Page 1

dB rJ( Êuu «u U ÊuO«dOË Êu—UË ÊudJË ÊuOö ≈ ∫‰¡U ÈdB*« Ÿ—UA «

°ø·dB nOÖË vË_« …bO« ÊuJ s ¢WOFL Â√ WO UO Â√ WONI¢ »U _ WzU ÆÆWdB*« …√d*« ÂU rF « œö w ÊËdUN*« »dF « ‰uI q«œ WK —

WO U ù« v d«Ë WOKI«Ë WOHzUDK q ø5dB*« 5UM« «—UO w d√

V rN«Ëd nB ÊËbIH dOUA »dF« UFKD UU Ë√ oI q °—ôËœ ÊuOKµ∞∞ ÊuM ÊËd¬Ë ‚öD« øUÖdO√ w º „—u|u}½ V²J º

…—«œù« fK f}z—

7515 188th ST., Fresh Meadows, NY 11366 TEL : (718) 663-9339 & FAX: (718) 454-2875

º …d¼UI« V²J º

vK}« nU

dÐu²√ ∂ WM|b ≠ C12 r— ö} v²}Ý Êœ—Uł UM}

TEL & FAX: 38367008

dd « f}z—

b «Ë XË v UJ d√Ë dB v Ÿ“u Ë l D

WOÐdF« WGKUÐ —bBð W}J¹d √ …b¹dł

Í“«eF« bL

Trademark No.2,342,892 ±ππ∞ Ø ∏ Ø ± a¹—U²Ð ‰Ë_« œbF« —b

$ 1 UJ|d√ v ≠ ÎUd πµ dB v dF «

VOL # 22 - NO. 602 - Friday -June 1 . 2012

¿¿ œbF « WLKÖ ¿¿

»c WUH vKO« nU ∫ rKI ˚˚ e mail: atefelbeialy@maktoob.com

s qOK? œb?Ž b?I? Ž ÆÆrNMÞË o ?Š w »cJ«Ë …ôU ?³? ö« WU ? ( «Î —«d?L? ²?Ý« WÝUzdÐ U ?O½—uHOU WM¹b ? v UÎ ŽUL²?ł« UJ¹d√ v 5¹dB*« ‰U ?LŽ_« ‰Uł— UŽËdA qLŽ töš «Ëb ?√ UÎ ½UOÐ «Ë—b√Ë ¨ßßVOK X√—ßß ‰ULŽ_« qł— “u? WU?Š v d ? B? ÷—√ vKŽ  «—ôËb«  «—U ? OK0 …d?O? ³? W¹—U?L? ¦?²? Ý« ÆW¹—uNL'« WÝUzdÐ oOHý bLŠ√ o¹dH« Ê√ bFÐ ¡Uł —«dI« p– Ê√ v≈ rN½U ?OÐ v ‰ULŽ_« ‰Uł— —Uý√Ë WËœ ÊuJð ·u ? Ý d?B? Ê√ UÎ ?O? B? ? ý ßßoO?H? ýßß s rN b ? Qð Æ„UM¼ rNð«—UL¦²Ý≈ vKŽ WM¬Ë WO½b ¨wÝU? O? ? « ÕUD³½ù« s ?“ w gO ? F½ U?M“U? L? ÆÆ…œU? Ý U?¹ rF½ ÆÆwŽUL²łù« ‚UHM«Ë d? ¦? √ s ÂUEMÐ X ?ŠUÞ√ …—u ? ¦Ð UMÐU? ³? ý ÂU? V¹d? I« f_U ? ³? ôÎ ö? ł≈ U?N? rU?F?« nËË d ?B? F« «c¼ w ? W¹—uðU ? ²J¹œ W? LE½_« ÆÆUÎ «d²Š≈Ë ¨U?N?²?LEŽË …—u ?¦« Ác¼ W ?L?O? tðU?×?H w? dD ¹ Ê√ i— a¹—U ?²« Ê√ ô≈ ¢oÐU « ÂUEM« ‰uK¢ 5IÐU « rNðœU s WÝ«d ?ý d¦√ r¼ s dNþ YOŠ qł√ s W ? ³? O? ³?(« U½d ? B? w vI ? ³ð U? q ÊËd ? b¹Ë Êu ? AD³¹ «Ëc ? š√Ë ÆÆ—u½ s1√Ë wŽœ«d³« ‰U¦√ 5OIOI(« U¼—«uŁË …—u¦« …œUI …¡UÝù« sŽ Y׳¹ rU;« ÂU√ w½U ?¦« ·uËË ¨¡ËbNÐ ‰Ë_« »U× ½« v≈ Èœ√ U2 ÆÆÁb{ …UCI« XMFðË tIŠ …œuŽ øXKŠ— s¹√ ÆÆWLOEŽ …—u ?Ł „UM¼ X½U ∫UM¡U ðË UÎ FO?Lł UMšd Ê√ Í—b½ s ?J½ rË …—u ? ?¦« »U? ?³? ?ý ru? ?b? ? U? ?L? r?UMb? ? °°tÐc w WLKO ‚uH¹ rdG√ rNŠ«Ë—√Ë b ?FÐ n& r …—u¦« ¡«bN ?ý ¡Uœ Ê≈ ÆÆ…œUÝ U¹ «Î uH?F Ê√ idðË rJÐc ? nAJ² d¹d ?×?²« Ê«b?O? ‰uŠ Âu ?% X«“U ? …—u? ¦« X?U? s ‰Ë_« ¨5d ?Þ 5Ð qD³« V ?F? A« «c¼ —U ? ?²? ¹ ÆÆ…—u¦« ‚dÝ s dšü«Ë tU¦√Ë Áb{ ¨dJ ?F« ¡U¹d³ ?Ë ¡UC ?I« W³?O¼ vKŽ ÎUEU×? qþË dO ?¦J« UM³?Fý ÊUŽ b ?I WÞd? A«Ë ¡U? C?I« d? O?N?D²Ð VUD¹ Âu ? O«Ë ¨W? OKš«b« d ? O?N?D²Ð VUD¹ ÊU ? 5Ð ÍdA ?²Ý« œU ?H«Ë »cJU °°øô U*Ë ¨WËb« WLE½√ lO ?LłË WO ?ł—U)«Ë °°ÃöF« w q√ „UM¼ bF¹ rË 5u¾ *« WœUI« œ«bŽ_« w WOIÐ Y¹b×KË

Â≤∞±≤ WOu ± WFL'« ≠∂∞≤ œbF « ≠ ÊËdAF «Ë WOU « WM «

„—u¹uOMÐ ¢‰U½uOýU½d²½« uJMO¢ lÐUD0 XF³Þ

ÆÆULNM ÎöJ ÍdB*« Ÿ—UA « i— bF

„—U ÂUE …œU« ÂbF bNF oOH Ë ÆÆWO Uz— W R qOJA bF w d WO½u¹e?HK²« …UO(« …UM t?F UNðdł« W?KÐUI w oOH?ý ‰UË d??B? ¡«—“Ë fOz— ÊuJ¹ Ê√ w? WKJA?? È—√ ô¢ W¹d??B*« wÝU?? ?O? ? « ÕU?M'«® W«b?? ?F«Ë W¹d?? ?(« »e?? Š s ÂœU?? ?I« ¢Æ©5LK *« Ê«ušû u?Žb??²?Ý U??N½≈ XU?? b? 5LK ?*« Ê«u?šù« W?ŽU??L?ł X?½U?Ë s vË_« Wu?'« w «u?I?H?š« s¹c?« 5O? ?Ozd« 5×?ýd*« wuð W??O½U?J« ‰u??Š UŁœU??×? v≈ W??O? ÝUzd«  UÐU?? ? ²½ù« Æ·ö²z« WuJŠ qOJAðË ¨fOzd« VzU½ lu sL??{ s Ê√ W??ŽU??L? '« rÝU?Ð Àb?×? ²?*« wKŽ d??ÝU¹ ‰U??Ë qI?²? *« wö?Ýô« `ýd*« ¨Õu²?H«uЫ rFM?*«b³?Ž s¹u?Žb*« Íc« Í—U ?O« `ýd*« ¨wŠU³ s¹bL?ŠË ¨ÎUFЫ— qŠ Íc« ÆÎU¦UŁ qŠ

…—u « –UI≈ æ

d9R?? w ¨W??ŽU?L? '« w ÍœU??O? I« ÊU¹d??F« ÂU??B?Ž ‰U??Ë VzU½ –U?? ð« sŽ Y¹b??(« t?½«Ë_ oÐU?? « s t?½≈ ¨wH??×? ¨WŽU?L'« `ýd? “u ‰UŠ w W¹—u?NL'« fO?zd ÍdJ Ž Æ»uKD d√ WÝUO « sŽ gO'« œUF²Ð« Ê√ ΫbR oO?H?ý “U?? «–≈ ¢dDš w W?_«¢ Ê« ‰u?IUÐ ÊU?¹d?F« —c?ŠË –U??I½ô¢ Ϋ—«u??Š √b??³? ?²? Ý W??ŽU??L? '« Ê«Ë ¨W??ÝUzd« V?BM0 ÆÁdO³Fð V Š ¨¢UMð—uŁ rŽb¹ t½√ d?– Õu²?H«uЫ rFM*«b³?Ž wöÝô« `ýd?*« ÊUË bN?Ž w ¡«—“Ë fOz— dš¬ ¨oO?Hý W?Nł«u* ¨UML?{ ¨wÝd UÐU ²½ô« Wu' `ýd²« w Õu²H«uЫ ‚UHš« bFÐ ¨„—U³ ÆWO½U¦« ¨W?OÐU? ?²½ù« t?²KL?Š sŽ —b? ÊU?OÐ w ¨Õu?²?H«uЫ `{Ë«Ë t½√ ¨rÝôU?Ð 5LK ?*« Ê«u??šù« `ýd?? t?? O? d??c?¹ r Íc« W?OÐe?(«Ë W??O?ÝU?O? «  U?ö??)« W?O?×Mð¢ v≈ t¹b?¹R? u?Žb¹ W??N? ?³? ł ·u??u?«Ë ¨wMÞË o«uð ¡U?MÐ vKŽ q?L? F«Ë ¨ÎU? ³?½U??ł Æ¢lLI«Ë œU H« “u— b{ …bײ

t½√ Ϋb??R?? ÊU?*d??³« Ê√ ÎU?Þd?? ? ? ? ? ? ý f?O? f?? ? ? O? ? ? z— Êu?? ? ? J? ? ? ¹ »e??Š s W?? uJ(« ÆW«bF«Ë W¹d(«

oO?? ? H? ? ý ‰U?? ? Ë …—u??¦« »U?? ³? A X?H?D?š b?? ? ? ? ?I?¢ …—u?? ? ? ? ?¦?« r?J?M? r?J b?? ? ? N? ? ? ?F?ð√Ë U¼—U?? LŁ …œU?? ŽSÐ ÊuJ?¹ Ê√Ë rJ?O≈ l??u?? ? ? ? ? ? ? ? r?J? w? …—«b?? ? ? ?B?« W?¹—u?? ? N? ? ? L? ? ?'« Ƣƅb??¹b?? ? ? ? ? ? ? '« W?u?? ? ?ł n?ËË U?ÐU?? ? ? ? ? ? ? ?²?½ù« U?? ? ? ? ?N?½Q?Ð v?Ë_« dJýË ¨W?O? ¹—Uð

—ub « æ WOFL'«Ë WOOQ «

ÆÁu³ ²½« s¹c« ÆbŠ√ ¡UB≈ ÂbŽ …b¹b'« WOÐU ²½ù« oOHý œuŽË XKLýË Æ¢sÞu« w VOB½ t ÊuJ¹ Ê√ lOL'« oŠ s¢ ‰UË ¢rN?½QÐ v?Ë_« X¹u?? ?B? ? ²« Wu?? ?ł w t?? ?O? ? ? ? UM? nËË Æ¢¡Udý b??N?Ž w W??uJ×K? fOz— d?š¬ ÊU?? Íc« ¨oO??H?ý ÷d??ŽË ¨d¹UM¹ s? s¹d?A?F?«Ë fU?)« …—uŁ t??²?ŠUÞ√ Íc« „—U??³? Æ «—UO²« q s 5OÝUO « q l —«u(« Íd?B*« g?O?'« ÊQÐ ÁœU?I?²? Ž« sŽ wÝUzd« `ýd*« d??³?ŽË Æ¢…—u¦« vŽ— UL wÞ«dI1b« ‰uײ« vŽd¹¢

Ê«u≈ WuJ æ

w Ϋd?O?{ Èd¹ ô t½≈ oÐU?Ý XË w ‰U? b? oO?H?ý ÊU?Ë ÆÊuLK *« Ê«ušù« UNLŽe²¹ …b¹bł WuJŠ qOJAð …dJ Wu'« q?O³ Ê«u?šù« v≈ »dI?²K WËU×? t½QÐ p– nËË ÆWOÝUzd« UÐU ²½ô« s WO½U¦«

¨wÝd? b??N?Fð U??L? ‰U?Š w vF? ¹ ÊQÐ ÊQÐ ¨W?ÝUzdUÐ Á“u? t?? ?²? ? H? ? BÐ j?G? ? C¹ »e?? ? ? ( ÎU? ? ? ? ? ? ? O?z— q sŽ Ϋd?³?F —u?²?Ýb« ÊuJ¹ Ê√ qł√ s W«b?F«Ë W¹d?(« ÆÍdB*« VFA« ·UOÞ√ w dE?M« ÎU? O?U??Š b?? O? F¹ W?«b??F«Ë W?¹d??(« »e?? Š Ê≈ ‰U??Ë vKŽ ÷«d?²Žô« bF?Ð —u²Ýb?K WO? OÝQ?²« WO?FL?'« qOJAð Æs¹dNý u×½ q³ tÐ ÂbIð b ÊU Íc« oÐU « qOJA²« wÞ«d?I1b« nU×?²« WI?OŁËË d¼“_« WI?OŁË¢ wM³ð sKŽ√ U?L fO?z—Ë »«e?? Š_« ¡U?? ݃—Ë …œuM?ý UÐU?? ³?« U¼d?? C? ?Š w?²« Æ¢¡«—“u« Æ¢WKUJ« WMÞ«u*«Ë WDK « ‰Ë«bð qLAð WIOŁu«¢ Ê≈ ‰UË oŠ vKŽ bƒ√Ë ¨¡U M« vKŽ »U?−(« ÷d√ s ¢ ·U{√Ë Æ¢VÝUM*« UN¹“ —UO²š«Ë qLF«Ë rOKF²« w …√d*« ÆÆÈdš√ WNł sË …œUŽSÐ W?¹dB*« WÝUzd« `?ýd oOH?ý bL?Š√ o¹dH« b?NFð …—u?¦« U?ö??²z«Ë »«e?Š_« v≈ ¢…—u?¦« —U?LŁ¢‡?Ð t?H?Ë U? Ϋb?NŽ d?B? √b³ð ÊQÐ wH?×? d9R w b?ŽËË ÆÆU?NÐU³?ýË ÆWÝUzdUÐ Á“u ‰UŠ w ¨oÐU « ÂUEMK tO …œuŽ ô Ϋb¹bł

‰eF« Êu U ÊQA UOKF« W—u b« —«d Vd sbF *« 5 d*« öLË ÆÆ ÆUNKUJÐ »e?? ×Ð —b?? ?B? ? sŽ “d?? ²?¹Ë— WU?? Ë XK?I½Ë Ê«uš_« WŽULł sŽ o¦³M*« ¨W«bF«Ë W¹d(« «d¹Ëeð Ê« bI²Fð W?ŽUL'« Ê≈ tu ¨5LK *« vKŽ o?O? H? ý b??ŽU??Ý X¹u??B? ²« W??O?KL??Ž w —d?? U??NMJ ¨w?½U??¦« e??d*« v≈ œu??F? B« ‰UDÐ≈ W?? O? A? ?š W??−? ?O? ²M« v?KŽ sFD?« Âb??Ž b? U?? u¼Ë U??NðœU?Ž≈ wMF?¹ U2  UÐU? ? ²½ù« ÆwÝd bL× ¨UN×ýd ’d œbN¹ d?? ?A½ Âb?? ?Ž VK?Þ Íc« ¨—b?? ?B*« ·U?? ?{√Ë ¡wÞU?š ·d??Bð «c¼ Ê√ b?I? ²?F¹ t½√ ¨t??L?Ý« —U??Nþ≈ w «u??I? H? š√ Ê«u??šô« Ê√ wM?F¹ t½_ ÊuJ¹ sË ¨Èd??š_« ·«dÞ_« l s?U?C? ²« oŠô X?Ë w «uM?FÞ «–≈ W?? O? ?«b?? B? ? r?N ÆWO½U¦« Wu'« W−O²½ vKŽ fU)« …—uŁ »U?³ý  UdŠ s œb?Ž ÊUË WuKO×K tOF?Ý sKŽ√ b d¹UM¹ s s¹dAF«Ë ÆWÝUzdUÐ oOHý “u ÊËœ ·u??Ý r?N½≈  U??d??(« Ác?? N ÊuK¦?2 ‰U??Ë 5L?K *« Ê«u?? ?š_« s  U½U?? L? ? { Êu?? ³K?D¹ ·b?N« Ê√ v≈ «Ë—U?ý√Ë ÆU?N? ×?ýd? b?O¹Q?² WDK UÐ Ê«u?šù« œ«dH½≈ ÂbŽ s b?Q²« u¼ ÆÆ—u²Ýb« qOJAð WM'Ë

…œUŽô« Wuł æ W?O?ÝUzd« U?ÐU? ?²½ö U?OKF« WM?−K« X½U?Ë  —dË  UÐU? ²½ô« vK?Ž ÊuFD« XC?— b »eŠ `?ýd 5Ð WKU? …œUŽ≈ Wu?ł ¡«dł≈ fOz— dš¬Ë wÝd bL?× ¨W«bF«Ë W¹d(« ÆoOHý bLŠ√ „—U³ ÂUE½ bNŽ w ¡«—“Ë uÐ√Ë v?Ýu?? Ë wŠU?? ³? ?  ö?? L? ? Š X½U?? Ë ÀËb?Š vKŽ Wœ√ U?N?¹b Ê≈ XU? b? Õu?²?H« W??O? Žd??ý w s?FDð ¢W??L? O? ? ?ł  U??HU?? ? ¢ Ædz«Ëb« iFÐ w q_« vKŽ  UÐU ²½ù« ‰eF« Êu½U æ qO?³? ¨w?H?×? d9R? w Õu?²? H«uÐ√ ‰U?Ë œU?? ? FÐ≈ - t?½≈ ¨ UÐU?? ? ? ? ?²½ô« W?M' Êö?? ? Ž≈ i?—Ë Ÿ«d?? ? ²? ? ?ù« o¹œU?M s?Ž t?? ? OÐËb?M ÆÊU−K« —«u−Ð r¼œułË ‰U*« ‰Ušœ≈ s d?Ný√ cM U½—c?Š¢ ·U{√Ë W³OÞ ‰ö?G²Ý«Ë  «u_« ¡«d?A wÝUO « fK:« W?? OËR?? ? Ác¼Ë r?N? ²ÞU?? ÐË U?MK¼√ ÎU? F? O? L? ł UM¹√—Ë U??NÐ r?I¹ r sJ Íd?J ? F« Æ¢wÝUO « ‰U*« W?LJ;« X?C? «–≈ t½QÐ ÁœU?I?²? Ž« sŽ d?³?ŽË «c¼ ÊS ‰e?F« Êu½U W¹—u?²ÝbÐ W¹—u?²Ýb« W??O? ÝUzd«  UÐU?? ? ²?½ù« …œU?Ž≈ »u??łË w?MF¹

W¹—u?? N? L? ?ł ¡UM?³ t??I?¹dÞ oA?¹Ë d??B? ? v Æ…—u¦« ·«b¼√ oI% v²« d¹UM¹≤µ Íc« 5×ýd*« q³? s qFH« œËœ— X«uðË VUÞ YO??Š ¨wÝUzd« ‚U?³? « s? «u?łd?š r?FM?*«b?? ? ³? ? ? Ž —u?? ? ²? ? ? b« w?ÝUzd?« `ýd?*« bFÐ ô≈ …œU?Žù« Wuł ¡«dł≈ ÂbFÐ Õu?²H«uÐ√ ÊQ?? AÐ W?¹—u?? ²? ?Ýb« W?? LJ;« r?JŠ —Ëb?? ƉeF« Êu½U t??O?LK ?0 Íd?B*« VF??A« v« ¡«b½ t??łËË sŽ wK ??²« Âb?FÐ t?O? rN?³UÞ t??O?O?×?O? ?Ë UÐU? ?²½ù«  «d?ýR? Ê√ s —c?ŠË ¨…—u?¦« U¼—«d?I?²? Ý«Ë d?B? …b?ŠË œb?Nð W??O?ÝUzd« ÆrO ł dD Ð ÂU√ WOłU−²Š« W?HË »U³A«  «dAŽ rE½Ë Êu½U? oO?³D²Ð W³U?DLK wUF?« ¡UC?I« —«œ w W?ÝUzd?K `ýd*« vKŽ wÝU?O? « ‰e?F« ÆoOHý bLŠ√ o¹dH« …œUŽù« Wuł o«u??²?UÐ VUD?ð  U??U??²¼ ÊËd¼U?E²*« œœ—Ë —u?? ?²? ? b« 5L?K ?*« Ê«u?? šù« `?ýd?? ? 5Ð œb?ŽË …œU?Žù« W?u?' q¼R*« wÝd? b??L?×? v≈ q?u?? ?²K s?¹d?? ÝU?? ?)« 5?×? ?ýd?*« s “u— WN?ł«u w qLA« rK WOI«uð W?GO ÆoÐU « ÂUEM«

dE²M?ð U?N½√ wŠU??³? s¹b??L?Š WKL??Š XMKŽ√ Êu½U ÊQAÐ UOKF« W¹—u?²Ýb« WLJ;« —«d Èd?B*« V?F?AK „d??²ðË ¨wÝU?O? ?« ‰e?F« s Á«dð U?? W¹—u?¦?«Ë W?OMÞu?« W?O? (« Á«u?Ë …œ«—≈ «d?? ²? Š≈ sL?? Cð W?? Lzö?? q?F? œËœ— Æ «—UOš È√ tOKŽ ÷dHð ôË VFA« s¹b?LŠ wU?×? wu?³ö?Ýù« ÂU?BŽ ‰U?Ë  UÐU? ²½û U?OKF« WM−K« —«d? Ê≈ wŠU³? nuÐ s?FD« ‰u??³? ? Âb??Ž ÊQ??AÐ W??O? ?ÝUzd« ‰e?? ?F« Êu?½U?? ? w qB?? ?H?« 5( ZzU?? ?²?M« Í—u?²Ýœ ‚“Q? w d?B q?šœ√ wÝUO? « „d??²? F*« ÷u??š o?O? H? A X×??L? Ý U?? LMO??Š ÆwÝUzd« wÐU ²½ù« W¹—u?²Ýb« W?LJ;« XLJŠ «–≈ t½« ·U?{«Ë ÊuJO ¨wÝUO ?« ‰eF« Êu½U W¹—u²ÝbÐ vË_« s ÊU?? Ë oO??H? A œU??F? ³? ²? ?Ý« „UM¼ X³« 5(  U?ÐU? ?²½ù« ·U??I¹≈Ë ÁœU?F?³? ²?Ý« ÆÊu½UI« W¹—u²Ýœ w ÎU? ?Oz— v?ŠU?³? s¹b??L?Š¢ WK?L?Š XH??ËË U?N½QÐ ¨W??O?ÝUzd«  UÐU? ?²½ô« ZzU??²½ ¨¢d?B* ÎU?¹—uŁ ÎU? ? ? ?O?M?ÞË Î«—U?? ? ? Oð Ê√ Õu?? ? ? {u?Ð v?MF?ð W??OMÞu« —U??Oð sŽ d??³? F¹ ¨ÎU?O?½b? ÎU? OÞ«d??I1œ bu¹ 5¹d?B*« r?KŠ sŽË W?F?U?'« W¹d?B*«

t¹b?ŽU? ? Ê≈ W¹d?B*« W?ÝUzd« `ýd? wÝd? bL?×? ‰U? Èu??IK Êu??L? ²MO??Ý ¢W??ÝUzd« W?? ? ÝR?¢ w? t¹—U??A?²? ? Ë ÊuJ¹ ÊQÐ b??N?FðË ÆÍ√d« »U??×?√Ë »«e?Š_«Ë W??O?ÝU??O? « ÆsÞu« ¡UdAÐ rNHË s¹c« ◊U³ú qO¦9 „UM¼ W¹d?(« »e?Š WÝU?z— s WUI?²?ÝùUÐ wÝd? b?L?× b?N?FðË d?NA« …œU?Žù« Wuł w œö?³K ÎU ?Oz— V ²½« «–≈ W«b?F«Ë »«u½ rCð ¢W?ÝUzd« W? ?ÝR?¢ ÁU?L?Ý U? ¡U?A½≈Ë ¨wU?(« s «u½uJ¹ s »«uM« ¡ôR¼ Ê√ v≈ ΫdOA ¨t s?¹—UA² Ë W¹d??(« »e??Š s ôË 5?LK *« Ê«u??šù« W??ŽU??L? ł ¡U??C? Ž√ ÆW«bF«Ë ¢W?ÝUzd?« W? ?ÝR??¢ w t¹—U?A? ²? ?Ë t?¹b?ŽU? ? Ê≈ ‰U?Ë ÆÍ√d« »U×√Ë »«eŠ_«Ë WOÝUO « ÈuIK ÊuL²MOÝ r²?? O? Ý s?¹—U??A? ?²? ? *«Ë »«uM« ¡ôR?¼ Ê√ wÝd?? ·U?? {√Ë s¹c« W??ÝUzd« w×?ýd?? sË WËb« ‰U??ł— s r¼—U?O? ²?š« s vË_« Wu??'« w …d?O? ³? X¹u??Bð V ½ vKŽ «uK?B?Š ÆÆ UÐU ²½ù« rN?HË s¹c« ◊U?³ú qO?¦9 „UM¼ ÊuJ¹ ÊQÐ ÎU?C¹√ bN?FðË Ê√ V−¹ t½√ ·U{√Ë ¨W?ÝUzd« W ?ÝR w sÞu« ¡U?dAÐ ÆWÝUzd« W ÝR w »U³A«Ë …√dLK qO¦9 „UM¼ ÊuJ¹ W??ÝUzd« ÊuJ?ð ÊQÐ wH??×? d?9R? w? wÝd?? b?ŽË U??L? W??ŽU?? L? ł ×U?? š s s¹b?? ŽU?? ? ? Ë UЫu½ rC?ð W?? ? ?ÝR??¢ ¢rC??²? Ý W?? ? ?ÝR*« Ác¼ Ê√ ·U??{√Ë ¨¢5LK? *« Ê«u??šù« …d??O? ?¦?  «u?? √ vKŽ «uKB?? Š s¹c« 5?¹—u??¦« 5×?? ýd*« Æ¢s¹—UA² Ë√ s¹bŽU Ë√ »«uM s Ÿu?½ Í√ U??N? ?O? ÊuJ?¹ s W??ÝU?zd« W?? ? ?ÝR?? Ê≈ ‰U?? Ë …¡U?HJ« vKŽ  «¡UL?²½ù« qO?CHð Ë√ »UD?I²?Ýô« Ë√ WOÐe?(« ÆÁdO³Fð bŠ vKŽ sÞuK ’öšù«Ë ¡U?? M«Ë ‰U?? łd«¢ rC?? ²? Ý W?? ? ?ÝR*« Ác¼ Ê√ b?? √ U??L? ? Æ¢◊U³_«Ë »U³A«Ë W?u?J(« Ê≈ wÝd? ‰U?? W?uJ?(« qOJA??²Ð oKF?²?¹ U?L? O?Ë w W?K¦?? ?L*« »«e?? ?Š_« q rC?ð W?? O? ? ö?? ²?z« ÊuJð Ê√ V?−¹


.............................. .............................. .............................. ∂∞≤ œb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? ? « .............................. .............................. .............................. Â ≤∞±≤ WOu± .............................. ..............................

5ËR ◊—u ‰u UIOI% ‰UH_« fM w Êu U MU

5H?þu*« «d?????A????Ž Ê√ W????O?????uJŠ o?zUŁË  d?????Nþ√ ŸU?b « …—«“Ë l s¹b? U?F?²*«Ë 5O U?(«Ë 5IÐU? « wu?I « s_« «u?{d?Ž U0— ¢¨ÊužU?²MТ ¨W?OJ¹d?_« l fM−K W?O?ŠUÐ≈ l «u? w ‰u?šb « d?³?Ž dD K ÆUNM œ«u ¡«dý Ë√ ‰UHÞ√ U????N?MŽ n?A???? w?² « d?¹—U????I????²? « WK?K?Ý d????O?????AðË W×zö « w 5ł—b?*« 5Ð s Ê≈ ¨Î«dšR Êu?žU²M³ « s W?O U?Ž W?ł—œ vKŽ  U?uKF? ÊuKL?×¹ ’U? ?ý√ sL??{ «uKL??Ž ¨W?F??O?— W??OM√ `¹—U??Bð Ë√ ¨W¹d?? « V²J?Ë ¢wu??I? « s_« W U???Ë U??NM? …—«“u « dz«Ëœ  ôUË “dÐ√ s Ê«b?F¹ Ê«cK « ¨wuI? « ŸöD²Ýô« rNÐ t???³??²???A*« Ê√ b??I???²??F¹Ë Æœö???³ « w  «d?ÐU??<« qL??F UÐ W?U??)« dðu??O?³??LJ « …e?N??ł√ «u?b?? ?²??Ý« ƉUHÞ_« fMł l «u `HB² v ≈  —U??ý√ b?? ¢»u?Kž 7ÝuТ W??H??O???×?? X½U??Ë Èb?? v?KŽ  b??²???« w² «Ë ¨W¹—U???'«  U??I???O??I??×???² « Æ «uMÝ sŽ ¨≤∞∞∏ÂU?Ž dÐu?²?√ w? —œU? d¹d?Ið w ¡U?łË ŸU???b « …—«“uÐ W???OzUM?'«  U??I???O??I???×???² «  U??b???š¢ d???O???ž ‰U???HÞú w?ŠUÐù« d¹u???B???²? «¢ ∫W??O?J¹d???_« fMł sŽ W?¹—U?& œ«u?? w „«d?²??ýô«Ë ¨ŸËd?A?? …—«“u « ÷d?F¹ ŸU?b « …—«“uÐ UNÞU?³ð—«Ë ¨‰U?HÞ_« i¹d?Fð ‰ö?š s dD K wu?I « s_«Ë gO?'«Ë `¹—UB?² «Ë W¹dJF «  P?AM*«Ë VOÝ«u?(« WLE½√

2

UUCË Àœ«u

WOJd_« …UO(« s

.............................. .............................. .............................. ISSUE NO. 602 458 .............................. .............................. .............................. June 1 / 2012 .............................. ..............................

臇 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡OËb«

WK*« U«eM« ULN« w ÊuCI Íc« ‰UH_« v≈ ddI « ‚dD r

ÎUOu qH ·ô¬ ∏ …UO Íœu …bLF *« dO U Uù« ∫nOOuO«Ë WO*UF« WB« WLEM

“«e??????²Ðù« d?D) ŸU??????b « …—«“Ë l?C¹ t?½S????? ¨p? –

…U???????????????????????????????????????Ë

p??????????K?????????ð s??????????

W?×?B « WL?EM sŽ —b? b¹bł d¹d?Ið d?O?A¹

ôU?Š d?O?ÐbðË nMF «Ë  UÐU?ù« s? W¹U? u «

q?????H????Þ≤∂∞∞∞∞

U??ÐU??????????????????ù«

‰U?šœ≈ sJ1 ¨WO?*UF « W?×?B « WLE?M0 e−?F «

u?????×?½ WÐU?????≈Ë

w?? Àb???????????????????%

d?O?ž UÐU?ù« ÒÊ√ v ≈ nO??O?½u?O «Ë W?O*U?F « s d¦√ …U?Ë v ≈ ÍœRð W{—UF « Ë√ …b?ÒLF²*«

ƢʫbK³ « lOLł w UMO%

qH?Þ 5¹ö?????±∞

ÆW?O?U?M « Ê«bK³ «

5¹ö*« «d???A??Ž W U??Š≈Ë ¨Âu¹ q? qHÞ≤∞∞∞

V³?Ð ÁÒu?A?²K ‰U?HÞ_« bŠ√ ÷Òd?F?²¹ U?bMŽË Ë√ ◊uI?Ý WŁœUŠ V³Ð qKAK Ë√ ‚d?Š WŁœUŠ

w?¼Ë ÆÂU???????Ž q?

‰cÐ V−?¹ t??OKŽË

UO?HA?²*« v ≈ U¹uMÝ s¹d?šü« ‰UHÞ_« s

wOzd « V³ «

s??????? b????????¹e???????*«

XJýË√ ‚d?ž WŁœUŠ V?³Ð wžU?œ »«dD{ô

W?¾?H « 5?Ð …U?uK

w u??²? œu??N??'«

d?O?¦? w ¨VÒ³??²ðË ¨r? U?F « ¡U?×½√ lO?L?ł w ÂËbð e??−???Ž ôU??Š ÀËb??Š w ¨ÊU???O??Š_« s

V³??Ð W??O????H½ W??b??B Ë√ tðU??O??×Ð Íœuð Ê√

≠±∞ W¹d?????L?????F «

—d?????????????C? « «c?¼

Æ…UO(« Èb

p – V «uŽ ÒÊS ¨qO³I « «c¼ s …dODš WŁœUŠ ÆtðUOŠ WKOÞ ÂËbð b

s?????Ë W????M?????ݱπ

o????×?????K????¹ Íc???? «

UÐU≈ w u²Ð ’U)« w*UF « d¹dI² « `O²¹Ë

»U?????????????³?????????????Ý_«

Æ¢‰UHÞ_UÐ

w²? « —UŁü« v?KŽ ¡«u?????{_« d¹d?????I????²? « jÒK?¹Ë

W???????O???????????????Ozd? «

U?O?I¹d?√ b?N?AðË

UÐU?û? qU?ý w*U??Ž rO?O?I?ð ‰ÒË√ ¨‰U?HÞ_« “ö « d??OЫb??² « œÒb??×?¹Ë ¨rN …b??ÒL??F??²*« d??O??ž

X²??³Ł√ w² « W¹U?? u « d??OЫbð U??NŁb??% Ê√ sJ1

e??−???F « ôU??(

¨‰b??????F??????? vK?Ž√

ÆUNM W¹U uK U¼–U ð«

ÊQ?AÐ 5½«u? dOЫb?² « pKð qL?AðË ¨U?N?²O? UF?

V?O???????????B?ð w?²? «

U???L??O??? ¨ÎôU??L???ł≈

Âu¹ q qHÞ±∞∞∞ –U?I?½≈ W?O½UJ≈ v ≈ d?O?A¹Ë

W??³?ÝU?M*« W?O?? «u « «–u??)«Ë b??ŽU?I?*« W?e??Š√

ƉUHÞ_«

U??O??u? « h ¹

…—«d?Š Wł—œ b¹b?% WO?½UJ≈ WŠUð≈Ë ¨‰U?HÞú

ÍœR¹ ∫‚dG « ©≤

s?Ž W??????L???????łUM? «

vKŽ Ê«bK?³ « lO?L??ł Xb? √ U?? «–≈ Òq _« vKŽ ¨U?N?²?O U?F?? X²?³Ł w² « W¹U? u « d??OЫbð œU?L?²?Ž«

‰U???H??? √ À«b???×??²???Ý«Ë ¨ÁU???O?*« d??O?ÐUM ÁU???O???

…U?Ë v? ≈ ‚d?G «

d??O??ž UÐU??ù«

ÆWO*UF « W×B « WLEM oË

U??N???×??²??? ‰U??HÞú? sJ1 ô W¹Ëœ_« «—Ë—U???I

s? d?????????????¦????????????√

Æ…bÒLF²*«

…d¹b*« ¢ÊU???Að X¹d???ž—U??¢ …—u???²??b « X? U?? Ë

‰U???HÞú s?J1 ô W???O eM U?¹ËU??ŠË  U???ŽÒôËË

q?????H????Þ±∑µ∞∞∞

d¹d??I?² « d?O??A¹Ë

UÐU?≈ ÒÊ≈¢ ¨W?O*U?F « W?×?B « W?LEM* W?U?F « w²?¹Ë«“ s W????U???N? « U¹U????C???I? « s ‰U????HÞ_«

vKO« nU

U?ł«—b «  «Òd2 5Ð qB?H «Ë ¨U?N?«b? ?²?Ý«

5¹ö?≥ u?×½ …U?$ ÂU?Ž q? b?N?A¹Ë ÆÂU?Ž q

V½Uł v ≈ ¨„UMN ÆW?OLM² «Ë WOuL?F « W×B «

dd« fOz—

¨Èdš_« U?³d*«  «Òd2Ë W¹—UM? «  Uł«—b «Ë s U?????N?????O ≈ W?????łU????Š ô w?² « ÁU?????O*« m?¹d?????HðË

ÒÊ√ d??c UÐ d¹b??'«Ë Æ‚d??G « Àœ«u?Š s? qHÞ V³???Ð ¨qÒJA?ð W??²??O???L*« d???O??ž ‚d??G? « ôU??Š

¨‚u???H¹ U??O???I¹d???√ w q−???Ô*« ‰b??F?*« ÒÊ√ v ≈ Ê«bK³ « w WK−Ô*« ôbF*« ¨·UF{√ …dAFÐ »d???žË UÐË—Ë√ w? W???F??? «u « q?šb « W???F???H?ðd*«

W UŠ ∏≥∞∞∞∞ u?×MÐ …—ÒbI*« W¹uM « U?Ou « s Êu?½U?????F¹ s?¹c « ‰U?????H?Þ_« 5¹ö????? ¨…U?????Ë

w² « ¨…b???×??²?*« WJKL?*«Ë b¹u??? «Ë «bMK¹“u???O½Ë

V U???ž w ¨wC???²???Ið W???²??O?2 d??O???ž UÐU???≈

u?????N?K « U?????ŠU?????Ý w? …œu?????łu*«  «b?????F?*«uÐ

Ÿ«u?½QÐ W?½—U???????I?????? ¨j?Ýu???????²*« w? U???????N u?Þ√Ë

UÐU??≈ h ¹ U??L??O??  ôb??F*« v?½œQÐ r??²ð

«d?²??H  U?O??H?A??²?*« w? rNŁuJ ¨ÊU??O?Š_«

W¹U??Žd « U??b??š e?¹e??FðË ¨‰U??HÞ_« W??U??)«

ÆÈdš_« UÐUù«

ƉUHÞ_«

ÆrNKO¼QðË WK¹uÞ

ÆqO¼Q² « UbšË Wz—UD « WO³D «

—UM « sŽ W?L?łUM « ‚Ëd?(« ÍœRð ∫‚Ëd?(« ©≥

U?NO?öð wG³?M¹ w² « ZNÔM « d¹d?I² « œÒb?×¹ UL?

s ržd « vKŽ t?Ò½√ v ≈ dO?A¹ d¹d?I?² « ÒÊ√ d?O?ž s qšb? « W?F??Hðd?*« Ê«bK³ « s b?¹b?F? « sÒJ9

s ŸuM? « «c??NÐ W?D³ðd*« nO? UJ² « ÊQ???ý sË

kŠöÔ*«Ë ¨ÂU?Ž q q?HÞπ∂∞∞∞ u?×½ …U?Ë v ≈

UÐU????≈ sŽ W???L???łU?M «  U???O????u « iO???H???? ð

W??OK;« U??F??L???²??:«Ë d??Ý_« ‰U??HÞ√ t??ł«u¹Ë

dd« fK ¡UC √

v ≈ ¨Îö?¦? ¨d¹dI?² « hKš b?I? ÆU?NÐ WO?u?²K

w WK−??Ô*« WKB « «–  U?O?u? «  ôb?F? ÒÊ√ WDÝu??²*« Ê«bK³ «Ë qšb « W??C?H? M?*« Ê«bK³ «

Èb?????? vK?Ž •µ∞ e¼U?½ W??????³??????M?Ð ‰U?????H?Þ_«

÷Òd?F?² « dÞU? ? ¨r¼d?O?ž s d?¦?√ ¨…d?O?I?H «

W??Oz«Ëb « ’«d? _« W?Þd?ý√ ÊuJð Òô√ ‰U??L?²??Š«

Ê«bK?³ « w W?K−????Ô*« ôb????F*« ‚u????Hð q?šb « ÆÎUHF{±± w «u×Ð qšb « WFHðd*«

W?O?CI « Ác¼ ÒÊS? ¨W?O?{U*« 5Łö?¦ « «uM « –≈ ¨Ê«bK³ « pK² W?³M? UÐ WKJA qÒ¦9 X «“U?

w r?¼d????O????ž s? ÎUE?Š Òq √ rN?Ò½_ UÐU?????û  U???b???)«Ë W?¹U??? u « Z?«dÐ s …œU????H???²???Ýù«

¥∑∞∞∞ u??×?½ ÷Òd??F??²?¹ ∫◊u??I??? « ôU??Š ©¥ ¨rNðU?O×Ð Íœuð ◊u?IÝ  ôU( ¨ÂU?Ž q ¨qHÞ

w VÒ³????²ð …b?ÒL??F??²*« d?O??ž UÐU??ù« ‰«eðô pKð w ‰U?HÞ_«  UOË Ÿu?L−? s•¥∞ Ÿu Ë

W¹c????O???HM?² « …d¹b?*« ¨ÊU???L???O?MO??? Æ ʬ X? U??? Ë

s¹d???šü« ‰U??H?Þ_« s ·ôü« U??¾??? ÒÊ√ d??O???ž ¡«Òd?????ł …—uD?š Òq √  U?ÐU????ù Êu?????{Òd?????F?????²¹

w² « W?O?O?zd « W?L?)« »U?³?Ý_« wK¹ UL?O?Ë

wuœ ÕËb2 ÍËb‡‡ ‡ V‡‡ ‡ ‡— —UL dO ÍËb qU dU Æ V «— bL ÍËUNA« sLd« b nd nODK«b bL auA« Èu$ 5U …bU ‰UL W dU ×u —UB —b bL√ “«eI« …e nU{ «—ô ‰œU UO«— wö« ÍbL ‚œU vN

W?????O?????U????? U?MÒO?Ð v ≈ b?M²??????ð ô w²? « pK?ð Ë√

¨‰U???HÞ_« Òb???{ wH?J¹ U0 W???F???O?M W???U???H???A « WM?ݱ≥sÝ ÊËœ ‰U???HÞ_« ÷Òd???Fð ‰U???L??²???Š«Ë U????b????B « w? uð …e????N????ł√ V?³????Ð —Òd????C?K ¨ «—U??O???K W??O??U???_« b??ŽU??I*« w? …œu??łu*« dJ? «Ë …bÐe « ‰U???L???F???²???Ý« V?ÒM& …—Ëd???{Ë

ÆÊ«bK³ «

Æd?I??H « W¹ËU¼ w U?N?KL?QÐ …d?Ý√ l?œ Ãö?F «

Æ¢…œu'« WO UF « WO×B « ÊËU?F?²? « …d?LŁ d¹d?I??² « «c¼ ÒÊ≈¢ ¨nO??O?½u?OK lO??L??ł s Ϋd??O??³??š±∏∞ s d??¦??√ 5?Ð rzU??I «

vK?Ž Èd??š_« W¹b???OKI???² « U???łö??F «Ë X?¹e «Ë

Æ◊uI «

ÀËb???Š ¡«—Ë nIð q«u???F??? d¹d??I???² « U¼œÒb???Š

W?UF « nO?I?¦² « ö?L?Š sÒJ9 ÂbŽË ª‚Ëd?(«

v ≈ b?ÒL?F??²*« d?O?ž rÒL??² « ÍœR?¹ ∫rÒL??² « ©µ ÆÂUŽ q qHÞ¥µ∞∞∞ s d¦√ …UË

∫ UÐUù« sŽ WLłUM «  UOu «

d??O?ž U?ÐU?ù« ÒÊ√ sÒO??³¹ u¼Ë Ær? U?F « o?ÞUM ‰UHÞ_« …U?u WOO?zd « »U³Ý_« s …bÒL?F²*«

v ≈ Àœ«u????(« Ác?¼ ÍœRð ∫—Ëd*« Àœ«u????Š ©±

•πµ ÒÊ√Ë «uMÝπ r?¼—U??L??Ž√ “ËU??−??²?ð s¹c «

ÆU¼œdH0 ‚dG « ôbF iOH ð s

WKH »UB ≈ WËU0 ±±‡« w 5O W«œ≈ ∫ÊbM

ææææ

ÍuA Ë tK Ë UNË“ ` c

`HB« VKD Ë t√—

°°UuB U ÆÆodD« s XQ

wK¹UÐ b Ë« WLJ×? d√

WÐU????ý X?{d????Fð

l{uÐ W??OzU?M'« rz«d??−K

W?????F??????ÝU?????² « w?

W?¹œU??????(« w 5?O??????³??????

U¼dLŽ s …dAŽ

X% d???L??F? « s …d??A???Ž

w »U??B???²??žû

Àö??Ł …b?* ·«d?????????????????ýù«

œuO²O?ðô ÊUłdN

U???L????N???²?½«œ« b???FÐ «u?MÝ

w v?I??O???Ýu??L?K

WKH?Þ »U?B??²??ž« W ËU??×0

„u??u???Ý W??I?DM

ÆdLF « s WMU¦ « w

«d?????²?K$« ‚d?????ý

v??? ≈ W????K???H????D??? « X???K????I???½Ë

sŽ X Q?Ý U?bMŽ

s Ãö???FK? vH???A???²???*«

v????? ≈ o????¹d?????D???? «

dÐu?²√ w …b?F*« w Âô¬

ÆÁUO …—Ëœ »d √

X?GK?Ð√ U??????b?????F?Ð w{U?*«

W?O?×??C « X½U?Ë

X{d???Fð U???N½Q?Ð U??N?ðb «Ë

l?? r??O???????????????????????I??ð

Ê√ b?????F?Ð

W??I?¹b??Š w »U???B??²???žû

w U???N?zU??? b???«

X?????M????¹œ√

U?N e?M s »d?I UÐ W??U?Ž

…—Ëœ sŽ Y׳K Xłd?š UNMJ ¨ÂU?NMO¼ WI¹bŠ w ÊU?łdN*« UN?O ÂUI¹ w?² « WIDM*« qš«œ WL?Oš

q?²????????????I?Ð

¨Êb?M? »d????????????ž e?¹U?¼ w?

Ê√ ¨W?FЗ√ Ë√ WŁöŁ rN½« b?I?²F¹ ¨‰U?ł— ÷d?ŽË ÆÎö?O …d?AŽ W¹œU?(«Ë …d?ýU?F «W?ŽU « 5Ð ÁU?O?

U????N???łË“

w UNMOŠ ÊU?O³B « ÊUË

Æ—«dH UÐ «Ë–uK¹ Ê√ q³ U¼u³B²ž«Ë UNÐ «uJ√ rNMJ ¨o¹dD « vKŽ U¼u b¹

t? ?³Þ rŁ

ÆdLF « s …dýUF «

¨t?????K????√Ë

d?G?√ ÊU?O³?B « d?³?²?FÔ¹Ë Æ…dAŽ W¦ U¦ « sÝ ÊËœ WKHÞ »UB²ž« W ËU×0 …bײ*« WJKL*« w Ê«b¹ s

W?O?IO?Ýu? ÎU?{ËdŽ Âb?I¹ «d?²K$« ‚d?ý W?OH¹— W?IDM w? ÂUI¹ Íc « œu?O?²?Oðô ÊU?łdN? Ê√ d?c Ô¹ Æh d «Ë Âö_« v ≈ WU{≈ W¹dFýË WOŠdË

r?????J?????ÔŠË U?????N?????O?KŽ

vKŽË ¨5KHD « wðb «Ë WLJ;« d√Ë Æ¢pMO u¹b?O¢ u¹bO WKË d³Ž W?LJ×LK W œ√ WKHD « Xb

‰Ułd « s d¦?√ XÐd² « UbMŽË Æ ö?CF « ‰u²H? ”√d « oOKŠ t½QÐ t²HË Íc «Ë ¨U?NzU b«

s−?? UÐ

dNA « «d?š s¹cK « ¨ULNOM?Ы bł«uð ÊUJ sŽ WLE²M …—uBÐ UDK « ⁄öÐSÐ ¨Î«d?Ný±≤ Èb

d??O???ð X½U??? U??LM?OÐË Æo¹dD? « sŽ rN???² Q??Ý p? – s ržd « v?KŽ sJ ¨ Q?Dš√ U??N½√ X?H??A???²??«

¨U?ÎUŽ≤∑ Êu?KO½ Í—¬ WL?O?√ WIÐU? « ¡U¹“_« W?{—UŽ Xb?

Æ»UB²žù« rNÔð b{ ·UM¾²Ýù« ÈuŽœ w{U*«

WLKE W?IDM w UNF? dO « ÊËd?š¬ q«Ë ULMOÐ d?š¬ ÁU&« w ‰Ułd « iFÐ —U?Ý ¨r¼—«uł

U?L?N?O??²¹u¼ sŽ nAJÔ¹ r s¹c?K « 5O?³?B « w{U*« u¹U?? w wK¹UÐ b Ë√ W?LJ?×? X½«œ Ê√ o³?ÝË »d?ž e¹U¼ W?IDM w U?N eM s »d?I UÐ dU? WKHÞ »U?B?²ž« W ËU?×? W?LN?²Ð W?O½u½U? »U³?Ý_

iOÐ√ t½QÐ ‰U?łd « bŠ√ …√d*« XHËË Æq _« vK?Ž rNM bŠ«Ë UN?³B?²ž« YOŠ —U?−ý_UÐ W?¾OK

ÆrJ(« —Ëb v²Š WO U W UHJÐ ULNKO³Ý ¡öš≈ —d Ë ¨≤∞∞πdÐu²√ w ÊbM

s t½√ b??I??²??Ž« U??N½_ U¼u??³??B??²?ž« s?¹c « ‰U??łd « b??Š√ s XÐd??²?? « …√d*« Ê≈ WÞd??A « X U?? Ë

¨b?L??F « q²??I « W?L??N?²Ð Êu??KO½ Í—¬ W??L?O??√ XM¹œ√Ë

ÆÊUłdN*« …d² ‰öš rNzU b√ l ¡UI³ UÐ rN²³ UÞ UL ¨s¹b²F*«

UNłË“ XK² Ê√ bFÐ ¨U?ÎUŽ≤∑ s− UÐ UNOKŽ rJŠË Ÿu³Ý_« W¹U?N½ WKDŽ ‰öš ¨UÎUŽµ∂ Êu?KO½ ÂUOK¹Ë

¨jI? 5³?žU?A? U½U? U?L?N?OKu? Ê≈ ŸU?b? « u?U?× ‰U? U?L?O? ¨ÎU?O??Mł U?N?OKŽ ¡«b?²?Žû ¨qI?ŠË

ö?O?−?ð p – w W?b? ?²?? ¨r?NÐ t?³?²?A*« vKŽ i³?IK U?N?ðU¹d?% Èd?& WÞd?A « X «“ U?Ë

Æ U{d2Ë ¡U³Þ√ W³F …U²H « l UÝ—UË

ÆWIDM*« w …dA²M*« W³ «d*« «dOU

Ʊππ±ÂUŽ ¢dJA « bOŽ¢ w Íu??ý v ≈ Êu??KO½ b?L??Ž U??N?łË“ XK?²? Ê√ b??FÐË œU??√ U???L??³?????Š ¨ÁU¹U???IÐ iF?Ð X ËUMðË ¨X?¹e « w

U¹U?M'« W????L?J×???? X?C???? ¢—«—œ√¢ W¹ôË ¡U?C? fK−0 s−??? UÐ ÎU???LJŠ W¹d?z«e??'« »√ v????K????Ž  «u?????M????Ý Àö????Ł ÎUU?Ž≥∞ …b* t²MЫ Á“U−?²Šô ‰u????????????O??????????? ?K? q??³?D?Ý≈ v? U?????N?ÐU?????√ U?2 ¨dz«e?????'U?Ð ÆWOKIŽ W UŽ≈Ë ÍuCŽ e−FÐ Âu¹ ÁU???ÝQ*« Ác¼  √b?Ð b?? Ë W???ID?M wM?ÞU??? b???Š√ qB?ð« U???bMŽ ¨≤∞±∞q?¹dÐ≈ ¥ ¢—«—œ√¢ wÐu?Mł r?K ∏∞ b????F?Ð vKŽ ¢Èu?þ√ d????B???? ¢ …U?²? œu??łuÐ rN?GK³??O ¢ÊU?dТ WM¹b0 s_« …e??N?łQÐ W???OÐd???² hB??? ??? q³DÝ≈ w? U¼b «Ë U?¼e??−???²???×¹ ÆÆUUŽ≥∞ s d¦√ cM  U½«uO(«  b???łË ÊU?J*« v ≈ s?_« …e???N????ł√ XKI????²½« U???b?MŽË ¨U?N vŁd¹ W UŠ wË W?OKI?Ž W U?ŽSÐ WÐU?B W?O×?C « s m U?³ « W?O×?C « b «u W?U?F « WÐUOM? « XNłË b? Ë i¹d??FðË …e??łU?Ž t??²MЫ „d?ð W¹UMł U??U?Ž∂µ d??L??F « UN²ÐU≈Ë ÍuCŽ e?−Ž tMŽ Z²½ U2 ¨dD K UNðUOŠ ÆWOKIŽ W UŽSÐ

vKœ v$≈

∫duB

wK «d ‰UL 5OuUI« ÊË—UA*« kU(«b bL Í“u Ud œuL Uö ù«Ë dd«Ë …—«œù«

∫dB ¢±≤w ¢ öO wO Êœ—U UMO du√∂ WMb

∫ „—uuO 7515 188th ST. Fresh Meadows, N.Y.11366

∫dB q«œ l“u« ∫rUF« ‰Ëœ lOL

Íb½«— U????O?? U??²??Ýu?? W?F?ÞU?I?? w? ÂU?F? « wŽb*«

qD« w ÎUU≥∞ t M « f

…—«œù« fK fOz— VzU

—U_« WR

t¹b¹ X?ÓKÓ Ë ¨t??N??łË bKł X K?ÝË ¨Êd??H « w t??Ý√—

‚bB ô Ë√ ‚b

Í“«eF« bL

ÆdLF « s UOM¹dAF « w t½√ bI²F¹ bF− œuÝ√ dFý Ë– W¹u¼ sŽ r?N¹b d?«u?²?ð  U?uKF?? ÍQÐ ¡ôœù« vKŽ ÊU?łd??N*« w 5—U?A?*« WÞd?A « X¦??Š b? Ë

wMJÝ vM³? U?NML?{ sË ¨W?HK²? l «u? v ≈ WKH?D « «œU 5O?³?B « ÊQÐ W?LJ;« ¡U?Žœô« mKÐ√Ë

ÆrNM qJ —ôËœ n √∑µ qÐUI W œ_«

…—«œù« fK fOz—

«bM? u¼Ë U????O «d????²????Ý√ q?¦??? ¨∆œU????N? « jO????;«

Æ ôU(«

s hK ?²? « w …b?ŽU?*« rNM X³K?ÞË ¨5IÐU? «

allewaaalarabi@aol.com atefelbeialy@maktoob.com

W¹œU??B?²?? ô«Ë W?O??×?B? « ¡U?³??Ž_« Õb?√ ¨U??NM

Ác?¼ vK?Ž o?O?KF???????²? « w?J¹d????????_« ŸU???????b « …—«“u?Ð

UNzU b_ Q?'Ë WUL ”UO√ w ¢W?LO u «¢ U¹UIÐ

∫„—uuO VJ ÊuHOK Tel:(718) 663-9339 Fax:(718) 454-2875 ∫…dUI« VJ ÊuHOK 02- 38367008 01118555000 ∫wËdJO_« bd «

5łU?M « i?FÐ W????G????œQÐ o?×K¹ Íc? « —d????C «

ÂU?F? « g²?H*« V?²J s ¨œ—u?H??u? Í—U??ž i—Ë

XF???{Ë …√d*« Ê√ wJÝu? ËUÐ ·U??{√Ë ÆwJ?Ýu ËUÐ

Tredmark No. 2,342,892

…œU??Ž≈Ë ¨Èd??š_« ÁU?O?*« U¹ËU??ŠË  U?U??ÒL??(« VF?K «Ë W?½U????C?????(« —Ëœ …e????N????ł√ r?O????L?????Bð

Æ¢W¹dJF « PAM*« v ≈ ‰uu « rN s²¹

fL?²Kð WOJ¹d?_« U?O½—uH?O U W?¹ôË w WLJ; U?γKÞ Æ◊Ëd???A??? Õ«d???Ý ‚öÞ≈ U???N???×M?Ë ¨`H???B « t???O???

WKI WO u √ WOJd √ …bd ¡«uK« —«œ s WOdF« WGKU —bB dAM«Ë W U D«Ë WUBK wdF«

…—«œ≈ d¹b???? ¨⁄Ëd??? 5?O???²¹≈ —u????²???b? « ‰U??? Ë

v ≈ W??U??{ùU?ÐË¢ ∫d¹d??I??² « lÐU?ðË Æ¢dD K W???OM_« œ«d??_« ¡ôR?¼ Ê√Ë U??L???O??Ýô ¨b¹b???N??² «Ë …u???ýd «Ë

WOËb« v dF« ¡«uK«

°°…—Ub« W—UL0 —«dL ù« UNCd t IOI q I wœ—√ Õd?ł Ë√ u? v ≈ vC?√ ¡«b?²Ž« U?L?N?OKŽ Ë√

W«Ëœ s ÃËd?)« WÐUA « …U²H « ¢U?N¢ —d

s b??O??H??²??ð U??L?? ÆW??Lz«œ W¼U??Ž Ë√ ¡«c¹≈ Ë√

U??NK?²??I?? U??N??²?KzU??Ž U??N??²?MN??²??« w²? « …—U??Žb «

U??N?łË“ Q??łU? «–≈ sJ W??łËe « tð«– —c??F «

¨WKzUF « WFLÝ dONDð UO?Žb U¼œdL² UNIOIý

l“u K WOuI« WdA«

∫UJd √ q«œ 1)Speedimpex USA, inc. 2) MMR, inc. 3) Speedy Express inc.

ÆjI WOłËe « sJ w

Ϋ—U??²??Ý ÊU??O??Š_« V U??ž w qJ?A¹ —c??Ž u¼Ë

b?O??H?²??¹ ¢sÞu « U¹U??O½œ¢ W?H??O?×? V??×ÐË

‰UM?¹ kU????×??? bK?Ð w Èd???š√ l?«Ëœ wH???? ¹

nH? ? —c?Ž s p c? Êu½U?IK ÎU?I?Ë w½U?'«

ÆÎUHH ÎULJŠ tO ·dA « W1dł VJðd

ÕË«d??²¹Ë ÆVC??ž …—uŁ w W?1d?'« t?ÐUJð—ô

rz«d?ł¢ `KDB qJ?A¹ Í—u– lL?²−? wË

Êœ—_« w ·d?A « rz«d?−Ð vL?¹ U? ‰b?F?

b??R?¹Ë ÆW??ŽœU??š ÊuJ?ð b?? W??N??ł«Ë ¢·d???A «

XK?−???Ý U???L???O??? ÆW?1d???ł ±¥Ë±≤ 5Ð U¹u?MÝ

rEF Ê√ ¡«d?³šË ÊuDýU½Ë ÊuU×?Ë …UC

Æ≤∞∞∑ w ŸuM « «c¼ s W1dł±∑

YO???Š ·d??A U?Ð U??N W??? ö??Ž ô rz«d???'« Ác¼

fK?:« rÝU?Ð wL?????Ýd « Àb????×?????²*« ‰u?????I¹Ë

lL?²:« qN?łË Êu½UI « W?½uO —u?c « qG²?¹

WÞd?????A « X?MJ?9 U????N?????Žu½ s? W????³?¹d?????ž WŁœU?????Š w

w t½≈ w?³?O??²??F « œU??N?ł w{U??I « wzU??C??I «

U??ö???š Ë√ À«d??O*« V³???Ð UŁU?½≈ ÊuK²??I???O??

d?L?F « s mK³ð …b?O?Ý v?KŽ i³?I « s W?O??O½Ëb½ù«

»UJð—« w½U?'« wŽb¹ rz«d?'« Ác¼ s d?O¦?

ÆÈdš√ rz«dł ¡UHšù Ë√ WOKzUŽ

b?? Ë ¨U¹U??×??C « q√Ë q²??I « W??L??N??²Ð p –Ë ÎU??U??Ž≤π

oO??I?×??² « b?FÐË ·d??A « sŽ ÎU?ŽU??œ t?²?1d?ł

w WOŽd?ý W³O³Þ ‰Ë√ ¢W?³ «uD « ¡«dÝ≈¢ ‰uIð

¨…U?²?? 5ŁöŁ s d??¦?√ ÂU?N??² « …√d*« Ác¼ XŽUD?²?Ý«

U?öš Ë√ À«d?O*« q¦? »U?³Ý√ œu?łË 5³?²¹

sŽ n u?² « œ«—√ ¢ÎU?U?Ž±∏¢ U?N? Ê≈ Êœ—_«

s s?NKQ?ð rŁ sN?K²???I?ð w² « U????O???²????H « q X?½U???Ë

lL??²?:« qN?ł Ê√ w?³?O?²??F « d?³??²?Ž«Ë ÆW?OK?zU?Ž

¨WKzU???F « U???N??²MN???²??« w²? « …—U??Žb « W???Ý—U2

ÆUN—UF

Æ≤∞∞∂ÂUŽ UNIOIý UNK²I

vKŽ ΡUMÐ U?O²?H « XK√ UN½√ v ≈ …√d*« Ác?¼  —Uý√Ë Wd?H « UN XMð ‰UŠ w t½√ UL? ¨WOð«c « UN²?³ž—

vKŽ w½U?'« i×?¹Ë ¨·d?A « W1d?ł lMB¹

rž— ·d??A « r?z«d??ł w³Jðd?? v?KŽ W??H??H?? ??

ÆnH rJŠ

·d?A « s?Ž ŸU?b « ¡U?Žœ«Ë W1d??'« »UJð—«

‚u??I???×Ð vM?Fð U??L?EM U??N???Ý—U9 ◊u???G??{

w …U??²???H « W??³??žd b???Š√ Àd??²J¹ r n?O??CðË

Æq² W1dł vKŽ WODG²K WNł«Ë œd− u¼Ë

ÆU¼b¹bA² ÊU½ù«

w U?????² U?ÐË Æ…—U????Žb? « W????Ý—U2 s?Ž n u?????² «

5³ð r?z«d??'« Ác¼ U¹U???×??{ rEF??? Ê√ b??√Ë

nH? —c?Ž s b?O?H²?¹ …œU*« pKð V?×ÐË

WÐu??I??Ž vK?Ž ‰u??B??(« U??N??I??O??I??ý ŸUD²??Ý«

ÆÈ—«cŽ sN½≈ sNB× bFÐ

tŽËd Ë√ t u√ ÈbŠ≈ Ë√ t²łËeÐ Tłu s

p – sJ¹ r? Ë Í—u?– UMF??L?²?−?? Ê_ W?H?H?? ?

•πµ ÊU gðËË f²¹«— su?O¼ d¹dI² U?IËË

w Ë√ U½e « W1d?−Ð U?N?³Kð ‰U?Š t½«u?š≈ Ë√

ÆôœUŽ

w?±ππ∑ ÂU?????Ž s?K²?????? w?ð«uK? « ¡U??????M « s?

q² Ë√ ‰U?(« w UNK²I? ŸËdA dO?ž ‘«d

…œU*« q?¹b???Fð 5?ðd??? »«uM? « fK−???? i—Ë

Æ U¾¹dÐ sN½√ X³Ł Êœ—_«

UN?OKŽ Èb²?Ž« Ë√ UF U?LNK² Ë√ U?NÐ w½e¹ s

WÐuI?Ž ÷dHð w²? « UÐuIF « Êu?½U s ≥¥∞

«—b?<« vÞU??F?²¹ ÊU? w½U??'« Ê√ nO?CðË

UUCI« »d √

¡UM« qQ …√d≈

w q?L??F?¹ ÊU???Ë w«d???ł≈ q−???Ý VŠU???Ë

Æn uð ÊËœË b¹bł s qFHð ·uÝ p –

ÆÊULŽ ‚dý w …—UŽb «

’U???š r??? v ≈ X?KO???Š√ U???ND³???{ b???F?Ð t½√ d???c¹

UNK²? vŽœ«Ë WÞdAK t?H½ rKÝ t½√ `{uðË

¨”UM « …U?OŠ œb?Nð w² « …dOD)« W?OKIF « ÷«d?_UÐ

X²³Ł√ ‰U?(« WF?O³DÐË ÆWKzU?F « ·dý dO?ND²

Èb????Š≈ vKŽ s?−???? « w b????²???Ž« b???? U???N?½√ U???L????

vKŽ rJŠË …—U?Žb UÐ XKL?Ž UN½≈ U?u×?H «

XL?N² « b? Ë vML?O « U¼b¹ XC?ŽË ¨„UM¼ U½U−? «

s œUH?²Ý« –≈ jI 5U?F s− UÐ U?NIO?Iý

‰U???ł— s iF?Ð WÐU???≈ v ≈ Èœ√ U2 ¨U???N???F???³???≈ ÆÊUJ*« w wŽu « Ê«bI rŁ WšËb UÐ WÞdA «


.............................. .............................. .............................. ∂∞≤ œb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? ? « .............................. .............................. .............................. Â ≤∞±≤ WOu± .............................. ..............................

.............................. .............................. .............................. ISSUE NO. 602 .............................. .............................. .............................. June 1 / 2012 .............................. ..............................

≥ 3 dB WUzd Êuu «uU ÊuO«d OË Êu—U Ë ÊudJ Ë ÊuOö≈ WdB ÊËR

臇 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡OËb«

…bb WOUI≈ …d Ub% WN «u q √ s

WdJ F« WOHK)« ÍË– 5d*« ’d æ ¢WKOK WOU(« UUù« ‰ö XU …dUI« WFU WOUO « ÂuKF« –U√ qU vHDB

W?? O? U?? O? «—U?? O vK W?d??B*« W?? Uzd« U? U??? ?« w Êu?? ? d*« Ÿ“u?? Êu?O«d? ?OË√ ÊudJ? Ë Êu?O?ö?≈ rNML? ¨W?HK? W?O? uub?√ UO?F? d?Ë ÆWdJF« WR*« s «Ë—b% sc« pË√ s ÎöC Êu—UË «—U?O? « Ác s d??O?J?« Êu?d??F W?O? U?O? « VM«Ë Êu??B?? <« ÊU? «–≈Ë «—U?O« Ác W?OU? qN 5d?B*« s rE _« œ«u?« ÊS? ¨UO? uub_«Ë Æ„«– Ë√ —UO« «c UNLJ U «–≈ dB tO≈ ‰ËR b UË ÊQ??????A?Ð ÊuK?K;« n?K²?????? ?¹Ë

ÊuOö≈ æ

“u??H« w tMO??FÐ —U??Oð ’d??

W«b??F«Ë W?¹d?(« »e??Š f?Oz— UÐU?? ??²½ù« ÷U??šË

«c¼ b?²1Ë ¨lO?d?« VBM*UÐ

¢5LK?

« Ÿ—«c«¢

qJ?A« v≈ ÎU???C¹√ ·ö???)«

s WK² d?³ QÐ l²L?²¹ »e(« Ê√ lË ÆwÝd bL?×

ÂUE?½ t??OK?Ž d??O???B??O???Ý Íc«

–U ð« w W?ŽUL'« dšQð Ê√ ô≈ ¨ÊU*d³« w? bŽUI*«

—U?O²« «c¼ `З U? «–≈ WËb«

*« Ê«u??šù« W???ŽU??L??' W???O??ÝU??O???

Æ„«– Ë√

d?O?š wÝU?Ý_« U?N?×?ýd? ÃËd?šË `ýd?²« —«d? « s dÞU???A«

V??šU?M??« V?¼– U????????????????b?M??ŽË

ÆwÝd

o?¹œU??M? v??≈ Íd??????????????B?*«

rFM*«b??³?Ž fU?M*« `ýd*« Ê≈ dJÐ Èdð X½U?? U?L??

UÐU???? ????²½ô« w? Ÿ«d???²????ù«

ÆÊ«ušù« »U³ý 5Ð WO³FAÐ l²L²¹ Õu²H«uÐ√

t?¹b¹ 5?Ð b?????łË W?????O?????ÝUzd?«

?« —uM?« »e????Š rŽœ Ê√ v?≈ —U????ý√ U?????NM?J

fJ?Fð 5?×????ýd????? W????L?zU????

W???O??³???F??ý vK?Ž dŁ√ wÝUzd?« ‚U??³???

wH?K

s ÎUŽUD d?

¹ tKFł Õu?²H«uÐ_ WO?HK

Õu?²??H«uÐ√ t?b?? U?L?Ž Êu?¡U?

«—U?????????O?????????²?« nK?²????????? ?????????

« …uŽb«Ë

?²¹ s?¹c« 5O«d?³??OK«

Æ5OHK

« «u √ V

vu ËdL

J

wd bL

WŽU?Lł …—b? w q¦L?²ð wÝd …u? WDI½ Ê√ bI?²FðË

oÐU?

« fOzd« vKŽ …—u¦?K Xłdš w²« W?OÐU³?A«

WO³FA« b?Ž«uI« l qUF²« vKŽ 5LK

sÝ »c−¹ b ULMOÐ Æ≤∞±±d?¹UM¹ w „—U³ wM

tðU??ö??ŽË W??I?ÐU??

wU sWL

lL???²???:« w W???O???łuu?¹b¹_«

oOH bL√

Ê√ v?≈ d????????O????????A?ðË

t???HÒK?š Íc« À—ù« ¡u???{ wË

“«eI« …e ∫WHB« b √

Š

tKLŽ Ê√ b?OÐ ÆWOËb«

l?²?????L?????²?¹ oO??????H?????ý

Êu?L??²M*« Êu??IÐU?

Æ5OMÞ«uLK Ubš .bIðË

q³ ÁdLŽ s 5FЗ_« -√ Íc« ¨wKŽ bUš `ýd*«

W????O????ł—U????? K? Ϋd¹“Ë

qœ W?¹—«œ≈ «—b???IÐ

W?OÝU?O?

?ÝR?LK

ô≈ ¨WÝUzd« w×ýd* WOzUNM« U?N²LzU s 5×ýd

WK?²J?« Ÿ“u?????²ð Ê√ d?JÐ XF?????u?ð W?????U?????Ž …—u?????BÐË

¨W?O??ÝUzd« UÐU?? ?²½û `ýd??²« »UÐ `²?? s ÂU¹√

„—U??³?? W??³??I??Š ÊUÐ≈

w t???ŠU??$ U??N???OKŽ

5×?ýd*« ’d Ê√ qU v ?HDB …d¼U?I« W?FU?−Ð

s «—UO?²« nK² sŽ 5K¦2 rCð X«“ U? UN½√

5×???ýd*« vK?Ž 5O??ö???Ýû …b¹R?*« W??O???²¹u??B???²«

W?O?U*« U½UJô≈ nF??{ sJ Æ»U??³?A« s ÎU??ŽUD

¨nF????{ W?DI½ q?¦1

ÆÊ«dOD« …—«“Ë

W??OU?(« UÐU?? ??²½ô« ‰ö?š W¹d?J

v≈ W??U??{ùUÐ ¨5O??O«d??³?OË 5?¹—U?

Æ«uF« rOKÝ `ýd*« sŽ ÎöC ¨Õu²H«uÐ√Ë wÝd

WËb« ÊËR???ý …—«œ≈ w …d??³??)« WK?Ë W??O??L??OE?M²«Ë

i?F?????????³« q?F?????????&

t?

‚U??³???Ý ÷u?? ¹ s?¹—u?? c*« 5?×??ýd*« V½U???ł v≈Ë

ÆtþuEŠ vKŽ ÎUL²Š dŁR²Ý

s?L?????????{ t????????H?M?B?¹

‚U?????³??????

ÎU×ýd qFý_« tK«b³?Ž ÎUC¹√ WOÝUzd« UÐU ²½ù«

rNM ¨s¹d?š¬ 5×?ýd? W?OU*« UÐu?F?B« t?ł«uðË

vK?Ž s¹u?????³????

ÎU???????????C?¹√ w?ÝU?zd?«

`ýd?*«Ë wHK?

nU????×???²« »e???Š s?Ž `ýd*« ¨Íd?¹d???(« e???F?«uÐ√

v

*« Ê«ušù«

« t???łu???²« Í– W?U??? _« »e???Š sŽ

O?Ž Í“u bL?×Ë s¹b« ÂU

Š œu?L× qI?²

`ýd*« w

¹ËUD

³« ÂUA¼Ë ¨w «d?²ýù« w³FA« ÆÍ—U

ÆwÞ«dI1b« qO'« »eŠ sŽ

O« lL−²« »eŠ sŽ

?????O?« Ê≈ d?JÐ Æœ ‰u?????I?ðË

ÆoÐU

????;«

« ÂUEM«

ÂU

ö? Ê√ dJÐ b?I??²?FðË

ÕuH«u √ rFM*«b

ð U?

?« ÷U?????š

Š bLŠ√ o¹dH«

«dÐU? ?LK ‰Ë√ q?O? Ë VBM qG?ý ÆWUF«

UÐU?? ?²½ù« w ezU??H« ÊU? ÎU¹√ t?½√ Êu?³?«d?? Èd¹Ë

v?≈ ÊuK?O1 b????? 5?¹—U?????

w …dO?³ U¹b?% tł«u?OÝ t½Q? W¹dB*« WO?ÝUzd«

vKŽ ¨wŠU?³ s¹bL?Š qI²?

b?FÐ d?B? U?N??A?O?Fð w²« W?OU?I?²?½ù« …d?²?H« ‚U?O?Ý

¨Íd¹d???(« q¦??? Í—U??

?¹ `ýd??? œu??łË s r?žd«

ÆWOÞ«dI1b«

ÊuO«d O æ

œb?×O?Ý Íc« b¹b?'« —u²?Ýb« —UE²½« lË ¨…—u?¦«

¡u?{ w Èu?√ r¼dEM?Ð wŠU?³? ÿuEŠ Ê_ p–Ë

d?L?F« s mK?³¹ Íc« ¨vÝu? Ê≈ qU ? Æœ nO?C¹Ë

Ëd?L?Ž wÝUzd« `ýd*« w«d?³?OK« b?u« »e?Š rŽb¹

ÆtðUOŠö Ë tðUDKÝ V ²M*« fOzdK

Æ„—U³ W³IŠ ÊUÐ≈ tÞUA½

U???? d????(« 5?Ð Îôu????³???? vI?K¹ s U?0— ¨U????ÎU????Ž ∑∂

WOuJ(« tðd³? Ð eOL²¹ t½√ qU Èd¹ Íc« ¨vÝu

*« `ýdLK X¹u?B²«

»U???

??Š v?KŽ p– ÊU??? u v²???Š —«d??I???²???Ýù« v≈

…d?A?Ž b?F?³?²?Ý« W?O?ÝUzd«

« ÂuKF« –U?²?Ý√ Èd¹ ¨W¹dJ

?F« W

?F?« W?O??HK)« ÍË– ÆWKOK X½U

« wË

Íc« ¨tK«dOš ‰UL

Èb ‰u?³IÐ ÎU?OE×?OÝ vÝu?Ë oOH?ý s qO9 w²« ¢W?²U?B« WO?³Kž_«¢ tO?L

?H½ ‚U?O?

« ¡U??݃d«

ÆÍdB*« U?ÐU????? ??????²½ù« W?M' Ê√ l?Ë

WO? dO?_« WF?U'UÐ WO?ÝUO?

ÆW¹dJ

« ÂuKF« –U²?Ý√ bI?²FðË

¹Ë 5?O?ö??Ý≈

Ž WOHKš ÍË– 5×ýd

WdJF« WR*« À—« æ

`O?????ýd?ð vKŽ d?ŁRð b????? ¡U?????O????ý√ „U?M¼ Ê√ d?JÐ v ?N½ « ¡«—“u« fOz— u¼Ë ¨r¼“dÐ√

WO²¹uBð …bŽUIÐ ÊuO?öÝù« Êu×ýd*« l²L²¹ U0—

ÂUEMUÐ tÞU?³?ð—« U?NM ¨oO?H?ý b?L?Š√ o¹d?H« ŸuK<«

UÐU????? ????²?½ù« rN?M WŁö?Ł ÷u????š Ê√ ô≈ W?????F????Ý«Ë

UÐ Íc« ¨ÍdJ

rNðbŽU? w X²Hð ÀËb?×Ð UFu?²« “eŽ W?OÝUzd«

fOzd« b?N?Ž w oÐU?

?F« ÂUEM« …ô«u0 t?UNð«Ë oÐU?

ÆiF³« dEMÐ ÍdB*« Ÿ—UA« w tOKŽ ÎUÐuCG

ÆWO²¹uB²«

vKŽ_« f?K:« l oO???H??ý q? «uð Ê√ Èdð dJÐ sJ

ÎU??O???ö??Ž≈ Êu??d???F¹ «uðUÐ 5?×??ýd*« i?FÐ Ê√ lË

ô t½_ ¨t …u? WDI½ ÎU?C¹√ q¦? U0— W?×K

*« «u?IK

rN?LEF ö?LŠ —U?I²« Ê√ ô≈ ¨¢…—u?¦« w×ýd?¢‡Ð

????F« fK?:« —Ëœ ‰U???H????ž« s?J1

rN? d? nF?C?ð W?O?L?OEM²«Ë W?OU?*« U½UJù« v≈

WœU????F?*« w ÍdJ?

ÆdB w WOÝUO

ÆwÝUzd« ‚U³

« w

dO qJA dB w WUzd« wd s …d!U« UIBK*« dA«

ødB w WUzd« wd s ¢UIBK*« ÊUO¢ d nO W? U?? ? ? ? b?« ÕËd Êu?? ? ? ?Ëd?? ? ? ?F? ? ? ? Êu?d?? ? ? ?B?*« Õö?? p– Êu?b??? U Ϋd?O??Ë ¨Wd??«Ë W?? ?OzU?? ? b?« ö?? ?L? ? (« «b?? ? ? ≈ l?Ë ¨wU?? ?O? ? Êu?? ? ?? ? ?d?*« ` ?? ? ?√ W?? ? O? ? ? U?zd« U? U?? ? ? ? ? û? ÆWdK ÎUb ÊuOUzd« tðU?×¹d?Bð v≈ U?I?B?K*«  —U?ý√Ë¢‰uKHUТ

¨W???ÝUzd« ‚U???³???Ý v≈ ÎU???B??? ??ý ±≥ r?C½«

ŸuK<« fOzd« ◊u?I?Ý b?FÐË q³? W?C?UM²*«

X½d?²½ù« vKŽ W?O¼UJH« U?I?BK*«  d?A?²½«Ë

ÂU??Ž® t ÎU??I??O?KFð “dÐ√ b??Ë „—U??³??? wM

Ëd??L??Ž W?? U??šË ¨rN??C??FÐ s d?? ??

??Š

?ð w²«

¨„—U???³?? V? ??²?MO??Ý t?½≈ t??O??? ‰u???I¹ ¨©≤∞±∞

ÆoOHý bLŠ√Ë Õu²H«uÐ√Ë vÝu

„—U??³? Ê≈ t??O?? ‰u?I?¹ ©≤∞±±® d?š¬ U??I??OKFðË

UN½√ U¼uŽb³ bI?²F¹ U vKŽ UIBK*« e dðË

ÆwHzUD« nMF« sŽ ‰ËRÆ5×ýd*« nF{ ◊UI½

oO?H??ý b?L?Š√ ÎU??C¹√ U?I??BK*« Xb?N??²?Ý«Ë

¢wUOù«¢ `d*« æ

U??I??BK*« b??Š√ w ÆÕu??²??H«u?Ð√ rFM*«b??³??ŽË nB½ ¨5L?

?I Âu?

?I? t?łuÐ oO?H?ý d?NE¹

w ¨„—U³ `ö0 dšü« nBM«Ë ¨t×ö0 Æ.bI« ÂUEM« q¦1 t½√ v≈ …—Uý≈ Ê«u?šùUÐ t?²K ¡U?N²?½« ržd ¨Õu?²?H«uÐ√ U?√ wH?)« `ýd*«¢ t½√ vKŽ U?IBK*« t?O≈ dEMð Æ¢WŽUL−K

¢ÊËbF ¢ æ U???I????BK*« «b???? ???²????Ý« W???łu???  √b?Ð b???Ë

sŽ wÞU?O²?Š« `ýd?L wÝd? b?L×? d?O²?š« l{u?« Ê_ ¨¢Êu??L?K

*« Ê«u???šù«¢ W???ŽU???L???ł

¨dÞUA« dOš ¨wÝU?Ý_« `ýdLK w½u½UI« Îö?F?? dÞU??A« b?F??³?²?Ý« b??Ë ¨ÎU?

??³?²K? ÊU?

ÆWO½u½U «—U³²Žù `ýd???L??? ÎU??L?zö?? w?Ýd?? i?F??³?« Èd¹ ôË UN²¬ nOþuðË t ¢WŽUL'«¢ rŽœ rž— WÝUzdK ÎU???b¼ ÊU?? p?c ¨tKł√ s? W¹u??I?« W??OzU???Žb« Æ…dšU

« WO½Ëd²J_« UIBKLK

œUF³?²Ý« q³ WÝUzd« w×ýd? s W¹d

K

—UÞ≈ V½Uł v« UIBK*« bŠ√ vKŽ dNþ bË

¨‚U???³??

b??L??×???¢ ‰u??I¹ oOK?FðË ¢wÞU??O??²???Š«¢ …—U??O??Ý

U2 ¨Ÿ—«uA« ú9 WOzUŽb?« tðUIBK X½U Ë

« s? qO??ŽU???L??Ý≈u?Ð√ “U??Š wH?K

≠ ¢ÃU?²?½ù« WK−?F w?I?O?I??(« q¹b?³« ¨w?Ýd?

qJAÐ …d?šU?

« U?IOKF?²« —U?A?²½« v≈ Èœ√

b?Ë ¨≠—UÞù« wMFð W¹d?B*« W?−?NKUÐ WK−?F«

ÆdO³

d??šU?Ý q?JAÐ W¹u??GK« W??—U??H*« Xb?? ?²??Ý«

« U?I??BK*« b??Š√ w

vKŽ «d?¼UE*« ÊËb??I???²M¹ iF??³?« ÊU?? 5Š

fOzd« d??Nþ …d??šU??

fOz— l Y?¹b?Š w U??UÐË√ „«—UÐ wJ¹d??_«

ÆÃU²½ù« WK−Ž qDFð UN½√ ”UÝ√

oBKË ÊU?žËœ—√ VO?Þ Vł— w d?²« ¡«—“u«

vKŽ U?IBK?*«  e — b?I vÝu? Ëd?LŽ U?√

‰u???I¹ U???UÐË«Ë W???O??H?K)« w q?O??ŽU???L???Ý≈uÐ_

tO≈ —UA¹Ë ¨¢oÐU?

U¹ —u????Bð¢ ÊU???žËœ—_ ÕU???³????B« «c?¼ ¨Vł— wð—U??O?Ý v« XN??łuð v≈ w?U??HÞ√ ‰U???B¹ù b?????łu????? ¨W?????Ý—b?*« ÎU??????I???????BK? U??????N???????OK?Ž ¢°qOŽULÝ≈uÐ_ d????????????š¬ o?B??K? w?Ë uÐ√  U???I???BK? d??N?Eð hOL vKŽ qO?ŽULÝ≈ …d??J? W??½u?K??ýd?Ð r??$ ÆÆw

O qO½uO ÂbI«

« ÂUEM« v≈ wL²M¹¢ t½u


.............................. .............................. .............................. ∂∞≤ œb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? ? « .............................. .............................. .............................. Â ≤∞±≤ WOu± .............................. ..............................

.............................. .............................. .............................. ISSUE NO. 602 .............................. .............................. .............................. June 1 / 2012 .............................. ..............................

¥ 4 ø5dB*« 5 UM« «—UO w d √ WOUù« vd«Ë WOK I«Ë WOHzUDK q WdB UU«

臇 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡OËb«

WOIOI UU ù WËd ÊuJ U0—

U q s WOUzd« UUù« Ác w nK XuB« «eH ¢ ¢WIU« WOU*d « UUù« p– w U0 dB w UU« s Èd oU« 5OHB« VOI ≠ bL√ bL ÂdJ U?O¬Ë W¹cO?HMð

·u???ð s? œ«“ W???O???ö??Ýù« W???O???³?Kž_«

ÆW×{«Ë

s? ≠◊U??????³??????√Ë 5?L?K ??????≠ 5?¹d??????B?*«

Íd?Ý l oH?²¹

wHzUD« X¹u?B?²U? rŁ sË ¨5O?ö?Ýù«

Íb??−??? ¨s¹b«

i?FÐ Èb? qþ Ê≈Ë ¨‰¡U??????C?????²?¹ ·u?????Ý

5 ??Š b???L??Š√

5×ýd*« b?{ ÊËbA×OÝ s?¹c« ◊U³_«

»e????????Š fO?z—

Êu??A??¹ s2 W??O??ö??Ýù« W??O??HK)« ÍË– ÆWÝUzd« …bÝ v≈ rNu

∫ÎözU???? qL????F«

¨wK³?I« X¹u?B?²K W³? MUÐ U?√ ∫nO?C¹Ë

·uÝ Íd?B*«

UÐU?????²½ù« Ác¼ w? œu??łË t ÊuJ?¹ sK

v?????≈ d????E?????M????¹

ÿu?E?(« ÍË–¢ 5?×????????????ýd?*« s? ÎU?¹√ Ê_

—u????????????C???????????Š

w?²« o?ÞUM?*« v?≈ wL??????²?M¹ ô ¢…b??????O??????'«

`?????????????ýd????????????*«

ÆÎUOK³ ÎU²¹uBð uBð

Ë√ t?²O?B?ýË

VBM vKŽ ÎU¹d?B? ÎU×?ýd?±≥ fUMðË

t????O????L???? ?¹ U????

sË Æ UÐU????²½ù« w W¹—u??N??L??'« fOz—

i??F?????????????????????³??«

W?L?

U???????????e?¹—U?J?U?Ð

W?¹—bM?JÝô« s? q s? ÊUM?Ł«Ë …d¼U?????I?« Ætðu

ÆrUF« ‰Ëœ s dO¦ w Àb×¹ «c¼Ë

wDFOÝ s* —d b ÊU rNM

w wU?√ b?N??A*« «bÐ «cJ¼ w ÂU??I*« X¹u??B??²« e??d?? W????????I?D?M0 ”—«b?*« Èb????????Š≈ ‚d????ý w d????

ÆW¹dB*« …—u¦« X³IŽ√ ‰Ë√ d?????????B?????????? d?????????ł√ –≈ b?????F?Ð W?????O½U?*dÐ  U?ÐU??????????²½« f?O?zd?« ÂU?E??M?Ð W???????????ŠU?Þù« w „—U??³?? wM ??Š oÐU?? « ÀöŁ vKŽ ≤∞±± d?¹«d?³? ±± d???³????L???u?½ w  √bÐ q?Š«d??? d¹«d??³?? w XN??²?½«Ë w{U*«

—UL dO ∫WHB« b√

U??F« s W?FЗ√ 5×??ýd*« ¡ôR¼ 5Ð

d?š¬Ë aO?A« dH? s `ýd?Ë W?OÐd?G«Ë WO?d?A«Ë

WÐd??& Ê≈ «—Ëœ …b??F d??B?? w?O?H??×??B? oÐU?? «

X½U?? w²« W?OM?O?F« «b??ŽU? *« sŽ Îö??C? wHÞU??F«

s d?O??š√Ë W?OKN??b« s

Í– V???²M*« ÊU*d???³« ¡«œ√Ë W???O½U*d??³?« UÐU?????²½ù«

q?³??????? s Âb???????I?ð U???????O????????F???????L???????ł

b???O??F???

s 5?×??ýd???

U? Ë√ W??O?ŽU?L??²?ł«

ô W?³? ½ Ê√Ë u?B?²?Ý s*  —d? Íd?B*« VF?A«

ÆdB

t???²????O???L??? ð s?J1

Êu?—UA?OÝ r?NMJ s¹œœd²? «u«“ U? •≤∞ “ËU−?²ð

5¹d?B*« »e?×Ð ÍœU?O?I« s¹b« Íd?Ý w½U¼ Èd¹Ë

Ê√ b??????L???????Š√ nO??????C?¹Ë

s w?LEF?« W???O????³U????G« Ê√ Ϋb????R??? ¨¢o?O???b?ð ÊËbÐ

w{U*« ÂU?F« sKŽ√ ÊU? Íc« 5 ?( U?I?Ë ¨ÎU?L?²?Š

Z«dÐ Ê√ U*U?Þ t½√ w«d?³??OK« t??łu?²« Í– —«d??Š_«

sŽ lł«d²¹ Ê√ q³ W¹—uNL'« WÝUzd `ýd²OÝ t½√

s 5³?šUM« ÊS ¨b?O?FÐ bŠ v≈ WЗU?I?² 5×?ýd*«

Æp–

—b???? wÐU????????²?½ù« ZU½d????³?« W????F????ł«d0 «uŁd????²?J¹

W¹U??ž w UÐU???²½ù« Ác¼ Ê√ iF?³?« Èd¹ 5Š w

w²« tðU??N?łuðË tu?³??Ë `ýd*« W?O??HKÐ rN?U??L?²¼«

U?N½√ ÊËd?š¬ Èd¹ ¨U?NŽu½ s? vË_« UN?½u W?O?L¼_«

Æ5×ýd*« ULK s Êu¹dB*« UNOI² ¹ U …œUŽ

¨UNU9« bFÐ UNOKŽ rJ(« r²OÝ WÐd& ÈuÝ X O

ËbFð ô WOÐU²½ù« Z«d³« Ê≈ s¹b« ÍdÝ nOC¹Ë

r²²Ý w²« WOIO?I(« UÐU²½û ¢WËdТ ô≈ w¼ UË

U?N?LEF? Ê√Ë YOŠ ‚—Ë v?KŽ d³?Š œd?−? ÊuJð Ê√

Æ «uMÝ bFÐ

mO?

lC¹ r U?L? c?O?HM?²K ÎU?OM“ U?H?I?Ý œb?×¹ r

UNLEF Ê« YO ‚—Ë vK d œd ÊuJ Ê« ËbF ô WOUù« Z«d « Ê≈ ¢W{«Ë UO¬Ë WcOHM mO lC r UL cOHMK ÎUOM“ UHI œb r

v??????????ýd???????????U??????????Ð

sŽ UÐU²?½ù« pKð  dHÝ√Ë W??O??³U??GÐ W??O??ö??Ý≈  U??N??łuð ÍË– 5×??ýd?? “u?? 5×??ýd*« s d??š¬ œb??Ž “u?? V½U??ł v≈ ¨b??ŽU??I*« s qO?K œb??ŽË W?—U??ł W??O??³??F??AÐ Êu??F??²??L?²?¹ s¹c« Æ…—u¦« »U³ýË ¡U M«

w d??OŁQ??²?K Âb??Ið

ÍdB*« V M nO æ øtK"1 s

U?ÐU????????????????????²?½ù«

oÐU? « 5OH?×?B« VOI½ b?LŠ√ b?L?× ÂdJ ‰u?I¹

·u???Ý …d??ýU???³??

w nK²??ð b? X?¹u?B?²?« «e?H??×? Ê≈ d?B?? w

Ê_ UÐU????²½ù« Ác¼ w

×U??????????????š¢ Êu??J?ð

s Èd???ł U??? q sŽ W???O??ÝU?zd« UÐU?????²?½ù« Ác¼

Ϋd?O¦? Êu?Ib¹ 5¹d?B*«

Ác¼ w ¢W???b??)«

UÐU????????²½ù« p?– w U?0 d???B???? w?  UÐU????????²½«

Ë√ wHÞU???F« X¹u??B???²« Íc?« ¢r??H?« ÂU???????????????F?Þ≈¢ W?????I?????O?????b« w? Àb?????×¹ œ—«Ë dO?ž ÎUC¹√ …d?Oš_«

sJ?1Ë rNð—U???O???²???š« w •∑∞ s d?¦??√ Ê√ ‰u?I«

—«d_« 5dB*« »e ÍœUOI« ≠ sb« Íd wU

w²?« W??OÐU??????²½ù«

Æ¢ UÐU²½ù«

ÆWIÐU « WO½U*d³«

V?O?????IM?« `{u?¹Ë

X¹u?B??²«Ë W?OK³??I«Ë W?O?H?zUD« Ê≈¢ b?L?Š√ n?O?C¹Ë

WdB*« WUzd« UU« w UOK_« WU?! ? Îö Íd?B*« lL :« w U?OK_« qJA ô s WU? ? U? N«u? √ V? 5O? Uzd« 5? d?L?K sJ1 l? V?M v?≈ ÎU? ? ? ? ?M? nI? `?d?*« —u? ? ? ? l“u? ‰ö? ? ? ? ÆWOdF« Ë√ WOK;« Ë√ WOMb« «œUOI« Ác WdB*« WOUzd« UU? ù« w Êud*« `$ W? O?U? O? « W? ? FK« WDd? vK U? OK_« l?{Ë w …d*« Õ«d? ? «Ë U? NöJ?A? W?«—œ ôËU? ? ‰ö? s? Wd? B*« b?F? Èd U? L? ?? ¨Uœ«d? √ »uK WU?L? ?« Ë√ ¨U? N ‰uK

Æ UOK_« Êu#A r N*« ÍdB*« wUB« ”d! kU×¹ Íu fOz— v≈ WłUŠ w rN½QÐ —uFý

w w?D³????I« V?šUM?« U¹uË√ s?Ž W????HK²????????

wD³?? ÕU?$ d?B? ÊU?*dÐ b?N?A¹ ô√ ‰u??³?I*«

rN½√ U??L?? ÆW¹d??¦??_« t??łË w rN??u??I??Š vKŽ

U?? œu???łË ÊS?? «c??NË ¨W?¹—bMJÝù«Ë …d¼U???I«

oÐU « W?OU*« d¹“Ë ¡UM¦²ÝUÐ »U?²½ùUÐ bŠ«Ë

jO???LM?ð ‰ËU???% w²« U???N???łu???²« Êu???C???d¹

u¼ WOD³?I« WO?²¹uB²« WK²JUÐ i?F³« tO?L ¹

Æ¢wUž ”dDÐ

Ë lL?²:«

Æ¢l«u« ÷—√ vKŽ t œułË ô r¼Ë œd−

VO??−?? w? sJË

Ÿ“u??²??²?Ý W??OÐuM?«Ë W¹Ëb??³«Ë W??OD³??I« W??OK_«

‰U??Š u¼ d??B?? w ◊U??³??_« 5³??šUM« ‰U??ŠË

WÝ—b*« rFM*«b³Ž

`ł—_« v?KŽ 5×???ýd??? WŁö?Ł 5Ð U???Nð«u???

¢W?²K Êu1—¢ wH×?B« Èd¹ U?L³? ?Š ¨r¼dO?ž

œU??B?²??ô« W??OKJÐ

s¹b????L???ŠË vÝu??? Ëd????L???ŽË oO???H????ý b???L???Š√

s¢ ◊U?³??_« s „UMN? ÆW?? ?OMJ« s? »d?I*«

Âu??????????K???????????F??????????«Ë

ÊS wU?²UÐË Æ…bŠ«Ë WG³?BÐ tG³

…—u¦« bFÐ Èdł U2 qC?√ bzU³« bNF« Èd¹

W??????O?????ÝU??????O????? ?«

vœ√ U??×¹d?Bð lu??²« «c¼ “e?F?¹ U2 qFË

5?O??????ÝUzd?« 5×??????ýd?*« w? Èd¹ s? „UM?¼Ë

…d¼U??I« W?F?U??−Ð

ÂU¹√ q³? U?M w W?OD³??I« W? ?OMJ?« wŽ«— U?NÐ

U??³??? ??²J? sŽ ÎU??

uJ?½ t??O≈ Êu???L??²M?¹ s¹c«

b??????????????Ž√ w??²?«Ë

Ëd??L??Ž s? qJ ÕU??−M?« ÊuML??²¹ ◊U???³??_« ÊQÐ

¨¢W

U?Ð WOD³I« W?OK_« fOË sÞu« UNI?IŠ

s??Ž W???????????????????Ý«—œ

ÆW²K ·U{√ UL

VšUM?« U?N??łuð

Æ¢wŠU³

W?H?O?×?

œ—Ë√ U?L? ¨oO?H?ý b?L?Š√Ë wÝu? Æw½Ëd²Jù« UNFu d³Ž «d¼_«

øWOMJ« o rC æ W? OM?J« rÝUÐ ÎUŁb?ײ? qOz«d?³?ł VO$ ‰U?Ë oŠ WÞU??? ??³Ð «c?¼¢ ¡U??³½_« ôU??u? W??OD³???I« ÎU??OM¹œ Ϋ—U??Oð Ê√ sŽ l?L? ½ Âu?¹ q ¨W?? ?O?MJ« Âd????% «–U???LK? ¨d???š¬ Ë√ `?ýd* Áb????O¹Qð s?KŽ√ Æ¢d_« «c¼ s W OMJ« lL????? vK?Ž¢ iF?????³« d?????B¹ «–U?* œdD?²????Ý«Ë U¼b?O¹Qð sŽ dO?³F?²« w UN?IŠ X³?Ë W ?OMJ« ¨Ê«—b?ł œd−? X ?O W? OMJU? 5F? `ýd* tU??¬Ë wD³??I« VF??A« sŽ d?³??F¹ ÊU??O? U??N½≈ Æ¢tðUŠuLÞË VšUM?« Ê√ u¼ lO??L???'« t??OKŽ o?H??²¹ U??? sJË  UOK_« Âu?NH0 …d? ‰Ë_ ÎUOŽË b?łË ÍdB*« Æ5OÝUzd« 5×ýd*« Èb v?K?Ž ¡«u???????Ý `?{«Ë q?J?A?Ð p– “d?Т b????????Ë  ö?L?(« Èu??²? ? vKŽ Ë√ Z«d?³« Èu??²? ? XÐU???ł w²« W???OÐU?????²½ù« q«u??I?«Ë W??OzU???Žb« ’U????š qJA?Ð XL????²¼«Ë œö????³«  UE?U???×???? q¦? WMO?F?  U?OK√ U?N?O? e?d²ð w?²« oÞUM*UÐ wU?¼√Ë ÕËdD? vÝd?????Ë ¡UM?O????Ý w? Ëb?????³« ”d?−¼ kŠô U?L?³? ?Š ¢¨œö³« w?ÐuMł WÐuM« U¹U?C?IÐ …d? ‰Ë_ U?UL?²¼« „UM?¼ Ê√ ÎUH?O?C?  «—«u??ŠË Z?«dÐ w ¢m¹“U???_«¢ q¦?? …b?¹b??ł Æ5×ýd*« iFÐ

w VF??A« wK¦2 —U??O?²??šô ÆtO²dGÐ ÍdB*« ÊU*d³«

W??????LŁ f?OË ¨f?¹u????? ?«

d? «u?Ý—U1 s ·u?ÝË w–Ë

U??F«

WO?F¹dAð UÐU?²½« ‰Ë√ ¡UMŁ√

WOU ù« Z «d « æ XuB «Ë

fOzd« —U?O?²?š« W??

U?½ W???O????A?M

…d¼U??I« W¹d?B*« W??L?

Ë

V?F????????????A?« Ê√

Í—U???C??Š V?F??ý 5?¹d??B?*« Ê≈¢ 5 ???Š nO???C¹Ë

…b?O?F W?U?(« X¡U? U?LKJ« Ác?N ÆÆ¢UM— Ÿu? ”U Ê«e?O*« «uu?I?O ÆÆÆ øw M U 5 V? √¢ ·uu« vK …—œU? dO b Ê√ b?F ÍdB*« gO?'« œuM s ÍbM UN t K w?d vK fK& wË Æw{U*« d Lu w WdB*« WOU*d « UU ù« w ¡UM« —uU w s v≈ sb??? U?? ?I? M? «b?O? XH??Ë ¨V? M? sL? ‰Q?? s w …b?O??« Ác XU? U??LMOË W??—Ë w rN??F? u?? Ë r“u?? d rNu??GK Ë r?NMO??F 5??d* Xu??B? U rN??UM?ù —uUD« w Êu??H? I Æs«b ù Vd tMOF `d* «uuBO sN—U√ Ud√ X D«Ë ¨XuB « fU? wK?≈ b?O? u« Áœ u ÆÆru? q? w “d«Ë Xe« UM VO??!?O wK« q«dK w?u? Íœ√ U U√¢ Æ5d*« wËbM b √ vK ÎU«u qLF Íc« rU r ÷d ≈ ÆÆÆ¢sœuu UMS

Ê√ Èdð w?D³?????I«

·ËeF« vK ‚UH« æ

ôËU??????????????×?????????????

ÊËR????AÐ r?²???N?*« wH????×????B« ¨”d????−¼ s?JË

W???OK?√ WU???L???²???Ý«

‰u?I¹Ë ÆW??−?O??²M« «– v≈ hK¹ ô  U??OK_«

vKŽ ¡U?MÐ U??NM?O??FÐ

UÐU?????²½ù« Ác¼ w? W??O?? ???Ozd« W??L??? « Ê≈¢

UNð«œU?O WUL?²Ý«

«dýR*« s „UM¼ sJË ÆWIO?IŠ Ác¼ ¨X²H²«

U??????????????N? V?²??J?¹ ô

W UM æ Êu?×ýd*« vF?Ý ¨wÝUzd« ‚U?³? « ¡bÐ cMË Êö??Ž≈ q³??? v²??Š W??OzU??NM?« W??LzU??I« b???O?¹Qð V ???? v≈

vK Êud*« f UM UOK_« WUL«

W?

UšË ¨ U?OK_« ÆWOD³I« WOK_«

◊U??????³???????_« q¦?1Ë v≈ q?Bð W???³???? ½ wU?????L????ł≈ s •π w ÊUJ « œ«b?Fð V ?????×?Ð d????B????? w½Ëd??²J?ù« lu*« W???U????????????????????????????????u??? «—U????³???????²????Ýù« W???¹e??????????????????????????d???*« ÆWOJ¹d_«

U?NKL?−? w W?OM¹b?« U?OK_« Ê√ vKŽ ‰b¹ U?

ÆÎU³Už ÕU−M«

ô≈ 5F? `ýd? vKŽ oH?²?ð ô U?N½√ s rždUÐ

wL?²Mð W?OD³?I« W?O?K_«¢ Ê√ rFM*«b?³?Ž `{uðË

W?O?HKš ÍË– s 5×?ýd c?³½ vKŽ oH?²ð U?N½√

Èu?² *« vKŽ ¡UMÐ W?M¹U³?² W?O?ÝUO?Ý UO?HK)

Æ¢WËdF

¢rOK?F??²« Èu???²?? ??Ë w?U??I??¦?«Ë wŽU??L???²??łù«

d???B?? w W???HK?²??<« U???OK_« Èb¢ `?{u¹Ë

b????O?????F????B?« w V?šUM?« U¹u?Ë√ Ê≈¢ ·œdðË

u¼Ë ¨Õu???²???H«u?Ð√ rFM?*«b??³???Ž W?KL???Š d???A½Ë b??O?¹Qð sŽ ¡U???³½√ ¨‰b??²???F*« wö???Ýù« `ýd*« Æt ◊U?³ú WU?F« W¾?ON« fOz— ”Ëœ n?¹dý ¨qO??ŽU??L??Ý≈uÐ√ Õö??

“U??Š WKL??Š XŁb??%Ë

‚U?³? « s b?F?³?²? *« t?łu?²« w?HKÝ `ýd*« U?NOKŽ lË w²« ö?Ou?²« ·ô¬ sŽ wÝUzd« Ær¼bO¹Qð ÊöŽù ◊U³√ Êu?????×?????ýd?*« t¹b?????³?¹ Íc« ÂU?????L?????²?¼ù« sJ?Ë 5KK;« i?FÐ Á«d¹ ô  U?OK?_UÐ Êu?O??ö?Ýù«  ôËU×? v≈ Q' 5×?ýd*« iF³? ÆÎUO?IO?IŠ W???_«¢ W??G???³???

¡U???H??{≈ ‰ö???š s jO???LM?²«

WDЫd« rO? ¡ö?Ž≈ Ë√ ¨lL?²?:« vKŽ ¢…b?Š«u« W??O?MÞu« WDЫd?« vKŽ ‚u???H??²??² v?²??Š W??O?M¹b« Æ”d−¼ Èd¹ UL³ Š ¨U¼“ËU−²ðË UNð«–

bOQ …—U“ æ oO?H?ý b?L?Š√ wÝUzd« `?ýd*« —«“ ÂU¹√ cMË t? ?H½ vK?Ž lDË ¨d?B? wÐuMł UM? W?O½«dD W³? ½ ÊuJð w ÊU*d³« 5½«u? dOO?G²Ð¢ Ϋb?NFð XKI½ U??L?³?? ?Š ¨¢Wu??I?F?? t?O? ◊U??³?_« qO??¦9 d?O?ž s¢ œdD²?Ý«Ë W?O?uO« «d?¼_« WH?O?×?


.............................. .............................. .............................. ∂∞≤ œb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? ? « .............................. .............................. .............................. Â ≤∞±≤ WOu± .............................. ..............................

µ

jI ¡UMK 臇 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡OËb«

.............................. .............................. .............................. ISSUE NO. 602 .............................. .............................. .............................. June 1 / 2012 .............................. ..............................

5

∫‰¡U ÈdB*« Ÿ—UA«

°ø·dB nOÖË vË_« …bO« ÊuJ s ÍQ sd??I ô√ vK? 5 ? d*« U? Ë“ lL?& æ „—U XU Ê«“u? Öu/ s ‰«u_« s ‰U

ÂUE vK 5dB?*« j »U? √ b√¢ Æ¢…bb „—U? Ê«“u v≈ W?U w XO d?B¢ Ÿ«d ? « vË_« dB …b?O W?LK ¢ Æ¢WËbK WUF?« ÊËRA« w Œ—UB« t? Md q b u „—U? ÎU?I?OKF d?B? w W—u?NL?'« W? Uz— «u??d? UN?IK√ w ?« Ud?B? « iF Ác X?U Æ¢b? U? …¡U?? sb?d s rNUMd? Ê√ v?K Êu??d*« lL?√ b?Ë Æ¢v?Ë_« d?B? …b?O? ¢ vL?? U? vK Æ„—U wM ŸuK<« fOzd« WMd XU Ê«“u

WU?F« …UO?(« w Ë WOU? ù« rN«d9R? w rNUMd —u?N ÂbF 5?d*« rEF b?NFË ÆbNF « «c ‚d rNCF sJË WËb« W Uzd rNU « ‰U

sK ¨W??ÝUzdU?Ð e? U?? «–≈¢ X?½U?? ? ? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? ? ? «–≈ Ê«e?ðù« w w²?łËe? —Ëœ „UM¼ ÊuJ¹ ôË W¹u?? fOzd?« W?O? B? ? ý Ëd?? ? ? L? ? ? ?Ž œ— «c?J?¼ ¨¢rJ?(« w qšb²ð ÊQÐ t²?M¹dI `Lð w wÝUzd« `?ýd*« vÝu? q?JA?Ð ÷d?? ? ? Hð Ë√ ¡w?ý Í√ Z«d?? ? ³« b?? ? Š√ w d?? ? B? ? Ë√ ¡«—√ dýU³ d?Ož Ë√ dýU³ sŽ ÎUŁb?? ×? ²? ¨W??O½u¹e??H? O?K²« ÆW¹œUOI« VUMLK ’u ý w?²« ¢ÍËb?Ð vK?O¢ t?? ? ?²? ? ?łË“ ‰e?M? WЗ ·U?? ? ? ?H? ? ? ?Ž Õd?D?ðË ÆÂöŽù« w dNEð U Ϋ—œU½ fOz— ¡U??ł u? «–U?? ∫‰ƒU??ð 5×?? ýd*«  U?M¹d?? 5?Ð sË ÊuJ²?Ý UL?N¹√ Èd?šQÐ ÃËeðË W?? ? ?³? ? ?O? ? ? ³ÞË ‰e?M W?З „UM?¼ q¼Ë v?Ë_« d?? ?B? ? …b?? ?O? ? Ý dOžË WOuIŠ WDýU½Ë W³ðU Ë fOzd« W?łË“ b?O?& Ê√ V−¹ sFL−¹ sN?FOLł Ê√ ô≈ ¨p– w d?? N?E² …d?? ?O? ?¦? ? ¡U?? O? ?ý√ s ‰UŠ ÍQÐ sÐd?²I¹ ô√ vKŽ  U?łË“ wI??²Kð Ë√ Êu¹e?H? OK²« Ê«“u??Ý Ã–u?/ s ‰«u??Š_« tdË v u ËdL wU! sbL Âd tdË «uF« rOK Æœ tdË wuD« ÂUA —UA *« ødB ·uO{ ÆXÐUŁ ÊËdO¦? VUÞ ¨wŽUL²?łù« q«u²«  U×H? d³ŽË  UŽËdA  √bÐ w²« oÐU?« fOzd« WM¹d …—u w wŽU??L? ²? ł« Ë√ wÝU??O? Ý —Ëœ Í√ t??²?łËe? ÊuJ¹ ÊuKEO?ÝË ]vK?Ž œU?L?²?Žù« ÊËœ rNU?−? v ÕU?−M«Ë ·UO{ «—ô ∫W HB« b√ –U? ² Ý√ ¢b? F ? 5HO½¢ ‰u? IðË X½U? ¨ «œU?« q³? U? sJË s?Ž nu?? ? ²?UÐ fU??−?Ë  U??O?F?L? ł XÝ√—Ë W??O?U??IŁË W?O? ŽU?L? ²?ł« W?F? U?−?Ð W?O?ÝU??O??« ÂuKF« Æq³I²*« Æpc fO?zd« Âd?? Š ¢rþU?? ? W?? O? ?%¢ Âd?? ? ? ? ? ? Š X?F?½ W?? ? łË“ `³?? ? ý¢ Ê≈ …d?¼U?? ? I« Õu²?H«uÐ√ WłË“ ¢qOKš ¡U?OKŽ¢ U√ d?? O? ?ž …√d?? ?LK Öu?/ d?? UM«b?? ?³? ?Ž ‰U?? L? ?ł q?Š«d« ÆWOuJŠ dOžË WOuJŠ WM?¹d?? ¢r$ ÂU?? N? ?Ý¢ n?Ið U?? LM?OÐ f?? ? ? O? ? ? ?zd?? ? ? « U??N? ?U??Ž  “ËU??& w²?« …b??O? F? ?Ý W??łU??(« V?UDðË w?½U?? ? √¢Ë wŠU?? ? ?³? ? ? s¹b?? ? ?L? ? ?Š w¢ ∫t?? ?? ?H½ d?9R*« w XU?? ?I? ? Ë√ wÝU??O? ?Ý u¼ U?? q s?Ž b??F? ²? ³?ð w²« W??? ?O? *« œ—UD¹ rO?F?M« v qdð X½U? v²« oÐU??« fOzd« d?B? …b??O?Ð wMТ Êu?Jð Ê√ ÂœU??I« fOzd« W?M¹d?? s 5F??³? « rOKÝ b??L?×? W?łË“ ¢ÍËU??L?A? F« « 5×?? ýd?*«  U?? łË“ WÝUzd« VBM0 vłË“ “u WUŠ Æp– sŽ U¼¡UMÐ√ bF³ðË qÐ wŽUL²ł« ÊQ?? −?K 5O?U?? (« 5O?? ?ÝUzd? q?? ? ? ?Ð v?? ? ? Ë_« r „—U?³? Ê«“u?Ý Ê√ WKzU?? ¨WÐö?GUÐ f×??²Ð W?œ√ 5×?? ýd?*« wUÐ  UM?¹d?? Ë «u?? F« Æ¢tJFÐ sNH½√ n¹dF² ô ¨W?? ? ?łËe?? ? ? Á—«u?? ? ?−Ð n?Q?? ? ?Ý s? «u?? ? ? ³U?ÞË  U??łË“ W?U?? 5Ð ‚U??Hð« W??LŁ t½√ b??F?? nO??CðË ¨¢vË_« d?B? …b?O?Ý Í—U?³? ²?ŽUÐ ÆUNÐ «d{√ ULN½√Ë ÎU¾Oý UN ÂbIð ÂöŽù« sŽ b?F³« s nu*« fH½ V? ? ? ? ?²?M?O? ? ? ?Ý rN?¹“ fOzd«  «d?? wK?« u¢ ∫…b?? O? F? ?Ý XU?? {√Ë  öL?(« w —Ëœ VF sŽ b?F³«Ë —U??? O« vB??√ v« 5L??O« v?B? √ s 5×??ýd*« t³½U−Ð ÊuJ²?Ý UN½√ vKŽ  œbýË ÎU?Oz— U?NłË“ sN??C? FÐ Ê√ l ¨W??ÝU??O??« v qšb??²« Âb??Ž vKŽ ¨W¹—uNL'« WÝUzd `ýd*« Õu? ² H«uÐ√ rFM*«b³Ž b R¹ ÆWOÝUzd« v?Žb?? ? ?²? ? ? ?ð v²?«  ôU?? ? ?(« v? Æ¢…b¹U gOH vI³¹ w−OðU¼ Êu?? ? J? ? ? ð ÊQ?? ? Ð w U??N? F? nK²?? ð W??O? F? U??'« W??³UD« ‰UM? sJË Æ¢ UdC  UOÝUOÝ¢ ÆvLÝ— qJAÐ U¼œułË ô t½√ Ë ¨¢bÝU Ÿ«d²š«¢ vË_« d?B …bOÝ WLK Ê√ j?I? ? ? W?? ? ?łË“ —Ëœ Í√ fOzd?« WM¹d??I ÊuJ¹ ô√ V−?¹ WKzU?? Í√d« ÊudB*« æ `ýd?*« wÝd?? ? b?? ? L? ? ?×? ? ? U?? ? √ U? rEŽ√ Ê√ v?KŽ Ϋœb?A? ¨vL?*« «c?N?Ð ¡vý b?łu¹ w ¢v?Ë_« d??B? ? …b?? O? Ý¢ V?I Êu¹d?? B*« ·d?? Ž w? d?? ? ? ? ?N?E?ðË Ë√ wŽU?? L? ²? ?łù« s¹b?? O? F? ?B« vK?Ž q³??I? ?²? ?*« w t?? ?²? ?łË“  d?? ?Nþ b?? ?I? ? wÝU?zd« rK?þ s t X{d?? F?ð U?? r?ždUÐ U?? N½√ …√d?*« t??²? ?b?? rJ?Š …d?? ²? ? w¼Ë ±π∏∞ Ë ±π∑∞ 5?Ð U?? …d?? ?²? ? H« Êu¡U  ôu?? uðËd??³« u¼ U? 5Ð ÊuDÐd?¹ 5¹d?B*« Ê_ p–Ë ¨wÝU?O?« tð«d9R bŠ√ w ¢œuL× ¡ö$¢ ◊U/√Ë —UJ√ s t?K lL?²?:« t ÷d?F?ð U? rždUÐË Íc?« ¢ «œU?? ? ?« —u½√¢ q?Š«d« Íd?? ? ?B*« f?Ozd?« 5Š W?O?L?Ýd« rN¹b ‚«—Ë_« jK²? ðË w?ŽUL?²?ł≈ u¼ U?Ë wÝU?O?Ý Êu¹d?B*« ‰¡U?? ²¹ ¨Ÿ—U?A« wË Æ…dÝ_« ÊUO vKŽ WEU× …√d*« XKþ tOKŽ W³¹dž rEF? w t²?I?dÐ ¢ «œU« ÊU?NO?ł¢ t?²M¹d  d?Nþ WLK ÍQÐ wbð Ê√ ÊËœ W?OÐU ²½ù« ÃU?? ? ? ? ? ? ²? ? ? ? ? ? % t²? —Uý WOÐU ?²½ù« tð«d9R bŠ√ w Õu²?H«uÐ√ ‰UË wŽU??L? ²? ł« ◊U??A½ U??N? ÊU?? Ë W??O? ł—U??)«  «—U¹e« Ë√ d??B? I?« …b??O? Ý ÊuJ²?? Ý sL??Ž ÆÂöŽù« l qUF²ð Ë√ ÆÎ U Lz«œ Õu? ? H«u√ `? d*« W? Ë“ qOK? ¡U? OKÆœ ÆU¼—uNþ Àb×¹ Ê√ sJ1 t½√ Èd² WOb?OB« W³O³D« w U√ rN½U¼–√ wË ¨vË_« d?B …b?OÝ vu? Ëd? L? W? Uzd« UU?? ô ` d*« s t?½√ vKŽ b?? √ w?Ýd?? Ê√ b?? OÐ ¨qL??F« vK?Ž Êu?d??×¹ v?zUMÐ√Ë vðUM?Ð ∫t?²? łË“ t??O? Æÿu×K

v? Ë“ “u?? ? W?U? ? ? w?¢ æ n?Q? ? W?? ? U?zd« V?BM?0 Í—U ?U ô ¨W Ëe? Á—«u ¢v?Ë_« d?? ? B? ? …b?? ? O? ? 

¨WUzdU e U «–≈¢ æ —Ëœ „U?M? Êu??J? s?K? ¢r?J(« w? w?? ? Ëe?

b U Ÿ«d ≈ æ

WOe(« rz«uI« …d R v …√d*« l{Ë v≈ WOU*d« UU ù« w »«e_« iF Q'

¢WOFLË WOUOË WONI¢ »U _ W zU ÆÆWdB*« …√d*« t??F? ? —u??_« Wzb?? Nð sŽ Àb?? ×? ²ð f?K:« s wÐU? ?²½ù« ‚U³?« —«u?A? wU?LJ²Ý« q?ÐUI? Æ¢wÝUzd« ‚U?? ?³? ?Ý ÷u?? ?š U?? N? ? ²? ?O?½ qU?? X?MKŽ√ b?? ?Ë qLJ?²? ð r? U??N½√ ô≈ W?? O? ÝUzd?« UÐU?? ? ?²½ù« u¼Ë W?O?ÝU?z— W?×?ýd? `³?B?² w?UJ« œb?F« p–Ë ¨W?HK²? ?  UE?U?×? s qO? uð n√ ≥∞ ÆÍdB*« Êu½UI« hM¹ UL³Š q¹uÞ …√d*« ‰U?C½ —«u?A? Ê√ qU? nO?CðË qL??FÐ d??I?²? Ý ‚u??I?(U?? ¨ÎU? ³?F? fO t?MJË v U?OÎ UŠ qU? „—UAðË ¨Êu½U?IÐ ô wÝR? W¹dB WOÝUO?Ý W dŠ v¼Ë ¢rJMH¹Uý¢ W dŠ W?? O? ÝUzd?«  UÐU?? ? ?²½ù« W?? ³? «d?? v≈ ·b?? Nð ÆWœUI«

WOFL …dE æ

…dE½ e? d0 ÍcO?HM²« d¹b*« s?Š Êe ‰u?Ið fO? …√d*« q?O? ? ¦9 Ê≈ ∫W?¹u?? ?M?« U?? ?Ý«—b?K  UÐU?? ? ²½ù« v ‰U??¦*« q?O? ³?Ý v?KF?? ¨œb??FUÐ …√d*« XK?B? Š ≤∞±∞ v W¹d??B*« W??O?½U*d??³« ÎU?O½U*dРΫb?F?I? ∂¥ vKŽ W?ðuJ« Êu½U? Vłu0 X?O …dJHU …—Ëe? X½U?  UÐU ?²½ù« sJË ÆnOJ« w sJË rJ« v Èb? È√ v?≈ u¼ ‰«R?« W?KzU? Êe?? `{uðË sŽ d??³? Fð wJ »—U??−? ²Ð  «b??O? « Ác¼  d?? ÆUNM s¾ł v²« WIDM*« q UA Q?' »«e??Š_« s Ϋd??O?³? Ϋ¡e??ł Ê√ qLJ²??ðË l{Ë v≈ …dO?š_« WO½U*d³«  UÐU ?²½ù« ‰öš ÊS? pc? W??OÐe?(« rz«u?I« …d??šR? v …√d*« ô wN?? ¨…√d??LK? o¹b?? fO Íœd??H« ÂU?EM« v?≈ lłd?¹ p–Ë q?łd« W?? ? d?? ? f?H½ p?K9 Æ¢”UÝ_UÐ …√dLK WOFL²:« …dEM« œu??łË …—Ëd?{ v?KŽ Íd?B?*« Êu½U?I?« hM¹Ë œb?? ×¹ Ê√ ÊËœ ¨W?? O?Ðe?? (« rz«u?? I?« v …√d?? ≈  UÐU?? ? ²?½ù« Íd??&Ë ¨W?? LzU??I?« v U¼e?? d?? WIKG*« W?OÐe(« WLzUI« 5Ð U? jK²<« ÂUEMUÐ ÆÍœdH« ÂUEM«Ë WÞËdA*« Êu? l WKJA? t¹b lL?²:« Ê√ s?Š ÈdðË ¨jI lL?²:« fOË ¨W¹—u?NL−K W?Oz— …√d*« …d?EM?« fH?½ U?? ? N¹b? ÎU? ? ?C¹√ »«e?? ? Š_« s?JË 5×ýd*« s dO³ œb?F W³MUÐ d_« pc Ë Ác?¼ v …“—U?Ð VU?M? …√d*« q?²? ? ? % YO?? ? ?Š Æ öL(« sN?? ? H½√ ¡U???M«¢ Ê≈ WKzU?? s??Š nO?? CðË ¡bÐË wÝU??O? « „«d??F?« ‰u??šœ v≈ s−??²? ×¹ W?HK²? ? ÖU/ œu?łË lË ¨W?¹«b?³« s rK« sŽ ÎöC ¨WOFL²:« …dEM« dO?G²²Ý WOIOIŠË —œ«u ¡UMÐ v≈ ÃU?²% W?OÝUO?« »«eŠ_« Ê≈ v W?OzU½ —œ«u? v²ŠË qÐ W?OzU½ W?OÝU?OÝ Æ¢WOFL²:«  «œUOI«

W? Uzd« U?U? ? « w? d? 5? …√d*« »U? O? " »U? ? √ s Yb? (« s?U? ? s …√d*« »U? O?" «Ëe?F W? OMb« U?O? F?d*« «– W? O? U?O? « »«e?_U? ¨W?d?B*« W?O? N?I? »U?? _ W—u?N? L?'« W? U?zd U?? d? œu?Ë Âb? Ë w U?O? « b?N? A*« Âb v≈ p– w«dOK« tu « Ë– —«d_« 5dB*« »e l—√ ULMO ¨WOdË ÆdB v WO UO WOzU —œ«u œuË WdB?*« W Uzd« UU? « bN?A s …√d*« »U?O" U?O UO? UDU ldË Æ¢qd« ÁœuI wd lL # w WOËb«¢ WOFL :« …dEM« v≈ w?zU?? ? ? ? ? ?M?« ¨wÝU?? ?O? ?« U?? ? ? ? ? N?½√ r?ž— a?? ?¹—U?? ð «– w?ÝU?? ? ? O? ? ? ?Ý w?ö?? ? ? ? ? ?Ž≈Ë Æ¢dO³ v?? ? K? ? ?Ž «Îœ—Ë ‰u?? Š ‰«R??Ý œu?? ?łË Âb?? Ž W?? ? —U?? ? A? ? ? W?? ? ? ? O?zU?? ? ? ??½ v? »e?? ? ×K?  UÐU?? ? ? ?²½ù« œ— ¨WOÝUzd« w?zU?? ? ?½ —œU?? ? p?K√ X?M u?¢ ÎözU?? ? ? qÝU?РƢt²×ý— XMJ wÝUOÝ vKŽ f?½uðË dz«e??'« v? …√d*«  “U??Š U??L?MOÐ …√d*« XÐUž ¨W?O½U*d³« bŽU?I*« s …dO³ W?³½ U?L? “—U?³« w½U*d??³« qO?¦? L?²« sŽ d??B? v v? `ýd?? ? ? ?²« w? —u?? ? ? C? ? ? ?(« s?Ž X?ÐU?? ? ? ž t??O? L??¹ U?L? O? v²??Š ¨W??O? ÝUzd«  UÐU?? ? ²½ù« Æ¢·dA*« qO¦L²UТ Êu¹dB*«

…bb …dU æ

r w²« U?N? ²Ðd?& qU? WMO?¦Ð WD?ýUM« wJ% W??ÝU?zd« UÐU?? ? ?²½ù `ýd?? ²K ÕU?? −MUÐ q?KJð W?? O? F? ?łd« W?? OKI?? F« XЗU?? Š¢ WKzU?? W¹d?? B*« ÊU??  U?ÐU?? ? ²½û? …√d*« `ýd??²? ? ¨W??O? B? ?IÔ*« q?ÐU?? ? I?ð …b¹b?? ? ?ł …d¼U?þ È√Ë …b¹b?? ? ?ł …d¼U?þ VU?G« v lL?²?:« Ê_ l?L?²?:« s idUРƢ—«dI²Ýù« v≈ Q−K¹ q U?? ?A?*« v≈ W?? ?U?? ?{ùU?Т qU?? ? n?O? ? CðË »U?³?Ý√ „UM¼ X½U? W?O?F?L?²?:«Ë W?O?ŽU?L?²?łù«  öO? u²« vKŽ wu?BŠ ÊËœ XUŠ W?OÝU?OÝ W?Lz«œ U½Q? ¨W?O?ÝUz— W?×ýd? `³?_ W?O?UJ« qzU?Ý— wM²KËË ÍdJ?F« fK−?LK iIM«

s Ê√ Ϋb?? R? ¨ÊU*d?³?« w »e?(« w×??ýd? W?? ? ? ?ÝU?zd? `?ýd?? ? ? ?²?« w?D?³? ? ? ? I?«Ë …√d?*« o?Š s W?ŽU??L?'« Ê√ vKŽ œb??ý tMJ ¨W¹—u?N? L?'« ÆÎULK Îöł— ô≈ `ýdð

—œ«uJ« »UO æ

Ê√ —«d?Š_« 5¹dB*« »e?Š d³?²?F¹ ¨t³½U?ł s …u?IÐË …—bI? v¼Ë W?Uš W?O?F{Ë¢ U?N …√d*« W??ł—bU?Ð w«d??³? O »e??Š u?? N? »e??(« qš«œ u??C? Ž ‰œU??Ž qÝUÐ ”bM?N*« V??Š ¨¢vË_« Æ—«dŠ_« 5¹dB*« »e( WO½U*d³« W¾ON« ô d?B? Ê√ dJM½ Ê√ l?OD½ s¢ ‰œU??Ž ‰U?Ë ÷u?š v W³?žd« U?N¹b WOzU?½ —œ«u? pK²9 v …√d*U?? ¨wÝU?O??« fUM²«Ë UÐU?? ?²½ù« U* «ÎdE?½ wÝU??O? « qL??F« s ·U?? ð d??B? UM½√ ô≈ `¹d??& s wÝU?O? « qL?F« t¹u??²?×¹ d?¦ √Ë ¨ U?×ýd? Âb?I½ Ê√ UMËUŠ »e?(« v W?O?½U*d?³«  U?ÐU? ?²?½ù« w×?ýd?? s •≥∞ s Æ¢ «bO« s «u½U WIÐU« qU?? W?MO??¦Ð ‰U??L? « Âb??Ž¢ Ê√ q?ÝUÐ ·U??{√Ë vKŽ Wôœ qL?×¹ W?O?ÝUzd«  UÐU? ²½ù« ‚U?³?Ý —œUJ« W?¹e¼U??ł Èb?Ë …√d??L?K lL??²? :« …dE½

d?? B? ? w W?? ÝUzd?« UÐU?? ? ?²½« w fU?MðË 5F??³? «Ë W?? U??)« ÊËœ r¼d??³? √ Îö? ł—±≥ r U??LMO?Ð ¨Ád?L? Ž s? 5FЗ_« w r¼d??G? √Ë WKŠd? v≈ ‰u?u« s W?×?ýd? Í√ lD²?ð ÆWUM*« Ë– —uM?« »e?? ? Š Èd¹ ¨…√d?*« »U?? ?O? ? ?ž ‰u?? ? ŠË v W?O½U?¦?« …u?I« q¦1 Íc« ¨wHK?« t?łu?²« Èd??š√ —«Ëœ√ U??N? …√d*« Ê√ Íd??B*« ÊU?*d??³« b?? ?N? ? ?A*« w œu?? ? łu« d?? ?O? ? ?ž lL?? ?²? ? ?:« v ÆwÝUO« Àb?? ×? ²?*« ¢œU??L? ?Š Íd?? ¹¢ —u?? ²? ? b« ‰u?? I¹Ë rŽb¹ »e?? (« Ê√ —uM« »e?? Š rÝUÐ wL?? Ýd« ULMOÐ ¨VBM*« «c?¼ q¦* V½_« rN½_ ‰Ułd« Ê√ U?L? ¨lL?²? :« v Èd?š√ —«Ëœ√ U??N …√d*« ÆŸdAK nU pc …√d*« .bIð ÊQÐ X²?√ b?? W¹d?B? W?O?HKÝ  «œU??O? X½U? Ë v? Ë√ ÊU?*d?? ? ? ? ?³?« v? V?U?M?* …√d?*« `?ýd?ð ÆŸdAK nU WÝUzd« s ‰U?¦?*« qO?³?Ý wKŽ ∫ö?zU? œU?L?Š n?O?C¹Ë ô …b?? ?×? ?²?*«  U¹ôu« w? ÎU? ?? ? Oz— ¥∂ ‡?« 5Ð Ê«bK?³« nK²?? ? ? v?Ë ¨…b?? Š«Ë …√d?? « b?? łuð ÆWOz— …√d*« b& U «Î—œU½ W«b?F«Ë W?¹d?(« »e?Š —uM« »e?Š l? oH?²¹Ë 5LK*« Ê«u?šù« W?ŽUL?' W?OÝU?O?« Ÿ«—c« …d??²? c?M U?N? O? œU??ý—ù« V²J —b??√ Íc« W??ÝUzd wD³?? Ë√ …«d??≈ `O?ýd?ð Âb?FРΫ—«d?? »e?Š t?OKŽ b? √ Íc?« d?_« u¼Ë ¨W¹—u?N?L?'« ¨wÐU?? ?²½ù« t??−?U½dÐ ‰ö??š W«b?F«Ë W?¹d?(« u?C? Ž —U?B?½ ‰U?L? ł —u?²? b?« ‰U? U??L?³? ?Š Æ»e×K ÂUF« d9R*« W¹ôË W¹—u?NL?'« fOz— VBM¢ —UB½ ‰u?I¹Ë u¼Ë ¨U?NOuð wD³?I« Ë√ …√dLK “u?−¹ ôË WU?Ž Æ¢wNI —UO²š« 5LK*« Ê«u?šù« WŽUL?' ÂUF« b?ýd*« ÊU Ë  «¡U??I ‰ö??š —U??ý√ ¢l¹bÐ b??L?×? ¢ —u??²? b« WONI?  UH«u  —U²š« WŽU?L'« ÊQÐ WIÐUÝ vKŽ ÎU?C¹√ o³DM¹ U u¼Ë ¨W¹—u?NL?'« fOzd


.............................. .............................. .............................. ∂∞≤ œb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? ? « .............................. .............................. .............................. Â ≤∞±≤ WOu± .............................. ..............................

.............................. .............................. .............................. ISSUE NO. 602 .............................. .............................. .............................. June 1 / 2012 .............................. ..............................

6

…d‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ¡«—¬

臇 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡OËb«

ÆÆÆWHB« Ác w p√— ¡«b ≈ w p d s ÎUU œ UdL l b Ê√ ÊËbF UMMJË p√— w pF nK Ë√ oH b ÆÆ∆—UI« Íee

ubdbd

—c(« s dO l dO ‰ƒUHÆÆUO O

”U_« d ÎUU√ d_«Ë Èu_« wU*« ÂUEM«

w «Ë“U w«cI« u{—UF øÂö U ÊË“uH qN ÆÆ»d(«

bb rUF …bb WOUO ÖU/ ◊U???????AM?« ◊d??????? W?¹c??????G?ðË ¨W???????O?U*« ‚«u ???????Ý_«

‡ ‚U?????????H?½ù« iH ?????????šË

…—«œù qU ???ý —UÞ≈ v≈

œU??B?²??ô« l² ?9 w{U*« Êd ??I« lЗ Èb ?? vKŽ

¡«d?ý 5Ð rNU ?F?√ œËœ— ÕË«d ?²ðË ÆÍœU ?B?²?ô«

bKÐ s? nK² ?? ð ·u ??Ý

ÂU?E?M?« w?? d?ÞU???????????<«

d????I???²????*« u ????LM?« s …b ????²2 …d ????²???H?Ð w*U????F«

W??L??O?? ŸU??H?ð—« ÊËœ WuKO ??×?K W??O??³Mł_« œu ???IM«

f?J??F?¹ U??0 ¨b?K??Ð v?≈

wË ¨‰U ?*« ”√— jЫu ?????{ ÷d ???? v≈ ¨W ?KL?????F«

…u???????? q?¦??????? q?«u????????Ž

ÃËd?)« s ‰U*« lM Èu ??B?I« ôU ?(« iFÐ

¨ÍœU?B?²?ô« w ?U?F?²«

w W¹U ??GK Ϋdðu?²?? nu*« `³ ?? √ b ?IË ÆU ?O?zU?N½

v≈ ‚u ????« W???O???N???ýË

dD?)«Ë ¢WKL ???F« »Ëd ???Š¢ s?Ž Y¹œU ???Š_« ¡u ???{

wË_« ‚U ?H½ù«Ë ¨s¹b«

W¹U??L??(« d ??OЫbð ÷d ?? w? q¦??L??²*« wI ??O??I??(«

s?JË Æb ?zU?????F?« V ?½Ë

ÆWOU*«

„d???????²???????A?*« ·b ???????N?«

W???'U???F??? v≈ ÃU ???O??²???Š« w? UM½√ `{«u ?« sË

bÐô W ??OU?*« W??ÝU??O??K

‰U*« ”√— U ?I?bð lbð w ?²« »U ?³?Ýú qC ?√

r?????Žœ w ???? Êu?????J????¹ Ê√

œb?×?½ Ê√ ÎU?C¹√ UM ?OKŽ 5F ?²?¹ U?L??

w{—U?????F???? Ê√ ÎU????OK?ł UÐ

sË W¹dŁ WODH½ WËœ UO³O Ê√

w «Ë“U? b? w«c?I« ÂUE½

oO?I?×??² qzU?Ýu« U?N??B?IMð u???×½ vKŽ ‰u???×???²« W???L??N???

‰«R????????« s?J?Ë ¨»d???????(«

∫ rKI

r?¼ q¼ ∫u?¼ Êü« d?????O??????³J?«

ÆrOKÝ

“u????????????H?« v??K?Ž ÊË—œU????????????

s?J1 ô Ϋ—b??????? „U?M?¼ sJ?Ë 5Ð ÕUOð—ù« ÂbŽ s tK¼U& rN ¨»dG« w U?O³O —UB½√

ÆøÂöUÐ

”u—U ÊUUu

U??NË√Ë ¨…d??O?³??

U¹b??×??²«

s_« …œU???F????²???Ý« …—Ëd???{

W??O?³??OK« …œU??O?I?« s ÊËb¹d¹

ÆlzUC«

U«e²ù« wuð Ê√ …b¹b'«

ÂUE½ b?{ W?ËU?I*« W? d?×?

Æd¹dײ« »dŠ ‰öš UNH½ vKŽ UN²FD w²« W?F??œ ·—c¹ r »d??G« w Ϋb?Š√ Ê√ b?? R*« sË ÊU????

…b????Šu?« s Ÿu½ œU?????−¹« w X?×????$ w«c?????I« ôu w²«Ë t WzËUM?*« qzUB?H« W?U?

5Ð W?OMÞu«

ÆWOU*« U“_« l qUF²«Ë œUB²ô«

Xd?Ð√ w²« W ???O??U???Hðô«

œU??J« v ?≈ rOEF« ‰«b ??²??Žô« ‰Òu??% l? sJË

”˃— e¹e ??F??² Ϋd??šR??

d?JH?« w? W?KðU????????I« »u ????????O???????F?« √b ?Ð ¨rE ?Ž_«

Æ¢≥‰“UТ „u ?M³« ‰«u ???√

bý√ 5Ð sË Æ¡u ?C« v≈ —uNE« w Íb ?OKI²«

ÊËbO?FÐ UM½S p– rž—Ë

W??O??H??O?J« w h ?K²¹ ÊU ??

Ϋ“ËdÐ »u ??O???F« Ác¼

“ö« ·«d ??ýù« vKŽ ‰u ??B?(« sŽ b ??F??³« q

ÂUEM« 5Ð U ?ÞU?³ð—ô« U ?NÐ UMËUMð w² ?« WK¹e ?N«

q(« U ????O¬ qE ?ðË Æb ???Ž«u????IK o?zö« c ???O????HM²?K

5Ð UÞU³ð—ô« pc Ë ¨ÎUuLŽ œUB²ù«Ë wU*«

…u−? XFð« ¨W ?“_« XI³ ?Ý w²« «uŽ_« w ?H

wG³M¹Ë ÆqJ

V½U?ł v≈ «c¼ ¨Ê«bK³« s b¹b ?F« w ËUH ?²«

ÆÎU²KHðË WžË«d bý√ WKUA« dÞ_«Ë WU ÒFH« UMLKFð ÎU?UD½ l ?ÝË_« œUB ?²?ô« v≈ ‰U ?I?²½ôUÐË

ŸUM U ??Nc??³¹ w² ?« wŽU ??*« qþ wË ¨Âu ??O«Ë

w*UF« œUB ?²ô« vKŽ UÝUO«

ÆÊ«bK³«

«–≈ U ?? n?AJ²???½ Ê√ U?M

pÝU???L??²« vK ?Ž dŁRð b ??? w²« W ??I?KI*« V«u ???F«

ÊuJ?¹ v²????Š ÎU½“«u????²??? Êu?J¹ Ê√ b ?Ðô u???L?M« Ê√

v≈ q ? u??²?K WËU ???×??? w wÝU ???O???« —«d ???I«

UI?bð VKIð s Òb?(« v≈ ·bN¹ Íc« WO ?*UF«

ËU?H?²« …u?−? ŸU?ð« Èœ√ U0—Ë ÆwŽU ?L?²?łô«

VKD²¹ «c¼ ÊS ? wMÞu« Èu² ?*« vKŽË ÆÎUO?×

≤∞±±ÂU ??Ž w œU ??B?²??ô« …—«œù …b¹b ??ł ÖU/

ÆbOH¹ b ‰U*« ”√—

lL????? ∫ U ?????“ú ÷d ?????F?????²« …œU¹“ v ?≈ ÎU?????C¹√

w²« «“ËU ??−??²« lM vK ?Ž …—œU ?  «Ëœ√ œu ??łË

UÞU?³ð—ô« ÁcN q ?C_« rN ?H« ÊS ? ¨ÁbFÐ U ?Ë

WK «– W ?O?C? w*U ?F« wU*« 5Q ?²« qJA¹Ë

V× ?« vKŽ s¹—œUI« ’U ? ý_« œb ?Ž ‰ƒUCð

œU?B??²?ô« ◊U ?I?Ý≈ s ? U?ŽUDI« b ??Š√ w lIð

u??LM« e¹e ??F?² W??O??ÝU?Ý√ …—Ëd ??{ qJA¹ ·u ??Ý

…d?Ý√ ÒÍ√ qL ?Fð UL? ÎU?U?L²? Æd?_« «cNÐ W ?I?OŁË U?????Nð«d?????šb???? W?¹U????L?????Š v?KŽ

`³????B¹ ¨œu ??? d?« U???Ë√ ¡UMŁ√ r ?Nð«d???šb???? s

d???_« ÊS ??? w?*U???F« Èu ????²???*« vK ?ŽË ÆqUJ ?UÐ

Æ U“_« dÞU s b(«Ë ÍœUB²ù«

b????ý√ u ????L?M« v ?KŽ d????OŁQ?????²«

u??LMK? qC ??√ ÎU??F¹“uð VK ?D²¹

s?? —b???????????????I??« f?H??½ v?K??ŽË

Æ…—uDš

qł√ s ¨Ê«bK³« nK ?² ? w

ÎU??C¹√ UMO ?KŽ 5F ??²¹ W??O??L¼_«

b???F???³« v?≈ UMd ?Dð U??? «–≈Ë

b Íc« Ê“«u² ?« ‰ö²š« lM

wŽUL ?'« qLF« Ê√ r ?NH½ Ê√

qC???_« rN ??H« ÊS ??? wËb«

Æ—«dI²Ýô« WŽeŽ“ v≈ ÍœR¹

U??NÐ b??²?9 b?? w²« W ??O??H??O?JK

b??? w²« —U ?Łü« w¼ U ?? s?JË

U¼U?M³???²?ð w²« U ????ÝU???O????«

U??????ÝU???????O??????Ý v?KŽ V?ðd??????²?ð

Ê«b?K??Ð v?≈ ‰Ëb ?« Èb ?????????????Š≈

øwKJ« œUB²ô«

W?????????O?????????L?¼√ qJ ?A?¹ Èd?????????š√

W¹b?IM« W ?ÝU?O?« vKŽ 5F ?²¹

wG?????³?M¹ ¨U?????N?????OK?Ž 5Q ?????²?UÐ vK?Ž …—œU ?? Êu?Jð Ê√ Ê«bK³ ?K ÊU??√ WJ³ ???ý s …œU ??H??²??Ýô« oI???% b???IË ÆW ???O*U??Ž W???OU??? ‚U????O?????« «c ?¼ w d ?????O????¦?J« ¨W????“_« Ÿôb½« c ?M qF ????H?UÐ s b?¹e*« d ???O???u?ð ‰ö???š s b??????????????I?M??« ‚Ëb ?M?B?? œ—«u ?*« q?¹u????????L????????²« «Ëœ√Ë w ?Ëb?« ÃU?²?×¹ d?_« sJË Æ…b¹b ?'« n???J???F???¹ Êü«Ë ¨b ???¹e???*« v???≈

ÆWLIË WJJH XKE WO³FA« …—u¦« l?²? ÎU?Lz«œ „UM¼ qE¹ w«c?I« qO?Š— l sJË

U??NðdDO??Ý ÷d?? w W??OU?I??²½ù« WD?K« XKA??

ÆnMF« v≈ `M& Ê√ qN¹ w²« U UJ²Šû

Æ—u_« bOUI vKŽ

5F²¹ t½S «cË ¨W×K?Ý_UÐ ”bJ bKÐ Êü« UO³OË

¨W???O??L???OKù« q ?¹u??L???²« U ???O¬

—b?IÐ vE×¹ d√ U?O³O q³?I²? Ê√ l«u«Ë

pK?ð œu??łË sL???Cð Ê√ W???OU???I??²½ù« W?DK« v?KŽ

q?³??????Ý —UJ ?²Ð« s?Ž Îö??????C??????

Æ»dG« w ÂUL²¼ù« s

o?Š dJ?²?????% …b?????Š«Ë W?????N?????ł b¹ w? W?????×K?Ý_«

w tð«Ëœ√ «b ? ?²Ýô …b¹b ?ł

s w?³???OK« VF???A?« d???O???B??? vKŽ oK?I« ÊU??? Ë

U?OA?OKO*« ÕöÝ Ÿe½ wMF¹ p–Ë ÆU?N«b? ²?Ý«

ÆWKUA« U“_«

‰uB?Š w d³? _« V³« u¼ W?O½U½ù« W?OŠUM«

le*« w?³??OK« w?UEM« g?O??'« w U??N???−??œ Ë√

q?šb?????²U?Ð i¹u?????H?ð v?KŽ w?ÐË—Ë_« nU?????×?????²?«

ÆtOÝQð

ÆUO³O w ÍdJF« t????H½ Xu« w? sJË

Êu??OÐË—Ë√ ÊU??

W???? U??? ?ÐË ¨wL ????OEM?²«

ÆW?LN? Èdš√ W ?OC? qšb« l¹“uð WQ ? b ?ÓFÔðË

tðu???? »uKÝ√ s?JË ¨w?«c???I?« vKŽ Êe????Š

ÊËd??O??¦?

—u?F?ý v≈ ÊU ?Jð—ùUÐ wÝU ?O?« —«d ??I« ŸUM …—«œ≈ v ?K?Ž rN?ð—b???????? ÊQ????????A?Ð ÊU???????_U?Ð n?z«“

Ác¼ l ? qU ?????F????²?« w U ?????ÝU????O?????« q ?C????√

«–≈ q³I?²*« w W?KL²;« v?{uH« vKŽ Ϋd?ýR

dO?³

‚ËbMB Í—«œù« db*« wËb« bIM«

ÆqLF« ’d oKšË qł_« jÝu²*« uLM«

U? Ê√ Ëb ??³¹Ë Ær ??C?²« U¹u ??²??? ÷U ?H?? ½«Ë s b¹b ?F« Èd ?ž√ ¢rOE ?F« ‰«b ?²?Žô«¢ t ?OKŽ oKÞ√

ÆqJ

pOMOËœ ÊU ”Ë«d 

Æqš«b« v≈

wU*«

s b?¹b????F« Ê√ l ?«u«Ë qF???HU?Ð XÓcÔÐ œu???N???'« Õö???? ù« W ?K−????Ž l?b

Ác¼ d ?OŁQð ÊU ?³?(« w l{u« l ? ¨ »U³ ?Ý_« b???Ž«u???I« ÂUE ?½ ÊU???

wÞ«d?I1b« ‰u??×?²« WKŠd?

∫ rKI

v?KŽ w?Ëb« b ?????I?M« ‚Ëb ?M l ÊËUF ?²« q³Ý ·U ?AJ²Ý«

’d?? (« UM?OK 5?F? æ UM?U? H? ?≈ ÊuJ ô√ v?K —UI ?ù« s ÎU&U q I*« ÊËU? ? ? ? ? ? F? ? ? ? ? ? ?« v??≈

sLJ¹ tłu²« «c¼Ë ÆW ?OÝUÝ√

s b??FÐ√ u¼ U ? v?≈ dEMð Ê√

UNc?³ð w²« œuN ?'« VK w

wÝU???Ý_« U¼e ???O?? d?ð —u??×???

ÊU?L?C s¹d ?A?F« WŽu ?L?−?

r ????C???²« U ?¹u???²?????? v?KŽ

d?????¦????? √Ë Èu ?????√ w?*U?????Ž u/

‰«R«Ë Æ…dI ?²*« iH M*«

qL?????F¹ U????L????

t????????łË v ?K?Ž n?O????????

ÆΫ—«d?????I????²????Ý«

ÎU?C¹√ wËb« b ??IM« ‚ËbM

UM J1 wUL?'« qLF« æ w*U? œU? B? ? « ¡U?M s Ϋ—«d?I? ?«Ë ÎU? U?$ d??√

u?¼ Êü«

qO?K% l ?OD?²?????½ b¹b?????×?????²«

«c¼ w t ?KL?Ž b??O??F?B?ð vKŽ

wÝU??Ý_« ◊d ??A« «c¼ ZœË

d¹—U????I𢠉ö ???š s? ¨‰U???:«

nO? Ë ¨W¹b ?IM« WÝU ?O?« w

¨5?B?« s?Ž ¢œ«b ???????????²???????????ô«

W¹b?IM« UDK« qL ?Ž oM½

¨ÊUÐU????O«Ë ¨Ë—u ????O« W????ID?MË

ÆWOLOEM²«Ë

¡UMÐ s U ?MMJ1 Ê√ t½Q ??ý s ÎU?ŠU$ d ?¦ √ w ?*UŽ œU ?B²?« nK²? `U ?B ¨Î«—«dI?²Ý«Ë ÆrUF« Ê«bKÐ `{Ë√ Ê√ w ? «u????×?????L????Ý«Ë W?????³?????MU?Ð «c¼ wM ?F¹ «–U ????? ¡UMÐ ∫WO ?ÝUO?Ý ·«b¼√ WŁö¦ d????¦??? √Ë Èu ????√ w?U??? ŸU?D d???¦??? √ u/ oO ???I???%Ë ¨ÎU½U???√ …—«œ≈Ë ¨Î«—«d???I??²???Ý«Ë ÎU½“«uð r ??{√ W ?OU??L??Ý√— U ?I??bð ÆÎU³KIð d¦ √Ë Èu???????????_« w ?U?*« ÂU?E?M?« Ê≈ d???−??Š Òb???ÓFÔ¹ ÎU½U???√ d??¦??? _«Ë Æ`łUM« œU ?B²?û ”UÝ_«

5Ð jЗ√ Ê√ w «u×LÝ«Ë

Æ…bײ*« U¹ôu«Ë ¨…bײ*« WJKL*«Ë

d?N?þ√ b?I? ¨W??OU*« W ?ÝU??O?UÐ qB ??²¹ U?L??O?Ë

qOb? ÎU?I??Ë q?L?F?ð W¹u?? U??L?O?EMð VKD ?²¹ «c¼Ë

w UÝU ?O« qA ?H WO ?Ozd« d¼UE*« 5Ð s

W?OU*« UÞU³ð—ö qC ?√ rN »U ?²? « qJA¹Ë

e?−?F?«Ë W?U?F« Êu¹b« ÷U ??H? ½« W ?L??O? W?“_«

ÆW?OU*« ‚«uÝ_«Ë U ??ÝRLK ‰u ?I?F ÍœU ?ý—≈

s »d???(« t???²Ðd???š U??? Õö??? ≈ ÎU???C¹√ 5?F???²¹

v≈ —U ??I??²?ô« ÊU ??

W??“_« XI ?³??Ý w²« …d ??²??H«

¨W?“_« ¡UM ?ŁQ? ÆU?C¹√ W ??GUÐ W ?O?L¼√ Ê«b ?K³« 5Ð

l²?????L?????²ð w?²« Ê«b ?K³U????? ∫ëËd« U ?????Ë√ ¡U ?MŁ√

s bÐö bŽ«uIUÐ ·«dÞ_« q

v≈ U?NðœU?Ž≈Ë W?O?³?OK« W?ODHM?« W?ŽUMB« P?AM

b??O?I??F?²« Èb ?? d¹b ??Ið w UMKA ?? b?I?? ∫—U?O??)«

s ‰«u_« ”˃— U ?NÐ d w²« W ?Žd« UM¹√—

d?³? √ WŠU ?0 vE% W ?×? d?¦ √ ÂU ?Ž q¹u ?L?²Ð

Æn¦J ·«dýù WOU*« UÝR*« ŸuCš

W¹œU??B??²??ô« «d ??O?ŁQ??²« nO ??H?? ??² …—ËU ?M*« s

bŽ«uI« qCQÐ W½UF²Ýô« qþ w v²ŠË ¨Êü«Ë

Æo³Ý U q

b?? U??O?³??O w v?{u?H« Ê√ s? oKIUÐ ÊËd??F??A¹

ÆWIÐU« ÃU²½ù« U¹u²

W??OU*« WJ ?³??A«Ë w*U ??F« œU ??B??²??ô« t ?G?KÐ Íc«

v≈ 5O???³??OK« 5?¾??łö« s ÊU???uÞ w V³?????²ð

vKŽ ÊuJ¹ W?OÝUO?Ý WOKLŽ w? ŸËdA« s bÐôË

ÊuJ¹ ô√ vKŽ ’d ?×½ Ê√ UMOKŽ 5F ?²¹Ë ÆWO*U ?F«

ÆUM¬ ÎU½U¼— o³ ?Ý U?L?O? Òb?ÓFÔð X?½U? w²« Ê«bK³« s? Ê«bK ?³« Ác?¼ s? b¹b ??????F?« w?½U??????Fð Âu??????O?«Ë

ÆjÝu²*« d׳« d³ŽË UÐË—Ë√

Ê√ vKŽ ¨b¹b??ł —u?²?Ýœ W?žU?O? U??NðU¹uË√ ”√—

ÆÊËUF ?²« v≈ —UI ?²ô« sŽ ÎU?&U½ q³I*« UMU ?Hš≈

Æ…bzUF« ‰«u_« Ác¼ s WOðUŽ Òb Ułu

…d?ýU?³? VB¹ W?O?³?OK?« …—u?¦« ÕU?$ ÊS? pcË

‰ö?š s W?O?³F?ý W?I?«u0 —u?²?Ýb« p– vE×¹

rOI?²« ◊uDš d³Ž q «u²½ Ê√ UM wG ?³M¹ UL

W?OMG« UO?³OË ¨W?O−?Oð«d²?Ýù« UÐË—Ë√ W×KB? w

p– VI?F¹ Ê√ Í—Ëd?C« sË Æw³?F?ý ¡U?²?H?²?Ý«

ULO Ë√ …bŠ vKŽ bKÐ q

œUB²« qš«œ ¡«uÝ ‡

«e²« ÊULCË

œU????J?« W???“√ s ?JË Æ U ????“_« vK ?Ž W???³?ðd????²*«

U?“_« ÊS ¨W ?O?«dýù«  U ?N?'« ‚œ√ nOþuðË

s¹b« ŸU ??Hð—« w ÎU?³??³?Ý X½U ??

W?OU??(« rEŽ_«

Íc« V³ ?« u¼ «c¼Ë ‡ WU ?×? ô Àb ?% ·u ?Ý

b¹b??F« w w ?ÝU?O??« —«d ??I« ŸU ?M vA ?? ¹Ë

W?b??I?²*« Ê«bK³« s b ?¹b?F« w e ?−??F«Ë ÂU ?F«

”√— U ??I??bð ÍœRð Ê√ W ??¾??ýU?M« ‚«u ??Ý_« s

Æ¡UL« ÊUMŽ v≈

qUF²K WUÒF ÒqŠ UO¬ v≈ ÃUO²Š« w UMKF−¹ ¨«d??O??š√ ÆVŽU ??²*« w lI ?ð w²«  U ????ÝR*« l

…u?IÐ U?Nðb?ŽU?* …d?{U?Š UÐË—Ë√ b?−?²?Ý jHMUÐ

ÆWN¹e½Ë …dŠ UÐU ²½« bIŽ

œU?B?²?« ¡UMÐ vKŽ ÎU?F? q?L?F½ Ê√Ë ‡ Ê«bK³« 5Ð

ö?LF« W ?L?O lœ v ?≈ rN½«bKÐ qš«œ v≈ ‰U*«

nA?I?²« dO?Ыbð ‚öÞù W³ ?ł«u« W ?Žd?« sJË

ŸUD?I« qš«œ W ?¹u???I« ö ????ŽU???H???²« ¡u ????{ wË

Æb¹bł q³I² lM w

qO???N???ð w? rN???ð b??? w²« U???O?ÐU??−?¹ù« sË

ÆœuLB« vKŽ …—bË W½Ëd d¦ √Ë Èu√ w*UŽ

—«d????I????²????Ý« W????Že????Ž“Ë ¨ŸU ????Hð—ô« v≈ W ????O?K;«

Vz«d?C« …œU¹“ 5Ð `O ?×B« Ê“«u ?²«Ë ‡ wU*«

ÃUO²?Š« w UM½S ¨ÎUu?LŽ œUB²ù« d ?³ŽË wU*«

UJd√ nKJ »d(« ÎUuM —ôËœ —UOK±µ∞

ÊU UG√Ë ‚«dF« w WUNM« W F Ê√ l?????«u?????«Ë

U?ŽU?L?'« s ? U¼d ?O?žË ÊU ?³UÞ d ?? UMF sü«

w n ?¦J?Ë œö ?????³« »u ?Mł

Õ«Ë—√ …—U ??????????šË ¨Â«u ?????Ž√

X½U???

U¹u?????²??????????

TÞu?? vKŽ ‰u ??B??(« v≈ W ??O??ŽU??« W?×?K*«

ÆtDÝË

d¦ √ ‚UH½≈Ë ¨wJ¹d√¥≥∞∞

sL?ON?ð ÊU²?½U?G√Ë ‚«d ?F« s q

b???????????????????????O??M??&

s ÊuJ¹ œUJ¹Ë ÆÊU ?²½UG ?√ w ©d¦ ? √ Ë√® Âb

ô bK³« ÊS p– sŽ Îö?C

X?ðUÐ ¨—ôËœ Êu ???????O?K?¹dð s?

ÂËb? lË ÆWOJ¹d ?_« W ?Oł—U?)« W?ÝUO?« vKŽ

¡U????I????³????²????Ý«Ë

t?³ý√ ÊUJL ?

t³?ý «dO ?−Hð b ?NA¹ ‰«e¹

¨œö³?« dOB ? d¹d ?Ið WL?N

Íb?Mł n ?√ Êu ??????????L?????š ‰e¹ r ?Ë ¨≤∞±±ÂU ?????Ž s ÊËd ????š¬ n√ WzU ????Ë ‚«d ???F?« w wJ ?¹d???√ Ëb³¹ ô b ?I ¨ÊU² ?½UG√ w 5 ?OJ¹d_« œuM'«

ÊU?²½U?G?√ qO ?²½ Ê√ qO ?ײ?*« Æ—uEM*« q³I²*« w WOFO³Þ WËbÐ

s? 5?¹ö??*«Ë ¨W ???????????L?E??²?M?

«—U??N*« ÍË–

◊—u?²« Èu² ? h ?OKIð «—«d ÊS ? p– rž—Ë

«u?????Še½ U ?????≈ 5 ?O?????«d?????F«

Æ5O?«dFK Wu ? u ¨√u ?Ý_«

w W?????O?U?????F«

ÎU?O??−¹—bðË ‚«d ?F« w ? rÝU ?Š qJAÐ w ?J¹d?_«

v?≈ «uu ????????% Ë√ ÎU???????OK?š«œ

«u?????????????????????I??«

v≈ W¹U ??NM« w ÍœR ?ð ·u?Ý ¨ÊU ??²??½U?G??√ w

ÊS?? ¨—U?B??²?šUÐË Æ5¾ ??łô

‚«d??????????F?K? w?Ë_« ¡«œ_« Ê≈

ÆqFHUÐ d_« WIOIŠ w¼ Ác¼ sJË

W???????????????×?K???*«

‡ …bײ*« U¹ôuK W³M ?UÐ WOL¼_« WGUÐ V«uŽ

vK?Ž ¨‚«d ???F« w ·Ëd ?E«

q√ Êu ???O??«d??Ž Ád?¹b¹ Íc«

»dŠ r ?{√ w½UŁ w¼Ë ¨‚«dF ?« w »d(« Ê≈

W???????O?J?¹d???????_«

l{u ???? V«u ????F« Ác ?¼ s b¹b ????F« Ê√ l ?«u«Ë

b?Š v≈

÷U??H?? ½« l Èu???????²????????????? ‰Ëc³*« b ?N'« s?????¹c??????¼ w????? «c¼ ¨5 ?Ž«eM« —b??? ‰U??šœ≈ sŽ Îö???C??

WOËb«Ë W ?OL?OKù« UOU ?Hðö wËb«Ë wKš«b«

ÆqłR*« ÍdJF«

w²?« q U ???A*« dD ?š√ l qU ???F???²K W???L???L???B*«

Èu²? iHš Ê√ u¼ UM¼ W ?OL¼√ d¦ ? _« d_«Ë

—U?A?²½« s ¨wU ?(« U½d ?B?Ž w rU ?F« t?ł«uð

ÊU?²½U?G√Ë ‚«d ?F« w …b× ?²*« U¹ôu« ◊—uð

v?K?Ž ÿU???????H????????(« v ?≈ »U?¼—ù«Ë W ?¹ËuM?« œ«u ?*«

5Ð Ê“«u ???²« …œU ???F???²??ÝU?Ð `L???¹ Ê√ t½Q ???ý s

«c¼Ë ÆŒUM*« dOGð ¡U ?DÐ≈Ë Õu²H w*UŽ œU ?B²«

W??O??ŽU??b?« W??ÝU??O??«Ë W ??O??ł—U??)« W???ÝU??O??«

Èu???I« vKŽ e ??? dð W???O??ł—U???š W??ÝU???O??Ý VK ?D²¹

U??FD²??« 5Ž«eM« s ?¹c¼ Ê√ l«u«Ë ÆW ??OJ¹d??_«

w²«Ë ¨s¹d ??A?F«Ë ÍœU ?(« Êd ?I« w W ??¾?ýUM«

‡ œö???³?« œ—«u ??? s VÝU ?M²??? d????O???ž ÎU???³???O????B½

ÆUNM d³ _« œbF« UOݬ rCð

ÎUC¹√ sJË ¨bO Qð qJÐ W¹œU ?B²ô«Ë W¹dJF«

b??Š v≈ …b ???×??²?*« U¹ôu«  —b¼√ b ???I

wÝU???O????« —«d ???I« ŸU ?M ÂU ???L???²¼«Ë X ?Ë s

d???O??³???

ÆVOŠdð

¨U?N?²?¹U?N½ s XÐd ?²??« W?³?I?(« Ác ?¼ ÊQ? Ë d?_«

qJA?Ð U?N?M?% s ? ržd«

Ê√ `O ????×??? Æl− ???A???? s

U??N???{u?? ð ©ÂU ?M²??O?? b???FЮ nOU ?J²« YO ???Š s

t???OKŽ X½U ???

s Ϋœb????Ž b?????N????ý ‚«d ????F«

¨U??N?? ¹—U?ð WKOÞ U ?¼—U??O??²??šUÐ …b ??×??²?*« U¹ôu«

U??L???Ž ”u ??L?K

∫rKI

Ê≈ ÆW??OU*« WQ ??*UÐ j³ ?ðdð V«u ??F« Ác¼ vË√Ë

b??I??? ¨ «uMÝ fL ???š q³??

¨U?O³?½ WN ?¹eM« UÐU ?²½ô«

s Èu ?²??? …b?×?²*« U¹ôu« —uEM ? s XGKÐ

l qU ??F?²?« w W ?OU??(« W ?O?J¹d?_« W ??ÝU?O??«

—u¼b?²?ð Ê√ `łd*« s UÐ

d???¦??? √ W??O???ÝU???O???Ý …U??O???ŠË

œ—«u?? »U??F??O??²??Ý« vK ?Ž Ϋ—œU?? b??F¹ r b ??N??'«

—U??OK?±µ∞ u ??×½ nKJ ?²ð ÊU??²??½U??G???√Ë ‚«d ??F«

Æsײð Ê√ ô

s? •≤∞ v ?K?Ž b??¹e?¹ U??????????? u??¼Ë ¨U?¹u?M?Ý —ôËœ Ê√ pý ôË ÆwJ¹d_« wŽUb« ‚U ?H½ù« wULł≈ ‰«u?_« —d ??×¹ Ê√ t½Q ??ý s mK³*« «c¼ ŸUD ?²?« Èdš√ WO ?ŽUœ UłUO²Š« W ?ODG² …bAÐ WÐuKD*« qJA¹ t½√ iF ?³« rŽe¹ Íc«Ë ¨e− ?F« iHšË  U?¹ôu« t ??????ł«u¹ Íc ?« wÝU ??????Ý_« Íb ?????×?????²?« ÆwuI« s_« ‰U− w ÂuO« …bײ*« s ÊU ?²?½U?G√Ë ‚«d ?F« w  «u ?I« iH ?š Ê≈ W¹dJ??F?« W???ÝR??LK? `L??¹ Ê√ ÎU??C¹√ t½Q ??ý 5ðU¼ s w ?U?F?²?« WKŠd ? √b??³ð ÊQÐ W ?OJ?¹d?_« ¨ «u?I« lÝuÐ b ?F¹ r –≈ Æ5²B ?¹uF« 5Ðd ?(« «c¼ vKŽ —«d ??L?²?Ýô« «uKL ?×??²¹ Ê√ ¨ «b ?F*« ôË ÆrN?M ÎUÐu?KD ÊU ????

Íc« ¡«œ_« s ? Èu???²????*«

U???N½S??? ÊU???²???½U??G???√ U???√ Î « d ?O ?¦ ?

QDÐ√ …d ?OðuÐ „d ?×?²ð

iH?? ?Ð d??_« oKF ???²¹ 5Š

”U ÆÊ œ—UA —

UUO « jOD o _« db*« WOJd_« WO—U)U

sË ÆW ?????OJ¹d????_« «u ?????I«

—d?I*« sL «c ÆwK;« w ?ÝUO?« ÂUL ?²¼ô« s

w ‚«d ??F« …œU ?? U??N??N??ł«Ë

‚«d?F« s?Ž W?OJ¹d??_« «u ?I« lO ?L??ł qŠdð Ê√

—b ? bA?Š Ë√ …dO ?³

W¹œU ?B²«Ë W¹d ?JŽ

»U??I?Ž√ w W ??uJŠ q ?OJAð

Æ≤∞±±ÂUŽ W¹UN½ ‰uK×Ð

ô w{U*« lOÐd« UÐU ? ²½«

¨œuM'« s ·ô¬ …b ?Ž ‚«dF« w qþ u v² ?ŠË

ÆdO Ð dA³ð

u¼Ë ¨≤∞±±u ????Ou?¹ w W ????OJ¹d????_« «u ???I?« s

Ác¼ s ? »uKD*« —Ëb ?« “ËU ???−???²¹ sË Îö???O???¾???{

¡b??³ wJ¹d ??_« fO ?zd« Á—U ??²??š« Íc« a¹—U ??²«

ÎU?L??IM ‚«d ?F« ‰«e¹ ôË ¨b ?FÐ U?N?O?b? aÝdð

«u???????I« V ?¹—b?ðË …—u ???????A*« .b ???????I?ð  «u ??????I?«

«c¼ sJË ÆW ?OJ¹d?_« W ?¹dJ ?F« «u ?I« V× ?Ý

ôË ÆWÝU ?O«Ë s¹b«Ë ‚dF«Ë U ?O«dG ?'« qFHÐ

…—«œ≈Ë W ???O??«d???F« W?Þd??A?« «u ??Ë W?¹dJ ???F«

W?uD? W?????OK?L?????F W?¹«bÐ œd ??????−????? ÊuJ ?¹ ·u ?????Ý

…Ëd??¦?« ÂU????²???« W??O??H???O??

W???O½U??L?Ł —Ëd ?? b???F??³??? Æ5OÐU ?¼—ù« b ??{ ÂU ???N*«

¨WOJ¹d ?_« W¹dJF« «u ?I« iH) W ?O−¹—bðË

WMUJ« WKL ?²?;«

lЗ√ ‚d ??G??²???ð b?? U??N½Q?? Ë d??_« Ëb ??³?¹ w²«Ë

œ—«u??????????????????? w??

Ác¼ Êu ?Jð Ê√ ÎU????U?9 qL ?????²????;« sË ‡ «u ?MÝ

WK?zU???N?« W???U?D«

ƉuÞ√ …d²H«

U?N?Ð l²?L??²ð w²«

Ê√ …b ???×???²*« U¹ôu« l ?OD²???ð Íc ?« U?? s?JË

‰ULA ?U Æœö³«

«uMÝ dAŽ s d¦ ? √ bFÐ VÝUJ s t{dFð

l²????L???²¹ Íœd ?J«

¡UN≈ WÐU ?¦0 U½U

w?ð«c?« r??J?(U?Ð

ÊU² ?½UG ?√Ë ‚«dF« Ê√ pAK

‚«d???????F« w ? b??????N???????'«

ô øÊU² ?½UG?√ w —UL ?¦²Ýô«Ë U ?O×?C²« s

w …b ?×?²*« U¹ôu« vKŽ 5F ?²¹Ë ¨w− ?Oð«d²?Ý«

t½Q??ý s ÊU ?²??½U?G??√Ë

œu??N?'« Ÿu ??L??−? Ê≈ ÆÂe ??−¹ Ê√ lOD ?²?¹ b??Š√

¨d??O??³??

◊u?GC« ÂËU ?Ið Ê√ W U ?š …—u ?BÐ ÊU² ?½UG?√

U?¹ôu?K?? `?L?????????????¹ Ê√

nOUJ ?²« YO ?Š s ÊU ??²?½U??G?√ w W ?O?J¹d?_«

d????O?????ž s s ?JË

ÍdJ????F« b???ł«u???²« b???√ WU ?Þ≈ v≈ W ???O???«d«

b???????_« w ? …b???????×???????²?*«

s? q√ Êu ?J¹ Ê√ ` ?łd*« s ? Õ«Ë—_«Ë W ??????OU?*«

s????¹√ `?????{«u????«

Ær C«

vKŽ e ???O?? d??²UÐ V ?¹d??I«

t????O????łu?ð …œU????Žù Êü« W ????×?½U????Ý W???? d?????H« Ê≈

5O??ł—U??)« s¹b¹b ??N??²«

vKŽ eO d²« u×½ WOJ¹d_« WOł—U)« WÝUO«

`U?B?LK? ΫdDš rEŽ_«

W?×KB? s Ê√ p ?ý ôË ÆW ?O?L¼√ d ?¦? _« —u ?_«

U¹—u Ë Ê«d¹≈¢ WOJ¹d_«

Ác¼ —b ??NÔð ô√ lL ??ł√ rU ??F«Ë …b ??×?²?*« U¹ôu«

b_« w U√ Æ¢WOULA«

ÆUC¹√ W dH«

vK?Ž 5F ???²??O??? b???O???F???³«

t√ ô≈ ‚«d? FU ·ËdE« s ??% r— æ —ub?? ?« v≈ t??? Ê√ `d?*« s U

dO?³

r W¹u ?????²K W???O??ÝU??O???« W??U??I??¦?« Ê√ l«u«Ë

s? q?√ —b ???????? ‰c?Ð Ê≈

Æ5OÝUuKÐb«Ë

¨U?O??U½ ΫœU?B?²?«Ë ¨U ?ÞU?A½ w?²?« W?Ðu?????????F????????B?« s?J?Ë

Îö?O??¾?{ Ϋœb??Ž U?UÐË√ …—«œ≈ V× ??ð Ê√ `łd*«

ÎôU?−? Ÿb¹ ô U0 X³Ł b ?IË Æb¹b ?'« Êd ?I« s

‰Ë_« bIF« w wËb« ÂUEM« WžUOB W dH«

w »d ?(«

Ë√ q?C?????????_« v≈ ¡«u ?????????Ý

d ?O ?³ ?

Y¹b???×??²« s d ???O??³??

b???I???Ž s »d ???I?ð …b*

s? œ«d?????????_«

œ«œe?ð ·u?????Ý

rŽb?« b???Ouð vK ?Ž qL???Fð Ê√ …b ???×???²*« U ?¹ôu«

ÊU???e?« s qU ???

b??Š v≈

p– rž— qE¹ tMJË ¨‚«dF« w ÁdOE½

t???²?DK?Ý wN ???²?Mð

ÊQ??????AÐ 5 ?KzU??????H?????²?????? ÊuJ ?½ Ê√ VF ??????B« s ?Ë

W?D?K?Ý √b ???????????³?ðË

ÆΫdO³

W??? d??Š W?½Ëd?? ¡u???{ w ? p–Ë ¨ÊU ???²???½U??G???√

W??????????????????????u??J??(«

œU?Ë nF ?{Ë ¨WËU ?I*« vKŽ U ?Nð—bË ÊU ?³UÞ

ÆW??¹e?????????????????????? d??*«

W²ÐUŁ W ?IOIŠ sŽ Îö?C «c¼ ¨WO½UG ?_« WuJ(«

w½«d¹ù« –uHM«Ë

–ö*« WÐU ?¦?0 qEð ·u ?Ý ÊU ?²?? U?Ð Ê√ U¼œU ?H?

w? d????????A????????²?M?

vK?Ž ŸU??L??ł≈ b???łu¹

ÊuJ¹ ·uÝ «uI« œbŽ ÊS ¨ÎU׳d Ëb³¹ UL


.............................. .............................. .............................. ∂∞≤ œb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? ? « .............................. .............................. .............................. Â ≤∞±≤ WOu± .............................. ..............................

Ÿ«dB« r KÒ Ž nO ¢s ?¹uÐ wdOł¢ wÝ wÐ wÐ f?O?zd« 5 ?O?M?OD ? ?K?H«Ë 5 ?O?K?O?z«d ??????? Ýô« 5 ?Ð Æ…dË W³F

ÎUÝË—œ UUÐË√ „«—UÐ wJ¹dô«

d׳«Ë Êœ—ô« dN½ 5Ð WF «u« ÷—ô« vE% ÆWFz«— »Ëdž U ËQÐ jÝu²*« s ¡U??L? « Êu ‰u??Š »Ëd?ž ÊU? Âu??O« „«– d?LŠ√ rŁ V{U?ž wU?IðdÐ rŁ Íœ—Ë v≈ ‚—“√ `DÝ« v?KŽ wýö??²*« ¡u?C?« _úðË ÆVN??²K …b?²?L*« W?O?Žd?A« d?O?ž W¹œu?N?O«  UMÞu?²? *« Ÿö UN½Q?Ë wÐdG« WHC« oAð W³?C¼ d³Ž Ϋb???ł V?ÝUM ÊU?J ÎU???C?¹√ «c¼Ë Æ…d???O????G??? Æ»–UJ« d−H« b¼UA² W?OMOD KH« W×?UB*« ¨ŸË—_« ÊU? d−? ‰Ë√ iO?Ð_« XO?????³?« W????I?¹b?????Š w W?????OK?Oz«d?????Ýù« Ʊππ≥ÂUŽ d????ÝU¹ 5?Ð ¨Î«u¼e???? ¨Êu????²M?OK f?Ozd?« n Ë ¡«b?Ž√ e¹d?OÐ Êu?L?OýË 5Ы— o?×Ý«Ë  U?d?Ž ÆÂö « w ¡Udý «u׳

√ s¹c« f_«

Ê√ sJ1 ÊU??? t½_ ÎU??C?¹√ ÎU½e??×?? p?– ÊU??Ë b¹ vKŽ 5Ы— qO²žÔ√ 5UŽ bF?³ ¨W−O²MÐ wðQ¹ ÆÍœuN¹ ·dD² v« Êu²MOK qÐ WKŠdÐ dš« »–U? d− Èb³ðË ¨…e?ž w w?J¹d?√ fOz— rF½ ¨±ππ∏ÂU??Ž …e?ž ÆÊü« p– —uBð sJ1 ôË qOz«d?Ý« ¡«—“u U Oz— u¼U?OM²½ 5UO?MÐ ÊUË Æpc ÎUC¹√ Êü« u¼ U¼Ë ¨±ππ∏ÂUŽ W????łËe????? ¨„UM¼ Êu?????²M?OK? Í—ö????O¼ X?½U????Ë WOł—U?š …d¹“Ë Êü« w¼ U¼Ë ¨„«cMOŠ fOzd« Æ…bײ*« U¹ôu« u¼Ë ¨Êu????²MO?K ÊuM?ł d???O????¦¹ u¼U????OM²?½ ÊU???Ë ¨jÝË_« ‚d????A?« ÊËR????ý ‰u????Š Ád????{U????×¹ s¢ ∫ÎU?LJN?²? t¹bŽU? ? v≈ Êu?²MOK XH?²U? ÆÆ¢øvLEF« …uI« s øt H½ sE¹ tMJ ¨Êü« iOÐ_« X?O?³« w d?š¬ qł— „UM¼ ÆjÝË_« ‚dA« l «uÐ ÂbDB¹ Ϋœb− uO½u¹ lKD …d¼U?I« WFUł w kzU? Âu¹ wH W???? ö???Ž s?Ž U???U?ÐË« fOzd?« Àb???% w?{U*« ÆqOz«dÝ« l rBHMð ô w²« ÁœöÐ ÷d?F?²¹ w²« W½U?N*« …b?AÐ i— ÎU?C¹√ tMJ

臇 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡OËb«

ÂU rF« œö w ÊËd UN*« »dF« ‰uI q «œ WK—

U~Ë U ÆÆU~d√

øUÖdO√ w »dF« UFKD UUË√ oI q

WBË ¢Í—U¢ rU dÒJM*« UUË√ °WUH*« ¢WOUzd« W*UJ*«¢

w W???O?Þ«d??I?1b« d???AM? jG???C« Ë√ wK?Oz«d???Ýù«

t?½√Ë ¨rU??????F?«

v≈ ¡U?????ł w?²«

‰u

¨…d????O????¦???? «—U????³???²????Žù l?C????¹ W????OÐd????F?« ‰Ëb«

b????ŽU???? ???O????Ý

w?????? r?????J??????(«

»d ?F« s ? U ?Žu ?L?−?? tðb½U ?Ý iOÐô« XO ??³« v≈

uK WOÐU²½ù« t²KLŠ ¢UUÐË√ „«—UТ √bÐ UbMŽ

Æ…œbF² U ÝR*Ë

5?OM?O?D ?KH?«

V³?? ?ÐË ¨U??NKþ

fL% s¹c« »U ?³A« W

√ s d?š¬ »U??ýË ¨‰ö??ł s q

jG????C???O????ÝË

5Ðd????Š œu????łË

‰u

vI?√ Ê√ X Ë …d¼U????I« w U?½U??? ¨¢»u???I???F?¹ w«—¢

v????????????????K???????????????Ž

‚«d?????????????F?« w?

¨ÎUO ?³ ½ s « dO ?G

rUF« l W? öF« ‰uŠ UN?²FU?ł s tÐUDš UUÐË«

ÆÆq?O?z«d?????????Ý«

¨ÊU??²?? ½U??G??«Ë

ÆWÝUzd« bFI v≈

b¹b??A« »U??−?Žù« U??L??NM q b¼U??ýË Æwö??Ýô«

—U?????B????²?????šUÐ

Ê√ XF? u?ð U?L?

¨¢wu?B?« –U?F?¢ U?U?ÐËô «u? ?L?% s?¹c« 5Ð s

5Ð U??UÐËQÐ

q?×???????????O??????????Ý

s?? U???????????????U??ÐË«

u??????????????????????¼Ë

w »U?³A«

ö?J??A?????????????

s? s?J??L????????????²?¹

s wJ¹d√

Æ…d?¼U????????I?«

t½Q???Ë »d??F«

…b???????ŽU???????? ???????

q??????????????????

¨V?³?????? ?«Ë

Íc« h?K<«

5?O?M?O??D? ?K?H?«

–≈ ¨w????M???1

V? ???????????????Š

t??????????????????²?K??Ý—√

W? ö?F?« V³? Ð

w „—U????ý

w¼ ¨ULN¹√—

°¡UL «

5Ð W?????

U????)«

ö????L???(«

u¼ Íd??B? q?

‡« w jÝËô« ‚d ??A« ÊËR ?ý —d ??×? Õd ??A¹

7

UO~d√

¢UUË√¢‡ WF ”Ë—œ jËô« ‚dA« w

.............................. .............................. .............................. ISSUE NO. 602 .............................. .............................. .............................. June 1 / 2012 .............................. ..............................

Uš ¨…b ?ײ*« U¹ôu« w

Ë …dJHË ¨dOOG²UÐ UUÐË√ œuŽu rNM ÊËdO¦ Ë ¨WO ?I¹d« ‰u ?

√ s wJ¹d√

Íc?U??????? s?J?

s???????D???????M???????ý«Ë

W?OÐU???²½ù«

U???????????????U??ÐË«

øÀb?????????????????????????Š

ÆqOz«dÝ«Ë

¨U??????????U?ÐËô

W???O???I¹d???_«

U½U¹dÐ ‰¡U? ²ð

ÎU???????O?Kš«œ U???????√

u?Žb¹ ÊU?Ë

W?O?Ž«–ù« Z«d??³« b?Š√ vKŽ 5LzU?I?K sJ1 ÊU?

W?Oö?Ýù«Ë

¨…dšUÝ WMJKÐ

`$ t½√ Èd??²??

…u???????????????????I??Ð

r¼—œUÐ Íc« hA« l «uKUF²¹ Ê√ WOJ¹d_«

t?²?OЖU?łË ¨

V??O???????????????????&Ë

l qU?F?²« w

X¹u??B???²K

t??F???b¹ ÍœU??Ž q?B??²??? t½√ vKŽ U???LKJ« Ác???NÐ

ÆWOBA«

sŽ U?U?ÐË√ lł«dð ÆÆ¡wý ô ∫U?N?u?IÐ

W?????????????????????????????“_«

¨Êü«Ë Æt?????

ÆrN−U½d³Ð W—UALK W³žd«Ë ‰uCH«

‰ö?ł ‰u?I¹

w lł«d?ðË ¨ UMÞu??²? ?*« Ÿu?{u??

ZU½dÐ —«d?? ù vF??ÝË ¨W¹œU??B?²?? ù«

—Ëd? b?FÐË

t??? ????HMÐ n?¹d???F???²?K qB????²*« W???Ž—U???? ??? Ê√ ô≈

j????ÝË t????½√

»d?FK? oI?×¹ rË ¨‚«d?F?« Ÿu?{u?

WDKž Ê√ Èdð «cNË Æw×B« 5Q²«

s d?????¦????√

tÐ `L? ?ð U2 d?¦?QÐ b??ŽË t½√ U?UÐË«

Ê√ –U?F? Èd¹ ¨W?ÝUzd« b?F?I? w U?UÐË√ vKŽ ÂU?Ž

s X?KF???ł p– b???FÐ U???NÐ Áu ] ???Hð w²« U???LK?J«Ë Ϋd?³??š ‰U??Bðù« t??²K UMð U?? ÊU??Žd??Ý ÎU?O??H??×??

Áœu????ŽË q?JÐ «uM?¬ s Ê≈Ë ¨·Ëd?E«

‰u????????????????

t½√ ÁdE½ XH …d¼UI« w UUÐËUÐ b?¹bA« »U−Žù«

Ê√ ¨Èdð U????L???? ¨V³???? ?«Ë ¨¡wý Í√

jG???C?¹ s sJ?Ë ¨W???OÞ«d???I?1b« qC???H?¹ t½√ ‰U???

W??O???UJ« W???ŽU??−???A« pK1 ô U???UÐË«

ÆqFHUÐ ÀbŠ U u¼Ë ¨UNIOIײ

∫WHB« b √

wKœ w$≈

ÂU?Ž —Ëd sJ ¨`O?×B?« ÁU&ù« w d?O ¹ U?UÐË«

°rUF« w ¡U³½_« ôUË

Ô√

iFÐ ÁU??& d?O?³? Âb??Ið Í√ “«d?Šù wHJ?¹ ô qU?

Íc« ¨¢rU??(« ‰Q??Ý«¢ ZU½d?³?Ð qB?²?*« sJ¹ r

√ s WOJ¹d√ w¼Ë ¨¢V¹d?ž ͜˗¢ U√

W???O??C??? q¦??? ¨WJ?zU??A?«Ë W??I?U??F?« U¹U???C??I?« r¼√

Æ◊U³ŠùUÐ «u³O

u¼ t???b??I¹ U???Ë ¨¡wý Í√ d??O???O??G???²

jO?š ¨Í—uN?L?'« »e×K b¹R? u¼Ë ¨w«— jI?²K¹Ë

ÆÂöJ« œd−

ÍdB? q

ÎU?F?ł«dð „U?M¼ Ê√ ‰u?I¹Ë ¨W?OÞ«d?I?1b« sŽ —«u?(«

w??????????C?????????9Ë

b???ŠQ?Ð qL????FðË

d?A½ Ÿu{u? w UUÐË« …—«œ≈ V½U?ł s ÎU×?{«Ë

‰u??I??²? U?½U¹dÐ

e??????????????«d?????????????

XÝ—U????? ‘uР×u????ł …—«œ≈ Ê√Ë ¨W?????OÞ«d????I?1b«

s??????? q??????? Ê≈

ÀU??????????????????×??Ð_«

»U???×???? ½≈ Í√ Ê_ ¨t?M bÐô q?O???łQ????²« Ê√ –U????F???

WŠU? lOÝu?² WOÐdF« W?LE½_« vKŽ d³?√ ÎUDG{

s? l? u?????????????²?¹

W??O???ÝU??u?KÐb«

¨Á—«dI²Ý≈ i¹uIð vKŽ qL?FOÝ ‚«dF« s TłUH

„d??²¹ Ê√ È√d?? U?UÐË« U??√ ÆW??O??ÝU?O?? « U¹d??(«

oO?I?% U?UÐË√

W???????????F??ÐU???????????²?«

w?M“ ‰Ëb???????' U??????UÐË√ l?{u?Ð qzU???????H??????²?????? t?MJ?

V ??Š W?Ëœ qJ W??O??ÝU??O?? ?« U¹d??(« Ÿu??{u??

¡w?????????????????ý Í√

W?????O?????ł—U??????K

Æ»U× ½û

ÆUNËdþ

w? »d???????????F?K?

¨W???????O?J¹d???????_«

U??UÐË√ W???ÝU??O??Ý …b??AÐ b?¹R¹ t½≈ ∫–U??F?? n?O??C¹Ë

«u??????M????? ??????«

U???N½√ ‰u????I???²???

ŸËd??A?? —«d? ù U??UÐË« œu??N??ł W??

w²?« …d???O???³J?« W???{—U???F*« rž— w?×???B« 5?Q???²« d?O??O?G?ð ‰ËU?×¹ U??UÐË« Ê« ‰u?I¹Ë ¨tð—«œ≈ U??N?N??ł«uð

w qC√ X½U? ‘uР×uł …—«œ≈ Ê√ w«— Èd¹Ë Uš ¨W?Oł—U?)« UN?²ÝU?OÝ

u¼ ¨W????œU????I«

UU?ÐËô Xðu

Z²Mð w²« W¾?O³« dO?OGð ·bNÐ WOÞ«d?I1b«Ë W¹d(«

Ê_ ¨r???????????????¼«Ë

≠ U?????????????????????N??½_

dA?½ vKŽ U¼—«d

≈ W?

w W ??? —U ?? A?*« œ ^ Ë√Ë ¨wÝ Íœ s Í—UÐ U ?½√ °u√¢ ¢ÆZU½d³«

ÆWOMOD KH« w{«—ô« w WOKOz«dÝô« UMÞu² *« Èd?O? ‚«d?F« s »U?×? ½ù« qO?łQ?² W?³? MUÐ U?√

„«—UÐ Èu?Ý ¨ÎU?O??Žu?³?Ý√ ¢ WTOP¢ W?Ž«–≈ t?¦?³ð Íc«Ë ¨WOJ¹d_« …b ?ײ*« U¹ôu« fOz— ¨UUÐË√ Í√ ¨ZU½d³« nO{ W¾ ?MN² ‰UBðù« vKŽ ’dŠ vKŽ ¨¢s¹U? rO𢠷d?BM*« U?OMO?łd? W¹ôË rU?Š ÆW??OJ¹d??_« WËb?K ¢W??Fz«d«Ë W??L??OEF«¢ t??²??b??š ZU?½d???³« vK?Ž 5LzU???I?« W???A¼œ ÂU???√Ë ¨«c?J¼Ë wJ¹d?_« fOzd« —œU ?³¹ ¨5F?L?²? *«Ë rN?H?O?{Ë pÐ ÊË—u???? s×½¢ ∫tu??IÐ wÞ«d??I1b« rU??(« Æ¢ÎUIŠ

U??š ¨W?O?Kš«b«

¢WOUz—¢ W*UJ æ WO?ײ« œdO? ¨Îö−?š tNłË d ] ?LŠ« b Ë ¨s¹U? U√ W*UJ?*« Ê≈¢ ∫t ÎözU?? U??NM? qL??łQÐ fOzd?« vKŽ

ÆU¼b¹R¹ ÊU «cNË ¨5dD²*«Ë 5OÐU¼—ù«

»e???????????????????????(«

≠W????OJ?¹d????Q????

¨qC?ô« u?×½ U?O?ł—U?šË U?OKš«œ ¨U?dO?« W?ÝU?O?Ý

UFU−Ð WOÝUO? « ÂuKF« –U²Ý« ¨¢qOzUO qO³½¢

Í—u????N???L????'«

W?Žu?L?−? b¹Rð

X u« s? Ϋb¹e?? V?KD²ðË ¨…d???O?? ??Ž t???²??L??N??? sJ

»e×K W?Oł—U)« WÝU?O K dš¬ b¹R u¼ ¨W?OJ¹d√

`³?B??²?ÝË ¨W?œU?I« UÐU???²½ù« w …u?IÐ œu??F?O?Ý

UÝU?O « s

Æ…dÐU¦*«Ë d³B«Ë

tð¡U?ł U?N½√Ë U??L?O?Ý ô ¨d?O?¦J« t wM?Fð W?ÝUzd«

U??š ¨…√d*UÐ t?U??L?²¼≈Ë ¨w×??B« 5Q?²?K ÂUE½

·ËdE« t `L U2 d Q b Ë UUË√ æ

∫ÎUŠ“U?2 t³ÞU?¹ –≈ ¨Î«dO¦? s¹U U?UÐË√ qN1 ô

¡«u??²??Šù Áœu??N?łË ¨ «b??O??Šu«  U??N??_« …b½U?? ??

¨…b?×?²*« U¹ôu« w W?L?OI? W¹—u?Ý ¨¢V¹d?²? q√¢

ÊuJð U0— p²?łË“ ÊQÐ œUI²?Žù« vKŽ »√b½ s×½¢

w Í—uNL'« `ýd*« `U?B u

Ë ¨Í—uNL'«

ÍQРΫu?C??Ž fO t½√ ‰u?I?¹Ë ¨…d?O?šô« UÐU???²½ù«

ÆnF{√ UUÐË√ …—«œ≈

oO?³D² tO?FÝ q¦? ¨UN?IO?³D² vF ¹ w²« W?OKš«b« W?

U???ÝU????O???Ý ÷—U????F¹ sJ? »e???Š

WO«dI1b« dA s l«dË ¨WOK«b« WUOK bOQ æ

U¹b??% t??ł«u¹ t½√ Èd¹Ë ¨U??UÐË«

wJ¹d?√ u¼Ë ¨¢w? ¹b?L? « ‰ö?ł¢

b¹e*« d??O?uðË W¹œU??B?²?? ù« W?“_«

rŽœ ö??L??Š w ÎU??C¹√ X—U??ý

nK?*« Ÿu????{u??? W????

»e?(UÐ u?CŽË Íd?B? q

√ s

ô U?NMJ Æ5O?d?O?ú nzUþu« s

sDMý«Ë ×uł WF?Uł w UUÐË«

s Ϋd??O??¦?? Ê√ ‰u??I¹ ¨w?Þ«d??I1b«

qŠ s? U???UÐË√ s?JL????²¹ Ê√ l u????²ð

¨ÎUOUŠ dO?² łU*« UNÐ ”—bð w²«

sŽ e−Ž t½QÐ ÊËd?I¹ UUÐË« Ëb¹R

WÝUO « ÊËb¹R¹ UdO« w »dF«

ÆwKOz«dÝù« wMOD KH« Ÿ«dB«

»dF« W³KD« lL& W Oz— X½UË

Áœu??????ŽË s d??????O?????¦?J« o?O?????I??????%

t??O??F??Ý W??

U?š ¨U??U?ÐË_ W?O?Kš«b«

Àb????×????²ð W????OJ?¹d???√ w?¼Ë ¢U½U?¹dТ

ÆUNÐ

ÎU?ŠU?$ d?¦√ ÊU? tMJ W?O?ł—U?)«

l{ËË ¨ U???OK _« l?{Ë 5 ??×???²

XýU?Ž U?N½_ ΫdE½ W? öDÐ W?OÐd?F«

«u½U? »d?F« V?Kž√ Ê«≈∫q√ ‰u?Ið

t½√Ë ¨W?????OK?š«b« W????ÝU?????O???? ?« w

Ê√ Èd¹Ë Æw?×???B?« 5Q????²K ÂU?E½

U??UÐË√ b??I???²Mð ¨U??U??Ž±∑ …d¼U???IUÐ

qF ¨»U?³?Ý√ …b?F U?UÐË« ÊËb¹R¹

‰U? «cN?Ë ¨ŸUD² *« —b? ‰ËU?×¹

d?O??¦J« oO?I??×?² t?I¹dÞ w? U?UÐË√

UÐU???????²½ù« w? Xðu???

Ë …b????AÐ

»e????(« rN????C????— u?¼ U????ND? Ð√

ÆWO½UŁ t ÊuðuBOÝ rN½√ rN³Kž√

vKŽ »d?F« s¹d?łU?N*« U?FKDð s

Æ5¹—uNL'« `UB …dOš_«

r wU²UÐË ¨t?×ýdË Í—uN?L'«

Àbײ¹ t½√ ÊuuIO Áu{—UF U√

ÆWOKš«b« WÝUO « Èu² 

U?bMŽ Êœ—_« w X½U? U?N½√ ‰u?Ið

Ê√ ÊËdE²?M¹ ôË ¨ÎU?¾??O??ý qF??H¹ ôË

W?O?ł—U?)« W?ÝU?O? K? W?³? MUÐ U?√

U?ÐU??????????????²?½ù« w U????????UÐË√ `?$

vKŽË ¨n?K²???? l{u?« Ê√ Èd??O??

5Ð d???O??³J?« ”U??L???(UÐ X¾???łu??Ë

U????š ¨WK?zU¼

ÆÊ«d¹ù ÍËuM«

W?œU?I« t?«u?Ž√ w? ÎU?¾?O?ý oI?×¹ ÆiOÐ_« XO³« w

rN?????OK?²????×???? Íb?¹√ vK?Ž Êu????O?MOD? K?H« U?????N

wMOD K?H« Ÿ«dB?« l qU?F²« ÊS? ‰U?¦*« qO?³?Ý

`ýd*« 5Ð ÎU?³?F?

—UO?²?šù« sJ¹

ÆÍ—uNL'«Ë wÞ«dI1b« e−M?¹ r UUÐË« ÊQÐ q√ Q?łUHð r

d??O???G??O??Ý U???UÐË« Ê√ «Ëb??I???²??Ž« rN½_ ¨t? 5O½œ—_«

W¹œU?B²? ù« W?“_« V³? Ð p–Ë ¨ÁœuŽË s d?O?¦J«

Æ¢—uc*« ZU½d³« w t —uNþ dš¬ w

pKð «d??? = ??H?? n?O??C¹Ë Æ¢Îö???OK pOK?Ž W?? u??H???²?? ≠s¹U?Ë UUÐË√ Í√≠ ¨U ?LN?OK t½≈¢ tuIÐ W?O−?Š_« UMOKŽ wU²UÐË ¨¢U ]M qC√ 5ð√d« s ÊUłËe² Æ¢iF³« UMCF³ 5BK vI³½Ë ÎUF qE½ Ê√

¢WuE¢ W]√ æ l{«u²« Włu tM ?Ž XŠ«e½« b Ë ¨rU(« —œU³¹Ë s×½¢ ∫ÎözU U?UÐË√ VÞU?O ¨ÎöO?K uË q−)«Ë b?I ¨W?þuE×? U??NK W?_« Ê√ qÐ ô ¨Êuþu ?E×? w U½√Ë ¨ÎU?IŠ ÎU?Fz«— …—«œù« w ‰Ë_« pUŽ ÊU ? Æ¢—Ëd «Ë ”UL(« W¹Už dN?A« t³BM —œU?ž s¹U Ê√ v≈ …—U ?ýù« vI³ð ¨U?OMO?łd?H rU?× t?²¹ôË qL?√ Ê√ b?FÐ ¨wU?(« …—œU??G??? ¨W¹ôu« X?O½«u?? V? ??Š ¨t???OKŽ 5F???²¹Ë s¹U Ê√ U?L ÆU?N tLJŠ …d?² ¡U?N²½≈ —u? tF? u

Æ5OKOz«dÝù«

W???OÞ«d???I1b« WM?−K wU???(« fO?zd« U??C?¹√ u¼

b?L??& Ê√ U?UÐË« fOzd« œ«—√ vË√ …u?D?Ë

W?Ou?O« ÊËRA« d¹bð w² ?« W¾?ON« w¼Ë ¨W?OMÞu«

WK;« ÷—_« q «œ s

w W?¹œu???N????O« U?MÞu????²???? *« ¡UM?Ð qOz«d????Ý« ÆWK²;« WOMOD KH« w{«—_«

Æ…bײ*« U¹ôu« w rU(« »e×K

Âb??²? ?¹ d?N?ý√ W?²?Ý b?FÐ Êü« U??UÐË« qFË i— Íc« u?¼U??OM?²½ ‰u??Š Êu???²MO?K qOÐ W???G ÆÊUDO²Ýù« bOL& u???OÐ œd???−???? w½UD?O???²???Ýô« ◊U???AM« f?OË

WOMODK ÊuO w UUË√ „«—U …—«œ≈

s_« «¡«d?ł≈Ë W?OÝU?Ý_« W?OM³« qÐ ¨oI?ýË w²« ÷—_« s b¹e*« l?K³ðË U?N?³?ŠU?Bð w²« ÆrN²Ëb ÊuOMOD KH« UNłU²×¹ ‰ËQÐ ¡Uu« w U?UÐË« fOzd« `KH¹ r «cJ¼Ë ÆÈd³J« ÁœuŽË ”U???I¹ Íc« ¨j?ÝËô« ‚d??A« w? «c¼ b???F¹Ë ÆW½UN ¨W¹bOKI²« WI¹dDUÐ ¡ULŽe« tO U0—Ë Êu???OMO?D KH?«Ë ¨p– u¼U???OM²½ ·d???F¹Ë 5¹œu??F? ?« s U?U?ÐË« VKÞË Æt? ??H½ U??UÐË√ ÆÎUC¹√ idÐ qÐuI  ô“UM²« iFÐ ÆÎöF WLN  UMÞu² *«Ë U??ł— d???O??N???A« wMO?D KH?« VðUJ« w? ‰U?? Ë qF??&  UM?Þu?²?? ?*« Ê√ tK« «— w …œU??×??ý ÷—√ vKŽ Êu??A??O?F?¹ rN½√ ÊËd??F?A¹ t?½«d?O??ł Ævýö²ð b¹b?ł ‰eMπ∞∞ ¡UM?Ð d? « …d?O?šô« ÂU¹ô« wË Æ”bI« w WK²× ÷—√ vKŽ œuNOK Ê≈ ∫‰u?????IU?Ð ¡U????²????? ????? U????U?ÐË« fO?zd« œ—Ë Î …—«d b¹eðË Âö? « oOI% VF?Bð qOz«dÝ« Æ…dDš WI¹dDÐ 5OMOD KH« s q²;« w d?A« ¡e'« Ê√ qOz«d?Ý« ‰uIðË ôË UJ¹d??√ tÐ q³?Ið ô ¡U??Žœ≈ ¨U?N u¼ ”b??I« ôË w?ÐË—Ë_« œU?????%ù« W?????O?????IÐ ôË U?????O?½UD?¹dÐ ¡e'« p– ÊËb¹d¹ s¹c« l³DUÐ ÊuOMOD KH« ÆrN WL

l ÎU?????ö????Ý q?Oz«d?????Ý« l u?????²ð Ê« V?−¹ ôË w²?« w{«—_« v?KŽ wM?³ð w?¼Ë 5O?MOD? K?H« Âö UÐ vE% ô b UNMJ ÆrN²Ëb UN½Ëb¹d¹ Æ UMÞu² *« X«“√ u qš«b« w qO?z«d???Ý« 5Ð Âö??? « U???UÐË« f?Ozd« œb???Š w W?OJ¹d?√ W??O?u? W?×KB?L? 5OMO?D KH«Ë ô≈ Êü« t??????U?????√ —U??????O?????š ôË ¨t??????LJ?Š W¹«b?Ð ÆWËU;« w —«dL²Ýù« p¹d?ý ¨”U?³?Ž œu?L?×? fOzd?UÐ ”Q?O« mKÐË u???×?½ Âb???I???²?« «b???F½« s ¨w?U???(« UJ?¹d???√ Æt³BM „d²Ð œb¼ Ê√ bŠ ‰öI²Ýù« wH??×??

b??I???²??F¹ U??L?? ¨u¼U??O?M²M W??³?? ?MUÐË

v≈ q

u??²« w œU?ł t½√ b??I?²?F¹ ¨wK?Oz«d?Ý«

sŽ nH???¹ w jI??? 5OMO?D KH?« l Âö??Ý Ë√ Ê«d¹« l »d?( ΫbF?² ? tKF?−¹ U tK¼U? Æq³I*« ÂUF« lKD ÊUM³ w UNzUHKŠ ¨t??O??I?ÐU??Ý fJŽ vK?Ž ¨U??UÐË« √bÐ q? ô« vKŽ Ÿu³Ý« w jÝË_« ‚dA« W?OC vKŽ qLF« Æd?OJH²« b?O?FO X? u« tU?√ rŁ sË t?³O?BMð

U??C? U?M²«

w?M?O?D?? ?K?H?«

‰œU??Ž WK?zU??Ž d??I??²??Ý« U?? u???H« —u??Ž XOÐ …b?KÐ w

W??????????O?K?š«b?«

W????????N????????ł s?

w²« bK« WM¹b? s ±π¥∏ÂU?Ž U?Nzu?' bFÐ …—U?L?Ý

W??O?ł—U??)«Ë

ÆÈdš√

ÆqOz«dÝ≈ qš«œ Êü« lIð

s? o?K?D?½«Ë

r U?????LM?O????³?????

sŽ b???F???³ð t?K« «— »d???ž …d???O???G???B« W¹d???I?« Ác¼

qzU??I?« q¦*«

b??O? « ‰u??F¹

s U¾? lCÐ WO?KOz«dÝù« ÊË—uŠ X?OÐ WMÞu²? 

W???OK³« d???ý¢

ÎôU?√ …—U??L?Ý

U?N?F?? «Ë `³?

¢p×??C¹ U?

WOJd√ WdB W «d Xdù« rz«d W UJ* …—«“Ë l W«dAUÐ W¹dB*« ‰bF« …—«“Ë bIŽ W?O?LM²K W?O?d?O?_« WU?u«Ë W?O?d?O?_« …—U?−?²« W?O½Ëd²Jù« Wœ_«Ë rz«d ?'« ‰u?Š d9R W?OËb«

√ UMÞu?²?? *« W?O?I?³? w?²«Ë —U?²?ô«

¡U?CŽ√Ë ¨W¹d?B*« W¹œUB?² ù« W?LJ;« …UC?I

v???????????????K???????????????Ž

ÆWOÐdG« WHC« Èd s dO¦ w ÎUuQ

w d?³L?u½ ±∑≠±≥ …d²?H« ‰öš W?UF« WÐU?OM«

q??L?????????????????ŠË

W?????ÝU?????O????? «

ÊËœ ‰u??% w?²« W¹dJ? ??F« e???ł«u??×?K W??U???{ùUÐ

U¹U?C?? d9R*« w Êu??—U?A*« Y×Ð Æ…d?¼U?I«

sÞË¢ Ê«u?MŽ

w W?OJ¹d?ô«

ÆU??N?M Xłd??š w?²« WM¹b???LK …—U???L??Ý WKzU???Ž …—U¹“

dðuO?³LJ« …eNłQ?Ð W

Æ¢dðË Ÿ

u??N? oÐU?? «

U¹ôu«Ë q?Oz«d??Ý≈ 5Ð …e??O??L??²*«  U?? ö??F« ržd??

W?A UMË ¨X½d?²½ù« WJ³ýË ¨Wu?L;« nð«u?N«Ë

WýUý vKF

r? t½≈ ‰u?????I?¹

U?N?KL?% w²« W??O?d??O?_« W?O?? M'« Ê≈ ô≈ …b?×??²*«

“ö« wËb« ÊËU ??F??²«Ë W??O?

Êu?¹e???????????H?K?ð

ÎU??¾??O?ý f?LK¹

v≈ —u???³????FK ö???O????N??? ð Í√ U???N???×?M9 ô WK?zU???F«

5???D???? ???K???

w? Ϋb?¹b?????????ł

ÆqOz«dÝ«

5Ð W??d??²???A*« œu??N??−K W???−??O??²M d9R?*« wðQ¹

w?L???????????Ýd?«

XO???³« b¹b???ł

qQð …—U??L?Ý W¹UMŽ …b??O? « X½U? U?2 iFÐ «c¼Ë

…—«“Ë w W?O?zU?C?I« U??Ý«—bK wMÞu?« e?d*«

¨U??U?ÐË« „«—U??³ U???Nðu??

Í—U−²« Êu½U?I« d¹uDð ZU½dÐË W¹dB*« ‰bF«

XD?Ž√ U??bMŽ Ád???O??O??G???²Ð

U)« WO½Ëd?²Jù« rz«d'« u??B??)« W¹U?L??Š

ÆrUF« Èu² vKŽ rz«d'« Ác¼ Ÿœd

Âb???????????????????????????

ÆiOÐ_«

r œu???Žu?« Ác¼ s ÎU???¾???O???ý Ê√Ë ¨j?ÝË_« ‚d???A«

q??? ??K??? ??*«

W????N?????łË sË

ÎU?U?Ž 5Łö?¦« sŽ b¹e¹ U? X½U?Ž …—U?L?Ý …b?O? U?

ÆWOdO_« …—U−²« …—«“uÐ

Æo³D¹

‰ö?????????????????šË

U?????LK?J Ád?E½

œ«d√ W?OI?³ WOM?OD KH« W¹uN« vKŽ U?NuB?Š q³

d9R?*« «c¼ 5ËR??? ?*« —U???³??? —u???C???Š wI?K¹Ë

U?NKK?ð w²«Ë W¹b?O?u?J« W?IK(« u¹—UMO??Ý V ?×Ð

U??????????????I??K?Š

…—«œ≈ d??O??Gð

…dz«e? U?N WOK?Oz«dÝù« UD?K « WKU?F*Ë UN?²KzU?Ž

w²???uJŠ 5?Ð W??I???OŁu« W???«d??A?« vKŽ ¡u???C«

s d??? ¹ t½QÐ wJ¹d??ô« fOzd« h?A? ÂU?Nð«

W????????Žu?M²????????

U?LK W?OJ¹d?√

U??Nð—b?? Âb?Ž w?MF¹ U?? u¼Ë W?O?MOD KH?« w{«—ú

W¹œU?B² ù« W?OLM²?« ôU− w? UJ¹d√Ë d?B Æd(« ‚u « ÂUE½ vKŽ WLzUI«  UŠö

ù«Ë

ÆwMOD KH« VFA«

s? W?KL????????ł

—u??F??ý œ«œ“≈

q …—U¹e« …d?O?ýQ?² U?¼b¹b?& »u?łËË qL?F« vKŽ

ÊU?MH?« n?O?Qð s? ¢ d?ðË Ÿ s?ÞË¢ q ?K? ??????? h?½

U?¹U??????C?????I?«

»«d????????²???????žù«

ÆdNý√ WŁöŁ

ÂU?√Ë t½QÐ b√ Íc?«Ë ¨¢5ł«d œU?L?Ž¢ wMOD KH«

X?? —√ w??²??«

¨w?MO?D? ?KH?«

W??OM?OD KH?« W¹u??N« vK?Ž U??Nu??B??Š b??F?ÐË Âu??O«Ë

b?ŽU? ?Ë ¢d½œ—U?ł sH?O²?Ý¢ W?OJ¹d?_« …—U?−?²«

U?UÐË√ W?ÝUO?Ý ÁU?& U?N?²³?O?šË W?OMOD KH« ‰U?ü«

U????IK(« Èb????Š≈ ¨Î«d????šR??? w?MO?D K?H« Ÿ—U????A«

oO?³Dð vK?Ž b?N?A¹ ÷—_« vKŽ l «u« Ê√Ë W?

wN? p– s rždUÐË ¨W?OJ¹d_« W?O ?M−K UNKL?ŠË

r ?????IÐ U????²?½öð√ w? wd????O????_« ÂU?????F« w?Žb*«

W??O?C??I« Ác¼ vKŽ wM?H« tKL??Ž e?d¹ Ê√ bÐô ÊU??

wJ¹d?_« fOzdK W?O?{«d?²?« …—U¹“ ‰u?Š —u?×9

…U???????O???????(«Ë W???????O?KO?z«d???????Ýù« U?DD?<« s? b¹e?*«

U?NH?

5Š w ¨¢ÊU?¹dÐ ”d?O?Т W¹œU??B?²?? ù« rz«d??'«

ÆtŽ—UýË t³FA …¬d u¼ sH« Ê√ rJ×Ð

ÆtK« «— WM¹b*

ÆÁdO³Fð V ×Ð ÎUÝRÐ d¦√ `³Bð WOMOD KH«

W?ŽUM d?¦??√ UÐ wMOD KH« V?F?A« ÊQÐ ·U?{√Ë

‰ö?šË UUÐË√ qL?F« o¹d? —uB¹ W?IK(« Ác¼ wË

s? …b?????Š«Ë W?KzU??????F« Ác?¼

W??????O??????C??????I?K U??????U?ÐË√

ô t½√Ë ¨¢„d??Hþ q¦?? „bKł p?Š U?¢ ∫q?zU?I« q?¦*UÐ

ÂU√ WOH×

U?×¹dB²Ð wb¹ u¼Ë WIDMLK tð—U¹“

s U??H√ d??A??Ž b??Š√ u??×½

b??& rË ¨W??OMOD ?KH«

«u???????? s? ÈËb????????ł

–≈Ë ¨5?O??????ö??????Ž≈

W?OJ?¹d?_« W?O? M?'« WKL?Š

Ê_ q_« W?????³????O?????š ô≈

v?K??Ž ‰U??????????????ü« o??O?K??F?ð

5O?H?×?B« b?ŠQÐ

¨W?????O?Ðd?????G?« W?????H?????C« w?

‰U??_« Ác¼ s ÎU??¾?O??ý

w W??OJ¹d?_« W??ÝU?O?? «

t?????????O?K?Ž ‰U?????????N?M?¹

s ÂU??Ž b??FÐ U¼d??ŽU??A??Ë

s W?¹«bÐ ¨oI????×???²?¹ r

ÆWIDM*«

…d???O????¦??? W?K¾????ÝQÐ

rJ(« …b U?UÐË√ ¡ö²Ž«

W¹d?J ???F« e???ł«u???(«

5³? «d*« dE½ W?N?łË sË

¡U?ł U* W?³?−F?²?Ë

Ÿ—U??A« w W¹œd?? sJð r

Ê«—b??????????'UРΫ—Ëd??????????

wM?OD K?H« Ÿ—U??A?« w

U????×?¹d????B?ð w

ÆwMOD KH«

U?????UÐË√ „«—U?Ð ÊuJ¹ b?????

‰ö????????š U????????U?ÐË√

Ê√ dO?ž ¨…dO³ ÎôU?¬ “eŽ

w?????? t??????ÐU?????D??????š

W—UC d UA æ

W??N??łË …—U?L??Ý ‰œU??F

Ê√ ‰u???????I?¹ ‰U??????(« l? «Ë

nO?????Ë …d?¼U?????I«

d?????ŽU??????A?*« ÊU?????A??????O?????łË

dEM¹ u?N? ¨Èd?š√ dE½

Æ„dײð r Âö « WOKLŽ

¡U?{d?²?Ý« ‰ËU?Š

WÝU?O « ‰U?OŠ WЗU?C²*«

W?????????ÝU?????????O????????? ?« v?≈

ÊQÐ q?ú q¹bÐ b???łu¹ ô

s wÐd?F« rU?F«

lœ …b?¹b????'« W???O?J¹d????_«

—UE?M s W????OJ?¹d???_«

W?O?ÝUO? « …œ«—ù« oI?%

s q?O????Ý ‰ö????š

w?M?OD? ?K? w?M w?Łö????????¦?Ð

d??J?H??*«Ë Y?ŠU???????????????³??«

»Ëd????Š t???I????I???% r U????

W???IKF???²*« œu???Žu«

Íb???O???u??? q?L???Ž ëd???šù

wJ?¹d???_« wMO?D K?H«

ÆWO{U*« œuIF«

WKC??F?? ëd??H½UÐ

W???????U?J? ‚d?Dð d????????šU???????Ý

T?łö«Ë ¨W??????N??????ł s?

W?K?

U?š

Ë V ?×ÐË ¨U?N²KzU?Ž ÷—√ …—U¹“ lOD²? ð ô

W?³??F?ł t?KL?×??²?Ý U?? vKŽ …d?O??³? ÎôU??√ XIKŽ b??I?

v???≈ Îôu????????????????????????????????

Ë

ÆÊUDO²Ýù«

…—«“uÐ s¹—U?A?² *« d?O?³ vJ¹d?_« b?u« r{

w×?????²????¢ —u????²????b?« Íd????B*« V?½U????'« q?¦1 wu?I« e?d?LK? ‰b?F« d¹“Ë b?ŽU? ? ¢Íd?B*« ¨W????O?zU????C????I« U????Ý«—b?« Êu????¾????A Íd?????B*« W?U?F?« …—«œù« d¹b? ¨¢wL?N? ‰œU??Ž¢ w{U?I«Ë w{U???I?«Ë ¨‰b???F« …—«“Ë w? wËb« ÊËU???F???²?K V²J*« u?C??Ž ¨¢wH_« `U?

b?L?×??¢ —u?²?b«

w W?BB??²*« rU?×LK W?U?F« …—«œû wMH« ƉbF« …—«“Ë Êu½U???I?« d¹uD?ð ZU½d?Ð qL???Ž ¨±ππ∏ ÂU???Ž c?M —«d???I???²???Ýù« s? b¹e*« e?¹e???Fð vK?Ž Í—U???−???²« w W¹œU??B??²? ô« W??O?LM?²« ‰ö?š s? wÝU?O?? « o¹dÞ s?ŽË ÆU??O??I¹d??√ ‰U??L??ýË jÝË_« ‚d??A« rŽb?ð w²« U????Ý—U????L*«Ë 5?½«u???I?« d¹uD?ð rŽœ rOE?MðË ÍœU??B??²?? ô« Ÿu?M²«Ë …—U??−??²?« d¹d??% Í—U−?²« Êu½U?I« d¹uDð ZU½dÐ qLŽ ¨l¹—U ?A*« ‚d??A« w W¹œU??B?²?? ù« ·ËdE« 5 ??% vKŽ ÆjÝË_«


.............................. .............................. .............................. ∂∞≤ œb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? ? « .............................. .............................. .............................. Â ≤∞±≤ WOu ± .............................. ..............................

WOU'« qOœ

.............................. .............................. .............................. ISSUE NO. 602 .............................. .............................. .............................. June. 1 / 2012 .............................. ..............................

∏ pId wdF« ¡«uK« …bd w pö≈ 臇 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡OËb«

8


.............................. .............................. .............................. ∂∞≤ œb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? ? « .............................. .............................. .............................. Â ≤∞±≤ WOu ± .............................. ..............................

π

WOU'« qOœ 臇 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡OËb«

.............................. .............................. .............................. ISSUE NO. 602 .............................. .............................. .............................. June 1 / 2012 .............................. ..............................

9

WOU'« ¡UM√ WI vK puBË ÕUMK


.............................. .............................. .............................. ∂∞≤ œb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? ? « .............................. ∫ WHB« b √ .............................. .............................. Â ≤∞±≤ WOu± 5 U …bU

.............................. ..............................

.............................. .............................. .............................. ISSUE NO. 602 .............................. .............................. .............................. June 1 / 2012 .............................. ..............................

10

U?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?u?? M? ?

±∞

臇 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡OËb«

ÆÆÊ√ rKF q

W‡‡ ‡ ‡«d≈

…c«R ö dOLË Êuœ

jI …dU FK ‰«R W??¹«b???????????????³?« w??

∫rKI

ÆbŠ√ Áœb¹

n??Ýú?? s?J??Ë

÷dŽË W¹dI«

W?“_« w Èdł U? WI?OI?Š rN? w ”UM« —U²?Š≈

W?³??ÝU?(« WüUÐË

dOLŠ UN?O Ë ¨Êu¹œ W¹dI« vKŽ `³

√ dš¬ vMF0

«Ëd²?ý« Ê√ bFÐ

Ê√ U?NK¼√ vKŽ

°°…dOš_« WO*UF« WOU*«

u fÐ ¨U?N³?O−?²Ð

pM³« fK? √Ë W¹d?I« XŽU?{ ¨U?N W?L?O? ô …d?O?¦?

r¼d???O????L???Š q

r?N???????F??????O???????³?¹

”UMK j?³¹ Ê√ pM× wU d?O³š s V?KD« r²

d?FÐ W?IÐU?«

r?¼d?????O??????L??????Š

‚«u?Ý√ w XŁb??Š w²« WŁ—UJ« »U?³??Ý√ 5¹œU?F«

—ôËœ ¥∞

W?????????I?ÐU?????????«

ŸUÐ 5Š ÆÆ.b? rKO? W?B? r?N vJ×? W?

√Ë ¨bŠ«Ë

«Ëd¹ r —U?L?×K

5???????F??????ЗQ???????Ð

∫‰UI ÆÆÆ»«d²«Ë dOL(« ”UM«

ÆÆW³ÝU(«

∫Èd?š√ WFKÝ Í√ t½UJ l?{Ë —UL?Š WLK ·c?Š«

d??łU??²?« qłd«

—UL?×K Ϋ—ôËœ

vKŽ ÎU??{—U?Ž ¨W?OzU½ W?¹d? v≈ d?łUð Íœu??N¹ V¼–

e?Ò— ¨W¹«b??³« s

Ác¼ Ê√ ÆÆWÞU?Ð qJÐ b−?²Ý a≈ ÆÆW?Iý Ë√ ÷—√

÷d??????????Ž Íc?«

Æb?????????????????Š«u??«

¨ «—ôËœ …d?AFÐ rN¹b —U?L?Š q ¡«dý U?N½UJÝ

¨Íu???ý Íu???ý Ë

ÆÆÂuO« U¼UO×½ w²« WIOI(« UMðUOŠ w¼

¡«d????????????????????????A??«

ÎUFOLł «Ë—dI

qłd« l — U¼bFÐ ¨r¼dOLŠ rNM d?O³ r ŸU³

ÆÆ«Ó—Óu lłdð U ÊËbÐ t½U√ fÐ

—ôËœ ±µ∞ v≈ l?Hð—« ‰Ëd????²????³« ∫w?KL????Ž ‰U????¦????

—ôËœ 5?L?Ð

v²???Š ¡«d??A«

ÊËd???š¬ ŸU??³??? ¨—U??L???×K Ϋ—ôËœ ±µ v?≈ d??F???«

ö??

Áb???ŽU??????? ôË

lO?Ð «Ëb????O?????F¹

≥∞ v≈ —U??L??(« d???F??Ý qłd« l d?? ¨r?¼d??O??L??Š

Êü«Ë Æ”U?M« v?KŽ b?zU?????F« l?Hðd?¹ rË e?????³?????)«Ë

ÆrN ŸUÐ Íc«

d???O??L???(« pKð

v²??Š r¼d??O??L??Š W¹d??I« ÊUJÝ wUÐ ŸU??³?? Ϋ—ôËœ

Ë ¨»U????— ∑ ‰e½Ë U¼b????FÐ

rË ÆÆ—ôËœ∂∞ s? q√ v?≈ ‰Ëd?????²?????³« i?H?????½«

Ÿu???³???Ý_« w Ë

Íc??« q?łd??K?

ÆW¹dI« s dOL(« cH½

bM?Ž «u????H????ËË Íu????ý u????A9 ¨V?«— ¥¥ V—Ë

°°°Í—œ√ ô ø«–U* ÆÆo³Ý U2 ¡wý Í√ iHM¹

`³???

√ w?U???²«

¡«dA?« ÷dŽ

Íd²ý√ Ê√ bF²? ∫rN dłU²« qłd« ‰U U¼bMŽ

‰e½Ë ŸU{Ë w?³OÐ Íd²?A¹ V«— ‰e½Ë WD×

UË ÆÆ…d?O³? …—uBÐ b?¹b(« dF?Ý iH?½« «cË

W?¹d????????????I?« q?¼√

r??????????N?????????M??????????

ÆÆΫ—ôËœ 5LÐ —UL(« rJM

sŽ s?¹e????łU?????Ž

5????????L????????Ð

wC?IO t?²Š«d?²Ý« v?≈ ÍœuN?O« dłU?²« V¼– rŁ

tKN?Ý UN?³?Ò×?²Ð

ÆÆdOL(« œułË rž— ¨‰U(« VKI½«Ë

„e???O???dð ŸU???{ U??? ¡wý pðU??? Ë

qł— VO?ł w tKUJÐ pM³?«Ë W¹dI« ‰U? `³? ÆÆrNu¹ u ÊËb−¹ ô «u׳

Wü« p?F??H?Mð Õ«—

tD;« bMŽ «u?K tD?; «uK?

Ë ¨’U‡?ý√ ±∞ t?O?? ’U‡‡‡Ð

Ë ¨»U????— ≥ rN????F???? V?—Ë vË_«

U¼d????O???ž tD?; «uK

√Ë

«u?*«Ë ¡UÐd??N?J« ∫¡wý q d???F??Ý lH?ð—U??

°°…dOG

¨‘u?????F????ł— U?????Ë t????O?KŽ «Ë—Ëb?¹ tK?¼√ s 5?MŁ«

WIý b$ ô UM“

¨V«— ±± V?— U¼b???FÐ wK≈ t?D×???LK «u???b???Ið

s w½U?F½ UM“ UË ÆÆ—ôËb« d?FÝ n?½« «cË

¨»U???— ≥ V—Ë U¼b???FÐ wK≈ W?D×??L?K «u??b???Ið

°°—UC)« dFÝ

¨V«— ±¥ V—Ë U¼b??FÐ wK?≈ WD×?L?K «uK «u??b?IðË ¨V«— ±π ‰e?½ WD; «uK

ËË

ôË d????F????« pK?/ ô ÆÆv²????Š UM×????³????

√ UM?½≈ qÐ °°ÆÆ —UL(«

Ë s¹b??FÐË

—u?³«

√Ë fK √ Íc« pM³K? WIײ?*« rN½u¹œ œ«bÝ

rNð«d?šb q «u?F œ rN½√ W?ł—b ¨—UL?×K Ϋ—ôËœ

ÆŸu³Ý_« W¹UN½ …“Uł√

¨Êu¹b« W?LO? fL?š v²Š ÍËU?ð ô d?OL?Š rN¹b

Ê√ v²??Š W¹d??I« pMÐ s ÎU??F??O??L?ł «u½«b??²??Ý«Ë qÐ

sŽ ”UM« Y×ÐË d?O?L?(« vK?Ž VKD« œ«“ U?NMO?Š

WLO? ô UN½S rN½u¹œ qÐU?I pM³« UNOKŽ e?−Š uK

q ¨t¹b W?OÞUO?²Šù« WuO?« q Ãdš√ b? pM³«

Æ«Ëb−¹ rK …—ËU:« ÈdI«Ë rN²¹d w dOL(«

sË U???U9 fK? √ rN U???N???dð Ê≈Ë pM³?« bMŽ U???N

Æl¹dÝ VJ «uII×¹ Ê√ q√ vKŽ ÁuKF «c¼

v≈ Áb???ŽU????? d??łU???²« qÝ—√ XO???u??²?« «c¼ w

…bU

5 U

l qUFK «uD ¥ qLF« ÊUJ0 qUH« db*«

WD×LK «ub?IðË ¨V«— ≤≤ V—Ë U¼dOž WD; W?D?; «u?K?

ËË ¨»U???????????— ≥ ‰e?½Ë U?¼«—Ë w?K?≈

wK≈ 5M?Łô«Ë ŸU?{ wK?≈ w?³??³« uÐ√ «Ëb??łËË ¥ ‰e½Ë U¼bFÐ WD; «u?K

Ë ¨tOKŽ «Ë—Ëb¹ «ue½

¨»U— ∑ ‰e½ Íuý d?š¬ bMŽ ¨V«— ±¥ V—Ë ozU?œ lCÐ «ub?Ið ÆÆV«— ±± ‰e½ tD× °°°ø’U³« ozUÝ rÝ« U ∫u¼ ‰«R«

…dN« w ÊËdJH 5B« «dOuOK nB

UUHM« WMU WLJ

Æ»U— b???FÐ «u???b??I?ð ¨V«— ±≥ V—Ë Îö???OK «u???b???Ið

WÝ«—œ XU

¨ÍU??????N??????$U??????ýË

WOMO

ÊU? U?L?MOÐË ¨—UDLK ÎU?N??−?²?

¨ÊU??????????????????????????????¼ËËË

n????????????????B???????????????½ Ê≈

5Hþu???LK Ê√ ¡«d???³??š È√— ¨rN???O??Hþu??? s ÈuJ?AUÐ

ÊU??O??Š_« iFÐ w? ¨U?? ÊUJ

Á—U????0 ÎU????e????²?K o?zU????«

¨Z??M??O???????????????????$U??½Ë

5B« «d???O½u???OK

U??bMŽ U?

tOKŽË ¨…bÝUH«Ë WO³?BF« WOŽuM« s r¼ƒU݃— ÊuJ¹ qýU?H« fO?zd« l qU?F?²K ‚dÞ lЗ√ ¡U??LKŽ Õd?²?I¹

s …—U?O?Ý e?H? ¨`O?×?B«

¨ÊU????????????????????????????O???«œË

¨wB??ý qJ?AÐ d?_« c?šQð

qJ?AÐ «—U?????O??????« nu?????

ÆuAðuÝË

—U???ý√Ë ¨Ã—U???K

d9 X?M p½√ ·œU???B?ð b???I???

j?G?????{ ¨UM?U?????√ TłU?????H?????

¨W????Ý«—bK? U????ÎI???? Ë

W??O?×??*« W??Ý«—b«

ÆqLF« ÊUJ w

ÆÆr²Ð« jI ¨UNž«d ≈ WE(

q«d???H« vKŽ …u???IÐ ozU???«

Y?????????K????????Ł v?????????Žœ«

«ÎdšR X¹dł√ w²«

t??H½ ‰Q?¹ Ê√ nþu*« v?KŽ ¡«d?³?)« Õd?²?I¹ ¨W¹«b?³?

«u??×???³??B¹ Ê√ s9Ë ¨r?N ÕÒu Ò ÆÆpI¹dÞ w oKD½« rŁ ¨dOÐ

q³? nu²ðË …—U?O?« oeM²

r?N½√ 5?—U??????A?*«

«d?????O?½u?????OK?*« vK?Ž

fHM« W?NÐU−? ¨WÐu?FB« W¹U?ž w öL?Ž ”—U1 u¼Ë

s? WK?OK? «d??????²?????L??????O??????²M?Ý

Îôu??????

√ ÊuJ?K²?1

•±¥ Ê√ ¨5OMO??B«

qýU??H« u¼ t?½√ Â√ qýU??H« u¼ d¹b*« ÊU?? Ê≈ W?? d??F*

ozUIŠ Ác¼

pKð r?NðU¹U??H½ c???šQð Ê√ —c??Š«

o?zU???????????????Ý —«œ√ ¨Â«b??D?

ù«

¨Ã—U?????????????????)« w??

«Ëd????łU¼ b???? rN?M

ÆÎUIŠ

ô¢ W???O???L?KŽ

’U?????????ý√ v?KŽ U?????N????O?????I?KðË

t?????Ý√— Èd?????š_« …—U?????O?????«

¨ «—U?I?Ž UN?LEF?

«u??b???Ið Ë√ qF???HUÐ

Ê√ nþu*« v?KŽ V−¹ t?½√ ¡«d??³??)« Èd¹ p– W??? d??F*Ë

Æ…d−NK U³KDÐ

¨p– dOž Ë√ tKL?Ž ¡«œQÐ dBI ÊU Ê≈ t?H½ VÝU×¹

√ wU?L??ł≈

W???Ý«—b« —U???ý√Ë

sŽ Ϋb?O??FÐ ¨ô Â√ «b?O?ł ÊU? Ê≈ wMN?*« Á¡«œ√ rO?I¹ Ê√Ë

¨W¹—U?????L????¦????²????Ýô«

b?NF? U¼«d?ł√ w²«

Æt²OŽu{u ÁbIHð Ê√ UN½Qý s w²« fHM« …UÐU×

wU????³« s •≥∞ u????×½ Âe????²???F?¹ ¨p– vK?Ž …Ëö???Ž

v²????ŠË u¹U???? s 5?B« pM?ÐË Àu???×????³K? ¢Ê—u¼¢

nþu*« vKŽ t½S ¨WOÐU−¹≈ rOOI?²« W−O²½ X½U U «–≈Ë

ÆWK³I*« Àö¦« «uM« w ×U)« w —U?L¦²Ýù«

mU???³« 5?FKD²????*« s •¥∂ Ê√ v≈ d???³???L??²???³???Ý

l …d??ýU??³?? Y¹b??(« d??³??Ž t??O≈ q

Â√ tK×? w ÊU wð«c« t?LOO?Ið ÊU Ê≈ Èd?O fOzd«

¡«—Ë V?³???????« Ê√ 5?FK?D?²???????*« n?B½ ·U???????{√

Æ…d−N« Êue²F¹ UBý π∏∞ r¼œbŽ Î lHðd?*« qšb« ÍË– œ«d?? _« W??Ý«—b« X b??N??²??Ý«

ÎU

qJ W??O?B???A« ‰u?

_« mK³ð w²?«Ë ¨5B« w

U?ŽU œ t?³M²ð ô w p–Ë ¨WŠ«d?²Ýô« XuÐË d?ýU³? Õb??? V?M& v≈ t????F??? bð w?²«Ë W???O???B???????A« d?¹b*« Ê√ t½Q??ý s? nþu*« Õb?? Ê√ d???³??²??F¹ YO???Š ¨nþu*«

w ¡U????O????Š

ÆÆo¹dD« w Ë√ XO³« w ¨qLF« w ¨s¹dš¬

ozU????Ý s?J ¨UM?¼U????& Œ«d???B?UÐ o?KD½«Ë U?½u????×½

s? •±π WK?JA?????

¢rKF«

ÆÆW¹UNM« w

rNu??

b????????????????łu??ð

U¹UHM«  UMŠUý ÊuŽb¹ ô Êu?׳UM« ’Uý_«

Ϋbł tKF X?ÐdG²Ý« ¨œuÐ t ÕuË r²?Ы wU²« Ò øp– XKF «–U* ∫t²QÝË

ÊU???²????d???Š

ÆÆrNu¹ pKN²ð

vH????A???²??????L?K UM?KÝd¹ œU???? qłd« «c?¼ ∫»U???ł√

v?K?Ž V?−?¹

—u??F??A« w U??N??F??ÒO???C½ Ê√ s d??B??√ …U??O??(U??

Æt²½uŽdÐ

ÃËe?????????????????«

ÆÆVCž WE( w U¼UM³Jð—« ‰UF √ vKŽ nÝ_UÐ

U?L?O t?O?L?Ý√ X×?³? Ò

√ ¨ÎU?Ý—œ ozU?« wMMI UM¼

W????????łËe?«Ë

s?* Ÿœ«Ë ¨n?D?K?Ð p?½u?K?U?????????F?¹ s? d?J?ý« ¨ p?c?

ÆÆ U¹UHM« WMŠUý …bŽU ∫bFÐ

U???????N??????L?KF?ð

ÆÆpO≈ Êu¾O¹

w —Ëbð ¨ U¹U?H?M« WMŠU?ý q¦? ”UM« s? d?O?¦J

d rNUHÞ√ `M w sLJ¹ ×U?)UÐ r¼—UL¦²Ý«

ŸU²?L²?Ýû

tKF???Hð U0 •±∞ W???uJ×??? pðU??O???Š ∫ÎU??Lz«œ d???cðË

¨◊U³Šù« ¨nK²«¢ U¹UHM« «uQÐ WKL× ¡U×½_«

…d??−???N« Ê≈ rN???¦KŁ ‰U?? 5?Š w ¨rOK?F??²K q?C?? √

—ôËœ Êu?????????O?K? ±[µ∏¢ Ê«u?¹ 5?¹ö????????? ±∞ r?N?M?

w??????????????????????????

ÆÆpuŠ Íd−¹ U* pK³Ið WOHOJÐ •π∞Ë Ò

r«d??²ð U?bMŽË ¨¢q?_« W?³?O??šË ¨VC?G« ¨q?N?'«

Æ—UL¦²Ýù« sŽ …bOFÐ »U³Ý_ X½U

¨5JÐ U??NM?OÐ s ¨…d??O??³? W?M¹b?? ±∏ w ¨¢wJ¹d??√

ÆULNðUOŠ

Æ—ËdGUÐ t³OB¹

U???N?KL???F????OÐ

ÁdE½ e?d¹ YOŠ W?O½U¦« …uD)« c?²¹ Ê√ t?OKŽ c¾M?OŠ

Áb??OÐ ÃËe«

W????ÝR? X?½U? «–S?? ¨U??NÐ qL??F¹ w?²« W??d?A?« vKŽ

U????N?????³????%Ë

Ê√ UN½Qý sL ¨UNOHþu? …œu' j³{ UN¹bË Wd²×

rUF« w V WB »d√

«uðu???L???OÐ ÆÆÆ”uK l?KD¹Ë t???³??O???ł v Áb¹« j?×¹

W???I?¹dÞ œU???−?¹≈ u???×?½ vF????ðË TO????« d¹b*« k?Šöð ÆtM hK²« v²Š Ë√ tF qUF²K ¨ö¹uÞ U?²Ë c?šQð WOKL?F« Ác¼ ÊS? ¡«d³?K W³?MUÐË d¹b*« ëdšSÐ —«d?I« Ê_ d³BUÐ 5Hþu*« Êu×?BMO

ÆÈœ Wd(« v U²«  u?L?OÐËÆÆU?N½U?KÐ W?łËe« U?NKL?F?²Ð W?d?Š w Ë ÆÆÃËe« UNO °°XJðË UNIÐ w UN½U j%

tIN ÆÆp{≈

f?O? «c?¼¢ ∫‰U??????????Ë ¡U??J?³?« w? ÕËb?2 Ÿd??????????ý

ÆvNÝ …b«uÐ ÕËb2

v w{U*« d??N?A« W?OM?*« U?N?²? «Ë v²?« ¨W?Ý«—b«

U?½√ ¨v?²?U????????????š ∫ÕËb?2

q

ÆÂu??????O?« X?O??????³?« ÂœU??????

Íc?«Ë ¨ «u?????????_« l?

ÆÕËb2 nðU¼

ÎU????¾????O????ý v v????³?D²?K

U??Nðd?Ý√ lK?Þ√Ë ßÆø«c¼ ÊËdð« ¨vN??Ý Ác¼ «ËdE½«ß

U??N??Ý vGK³ð ô ÆÎU??O??N??ý

√b?ÐË U???????B???????Ž c???????š√

‚U?A?Ž «u½U? ÆÕËb2 t?LÝ« o¹b?

«u??²« v?KŽ tð—b??IÐ ÆU¼b«u UI¹b

Æ…—UOÝ s «b²

ÊU

û UN{dFð dŁ« ¨U¹—uÝ

Ãö?Ž e?d? w qL?Fð X½U? ¨vN?Ý U?N?L?Ý« ÊU? U?N ÆwF?O?³Þ

ÆnðUN« vKŽ

Ê√ b??¹—√ ¨v?Ëb?????????????????I??Ð

t????????H½ v?≈ Àb????×????²¹

ÆnðU???N« d???³???Ž Àb???×???²« vLz«œË W???L?KJ« vM?F0

Æœd« tM lOL'« VKÞ

Æ¢U¼QłU √

l?C??Ð b??????????????F?Ð Æ¡j??³?Ð

v²?Š ÆU¼bOÐ ÈuK)« n?ðUN«Ë ô≈ vN?Ý błËU?

Æ u???B«  «d???³J «b??????²??Ý« W?DÝ«uÐ Àb???%Ë

v≈ b?Ž¢ ∫U??Nðb«Ë œ—Ë

Ác¼¢ Ê« ‰U???Ë ¨ozU??œ

pK²9 v? U?N?b???²?ð v²« WJ?³?A« d?O??ž U?N½√

¨`{«ËË ‰U?Ž uBÐ ÆrN?²ŁœU?; lL²?Ý« lOL?'«

Ê√ b?????¹—√ ¨ÎôË√ ‰e?????M?????*«

U??¾??O??ý b??I??²??Hð …U??²??H«

vKŽ U???NM ö?? ÊuJ¹ p?cÐË ¨ÕËb2 WJ³???ý fH½

Æe¹“√ ô ¨◊uDK qš«bð ô

ÆΫbł rN TOAÐ „d³š«

Æ¢UM¼

ÆWJ³A« fH½

Ád³?šU

ÊU pc? ¨ULN²?öFÐ rKŽ vKŽ X½U vN?Ý …dÝ√

t½«

tðd???³???š« ¨t?u???

Ë b???FÐ

ÊQÐ UNðU?I¹b

ÆvNÝ …U uÐ

s b¹ Ê√ X½U? UN?²³?ž—

Èb? uKO?ð¢ ÆvN?Ý …dÝ√ s? Ϋbł ÎU?³¹d? ÕËb2

«

r??????N???????½« ÕËb??????2 s??????þ

¨U?NF? ÈuK)« U?N?HðU¼

Æ¢rN³Š

¨vðu*« l Àb×?²« lOD²¹ Èc« h?A« fH½

∫‰U?Ë p×{ Æt?½uŽb?¹

uÐU??²« `²?H?Ð «u?U??I?

UNðUI¹b

u¼ ÆW?Q???*« Ác¼ q?( t???O??????Oz— d????C???Š« u¼ Ë

¨v?Ž«b??????š w?ËU??????% ô¢

n?ðU?????????????N?« l?{Ë -Ë

vHðU?¼ vF? «u?M bð Ê« u??ł—√ ¨W??OM*« vM²?? «Ë «–≈¢

rŁ U?ŽUÝ µ …b* W?KJA*« qŠ vKŽ «uKL?Ž ÁbO?ÝË

v?N??????????Ý s?? «u??????????³?K?Þ«

W?????×?¹d?????A?«Ë ÈuK?)«

v lOL'« qFł U «uHA²«

d?CŠ« b?I ¨ ÃËd?)«

qš«œ U????N?Ð W????

WODGð qC √ pK²9 qOðU¹dOÝ

nË u????ł—« ÆW?¹b¼ U????N

s Àb???×¹ U* n¹d???Fð «u??³K?Þ Ë lO??L???'« ÂbD

ÆÆÆWIOIŠ Wb

Æ¢¡«dN« «c¼

w W?ODG?²«Ë ¨ÊUJ q? w V(U? ÆÆV¹d? pOKš

√ 5?Mð«Ë Èd?B? b?Š«Ë …d? ÆWÐUG« v 5ýU v²¹uË

WKO??“ W?ÐU??ý …U?²??H? W??O??I??O??I?(« W??B??I?« w¼ Ác¼

”d???ł Ê— ¨…Q??−??? ·U??&—ôUÐ ÕËb?2 √bÐ Ë ¨vÐ

gFM« q?š«œ U?Nðd?L??? - t½_ nðU?N« W??×¹d?ý

td Áœ «uJ«

·Ëd????F????? ¨Ê«d????O????'«

qB?²ð X«“U?Ë f_UÐ UMŁb?% s×½Ë ÆU?×O?×?

«b?²Ý« b?Š_ sJ1 ôË vKFH« vN?Ý u

ÆÆÊUJ q

qOb« t «u?b ÆW?OK

_« …U u« …œU?Ný t «u?b ÆrNbB¹ v

WBI« XN²½≈ UM¼Ë

d?³ð ÎULz«œ X½U WOM*« U?NO «uð Ê« q³ ÆUNK¼_ ¡vA« fH½ XU Ë ¨¢ÈuK)«

U????)«

¨U??N½U?L??¦??ł qL?Š ”UM?« lD²??¹ r ¨U?N?ðU? Ë b??FÐ

«u??U?? U¼b??FÐ ¨g?FM«

ÊËœ sJ?Ë pc?Ð ÂU????O????I« ‰ËU?????Š rNM? d????O????¦?J«Ë

ÆWK U(« v UNF{Ë -Ë WuNÐ gFM« l dÐ

ZzU??²M?« sJ ¨WËU??;« «u??FÐU?ð ÊËd??O??¦J« ¨ÈËb??ł

ÕËb2 «d³?¹ r vNÝ «b«Ë ÆÎUF?OLł UMb?

bI

ÆÆ…bŠ«Ë X½U

qBð« 5Žu?³?Ý« b?FÐ ¨Î«d? U?? ÊU? t½_ ¨…U? uUÐ

b?Š_ W?? d?F? h??AÐ «uKBð« ·UD*« W¹U??N½ w

« Èœu?F??«

oOKFË …—u

√ v?≈ q

Ë

ÊuO _«Ë ÊU U

°tŽdÐ Áœ uJ« ÆÆÆÆw½U¦« VOł√ tŽdÐ lłdŠ U½√

WU??Ë d??A½ ¡U?????????????????????³??½_«

ÁbË œ—Ë t ???? ³???? ŠU ?????

XOÐ v ?KŽ q ?Bð« b ???? Š«Ë

ÆÆ «uMÝ l³Ý ÁdLŽ wK≈ dOGB« g¹uAÐ u¬ ∫‰U ø5 UÐUÐ ∫‰U ÆÆUM¼ °pðu

Ác¼ WO½dH« ¨…—u??????????????B?« U???N½√ ∫XU???Ë Âu¹ U?N?²DI?²« q???????¹d??????Ð≈ ±≤

wÞË ∫‰U

w?¼Ë w{U?*«

tðU¼ ∫‰U

s? q?I????????????(

‰uGA ô ∫‰U

‘U???????A????š

ø5 UU VOÞ ∫‰U

¨Êu?????????O???????? _«

ÊUL UM¼ w¼ ÆÆpðu

wÞË ¢bu« ‰U

W?E? U????????????×?0

UNðU¼ ∫‰U

b?½U??????????????L?K??O?¼

ÎUC¹√ WuGA ôôô ∫‰U

¨ÊU?²?½U?G? QÐ

w½Uð bŠ tO VOÞ ∫‰U

…—u?????????????B?«Ë

Áu¹√ ∫‰U

Õd?Þ b?????O?????Fð

5 ¢‰U

Ë√ ‘U?A?)« W?Ž«—“ ‰u?Š fO ¨q³?I²?*« ‰«R?Ý

WÞdA« ∫‰U

X½U w²«Ë ¨UNH½ ÊU?²½UG √ sŽ U/≈Ë ¨Á—UA²½≈

rNM bŠ«Ë Í√ U¼ ∫‰U

u¼ ¨ÊU?????³?UÞ v?KŽ »d?????(« U???? «b?????N?????²?????Ý≈ “dÐ√

wÞË pK²K ∫‰U

…U?O?Š u×?½ Êu¹ËdI?« l œË ¨ÊuO? _« s U?N?B?OKð

øt¹≈ w 5uGA ¡ôR¼ q ∫‰U

U?N??O¼ sJ ¨U¼e?d?? W?OÞ«d?u1b« q?¦9 ¨…b¹b?ł

°°° w Ò KŽ «Ë—ËbOÐ ∫bu« ‰U

°UM¼ UNU− fO U¹UJŠ hI¹ ¨fzU³« l«uU

5uGA ÆÆpðu

e??????????????d??*« w?

‰U???łd?« —U???²???š«

W?³??MÐ d?O?š_«

W????????Ëœ ±≤ w????????

j??I???????????????????? •¥

…√d?*« W?????????O?ÐË—Ë√

b?????F?Ð ¡U?????łË

qL?łQ? W?OUD¹ù«

W?O½U?½u?O« …√d*«

UÐË—Ë√ w? …√d??«

5²K« W?O½U*_«Ë

…√d?*« U?????????N????????O?K?ð

q? X?K?B????????Š

r?Ł W?¹b?¹u?????????????«

v?KŽ U??????L??????NM? Æ•µ W³½

¢ÊU????¹e????¹—U????Ðu????¢

b?I? W?O?½d?H«

Ê√ W?????O?????½d?????H«

v?KŽ X?KB?????Š

W??????OU?D¹ù« …√d?*«

s •±≤ W?³?½

v?K?Ž X?K?B??????????Š

«u??????????????????????

s W??³???½ d??³??√

‰U???????????????????????łd??« Æ5OÐË—Ë_«

‰U??łd« «u??

•≤µ‡Ð 5?OÐË—Ë_«

w? „—U???????????????ý

«u???????????????

¡U????²?????H????²????Ýô«

XF?KD²???Ý« s¹c«

U??O?½U??³???Ý≈Ë «bMuÐË b?¹u??«Ë U???OUD¹≈ s? ‰U??ł—

√ s??

dH«Ë WŠUO?K ¢d Ë“¢ Wdý lu vKŽ r¼ƒ«—¬

UJ?O??−K?ÐË ÊU½u???O«Ë U??O?½U*√Ë U??O?½UD¹d?ÐË U??½d??? Ë

ÆX½d²½ù« WJ³ý vKŽ

Æd?????????????????????:«Ë «b??M??u??¼Ë «d??????????????????????¹u?????????????????????ÝË

¡U− UNOMÞ«u ‰U¬ WO½UD¹d³« …√d*« X³Oš bË Ò

l{u?« ÊQÐ Ád???c?ð W???O?Kš«œ ¢d???Ý W????LK?JТ Âe???²?K¹ Ê√ Ê√ q¦???? ¨WK¹u?Þ …d???²???H? ÂËb¹ s t?½√Ë XR??? s?¼«d« ÂU?O v?²Š vI?³¹ o(«Ë W?ŽU?Ý rKE«¢ Ê√ t?H½ d?³?¹ Æ¢`O×B« ô≈ `B¹ ô¢ Ë√ ¨¢WŽU« s U??N½_ ¨¡U?? u??ł «—U??³?Ž X??O? U?N?½√Ë U?

u??B??š

U? Ê√ Ád?cðË w?HM« t?½“«uð vKŽ k U?% Ê√ U?N½Q?ý s 5KýU?H« ¡«—b*« Ê_ «dE½ ÂËb¹ Ê√ sJ1 ô Íd?−¹ vF?²?Ý wU²?UÐË ¨rNðUd?A dzU?)« VKł rN½Q?ý ÆÎöł¬ Â√ ÎöłUŽ rNM hK²K …dOš_« Ác¼ bL ?²Ž« w½d ?H« »œ_« w …—uN ?A W ?B „UM¼ …d ?²? q³ ? f ?¹—UÐ w XŁb ?Š W ?O?I?O?I??Š W ?F?«Ë vKŽ

WO K(« UMN

¡U ??????? L?????? Ý_« d ??????? –√ b ?????? Ž√ r ? w ?M½√ r ?ž—Ë ÆÆW ?K¹u ?Þ

ÆÆÆ¢W??O?ÝuÞdÞ¢ Ë√ ¢W??O½U??–ô¢ Ë√ ¢W?O??³œ≈¢ XM «–≈Ë ÆÆ ô b?OQ?²UÐ ÆÆ©uK²K® Ë√ ©u?ý√® ‰u? rJ³?OF¹ qN?

pc????Ë —b???? w ¡U??? ”Q??? vK?G¹ d???????š¬ —b??????? w? q qB¹ U?bMŽË W????ł—b? U????L????N?M j?K?¹ ÊU?????????OK?G?« VO?K(« s? Îö???? —b????????? w? ¡U?*«Ë

d?–Ë

…√d??*« U????????????????√

VOKŠ ”Q? vKG¹

ÆW¹bMu³« …√d*« W?H?O×?

tOKŽ Ê√ w¼ W?FЫd« …uD)« Ê√ ¡«d³?)« bI²?F¹ ¨qLFK

Æ5šb²« sŽ Ÿöù« w p–

5Mb*« bM 5zd« nOEM

U Ë—Ë√ w qL_« WOUDù« …√d*«

Èd??š_« ’d??H« «b?F?½« Ë√ b?O?« «– oO?C?? ¨d??šü

ÆÆW¹u?N« ·dFÔð W?L?CUÐ hL?ÔŠ rJEH bMŽË W?O²?H«

Èd?−¹ dLM«Ë Èd?−? ¨Á«—Ë d/ błu? …d−?ý rN?U??Ë r?N??O??? ÕU???B??? tÐU???×??

ÆUNOHþuË UNH½ Âd²% Wdý l ¨…b¹bł Ë√ V³??? W??d??AUÐ ¡U???I??³« nþu*« —d??? U?? «–≈ U??√

Áb?ŽU?OÝË dzU?−« rFÞ sšb*« ÁdJO?Ý ÂU¹√ ±∞

vKŽ bMÝË wЗU¹ fÐ Áb tO ∫‰UI ÆÆg dF v²???Š ¨Á«—Ë Èd???−¹ d???LM?«Ë Èd??−?¹ u¼ ÆÆÁ«—Ë

W???H??OþË v?KŽ —u??¦???F« WËU???×?? w?¼Ë W??¦U???¦« …uD?K

‡« …d² wC b?FÐË WHO¦Ë WA¼b? WI¹dDÐ UN½«u√

W d WId

∫¢ÊUe—U u¢ WHO

vF?¹ w nþu?LK W?×?{«Ë …—U?ý≈ Ác¼ Ê≈ ¡«d?³?)«

lOL?−Ð 5²zd« w WIUF« ŒU?ÝË_« lOLł Ãd?²Ý

« ÍbÐ U½√Ë ∫‰U v²¹uJ«Ë

ÆÆs¹d/ œUDB¼ vIÐ U½√ ∫‰U ÈdB*«Ë s¹d???LM« œU?DB¹ t???ł Èd??B*«Ë 5?²??U???L??(«

Æ…U½_ ÃU²×¹Ë …b cšQ¹ qýUH« ‰u?I¹ ¨qýU?H« d¹b*« sŽ W?dA?« X{UGð U? «–≈ U?√

≠ W ??—U ??? H*«Ë Èe ??G?*« d ??–√ wM½√ ô≈ q ?O?? U ??H??? ²«Ë øWO³KŠ X½√√ ∫wM²QÝ vKŽ U ?N?²?žU ?O? …œU ?ŽSÐ w ?H?M X× ?L?Ý wU ?²UÐË W?³J«Ë W?O?U?L?«Ë W?OM³K?« W?³J« qL?Ž√Ë ÆÆrF½ ∫XK ∫wU²« u×M« ŸU?L??ÝË ÆÆW¹dŁ_« W?FKI?« v≈ dEM« oA?Ž√Ë ÆÆW??OM« ÂU?Ý—Ë ¢w u?? ¢ vŽbð WKO??L?ł WÐU?ý „UM?¼ X½U? ÆÆWO³K(« œËbI« «bK?³« Èb??Š≈ w? Q??A½ ¢p?¹dðUТ vŽb?¹ d??O???G?? ÆÆW?O?×? rJ²?−NË ÆÆt?O½ W?³J« ÊuK?Qð rJMJË ∫XU ? w …d??O?³?? W?³¼u?? pK1 p¹d?ðUÐ ÊU? ÆÆ…d??O?G??B« qJ«Ë ÆÆW?O?³D*« Êu?×BUÐ …U?²?H« tłË Êu?N³?AðË ÎU?d?A? Îö?³?I?²? l?OL?'« t? luð YO?×Ð rÝd« s UNO? U* WO³K(«  öK*« ŸU?LÝ bMŽ p×C¹ Æf¹—UÐ v≈ »U¼cUÐ Áu×B½Ë ÆÆWOIK(« s Ãdð ÿUH√ «—d?Ë WKO?L?'« w u? ÃËeð s?¹d?A?F« mKÐ 5ŠË b?I? W??³J« U?√ ∫W ?O??IÐ d ?³?B« s Íb ? ‰«“U ?Ë XK ULNŠuLÞ ÊU?Ë ÆÆ—uM« WL UŽ v≈ ÎU¹uÝ »U¼c« UM²−?NË ÆÆWO?NýË …c¹c UN½_ ÆÆW¹d?¦_« UM U?NLKFð ÎU?U?Ý—¢ u¼ `³?B?O?Ý YO?Š W?¹«b?³« cM ÎU?×?{«Ë …bł t s0 U¼U³²¹ qJ«Ë WO½UL¦Ž UNLEF Ê_ WO× Æ¢…—uNA W³ðU¢ w¼Ë ¢ÎULOEŽ XM³?K ‰e?ž «c??N?? …U??²??H« t??O?³??Að sŽ U??√ ÆÆW??O??dð ÊU?I?I?×¹ √b?ÐË WKO?L?ł W?I?ý w UM?JÝ f¹—UÐ w Ë W?¹ƒ— bM?Ž p×???????C¹ q?J« ÊU??????? «–≈Ë ÆÆW??????O??????³K?(« ÆÆÂU¹_« —Ëd0 ULN «b¼√ qE« W?H?O?H?š U?N½√ wMF?¹ «c?N? W?O?³K(«  ö?K*« vKŽ w? u?? X d??Fð t???O?? UMJÝ Íc?« w(« w Ë øs¹√ s Xš_« ∫UN²QÝË ÆÆWOË_« ÂU¹_UÐ U½dcðË U?NM X?³KÞ Âu¹  «–Ë ¨d?A?F?*« W?H?OD W¹d?Ł …b?O?Ý ÆW¹—uÝ ∫XU ·U? “ —uC?( tŽu½ s b¹d? RR b?IŽ …—U?F²?Ý« r²½Q ÆÆ¢WOUý¢ XM «–S? ÆÆWOK× WOK¼√ wMF¹ ∫XK W¹d????¦?« …b???O?????« XI???? «ËË ÆW1b????I?« U???N?ðbK?Ð w `³?B¹ v²?Š W?LKJK WD?Ë WO?K?Ž jIM¹ ÊU?K q¼√ ÆtOKŽ WE U;UÐ UNO uð w¼Ë bIF« UN²DŽ√Ë ÆW?O?³??F?ý WKL?ł rb?MŽ wÝ«— ÃUðË ÆÆW?O??M U?NË√ ULNðœuŽ bFÐ bIF?« ŸUO{ XHA²« w u Ê√ ô≈ …Ëö?ŠË W??U?N??A« q¼√ r²½Q?? ÆÆ¢W¹u?L??Š¢ XM «–≈Ë p¹dðUÐ —U?N½≈ U?L?O ¡U?J³UÐ gN?&  cšQ? W?I?AK rb?MŽË ÆÆW????O?K????F«Ë d????C????)« Êu????O????F?«Ë 6'« ÆÆWbB« dŁ¬ s U?√ ÆÆW??OKI??F« w ‰U?L?J«Ë ÆÆw{U*« u¼ d??{U?(« b?I??Ž ¡«d?ý «—d?  «—U??O?)« W? U?? W?F?ł«d?? b?FÐË WMD?H«Ë ¡U??c« q¼√ r?²½Q?? ÆÆ¢W??O??B??L???Š¢ XM Ê≈Ë q?JA?« f?H½ p?K?1 W¹d???????¦?« …b???????O???????K? b¹b???????ł …U²?H« w bI« ‰ULłË s'« p¹œË …—Ëe?H«Ë W²JM«Ë

« Õ— U½√ ∫‰U ÈœuF«

« v²?¹uJ«Ë 5³½—_« œUD?

d???O???ž qJA?Ð —«u??(« Êu?J¹ Ê√ ¡«d???³???)« qC???H¹Ë ¨ô

¨d¹b?*« w s?LJ?ð WK?F« Ê√ nþu?*« b????Q?????²¹ Ê√ b?????FÐË

∫v¼ wK«

œUD

uð U?? b??R¹ Ê√

W?????????d????????Š

ÆVO¼— qJAÐ WłËe«

5²ULŠ œUD

u??B?š ¨—U??³??²?ŽôUÐ …d¹b??ł ÈËUJý U??C¹√

ô ¨pOK?Ž U¼u??žd??H?¹ Ê√ Àb??×¹

∫ jI 5ËeLK

Æ5³½—« œUD

t?O? uKF?ð Íc« Xu« w

Âu¹ «– w?????U?????²« X?³????—

w U??N??ž«d?? ≈ v?≈ Êu??łU??²??×¹

…d????−????NU?Ð ÊËdJ?H¹

ææææ

Èœu?F?Ý tÐU?×?

U?d?A« ¡«—b??  U?šd?

r??N?K??š«œ U??¹U????????????????H??M?« Ác??¼

oAM?²?¹Ë¨ d??š¬ s "UM« —U³« ±∞ …b??* j?O??K?)« W??O?U??²??²??? ÂU¹√ ±∞ …b* W???OKL??F?« Ác¼ —dJð ¨o?zU??œ

ZzU?²M« b?√Ë U?N »d?−? sŽ U?N?²K?I½ W?I¹dD« Ác¼ bFÐ t½√ UL? ÎUOzUN½ 5šb²« sŽ lK√Ë U?N WOÐU−¹ù«

ULŽ dšQ²«Ë dCײ« ÂbŽË oK)« ¡uÝ w VOFU ÆÆWO*UF« tO≈ XK

Ë

b??FÐ V?O??³D« t? b??R??O VO???³D« —«“ ÂU¹√ …d???A??F«

W¹—u?Ý s? X½√Ë U½Q? 5½uJ?ð U? s¹√ s Xš√ U??O?

WKOÞ sšb¹ r 5²zd« VŠU

”uÐ√Ë ÆÆW?OM?G« «d?O?)«Ë sH«Ë rKF?« bKÐ ÆÆW?OÐ_« ÆÆWO³K(« W−NK ΫbI½ „UH pŠË—

Ê√ WFý_«Ë i×H«

ÆlOL'« ÍbN¹ UMÐ—Ë tðUOŠ


.............................. .............................. .............................. ∂∞≤ œb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? ? « .............................. .............................. .............................. Â ≤∞±≤ WOu± .............................. ..............................

.............................. .............................. .............................. ISSUE NO. 602 .............................. .............................. .............................. June 1 / 2012 .............................. ..............................

11

Âu?? ? ? K? ? ? ? Ë V?? ? ? 

±±

臇 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡OËb«

“uK«Ë dLA«Ë rdJ«

rUF« w UuK ±∞ dD√

WOD« …œUOF«

WHB« b√

‰UL W

ddI bd

oÞUM?*« w —U??N?M « ‰ö??š vH???²??ð U???N½_

dD?š√¢ ‡Ð t?????H????Ë U????? d¹d?????Ið b?????—

¨‰“U?M*« q?š«œ ¡«u???????Ý ÊUJ?? UÐ W?E?²J?*«

l u??? ‰U??? Ë ¢r U???F « v U??? uK???±∞

U??????√ ¨ «—U?????O??????? «Ë W¹c??????Š_« ¨fÐö?*«

Ác?¼ Ê≈ ¢sÞu? « U??????O½œ¢ W??????H??????O??????×??????

ÊU???³??F???¦ UÐ d???O???N??A « w?Kš«b « ÊU???³¹U???² «

wC??Ið w X u? ÃU?²??% ô U?? uK<«

ÊQÐ W???Ý«—b? « `BMð U???L??? ¨f?½Ëb???I???³ «Ë

UN dB ô bz«u ÆÆrdJK æ

qB???³ «Ë r?ÞU??L?D « v ≈ d???L???A « ·U???C¹

Ád?³?²F¹ q?Ð ¨…b¹bŽ W?O?×? bz«u? r dJK

W??C???F « w rÝ W???O??L?? “d??H???O?? nO?MF «

q¹bM? WJL??Ý ¡U??łË ¨U??N??²??¹d?? vKŽ

b??ŽU???O «e??²??O?³ « .b??Ið bM?Ž öK¹—«“u*«Ë

sË ÆW???O e?M W???O b???O??? W eM?0 iF???³ «

¨m UÐ qł—±∞∞ q?²? vK?Ž …—œU? …b??Š«u «

UN²OLÝ W?Žd WbI*« w lÐd*« d׳ «

b??FÐ WMO? `³??Bð t?U??O √ Ê_ r?C?N? « vKŽ

i?H??????¹ ∫w? U??????²? « U½d??????²??????š« Áb?z«u??????

«dÐuJ « rÝ s …dµ∞ Èu? √ tLÝ Ê« qÐ

W U??Šµµ∂∑ …U??Ë w V³??ð t½« w?HJ¹Ë

ÆÊdH « w «e²O³ « l tONÞ

s? qK?I?¹ ¨Âb? « w ‰Ëd????????²???????????????O? uJ? «

Í– ÊU³F?¦ « s …d ∏µ∞≠∂µ∞ Ë W¹bMN «

…bŠ«Ë Wžb Ë ¢«dÐuJ «¢ U?NOK𠨱πµ¥ÂUŽ

÷«d???√ s wI?¹ ¨W??O???žU???b « U???²J? «

WUDK bO jAM “uK« æ

w d?????A « wÝU?*« d????NE? « Í– ”«d????ł_«

Ë√ t?ÝU?H½√ d?šü qO? q²? lO?D²?ð tM

s b³J « wL?×¹ ¨…b ú œU?C ¨VKI «

rN? « Ë– ÂU? « Ÿb?HC « U?« ¨wÐd?G «Ë

° U??ŽU?Ý Àö?Ł Êu?C??ž w ÎU½U??½≈≤∞

jAM? ¢“uK «¢ ÊQÐ W??¦¹b??Š W??Ý«—œ œU??√

W??O½UÞd??? « ÷«d??_« s wI¹ ¨ U?ŁuK*«

t²?ö ÈuÝ ÊU?½ù« q²I ÃU²?×¹ ö

a{ lO?D²??ð U???N½√ «dÐuJ « e???O1 U??Ë

œ«b??Ž√ s b?¹e¹Ë W??O???M'« W?? UDK? b??O??ł

W?¹u?????F*« U?ÐËdJ?O*« q?²?????I¹ ¨U?????N?????Ž«u?½QÐ

W???????????ö*« ‰ö?????š Áb?Kł “d??????H¹Ë j?I?????

U?³?U*« s Ÿd?Ý√ «d??µ ‰b?F0 r «

Z U?????F¹Ë q?łd « b?MŽ W?¹uM?*« U½«u?????O????(«

œdD¹ ¨W¹—«d*« …—U?B?FK Ãö?Ž ¨Ê«b¹b «Ë

Íu?²×¹ Íc « r? « «c¼ s «dłËdJO?≤

°¡«œu «

wF?O³D « —u?H?H UÐ wMž t½_ p –Ë ¨rI?F «

Z? U?????F¹ ¨¡«d?????H??????B « Z? U?????F¹ ¨ «“U?????G? «

±∞ q²????I vHJ?¹ U??? U???N?M …b???Š«u « b?Kł

¨w?ÞËd?????<« w?U?????šd « ÊËe?K?(« U?????«

Æ⁄UbK jAM*«Ë »UBŽú bOH*«

¨Ÿ«bB « Z U?F¹ ¨vL(« Z UF¹ ¨‰U?NÝù«

ŸuM? « «c¼ w V?¹d????G « Ê√ b????OÐ ¨ 5G? UÐ

W?O? b?O?? “uK « Ê√ v ≈ W?Ý«—b? « —U?ý√Ë

ÆrKŽ√ tK «Ë ¨ÂU e « Z UF¹ ¨ŒUH²½ô« Z UF¹

w t½_ Æ¢wŠ XO? w(«¢ qF−Ð tMŽ d?N²?A¹ Íc «Ë ŒU?³ « pL « ‡?Ð ·ËdF*« d?Oš_«

Æfz«dH « bO u¼ r « s wIOI(« ÷dG U k(« s( sJ ¨ÎU½U½≈≤∞

¨UL?N²?−½« pKN¹Ë 5²?HA «Ë ÊU?K « vKŽ dŁR¹ tÐ ÊU½ô« r?−Ð U ¡e?ł rLð Ád?²

»d?I??F « U??√ ¨W?I??O? œ≤∂ w «u??Š w 5G U??³ « ¡U? —e « W??IK(« Ë– ◊u??³Dš_« rÝ q²??I¹Ë

ö?C?F « qK?ý\fHM² « WÐu?F?Ë VK?I «  UÐd?{ W?Žd?ÝË R?O?I?² « v? ≈ ÍœR¹ t½√ U?L?

u*« rŁ qKýË  U−MAðË WÐu³Ož UNOKð vLŠ rŁ qL²?× dOž r √ v « tLÝ ÍœuO XOL*«

÷«dQÐ WÐU?ù« dÞU s qKI?¹Ë ‰Ëd² uJ « iH?¹ t½_ ¨WOF?O³Þ

s d?¦? √ q²?I vH?Jð tM …b?Š«Ë …dDI?

rEMË …d??A?³K? b?O?H?? u¼Ë ¨nK² « s U?¹ö?)« wL?×?¹ t½√ U?L?? ¨VKI «

¢w ¢ 5 UOH wM dLA« æ

ÆÂb « dI lM1Ë WO³BF « ÷«dú bOHË rCNK

WOŽu?³Ý_« WO½dH « ¢q¹u?² «¢ WK− w dA½ WO?LKŽ WÝ«—œ X×{Ë√

Æ u*« rŁ sË ełU(« »U−(«  öCŽ ‚UM²š≈ ΫdOš√Ë

»UB¹ Íc « uCF « u−M¹ô ULÝË «dý d¦ ô« Íd−(« pL « sJ ¨W¹«b³ « s dE²M*«

r??'« b??ŽU??¹ t½_ ¨Ê“u « w …œU¹“ V³??¹ ô “u?K « ‰ËUMð Ê√ d?? c¹

`BM¹ p c ¨¢w?Ý¢ 5U?²?O? s …d?O?³? W?O?L? vKŽ Íu?²?×¹ d?L?A « Ê√

sJ Ë U?¹—u? Ë ÊU?ÐU?O « w? q ú W??(U?? lD tÐ „U??L??Ýô« s ŸuM « «c¼ Ê√ d??O??;«Ë

w b?? R*« u*«Ë W?−??½ô«  u?Ë qKý v? ≈ U?N?²??F? ÍœR?ðË d?²?³? UÐ Èu?Ý U?N??²?F??KÐ

ÆÊu¼b « ’UB²≈ vKŽ

Êu?L?OK « l Êu?²?¹e « X¹“Ë WDK « o³Þ l? t?²?U?{SÐ W?Ý«—b « Ëb?F?

ÆÊU½û Ϋbł tUÝ UNðeNł√ s ÎUCFÐË bK'« Ê√ Ád – o³Ý U q¦ WKJA*«

U?N²?O?×C U?NðQ?łUH? w ‰«u'« v?K¹“«d³ « u?³JMF « …—uDš sLJðË ¨ U?ŽU?Ý ÊuC?ž

WUù« ’d qKI …uNI« ‘Ud« qKAU ¡ULKF « s o¹d quð

ÆÆÁu b « s ‰Ë√ WM«dH«

∫œbF« WOB

5M« ·ô¬ cM sd _« WFd« Uu« s WLUM« Ê“u« …œU“ lM* ÍUA«

„UM¼ Ê√ v ≈ 5OJ¹d_«

¡«Ëœ X×?³?√ s¹d??³?Ý_« W?³?Š Ê√ Ëb?³¹

s?Ž ÎôËR???????????? ÎU?M?O??????ł

l½U???Ë ¨Âôx sJ??? wN?? ¨¡w?ý qJ

Æ¢œuÝ_« ÍUA « ‰ËUMð ÊuKCH¹

Ê√ W???¦¹b????Š W???O½UÐU?¹ W???Ý«—œ b???łË

iF?Ð s …œU???H????²???Ýô«

÷d??²???H?? `UJ?Ë ¨ UDK−?K qL??²???×??

«c¼ w U?N¦¹b?Š Êu?²? Ë— XFÐUðË

l?M1 Ê√ s?JL?*« s ÍU??????A? « ‰ËUM?ð

b?ŽU?¹ …u?N?I « ’«u?š

dJH¹ U0—Ë ¨b?Š«Ë ’d?? w ÊUÞd?K

ZzU???²M « Ê√ rž—¢∫U???N u???IÐ ‚U??O??? «

ÂUE?½ U????N???³????³????¹ w?² « Ê“u? « …œU¹“

’d????? iO?????H??????ð w

u¼ s?¹d???³????Ý_« Ÿd????²??????? Ê√ r¼b????Š√

s U?¼b???O??? Q?ð r²?¹ Ê√ v ≈ W???łU????×Ð

pKð XB?KšË Æ¢W?F¹d?? « U?³??łu «¢

q??K?A?? U??Ð W?ÐU?????????????????ù«

d?A??³ « Ê√ w¼ W??I?O??I?(« sJ? ¨Íd?I??³?Ž

r?²?????O?????Ý w?² « U?????Ý«—b? « ‰ö?????š

ÍUA « ‰ËUMð Ê√ v ≈ ÎU?C¹√ WÝ«—b «

ÆiF³ « Èb ‘UŽd «

Æ5M « ·ô¬ cM t½ub²¹

pK?ð Ê√ ô≈ ¨d??A???³ « v?KŽ U¼ƒ«d???ł≈

«d???O???G???² « `?³J¹ W???L?E²M? …—u???BÐ

Ê√ v ≈ U½U?O?³ « dO?AðË

–U?²Ý√ ¨Êu?ð«Ë ‰Ë—U —u?² b « ‰u?I¹Ë

b?ŽU??Ý ÍU?A « Ê√ b??łË W?Ý«—b «

j?³??ðd?ð w??²? « Âb?? « w? …—U???????????????C? «

œ«b?Fð lЗ s »d?I¹ U?

Ê≈ UO½—uHO U W?FUł w VKI « ÷«d√

«d?O??O?G??² «Ë Ê“u « …œU¹“ l?M vKŽ

Ê√ sJL*« s w² « WL?Ýb « WLFÞ_UÐ

q?L?????×¹ r? U?????F? « ÊUJ?Ý

¡U??O??ý_« pKð s b??Š«Ë u¼ s¹d??³??Ý_«¢

Âb « w dJ? « W?³?½ w W?O??³K «

¡«œ s w½U¦ « ŸuM UÐ WÐUû ÍœRð

5'« «c?¼ s W???????½

¨q¹u?Þ X Ë cM? …œu???łu???? X½U??? w?² «

ÁU?????& W?Þd?????H*« W?????O?????ÝU??????????(«Ë

s? oŠô X? Ë w Íd?J? « ‰u?????³ «

s b?????O?????H?????²??????¹ Íc «

»—U??????& „UM?¼ ÊuJ?ð Ê√ v²??????Š q³?????? Ë

5 u????½_« W????ËU????I????Ë “u??? u?K'«

Æ…UO(«

w? …u?????N?????I? « ’«u?????š

Æ¢WOLKF « WdF*« s Ÿu½ Í√ Ë√ W¹d¹dÝ

s??Ž r?−??M?ð w??²? « Êu??¼b? « r??O?E??M?ðË

ÁËdł√ Íc « Y?׳ « Ê≈ ¡ULK?F « ‰U Ë

ÆÊu¼b « w? U??Ž wz«c???ž ÂUE½ ŸU???³ð«

…—Uý≈ ÊuJ¹ b »—U−?² « Ê«d¾ vKŽ

wN? ¨⁄«d s Qð r ¢s¹d?³Ý√¢ W?LK Ë

Ê√ ZzU???²?M « ‰ö???š s `?Cð« b??? Ë

s Èd???š√ W???Žu???L???−??? œu???łË v?KŽ

Ê√ ¡U?????????L?K?F « b????????? R?¹Ë

w¼Ë ¨¢U?¹«d??O???³??Ý¢ W???LK s? W??I???²??A???

vE?×¹ Ϋb?¹b?????% œu?????Ý_« ÍU?????A «

- «–≈ ¨ÍU??A?K

d??¦??? _« jI?? r¼ 5?'« «c¼ s W?????½ ÊuKL???×¹ s¹c « ’U?????ýô«

—œUB*« Íu²?% «dO−A « s W?KOB

w ‰Ëd?² uJ « v?KŽ WOÐU?−¹≈ —UŁPÐ

Èd−²?Ý w² « »—U−² « d³?Ž U¼bO Qð

WÐU????ù« ’d???? qOK?Ið Æ÷d*UÐ

W??O???×??B « bz«u???H «

Íc? « X? u « w?Ë Æd????????A?????????³ « v?K?Ž

Æ¢5 u½_« WËUIË Âb «

«c¼ w U¼d¹uDð r?²O?Ý w² « …b¹b?'« W?O?³D « d?O? U?IF « s? …œUH?²?Ý«

Æ·UBHB « iLŠ w¼Ë ¨—UIFK WOzd « U½uJLK WOFO³D «

WÐU−?²Ý« Âb?Ž V³Ý ÊUO?Š_« s dO?¦ w d?H¹ b U? u¼Ë ¨œbB «

5L?ÝUO « w ¨Y¹b?(« d?BF « w s¹d?³?Ý_« W eM0 u¼ Íc «Ë ¨iL(« «c?¼ vKŽ —u¦?F « sJ1Ë

iH?Ð j³ðd¹ ÍU?A « ‰ËUMð Ê√ qFH? UÐ WIÐU?Ý U?Ý«—œ  dNþ√ Ê√ o³?ÝË

q 5Ð s ’U?ý√ WO½U?LŁ Ê√ v ≈ WO½UD¹d?Ð WOU?× d¹—U?Ið tO? —Uý√

ÆWO³¹d−² « WO³D « dO UIF « iF³ v{d*« iFÐ

Æ¡ô“U³ «Ë ‰uH «Ë

ULO Æ‘UŽd « qKA « ÷dË ¨ÊUÞd? «Ë ¨VKI « ÷«dQÐ WÐUù« dÞU

U VOBð w?² « ÷«d_« r¼√ s ‘UŽd « qKA « WU?š ÷d bF¹Ë

5¹d?B*« ¡U?b? Ê≈¢ ¨¢VO?−?F « ¡«Ëb « W?B? ∫s¹d?³?Ý_«¢ »U?²? n R? ¨e¹d?H?O?ł b¹u?—U¹œ ‰u?I¹Ë

d?¦?? √ Ë√ «uMݱ∞ …b* ÂUE²½UÐ ÍU??A « ‰ËUMð Ê√ Èd?š√ Àu??×Ð X×?{Ë√

s ¨Êu??²??? Ë— Í—U? …—u??²? œ X U?? ¨ÍU?A? « Êu ËUM²¹ 5O?½UD¹dÐ …d?A??Ž W?Ý«—b « pKð d³?²?Fð¢ ∫WŽUMB « q?³ s Âu?Žb*« Í—UA?²?Ýô« ÍUA « o¹d?

ÆÎUUŽ 5² «Ë WU)« «uDð s2 s « —U³ s •≤ s »dI¹

Æ¢ŸUłË_«Ë Âôx ÎUłöŽ ·UBHB « …dA Êub²¹ «u½U

ÆÂUEF « WU¦ s=Ó×Ô¹ U0—

s¹c « ¡ôR¼ ÎU??u?B?šË ¨ÍU??A « ‰ËUMð w³?×?? v ≈ W?³??M UРΫb?O?ł Ϋd??³?š

∫WUM*« –U √ Ê«—b Íb —uœ

∫W «—œ

∫W??B?« ¡«d??

¡«dIH« ÕUH ¢qB«¢Ë œd« ôe s wI ”bF« s qC √ ‰UId« «–U* pK wL% WK(« «œUC*« Ê√ ÎU?×{u? ¨UNOKŽ V?KG² «Ë

–U?²?Ý√ ¨Ê«—bÐ Íb?−?? —u?²? b « ‰U?

iF?³ « UN? ËUMð s d¦J¹ w?² « W¹uO?(«

Íu?²?×¹ ”b?F « Ê« ¨Íd?B*« W?ŽUM*«

vKŽ ¡U???C??I « U???N??²??L???N?? ¡U??²???A « w

p½e? « U????NM ÊœU????F???? W????F????ð v?KŽ

—U¦? ù«Ë UÝËd?OH « X?O Ë U¹dO?²J³ «

v ≈ W??U??{≈ Âu??O?MOK? «Ë ”U??×M «Ë

U¹d?²J³ « Ÿ«u½√ vKŽ wCI¹ U?N ËUMð s

œb?ŽË b?O??Ý« pO u?H «Ë »¨√ 5U??²?O?

Ÿ«u½_«Ë …—U???C « V½U???ł v ≈ W??F???UM «

w² « W??OMO??_« ÷U??L??Š_« s d??O?³??

WOÝU(« WËU?I vKŽ bŽUð WFUM «

b????{ r????'« W????ŽU?M …œU¹e? tK?¼Rð

ÆWŽUM*« …œU¹“Ë

œd??³ UÐ WÐU?ù« W??U?šË ÷«d??_«

s W??O??ÝU????(« vKŽ ·d??F??² « ‰u??ŠË

Ê√ WŽUý« vH½ U?LO ¡U²?A « …d² w

sŽ b¹eðô œd?³ « …—Ëœ Ê√ `{Ë√ ¨œd³ «

Æœd³ « dNE¹ ”bF «

«–≈Ë 5Žu?³?Ý_ qB?ð b? Ë ÂU¹√ …d?A?Ž

ÕU?Hð d?³?²?F?¹ qB?³ « Ê« Ê«—bÐ b? √Ë

…b?*« Ác¼ s?Ž WÐU?????ù« …d??????²????? œ«“

…œU*« v?KŽ Íu???²???×¹ YO???Š ¡«d???I???H «

w W??O?ÝU???×Ð WÐU??ô« v ≈ d??O?A??²?

ÈËU??ð W???O??LJÐ …b???? ú? …œU??C*«

Æ5²zd « w Ë√ n½_«

…œu???łu?*« W???O???LJ? « ·U???F???{√ W?ŁöŁ

¡U?MŁ√ s?¹d??????³???????Ýô« ‰ËUM?ð s? —c??????ŠË

t ËUMð …œU?¹eÐ `B½Ë ÕU??H?²? « d?A??IÐ

—«d?????{_« V?³?????Ð œd?????³? UÐ W?ÐU?????ô«

W???³???łË l ¡«u???Ý Ã“U?D « tKJ?ý w

…œU¹“Ë b??³?JK U??N??³??³???¹ w² « …d??O???³J «

b???FÐ Èd???š_« U??³???łu « Ë√ ”b???F «

r'« d?b¹ qJAÐ a*« w ¡U*« W?³½

Ÿ«u½« vK?Ž Ád?¦½Ë Ád??AÐ Ë√ t??F??ODIð

ÆbOF³ « Èb*« vKŽ —u?N?A « w œd?³ UÐ »U?Bð w² « qU?(« …b?O? « `B½Ë n½_« q?????žË ¡«Ëœ Í√ ‰ËUM?ð Âb????F?Ð qL????(« s? v Ë_« W?O?L¼√ v ≈ —U?ý√ U?L? ¨jO?Ð qJAÐ `K?L*« ¡U*« ‰uK×0 Ê√ b? √Ë ¨·«dÞ_« …œËd?Ð s Êu½U?F¹ s?* 5b?I « W??¾?bð

øw 5 UO »u

ÆWLFÞ_« s WHK² —UGB « bMŽ a*« ◊UA½Ë ¡U c « W³½ ldðË WŽUM*« b¹eð ÆVKI « ÷«d√ s wL%Ë —U³J «Ë WŽUM*« –U²Ý« `{Ë√ «e½u?KH½ô« Ë√ œd³ UÐ WÐUù« ‰uŠË

U¹ö?????š ¡«œ¬ s s?????×?¹ qB?????³ « Ê√ ∫Ê«—b?Ð ·U????{√Ë Ò ÆÆ÷«dú UN²ËUI s b¹eO dO³ qJAÐ r'« …d²H « Ác¼ w? dCš_« qB³ « ‰ËUMð W?OL¼√ v ≈ —Uý√Ë ÆÂUF « s

Êu?F?²?L??²¹ s¹c « s d?³? √ œd??³ « W eMÐ rN?²ÐU??≈ W?O½UJ≈

÷«d?Ž√ w? V³???²¹ ”Ëd?O?? w²zU?? s d?¦?? √ „UM¼ Ê√

W?HK²?<« Ÿ«u½_« ‰ËUMð WO?L¼QÐ Íd?B*« VO?³D « vË√Ë

Æ·«dÞú wFO³Þ TbÐ

U??N??²??ËU?I?? vK?Ž Ϋ—œU? w?F?O??³D? « r??'« ÊuJ¹Ë œd??³ «

UN½_ W?HK²<« ÂUF « U? Ë√ wË ¡U²A « w „U?LÝ_« s

œ«u*« s b¹d?H « Z¹e*« W?O½bMK « ·«d?GKð wK¹b « WH?O?× d? –

¡u?? Ãö??Ž qC??√ W??³?K(« Ê√ W??¦¹b??Š W¹d??B?? W??Ý«—œ b?? √

jAM¹Ë VKI « Íu?I¹ u?$U*« ‰ËUMð Ê√ W¦¹b?Š WÝ«—œ b? √

s U?F? W?O U?F? d?¦? √ qJAÐ qL?F?¹ ‰U?Iðd?³K …b?? ú …œU?C*« Î ÂU? »—U& b?FÐ ÃU?²M²?Ýô« «c¼ ¡UłË Æ…b?Š vKŽ U?NM q qL?Ž

r¼Uð Ê√ sJ1 …bOH? hzUBÐ eOL²ð w¼Ë ¨UO?LO½_«Ë W¹cG² «

¨…bF*« WzbNð vKŽ bŽU¹ .e½≈ U?NÐ błu¹ UN½√ UL ¨s¼c «

TD³ðË ÆÁU?ðË√ W¹ôË w m½u¹ ÂU??N?G¹d?Ð W?F??U?ł s Êu??¦?ŠUÐ U??NÐ

lMË V?KB??² « s 5¹«d??A « W?¹U?L??ŠË Âu??L?? « s? W¹U?? u « w

«œU?C??Ë ÊœU?F??Ë  UMO?U??²?O? vK?Ž Íu?²?% U??N½_ p –Ë

ÊUÞd « s wL%Ë U¹ö)« Wšu?Oý b Q²K …œUC*« œ«u*«

ÆWO u³ « p U*« ÃöŽ w UN«b²Ý« v ≈ WU{≈ ¨ UDK'«

Æ…b √

Íd?B*« wuI « e? d*« U?NÐ ÂU w² « U?Ý«—b « ÈbŠ≈  —U?ý√Ë

WÐU?ù« ôUŠ w? bŽU?ðË Âb « ¡UMÐ vKŽ u?$U*« qL?FðË

rŠd « ÊUÞd??Ý s W¹U? u « w b?ŽU??ð W?³K(« Ê√ v ≈ ¨Àu??×?³K

U?L? ¨b?¹b?(« s W?O U?Ž W??³?½ vKŽ U??Nz«u?²?Šô U?O??L?O½_UÐ

…œU? U??NML?C??² U?N??_« VOKŠ —«—œ≈Ë …œôu « W?O?KL?Ž qO??N?ðË

w …œu??łu*« Âu??O??MžU*«Ë Âu??O?ÝUðu??³ « U??O??L? b??ŽU??ð

Æ¢5łËd²Ýù«¢ ÊudNÐ WNO³ý

W «“≈ vK?Ž ÎU??C¹√Ë ö???C??F? « hKIð Ãö???Ž vKŽ u???$U*«

s d??O??¦J « nO??H??ð vK?Ž qL??Fð W??³K(« Ê√ W??Ý«—b « X×??{Ë√Ë

Ædðu² «

…œU?? vK?Ž Íu??²??% U??N½_ p? –Ë ¨”Q??O « sÝ ÷«d??Ž√Ë V?ŽU??²*«

W???O??F???O???³D « —œU???B*« v?Mž√ s …b???Š«Ë u??$U?*« d??³???²???FðË

tÐU???N???² ≈ W U???Š w o?K(« 5O?KðË nOD?Kð vK?Ž qL???Fð W???O??G???L???

ÎU???C¹√Ë …b????? ú …œU???C?? …œU??? w¼Ë 5ðË—U??? U??²???O??³? UÐ

ÆUNð«uBŠË …—«d*« »UN² ≈Ë Êu uI « UŠdIðË ¨‰UF « WËUIË

“U?N??'« W¹u??Ið vKŽ b??ŽU?ð w² « ¢»¢ 5?U?²??O? W??Žu?L??−?

iH???š w ÎU???C?¹√ Âb?????²????ð Ê√ sJ1 W???³K?(« —ËcÐ Ê√ d??? c¹

¢5UðuK'«¢ iU?Š ÎU?C¹√ u$U*U?Ð błu¹ U?L? ¨w³B?F «

ÆÂb « w dJ « Èu²

Æ…d «c «Ë eO d² « qł√ s aLK w U¦*« ¡«cG « bF¹ Íc «

pK ÍuI u$U*« pM – jAMË Æ

vKŽ V?KI « ÷«d??Q?Ð WÐU??ù« lM* …b???ŽU??*« vK?Ž …—œU?? w¼Ë Æ·öš l{u X «“ U …dOšú W œ_« Ê√ s ržd « rKŽË W?¹c??G??²? « w b??ŽU???*« —u????O??Ëd???³ « d?? —UÐ Í—u?ð ‰U?? Ë ‰ËUM?ð qF???−?¹ U??? ¡w?ý „UM¼¢ ∫·«d????GK²? « qÝ«d* U????Oz«c????G « U? «c¼Ë wÝ 5U²?O? W u?³? ‰ËUMð s qC?√ …bŠ«Ë W U?IðdРƢÁb¹b% v ≈ vF½ ’U???)« Z¹e*«¢ v? ≈ p – ÊËe???F¹ t???I¹d???Ë t½√ d??? —UÐ ·U???{√Ë …b?O?ł UN?KF−?¹ U «c¼Ë W? UIðd?³ « w …b?? ú …œU?C*« œ«u?LK X½U?? «–≈ U??? h×??HÐ Êu??¦??ŠU???³ « Áƒö??“Ë d?? —UÐ Âu???I¹Ë Æ¢p W¹u?O(« ‰U?Iðd?³ «  U?OzUO?L?O w …œu?łu*« ¢pO uMO?H «  U?³ d?¢ ÆUNMOÐ ULO w½ËUFð qJAÐ qLFð


.............................. .............................. .............................. ∂∞≤ œb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? ? « .............................. .............................. .............................. Â ≤∞±≤ WOu± .............................. ..............................

.............................. .............................. .............................. ISSUE NO. 602 .............................. .............................. .............................. June 1 / 2012 .............................. ..............................

12

j?I? ? ? ‰U?? ? ?d?K?

±≤

臇 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡OËb«

ÆÆq— q v≈

qd« s—

ŸË—_«Ë ÆÆlz«d«

œ«b≈ s WH

…√d*« l p ö w «—U fL s bF «

Ê√ l?????????????????z«— b??????????ŽU??????????ð s?¹d???????????????šü« ÊËb??????????????????????????Ð

ÆÆp XłU²Š«

ÆÆ`?U??????B?????? Ê√ ŸË—_«

ÎU?? U???L??²?¼« q√ …√d*« UNFL?²− w ΫdOŁQðË

¡w ô ©¥

∫WOU²« «—U³F« sŽ bF²Ð« …√d*« l p²öŽ w

W??????O?½ qF??????&

¢Î«b WKOL X√¢ WOU"« …—U F« æ

rKFð wN?? ¨d?O?G?B«

rK?????²????ð ô

WuM X√ ©±

…b???????ŽU???????*«

U?? b?MF?? U??N???łË“ ô≈ ‰U??łd« q Í√— …√d?*« rN¹ ô

W?³?ŠU X?O U?N½√

Ë√ ‘U????????I?M?K?

«–≈ v²???Š t½uM−??? U??N?½√ …√d*« Ë√ …U??²???H« d??³???ð ô

b???????:« q?OM?

X½√Ë U??NK ÆÆqL?ł√ U??NK U?O½b?« Èdð WKO?L??ł U¼«d¹

W?¹U??????N?M?«Ë Æ—«d??????I?«

w²« «—«dI«

U?d??Bð ÎU½U?O??Š√ ·d?B?²ð b??I? ÊuM−Ð X?d?Bð

ÆtK

ÆÎULz«œ UNÐ V−F p½QÐ dFAð UNŽœ ÆÆUNOMFð

—«d??????????I? ÊuJ?²??????????Ý

…√d*« U¼c??²ð

W?³M?UÐ Wu³?I? ÊuJð ô Ë√ ¨ÊuM'« b?Š v≈ qBð

v?????K?????ŽË ÆÆq?????łd?????«

XM Ê≈ v?²??Š

t?Lłd?²? ¨W?OF?O?³ÞË t¹œU?Ž …√d*« U¼«dð U?LMOÐ qłdK

Ê√ l?????????????????z«— v r?????²?????³ð

¢…d ‰Ë√ p √— Ê√ cM p #√ U√¢ W"U"« …—U F« æ

d???I¹Ë rKF?¹ Ê√ ÃËe«

U?

ô s? t????????łË

»dł ÆÆ…√d*« vK?Ž WLKJ« Ác¼ dOŁQ?ð ÕdA wŽ«œ ô

W?O?łËe« …U?O?(« ÊQÐ

t?u??????I???????²???????Ý

tU??Š sŽ ‰U???ð Ê√ ŸË—_« ÆÆ„b???×?¹Ë p³??×¹

ÆÆÆÆÈd²ÝË

W??d?²??A?

s* ÃU????²????×?¹Ë oO????{ v? ÊuJ?¹ b???? ¨t«u????Š√Ë

Ê√ b??I?²??Fð

QDš rłd²?OÝ

ÎU UM tMd U wKF« ©≤

b??????????¹e??????????¹ Ë√

dU½ s¹√ ÆÆøqQ½ s¹√ ÆÆ «—«dIUÐ W?¾OK  UöF«

ÆtOÝ«u¹

¢p #d w_ n¬¢ WF«d« …—U F« æ

¨U?N?ŠU?$ w? rN?¹

q ¨q?U????A*«

U¼uu?I¹ Ê√ ÊuF?OD²¹ ô ‰U?łd« d¦?√Ë ¨ø…“Ułû

sE« …¡UÝ« ÂbŽË s¹dšü« ·Ëdþ UŽ«d lz«—

U?N½√ d?FA?ð …√d*« Ÿb¹Ë Îö?ł— ÊuJ¹ Ê√ qłd« vKŽ

U????????????

q? f?O? Ê√Ë

¡w????????????????ý Í√

ÊuKL??−¹ qÐ ¨¢p??HMÐ Í—d? ÆÆwML??N¹ô¢ W?Š«d??BÐ

ôË r?N?????×?????? U??????ð Ê√ ŸË—_« ÆÆr?¼¡UD?š√ vK?Ž

w?MF?ð ô —«c???????²???????Žô«Ë nÝ_« U???????L?K?J ¨…√d??????? «

…√d??*« t???u???????????????????????I??ð

ÊU?? u? v²??Š

pcÐË ¨¢ÎU?³?ÝUM

Èd?²??Ý d?O?)UÐ W??¾?O??« œdðË ¡UDš_« b?O??B?²ð

U¼d?³²?F¹ UL? qłdK W½U¼≈ v²?Š Ë√ ÎöIŁ …—Ëd?CUÐ

U??????L?z«œ …—Ëd??????CU?Ð

ôË Q?????????D?????????š

ÆÆQDš

tM¹dð U?

wKF?«¢ Êuu?I?O …—U?³?F«

ÆÆÆ¡UM« vKŽ WOËR*UÐ ÊuIK¹

ÆÆXLBð

ÆtK dO)«

s nF???C?? U¼d?????H??²???Ý …√d*« Ê√ wM?Fð ôË ¨u¼

ÆÆpÐ 5D?O?;« v?KŽ W?? U???²?Ðù« d?A?Mð Ê√ lz«—

¨W½uMŠ U?LK ŸUL?Ð ÎULz«œ Vždð …√d*U? ÆÆqłd«

V½«uł tO È—√Ë p¹√— Âd?²Š« w½≈¢ ‰uI¹ Ê√ sJ1Ë

d?F?A?² oO?C«Ë ◊U?³?ŠùUÐ V?O?B𠢡wý ô¢ W?LK

UMËe UbM «cJ ·dB √ wQ 5dF XM ©≥

dŽUA*« `¹d& ÊËœ W? U²¹ô« ÊuJð Ê√ ŸË—_«

d? _« Âe? Ê≈Ë —«c?²?Žù« ¡«bÐ≈Ë Â«d??²?Šû ÃU??²?%Ë

YŠU??³??²½Ë U?MOK Í√— w d?JH½ UM?O??Žœ W??×??B« s

Ϋœ— b???& ôË 5B?????A W???³??F w? U??N½Q???Ë …√d*«

ÆÆd?O?G?²ð Ê√ ‰ËU?% sË d?O?G?²ð s p?½QÐ wMF¹ «c?N?

Æ»uOF« bOBðË

u????×9 U????N½√ ô≈ U????N???²?ÞU????Ð rž— ¨¢nݬ¢ W????LK?J ÆÆwN²Mð ô b —U−A« s U×H

ææææ

ÆÆ¢qCú qBM

U¼bŠË U?N½√ dFA²? UNðUd?( Èb Ë√ ¨UN u?−N

v≈ qI² ?M½ WL ?)« «—U³ ?F« Ác¼ s d¹c× ?²« bFÐ

¨bÐü« v≈ U??N??A??O?F??²??Ý w²« …U??O??(« w¼ Ác¼ Ê«Ë

ÆÆUND³×¹Ë U¼dO¦¹ U2 VFK*« WŠUÝ w

…U ??? O??? Š w l ?Ë qL ??? ł√ t¹d ??? ×???? Ý «—U ??? ³??? Ž fL ??? š

W???I??O???b« q?O??U???H??²?« qN9 U???N???²??F???O???³DÐ …√d*U???

Êü« Àb??×???²« b¹—√ ô¢ q Àb???×??²ð Ê√ Q???Að r «–≈

ÆÆÆ…√d*«

¡UM?Ł√ qłd« w? w³KÝ u?¼ U??? q sŽ w?{U???G???²ðË

ÆÆ¢ÎöOK ”uHM« «bNð Ê√ bFÐ U0—

Îö?O?L??ł Ϋ¡e?ł XO?LðÔ pK?²? …—U?³?ŽË ÆÆWÐuD?)« …d?²?

¢pe Íc« U wMd √¢ vË_« …—U F« æ

d_« vN «Ë —d ©µ

¢vMF «– X √ pF w UO#¢ WU)« …—U F« æ U??N?łË“ s

…√d*« —«d√

W??U??š ¡«dÞù«Ë Õb*« ¡U??M« oA??Fð

w ÀU?Ł√ W??F?D Ë√ t???šU???³Þ Ë√ Â√ œd???−??

X???O?K

ÊUM?²?? ô« U???LK? Ê√ rKF¹ Ê√ q?łd« vKŽË ÆƉe?M*«

ÆÆp¹d?A« l

—«d?I?²?Ý« d?¦?√Ë qN?Ý√ …U?O?(« qF?& t?²?łËe tM

U

ÆÆ …œUFÝË

U¼d?ŽU?A

qË ¨U¼d?ŽUA

v²??

sŽ Y¹b?×K …√d*« ÃU?²?%

u??????LM?¹Ë d¼œe?¹ Ê√ sJ?*« s ÊU?????? ¡U??????M« q?š«œ ÆÆqLł√ WOłËe« …UO(« qF−¹Ë

q√Ë qC√ ¡U?M« ÊQÐ ÊËdF?A¹ ‰Ułd« s dO?¦

«c¼¢ w?N??? ‰U???Ið Ê√ ÷d???²???H¹ w²?« …—U???³???F« U??? √

UNDŽ√

ƉUłd« «—«d sF³²¹ 5Š  öJALK …—UŁ≈

hK??²« ‰ËU??Š√ U½√Ë ÎU??C?¹√ wMI¹U??C¹ ·d??B??²«

p?½√ d??F?A?ð v²??Š U??N??−??Že¹

qF??& …U??O???(UÐ W??I¹dD?« pKðË »uKÝ_« p?– sJË

sŽ d³?F² WO?U WŠU?

V¹d??Ë œu??łu??

ÆÆqd« Íee

ÆÆÎUOH½ WC¹d w¼ …√d*« bMŽ ¢W½uM− X½√¢ WLK

U??N??O?? ¡«—ü« ‰œU??³ðË

W???ÝR??

nd b sL d«

ÆÆ¢tM

WO?KLŽ WÝ«—œ V?ŠË ÆÆ…dO?;« “UG_« s

e?G …√d*«

d??¦?√ Ëb??³ð …√d*« Ê√ f¹—UÐ Êu??O W??F? U??ł U¼—b?B?? »—U??Cð V³???Ð XzU??H« Êd?? l?Ðd« ‰ö??š ÎU??{u??L??ž u¼ V(« U?? √ ¨W??−??O??²½ ÊËœ …U??O??(« Ác¼ w U?¼—UJ√ Ê√ t???²DÝ«uÐ q?łd« lOD?²???¹ Íc« b???O??Šu« ¡w?A« wIDM?*« d?OJH?²« U?? √ ÆÆ …√d*« fH½ …—«d? s »d??²?I¹ V?×½ Íc« X?u« w U?NMŽ Ϋb?FÐ U½b¹e?¹ U? ÎU?³U?G?

¡UM« w ‰Ud« UNdJ UOB WF

ÆUNM ÎUÐd U½b¹e¹ t½√ ¡U??MUÐ ¡«d??³??)« b?Š√ w?½œË“ b? «d?? U¹ …œU??Ý U¹Ë WI?d

W?OzUM« «—U?³F« s?

ΫœbŽ sL?C²¹ ”u U?IÐ ÆwIOI(« U¼UMF0

¨w¼ Áb¹d?ð U? ‰u??I??O U¼d??O?ž v?KŽ b??L?²??Fð ¨U??N¹√—

∫WO{«dF ô« ©∑ ¨UN wGB¹Ë ¨UNuŠ l?OL'« lL²−¹ Ê√ V% w²« …√d*« XLK?Fð ≠

ÆÆ¢rF½¢ wMFð wN ¢ô¢ ‰uIð U bMŽË

b???FÐ oK?¹Ô r t½√ d???F???AðË ¨¡U???b???_«Ë ¡ö??? e« ÆUNM ëËeUÐ Ë√ ¨UN³×Ð Ë√ UN UL²¼SÐ d¹b'«

ÆÆ¢ô¢ wMFð wN ¢U0—¢ …√d*« ‰uIð U bMŽ

∫…œœd *« …U H« ©≤

jI? W?−?C« d?O?¦ð w?N? Æ«cJ¼Ë ¨ «d?{U?;« w W??O??B????ý w?¼ ÎU??³U??G?? U??N?MÞUÐ U?? √ ¨d¼U?E« s

rŁ ¨U?¼—«d??? c??????²ð Ê√ q?³??? …d??? n« d?JHð w?²«

ÎU¦?³Ž ‰ËU%Ë ÆÆU?N²? U²ÐSÐ —UM?« …√d*« qFAð ≠

Æ·u)« s w½UFð ¨…“ËeN

U?Nu?Š s q ‰Q?ðË ¨d?š¬ ÎU?¾?O?ý —d?I?² lł«d?²ð

ÆÆUNŽu bÐ UN¾HDð Ê√ ÆÆU¼œôË_ ÆÆW×z«— öÐ …œ—uU ÆÆWKOC öÐ …√d*« ≠ …√d*« w?Ë t?????³K? qłd?« w u?1 U????

d?????š¬ ≠

∫…bI M*« ©∏ fÐö??

·U????H????F?« ∫tM?

qL????ł√ U????L?¼ö???? ∫s¹b????O????? s ÆÆ·dA«Ë

¢ozUœ ‰öš …e¼Uł ÊuJ²Ý¢ UN½√ …√d*« ‰uIð U bMŽË

∫dUA*« …bK *« ©≥ ` ö?? ‰b??³??²ð ö?? ¨W?? “√ Ë√ WKJA?? Í_ lL??²??ð ¨nÞU?Fð Ë√ —u?F?ý Í√ Íb?³?ð Ë√ ¨o]KFð ô ¨U?N?N?łË

wŠ«u½ q w ¨WÐuKD WHB« Ác¼ Ê√ s rždUÐË

s ¡wý s?Ž d??³??Fð ô U??NðU??I???OKFðË U??Nð«d???O??³??F??²?? öJA*« d?O¦?ð ÎULz«œ w¼Ë ¨¡U?c« Ë√ ¨wŽU?L²?łô«

…√d*« ‰u# UHD I

Æ UO²H«

∫WNU « ©¥

ÆUNH½ w

WU?ÐË ¡U–Ë —c?×Ð UNÐ wK U?Fð sJË p¾M¼√

∫Wu)« ©∂

Æ»U³A« VÝUM —UO²šSÐ rJ UMðUOM9 l

ÆÂUL²¼ù«

s? ŸuM?« «c¼ V?×?¹ ô Z{U?M« w?c?« »U?????A?«Ë

W?I¦« Âb?ŽË ¨hIMUÐ d?F?Að U?N½_ tÐ j³ðdð s l

U½Q?? ¨W??H??B« Ác??N?Ð 5F??²??L??²ð XM «–≈ p?c °oŠ l

ÆÆ¢UN ‰Už ¡wý ¡«dý VKD²Ý¢ UN½√ wMF¹ «cN

ÆUNF —«u(« s ÊuÐdN²¹

∫WœUOI« ©π vKŽ X½U u v²Š ¨tðUOŠ w …œUOI« UN q³I²*«

ææææ

rN?? p?c ¨U??Nzö??? “Ë U??NðU??I¹b??? wUÐ VF???²??²??

¨d??O??³??F??²« fH?MÐ ¨W??Še?? Ë√ d??³??š Í√ vIK²?ð w²«

W??łË“ Ë√ t?ðU??²?? Ê√ d???F??A¹ Ê√ o?OD¹ ô ¨wd???A«

X?O U?N½√¢ …√d*« ‰u??Ið U? bMŽ ÆÆ¢qFHUÐ W−ŽeM UN½√¢

ÆjI w¼ tuIð U Ë√ ¨w¼ tFMBð U ô≈ UN³−F¹

qłd« Ê√ ô≈ ¨WOKLF« …UO?(« w WUÐË ¨…UO(«

ì¢ÎUIŠô sL¦« lb²Ý b?B?Ið w ¢W??−?ŽeM

¢U??N?³??×¹ ÊU?? Ê≈¢ U‡L??Ž U?N??łË“ …√d*« ‰Q??ð U?? bMŽË

∫¡wý q b??I??²M𠨡wý U??N??³??−?F?¹ ô w²«

ÆÆÎUFOLł ¡UM« ËUð ŸuLA«  QHÞ√ v² ≠ ô≈ oOKÞ d??Š pU?L?ł Ê√ ∫…√d*« U?N??²¹√ Íd?–« ≠

q?F??≈¢ …√d*« ‰u??Ið U??? bMŽ

t???²KF??? «–≈Ë Áb¹dð Íc?« ¡wA« «c?¼ qF??H?ð Ê√ „b¹—√

¨ÎU? U9 ÎU?HK²?? ÎU¾?O?ý —d?Ið rŁ ¨rN¹√— ·d?Fð v²?Š

ô ¨¡ö? e« UŠ«d?²« ¨sN?¦¹bŠ »uKÝ√ ¨U?NðöO? “

ÆÆUN½U

ÆÆ¢b¹—√ U½√¢ bBIð wN ¢ÃU²×½ s×½¢ ‰uIð U bMŽË ô¢ wMF?¹ «c??N?? ¢¡U??Að U??

ÆrNK «uO ÎUF³ÞË ÆÆÊUK« ‰uÞË

U???N????²???OÐd????²Ð q?Ð U???Nðœôu?Ð ÎU??? √ …√d*« Êu?Jð ô ≠

ÆÆ¢ô¢ wMFð wN ¢rF½ ¢ …√d*« ‰uIð U bMŽ

s »U³A« WUÐË ¨U?NuŠ s vKŽ vUF²ð w²«

‰Ë_« ÊUJ*« UN? e−×¹Ë ¨U?NO≈ Àb?ײ¹Ë ¨UN?OK¹Ë ÆÆ—b???G«Ë ÆÆhd?« ∫W??O???(« s?

∫w¼ «—U³F«

∫…d J *« …U H« ©±

Ær²³ð Ê√ s v²Š q−ð

sŽ d??³??Fð Ê√ s

q−??ðË ¨ÂöJ?« s

Ãd?×?Ôð w²«

w U??? ¡w?ý sŽ Y×Ð«Ë p?z«c???Š lKš≈¢ w?MF¹ «c???N??? ÆÆ¢tÐ vK²ð w Êu¹eHK²« b???Š Í√ v‡‡≈¢ p?²??³???O??³???Š Ë√ p²???łË“ pQ???ð U?? b?MŽ w ÎU?−Že? ÎU?¾?Oý XKF? b?¢ UN?½√ wMF¹ «cN? ¢wM³?% ÆÆ¢ÂuO« p– ŸU???³Þ WЫd???ž n?AJ²???Ý WK?O???L??'« W???d?D« Ác¼ U??? √ ÆÆ¡UM« ¨‰eM*« v‡‡?≈ »U?A« œU?Ž W?F?? U?'« s t?łd??ð VI?Ž Ê√ ÍuM?¹Ë ¨V(« w? lË b????? t½√ WK? —_« t???? √ m?KÐ√Ë

∫…—uOG« ©µ

¨UNðU?OŠ w W?O×D« —u _« qJÐ ô≈ r?²Nð ô w²«

Ê√ q³??? tMJ ìëËeK? U??N??³???×¹ w²« …U???²??H« b¹ V?KD¹

ÊU?½≈ Í√ s Ë√ ¨UNðU?I¹bË U?NðöO “ s? ¡«uÝ

‰œ XL?KJð «–≈ Ë√ ‰Q???ð Ë√ r?N???Hð Ê√ ‰ËU???% ö???

¨UNO UN¹√— cšQO ”ËdF« UN ÂbI¹ Ê√ œu¹ p– qFH¹

l{u« Ë√ ¨WU½_« Ë√ ¨qJA« w U?NMŽ eOL?²¹ dš¬

¨U?NuŠ —Ëb¹ U2 ÎU?¾?Oý r?NHð ô U?N½√ vKŽ U?N ö?

l

»U?A« X?OÐ v≈ ”Ëd?F« ¡U?ł wU?²?« Âu?O« w

ÁU? √ U¹ wMLš ∫t? _ »UA« ‰U?Ë U?NðöO? “ s 5²MŁ« w²« …U??²?H« w¼ Àö?¦?« U¹U?³?B« Ác?¼ s

…b?Š«Ë Í√ øøUN³Š√

°UN

 pd U0—

ÆÆwMÐ U¹ jÝu« w pKð w¼ ∫Ϋ—u Â_« XÐUł√ sJ `?O??×?? «c?¼ ‘U¼b½UÐ t??? _ ‰U??Ë »U???A« q¼– Æ°øp ‰u√ Ê√ ÊËœ UN²dF s XMJ9 nO ÆÆUN w³Š ÂbŽ ‰öš s UN²dŽ ∫Â_« XU

—u_« ÁcN p O # gUM ô

∫WËe« ndF æ

…√d*« w qd« Í√— bL ?²Ž« w½d ?H« »œ_« w …—uN ?A W ?B „UM¼

VO?Bð U¹ ÆÆWDЗ d?L?F« ‰u?ÞË ¨WÞ—Ë ¨WDKž v¼ Vždð w²« …U?²H« l

ÆWDKł VO& U¹ ¨VOð U¹

∫WOM'« „dUA æ

ææææ

U?N??A?UMð ô√ u?¼ UM¼ Áb?B??I½ U? Ë ¨U?N?M

°nOF{ puAð UNOKð U Ë Íu pOKš ¨Î«bOł

kH?²??Š« ÆÆpMŽ —UJ_« Ác¼ U¼b??F?³ð b?I? U??N¼U?&« ÆëËe« WKOK WOM'« „dŽUA0

r¼—UBÐ√ ižË ¨WUD³« s UMU?ł— kHŠ« rNK« ÆÆÆWUГ rN½uOŽ

∫pKœ Ë√ p AOF Èu æ

∫WIU« p OD s «—Uc æ

w Âd?−Ž w½U½ qF?ł«Ë ¨WUIðd?³« WB?«— sŽ s

«—U?c?²Ð kH?²?% ô ¨¡U?³?G?« W?L? Ác¼ ¨ÎUM?Š

U?NKzUÝ— Ë√ ¨W?³D)« -U?š q¦ ¨W?IÐU?« p²³?ODš

ææææ ∫‰eM*« ‰uœ q ÃËe« ¡Uœ æ Æ¢‰«R« bMŽ U³¦« pQÝ√ v½≈ rNK«¢

ÆUNð—u Ë√ W?ö??Ž w ÎU? b? wC??LK Ϋb?F??²?? ÎU?I??Š XM «–≈

∫Ÿ«b)« æ ∫ëËe« —œ«u s æ

ø pð√d « u9 Ê√ V%√ ∫ 5KHG*« bŠ_ qO

ô≈Ë ¨WŁœU(« Ác¼ sŽ p²³ODš d?³ð ô Ê√ qCHO

Æô ∫‰U

ÆbÐü« v≈ UNKIŽ w pA« XŽ—“

sÞu?« UM?Ð s

ULNŠuLÞ ÊU?Ë ÆÆ—uM« WLUŽ v≈ UÎ ¹uÝ »U¼c« Ê√ U??N¹√— …√d? YO?Š « q?F?−?²? W?I¹dÞ ≠ ÎU? u¼ ÎU?×?{«Ë U?Ý—¢ u¼ d?O??Gð `³?B?O?Ý W?¹«b?³« cM s??Š√ ÆÆtOKŽ¢ÎUo«uð Æ¢…—uNA W³ðU¢ w¼Ë LOEŽ

ÎU???u???š

U?0d? ¨ÂU¹_« Ác¼ sŽ p²?³?OD?š d?³?ð Ê√

…—u q_ »UMð pŽu œË ÎUOHÞUŽ XM «–≈ pc

∫WOUO)« pö#√ …U æ

ÆÆΫbÐ√ p²³ODš ÂU √ pzUb√ Âcð ô

ö?−? ¡UM²?« w W?F?²? ‰U?łd?« s b¹b?F« b?−¹

ÆÆU¼dEMÐ qHG*UÐ

ÎU???¦¹b???ŠË ¨ UM?ðU???H« —u??? vKŽ Íu???²???%

w²« —u?? _« vKŽ e??—Ë …d?«cK gO?D« ÂU¹√ „dð«

ÆWMA)« p²Že½

ÆÂd²× Ë ¨ÎUDOA½Ë ¨ÎUNO³½ Ëb³ð pKF&

Êe(«Ë ¨nÞU?F²« Ÿu? bÐ ¡UM« iFÐ V?Šdð b

l«u???

∫d d¬ æ

Ær¼—«dÝ√ …—uDš b??ý√ —«d?Ý√ pzU?b??√ nAJ¹ b? ¨ÔÎU??O½UŁ

nOJ ¨◊U³ŠùUÐ UN³?OB²Ý ô≈Ë ¨l«u*«Ë ö:«

j?I???? •≤≥ Ê√ Ò W?????Ý«—œ X²?????³Ł√

s p²³ODš Ê√ U?L ¨rN²I¦ p?²½UOš vKŽ Ϋœ— ¨pMŽ

¨…—UŁù« s?N???²?MN????

ÆÆÆÆÆwU³«Ë ¡«—cŽ wÐdF«

ÆÆWNO³ý ‰ULŽSÐ rIð r p½QÐ ‚bBð

¢p²O½ wH WKLŠ¢

Ë√ rN??O?? W??F?? UÞ …U??²?H?« ÊuJð Ê√ s ÎU??u??š U0—

ÆUNM ëËeK ÊuDD¹

Ác¼ vKŽ p²³ODš lKDð Ê√ Ÿ«œ ô sJË ¨WO½Ëd²J«

°° uŠË ÍbłË ¡«“ułË —uŁË ”uË

«—d?Ë WKO?L?'« wu? ÃËeð s?¹d?A?F« mKÐ 5ŠË

∫Âœ¬ U p …dO√ WOB æ XO???A???√ p½_ p?MŽ pzU???b???√ b???F???²???³???O???Ý ¨ÎôË√

uœË Ê«e???O?? Ë ÊU?Þd??ÝË »d???I???ŽË qL??ŠË b???Ý√

Æf¹—UÐ v≈ »U¼cUÐ Áu×B½Ë

ƉU*« s ÊuM−¹ r «uuI¹ Ê√ Êu³×¹

w²« …U?²?H« ÂU? √ ÎU?u?B?šË qÐ jI? rNzU?b?√

Ëb?³¹ U?

Îö???ł— s ¨ÊuÐd???I??

¡U???b??√ r²?½√ ¨W¹U??N?M« wË

p²??F½ w ÎU??³??³??Ý ÊuJ¹ ¨pzU??b??√Ë p ÎUJ×??C??

∫WIU« p—U& æ

ƉUłd« »cł vKŽ bL²F¹ sNðUOŠ »uKÝ√Ë

pЗU???& œb???FÐ pzU???b???√ ÂU?? √ d???šU???H??²?ð U??LM?OÐ

v²??Š W?KzUÞ mU??³??

l?b Ϋb??F??²????

X?M «–≈ U?? √

—«d??Ý√ vKŽ k?U?ŠË ¨p?zU??b??√Ë p??H½ wL??Š«Ë

vKŽ U?N??ŽöÞUÐ r ¨ UMðU?H?« pKð p²?³?O?Dš fUMð

Æ…ušù«

ÆwUO)« p*UŽ w UNÐ rK% w²« …U²H« …—u

w½U??ž_«Ë ¨W?O??½U?? Ëd« Âö??_« sŽ b?F??²Ð« ¨W*R?? Íu????I?ð Ê√ ‰ËU????ŠË ¨W*R?*« U¹d????c?«Ë ¨WM?¹e????(«

»U?????( ÎU??C?¹√ ◊U??IM« i?FÐ d?????ð b??? sJË

U???O????²???? fU?Mð Ê√ lO?D²????ð

Îö?³?I?²?

ô ‰Ułd« iFÐ Ê√ ô≈ ¨pM³« w pÐU?Š UNML{

ÂU √ fO ¨Íu?I« dNE0 «Ëd?NE¹ Ê√ ‰Ułd« V×¹

ør ∫ qO °°U¼bFÐ ÕdH« s u √ Ê√ ·Uš√ ∫‰U

ææææ

pK1 p¹d?ðUÐ ÊU? ÆÆ…d??O?G??B« l?OL?'« t? luð YO?×Ð rÝd«

∫pHF{ ◊UI æ

¨VO?U??Ý_« Ác¼ s?Ž Êü« XF??ł«d?ð pMJË ¨Èd???š√

«bK?³« Èb??Š≈ w? Q??A½ ¢p?¹dðUТ vŽb?¹ d??O???G?? ÎU?d?A?

ÆUN —UO)« „dðU ¨…U²H«

…U² l WIÐU« p²?³ODš XMš b qFHUÐ XM «–≈

∫wU²« u×M« ÂU?Ý—Ë ¢wu??¢ vŽbð WKO??L?ł WÐU?ý „UM?¼ X½U? w …d??O?³?? W?³¼u??

oŠ s Ë q?łd« vKŽ Vł«Ë W???I??O??I??(UÐ ÎU??×??O???LKð

Æ…b¹bł

≠ W ??—U ??? H*«Ë Èe ??G?*« d ??–√ wM½√ ô≈ q ?O??U ??H??? ²«Ë vKŽ U ?N?²?žU ?O? …œU ?ŽSÐ w ?H?M X× ?L?Ý wU ?²UÐË

s Ë ¡w?ý q w? W????—U???A?*«Ë ëËe« u?¼ W¹b????ł

ÊS???? ¨p– l? Ë ¨t `L?Dð Íc?« ÍœU*« Èu????²????*«

W??×?H?? `²??«Ë w{U??LK w{U*« „dð« ¨W??IÐU??«

…d ?²? q³ ? f ?¹—UÐ w XŁb ?Š W ?O?I?O?I??Š W ?F?«Ë vKŽ ¡U ??????? L?????? Ý_« d ??????? –√ b ?????? Ž√ r ? w ?M½√ r ?ž—Ë ÆÆW ?K¹u ?Þ

W???ö???Ž Í_ w?F???O???³D« —u?D²« Ê√ s? ržd« v?KŽ

ÊËœ rN?½QÐ XL?KŽ U??? «–≈ rN???d???²?ð Ê√ s

W?ö??FUÐ „d?c?¹ ¡wý qJÐ w dð Ê√ V−¹ …b?¹b?ł

ææææ

ëËeUÐ

U?NO≈ t?³?²½«Ë U¼√d« ¨p U?N?³Oðd?²Ð UML? —u √ …b?FÐ

W??O??M'« „d??ŽU??A? sŽ p?ðU?²?? d??³??ð Ê√ Ÿ«œ ô

∫UËe« ¡Uœ

◊Ò—u²ð ôQÐ ¢Âœ¬¢ U?¹ p×BM½

ÆÎUHOF{ „«dð UNŽbð ôË ÎU¹u s ¨p²OBý

ÆÆ…√dWKO?L?ł *« cOLKðW?I?ý Ë qłw d« UM?JÝ –U²Ý√ f¹—UÐ ÊUDOAwË « ≠ ÊU?I?I?×¹ √b?ÐË ÆÆUN³K w sLJð …√d*«ÆÆÂU¹_« W¹dI³Ž—Ëd0 ∫◊«dIÝ ‰U ≠ ULN«b¼√ ÆÆtFw?u?? XDIÝ UN³K j IÝ UMJÝ «–≈ …dÍc?« O³ WFw(« K …√dwË *« ≠ vKŽ Xd??Fð t???O?? ÆÆp ÆÆpL?NKðW?H?OD WK{U?H« U?NM U?L?²¼≈ X?³KÞdO?¦ð Âu¹ W?O?c«Ë «–Ë ¨d?A?F?*« W¹d?Ł…√d*« …b?O?Ý≠ ÆÆpÐ “uHðs WIOd«Ë ÆÆpÐc& WKOL'«Ë ·U?“ —uC?( tŽu½ b¹d? RR b?IŽ …—U?F²?Ý« ∫UN…b???O?????« ÐU−²Š«Ë …XI????«ËË √d*« ¡UOŠÆW1b????I?« nB¹ dŽU???N?ðbK?Ð UA« ‰Uw ≠ W¹d????¦?« r fLA « q¦bIF« f½UN²DŽ√Ë «Ë_« s ÆtOKŽ WEU;UÐ w¼Ë U¼d¹UNOuð ULNðœuŽ bFÐ bIF?« —ŸUO{ ô≈ Uł ôË XHA²« qFÐ ô —«wu b« WŠUÊ√ Ýw p¹dðUÐÆÆqE« —U?N½≈ U?L?O W?I?AK≠ w ô≈¡U?J³UÐ UN−¹—√gN?& ÕuH¹ ô cšQ? …d¼“ …√d*« ÆÆpM »dNð UNF³ð« ÆÆpF³²ð …ÆÆW √d*bB« « s »dŁ¬ d¼«s≠ b?I??Ž∫¡UMŠ ¡«d?ý «—d? W?F?ł«d?? b?FÐË W¹—Uł «—U??O?)« ÊU vKŽW?U?? œdÐ sÐ —UAÐ ‰U ≠ q?JA?« f?H½ p?K?1W¹—Uł W¹d???????¦?« b¹b???????ł XM …b???????O???????K? Ê≈ w V½– ôË XU Í—U³« oU)« ‰UL'UÐ wMBš b rNK ”UM« X¹√— X¹bÐ «–≈ —UBÐ√Ë ŸULÝQÐ Íu×½ Êu d¹ tðd×Ð w «b ÊU s XK²

∫gOD« ÂU√ p—U& æ

Í—UÐœ≈ bMŽ wHKš ÊU s słË

Ÿu?{u*«

¨…—U−OÝ ‰Ë√ q¦? ¨gOÞ ÂU¹QÐ »U³A« rEF d1

WE( d ??š¬ v ?²??ŠÆÆs¹d ??A??F« sÝ w …√d ?*« qEð ≠

Æq¹uD« Èb*« vKŽ p VŽU²*« VK−²ÝË vMð s

Ÿ«œ ô sJ?Ë ¨nB« w? VKI??? ‰Ë√Ë ¨W?K³??? ‰Ë√Ë

«c¼ W????A????UM0 ◊—u????²ð ô ¨¡U????M?« l W????IÐU????« UN?½_ ¨UNРëËeUÐ Vždð w²« …U?²H« l

ÆÆUNðUOŠ s


.............................. .............................. .............................. ∂∞≤ œb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? ? « .............................. .............................. .............................. Â ≤∞±≤ WOu± .............................. ..............................

.............................. .............................. .............................. ISSUE NO. 602 .............................. .............................. .............................. June 1 / 2012 .............................. ..............................

13 WM UH« —e'« 5 WOUL« WK— UeOU

±≥

W?? ? ? ? ? U?? ? ? ? ? O? ? ? ? ? ?

臇 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡OËb«

UO¬ ‚d v dO U_«Ë —e'« d v≈ …dU« Êb*« s s t??F?O? ³D « pMO??Ž Æp uŠ qLJ²?²Ý U¼bFÐË v?½U?? ? ? ? ¦ « ¡e?? ? ? ? '« WKŠd « s d?Oš_«Ë ÂU?FÞS?Ð √b?³¹ Èc «Ë …b¼U?A? Ë —u?M « «Î d?? ?O? ?š√Ë ¨jO?? ?;« …d?¹e?? ? ? ? ? ? ? ł¢ …—U?¹“ W?³Að v² « ¢¡«c?(« vË ¨¡«c??(« qJý Èdð …œu?? F « o?¹dÞ ¡«d?? ?C? ?š ‰U?? ?³? ?ł »u?? ? ²J? tK?O? ? L? ? ?ł Kilim ¢ U?? N? ?O?KŽ jI²K² ¢Park …—u?? ? ? ? ? d?? ? ? ? ? š¬ Ác?¼ v W?¹—U?? ? ?c?ð

—e'UÐ UOݬ ‚d?ý œöÐ dN²Að lO? L?ł v …d? A?²?M*« W?O? F?O? ³D « sŽ Âu? O « Àb? ×? ²MÝË U¼¡U? ł—√ U¹eO? U v …œułu?*« —e'« r¼√ —e? ? 'U?Ð U¹e? ? ?O U? ? Z?Fð Y?O? ? Š ZM¹ô¢ …d¹e− WÐö)« W?OFO³D « …«u?N ¢…u? ³?O?Ý¢ …d¹e? łË ¨¢ZM¹ô ÊU? ? ?O? ? ²? ? ?NТ …d?¹e? ? ?łË ¨fD?G « p c?Ë ¨b?OB « …«u?N ¢‰u?−M³ðË ¢ÈËU?J?M ¢Ë ¢!U?M?O?Т wðd?¹e? ? ? ? ł ÆÊUðdONA «

∫ÍËUJM …de æ

s dNý_«Ë d³_« …d¹e'« v¼ w …œu?? ? łu?? ? …d¹e?? ? ł ππ 5Ð s W??³?¹d?? U??N½√ U?? L? ¨U¹e?? O U?? …d¹e?? ?'« Ác¼ vL?? ?ðË b½ö?¹Uð ¨Âö?? Š_«Ë q?OÞU?? Ý_« …d¹e?? ?−Ð sŽ qB?? HM¹ ô ¡e??ł qO?ÞU??Ý_« Ê√ YO??Š ÈbMN? « jO??;« v? …dŁUM²*« —e?? '« À«dð wJ×?¹ ÆU??N U??³? łË U??N? u??N? Ë U??Nð«—U??G0 ZbM¹ ôuDÐË  «dU?G w³F?A « À«d² « WO?IO?I(UÐ W?«d)«Ë l «u? UÐ ‰UO?)« UN?O U?? ?N U?DÐ√ qO?ÞU?? ?Ý√Ë  U¹U?JŠ UM? ÍËd?? ?O —u??OÞË ‘u?ŠËË s?łË  «d?O? √Ë ÊU?Ýd?? X×?³? √ v² « —u?M U? WŠ—U?ł Ë√ t?H?O √ …d¹e?łË Æ…d?ŠU? « …d¹e'« Ác?N «Î —U?F?ý ÂU?L? −?²? Ýù« w³?; b??B?I? w?¼ ÍËUJM YOŠ qF « d?Ný ¡UC Ë√ W?O½UËd «Ë «c¼Ë ¨W?F?O?³D «Ë WÞU?³ «Ë ¡Ëb?N UÐ e?O?L?²ð s? Tý q? vK?Ž `{«Ë q?JA?Ð fJ?FM?¹ ‚œUM?H «  U??L? ?O? ?L? B?ð vKŽ v²?? Š p u?? Š vKŽ W??O? «d?²*« W??O? ŠU?O? «  U?ŽU??−? ²M*«Ë ÁuK?ÐUD « «c?¼ sŽ c?? A¹ U?? Èd?ð sK ¨U?? N? ? ¾Þ«u?? ý ÕË— l výUL?²O W¹UMF?Ð rL Tý qJ ¨wF?O³D « …d¹e?'« Ác¼ w b?& ö ¨WzœU?N « t?²F?O?³ÞË ÊUJ*« ◊U/_« v?KŽ …b?? O? ?A? ‚œU?M Ë√ W?? I¼U?? ý v½U?? ³? ? qJ?ý c?? ?šQð ‚œUM?H « ·d?? ?ž Ê√ v²?? ?Š ¨W?? ?¦¹b?? ?(« W??O? F? O?³?D « »U??A?š_« s? W?O?M³*« W1b??I « Œ«u??_« W?F?O? ³D « ¡·bÐ pÝU?? Š≈ œ«œe¹Ë b?N?A*« qL??²JO U?N U—Ë W?O?½UËd « U?N?¾Þ«uý 5Ð p?MC²?% v² « Æ¡«dC)« UN U³łË WOUB « UN¼UOË WLŽUM « ¢Êu??łô ÍËUJ?M ¢ ‚bM „U?M¼ ‚œUMH « d?? N? ý√ sË sŽ WI?O œ±µË —UD*« s ozU? œ ÈuÝ b?F³¹ ô Èc « ‚bM?Ë ¨7?¹ËË ¨Êuð«d?? ?O? ? ý ‚bMË ¨W?M¹b?*« jÝË v s¹œdHK? WdG « W?HKJð jÝu²Ë ÆÆg?²OÐ w$öРƢ§±µ∞ ∫ ±≤∞¢ WKOK « ÈËUJM …d¹eł v WOŠUO « sU_« r¼√ ≠

ÆWF²L*« tKŠd «

∫!UMO …de æ

pMJ1 Ë U¹eO U w …d¹eł d?Ný√Ë d³√ w½UŁ w¼Ë b?? FÐ ÊU?? ²KO Ë√ W?KO ¡U?? C? ? Ë …d¹e??'« Ác?¼ …—U¹“ tЫd? bF?³ð v¼Ë ¨ÈËUJM? …d¹eł v p²K?Š— ¡UN?²½« …d¹e?? ?ł sŽ l¹d?? ? « Vd*U?Ð nB½Ë ÊU?? ?²? ?ŽU?? Ý …d¹e?ł s?Ž UÎ ?U9 W?HK?²?? …d¹e?'« Ác?¼Ë ¨ÈËUJM …d¼U?? « W?? OKŠU?? « Êb?? LK? »d?? √ v?N? ÈËUJ?M …d?N?³*« ¡«u?{_« YO?Š ◊U?AM «Ë W¹u?O?(UÐ W?L?F?H*« W¹—U−² « e«d*«Ë WO*U?F « ‚œUMH «Ë W¦¹b(« v½U³*«Ë Áu?? ?N? ?I? «Ë ”U*_« l?½U?? B? ? Ë W?? ?OK?OK « ‚«u?? ?Ý_«Ë ÆWðôuJOA «Ë v¼Ë „UM¼ «—«e*« r¼√ v¼ …eO?L*« !UMOÐ W³C¼Ë s Èdð Ê√ l?OD²?? ð ¨…d¹e??'« v? W??³? C?¼ vKŽ√ r UF ≠p¹e?HOK² « o¹dÞ sŽ UN qBð v² «≠ UN?²L

ÆqUJ UÐ …d¹e'« v? ≈ W¹d?? ? ? ×?Ð tK?Š— w? »U¼c? « UÎ ? ? ? ?C¹√ r?J?MJ?1Ë W?I¹bŠ …—U¹“Ë ¨W?L?ŽUM « ‰U?d « Ë– œËdI « ¡wÞU?ý lIð v² « qЫu² « WI¹bŠË t«uH « WI¹bŠË Uý«dH «  ôöý tKK?²¹Ë —U−ý_UÐ ◊U× q?³ł ZDÝ ‚u Æ…dN³ ÍUÐ ‚b?M¢ …d¹e?? '« Ác¼ w ‚œUM?H « d??N? ?ý√ sË Æ¢«“öÐ b½«dłË ¨Ê≈ Í«bO u¼Ë ¨g²OÐ uO v²? « —e??'« 5Ð …d?? ŠU??? « WKŠd « Ác?¼ ¡U??N? ?²½SÐË  ú?²?≈ b ÊuJ²?Ý ¢w U?O ∑ ∫ µ¢ s ‚d?G?²?²?Ý √b³² ¨wIM « —U׳ « rOMÐ „U²z—Ë ”UL(UÐ pŠË— pðö√Ë …œU?²F*« pðUOŠË pK?LF WO½UŁ ‚UO?²ýù« w p²??OÐ q¼√ Áu??łËË pzU??³? Š√Ë pzU?? b?? √Ë WKC??H*« 5M(U? ¨ÎUŁuK ÊU? u Ë v²Š pM?Þu ¡«u¼ oO?Š—Ë Æ‚«c q ‚uH¹ ‚«c t sÞuK …dUGË …b¹b?ł WKŠ—Ë ÂœUI « œbF « w ¡UIK « v ≈Ë ÆÆr UF « w WOŠUO « oÞUM*« qLł√ ·UA²ù

U??NM XÐd??ýË t??ŽU??Ý …b* U??N¼U??O? v X×??³? ÝË °°»U$ù« v UNLKŠ oIײ¹Ë …e−F*« UN Àb×²Ý ∫·Ëd$U*« UÐUž v ≈ WKŠ— ≠ ¨ÎUI¹u?Að U¼d¦√Ë W¹d?׳ «  ö?Šd « l²√ s v¼Ë »—«u?? ?I? « WD?Ý«uÐ U?? ?N? ? ?O ≈ ‰u?? ? u « lO?D²?? ? ðË 5Ð …eM?² « V½U??−?Ð≠ WKŠd « sL?? C? ²ðË ¨W??F?¹d?? « sŽ W?H?K²?<« nŠ«Ëe «Ë œËd??I « …b¼U?A? Ë —e?'« `O?ÝU?L? ² « nN?Ë gO?U?H?)« n?N? …—U¹“ ≠»d?

sŽ …—U³Ž v¼Ë ¨„ULÝ_« W?Ž—e Ë —uOD « WŽ—eË UN?O wÐdð d׳ « ÁU?O qš«œ qO«d?³ « s ÷«uŠ√ t?H?K « pL?Ý q¦? Áb?Ž W¹d?×Ð U½«u?O?ŠË „U?L?Ý√ U¼b?FÐË tKŠd « s ‰Ë_« ¡e?'« u¼ «c¼Ë ¨r?C « `¹d²² tLzUF « rŽUD*« ÈbŠ≈ v ≈ býd*« „cšQ¹ W?³?łË ÊuJO?Ý UÎ ?L?²?Š Èc «Ë ¡«c?G « ‰ËU?M²ðË ¨Îö?OK

b?Fð v² « W¹d?׳ « ôu?Q*«Ë „U?LÝ_« s W?ł“UÞ s o³Þ l ÂbIðË ‰U(« v vNDðË pMOŽ ÂU√ p Ë√ —U³ « vKŽ vND*« “—_« s o³ÞË  «ËdC)« rN?²?KðË W?O?N? AÐ pL? q?Q?O d?O? N?A « e œu?M « o³Þ

∫dM« VB æ

tDÝË v? ÈdðË ÈËUJM? v d??N? ý_« Ê«b?? O*« u¼Ë ¨…d¹e?−K e?— d?³?²?F¹ Èc « ¢d?½¢‡ r?{ r?−? vM³ « d?M «¢ vMFð t¹eO? U*« tGK « v ÈËUJM t?LKË …d¹e?'« Ác¼ v …d¦?JÐ …œułu? —u?M «Ë ¢dL?Š_« Ác¼ sŽ …bŽ dOÞUÝ√ dA²½« b Ë ¨se « .b cM ¨ÎU?OzU??N½ —u?M? « b?O? Âd??×¹Ô Ë lM1 p c ¨—u??M « v²?Š ¨„UM¼ v U¼ú t?³?³?;« —u?OD « d¦?√ s u?N? Æ…d¹e'« —UFý `³ √ t½√  U?F?L?−? Ë rŽUD r?C « Ê«b??O*« «c¼ v b?&Ë  U¼«eM?²?Ë o?z«b?ŠË  «d??O? ×ÐË  «—u??U½Ë t¹—U??& ‰U³?'«Ë WF?O³D « dE?M0 UÎ C¹√ l²?L²?²ÝË …b?¹bŽ Ê«b?O*« «c¼ Ê√ Y?O?Š p u?Š s »—«u?I? «Ë sH? «Ë Æ…d¹e'« d×Ð vKŽ lI¹ b??O? Ë ’u?G? «  ö?Š—Ë W?¹d?×? ³ «  ö??Šd « U??√ …—U¹“Ë  uý«—U³ « »u—Ë ‰U?³'« oKðË „ULÝ_« Ác¼ w×zUÝË Ídz«“ vG²³ v¼  «—UG*«Ë ·uNJ « Æ—e'« ∫ÈËUJM v W¹d׳ «  öŠd « dNý√ sË ∫—UOÐË ôuÐ …d¹eł v « WKŠ— ≠ b?? ?F? ? ³ðË !UM?OÐ …d?¹e?? łË ÈËU?JM? …d¹e?? ?ł 5Ð l?Ið 5ðd¹e'« ÈbŠ√ s l¹d « Vd*UÐ tŽUÝ v «uŠ Ê√ YO?? Š ¨f?DG « …«u?? N q?C? ?_« …d¹e?? '« v¼Ë »U??F? ?A « …b¼U?? A0 `L?? ð W??O? ?U??B « U?? N¼U?? O? W?HK²?<« U?NKzU?B?Ë UN?U?−?Š√Ë U?N½«u QÐ W?O½U?łd*« …d¹e?? ?'« W¹U?? ?N?½ v b?? ?łu¹ U?? ?L? ? ¨`{«Ë qJ?AÐ lÞU?Ý ÊUłd0 qUJ UÐ ÁU?DG W¹d?  «—b?×M X% Õu?? ?{uÐ U¼d?¹u?? Bð p?MJ1Ë Ê«u? _« v¼«“Ë Æ¡U*« ∫qU(« ¡«—cF « …d¹eł v « WKŠ— ≠ lO??L? ł s ‰U??³? 'UÐ tÞU??×? WKO??L? ł …d¹e??ł v¼Ë  dE?½ u p½_ r?Ýù« «c?? NÐ X?O? ?L? ? ÝË U?? N? ?O? ? Š«u½ q³??'« ”√— Èd??²? Ý ·u??AJ ÊUJ s? …d¹e??−K rŽe?ðË ¨U¼d?? ?Nþ v?KŽ W?? ?LzU½ q?U?? Š …√d?? ?≈ t½Q?? ?Ë …d¹e??'« Ác¼ d? U??Ž …√d??≈  —«“ «–≈ t½«√d?OÞU??Ý_«

W?F? ³?Ý v ≈ W?L? ?I? WÐö??)« ôö?A « Ác¼ ÁU??O? ÆWOFO³Þ ÷«uŠ√

∫`OUL« t—e æ

U?N?U?−? ŠQÐ ÕU?9±∞∞∞ s d?¦?√ v?KŽ Èu?²?%Ë ÷d??Ž …b?¼U??A? ? vMð ôË ¨W?? HK²?? <« U??N? ?Ž«u½√Ë `OÝUL² « wЗb dN√ t?bI¹ Íc « eOL*« `OÝUL² « Ær UF « v

∫«bMô ÊUU …eM æ

t?«u?H «Ë UðU?³M «Ë oz«b?(U?Ð W?¾?OK W?}?F?O?³Þ …e?²M bMN « “u?łË ÿU?ÐU?³ « —U?−?ýQ? …d?O?N? A « W¹u?O?Ý_« UÎ ? ?ŠU?Mł …e?? ²M?*« rC¹Ë ¨U?¼d?? O? ?žË “u*«Ë u?? ?$U*«Ë ÆW¹ËbO «  UŽUMB « ÷dF

∫U«œd ÍdOU ÷dF æ

¨t?²łË“Ë ¢b?L?×? dOðU?N?Æœ¢ U?OM²I? ÷d?F¹ Èc « W?FD ≤µ∞∞ s?Ž U¼œb?Ž b¹e¹ Íc «  U?OM?²?I*« Ác¼Ë v² « ez«u'«Ë U¹«b?N « s WL?O tŽu?L− sŽ …—U?³Ž Ætð«œuN−0 UÎ ½UdŽË «Î d¹bIð t X¹b¼√Ô

∫¡U*« X% U rU æ

µ s d?¦? √ ÷d?F¹ ¨U?O? ݬ v ÷d?F? d??³?√ u¼Ë W³¹dG « W¹d×?³ « U uK<«Ë „ULÝ_« s Ÿu½ ·ô¬ W?Ыd?? ? ? ÷d?? ? ? F?*« «c?¼ v b?? ? ? ?łu¹Ë ¨…b?¹d?? ? ? H? «Ë ‰ö??š s rNMOÐ d??O? ð r??{ pL?Ý ÷u??Š±∞∞  U½«u?O?ŠË W??L??C « ‘d?I « „U?L?Ý√ Èd??² ‚U?H½√ ‰UJý√Ë q?JA « W??³¹d??ž  U¹u??š—Ë …b¹b??Ž W??OzU??dÐ ÆWOzU*« l «uI « s …—œU½ ·UM √Ë

∫WF« ¡U*« ÊuO æ

Ê√ YO?Š …d¹e'« U?NÐ eO?L²ð v² « Vz«d?G « s v¼Ë

∫rKI

‰œU UO«— WK— v rJ D Q s ΫbOF WOUL « ZO{Ë Êb*« V

Ê« `O ÆsœUO*« Èd Êb*« tUO qIF« l AË fHM« sJ ƉuCH« cHË T«uA«Ë —e'« WUO pMOF ¨nK d¬ UN WO UuKU lL pH√Ë oU)« lM s ULË —uD oAM vK hd p–√Ë —U « „bË —uOD« ÂUG√ pu s WFO D« fLK ¨q s f9 r UNQË q pË— gFM p UL œbË p «u …UO K p œ«œeË ÎUd p K TK1Ë ÊuOF« lLKË ÎUU Ë ÆoO√ oËd WK«c« jI XO W d vN ÕËd« ‘UF≈Ë ŸUL û ¡U!d ù ÎUC√ sJË qIF« ÂUL ≈Ë Êb « r U dFA ¨fHM«Ë bOF b¬ cM t dFA v pH Vc 5 UNF ’uG oOL U √b Ë p«– ‚UL√ v l"dË q d v dJHË Udc« sc pUO Ud v ¨bOI Ë√ ‘uA dO# WO UB« UE K« Ác pUO( pƒ— ÊuJ d√ pu U qË pz«—¬ «Ëb ËÎ ÎUu{Ë d√ pUJ√Ë ÎU«u d√ ` B ¨ÎÎUb Ë ÎUIL `HË ŸU{Ë√ dOGË —u√ l …bb" W H UbF p«– s `UBË fHM« r!“ j Ë v WKLN*« UOuGAË qLF« Æ…UO(«


.............................. .............................. .............................. ∂∞≤ œb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? ? « .............................. .............................. .............................. Â ≤∞±≤ WOu± .............................. ..............................

WUIË »œ√

±¥

臇 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡OËb«

.............................. .............................. .............................. ISSUE NO. 602 458 .............................. .............................. .............................. June 1 / 2012 .............................. ..............................

14

b √ W HB«

`zUB

WOUI« WJ*«

ÊË«d ÊuU

auA« Èu$

iFÐ t V² ?J¹ Ê√ —d ? W ?F?U ?−K Áb ? Ë ‰u ?šœ XË ÊU ?Š U* Ê√ œ«—√ ÆÆ »Q ? ÁdE½ W ?N?łË s U ?N?łU ?²?×¹ w ?² « `zU ?BM « °ÆÆW×OB½ ±µ∂∞ V² t½√ QłUH² 5²MŁ Ë√ W—Ë V²J¹ oI ?Š »U ??²? w U ?N??F?³Þ —d ? tÐU ??×?√Ë tK¼√ X³ ??−?Ž√ U*Ë

f‡‡ ‡ e‡‡ ≈

ÆÆe1Uð „—u¹uO½ WLzUIÐ «uMÝ …bF  UFO³*« qC√ ∫V² U r¼√ «c¼Ë ÆW¹dG X½U ULN „uM³ « ÷ËdŽ s —cŠ≈ ≠ Æp²łË“ œöO bOŽ w Ϋœ—Ë pðULŠ b¼« ≠

œbF« WB

Æo¹d(« nAJ “UNł ÊËœ p eM „d²ð ô ≠ ÆΫbOł pÐUÐ oKž√ sJ Ë tK « vKŽ quð ≠

Í—«u??????????????????¹

ÆWFłdK j Ð kH²Š«Ë ΫbÐ√ ”QOð ô ≠

UMMJ

ÆV{Už X½√Ë Î«—«d c ²ð ô ≠

Õ«d bL ∫rKI

Æ‚dH «

«u????????F?D²?????????¹

UM?O??F???Ý w

w UË√ lODIð

s???Ž U????M???N???ð

w «uKF ULK¦

ÆWI¹dF « WFU'« pKð UM²FLł v²Š UMOCFÐ

W???IÐU???? « …d*«

bŠ√ kŠö¹ sK ¨d¼UE² p c? sJð r Ê≈Ë ¨ÎUŽU−ý s ≠ Æ¢pŽuJТ ÂUL(« »«uÐ√Ë ÊuHO « `² ‰ËUŠ ≠

r? Ë ¨rN???????F???????

¨UM¹dŽ

vKŽË ¨U?NðœUF? f¹e¹≈ fK& ·dD « vKŽ W??U??*« hK?I??²ð ¨U½√ fK?ł√ d??šü« ·dD « wN?²Mð U?bMŽË ¨U?N?L?{Q U?MMOÐ qB?Hð w² « °°WOŠU½ s UM q j³N¹ …d{U;« dE²½√Ë UN?½UJ q²Š√Ë w U² « Âu?O « w dJÐ√ …d{U;« √b³ð UbMŽË ¨UN `_ UN uË

ÆW¹u Ê–_ ÃU²% WOH)« ’dH U lL²ð nO rKFð ≠

U?L? Êu?√ b ¨ÎU?¾?O?ý d?cð√ ô U½√ ∫U?N XK

U???? q? «c¼ ÊuJ?¹ b????I???? q?_« s s?¹d????šü« Âd????% ô ≠

wM²???L??Š U???N½_

U???? d?J½√ ô U½√Ë ¨…d?????«cK? b????U???? 5 u?????Ið

Æt½uJK1

r???????Ýö????????D???????Ð

ÆÆ5 uIð

UbMŽË ¨…b?IF

Êu?dF¹ r¼d?OžË UM? uŠ s s¹c « q ∫X U?

ÊU UL «uKA

ô XM Ê≈ p½Ëd??³?? ¹ r¼Ë rN Q??Ý« ¨UM²?B??

Ê√ ô≈ r????N???M????

w µ∞Ë ÕU????³????B? « w …d???? µ∞ sD?³K? ÎUM¹—U?9 qL????Ž« ≠

p?zU?????O?????ý√Ë p?Ðö* d?E½« j?I????? ¨‚b?????Bð

wM? «u???BK? ð

Æt²³BŽË XÝ bzUJ v ≈ wMN³Mð

Æ¡U*«

Ædc²ð v²Š ¡Ub UÐ W DK*«

b??¹b???????????????ł s?

Îö³? UNMJ ¨f¹—Ë“Ë√ qFH UÐ wM½≈ U?N ‰u√

ÆÆÎU?I?Šô t?ð—U??š qL?×?²?ð ôU? rN?Ý_« w d?L??¦?²?ð ô ≠

m U?????³¹Ë Òw? ≈ s?????×¹ XÝ s?J Ë ∫U?????N X?K dG?√ wM½QÐ dF?ý√ w½≈Ë ¨wKO bð w ÁUMÐ≈Ë

ÆÁ√dIð r u v²Š Ád²ý« ΫbOł ÎUÐU² ·œUBð 5Š ≠ b??Š_ `L???ð ô sJ Ë ¨W???I??O??I??(« s d???¦??√ ÎU??H??O?D s ≠ Æp öG²ÝUÐ

Æq³ s UN²FLÝ p²O U¹Ë Æ «d ÀöŁ qA Îöł— „—UAð ô ≠ ÆjOI² UÐ ¡«dAK ÊUL²zô«  UUDÐ qLF²ð ô ≠ ƉU*UÐ —bI¹ ô tMJ Ë ÎU¾Oý pHKJ¹ ô «cN r²Ð« ≠ s U??N?²?F??L?Ý W?×??O?B½ w?¼Ë¢ ÆÆΫbÐ√ U?OÞd??ý ‰œU?& ô ≠

°dšü« ·dD « vKŽ w½UJ fK& U¼bł√

sŽ U?????O????{U?¹d « r? U????Ž ¢w?“—«u????)«¢ q?¾????ÔÝ æ

s U??N √d??√ ¨w?M »d??²??I??²?? U??NM »d??²??√

∫»UłQ ÊU½ù«

U?N?¦Ð√ ¨U?Nð—uDÝ« s? w wJ×?²? Í—U?F?ý√

±Ω uN ¢‚öš√¢ Ë– ÊU½ù« ÊU «–≈

w¼Ë wN?N?łË w Œd?B²? ¨wU?O¼Ë Íb?łË

b?Š«u « v « n{Q ¢‰U ?L?ł¢ Ë– ÊU½ù« ÊU ? «–≈Ë ±∞ΩdH Ϋd?????H?????? n?{Q????? ÎU?????C?¹√ ¢‰U??????¢ Ë– ÊU????? «–≈Ë

w w?Ð «u????—Ë

r?NM?Ž XJ?Š s w?Ð q?F????? ôË ¨w?M?I?????²?Kð r?

Í—U???????×??????B? «

W DK*« wÐö? w²³OI?Š s Ãd ² ¨ÎU?¾Oý

±∞∞Ωdš¬

tzUMÐ√ q?¦? wÐ√ t?ðu?Žœ p – qł√ s?Ë tzUMÐ√

wL?( ‚d??H?²?O

w g²?√ œuŽ√Ë ¨Á«—√ U2 g¼b½« ¨¡U?b UÐ

°°wðuš≈ r¼ s¹c «

dŁ¬ Í√ vKŽ d?¦?Ž√ ö? ¨t?OJ% U?L?Ž wðd?«–

d?š¬ Ϋd?H? n{Q? ¢V?½Ë V?Š¢ Ë– ÊU? «–≈Ë

ŸU?????³?????? « 5Ð

”—u??Š sŽË f¹e?¹« sŽ t Q??ÝU?? b??Ž ∫X U??

Æ‘uŠu «Ë

ÆÆt

±∞∞∞Ω W?LO? X³¼– ¢‚ö ?š_«¢ u¼Ë b ?Š«Ë œbF « V¼– «–S ?

Æ¢ÎUC¹√ Íb «Ë

U?½d??????c?¹ U??????b?M?ŽË ¨f¹—Ë“Ë√ U?¹ X?½√ pM?ŽË

U?????N½≈ ∫‰u?????IðË

t u???I?ð U2 d???c?ð√ ô wM½≈ ∫‰u???I? « U¼œu???Ž√

«c?N? WMO?LŁ W?ŽU?Ý Ë√ eMO?ł qOÞUMÐ Ë√ VzU?I?Š d?²?Að ô ≠

ÆtLKFð ô Íc « U½œułuÐ ÎU«d²Ž≈ ÊuJ¹ ·u

Ê√ XŽU?D²????Ý«

rK ¨U?N?O?I² √ w?² « v Ë_« …d*« U?N½≈Ë ¨ÎU¾?O?ý

ƉULK WFOC

ÊU?¨t?²¹bð—«Ë .b?I « wB?O?L? U?N?M X ËUMð

s? w?½c????????šQ?ð

U??N X³Ł√ Ê√ ‰ËU??Š√ ¨q³?? s U??N?d??Ž√ s√

—u???H « v?KŽ qJ?AðË ¨wd???Ž W???×z«— q?L???×¹

s?J? ¨b?¹b??????????ł

Q?????A½ s¹c? « wK?¼√Ë w½«u?MŽ v?KŽ U?????N œ√Ë d_« nAJ²?ð w Ê«uMF « UN?ODŽ√ ¨rNMOÐ

s ÎôbÐË ÆÆ“u??−?FÐ W??ł«Ò—œ ‚u?¹ »U??ý rDð—« æ s ÷u???NM? « vKŽ U?¼b??ŽU????¹Ë ¨U??N?M —c???²???F¹ Ê√

U*U???Š r?N???ž«d??? U???Ë√ w? qL???F « v?KŽ „¡UM?Ð√ l−???ý ≠ Æ…dAŽ WÝœU « ÊuGK³¹

ÆÆUN WLO ô w² « —UH_« XOIÐË ÊU½ù«

ææææ

q√ Ê√ q³?Ë ¨U?N??H?½ Íb??ł qO?U?H?²Ð

Ê√ XŽU?D²???Ý«Ë …d???O???¦??? ¡U??O???ý√ l? rÝù«

rK ¨U??N?ðb??I?? b?? X½U?? U¼d??×??Ý …e??−??F??

wN?NłË w Êu?Žd?A¹ tD¼—Ë XÝ ÊU t?O ≈

w b??O?Fð Ê√ sKA?? U?NM?J ¨…U?O??×K w½b?O??Fð

…U?O?(« »bðË œu?Ž√ w w aHMð Ê√ lD²?ð

ÆÆtII%Ë UNHMÐ

¨w½u???F???³ð r?NMJ? rNM X?¹—«uð ¨rN???U???N???Ý

UNłd bÝ UNðd«R0 rŽ— rKŽ U*Ë ¨wðd«–

Ÿ— v ≈ Ϋd?O??¦? XKN??²Ð« U?N½«Ë ¨w? U?Ë√ w

U?bMŽ pz«c¹≈ w? XÝ m UÐ b?I ∫w ‰u?I?²?

ÆÎU³ Už

U*Ë ¨rN??O ≈ b?F? w?²?×KÝ√ f¹e¹≈ w?M² ËU½

t¹b? Ê√ rKFð X?½U??Ë ¨b???O??Šu? « UMMЫ c???š√Ë

Áu?łdð ¨UL?NK³?Ið t?Ob? X% «d? X9—«Ë

¡eł qJÐ v—Ë ¨…dO¦ ¡«eł√ v ≈ p½bÐ ‚e

U? vKž√ U?N?½√ ÂU¹_« p X³?¦?²?? Ϋb?O?ł p?²?F?L?Ð 7Ž« ≠

ÆÆ«Ëd w½Ë√—

wMŽ Y×??³ð W?L?zU¼ t?N??łË s d?H?? ¨b¹e*«

w …U?O(UÐ aHM¹Ë ¨wð—u? v ≈ w½bO?F¹ Ê√

¨…b¹b?F? « d?B? U?FÞU??I? s W?FÞU??I? w

ÆpK9

ÊuHI¹ «u½U WOKJ « …cðUÝ√ q vKŽ UMN³²½≈

X e½ U?N?½√ ‰u?IðË ¨‰U?³?'«Ë Í—U??×?B « w

X½U? U?L?? U?N V−?²?¹ r Ÿ— s?J ¨w²?¦?ł

w U?NÐ v—Ë U?NM ¡«e?ł√ ·d?ł d?NM « Ê√Ë

c??š√Ë ¨ÎU??Žd???? »U?A? « œU?F?? ÆÆ¡w?ý pM jI??Ý

ÆWLOEF « ’dH « lIð UNHK …dO³J « U³IF « g ð ô ≠

d ?B ?Š ô œ«b ?Ž√ Î U F ?O ?L ?ł UMÞu ?%Ë ¨UM² U ?³ ?

v²??Š W?A??Šu? œU?¼Ë 5Ð —U?ÝË ÎU??Šu?H??Ý

¨U¼b{ Á—b «ËdžË√ «u½U? ¨vML²ðË lu²ð

XýU??ŽË —«d*« X«– U??N½√Ë ¨d??O?³J? « d?×??³ «

Y׳ð ô ∫“u ?−F « t X UI ? ÆÆÎU¾Oý b?−¹ rK Y׳¹

¡wý UM¹d ?² ?F¹ ÊU ? ¨UMH ?Ë ¨»öD « s U ?N

Q³²šU ¨eOLł …d−ý Ÿeł qHÝ√ wMðbłË

s? »d????????I U?Ð s?J?ÝË r?N¹√— v? ≈ ‰U????????L????????

¨„UM¼Ë UM?¼ s wzö??ý√ rKLKð w¼Ë Ê«u??N «

UM ?F ??— U ???bM ?ŽË ¨t ??O ??? s×½ U ?2 q− ???š s

b?ײð Ê√ XŽUD²?Ý«Ë ‘u?Šu « WO?Aš U?NO?

¨Ë ¨tðdJÝ√ Ê√ ô≈ UNM ÊU UL ¨r¼dJF

XK?L??Š wK?OJAð œU???Ž√ Ê√ b???FÐ s U???N½√Ë

lO?Ðd « ÊU????? U*Ë ¨ÎU?¹u????Ý U?M²????F?K²?ÐU???? U?????NÐ

rEŽ_« t?L?ÝUÐ U?N ÕU?Ð wŽu « sŽ »U?ž U*Ë

t²KF? U0 «uLKŽ U* t?²³?BŽË XÝ Ê√Ë ¨wM

U?LŽ Y×?³½ UNM UMłd?šË …d−?A « UM²F?{Ë

d??Ð w?¼ XKU??F???²?? ¨Á«u??Ý t??LK?F¹ ô Íc «

U?NM w½Ëc?š√ rN½√Ë ¨U?N?OKŽ …—U?žù« «ËœU?Ž√

rMð ôË ¨pK?9 U? q oHMð ôË l?L?ð U? q? ‚b?Bð ô ≠ ÆVždðU —b t?OKŽ ÂbM²?Ý ÆÆ¢p – qF vKŽ ÂbM?²Ý¢ pðb «Ë ‰u?Ið 5Š ≠

pðU?OŠ VK?I bŠ«Ë h ?ý s d?¦√ d?_« VKD²¹ ô b? ≠ ÆVIŽ vKŽ ÎUÝ√— s •π∞ qJAOÝ —«d uN ¨’d×Ð pðU?OŠ WIO— d²š« ≠ ÆpÝRÐ Ë√ pðœUFÝ ÆrN TłUHË qOLł ¡wý qFHÐ ¡Ub_ „¡«bŽ√ VK« ≠

ÆÆoOHB² UÐ ÊUJ*« ÊU—√ X−{ UMOÝ√— X9

√bÐË Òr?¼ Ê≈ U???Ë °°U???N????OK?Ž p×???C?¹ c???š√ ÷—_« b??I ∫WKzU?? “u??−?F? « tðœU½ v²??Š ¨Ád??O?Ý n½Q??²??¹

°Î«bÐ√ U¼b& s Ë pð¡Ëd XDIÝ bI ¨Î«dO¦ `³??√ Êu?KF??H¹ Âu???O « UMÐU??³???ý sd??O??¦??? ‰U??Š «c¼ ÆÆÊuKFH¹U UO³KÝ v ≈ ÁU³²½ù« ÊËœ ‰ULŽ_«

ÆXO³LK U¼uŽœ√ pÐUÐ vKŽ WdH « ‚bð 5Š ≠

ææææ

ÆUNCFÐ d« rŁ ΫbOł bŽ«uI « rKFð ≠ fO Ë ¡UD?F « vKŽ pð—b? ‰ö??š s pŠU?$ v?KŽ rJŠ« ≠ Æcš_« ÆtÐUOŁ ‰bÐ ULN ÊUDOA « q¼U−²ð ô ≠ ÆrEŽ√ Ë√ d³√ fO Ë qC√ ¡UOý_« qFł vKŽ e— ≠ Æb¹dð U „ö²ô qLŽ√Ë ¨pK9 U0 ΫbOFÝ s ≠

X?¹e U?Ð U?M w?ðQ?¹ jG???????C?Ô¹ U???????bM?Ž Êu???????²¹e? « æ

∫rKI

o‡‡‡‡‡‡‡‡AF« l‡‡‡O—

sLd«b Æ‘

WCË

c √ U?MOD?Fð U¼d????B???Ž bM?Ž t???«u????H «Ë ÆÆwU????B « U¼dDŽ d??O?³?FÐ U½d?×???²? œË—u « U?√ ÆÆÆdzU??B?F « ÆÆs×DðË nH& UbMŽ

ÆÊuFu²¹ U2 d¦√ ”UM « jŽ≈ ≠ Æp UHÞ√ fO sJ Ë ¨p²łË“ q œ ≠ ’U?? ??ý√ vK?Ž ·d??F??² « Âb??Ž W??ł—b ö??G??AM? sJð ô ≠ Æœbł nB½ rN?×M«Ë œU?²?F?*« p²?Ë nF?{ p U?HÞ√ l i« ≠

ULN³Š ÊU ÆÆÍu oAŽ ◊UЗ ULNDÐd¹ —U

Àb% ô W¾?O « À«bŠ_U ¨W¼u³A*« sU?_« sŽ bF²Ð« ≠

UN?²ö?Ž j ²ð r w² «Ë W?dA « w ¡ö?LF «

Æ„UM¼ ô≈

W U?Š t?ÐUðd¹ ÆƉœU?³??²*« «d?²?Šù« nI??Ý rNÐ

ÆtðUOŠ w ¡wý q w qýU t U ‚UH½≈ w qýUH « ≠

ÆƉuL;« UNHðU¼ vKŽ œdð UbMŽ oOC « s

«–U*Ë¢ qË r??²Ð« ¨t??³?%ô Îô«R?Ý r?¼b?Š√ p Q??¹ 5Š ≠ Æ¢·dFð Ê√ b¹dð ÆXžU³ ‰UBðUÐ ÎU1b ÎUI¹b TłU ≠

Ê√ d?F?ý U??b?FÐ ÁdJ ‚—Rð —UJ?_« XF?«bð —U?Ë o?A?F « ¡U??L?Ý s Èu?¼ t?³??Š Õd?

Æp²EH× w

ÆÆZzU²M « X½U

ÆtLKFð ‰ËUŠ ¨Î«eO2 ÎU¾Oý pK1 tKÐUIð h ý q ≠

włU???łe « »U??³? « d??³??Ž ¨W???d??A? « v ≈ V¼–

ÆÊUJ×C¹ UL¼Ë pðb «ËË „b «Ë u q−Ý ≠

t?łuð ÆÆW?U??F « U?ö?F « …—«œ≈ v ≈ ÎU?N??−?²?

ÆpKšœ s •±∞ ÎULz«œ dšœ« ≠ s b¹e?*« pOK¼U?? s?Ž XŠdÞ U??LK d???¦??√ XLKFð U???LK ≠ Æ·ËU<«

Èu‡‡ ‡ ‡ ‡ ‡$

iFÐ w WJLN?M X½U …dýU?³ UN?³²J v ≈

nO?J ÆÆÆU???N????O??? dJ?H¹ ÊU??? ÎU???¾????O???ý v?M¹ øU¼UM¹ TÞUý öÐ t½«e?Š√ dN½ w d×?³¹ Êü« `³√ s Ác?IM?¹ ÆÆt?O?L?×¹ …U??$ ‚uÞ ôË »—U? ôË ÆÆdNM « «c¼ ëu√ d??I?? v ≈ …d?? ‰Ë√ d??C??Š U??b?MŽ d??c??²¹ …—«œ≈ sŽ t??² Q?ÝË ¨U?N?Ð qL?F¹ w² « …b?¹d?'« ¨»U??³ « v ≈ ÎU?N??−?²?? ÊU? U??bMŽ ¨ U½ö??Žù«

∫UN QÝ ÆÆUNOMOŽ XF— ÆÆ‚«—Ë_«

ÆÆt³K U×H

U? oAF « ”«d?ł√ Xœ U?N?²Ë sË ¨qH?(«

w²? « W???d???A?K Êö???Ž≈ q?L???Ž qł√ s? p –Ë

qH?(« sŽ U½ö?Ž≈ Íd?AM?ð Ê√ s¹b¹dð q¼ æ

s Ϋ—œU½ ÎUŽu?½ ÂU√ nIð UN½Q? dF?Að X½U

WÐU??¦0 t? U??N??³??Š d??³??²??Ž« ¨‚bð Ê√ U??N ¡U??ý

ÆÆWdAK ÍuM « qH(« W³ÝUM0 ¨UNÐ qLFð

°°ø…b¹d'UÐ WdAK ÍuM «

w W??I?O?— …R? R U?N½QÐ u¼ d??F?A¹Ë ¨‰U??łd «

q U?N?O? d?«uð ¨tK d?LF? ¢WO?H?×? WD³?š¢

ÆÆ‚bB « —U×Ð ‚ULŽ√ sJð ¨Wb VK

U?????N?K?F?????& w²? « ‚œU?????B? « V?(« d?????UM?Ž

ÆÆXL ²Ð«

ô≈ l{«u²¹ ö ? °tCH? ð `LI UÐ W¾K² ?L*« tK³M «Ë °°dOIŠ ô≈ d³J²¹ ôË ÆÆdO³

Ê√ b¹d?¹ U???bMŽ u???N??? øv?M¹ nO??? °v?M¹

—uC?( t²Žœ ÆÆ¡wý q X?N½√ v²Š UN?d²¹

ææææ ¨qI??(« w U??N??Ý√— ldð t ??ž—U??H « tK³?M « Ê≈ æ

ÆÆWŽUMI «Ë v{d « UM“—« rNK «

ÆÆUN t³Š WE( fM¹

w dAMK `KB¹ dUMF « qUJ² ÎUŽu{u

ÆÆpO U vKŠ√ Ãd ¹ Ê√ b¹d¹ tK « Ê_ Êe%

ÆÆU?Nd?F¹ ô »Ë—bÐ d?O?¹ ÊUO?Š_« s d?O¦? r t½√ ô≈ ¨U??L?N?«d?? vKŽ ÎU??³¹d?Ið ÂU??Ž —Ëd?

ÆÆWE×?K œœdð ÆÆU???NKÐU???I¹Ë V¼c¹ Ê√ w? dJ

ö UN?uLNÐ pDG ?Cð …UO(« VŽU²0 d ?Fý «–S

ÆÆnŠ«e « d??L?F « U??ö?Ž t??OKŽ d??NEð  √bÐ rž— ÆÆd?F?A¹ Ê√ ÊËœ fL?A « …—«d?Š ÁbK&

ÆÆÁdOGÐ j³ðdð Ê√ sJ1 UN½QÐ tH½ —«už√ U??L??N?? t??ł«u¹ Ê√ w?H??×??B « tKL??Ž w r?KFð

Æ—e pF{ËË p×zUBM ŸUL²Ýù« p UHÞ√ s lu²ð ô ≠

ÆÆwFO³Þ d√ t½QË …b¹d'« d¹dײ

v ≈ »d??????????²¹ o?KI « ÆÆ÷—_« v?KŽ ¡ö?????ý√

W—u « l{ rŁ pðU?OŠ w U¼“U$« b¹dð ¡UO?ý√±∞ V²« ≠

ÆÎUIŠô V³ UÐ dJ rŁ œ—Ë WUÐ p²łËe qÝ—« ≠

ÎUOz— t²Odð d³š vIKð t½√ v²Š ¨t wH×

Ê√ Êü« sI¹√ ÆÆœœdð ÊËœ Á—«d? w¼ bL?²Ž«

·d?F¹ u?N ¨VO?ý√ Ë√ lK√ `³?B?O?Ý t½≈ qłd qIð ô ≠ Ó Ó ÆÎUI³ p –

Ælu*« rŁ lu*«

Ÿu??{u?? Ë√ oO??I??% Í√ d??A½ b?MŽ t??I??I??×¹

ÎU?¾??O?ý ô≈ tKL??×?²¹ Ê√ l?OD²?¹ ÊU?? «c¼ q

Æpð—UOÝ `OðUH Ë√ ¨pHMÐ p²IŁ Ë√ ¨pÐUBŽ√ bIHð ô ≠

rŁ lu*« ∫W?LN? ◊Ëdý WŁö?¦ t³?²½« Ϋ—UI?Ž Íd²?Að 5Š ≠

Íc? « ÕU?????−M? « ‚«c0 Âu?¹ «– d?????F?????A¹ r?

°°‰UBH½ù« —d

ÆÆUNMŽ œUF²Ðù« u¼ ΫbŠ«Ë

ÆÕu²H qIFÐ …b¹bł sU√ b¼UýË dUÝ ≠

ÆÆt³u tÐ

«c?¼ Âb?¹ r? V?(« «c?¼ q? r?ž—Ë U???????????łËe?ð l q?U???F???²ð U¼«d?¹ Ê√ qL???×???²¹ r? ÆÆëËe «

ÆUNOKŽ ÂbM¹ ·dEÐ d1 UMFOL− WO Ë_« UUFÝô« rKFð ≠

sJ¹ ¡U?C?H « w? —«b? sŽ Y×?³¹ ÆÆs¼c «

ÆÆ¡U²A « VK ËeG¹ Íc « oAF « lOЗ WÐU¦0

ÆœU²F*« ‰U*«

ÆcOHM² « vKŽ …—bI « pK9 r U œbNð ô ≠

œ—U???ý ÆÆW???d???A UÐ f?K−¹ Âu?¹ q tðœU???F???

r Ë U?½ö??Žù« …—«œù U???N???²??Ë U???N???³??×?D«

ææææ v²Š …u? qÐ ÎUH?F{ XO? vN p²³?ODÐ d ?²« æ …¡U?Ýù« q?ÐU?Ið ö? —b??ž s XO?ô U??L?N?Ë U??L*« s b?¹e??? p Ë ¨ÊU??????ŠùU?Ð U???NKÐU??? q?Ð …¡U???ÝùUÐ ÷—ô« p U????? r?O?????Šd « —u?????H?????G? « s  U?M?????(« pMOŽ v b?& dO)« «c¼ q bFÐ qN ? ¨ «uL «Ë °°ø UFœ

ææææ ¨ÊUJ?*« w ôË ÊU ????e? « w X????O? …œU????F???? « æ t½U?????×????³????Ý tK? « W????ŽUÞ w?Ë ¨ÊU1ù« w ? U????NM?J Ë «–S? ¨t?K « dE½ q× ? V?KI «Ë ÆÆVKI « wË ¨v ? U?FðË vKŽ XH?{Q …œU?F « X¦?F?³½« ¨tO? 5IO « d?I²?Ý« X{U? rŁ ÎUŠU?Oð—«Ë ÎU?Š«d?A½« fHM « vKŽË ÕËd « ÆÆs¹dšü« vKŽ

uËœu« WF

wU

U ??FÐd*« ¢dK ?¹Ë√ œ—U ?N½u ??O ¢ Íd ??¹u ?? « w ?{U¹d « Ÿd ??²?š« U ??bM ?Ž ±∑∏≥ WMÝ  √bÐ W ??O½UÐU¹ W ??³??F u ??Ëœu ?? « ÆW¹d× «  UFÐd*« s b¹bł Ÿu½ UN½QÐ „«c½¬ UNHË w² «Ë WOMOðö « ¨©≥™≥®  U½Uš π vKŽ Íu²×¹ lÐd qË …dO³  UFÐdπ Í√ ©π™π® W½Uš ∏± s ÊuJ²¹ ‰Ëbł s n Q²ð w¼Ë d?O??³J « lÐd*UÐ ¡«u ?Ý r ?— Í√ —dJ²¹ ô YO ?×?Ð π v ≈ ± s ÂU ?—_UÐ W ?ž—U ??H «  U½U ?)« ¡q W ??³?FK « pM V ?KD²ðË ÆƉËb'UÐ n Ë√ œuLŽ Í√ Ë√ ©≥™≥®

Öu????/

Öu/

≤r—

±r—

jÝu ?²

qN ???? Ý

Öu/

Öu/

¥r—

≥r—

VF ?

VF ?

Ϋb ??????? ł


.............................. .............................. .............................. ∂∞≤ œb?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? F? ? « .............................. .............................. .............................. Â ≤∞±≤ WOu± .............................. ..............................

.............................. .............................. .............................. ISSUE NO. 602 .............................. .............................. .............................. June 1 / 2012 .............................. ..............................

15

Êu??M?Ë Âu?? ? ? ? ? $

±µ

臇 ‡ ‡ ‡ ‡ ‡OËb«

W –U« rN«d√ vK ‚UHù« ‚uH ‰UBHù« nOUJ

°°—ôËœ ÊuOKµ∞∞ ÊuM ÊËd ¬Ë ‚öD« V rN«Ëd nB ÊËbIH dOUA 5ö …—U? U/≈Ë ¨W?O Ë“ W? ö ¡U?N≈ œd? fO dOU?A*«Ë 5UMHK W?MU ‚öD« …uD? ‚öD« Èd b? ? Íc« d? ? ü« ·dD?K V?JË ¨5dD?« b? _ W? ?? ?MU? «—ôËb« ÆëËe« w XOM√ w« dLF« «uM s ÎUCuFË …UOK ÎUMOQË WUGK Wd b?√ ÊuJ? ‚öD« nOUJ Ê√ ô≈ rN?«d?√ vK ‚U?Hù« w Êu? b?G d?OU?A*« Ê√ r—Ë ÆrN«Ëd Uö≈ —ôËœ Êu???????????????O??K? ±µ∞

t?²?ö??Ž w …œ—«Ë Ë√ …œ—U?ý

Êu?OK ¥µ m?KÐ W?HK

ÊuL²N*« qGAM¹ dO¼UA*« ‚öÞ sŽ Y¹b(« bMF

W?O?łËe« tðU?O?Š ¡U?N½ù

U??????²??????O½«u??????š¢ t??????²?????łË“ l?

‚öD?« U?? √ ¨—ôËœ

ƉU??B???H½ô« W??H?KË rNð«Ëd?Ł d??B??×?Ð r¼—U??³???šQÐ

l?

v≈ Ád?D{« U2 ¨¢Ê«œ—u????ł

v≈ qu?? vKž_«

±ππµÂU??????????????Ž w?

Æt²¹dŠ qÐUI ‰Už dFÝ lœ

Æ¢wd???O????

U???O???Ý—U??? ¢

XGKÐ ¢f?Зu?¢ WK: U??I?u??

U??N??²??Ë b?½u1«œ ‰U??Ë

b?????FÐ Ê«œ—u?????ł ‚öÞ W?????H?K

ëËe« s ÎU? UŽ≤µ Ê≈

s? d????????¦???????√ ¨W?M?ݱ∑ ë˓

q oײ ð wdO

u??¼Ë ¨—ôËœ Êu???????????????O?K?? ±∂∏

r??O?????????????????¢ l??«u??«

Æ¢tFbÐ ÂU XMÝ

a?¹—Uð w? W???????HK? d??????¦???????_«

s ¢ÊU?????O????ý«œd????

wJ¹d?? _« Ãd?<« U?? √

ÆdO¼UA*«

l

¢⁄d??³K?O??³??Ý sH???O??²??Ý¢

wA²¹— wžË U½ËœU

…ËdŁ s

Æ—ôËœ ÊuOK µ∞∞ —U?E½_« t???????−???????²?ðË

ÈËb V—

W?K ?« …d????? V?Žô ULNł«Ë“ vKŽ jI ÎU? u¹∑≤ bFÐ ¢f¹dHL¼ f¹d¢

m?K?³????????? b?½u?1«œ q?O?½ w?J?¹d????????? _« »d?D?*« l?œË

5¹ö? ±∞ t??²?HK X?GKÐ Í—uDÝ√ ·U?“ q?H?Š w

XF?L?ł W?OłË“ …U?O?Š b?FÐ ¢ZMO?d¹≈

«c¼ “ËU???−??²¹ mK?³0 ÊU??O???ý«œd?? rFM?²??ÝË Æ—ôËœ

u¼Ë ¨≤∞∞∂ÂUŽ

Ãd????<« U????N????łË“ s? U????N????öÞ w? W¹u???? ?ð v≈

¨ «uM?Ý lЗ√  d???L???²??Ý« U???L???NM?OÐ

Æ‚öD« «¡«dł≈ ÂU9≈ ‰UŠ w dO¦JÐ rd«

Æ—ôËœ ÊuOK ∑∞∞ u×MÐ —bIð w²«

vKŽ WI«u*UÐ ¨¢wA²¹— wž¢ w½UD¹d³« wzULMO «

Íc« mK?³*« u¼Ë ¨—ôËœ Êu???OK ±∞∞

r_« ¢Êd????žœ—u½ 5K?¹≈¢ ¡U¹“_« W????{—U???Ž XÝU?MðË

Æ—ôËœ ÊuOK ∑∂ lœ

‚ö?D??« X?Ë ÍËU????????????? ?¹ ÊU?????????????

nu??G« VŽô U?N??łË“ W½U??O?š V³?? Ð t?²½U??Ž Íc«

ÃË“ o«Ë ¨mK?³*« vKŽ tu?B?Š b?FÐË

w²« Ãd<« …Ëd?Ł nB½ ±π∏πÂUŽ

WI?H vKŽ X?KBŠË Æ «d …b?Ž UN ¢œËË d?G¹Uð¢

Æ—ôËœ «—UOK WŁö¦Ð Êü« —bIð

YOŠ ¨U?NöÞ qÐU?I ≤∞±∞fD ž√≤≥ w …b?Oł

W???????H?K?J*« ‚ö?D?« U?¹U???????C??????? s? Ë

¡e??ł vKŽ ‰u?B??×K œËË l W?¹u? ð v?≈ XKuð

d?O¦JÐ q√ mK³?

¨¢U½ËœU ¢ W?O*UF« »u?³« vIO?Ýu

¢ÊËd?O U? fL?Oł¢ Ãd?<« ‚öÞ W?HK XGKÐ U?LO? ržd? ¨—ôËœ ÊuOK µ∞ ¢Êu?²KO U¼ «bMO¢ WK¦?L*« s

vKŽ U½ËœU?

“U?? b??I?? ¨«d?N??ý±∏ Èu??Ý Âb¹ r U??L??N??ł«Ë“ Ê√

d?¦QÐ …—b?I*« WL?−M« …ËdŁ s

ÆUNFLł v≈ «uM ÃU²×¹ ÊU …Ëd¦Ð ÊËdO U

¡e?−Ð W³UD*« Âb?Ž

Æ≤∞∞π ÂUŽ w wJ¹d √ —ôËœ ÊuOK ¥¥∑ s

¢”ö?žËœ qJ¹U? ¢ q¦?L*« ‚öÞ W?HK XKË pc?

¢dM²??Ýu?? 5H??O??¢ d??O?N??A« Ãd??<«Ë q¦??L*« U?? √

Êu?? ?¹—U¼¢ q¦??L*« ‚ö?Þ ¨Èd??š_«

sL??C??²ðË Æ—ôËœ Êu??OK µ∞∞ v≈ qB¹ t?ðËdŁ s

—ôËœ Êu???OK? ¥µ ¢«—b½U¹œ¢ W????IÐU??? « t????²???łË“ s

ÍbMO??Ý¢ W??F?? U??'« w? t??²KO?? “ s

w²« ¢Êu ?OðU

U? uKF ÍQÐ Êd?žœ—u½ ¡ôœ≈ ÂbŽ U?C¹√ W¹u ?²«

t??öÞ n?KJ

U? OKO? ¢ s

U?NK√ Ê√ 5³??²? ¨5½UMH«Ë d?O¼U?A??LK U?öÞ±∞

Êu¹e?????H?Kð W?????L?????$

w1≈¢ WK¦L*« WIÐU? « t²łËe lb

—c???O?¼¢ s

v?Kž√ ¢f?½e?????O?Ð f?u?????¢ l?u* d?¹d??????Ið b??????—Ë

‚öÞ W?HKJð d¹bI?²

ragabbadway@yahoo.com

WL?$ XKuðË

—ôËœ Êu???O?K ∂∞ t???H?K b????I??? ¨¢eK?¹U??? wMð—UJ

t²łË“Ë b½u1«œ qO½

WHB« b√

Êu¹e????H???O?K²« W????−???²?M

¢œ—u

Æ”öžËœ …ËdŁ nB½ Í√ ¨5L 5eM Ë

¨U?L?N?ł«Ë“ …d?²? ‰ö?šË Æ—ôËœ Êu?OK ∏∞ ¢U?HKO?Ý

w U????L????NU????B????H?½« bMŽ X?{U????Ið

ÆoÐU « UNłË“ U½UOš sŽ

”ö??žËœ ‚ö?Þ Ê√ ¢f½e??OÐ f?u??¢ lu??? b??√Ë

t?LK?O? ÕU?$ b?F?Ð dM²?Ýu? …ËdŁË …d??N?ý œ«œ“«

¨—ôËœ Êu?OK ∏µ w?«u?Š ≤∞∞¥ÂU?Ž

qJ?¹U??? ¢ W???OJ?¹d??? _« WK? « …d??? r$ ÊU???? U0—Ë

r??O?????????????????????? 

‚öÞ¢ W???L?zU??? sL???{ …d???O???š_« W???³?ðd*« w w?ðQ¹

Æ¢»Uzc« l hd«¢

œ—u?? ÕUЗ√ s?

vK?Ž ‚öÞ W¹u??? ????²Ð vE?×¹ ÊQÐ V?žd¹ ¢Ê«œ—u???ł

ÊUOý«œd

Æ¢rUF« w WHK d¦_« dO¼UA*«

¢wMð—U?U? ‰uТ d?Ný_« eK²?O?³« »dD ‚öÞ U? √

¡e??ł v≈ W??U??{≈ ÆWOK³I² *«

WË—U « s bd U dB UdD WLzUI rCM UU ‰uJO «dË_U qLFK »U (« ‚u «ËdC)«Ë t«uH« vdD UNKB r²OÝ WHOþu« ◊ËdA

j??ÝË j???????????????????? ??« b??¹«e??ð

s

lIOÝ wU²UÐË

«d???ÐË_« —«œ w??? U??Ðd???D???*«

Íb?B?²« XËU??Š Íc« dJM*«

sN ÕU??L? « Âb?FÐ W?¹d?B*«

sŽ WKÞU??Ž `³??Bð U?NMO??Š ¨t

ô≈ ö??H??(« w W??—U??A*UÐ

ÆUN u¹ u b& ôË qLF«

Âe??²??FðË »U??−??(« lKš b??FÐ

d¦√ dJM

W???O??H???×?? U???×¹d??B?ð wË

Èu??Žœ l— sNM

¢wM ?Š ‚Ë—U??¢ vH½ W?U?š

UF¹c0 …u?Ý≈ ¡UC?I« ÂU √

—b?√ ÊuJ¹ Ê√ W?UI?¦« d¹“Ë

wð«uK« U?³−?;« Êu¹e?HK²«

t?³?BM

d? «Ë√

vK?Ž ‰u???B???(« w s?×???$

d?A?Ž WF?³?Ý q³? …—«“u« w

s?NðœU?????ŽS?Ð wzU?????C????? r?JŠ

»U??−???(« ¡«bð—≈ lM0 ÎU??? U??Ž

d?L??²?Ý« ¡U??B?≈ b??FÐ qL??FK

t?? ö?²?Ý≈ cM

Æ Â«uŽ√ …bŽ

ÆUN WFÐU²« …eNł_«Ë

d??A??²½≈ b??? »U??−??(« ÊU??Ë

»U−(« Ê√ ∫wM Š ·U{√Ë

‚d?H« «u?C??Ž 5Ð W?Žd? Ð

u???N??? W?½U¼≈ t t???łu?¹ Ê√ b???Š_ sJ1 ô w?M¹œ e??? —

ÊUd ¡UHO »—U% nO ÆÆΫb ¡Íd ‰«R °°ø—bB« W???O?½UM³?K« W???OM?G*« Êö???Ž≈ T?−¹ U????N???²?ЗU???×????

¢w³¼Ë ¡U????H????O¼¢

Ϋe?????????G? —b?????????B« ÊU?Þd????????? ? ¢¡U?HO¼¢ Êu?FÐU²¹ s* ÎU?uB?š vMF?*«Ë U??NðU??O?Mž√ U??³??O?K v tðb??I??Ž Èc« d9R*«Ë °Âu??N?H?? W?³ÝUM0 ÊU?  Ëd?OÐ v ¡UH?O¼ b??ŽU? ¹ b?¹b?ł »U??²J Z¹Ëd??²« ÊU?Þd?????Ý VM?& vK?Ž ¡U????? M?« qL????×?¹ Èc« »U????²J?«Ë Èb????¦«

W??Žu??L?−??

Í√ w

…—«“u?« qš«œ l?u?????

Í√ „d?????²ð r? Âö?????Žù« qzU?????ÝË s?J ¨œËË —«d?????ž

t²łË“Ë Ê«œ—uł qJ¹U

¢ W??O?zUM¦??²???Ý« U??ö???Ž¢ Ê«uMŽ l¹—Ë Èb??¦« ÊUÞd? Ð 6?√ d?O¼U??A* W?O??B??ý …—u??≥∞ sL?C??²¹ ÆÆÍb¦« ÊUÞdÝ WЗU×  U ÝR v≈ V¼c¹ ·uÝ »U²J«

ÎUOM Àb(« oOu WËU

Í√ —u?Nþ dE% w²«Ë «dÐË_« —«b W?FÐU?²« W?OzUMG« Æ”√d« W¹—UŽ ô≈ WÐdD

ÆlOL'« «d²Š≈Ë d¹bIð —bB «c¼ w UHþu*« tł«uð  U³IŽ „UM¼ ÊuJð Ê√ vH½Ë

s¹d?O¦J« X?A¼œ√ WKO( UÐd?D*« iFÐ  Q' b?Ë

fOz— ¢q U? r?FM*« b?³?ŽÆœ¢ U?C¹√ vH?½ U?L? ÊQ?A«

vKŽ q?¹U?×??²?K »U??−?(« ‚u?? W??Ë—UÐ ¡«b?ð—SÐ p–Ë

ÊËœ ‰u???% W????U???š U???L???O?KFð œu????łË «dÐË_« —«œ

Æ¡UMG« sN²Ý—U2 ÊËœ ‰u×¹ Íc« dE(«

Ê√ d³²Ž≈Ë Æ»U?−(« ¡«bð—≈Ë VðUJ*« nKš UHþu*«

q¦L?²ð WHK²? WKOŠ v≈ Èd?š√ WŽuL?− Q' U?L

fJF¹ ô »U−?(UÐ —uNEUÐ UÐdDLK ÕUL? « ÂbŽ

ö???H???(« ¡bÐ s  UE?( q³??? »U???−??(« Ÿe?½ w

a?O?????????A?« s?Ž u?¼Ë ¨¢w?M?G?¹

e????? d?« pc? —U?J½≈ Ë√ «d?????²??????Š≈ Âb?????Ž ‰U?????Š ÍQ?Ð

qL?F« ¡U?N??²½≈ b?FÐË —U?²? √ …b?Ž W?U? ?? vKŽ t?dðË

ÆÂU «

d??ÒO???ž w²« W???OÞ«d???I1b«

Âö??√ X—U??ýË

W??????I?DM?*«Ë d??????B?????? t??????łË

¡«bNA« wU√Ë d d« Ê«bO qLA dB …—u s WOKO Âö√ …—u?????????????¦??« l?

ÎU??ÐËU?????????????&

b??O?I??F?²?« …b¹b?ý U??N½QÐ WQ?? *« nËË w ö??Ýô«

Æb¹bł s tz«bð—UÐ sŽ—U ¹

U?L? W??O?³?B?F?« sŽ Ϋb?O?FÐ ‘U?I?MK U?N?ŠdÞ w?G?³M¹Ë

XKB??Š U??N?½√ ¡UM¼ wŽbðË UÐd?D*« Èb??Š≈ ‰u??IðË

U½U?????łd?????N?*« s

vKŽ œu??F?B« Ê√ „—b½ Ê√ t? ??H½ Xu« w wG??³M¹

Ê√ U??N??O?? U??N “U??ł√ a¹U??A*« b??Š√ s? Èu??²?? vKŽ

¨W???O?Ëb«Ë W???OÐd????F« W???OM?H«

s

ÎUÞËd?ý wC²?I¹ «dÐË_« ö?HŠ w Õd? *« W?³A?š

U* ΫœU?M²????Ý≈ p–Ë »U???−????(« ‚u??? W????Ë—UÐ Íb?ðdð

¨¢lzU?Ë …d?«cK t?LKO? ‰U½Ë

sŽ 5¦?ŠU?³K ÂU?N≈Ë ôôœ

ÆWUš

V−² ð r «–≈ WÐdD*« Ê√ YOŠ dDC*« tIHÐ ·dF¹

Âu???N???H??

w w ?M

t½u??O??ŽË t¹U??−M s

t??³?K œ«u«¢ W??OMž√ qO??−?? ð s?

¢UÐU??Ý ‰uJO½¢ tÐd?D*« XN??²½≈

XN??²½≈ Íc« ¢v?³?F??A« w(« W??B??¢ rKO?? À«b?Š√ sL??{ Ÿ«c??² ¢t??O?ŠU??Hð

WOB?ý tO b ?&Ë ¢U¹d“ XFKÞË dOGB?« bFÝ¢ l

°°¢√u_« WKL*«¢ …ezU UNœUF WUM sKF …d ‰Ë√ U?NðœU??F?Ý sŽ „uuÐ «—b½U??Ý …d?O?N?A« W??OJ¹d? _« WK¦??L*« XÐd?Ž√ ËUÐ√ ‰Ë√¢ rKO w U¼—Ëœ sŽ WK¦2 √uÝQ? Í“«— …ezU−Ð U¼“uHÐ l VI?K« «c¼ vKŽ ¢U?? U??Ž¥µ¢ „uu?Ð ‰u??B??Š s «eðË Æ¢nO??²??Ý bM¹ö?Т rKO??? sŽ WK¦?2 s ??ŠQ??? ¡UJÝË_« …e?zU??' U??N???×??O???ýdð Æ¢b¹UÝ ∫w½Ëd???²J?ù« ¢ËU½  uK ?Ð√¢ lu*  U???×¹d???Bð w „u?uÐ XU???Ë oI????×¹ Íc?« u???×M?« «c¼ vK?Ž d???O???? ¹ Ê√ V−?¹Ë lz«— d???? √ «c¼¢ XU?? YO??Š p?– s b??FÐ_ „uu?Ð X³¼–Ë Æ¢q U?? qJ?AÐ Ê“«u??²«

tO U¼b¼U?A

d¹uBð

ÆUNð—«œ≈ vKŽ ÂuIðË UNðb«Ë Wd Àdð WO³Fý WÐdD b WHK²<« «Ëd?C)«Ë t«uH« ¡ULÝ√ vKŽ bL²?Fð v²« v½Už_« q K

ÊU

d?Nþ U?N?ŠU?$ b?FÐË r?O?Šd« b?³?Ž ÊU?³?F?ý ÂU?B?Ž  u?BÐ ¢`K³?«¢ W?OMžQÐ √bÐ b??FÐË ¨W??L???O??)« «d??³??ý sЫ ¢—Ëd??FТ w?³??F??A« »dD?*«  u??BÐ ¢VMF«¢ W???OMž√ ¢`K³«¢ W??OMžQÐ U??N?−?? œ l tðu??BÐ U?N1b??I?²?Ð ¢d?O?G??B« b??F?Ý¢ ÂU?? U?N??ŠU?$ lœ U?

u¼Ë U?L?N tzUMž vKŽ UM¹œ XB?— w²« u?×½U*«Ë “u?*« UL?N?O≈ ·U?{√Ë

ÁU¹≈ ÎU?L??N?²? ¢d??O?G?B« b??F?Ý¢ …U?{U??I* XO?ÝUJ« Z²?M ¢w–U?A« W??³¼Ë ¡ö?Ž¢

Àb?????Š oOŁu?????²?Ë ¨rU?????F«Ë

b?¹b?????F«

t?K¦1 U?0 ÎU???OM …—u????¦«

t???O??? ‰ËUM²?¹ Íc«

b??F??²?? ¹ ¨W«b??F«Ë W¹d??(«

»d?????(«Ë sÞu?« W?????O¼U????? Ë

`O?L?Ý¢ wzULMO? « Ãd?<«

ÊU??łd?N?? …ezU?ł ¨Âö?? «Ë

5L?KO??? d?¹u???B????² ¢w ?M w u?I« e?d?LK? 5OKO?−? ð

ÆwzULMO « fKЫdÞ

Ê«b????O????

…b????????ŠË Âu????????Ið ¨p?– v?≈Ë

‰u????Š U????L?MO???? ?K

W?FÐU?²« wzU?L?MO? « ÃU?²½ù«

Æ¡«bNA« wU¼√Ë d¹dײ«

ÃU²½SÐ W?UI¦« —u?B W¾?ON

—u??????B?¹ t½√ w? M? b??????√Ë Ò

…d?O?B? W?OKO?−? ð Âö?√ µ

U0 W?OU?Ž WO?d?×Ð 5LKO?H« Ê«b?????O?????

s Ë ¨d?¹UM¹≤µ ¡«b???N???ý sŽ mK³?ðË ¨W?I??O??œ ±≤Ë ∏ 5Ð rKO?? q …b??

ÕË«d??²ð Ê√ —d??I*«

ÆtOMł ·ô¬±∞ bŠ«u« rKOH« WHKJð

W?????O?????L?¼√ VÝU?M¹

s b?????F¹ Íc?« ¨d¹d????×?????²« jK ¹Ë —U??³??²?Žù« œd?¹ U0Ë ¨ÎU?O?U?Š rU??F« s¹œU??O??

d?N??ý√

ÆoŠ tłË ÊËœ WdA« ÃU²½≈ vKŽ ¡öO²ÝùUÐ

wU??I??¦« »d??Š XFKÞ e??d0 U??LMO?? « ÍœU?½ ÷d?Ž U??L??

ÎUJK X? ?O `K³«Ë V?MF« v²?OMž√ ÊQ?РΫb?R? t?? ?H½ sŽ l«œ d??O?G?B« b??F?Ý

Âö_« s Ϋœb?Ž ¨…d¼UIUÐ WOU?I¦« WO?LM²« ‚ËbMB lÐU²«

ÆsÞuK ¡«b

UOMž√ VŠU ¢f½d?³« r¦O¼¢  ULK q_« w UL¼Ë ¢v³?Fý À«dð¢ qÐ bŠ_

…—uŁ¢ U??N?M Ë ¨d¹UM¹≤µ …—u?Ł —Ëœ ‰ËUM²ð w?²« W??OKO??−??? ??²«

5ðU²H« sŽ rKO? ëdš≈ u¼ q³I*« wMH« tŽËd?A Ê≈ ‰UË

Ád?O?³?Fð b?Š vKŽ w³?F?A« ¡UMG« …b?O?Ý U?L?NzUM?GÐ ÂU? s ‰Ë√Ë ¨WЫu?³«Ë bu*«

5H??O½ ëd?š≈ ¢…bM?ł_«Ë U½√¢ ¨d¼U? œU??L?Ž ëd??š≈ ¢»U?³??ý

Æ¢»eŽ Uý—¢Ë ¢ÍdJ F« dO³Ž¢ 5²K{UM*« wU???F?« b??N???F?*«Ë …d¼U???I« »«œ¬ W???OK? w w ?M ÃÒd???ðË

rNzU?MÐ√ Õ«Ë—√ «u?? b?? s¹c« ¡«b???N??A« wU¼√ vK?Ž ¡u??C«

ÆUDMÞ WM¹b WMÐ≈ ¢tIOHý¢ …dO³J« WÐdD*«

ÆbFÝ w½U Ë— ëdš≈ ¢d¹UM¹ œdТ ¨w³Ký

qH?Š v≈ V¼cð r «–≈¢

Âb???FÐ ¢uJ¹—¢ »d?D*« Ác???ð≈ Íc« TłU???H*« —«d???IU?Ð U??N?ðË—c W?? “_« X?KËË

¨UŠ— bLŠ√ ëd?š≈ ¢w «—¢ dOBI« wKO− ?²« rKOH« ÊUË

¢uMO?A²ÐU? bŠ«Ë¢ dN?ý√ s Ë ¨±π∏∂ÂUŽ W?Oz«Ëd« ULMO? K

Æ¢…bO'« U³ÝUM*« jI dC% Ê√ ÎUIKD sJ1

wM?H« ÃU???²½û v?J³??? « W???d???ý l …b?¹b???ł W???OM l?¹—U???A?? È√ w? ‰u???šb«

«œdðË— ÊU??łd??N??

tK«b?³Ž qŠ«d« WuD?Ð ¨ «uMÝ lЗ√ u×½ s ÷d?Ž Íc«Ë

fÐö*« —U?O??²?š« w WKJA? b?& …d??O?N?A« œËu?Ou¼ W??L?$ sJË

t W?dA« q¼U?& V³ Ð W?dA« 5ÐË t?MOÐ XKF²?ý« w²« …dO?š_« W “_« b?FÐ

b¹b?A?« dðu?²UÐ d??F?ý√¢ ∫XU? Y?O?Š W?³?ÝU?M*« Ác¼ q¦* W?³??ÝUM*«

t²OMž√ vKŽ ¢WŁö¦UÐ »dD« vKŽ¢ rKOH W¹U?Žb« v eOd²« ÂbŽË ÿu×K qJAÐ

∫X×?{Ë√Ë ¨U?N? ?HMÐ WK¦2 √u?Ý√ …ezU?ł Âö?²?Ýù …b?F?²? ? U?N½≈ ô –≈ W?I?UM

W?OB??ý p½S? Í“«d« q¦?

b??IM« l? q U??F??²« vKŽ …—œU?? U??N½√ „uu?Ð b?√Ë Æ¢t?¹bð—√ Ê√ V−¹ Íc« U?? ‚ö?Þù« vKŽ ·d??Ž√ ô YO??Š Æd³√ qJAÐ tOKŽ  œU²Ž« UN½√Ë wÐU−¹ù« bIM« s qC√ qJAÐ w³K «

u¼Ë d?O??G?B« b??F? ¢VMF«¢ W??OMž√ vKŽ q? U? qJAÐ e??— U?LMOÐ ¢W??šu?)«¢ Æu¼ tÐU Š vKŽ tHË bŠ vKŽ dOGB« bF “UO×½≈ q¦1U

s

—u??N??L??'« …ezU??ł v?KŽ qB??Š b??

w «— »U?A« »dD*« WB? rKO?H« ‰ËUM²¹Ë ¨d?Oš_« wÐd?F«

ÆÕd W½UMH«Ë wM Š s ŠË œuL×

nO?????Ë ¢…—u?????¦?« »dD? ¢ VI? t?????OK?Ž oK?Þ√ Íc« ‰U?????L?????ł

qBð w²« WOKO?− ²« Âö_« s b¹bF« w M Ãd?š√ UL

tðU?????O?????Š w? dŁR?ðË d????O?????G?ð Ê√ d¹U?M¹≤µ …—u?Ł XŽU?D²?????Ý«

s Ë ¨W??I???O??œ¥µË ±µ 5Ð U??Nðb??? ÕË«d??²ðË ¨ÎU??LK?O??±≥ v«

Æt öŠ√Ë

aO?A«¢Ë ¢d?×?³« vKŽ Âu?Ýd? ¢Ë ¢lzU?Ë …d?«cK¢ U¼d?N?ý√


T.A. TAX & INSURANCE SERVICE

ÃU‡‡ ‡ ‡ ‡ ‚—U‡‡ ‡ ‡ UM} Q ¿ tU ¿ Vz«d{ ¿ ©W}ËdJô« qzUu« ÀbU® œ«dô«Ë U dAK W|uM ld«Ë W|uM « Vz«dC« œ«b « ¿ v …b?? U?? *« Æs|“u?? L? }?K«Ë v ?? U?? «Ë «—U??}? ? K UM?}? Q?? « Ÿ«u« l}?? L? ¿ UMzö?L …—U|“ ÆW? “ö« h}?«d?« l}?L? vK ‰u?B?(«Ë U? d?A« f}?Q W?KB ÂU « q?}LF« q?}9 UU? (« vK ·«d?ö U|d?N r?NKL s U? « v FEDRAL & STATE. ÆVz«dC« NOTARY PUBLIC Æ«œUNA«Ë ozUu« œUL «Ë WL d

VOL # 22 - NO. 602 - Friday -June 1 . 2012

Â≤∞±≤ WOu ± WFL'« ≠∂∞≤ œbF« ≠ ÊËdAF«Ë WOU« WM «

42-17 28 th AVE., L.I.G TEL: (718) 204-1565 / FAX: (718) 204 -1695

wdF« ¡«uK« …bd —Ëb vK ÂU ≤≤ —Ëd WUM0

≤∞±≤ d L vdÇuO v ÈdB vUOË vö≈Ë vM ÊUdN d √ dB V v ÂuM« l*√ s W tOO ·uO{ ÊUdN*«

ÊUdN*« …QUHË

s W

Âu$ l*√ WUO« Âöù«Ë

Í—U& wUO ÷dF d √ ∫Ê«uM X% Í—UL«

WœUI« œ«b_« w qOUH«

¢b‡‡ ‡ G« d‡‡ ‡ B¢ ¢v bL√¢ sLO« r$

¢WOM√¢ »dG*« WL$

¢·U≈¢ WOU A« WOM_« r$

UdA« Èd WUd WO*UF«Ë WdB*«

W}Ëb« vdF« ¡«uK« VJ0 X9 WOMH« «eON«

Allewaa Alarabi Issue 602  
Advertisement