__MAIN_TEXT__

Page 1

A L L I A NSSI N

strategia 202 1


A L L I A NSSI EDI S TÄ Ä N UOR T E N H Y V I N VOI N T I A Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton yhteistyöjärjestö. Allianssi toimii kansallisesti ja kansain-

Visiomme on: Nuoret voivat hyvin.

välisesti niin, että nuorten oikeudet

Valtaosa nuorista voi paremmin kuin

toteutuvat, nuorten ääni kuuluu ja sitä

koskaan ja on tyytyväisiä elämäänsä.

kuunnellaan. Teemme vahvaa ja tuloksel-

Samaan aikaan on nähtävissä kielteisiä

lista nuorisopoliittista vaikuttamistyötä.

kehityskulkuja: pahoinvointi ja ongelmat

Allianssin palvelut tukevat ja kehittävät

kasautuvat tietyille ryhmille. Nuorten

jäsenjärjestöjen toimintaa sekä nuoriso-

hyvinvoinnin toteutumisessa on suuria

alaa.

eroja esimerkiksi sosioekonomisesti,

Tässä asiakirjassa on kuvattu Allianssin strategia vuoteen 2021 asti. Strategiassa kerrotaan arvopohjamme sekä määritellään visiomme ja missiomme eli perustehtävä, mitä varten olemme olemassa. Strategiassa määritellään myös roolit, joita toteuttamalla pyrimme saavuttamaan strategiset tavoitteemme. 2 | Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

alueellisesti ja eri vähemmistöryhmien sekä sukupuolten välillä. Lisäksi palveluihin pääsyssä on alueellisesti suuria eroja ja niiden laatu vaihtelee. Visiomme on yhteinen jäsenjärjestöjemme ja koko nuorisoalan kanssa. Nuorten hyvinvointia edistetään yhdessä.


V I SI O 2 0 2 1

nuoret voivat hyvin A R VO T

YHDENVERTAISUUS Yhtäläiset oikeudet hyvään elämään.

OSALLISUUS Kokemus osallisuudesta, oikeus saada tietoa, mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa.

YHDESSÄ ONNISTUMINEN Vaikuttavuus syntyy yhteistyöllä.

M I S SI O

ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA ROOLIT JA STRATEGISET PÄÄTAVOITTEET

vaikuttava Nuoret kasvavat aktiivisiksi kansalaisiksi ja ovat yhdenvertaisia.

YHDISTÄVÄ Allianssissa erilaiset tahot toimivat ja vaikuttavat yhdessä.

PALVELEVA Allianssin palvelut tukevat nuorisoalan kehittymistä.

Allianssin strategia 2021 | 3


A RVO T Allianssin arvot ovat yhdenvertaisuus, osallisuus ja yhdessä onnistuminen. Arvoilla kuvataan asioita, jotka ovat toiminnassamme erityisen tärkeitä. Ne

OSALLISUUS Kokemus osallisuudesta, oikeus saada tietoa, mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa.

suuntaavat jokapäiväistä työtämme ja

Edistämme kaikkien nuorten yhdenvertaisia

tavoitteitamme. Arvot otetaan huomi-

mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elämäänsä,

oon kaikessa, mitä Allianssi tekee.

lähiyhteisöönsä ja yhteiskuntaan. Nuorten hyvinvointiin vaikutetaan ja onnistuneita yh-

YHDENVERTAISUUS Yhtäläiset oikeudet hyvään elämään

teiskunnallisia päätöksiä tehdään parhaiten,

Edistämme nuorten oikeuksien toteutu-

osallistua ja kokemus osallisuudesta ovat

mista. Vaikutamme siihen, että nuoret ovat yhteiskunnassa laajasti yhdenvertaisia suhteessa toisiinsa ja kaikkiin ikäryhmiin siten, että sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus toteutuu. Allianssin toiminnan lähtökohtana on nuorten moninaisuus.

kun nuoret ovat osa ratkaisua. Mahdollisuus nuorten hyvinvoinnin perusta. Allianssin toiminta on vuorovaikutteista ja läpinäkyvää yhdessä jäsenjärjestöjen ja nuorisoalan kanssa.

YHDESSÄ ONNISTUMINEN Vaikuttavuus syntyy yhteistyöllä.

Kaikilla nuorilla, myös vähemmistöihin

Yhdistämme nuorisoalan järjestöt vahvaksi

kuuluvilla tai syrjinnän vaarassa olevilla,

yhteiseksi ääneksi. Allianssissa erilaiset järjes-

tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet

töt tekevät yhteistyötä ja vaikuttavat yhdessä.

työhön, koulutukseen, toimeentuloon ja

Kokoamme järjestöt, kunnat, seurakunnat ja

vapaa-aikaan.

muut nuorten kanssa toimivat yhteen. Olemme vaikuttavia, kun puhumme ja toimimme yhdessä. Yhdessä onnistumme parhaiten.

4 | Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry


A L L I A NSSI N V I SIO: N UOR E T VOI VAT H Y V I N Allianssin visio ja kaiken toiminnan tavoite on nuorten hyvinvointi. Visiomme on jäsenjärjestöjemme ja koko nuorisoalan yhteinen. Jokaisella nuorella on oikeus hyvään elämään. Nuorten hyvinvointi on yhteiskuntamme perusta – jokainen yhteisö voi yhtä hyvin kuin sen nuoret.

YHDENVERTAISUUS Yhtäläiset oikeudet hyvään elämään.

OSALLISUUS Kokemus osallisuudesta, oikeus saada tietoa, mahdollisuus ilmaista mielipiteensä ja vaikuttaa.

YHDESSÄ ONNISTUMINEN Vaikuttavuus syntyy yhteistyöllä.

Allianssin strategia 2021 | 5


M I S SIO: A L L I A NSSI EDI S TÄ Ä N UOR T E N H Y V I N VOI N T I A Nuorten hyvinvointi koostuu monesta osatekijästä ja niiden yhteisvaikutuksesta. Jäsenjärjestömme, työntekijämme, luottamushenkilömme ja yhteistyökumppanimme tekevät yhdessä työtä edistääkseen nuorten hyvinvoinnin eri

Allianssi toimii vahvistaakseen järjestöjen

osa-alueita. Allianssi keskittyy nuorten

ja nuorisotyön resursseja ja toimintaedel-

hyvinvoinnin osa-alueista erityisesti

lytyksiä. Tuemme jäsenjärjestöjemme

aktiivisen kansalaisuuden ja yhdenver-

työtä nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

taisuuden edistämiseen.

edunvalvonnan lisäksi muun muassa

Nuoret tarvitsevat hyvinvointinsa ja kasvunsa tueksi kiinteitä suhteita aikuisiin

tarjoamalla palveluita sekä kohtaamisen paikkoja.

ja toisiin nuoriin. Nuorisotyöntekijät ja jär-

Edistämme nuorten hyvinvoinnin vahvis-

jestöjen toimijat ovat tärkeä osa nuorten

tumista sekä paikallisesti, koko suoma-

tukiverkostoa. Nuorisotyö ja järjestötoi-

laisessa yhteiskunnassa että globaalisti.

minta ovat ennaltaehkäisevää työtä, jolla

Nuorten hyvinvoinnin edistäminen on

on suuria vaikutuksia niin yksittäiseen

pitkäjänteistä työtä. Nuoruuden hyvin-

nuoreen, nuorten ryhmiin kuin yhteiskun-

vointiin sijoitettu euro on samalla sijoitus

taan. Nuorisotyö ja järjestöt rakentavat

tulevaisuuteen. Se pitää muistaa myös

mahdollisuuksia mielekkääseen vapaa-

silloin, kun eletään taloudellisesti tiukem-

aikaan.

pia aikoja.

6 | Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry


ROOL I T: VA I K U T TAVA , Y H DI S TÄVÄ JA PA LV E L E VA A L L I A NS SI Allianssi edistää nuorten hyvinvointia

Vaikuttaminen on keskeinen osa Alli-

kolmessa roolissa: Olemme kansallinen

anssin toimintaa. Olemme vaikuttajana

ja kansainvälinen vaikuttaja, nuoriso-

merkittävä ja asiantunteva. Vaikuttamis-

alan yhdistäjä ja sitä palveleva toimija.

viestimme ovat luotettavia ja perustuvat

Kaikissa rooleissaan Allianssi on jär-

tietoon. Teemme vahvaa vaikuttamistyö-

jestöjen järjestö. Roolimme perustuvat

tä Suomessa ja kansainvälisesti. Olemme

arvoihimme, ja ne täydentävät toisiaan.

maailman vaikuttavin kansallinen nuorisokomitea. Allianssi on laajasti verkostoi-

Vaikuttava Allianssi Allianssi on nuorten, nuorisoalan järjestöjen ja nuorisotyön puolestapuhuja. Edistämme nuorten hyvinvointia, osallisuutta ja yhdenvertaisuutta. Vaikutamme järjestöjen ja nuorisotyön toimintaedellytyksiin ja resursseihin. Nostamme nuorten asioita korkealle yhteiskunnan asialistalla. Edistämme kaikessa toiminnassamme sukupolvien välistä oikeudenmukaisuutta.

tunut ja tekee edunvalvontaa yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Edunvalvonnalla vaikutamme päättäjiin, päätöksentekoon, rakenteisiin, lainsäädäntöön ja politiikkoihin sekä yleiseen mielipiteeseen. Allianssi vaikuttaa toiminnallaan nuorten kanssa toimivien tietoihin ja asenteisiin. Allianssi herättää keskustelua nuoriin ja nuorisoalaan liittyvistä kysymyksistä ja teemoista.

Allianssin strategia 2021 | 7


Allianssi yhdistää jäsenjärjestönsä ja

osaamista yhteen ja luoda uusia toimin-

nuorisoalan edunvalvonnan teemojen

tamalleja. Rakennamme verkostoja ja työ-

valmistelutyöhön. Arvojemme mukaisesti

ryhmiä edunvalvonnan, nuoriin liittyvien

kokoamme jäsenjärjestöjemme äänen ja

asioiden ja teemojen sekä asiantuntijuu-

vahvistamme sitä. Puhumme koko nuori-

den ympärille. Allianssin verkostot luovat

soalan ja kaikkien nuorten puolesta.

mahdollisuuksia yhteistyölle, vuorovaikutukselle ja innovaatioille.

Yhdistävä Allianssi

Allianssin suurtapahtumat ja tilaisuudet

Allianssi on nuorisoalan kattojärjestö.

tumaan ja keskustelemaan ajankohtai-

Kokoamme nuorten kanssa toimivat ja nuorten hyvinvointia edistävät toimijat yhteen. Allianssissa suuret ja pienet, toiminnaltaan ja tavoitteiltaan erilaiset järjestöt toimivat yhdessä ja yhteisen

kokoavat nuorisoalan yhteen kouluttausista aiheista. Allianssin viestintäkanavat yhdistävät nuorisoalaa ja jakavat tietoa. Allianssi-talo on nuorisoalan kohtaamispaikka.

vision puolesta. Allianssissa on tilaa myös erilaisille näkemyksille. Tarjoamme jäsenjärjestöillemme ja nuorisoalalle tilaisuuksia päättäjien kohtaamiseen ja oman äänensä kuuluville saamiseen.

Palveleva Allianssi Allianssi tarjoaa palveluita, jotka tukevat jäsenjärjestöjen ja nuorisoalan perustyötä. Palvelumme kehittävät nuorisoalaa

Edistämme jäsenjärjestöjemme ja koko

ja tuottavat sille lisäarvoa. Allianssin

nuorisoalan toimijoiden välistä vuo-

palvelut ovat käyttäjälähtöisiä, ja niitä

rovaikutusta. Toiminnassamme ovat

kehitetään jäsenjärjestöjen ja nuoriso-

mukana muun muassa järjestöt, kunnat,

alan tarpeiden mukaan. Palvelumme

seurakunnat ja nuorisoalan oppilaitokset.

vahvistavat jäsenjärjestöjen ja nuoriso-

Allianssin vahvuutena on tuoda erilaista

alan osaamista. Tuotamme ja välitämme

8 | Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry


tietoa nuorisoalalle ja päättäjille. Halu

Allianssi palvelee nuorisoalaa tekemällä

palvella on keskeistä kaikessa Allianssin

kehittämistyötä. Kehittämistyömme läh-

toiminnassa.

tökohtana on nuorisoalan ajankohtaisten

Palvelumme on suunnattu jäsenjärjestöille, nuorisoalan toimijoille, muille nuorten kanssa toimiville ja nuorille. Allianssi on opetus- ja kulttuuriministeriön periaatepäätöksellä nimeämä nuorisotyön palvelu- ja kehittämiskeskus.

tarpeiden tunnistaminen ja niihin reagoiminen. Allianssi toteuttaa ajankohtaisia hankkeita, jotka ovat järjestön vision ja arvojen mukaisia. Olemme haluttu yhteistyökumppani. Allianssi voi olla yhteistyökumppanina hankkeissa, jotka tukevat nuorten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta sekä nuorisoalan kehittymistä. Allianssin strategia 2021 | 9


S T R AT EGI SE T TAVOI T T EE T Allianssi työskentelee visionsa to-

• Allianssi on johtava vaikuttaja nuorten

teuttamiseksi edistämällä strategisia

hyvinvointiin ja nuorisoalaan liittyvissä

tavoitteitaan. Strategiset tavoitteem-

kysymyksissä.

me on johdettu järjestön rooleista. Tavoitteita voidaan päivittää strategian väliarvioissa ja toimintaympäristön muutokset huomioiden.

• Järjestöjen ja koko nuorisoalan toimintaedellytykset vahvistuvat. Nuorisotyön ja nuorisotoiminnan arvo tunnistetaan ja tunnustetaan.

Päätavoite

Päätavoite

• Nuoret kasvavat aktiivisiksi kansalai-

• Allianssissa erilaiset tahot toimivat ja

siksi ja ovat yhdenvertaisia.

vaikuttavat yhdessä.

Alatavoitteet

Alatavoitteet

• Nuoret ovat yhdenvertaisia keskenään,

• Allianssi on verkosto, joka kokoaa

ja sukupolvien välinen oikeudenmukai-

nuorisoalan yhteen erilaisten teemojen

suus toteutuu yhteiskunnassa.

ympärille.

• Nuoret vaikuttavat omaan elämäänsä,

• Nuorisoalalla on yhteisiä tavoitteita,

lähiympäristöönsä ja innostuvat yhteis-

ja erilaiset toimijat edistävät nuorten

kunnallisesta vaikuttamisesta. Nuoret

hyvinvointia yhdessä.

ovat yhdenvertaisina mukana päätöksenteossa, ja heidän mielipiteitään kuullaan ja arvostetaan. 10 | Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

• Allianssi edistää nuorisoalan keskinäistä vuorovaikutusta ja yhteisymmärrystä.


vaikuttava Nuoret kasvavat aktiivisiksi kansalaisiksi ja ovat yhdenvertaisia.

YHDISTÄVÄ Allianssissa erilaiset tahot toimivat ja vaikuttavat yhdessä.

PALVELEVA Allianssin palvelut tukevat nuorisoalan kehittymistä.

Strategian mittaaminen Päätavoite • Allianssin palvelut tukevat jäsenjärjestöjen ja koko nuorisoalan kehittymistä.

Alatavoitteet • Allianssin palvelut ovat haluttuja sekä laadukkaita, ja ne kehittävät nuorisoalan osaamista ja toimintamalleja. • Allianssin palveluita kehitetään ennakoivasti nuorisoalan tarpeisiin.

Allianssin strategiaa mitataan kaksiosaisesti. Ensimmäinen osa on jäsenjärjestöille vuosittain kevätkokouksen yhteydessä järjestettävä tulevaisuuskuvaseminaari. Seminaarin tavoitteena on luoda tulevaisuuskuva eli keskittyä siihen, miltä nuorten hyvinvoinnin tulevaisuus näyttää, miten se vaikuttaa Allianssin työhön ja mitä painopisteitä järjestön toimintaan valitaan. Toinen osa on strategisten menestystekijöiden mittaaminen. Jokaiselle Allianssin strategian roolille on määritelty kriittiset menestystekijät, jotka kytkeytyvät strategisiin tavoitteisiin. Menestystekijöille on määritelty mittarit, joiden avulla niiden toteutumista seurataan suhteessa määriteltyyn tavoitetasoon. Strategisten menestystekijöiden mittaaminen muodostaa Allianssin hallitukselle keskeisen strategisen johtamisen työkalun.

Allianssin strategia 2021 | 11


Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö. Se on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton edunvalvoja, jonka jäseninä on yli 120 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan järjestöä. Allianssi tekee vahvaa ja tuloksellista nuorisopoliittista vaikuttamistyötä sekä tukee ja kehittää palveluillaan jäsenjärjestöjen toimintaa ja koko nuorisoalaa. Allianssin missiona on edistää nuorten hyvinvointia. Allianssin visio ja kaiken toiminnan tavoite on nuorten hyvinvointi. Jokaisella nuorella on oikeus hyvään elämään. Nuorten hyvinvointi on yhteiskuntamme perusta – jokainen yhteisö voi yhtä hyvin kuin sen nuoret. Allianssin strategia laadittiin vuosina 2010–2011 laajassa vuorovaikutuksessa jäsenjärjestöjen, nuorten, henkilökunnan ja Allianssin sidosryhmien kanssa. Strategiasta tehtiin väliarvio vuonna 2015 hallituksen ja pääsihteerin johdolla. Väliarvio toteutettiin eri toimijoita osallistavasti ja toiminnallisesti, kyselyillä ja haastatteluilla. Strategian väliarvioprosessissa olivat mukana Allianssin hallituksen lisäksi jäsenjärjestöt, sidosryhmät ja Allianssin henkilökunta. Tämä päivitetty strategia hyväksyttiin Allianssin kevätkokouksessa 2016.

Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry Allianssi-talo, Asemapäällikönkatu 1 00520 Helsinki, info@alli.fi, alli.fi

12 | Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry

Profile for Allianssi

Allianssin strategia 2021  

Allianssin strategia 2021