'altra forma que un intent de mantindré els treballadors en la ignorància més absoluta fins que es pugueren presentar uns fets consumats- La responsabilitat de FETE-FESITE en aquest fet és evident i demostra que no tenien una gran confiança en que la seua postura fóra recolzada pels tre-

4

balladors, però també és denunciable la complicitat de CC 00, que va estar present des de la primera reunió Í no va informar els treballadors del que s'estava fent. N'hi ha un segon fet que demostra e! taranà poc democràtic de les organitzacions participants; ha hagut una marginació de forces que tenien tot eí dret legal de participar en qualsevol negociació i ha hagut una apropiació de la represeníativiíat amb caràcter exclusivista, antidemocràtic i clarament il.legal. A l'UTEP i altres forces se'ls ha llevat un decret que els correspon com a organitzacions representatives de l'ensenyament privat.

dores pedagógicos, etcj no hay por què crear el artificio de un nuevo grado, sinó que se podria exigir un tiempo determinado de experiència docente y unas característica s adecuadas a la nueva funcïón. En la ensenanza secundaria no se puede hacer excepción con los crrterios de adjudicación de la Jefatura del Departamento. Pensamos que todos los puestos previstos en la carrera docente extracorporativa deben ser, al igual que los nuevos inspectores, de una duración temporal y estar cubiertos por funcionaries docentes. Respecto a las retribuciones, nos mantenemos en nuestra posïción tradicional de un único complemento de destino para cada cuerpo (el que corresponda en la homologación con el resto de los funcionaries), UCSTE considera que en esta homologación hay que tener en cuenta también la masa salarial de los componentes específicos y de productividad que se estan dando a otros funcionarios. En cuanto a la movilidad (concursos de trasíados), creemos que debe basarse en criterios funcionales y objetívos, como son la antigüedad y el trabajo continuado en una experiència educativa. Es importante objetivar la investigacíón y experiència docente, UCSTE llevarà sus alternativas a los puntos del Estatuto del Profesorado y acude a la negociación consciente de que con nuestros planteamientos se alinea una parte importante del profesorado y otros sindicatos.

La coincidència de la signatura amb la integració a ia FETE de membres de FESITE fa pensar en motivacions internes de consolidació sindical per a! procés de negociacions i de signatura del conveni. De ser cert això, s'hauria demostrat una gran irresponsabilitat al supeditar uns interessos dels treballadors a uns interessos particulars d'una organització. A nivell de les conseqüències del conveni, ak marge dels aspectes positius o negatius que supose per a enguany, el fet és que el colJectiu dels treballadors d'aquests centres va quedar despenjat del procés d'equiparació amb el professorat d'estatal que estava contemplat a la LODE als centres concertats. En un moment de crisi general i al sector de l'ensenyament y d'un gran atur, també entre el professorat, seria de molta ingenuïtat pensar que el professorat dets centres privats no subvencionats, amb una negociació al marge dels mòduls de subvenció o concertació, vagen a eixir beneficiats. Per la nostra part, des d'UCSTE pensem denunciar el conveni davant de la Dirección General de Trabajo. Confiem que CC 00 sïga conseqüent amb la definició de la darrera assemblea d'UTEP en favor del manteniment del conveni unitari iassuma els seus compromisos dins de l'UTEP, cosa que fins ara no ha fet. Estem segurs que la postura d'UTEP serà assumida per la majoria d'ensenyants i que continuarem treballant junts per tal de defendre les nostres reivindicacions i avançar en les properes eleccions sindicals en la consolidació de l'UTEP com alternativa unitària i conseqüent en la defensa dets nostres interessos.


ACCIÓ SINDICAL ^•««W^^^MH··^M·MflMri·^W^^^^^HPV^^^^·^^ta^H

CONSELLS ESCOLARS CENTRES CONCERTATS Amb la publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de les instruccions per a la implantació del règim de concerts educatius per al curs 86-87 acaba una fase de desenvolupament de la LODE, que inclou l'aprovació a desembre passat del reglament de normes bàsiques per a concerts educatius, i comença una fase d'aplicació pràctica del nou sistema de concerts. La importància que per a nosaltres pot tindré la nova fase en la que entrem és fonamental: d'ella depèn que realment es puga avançar al camí que ens hem proposat o que les coses queden tan mal com estan ara. Al Congrés d'UCSTE senyalàvem com u dels primers objectius de ta nostra acció sindical l'equiparació de l'ensenyament privat concertat ï el estatal, partint de que ambdós estan financiats amb fons públics i han de fer una funció de servei públic. Senyalàvem la necessitat d'homologació en els criteris formals, i reals, d'admisió d'alumnes, en les garanties en la selecció del professorat, de la seua estabilitat de la seua llibertat de càtedra en front dels idearis, de control econòmic i de participació democràtica dels diferents sectors socials a la seua gestió. També, de l'equiparació de retribucions i de condicions de treball de l'ensenyament privat i estatal, segons el criteri senyalat a la LODE de l'analogia. La realitat de la que partim en aquest moment és que la LODE defïne dos tipus de centres financïats amb fons públics que no són homologables en quant a models de gestió i educatius: idearis... També de que la LODE o els seus reglaments no contemplan mesures que donen unes garanties de que !es empreses tingan que complir les normes que se vajan donant. Però, indubtablement, a la LODE n'hi han suficients elements per a plantejar-nos amb total serietat els objectius que hem senyalat abans, tot i següent conscients de que això ens exigeix un gran esforç. Avui eixe esforç es concreta en conseguir un funcionament escaient de les comissions de concerts que s'han de formar a nivell provincial, fent una tasca des de dalt d'eliminació de tots els elements de corrupció que es pugan, i es concreta fonamentalment en la constitució d'uns consells escolars democràtics i operatius. Cal potenciar candidatures unitàries de caràcter progressista als consells escolars: sense uns consells escolars dispossats a treballar per un ensenyament democràtic i de qualitat

no serà possible cap pas endavant. Creguem que té interès ara reproduir part de l'articulat de la LODE, el que fa referència als consells escolars als centres concertats: composició, competència, etc., i l'article del reglament referent als plaços de constitució.

EL QUE DIU LA LODE

el Ejecutar los acuerdos de los òrganos colegiados en el àmbíto de sus facultades,

f) Cuantas otras facultades le atribuya eJ reglamento de régimen interior en el àrnbito académico. 3. Los demàs òrganos de gobierno, tanto unipersonales como colegiados, se determinaran, en su caso, en el citado reglamento de régimen interior.

ARTICULO 55 Los profesores, los padres de los alumnos y, en su caso, los alumnos rntervendràn en el control y gestión de los centros concertados a través del consejo escolar del centro, sin perjuicio de que en sus respectives reglamentes de régimen interior se prevean otros òrganos para la participación de Ja comunidad escolar. ARTICULO 56

ARTICULO 54

ARTICULO 45

1. Los centros concertados tendràn, al menos, los siguientes òrganosde gobierno: a) Director. b) Consejo escolar del centro, con la composición v funciones estabiecidas en los artículos siguientes. c) Claustro de profesores, con funciones anólogas a las previstas en el articulo 45 de esta ley.

1, El claustre de profesores es el órgano propio de participación de estos en el centro. Estarà integrada por la totaüdad de los profesores que presten sefvicios en ei mismo y serà presidído por el director del centro. 2, Son competències del claustro: a) Programar las actïvidades docentes del centro, bï Elegir sus representantes en el consejo escolar de centro. cl Fijar y coordinar criterios sobre la labor de evaluacíón y recuperacïón de los alumnos. d) Coordinar las funciones de orientaciòn y tutoria de los alumnos. e) Promover iniciativas en el àmbito de la experimentación o investigación pedagògica, 3, El ciaustro se reunirà precepttvamente una vez al trimestre y siempre que lo solicite un tercio, al menos, de sus miembros.

2,

Las facultades del director seran:

a) Dirigir y coordinar todas las actividades educativas del centro de acuerdo con las disposiciones vígentes, sin perjuicio de las funciones del consejo escolar del centro. b) Ejercer la jefatura del personal docente. c) Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de todos los òrganos colegfadosdel centro.

d) Visar las certificacíones y documentes académicos del centro.

1. El consejo escolar de los centros concertados estarà constituido por: — El director. — Tres representantes del titular del centro. — Cuatro representantes de los profesores, — Cuatro representantes de los padres o tutores de los alumnos. — Dos representantes de los alumnos, a partir del cicló superior de la Educaciòn General Bàsica. — Un representante del personal de administración y servicios. 2. A las deliberaciones del consejo escolar dei centro podran asistir, con voz però sin voto, siempre que sean convocados para informar sobre cuestiones de su competència, los demàs òrganos unipersonales, de acuerdo con lo que estabiezca el reglamento de régimen interior. 3, El consejo escolar del centro se reno-


ACCIÓ SINDICAL vara cada dos anos, sin perjuicio de que se cubran hasta dicho termino las vacantes que se produzcan, ARTICULO 57 Corresponde al consejo escolar del centro, en e\ marco de los principios establecidos en esta ley:

aï Intervenir en la designación y cese del director del centro, de acuerdo con lo dispuestoenel articulo 59. b) Intervenir en la selección y despido del profesorado del centro, conforme con el articulo 60. c) Garantizar el cumplimiento de las normas generales sobre admisión de alumnos. d) Resolver los asuntos de caràcter grave planteados en el centro en matèria de disciplina de alumnos,

el Aprobar, a propuesta del titular, el presupuesto del centro en ïo que se refiere tanto a los fondos provenientes de la Administración como a las canfidades autorizadas, así corno la rendrdón anual de cuentas. fi Aprobar y evaluar ta programación general del centro, que con caràcter anual elaborarà el equipo directiva. g) Proponer, en su caso, a la Adminístración la autorización para eslablecer percepciones complementarias a los padres de los alumnos con fines educativos extraescolares.

hï Participar en la aplicación de la línea pedagògica global del centro v f'Íar |as directrices para las actividades extraescolares, i) Elaborar las directrices para la proqramacion y desarrollo de las actividades cornplementarias, vïsitas y viajes, comedores y colonias de verano. j) Establecer los criterios sobre la participación del centro en actividades culturales, deporti vas y recreativas, así corno en aqueIJas acciones asistenciales a las que el centro pudiera prestar su colaboracíón. k) Establecer relaciones de coJaboración con oiros centros, con fines culturales y educativos. 1} Aprobar, a propuesta del titular, el reglamento de régimen interior del centro. II) Supervisar la marcha general del centro en los aspectes administratives y docentes. ARTICULO 58 Los alumnos participaran en las deliberaciones y decisiones del consejo escolar del centro. No obstante, los representantes de los alumnos del cicló superior de la Educanión General Bàsica no intervendràn en los casos de designación y cese del director, así como en los de despido del profesorado. ÀRTIC U LO 59

1. El director de los centros concertades serà designada, previo acuerdo entre el titular y el consejo escolar, de entre profesores del centro con un ano de permanència en el mismo o tres de docència en otro centro docente de la misma entidad ïitular. El acuerdo del consejo escolar del centro serà adoptado por mayofía absoluta de sus rníembros, 2. En caso de desacuerdo, el director serà designado por el consejo escolar de! centro de entre una terna de profesores propuesta por el titular, Dichos profesores deberàn reunir las condiciones establecïdas en el aparTado anterior. El acuerdo del consejo escolar del centro serà adoptado por mayoría absoluta de sus miembros. 3. El mandato del director tendra una duración de tres anos.

4. El cese del director requerirà el acuerdo entre la titularidad y el consejo escolar del centro.

ÀRTIC U LO 60

1. Las vacantes del personal docente que se produzcan en los centros concertados se anunciaran públicamente. 2. A efectos de su provísión, el consejo escolar del centro, de acuerdo con el titular, estabtecerà los criterios de selección, que atenderàn bàsicameme a tos principios de mérito y capacidad. El consejo escolar del centro designarà una comísión de selección, que estarà integrada por el director, dos profesores y dos padres de alumnos, 3. La comïsión de selección, una vez valorados los méritos de los aspirantes de conformidad con los criterios a que se refiere el apartado anterior, propondrà al titular os candidates que considere mas idóneos. La propuesta deberà ser motivada.

4. El titular del centro, a la vista de ta propuesta, procederà a la formalización de fos correspondientes contralos de trabajo. 5. En caso de desacuerdo entre el titular V el consejo escolar del centro respecto a los criterios de selección o de disconformidad funoada, respecto de la propuesta de la comisión de selección, se estarà a lo dispuesto en el articulo siguiente. 6. El despido de profesores de centros concertades requerirà que se pronuncie previamente e! consejo escolar del centro, mediante acuerdo rnotivado adoptado por la mayoría absoluta de sus míembros. En caso de que dicho acuerdo sea desfavorable, se reunirà mmedíatamente la comisión de conciliación a que hacen referència los apartados 1 v 2 del articulo siguiente, 7. La Administración educativa compelente verificarà que el procedimiento de selección y despido del profesorado se realice de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores, ARTICULO 61

1. En caso de conf licto entre el titular y el consejo escolar del centro o incumplimiento grave de las obligaciones derivadas det régimen de concierto, se constituirà una comisión de conciliación, que podrà acordar por unanimidad la adopción de las medidas adecuadas para solucionar el conflicte o subsanar la infracción cometida, 2. La comisión de concilíación estarà compuesta por un representante de la Administración educativa competente, el titular del centro y un representante del consejo escolar, etegido por la rnayoria absoluta de sus cornponentes de entre los profesores o padres de alumnos que ostenten la condición de miembros de aquél. 3. En et supuesto de que la cornisíón no alcance el acuerdo referido, la Administración educativa, visto el informe en que aquella exponga las razones de su discrepàn-

ia, decidirà la instrucción del oportuno expedïente en orden a la determinación de las responsabilidades en que hubreran podido incurrir las partes en Ittigio, adoptando, en su caso, las medidas provisionales que aconseje el normal desarrollo de la vida del centro, 4, La Administración educativa no podrà adoptar en ningún caso medidas que supongan su subrogación en las facultades respectivas del titular o del consejo escolar del centro.

REGLAMENTO LODE Art. 26. — 1. Formalizado et concierto, el titular deberà adoptar las medidas precisas para la constitución del consejo escolar del centro y consiguiente designación del director con anterioridad al curso académico siguiente. 2. El consejo escolar del centro se constituirà de acuerdo con un procedimiento que garantíce la publicidad y objetívidad del proceso eíectoral, así como el caràcter personal, directo, igual y secreto del voto de los miembros de la comunidad escolar. 3. A partir de la fecha de constitución del consejo escolar del centro las vacantes que se produjeren se cubriràn de acuerdo con el procedimiento previsto en el articulo 60 de la Ley Orgànica 8/1985, de 3 de julio. No obstante, se exceptuaran de este procedimiento aquellas vacantes que se cubran por quienes, encontràndose en algunas de las siíuaciones prevtstas en el Estatuto de los Trabajadores, tengan derecho a reincorporarse al puestode trabajo. Art. 29, — 1 . Los centros privados de nueva creación, ademàs de reunir los requisitos propios del régimen de concrertos, deberàn proponer a la Administración un convenio en el que, dentro del marco previsto por la Ley 8/1985, de 3 de julio, se especifjque el procedimiento para la designación del director, que en todo caso recaera sobre un profesor de acreditada experiència profesional y docente; el sistema de provisión del profesorado de acuerdo con los principios de publicidad, mérito y capacidad, así como las condiciones y la fecha para ïa constitución del consejo escolar del centro. De existir acuerdo se procederà a la suscripción del convénio.

2. Si no hubiere acuerdo la Administración notificarà al titular las razones que impiden la formalización del convenio. Contra dicho acto el titular podrà interponer recurso de reposición, que serà previo para acceder a la iurisdicción coníencioso-administrativa.

LA INSPECCIÓ I LA PAU Tenim notícies que s'està celebrant en molts centres, amb motiu de l'Any Internacional de la Pau, una setmana d'actes i treballs pera commemorar-lo. Ho celebrem i animem a fer-ho als centres i companys que encara no ho han fet. A la vegada, volem «denunciar la postura fiscalitzadora i repressora de la inspecció». Sabem que ha demanat eJs guions i actes celebrats ais centres de FP, Voldríem també saber si aquestos senyors inspectors han seguit amb el mateix entusiasme les problemàtiques dels centres, les seues manques de material, proporció alumnes/professors, mancances de personal especialitzat en els tallers, etc. Una vegada més des d'aquest sindicat ens tenim que qüestionar quin és ef paper í treball que deu dur a terme la inspecció. Preguem als centres que estiguen en la mateixa situació que es posen en contacte ambelSTEdelPV


NOSALTRES, COM ENSENYANTS DEL PAÍS VALENCIÀ, Conscients que educar és quelcom més que transmetre uns coneixements científics, i que tenim una responsabilitat particular amb els nostres alumnes i amb la nostra tasca d'educadors de lluitar per un mon just i lliure del perill d'extermini. Compromesos en un treball per la pau, el progrés i el desarmament, i pel respecte als drets humans i a la solidaritat entre els pobles; solidaris amb els principis del Moviment Internacional d'Ensenyants per la Pau: treballar per la pau i el desarmament, educar en eixos principis, lluitar per un mon en pau, basat en la justícia i la solidaritat, oposar-nos a l'armamentisme i a la guerra. Cridem al conjunt de la societat, de la que el nostre treball és inseparable, per a que en el referèndum del proper dia 12 de març digam NO A L'OTAN. Aquest és, almenys, el nostre ferm i públic compromís.

> - • ., "

t

*

Els sindicats FE de CNT, de CC OO i STE-PV vos proposem: — Fer vostre aquest manifest i donar-li el màxim de publicitat. — Si ens feu arribar el manifest amb la vostra signatura i una aportació econòmica, farem el possible per posar un anunci amb totes les signatures (ferlo arribar a qualsevol dels sindicats). — Fer un treball conjunt amb els organismes unitaris dels pobles o barris, també oferint-vos per a actuar d'interventors. — Organització d'activitats d'educació per la pau a les escoles. Tenim prevista l'organització d'algun acte o sopar de gent de l'ensenyament abans del dia 12. Poseu-vos en contacte amb els sindicats.


\

v

CRtGAL LLIBRLS consorci d'editors valencians s a

, ^x. <

• > -

'

NOVETATS LfiNT

JOSEP-LLUÍS SEGUÍ

GREGAL consorci d'editors valencians s.a

LA MAQUINA INFERNAL

EL PAÍS DELS CECS

h. g. wells

A VENTURA D'UWA DESVENTURA empar de lanuza

joaii pla

EL MISTERI D'ELX

34 III  

H I ha gent que, dos mesos després de la vaga, comença a pregun- tar-se on estem realment O que no pot entendre com es pot començar a negoci...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you