Page 1

Det salutogena museet – en filosofi för tillgänglighet Utgår från… Att tillgänglighet är en fråga om demokrati, mänskliga rättigheter och hälsa. •

Att alla människor har olika funktionsmöjligheter och behov av att ingå i ett meningsfullt sammanhang oavsett utgångsläge. Därför bör verksamheten organiseras så att den är begriplig, hanterlig och meningsfull oavsett utgångsläge. •

Att arbetet med tillgänglighet bör planeras och genomföras så att det blir ett innovativt nav, som utvecklar hela verksamheten och de människor som arbetar i den. Att frågan, problemen och således även lösningarna alltid finns i en given kontext. •

Utifrån följande grunder… Intentionerna i FN:s Barnkonvention och FN:s konvention om mänskliga rättigheter och rättigheter för personer med funktionsnedsättning. •

Ett salutogent grundperspektiv som främjar hälsa och stödjer copingstrategier. •

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling.

Arbetar därför med… Ett expansivt fokus – breda inkluderande och frigörande lösningar som uppmuntrar till självständighet, empowerment och delaktighet. Att stödja copingstrategier, lösningar och upplägg som på olika sätt möjliggör att man kan hantera situationen både praktiskt, mentalt och filosofiskt. •

Att funktionsutveckla istället för att anpassa med mångfunktionalitet och att passa rätt från start. Att skapa sammanhang som är begripliga, hanterliga och meningsfulla oavsett funktionsmöjlighet och behov. De tillgängliga lösningarna är ofta också de demokratiska och bör därför vara de mest attraktiva alternativen.

Att utgå från den sociala dimensionen av lärande och utveckling – byggandet av relationer. Genom att i arbetet med att utveckla lösningar se till att olika kompetensfält, erfarenheter, livsvärldar blandas och möts. •

Konceptansvarig Carina Ostenfeldt

Konceptmodell en filosofi för tillgänglighet  
Konceptmodell en filosofi för tillgänglighet  

Det salutogena museet – en filosofi för tillgänglighet

Advertisement