Page 1

÷Æk Që

ëZxsZëZ

http://www.hallagulla.com/urdu/


Bç !V…^$ †v‰ 10

Ô ñƒK{Š * c i]uÂÐu

11

Ô7ykÔ÷gZ-ŠzŠgŠ

12

Ô* c W7™^ßLœÌðà .cZ Âë Ô ¶ÌŽ¨¸[ZpçLG

14 16

Ô®™g * 0 g WgzZ ÌŠ/ ¤Šg S Æ© YL ² Ô¬Ðx á÷ ¼ Z l wŠ åZç¡ ~ÏZŠ Q

17

ÔH Šw+ $¶»]* !Ô8g »V\W

19

Ô¸~Ú Š¹¹k8 £ZÃV\W

12

Ôì ƒZg * @ðÃ}wÑÙCª

22

Ô ¶~ѧ* @t/x ÓW Q

23

Ô]‡zZuZÅ ƒ

15

24

4H &IyWgzZì Q}i 5G Ôì éE

25 27

Ô6gŠì H ±L Ô åLg~ÙpuËÔß ög

29

Ô å: øÎðÃgzZ¸Ù Š ƒ

30

ÔN Y5gJ# Z

31

ÔÀÑZzäWŽƒ4 ‚É}g/ ¦

32 34

ÔyŠ ËÐvÎÆÖaLZŠp ±L ÔÐ÷g~YgÆ`ñög ÅéZp

34

Ô7` ZzgV˜»wŠ›gŠ

63 37

Ôì à{à{ùÅ]Zg N A²Ž ìt‚»u#Z Ôì, 6~iÌôF

38

ÔgzZ]Z fì C)}¦Vƒ* @™

http://www.hallagulla.com/urdu/


39 41

Ô ñƒÈg .z?èlŠ/ ¤§Ñ E 54]Nwq»wŠ ~{zŠ Ô Y éG

43

Ôì Sg]ªÂƒ:@~V"W I g8 Ôì ~{ólpêL Fk Q̎

45

Ô !ÌwïÐÝRzôg§yÃwŠ

42

!V‡]æ oÒ ÷…^e 46

Ô÷D™x ÈZ"»Ú ŠŽ

48

Ôì {g ZØÍ ‚ ÚS »/ƒˆ

50 51

Ô’{z3Š ÂL]§¶Š/ ¤} Z E Ô H{ ¯z` * @~çWÅçŽ$ÿL 3XZ

53

Ô ˆ~ä=[ZpuS /

54

Ô÷Tg~VáÆËÔ~ï™ÅË

56

Ô !VYÔ[Zp}g ‚}g ø

58

Ô7~Ï+ 0iqH ÂV²N £ !yÃì z, 'z¥}%ā e ÿ :J[Z (N~^›/ ¤ ÔJ{ZgÅw2Æw ðāE

59 61 63

Ô¸} ±# Z?ìÆwŠ Ôx á÷ð ðN4Xrzetxñ ð4NXs1t

64

Ôì CYÌr17C™x¯

66

Ô Ë$7~VßŠÔ Ç¥?Vb

67

!V^+ 7çãÒ… 7^`Ò h]çì 1ßi] YN G ÔyŠ ñƒR ðā²~ éE 5O.'›* !Š/ ¤t NäwŠ Ì3gŽ Ôì éE 58F

62

68

http://www.hallagulla.com/urdu/


70

Ô}оÂ}Ô ãç:ì*g: %N¼ » *™ Ô ;g7á÷ ÓÌZæE

71

Ô äÃz" ˬŠ b§kZ¼

72 73

ÔN Y™, k’„Y zìY eΎ ¬Š¼Ž H-Ÿ²NH-Ÿ²N ÔN Y™~g ZÜ ö ö ì ðËρ

74

GL ^IŠ[ZpðÃ Ô Zƒ¤{nx á÷çLa~t Zہï

75

Ô‰ ÀÐZŠ Z+Z¼\WÆJ QÐU E8 " éZpÅ{Y Ôá Zzä%? úG3 E

69

76 77

Ô‰ − Mè]g ðrNÐV˜¼ * !

78

Ôì ~{ Çg* !ŧ} , FwŠ

80

ÔgzZ¼Ÿ»›ì

81 Ôì Lg~^[ZpuS ~Òp Ch QÅx * * uZ 82

Ôì 7Mx»›

84

Ô‰ {g~1ƒZuuS

85

Ô}Š ÂÚ Šyáì ÅË.Š

86

Ôì * c gŠÐ(ZG G Ô÷D YD½{z¸bŠ ä ð$NniŽ &L÷ /¼E ÔB;á Zz õE ƒ

87 88

!V…^µ Œö] 90

ÔN W ÂNŠÔùvß¼÷ˆ}g ø

91Ô åm1~ŸÆïÔÒpÆk Q¶ÀQÐy+ $ 92 93

ì ~g yÆçW~%` WyÃt G ' 4)Å Ìñ»Š * c ~g é£+ì èG ŠƒÌñðÃ

94 7VZðŠ Ì~v W}Ýzgì Ì~÷} http://www.hallagulla.com/urdu/


95 96

(N?Vb Ô¬Ðx * *ÆË÷Tw ðāF Ô÷ñƒe a}®™Å b Z 

99

Ô÷D YñW}V\W—Z Ô Zƒ: YÔ>Š ZŠ®{zðƒã¹ðÅMðƒfŠ {z

100

Ôì xg~g eÆËÔì Ž}ï™ÅË

101

Ô „ФwŠ µˆZqZ

102

Ô å: ZŠðÃB‚}gø¸ë

104

Ô Zƒx* * »g·åŽœ‡ "Z, Ô…Z , 7»~ŠŽz îJ0E kz $ ì r Z Ô ðÃH: ‘x * ! øL F l:VYt ¤çLa A+NE G-ŸE Ô ;g Pr Z l Ô ö x á÷

97

105 106 107

108 ÷D YƒäYZvßáZz…}y·ŠÞ>ÙC 109

Ô ÌyK ¶?V˜[Z7

111 Ô}Š[ZpÐg ógi}Ô|§g )" } 1 12

Ô H7{Š Zg S {zŽ å7e

1 13

Ôá Zz¶zeÆ™qZqZ‰Å~g=

114

Ôt ‚}%åw™z: åóðÃ

1 15

Ô ðÃågzZ Zg )~÷Å¥ÏV˜

116

Ôì YYðÃJVáåO7ÔuÐu 4G & gOE %i Ôì 3gg * c ›» ê Žt ¨æLG

117 118

119 120

Ôì * *ƒÌb§kZyŠqZ

!V^ß`Ò 1‰ †ãµ ]…ƒ G Ô7{g 7Z Z¾7ð$N Ôì 7{Š Zg Z~§} , F »ä%

http://www.hallagulla.com/urdu/


123

Ôì: Z, kz.gz™ ÂdŠVZpwçù÷V†ÿL X3ZÌ~ Ô ÇƒHÈe~V\WÅ]Zg ø±L

124

7~'ÆwŠqÏyÃ

125

§ÃŠ ZixŠ W* c ñYµ]ŠÃd

126

...ã* 0 gzZk\ ÅV-œùA

121 122

126 128

YN ÔÐOŠ S vß¼ ̈} , F÷}gæE° Ô ãZ, 6¶Ï¶!Z ð4MXÅ * c gŠ

131

Ôì Le_ ÂЊi ~ , F G ÔÐb§gzZ §î~O ¢„zÐ,C

132

ÔyŠ Ëî ;ó −}%?}n

133

Ôì 7Zg7òŠ WÌðÃ

135

Ô ÇVdŠÃyW~ÐÅ9ÅyLZ

129

(NÐQ åhñV¹ 5 Zg¸1 ¥ÆWV¹ 134 Ô Yw ðāE 137

Ô ! ðÃgzZ {Š Zg ZÝ* !

138

Ô ÌÃÌÐ}ß

139

ÔìgzZÔ Zƒ´ì, 6zQŽ {z

141 142

G E Ôì ö 4´L›Û÷Æ}OŠB;?B; \I . M Å Ô¼ ƒ·^(Z ñY0 ð Åwç üL

142

Ô¸ÇgÆiZsw~g * c §—

143

Ô åÑZŽ>ÙCBB¶Ðv W

144

Ô ÎYZ o‚»bZuS ~ƒ

145

Ãë]àì CYðƒg Zi WqZ

147

ÔVz™Š * !W ƒZ aQà I E g8 N 8 4&iÆ, Ô‰ ~lð êL F~ , FÐx á÷îJ0E F QŽ G

148

http://www.hallagulla.com/urdu/


149

"ƒÄÑN Ô ÅË G é5OE

15 2

!V…^ŽÊ G Ô H HV§g÷~Ôï L ^IŠèg ½ $M Ô¸„ëÌ_, 6Â{ 3ðƒ F é5kF

15 2

Ô÷~g=kZvßëÐ “

1 54

Ô Åœ»Ýz} , F~V\WÌ# Z

155

ÔÑWr Z l ÔÂe ñ‚

1 50

1 56

Ô b§¾i Zg=Æy+ $k Q~}Š, 6

157 1 59

Ô ñƒ:ÙC* !Ð [ * @z$ AÅäƒLZ ²L (NÆÛ Ô õÑ£ g OZ ˜ á÷çLaw ðāF N A²Ð w5DQD¾~Û Ô÷ ôF

160

Ô åZg *qZ Å?rŠ Å–

158

161

Ô~g«]Zgì „g , F Q Zg * @Zg* @

162 163

Ô ¶Ð_~ŸÔ~ôli° G Ô÷ { i * @[Zu~wŠ ï L ^IŠ

164

Ô Y7Wg ZŠçLaŽ

165

$N# Ô=Zg é¹F ZÐ× Wäk Q

166

Ô÷Ñ äZØ8g~Û

168

Ô å7J+ 0ZÌðÃp/ ¤Z

170 Ô Tg7~V\W{z÷D/ ¤~wŠ²WŽ 172

Ô†Ð[ZŠ/ ¤kZÆVî ÕwŠ ÂL G Ô Ù ŠÐQ~g ·Äá÷úL ¢gL

174

Ôì * *™lˆÃŠp~çWÅË

171

175

Ô7ÌãZŠzYÔ ãÇ+ 0i

http://www.hallagulla.com/urdu/


176

Ô ¶ÌZzŠÔ ÌŠgŠ Ï+ 0i

177

Ôì Ñzäg / ¦[ZpuS ÐV\W !V…  7]çi^‰

178 179

Ô å* * Y„g / ¦Ãk Q åx á÷›* !{ z Y²L ÔŠ éuOZ ð4NXZç¡ ¬Š~ÂxW

180

Ô7ôZzðÃÐk Q Z÷Ãì

181 182

Ôƒ—ðÄ!* * Â7{È %NŽçWÅË Ôì 7ßæF

183

Ô å: ·uS ÂV* * YÁ2èlˆ

184

Ô ÏñY{g Zœ" ñZœuS ~V¸

185

ÔVƒLg øÎVzP™ôÐ?

186

Ôì * * Y, F QizgËÃ* c gŠÆwŠ

187 188 189 1 91

?Hì ;gÞ.Q ZzÑ~wŠ A²N„gzZÔ ågzZ „^Æ[Z Ô¸[ZuôF Ô ¶~x á÷ƒz¾ÒpÅt ZہïE L ^I Ôì ZnninigŠø±L

1 92

( ÔzŠ „ Õä £NE ÐQ: â iŽ H Šg/ ¦

1 95

Ô7x¥:z7^ì VZzŠVZzg

1 94

Ô Ì™>ÐQݬ»ŠgŠì „z

1 95

ÔIÌ—q{zÅVß›B‚ÆVÂ¥

1 96

Ôì * @™, WZ „íí

197

Ô ZƒÐgzigziÆÔŠ:ÐyW:

198

!ì HîϯL[ZÐkZÔ ;g: „zŠŽ ì ÂZ ð4NX‚w9Z~V²‚

1 99

http://www.hallagulla.com/urdu/


200 201 202 203

Ô}N YÐHzx á÷IÆò Ô ñYÅ]* !„Ðg šzx * ! ÔH Š{gyâg Z »+ hi * !~V\W Ô=¯] çE O•# r™VƒZâ" ~

205

Ô ?ì 7āì D8gVpÅ¿ÙC GL ^IŠt Ô !ñ‚Æx á÷tÔD ùztÔó ï

206

Ô †äZ, 6ŠgŠ FB‚Æ+ 0e

204

207 208

Ôì e: ·»¿Q¿, F À&L rN āF Ô ðÃH Šç¡ E ]g ð Åw ð (NÆVZ 

209

Ôì * c Ñ+ &ðeÃk QwŠāì ¹¸ (N ! ~Š ä¾MÃ}g*8gÃw ðāF

210

Ôìg Zœ• ñÂyÒå»VzgzZ

211 213

!Hi ZzW~pà q ~W G-O#F I ¡ Ôì 7ðÃZ¢:ç : t éhO “ GE 3BO&¯ ¸W„ë Ô¹yZ¸~ ï

216

ÔVƒ;gNŠáÅ@Wìô[Zp

214

Ô}™ ã., 6¼Ž~VƒLg 8 Š

215

Ô ¶D ùz~ÃÙCÔ åVZ , m/ ¤xŠÙC

216 217

Ô Å]Z f ð» Z ðWá?w2Ïyà E ÔÐ “ì ïg ë/ ¤~Òð8NÄZŠ

218

&MÔ7* c ÎÿF qZ~B¿kZ~]Zg

218

Ô~åËÌ~ygzZ Ì{i ZzgŠ åÈ

219

~5gÆÃzëZì wõyj Ô Z ð4NX* NIÐc á÷Åwi R~

209

212

220

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

10

ëZxsZëZ / ñƒæ

K {Š * ci

]uÂ

u

Ð

ñƒæ K {Š Zg Z qZ ~ wŠ ÷ Æ ë ā V¹ N Y ~ ðÃz " “Š kZ ñƒæ K {°z ðÃ

Ð \ W LZ

÷

!t zgŠ uZ Ð u Ä Â dŠ ñƒ K JŠ W à u * 0 ng Z ÷ Æ t 0* ! [Zp Ð Vî * 0 Æ w™z x á÷ Æ |+ ñƒ

K {Š Y

Š “

gOZ

Ã

uZ

!Ä Zg Å VÈñ ñƒ R Æ á ~ V\W ñƒ

K

{Š ]

»

@

Ã

^ ŠgŠ

! ÷ Ð V¹ ñW !÷ vß yà  dŠ ñƒ K {Š ]

»

^¾÷

[Z

gzZ

‰ U „ D W~ x, ) Æz¥ {Š ‚ kZ ñƒ

K

{Š * ci »

x ÈZ

¸

æ

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

11

g* ! g ZÙD ëZ Ð x, ) Å k Q ÷ `Q K {Š Zg Z

ñƒ

»

u, F ë

zig W

/ 7

ykÔ

~

g Z-Š

zgŠ

7

y*ZŠ

ì

§Zz

i

Ã

7

yJZ

w2

5

7

yK ¶

÷ 7 a 7 ƒ 7 ºg 7

Ù C

wZÎ

ì

}

ðƒ

Z‡ y W uZ

»

3I yk

Ì

ì

¹ ¼ e Ã

]* ! T ÷

ce

-g 8 sÜ

h Ð

gz™

|

V2Zg

»

²W

Ù C

Ï+ 0i

Æ

y), F Æ

6,

Ü z ‰ ai

uZ

1

@* ™

ì

D™ y

À `W gØ

Ã

http://www.hallagulla.com/urdu/

ë


ëZxsZëZ !w "

å

!èâ

Ô[Zu

Ô [Zp

7" yY ~÷ {z " ìŽ " 4

7

¸

]Zg y W

c* W ^ß

Æ

g

yZ h Q

Ð

m "

7

y* !i

4

Ð

Ã

{g‡

c á÷

ÐW

Ð

kZ

Ž

V-

B

H

Æ

ƒ

ƒ

 ðÃ

ðÃ

~

yò* 0

gzZ

}g * @ ãZ

ì

7

7

÷Æk Që

12

AŠ »

ðà ai

ƒ ? s§ uZ Vƒ ~ s§ uZ 7

yxgŠ

ðÃ

Ÿ

/ @* W 7 ™ ^ß

L œ Ì ðÃ

c* W 7 Ã Q H Š

(Z ¿ { z

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

13

ðà 5 7 3g ~ “Š Æ Ãz c* W

7

^

ë^ Š/ ¤ ñZÎ

&M Ì }+ 0, 6 Æ x á÷ Ñ äW Æ ïHÒF -rN (N » c W 7 1 Ñ ðāE * ÷E Zg ø ±L $N ä r Z ~÷ ¸ 7 hðF l ög (N Ì ðà cW 7 , * 6 x* * } ç'L w ðāF N W ƒ „ ë Ð ÞL‡ îJ08Fà ā g E+E C cW 7 x Ð “ ?ZgŠ ÿL ā !* N ÷ Tg D i° wŠ Ð sp Æ Z å7E c* W 7 ge Ð äâ i Ì L ¹Q ²N õÑ£ ù i Zg t Ô 5g ÷ D Y à O— c* W 7 / ¤Š§* ! Ì

ðÃ

~

ä }g * Æ x á÷ ½ ]* ! t t 4F 7M ā c W 7 ½ ]Zg } ç'L Ã wŠ èEG * sÜ { °z {z 7 ëZ ì ¢ … (E X 4 < E c W èG / !* ¤ Z Ô Ï Ð ù ç,’N ?

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

14

/ .cZ Â ë ¶ Ì Ž ¨ ¸ [Zp çLG ÀÉL ā X 4 N k’ ð ð ö ¶ Ì Ž , 6 gZ-Š , wV " î ÙC Ô å [ZŽ Ñ ŠÛ ÙC 7N ÿ$L ! ¶ Ì , k¦ Å x ¸ KZ Æ ÿE V » ù LZÔ t ì ƒ Ô ì t‚ Ž ¶ Ì Ž , k¼ Ô  hg  Š, k¼ H ™ Š* Š !, ' ~

¶ Ì Ž Y

Å g OZ

uS

gzZ ÿL X3Z

c* W ë

Iƒ x8 Ô ‰ yâ CZ Ž ,gŠ &L wñ Æ W ¶ Ì Ž y ˆ ëE 7 Æ w å‘M ' ë Æ 3g }¾ ÷ ¨¤ :N CZ Ì 6 ¶ Ì Ž ¨ Ô å xæE A²N ? Vzc : ni ðà ? Vð; C K V ¶ ôF ¶ Ì Ž îi Ô ð ð4NX ~ , 7 ¶ ~ VaÎ ÙW

p ƒ

:

0 ]* ! gzZ

t

¶ Ì Ž , k’ ¶ kgŠ qZ » ]‡ http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

15

÷Æk Që

E 54]N {z ]* ! ~g ø ëZ éG N à k Q Ð V\W ¶ÌŽ , k± Ô R ð8F g* ! q -Z

Â

_______

/ Y 0 g W gzZ Ì Šæ°L Šg S Æ © ®™ g * !®™ gÑ " t ~ çW Ð V¹ ðW ìg V¨Zg ^ Zg ‚ » k Q : ù Y E ¾ !®™ gZæ X3g ì Å tØ ÈZzg » T Z ð4NX Î ~ » w‚ z { ⠎ t ì 9N ®™ gOZ Ziç'L Æ ï FŸF ~ kS ì C™ r Z l s ze VK ¶ » T Ôx, ) {z V\W Y &g ì » T ā Ôm {z wŠ ®™ g · ëL E A²N gzZ Z ð^L Æ § }÷ ~ } # 7 ôF ®™ ' g * ! g* ! £ ì (Ä Ð Å9 gØ ðà ‚ ã ì ZY lÍ è kzŠÛ ®™ Ôg ±Z ì ~ à » Ï g éŒOE$E

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

16

÷Æk Që

O Y g ZŠ™ Vƒ } ) ‰ ~ S* * !®™ g Z ÛŒ " V- ì ~ VY ñc ëZ _____

/ ²YL ¡ l w› å Zç ~ ÏZŠ Q ¬ Ð x á÷ ¼ Z A²N å 7 l À çLa ôF ¬ Ð x á÷ ¼ Z ì ÑZz äƒ Zƒ+ 0Z Ô õÄM î J , ( Ôâ Zp ~å7N ¬ Ð x á÷ ¼ Z l w2 çLa ì à ì ÀQ v Y 7 eZ ~ Vzg * gzZ ~ Vß› 9L ¬ Ð x á÷ ¼ Z l ÿ$L ÿ£E= ÔÉ =

E ~ ‘ æL:W çL¸“ Ô ì ¿g V;z „ ,z {z ¬ Ð x á÷ ¼ Z l Ô ÿ]L ¶ ~OŠ , 6 g J Ž ÷ ~ P  uS ð ð4NX ×e Å ç,’N KZ ë ¬ Ð x á÷ ¼ Z l Ô ÿ$L  … ì éE 5Ò$L Ž ì ã™ ]Zg ~ V¯ [Z 2zŠ } Z

… 9N ¬ Ð x á÷ ¼ Z l Ôi‚ ƒ ÷ DY ï FŸFā

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që \M èâ » ]Zg ‰ ì Zg * @ BÍ Z » ç? G G 4Mh!N © 5 L E l Ôÿ ¬ Ð x á÷ ¼ Z Â Ì » yŠ ì 17

! ì m ÷ ~ ]Zg gzZ Ï+ 0i ä ¬ Ð x á÷ ¼ Z l ÿL ¯ âS ì VY pQ ! ~Š½ Ýzg Å b§ ø±L ~ VÍg ä › ¬ Ð x á÷ ¼ Z l Ôw› ëZ ì ÞQ V ā _____

/ H w+ Š $ L

]* ! Ô8g

!H Š w+ $ H ~ x á÷ qZ

»

@W ¿ {z

A²N î ? W NW ;g @ Z÷  yŠ ôF E $ Zn Zç'L Š ð8N ā Z ð4NX V-Q Š w+ H n {g : ? ë ? wq LZ LZ # Z H w+ Š $ : â i Ð ë Ž Zƒ H

Â

~, 7 ^ {z ¶ b $ eg Ž Ò VñŠ H w+ Š $ õ Z

 B;

c* r ä

kQ

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ „g

÷Æk Që

18

7 , 6 ( KZ

q

Ì ðÃ

!H Š w+ $ H H Æ ¿ qZ „ D Y !w¾ H ÷ ä `ñ Å Ùp u uS H w+ Š $ Zg‚ » }g ‚ Ôi * " {z VxgŠ Æ M z ðà H Š ` ™ JZ H w+ Š $ á÷ Ó

Zg ‚

Â

VQ

{Š, 6

ìg Ù Š ÐQ Â }g ‚ Ð ]ª H w+ Š $ ÷ Ã ]* ! KZ ~ „

µ

gZ-Š

~

ö qZ

VÂ* !

à ì

H w+ Š $ u à yk Ô c Å

y

{z å H Š  Q Ð ö Æ Ãz + há÷ H w+ Š $ 3g Ž ÆW k* 0 Æ w2 7 *™ ? 4]M H w+ Š $ éE 5F „g

wq L

Ì Ë x‡ Ôˆ

Ũ

» 8g å * c ‚ ~ ÝZ 8g » © H w+ Š $ ¬Š Ì Ð w. ] ÐQ ä T

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

19

!ˆƒ Å k Q ¸ Å VÈñ Æ g+ 0Z H w+ Š $ Zn

i* * §·

»

â

kQ

‰ 0 Ð N ¸ —Z æ ~ V\W Š w+ H $ *™ ~% gzZ * c Zæ¾h!N {z vß ÷ D + & ðe y „ CZ ~ ‹ KZ H w+ Š $ u » à y à t

ëZ

_____

/ ¸ ~ Ú Š ¹ k8 £Z à V\W ¸ ~ ÍW } ç'L @ Ð ‘ À ~ k] Æ k Q ¸ 8g Æ ßŠ }g ‚ E 8 R }g ‚ Æ Òð8N ¸ ~ WÎ ÐQ å : } â w› ñ ð4NX … Y ]* ! ÙC ¸ ~ µ% ø±L Æ g ±Z äY ë , k ¦* / * ‰ uS ÷ VâzŠ t Zہ z Ýz A²N Ô~ [ çG A²N ¤N Æ k Q ¯ ôF ¸ ~ A à ôF

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që 5_ ‰ î>X\ g Zz ÙC à `ñ Å Vâ i ÿLG !¸ ~ ÆZg ñ ð4NX L * N qZ Ž ÔyŠ {z 20

Và ‰ ×zg Ì ˆ Æ ~/ ¤ ]g ¸ !¸ ~ Aj 1 vß ¸ ñ ð4NX }g ; s§ Å i ¸W a ñW Æ Q ç8XL ±L ¸ ~ }, ]ZŠ ög LZ ¸ ^ æ ÌZ ÌZ Ã T ˆ á ÆZ h Q S+ 0W ¸ ~ 5 Zg Ï Q yK ¶ ƒ Æ w2 9N !÷g Ù Š ' Ð gz™ ā ÐQ B ðāF ¸ ~ \ Ô b§ ~÷ ]Zg Ì }g* @ Y E 7N ½ 3 Ôð E

l ÔVs œ Ô ï ÔçW Ô}g * r Z ±L !¸ ~ e ög Æ § LZ LZ ƒ

å » xÓ â ¸ æ J ` Ð Ì Q ¸ ~ õÑh4$ } ç'L @ t z Zi

-Z q

! b§ ø±L Ì k, 7 {z à VY è [ ëZ ¸ ~ z q ÌZ Ô Â æ ¸ ™ _____

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

21

÷Æk Që

/ ì ì

L ÙCª  Z ð4NX Zg * @ ðà ~ w é)\I  Z ð4NX Zg á÷gS qZ » ^ Èf S

E !VY åL¨G$ ~ î ZŠ ~ y W ,Š Äg Ž !ì H ì  Z ð4NX Zg ; t ö ä ë Ì , z !7 c* Ì ì ¸ í à k Q ÔyY {z ì Z ð4NX Zg Zz ? x * * Æ kZ ä ë wŠ * ¨W uS » ð‚g* ì ÂZ ð4NX Zg ø ðà ~ §

~ Vî * 0 GL ^IŠ kS ï

7 Á Ì Ú t à ë Ð Ãz " k Q A²N ì  Z ð4NX Zg Z / œ B‚ ä ë ܉z ôF I g8 !lp êL F Å k Q `Q : `Q s§ KZ L ì  Z ð4NX Zg e » ŠgŠ Æ ög± ëZ ! _____

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

22

÷Æk Që

/ ç,’N x Ó W Q !¶ ~ kƒ * c ò @¬ Š Zç'N Å w› !¶ ~

Ñ §* @ t

%M ìg Æ ? Ô Õä £²N å g š ™ Ë æF ! ¶ ~ $ „ V â Z ñ Y ā H Ì D™ E+ l ƒ ~ õG/¼]M !Š ðBNExŠ ¸ }g* @ ' ¸ r Z 4$M ¶ ~ ' }÷ {z ' ~ g (Z Æ k Q èG t ‚ Æ V\W Ô ð ð4NX ¨ ' ì Ì Æ [R ¶ ~ k, ' Ô Ž ®™ qZ Å V1Zp != Î , Z ~ x, ) Å kQ  ‘ À ¶ ~ k,Š ~ç'L ]Ñ» ā ‰ 8N ā á1 Å yW ~ À ìg ï FF ¶ ~ : z 7 ÏZ }i Z‡ ëZ ______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

23

÷Æk Që

/

]* ! H ¶ ã™

]‡zZuS Å ƒ (N Ç* ‰ w ðāE !

! o ZہZ t Šgi

ˆ}Š™ éG 5kbM

]ZggzZ yŠ }÷ ]JŠ ˆƒ P #L ]‚, ' Ìñ èEE

÷}¾Ð[R AN\ Ð V1. _ õF E ðƒ[ ð8NÆ[Z

! ]Zg Ì t

ì CY „ –

]* ! ¿g ~ wŠ

!]‡zZ ~÷ H

ñY ðƒ Ï* ! O² A !Vx Ôgze öF Y ÇáÅ ÷ æ°L 4$M Vƒe Í èG

] ¸* !Æ V1Zp

?‰ aQ ù

$N:G " "] Z fi ðF

!B‚îŠJ “ !B; {z “äY

(t) ]ZgyŠ÷ÐqZ E !] é)ЃN ì ú

~ g« ܉z ð3~÷ ÐW

_____

!^» Vâp ëZ

ÐVÍ JŠÆ§

_____

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

24

/ Ôì

ÒI

yW gzZ

Q

ì

}i

!! ì ÒI yâ  ë ,™ , m/ ¤ 1 ! * @Y 7 J x Z ƒ x » Ì ðà &M ~ y·Š Æ Ë &M ÿF ì ÒI y·Š t ÿF G ( KZ ì Å Â ÙC ~ èE4$M ‰ ā yZzg»

ì

ÒI

ì

æW æW

ì

ÒI

Å

ŠÛ

ÔÐ

-Z q

Ž

ð ›Z , 5 ©Ò7 §y îJ0G

H Æ

yÇŠ Zi

 ‘

3!N ÷ \W gzZ ! ! ý{LE ªZ° ì ¸ / ¤Z 7 =

ì

ÒI

Zgø

Ž

ëZ

÷

Ð

5g

Æà Æ

ì ÒI '

Ãz

y* !$ uS ? hñ qZ ÙC ______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

25

÷Æk Që

/ !0 6 }÷ yæ°L ~ qZ

6 gš ì H

ïš * c, 6 Ô܉z

w â CZ œ

W Q ì f, (

Ðä™:]* !

ÔŠ 7 ðÃ

!6 w› LZ

6 CZ Z÷ ðY} , 7v Y ! W Q „z izg 9M EŸF 9M F Ÿ E è è Åb* 0 ! yz‚Ôì yz‚ G ïšgzZ èE!gM zZ èE#M #M yR ì Cƒ èEE !‰W y CZ

! ]ñ ÅO g* @

}Š * Nß !X *™ H (O 9N õā Q Y á ðāE G ! î~O ¢L „z izg ˆ^ ðÅN V* cœ Ç Ð, 'Ât y é)\Mu {}g ‚  Є VJZ 9OZ Ð ì é£F ƒ

?@, ' » äÎ èE!M ÷* * 4

c*ì ~, ( k\

#M * ! èEE cìÂ

Ô7 Š Zi xŠ W

®æ ì è %L Ú™ gzZ ‚æE

!\z¥ ƒÌ÷ c ¥zŠ Æ õÁO]M

‚Zc ¥ Q

÷ ïŠ āðŠ ²L (NéG w ðāF 5Ò£ ~{Zg 9NVâzŠ ÷L ðāE

0Ž » {ç yz é]MgzZX‚ ÁPŠ ð ð4NX! 4E 7L ðZŠ ì éE 5G

!~, 7 Š ëQ H

ì Å ø±LØ? W

™ éZp âQ

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

26

÷Æk Që

yz‚ gzZ COš

÷VâzŠ ? ë

6gŠ ì Ñ ®™ # Æ V1Zp

?ù ¶@ ñ ð4NX [W , ki

! yz‚ ~V\W

! VYì H ŠY (t) ~ {* *Î éF CO² ÀE Ç} ç¡ &L›uS

5±N ì C á y åE !® Ô/ ¤ ì éF CO\ E + Ã Òð8N

!nuzgù

!‚ì J[R

B‚}÷ëZ

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

27

/ ±L å Lg ~ Ùp u Ë Ô 8, F ög å Lg ~ Ï+ 0i wŠ Ôì ]* ! Å Àt 0e ‰ ā ðÅM Å [ëW ? }n Æ + ²N ±L å Lg ~ Ýzg ög Ì ~ ā äÕ£ !

à+ $ 7 Zg f

G Ô Å { xŠ W ï L ^I u

å Lg ~ „ g ¸ Ô1 à ? † 4$M å Lg ā ä ø±L t ¹ ~ äâ i èG å Lg ~ Ë " è § ÔŠgŠ ÄW (t) @™ x¯ ~ Vùg Æ b ۍ µ ¸ å * å Lg ~ ~²á÷ gzZ å wì uS {z N !]g ðrN Å kzZ å * @Q mze ? V ðÒ¯ å Lg ~ ¤ gzZ å Ø Å Zœ A²N Ì Å Ã èE L j8N ¶ 7 6 ÐQ ôF Zz, å Lg ~ ÌŠ = +Z qZ

http://www.hallagulla.com/urdu/

{z


ëZxsZëZ

28

÷Æk Që

÷ D™ s Zî }g * Ì [Z ? V;z L Ô ~ yk T {z å Lg ~ ‹ Ì ø8E _____

$N Ð Ùñ{ ~,  ^ ðH ( x á÷ qZ ' å Lg ~ 4zŠ ~ , F Ô y⠎ … ëZ å

(N Ž Hƒ Š * Š ! , '  w ðāF Lg

~

R 1 8g

²L äÕ£ X

_____

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

29

/ å :

øÎ ðà gzZ ¸ Ù Š ƒ

! å : §Zz uS Ô å ö ðà t ‰ ]Z , W* @ H

ë

Ü z ‰

?

¸Ò

˜

å : šq ðà gzZ `gŠ å ¼ ƒ yxgŠ Æ VâzŠ ' ¶ ]* ! qZ Å :W ! å : îÏhJ4$ t » \W à ÿL X3Z } Z !Ú Š à  ' ¸ ñW ~ ‹ ~¾ å : ¬ åO$ ðà Zg ø Z ð^L Æ kS À G3I \Š Ì Æ k Q ? ó ê 7N ï L E" ¸ å : ê Z ð4NX é£ÀOÉL » „ , k¼ y é$N CZ ‚ uS Ô å G µ* 0 ‚ uS YN m æ° ù !! å : 3 Zg ðà ! D™ , ì

Ð

I

»

g ZMZ

t

ëZ

å : ¤W ðà @ ¸ s§ Vzg e ______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

30

÷Æk Që

/ N Y º „V! N Y D æ¾$N@

?VY Ð V"W

N Y D aQ[Zp

!Š * !W ÷ @W

! !N YDg’u {

!~ S+ 0 W +Z

N YDge „\W

Ð VaÎ KZ

N Y D™ î A+NE G Ÿ / E NY õ Ó

H Â ,™ @ ~ V\W Q

NY ¦ c gzZ A²N ! N Y D™ ÂôF

}g Ï\™ A E „, 6 Š ð8N Bzg

N Y5gJ# Z

(t) N Y X : B;

„Æ Æ

N YDOš~{Zg À N Y õG/Ÿ ÉLJ# Z

 r Z lqZ AO\ K ]* ! öF ì ~'¼Ž

N Y D™ Â { z N Y D™ {+ 0i

Ð  Äig ™ è {Šç'N

N Y_, (ÐW

÷{+ 0iJ# Z

N Y D± D±

(t) N Y D ™ (Z

G 'N ê gzZ ë î W

N Y D™ '* !

~V\WV\W

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

31

N ²L AE “E G Í £ / NY õ õF

÷Æk Që

N Y Dƒ Òp

~ VÂ* ! VÂ* ! E $ 4 ¹ Ó èG L ~ Vùg

N Y D%Ú. } ÀE ¡ N Y D ç &L gzZ

wŠ Æ ƒ ëZ

(N , å5!OQ ›ðāF G

______

/ YN E ° Z ƒ 4 ‚ À }gæ À ÑZz äW # ^ ā ì 4  Рg ~ w q , Z G-E &L t x á÷ ÙC ÷ C™ ~½ $ eg @W Ô ö 4E N ÐE Re Ô `g ð^N Æ ê ƒ Ô}g * @ Æ ðZ } Zƒ ×zg ]* ! ¿g } w› ì îŠÅ È CZ ²N £ V Ô Â ƒ S gzZ zg Æ ÿ  ì * *zg ÷ DY D, 7Z Ô ì ¸ yT Å Vw &M {z Ô H ! ÿF Š Y ù ? rŠ Å V\W ö @ vß Â N Y µ 5g Æ G ! É* 0 Ô äZ-Š Ô ÷ D Yƒ Dƒ Dƒ

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

32

÷Æk Që

! ðƒ Ý* ! èQ * c ì li ‚ Å Ìñ !V ñY r „ Ô N Y Dƒ {Š * ci d 9N 9N 6zQ Æ V\W öÀ£E öÀ£E ‰ ß Í1 , 9N ! V» ì V» ! å Y ï FŸF ù p Y GL ^Š Æ gzW Šgi ÷ ~zæ°L VâzŠ ~ 0 ï E ! ÿX3M » V⠁Š Ô Ä y ð8N » VzgzŠ×' 9L УE A+NE G ) Ÿ / E ì Ci° kzZ ~ ÿ Å Vzg * @ õ G ÿ$M @W Ì ð$N ì „g v Y *™ ëZ

/ E ±L y› ög Ð vÎ Æ Ö a LZ Š ð8N g±L (N N ā ì V ðG $N yŠ ö Ð BŠ Æ w ðāE ~ wŠ Ž  F ÷ DQ ñ ð4NX z ± ±L 4£ÀOÉ Â ‰ yŠ ög Ð èG c Š ä *™ Ü z * x* ! Šg š Æ VØ ²  g * ! uS Ð N Y ±L yŠ ög Ð B1 Ž vß e u {

http://www.hallagulla.com/urdu/

ÿ3XL t


ëZxsZëZ

÷Æk Që ±L ܉z 7 „ éG 5Ò$L » ]* ! ög Å :W g±L " ! yŠ ö Ð $ " ā ÷ ë t g * ! ÙC 33

0, 6 x* * " Æ Š* c ~, F yY } Z }+ ±L ? yŠ ög Ð ,, F Q Å ŠgŠ }% ? Vp á÷ ±L - V¹ ðZ÷ Å Û ög ì CY J ±L y› ög Æ BŠ Æ [ze ~ , F ~ V\W E Ð ¯ Æ N ~ x á÷ ~½ Ð Òð8N y› Ë Ð K WZz } , F Ä uS ]Zg Ë ~ ]ï Å çW ~ , F Ð NÎ ±L ! yŠ ög Ð • Y Æ ³− ~ , F ~ ñ‚ ^ ›/ ¤ ÏZ Å ! Z y ñõ Z ±L (N yŠ ög Ð ì 5 Zg } ½ Ð VßðāF Ð

I! E Ð ú [Zp Ô ï ÿL 5 Ô b§ Å Òð8N YN ±L g E ° yŠ ö Ð ,gæ Å à } , F Ð V6, u Æ |+ 0* ! ó ā [Z ¸ ì ëZ yŠ Ë Ð N Y ~ g Ç 0 è à k Q _______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

34

/ Ð ÷g ~ Yg Æ `ñ Ë Å éZp -rN ! Ð ÷g ~ ‚ Æ ÷E Ô b§ Å M áÓ ÷ qZ

*

izg

Ô

~i

Ï AŠ

Ð ÷g ~ ³ Ô † ì J # Z }g ø Œ 1 Ô Â ? ë Ð N Y % Ð ÷g ~ ñ Æ Ü‰z ÔVZzg „zŠ } Z !]g ðrN Å kˆZ 1 Ð Vƒ  ŠŽñ E Ð ÷g ~ ‚ Æ 8g b§ Å Òð8N ÏZŠ Q Å g+ 0R Ï ñW F, Q ~ V\W ! Ð ÷g ~ ! Z \W 4 - Ž ëZ

/ 7

` Zzg

7

Ô

C

 t

!

7

Ô `»

»

g* c è x»

-Z q

{tZ

ì ó ðÃ

ŠgŠ

E ’ êL } Z N

H

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ p Ô

÷Æk Që

35

O t

Ô

ðY ÙC Â

7

` Z×'

x

~

äâ i

Z ð^L

Æ

!7

»

ŠgŠ

$¾ d

ì Ì

{z w›

§

Ð

ti§

»

ì

CY

3

mæ:L

7

`* * Z V* c Â

Á

¼

:gz

V\W

~uzŠ

@W

Ô

Ï

7 Ô `W , 6 Ô L Ï Vƒ + há÷ ðÃ

77

`* @ z

ª

èEj8N

ëÓ)&

ðÃ

G

(t) !

Ð



· ì

çW

!

7 ` Zg

Z¾ ?

.9NX }% } Z N Æ çE Z å7E 7

! Äg

`

~

7

` îZ

Ï yà Ð

N }Z Ô Z å7E A²N gzZ ~÷ ôF

ôZ V¹

:

Ã

Ô

t

ì

V¸ iZ

______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

36

/ à{

ì

à Zz

! ì J

à{

ù

Å

äƒ

ð {z

Ô NŠ wZŠ

~, F Ð

Vƒó

]Zg

!

ì

àï

H

?

H

Ð

yWå…7

{ Zg

ä

ŠgŠ

}, 6

ì

ì

à¸

KZ

c

 ƒ

Å

Vzg *

®

ì

„g

È

ñW È

9N é5ŸF àF

ì

%e

à Zz

ì

!

]Zg

Å

ŠgŠ

]* ! ¶ : :

Ô

{z

:

Ž

Ž gzZ

*™ s§ uS Ô å wŠ s§ uS ì à 5 çaN Ð VâzŠ ä ë © !

ì

àY

ì

à‚

Æ

-Z q

lg * ! Å

ì !

WZz

Ô

Vî Å

çW

yizg

-Z q

²W

„z

Q

„z

Q

ì

Ô

È

Vß Zz

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ b ۍ

µ¸ àe

ëZ

ì

 zŠ „

à¬

„g Y ø±L

ì

ì

ì

÷Æk Që

37

ä

»

{z

Õ

»

( G-ÍG kŸF 5 ö ? V T

wŠ 2zŠ x* *

_______

/ A²N Ž ì * c ‚ » u#Z ì 6, ~i Ì ôF ì , 6 } ¨ Z÷ } [Zp ì A²N ä k Q q ZŠ z Äu à Z e à +Z ôF E 6 ÷z Ì [Z wŠ * c W `  Š ð8N ~ ì , C ð4NXÑ, ]¤

¾æL ¡E } Z

} Z Ô CZz A²N Ž ! Ýq H Ð i Zz, 6 6 ~i ì ôF ì , !

4J& W " Ð g ~ " ŠŽñ " 5G M 7 " { åE ì , 6 " 7 " s ¸ñ {ā C Ù » ]mZ E äÕ¹$L 7 ܉z Q Ðz™ Y Æ x k Q ì 6, ÷z q {z ¶ , 6 V˜ q Ž http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

38

÷Æk Që

\M }Š™ ç? Â ì e '

Çg 4-  ì e G G 4h!N © 5 E 6 ? {â kQ ÿ » ]Zg kS ì , E *ƒ » q ÙC ~ ›ç¤N Å ç,’N kS ì * G3E O8E 6 D Ž cizŠ ! σ D Ì ï ì , ______

/ À&L  ~ ¦ V ð4NX * @™ gzZ ]Z f ì C ç¡ E G E ! gzZ ]Zg t Ô Ññ }% } Z ö-4´L ì ¹* ! ²N A+NE E A Ÿ / E ܉z  ôF ~ õ Ì Ó Q ì g ! gzZ ]m " V¹ ðà ‚ òŠ W ì xŠ

Æ

gZ-Š

ì

8 ‰ ©

[c

gzZ ]ZŠg Zz ðà РwŠ Ì § ì * @™ VZp bæ ÷ VÅÑ Æ V ~ u* 0 è g—  V!gzZ Æ Ô yà 1 ì ;g ôÀÉL Ï $ T* @ N " ÷ ëZ Æ èEj8N Æ wi R Ô 1 g é)\I gzZ ]* ! Å lg * ! ì  ¶Š Ž p ______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

39

/ ñ ð4NX D™ g . z ? lŠ/ ¤ è gÑ YN E X ° 4 N ñ ð D™ g OZ Z , F ì ¬ gæ 0 7 ð*

ÏŠ ð^NW

{z

Ô

{ZÍ

N Z å7E

ñƒ D™ g \ Ì Ð Ë ˆ }g v *™ t ì „g W ¬ 4- Ð wi R L ÐS ñ ð4NX }™ gZ ÛŒ " ÐQ Ô w é<X(E E -Z ç«^M è IZ x Ó q ²N ñƒ D™ g 0* à * c gŠ Æ Ü‰z t Õä £ Dƒ 7 Ð

t YN F }gæE° L 7 = z¦ Å w ì } , ]¤ Æ yá } ç'L ñ ð4NX D™ g D , 9N © ƒ é5ŸF } Æ t ‚ }% ñ F ñ ð4NX D™ g DW L ? † Ô = ______

! ~g/ ¦ H ? m ÿL X3Z ā ì ¸ õf±L -r ñ ð4NX D™ g · ÷LE à x á÷ Å VZ  http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

40

÷Æk Që

GšEÅN gzZ Å kð4MX V* !igzZ Å Ãz ' ì ï ²N ñ ð4NX D™ g OZ Ô äÕ£ ? ë i Zg t ì Sg Š á÷ ā › ì Ú Ð ñ ð4NX D™ g½ gzZ ñƒ Dƒ { n t $N t Ð Y ÷ L  nƒ Ž âðF ñ ð4NX D™ g , 6 wç Å yQ yY t 6O ? ì êX  * 0 * @u / ¤ Z : { g» t ñƒ D™ g±Z Ô á ù vß Â ______

! ëZ “ å ê ðà ~ ' }g ø E 8E N 7N ÆV ð3E ! ñ ð4NX D™ g (Z Ãz Ô õG/4F ______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

41

/ E Y éG 54]N wq » w› ~{ zŠ E E 54]N w) lð8N } ç'L } Z Y éG .cN ! NŠ Ã Ï ŠçF E Y éG 54]N ' w‡ z

E I Š ð8N Å þi“L G 5 ÿG¢L Å =

ì ‘ ~ y W Å kzâ R t E Y éG 54]N Ô w5 È*ZŠ § g. v Ñ Ô xŠ™ : ð " E 54]N Ô w– » Ï+ 0i Y éG "

Ô [ZŽ 7 * *™ Ð  E Y éG 54]N wZÎ uS ~ yW Y Å Vzg * 3I ~ ô ð±N E Y éG 54]N wZzi z `zç•N ƒ ëZ È Ì Ž ì Ž m ?  E A²N 54]N Ô wq ïE Y éG L i8 } ç'L ôF _______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

42

÷Æk Që

/ ì Sg ]ª  Vƒ : @ ~ V"W ì Sg D ùz Ì ~ V\W à{ ‰ Ô ¸ p ng }Í= óu Æ *™ x š ÙC ì Sg ›Û Ô ÷ Ñ y·Š }¾ Ð # Z ²N £ ]* ! Å Ãz §ïZ ' z™ Æ ÿ  ì ã™ ! ì Sg ]‹  ñY {g ~gðŠ Z ]* A²N (Z ~ K çLX=\I ™ ôF A²N ì Sg ]é ³ ' ì * ƒ @Yƒ è ôF ñY 0 ] ³ '

y C Ù Å wŠ ì CY | e ‘ W W ‘ ! ì Sg ë + há÷ ~ \z¾ Æ éZp ~ V- Å Vzà ÷ Tg D i° ñ‚ ì Sg cŠ [Z V˜ yK ¨Z ¸ T g E ÷ D Y D W ™ á Òð8N ðà Ìñ &M ÙC ì Sg ]gß uS ~ gŠ y·Š ÿF Ð } i ZzgŠ wŠ ì CY çH'N Ž ðà \e ! ì Sg D ùz J ‰ ]Zg à ë H H http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

43

» VzŠ * c Ž m ì 4 ‚ ~ ~ y·Š ì Sg Ä Å wŠ Ð § Æ k Q ÒZ (N , k ’ Å Vùg ‰ ? 1 Å VßðāF ì Sg ] à ëZ , Z , 6 K —ß ______

/ E { ó lð8N 0 k Q

~

ì

!

A²N ~ ôF

!

ì

!

Ð

Å

Zœ ì

b‚

{ á÷Š * ! ½ø

~

− :

~

ì

Å

{C

~

ì

Ì Ž ² ܉z êL q

{e

Å

ÿL X3Z

tہ c*

à kQ Ž ý‹ÅN

ì

Å uY Æ ‘ Ô V*ZŠ ©Ò7 Æ çW ~ {( îJ0G

ì

Lg

¶g

Ô

~

ì ~ {3 Å

B k

GL Åq ï

ŠgŠ wŠ Ð # Z

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ Ì

~ 3… GG3šE ï

~~

ì

IX øL 4Zp {k H èE L !ZŠ

~ ì

!

CY

ì ì {ç

kQ

** ƒ

¦åO$N

ì

ì ~ {m ƒ ' # Z

ëZÔ !

ì

? ~

Ë 4]IZ { éE 5G

Ž "

Ì gZË

{á÷Š * ! è

7

æ

Â

~

{z

~i *

~ { Zg Å Ýzg Z ð^L Ì Ð xŠ

ì !

÷Æk Që

44

±L ög

~_› b z¥ wŠ

zŠ G [ ç¤N

$ ©Ò7 îJ0G

V‚ W

¹

ì Â Î ƒ Ì

>

H

** ƒ

CZ

_____

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

45

/ L Ð ÝR z ôg §y à w› Ì w é¹$E À&L Ì we [Z = Vƒ ;g ç¡ E Ð “ å : {z Ô ¶ ð^N ÙC Å @ k Q Ï Ø? W E Ì w5 uS ;g B‚ Æ Ùð8N à ë EL ¸ " ÷ Ð éE 5©8E ñ KZ KZ ƒ Ì wV

w) ~uz™

Ô

~²á÷

7 ‰

Å

Á¾

wi R

L j8N èE

! Ì w ì » k Q ì n " „ (z $N Ö# ¸ 7 à V\W µ% ù b ðF E Ì w) lð8N {z Ô Ì 0 +e » ,ðŠa å !܉z å ‚ yà gzZ Ð yà ¸ yŠ {z äY Y ! Ì w‚ z { â Ñ äƒ Â [Z Ð ç åH´M ~

ø

Å

]Z Z

I g8 êL F uS

! Ì wY » Vw Ô ÷ D Y j ½Q Ì ë gzZ ā ¸ : Á a LZ „ § Æ *Š ! Ì w* !z { i * @ t ì 1Î ä wŠ http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

46

8N i * " uS Ô ¶ { ó ~u u uS ï FF ! Ì wZÎ Z÷ Ô t ‚ Æ k Q å Ì ~ ²N õÑ£ t  BŠ Ð çW Å V⊠D W ! Ì wq Ì èâ ì ti§ » + ¼ ƒ å : Á Ð ÚÓ qZ  ٠Š ? GE GL ^IŠ È éºG 3OB& ï 4]IW ! Ì wq » ï A²N Â Ô ì 7 ý‹ÅN Óó Å k Q 7 ôF ! Ì w¾ ïE ƒ t ëZ L 8™ Ô Ì w¾ _______

/ ÷

D™ x ÈZ

" »

ÚŠ

Ž

9N Ð ~i ÷ D™ x¯ Vzg* Æ ë£E ÷ D™ x » qZ ë Ð ` W î W  ÷ D™ x á÷ z ð X x * * Æ Ãz Vz+ 0, 6 Có

» ÷

D™

1 ì 3 Zg t x ªÛ éh!N Æ ™ VŒ

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

47

Og ° ÐS J “ ? G Å Ãz ÷ D™ x * * Æ Vî Zƒ r Z l t Î ñY u¥ + 0e  } Y ? x * ! Ž L ÷ D™ x Z y à k Q Æ NŠ w Z ç (t) 7 Å VÍgi ì  ŠŠgŠ ÿL X3Z t ÷

D™ x Z Z

»

¹

Vß›

D™ 7 à $ + Y Å Vƒ C V˜ 9N à à d ÷ D™ x s ™ ë£E $¾ I g8 O êL F Å yS ì +Z Ýzg ~ î<E ÷ D™ x ª }g * ~ kS ‰ ā

¸

7

c* g

ÿL X3Z

îJ0½O]L

?

÷ D™ x¯ Ð Ã ŠgŠ

ÿL 3XZ ā

/ ZŠ Î Ð ù ÷ ¤ „, 6 h t ÷

D™ x ZzŠ §» ~

hW Å

+

Y » Vz L Û ì Zæ°L ? V˜ V˜ ÷

D™ xs

ºÛ ?

V;z

V;z

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

48

x» Ð x* * ðà : Ú ì à yS Ð y : ÷ D™ x £ ~Ã Ô „ ~ Vß›

ïEÒŒ!M 7 ¹Z Ð V˜ ÿL X3Z • Zzg \ ÷ D™ x ¬ à › êL g  t ā A²N Ì , Z ÷ Dƒ ~ V˜ .9NX ôF áZz çE ÷

D™ xÝëR

~

Y

uS

______

/ ì

g ZØÍ

Zg Ä

 ƒ

¬Š

»

ÚS Æ

ç,’N

ƒˆ

»

G 'N ê ~ w. Ë Ô ÷ ë ~ r Z l Ë Zg v

}

Zg ø

w)

}

O$E Æ T å œ » w™z H {z ~ õfI ì Zg ZÍ … ܉ہ Å ç,’N x Ó

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

49

÷Æk Që

ì @ ‚ i* ! … Ž Zœ uZ ÙC ! ì Zg * !zŠ t ā Zg * ! zŠ ÷ ë ä ~ } ā ā ƒ ~ V\W ~ç'L ¢ {z ì Zg á÷Z » èEj8N Ë èEj8N q -Z ÙC Æ *™ §* !zg » kS ÷ wßQ = ±L ±L @Q ä gzZ ög nÛŒ » ög ì Zg * L ā Òp ðà ì ? } » äƒ Æ ø8E Å ì Zg7Z Ô ŠŽñ êL ¬ xÓ ì 4 t 1 ! å V¹ ! å “ ä ìZg Z* L ä ë Ì ¬ ܉z t ! ? ë Ô ‰ƒ Æ * c gŠ  }g ) zŠ t ! ì Zg ) ZŠ Ž ì yà {z 1 _______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

50

/  L ]§ ¶Š/ ¤ }Z L O$E» w™z ïE ’ {z Ñ ' ƒ îpI L ^I ~ ø8E ’ {z 3›

¶ { ~ ™ Å çW qZ Ï ãÙC ’ {z Ô ;g * @ Q ~ `Å Å T ç,’N uS (N .ƒ : [R Ð › ðāF ![† H ? à Z e Å $ ! ’ {z Ô H ~ V\W Æ ^ ðÅM : [Z Ï ñW Y A²N 7 ]¦ ôF ‰ {g ~V\W L Y Ð õÁE ’

{z

Ô

Ÿ

å

»

g OZ

îi

E ±L A²N ¬Š ä {ó lð8N ög Ð b§ kS ôF ’ Ô {z H Š 8 © „ B‚  Z ð4NX Á¥ À&L A&N b§ Å Òð8E N Ž ? ôE Ó ~ç¡ E ‘ E7N Gi!M Å k Q~ ’ {z ' ;g éG 54F Ð çW ï YN ² ’ N , ā ç x Ó ~ ô Æ V÷g ì òð ’ {z

'

ÙW ì Ð ŠgŠ §Z]g ÙC

G ! Ç ñ= ~ » ÷ ˆ Æ T ð$N N } Z ' V ð4NX ~ g OZ Æ T ~ ! ’ {z Ô Z å7E http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ L Q :

÷Æk Që

51

K ðÅM ~ çW ~g ø ëZ

’ {z Ô Ãz " ˆ B‚ Æ Ãz " k Q ______

/ ! H {¯ z `* @ ~ çW Å Ã ÿL 3XZ ? H { C Ã yQ

Ô » ŠgŠ ? X ƒ * c‚

) åO¨G!

Zg ‚

?

uS

ì

ZY

!N ‚ yà ! Vz ù ! H { ZÍ ! ïE{3E

N VY P ,^W ƒ Ñ ä™ ? Š* c à Z å7E GE "N k Q ? H VZgz Ìg ðÃ ì ˆƒ Ð ì hg à ¿ ›Û ~% Y ? H { éE 5±N Z÷ ì ~

G ð$N w° Ø… g } Z kS ā C t '

‰ h Q Æ 0 VZ ð™ w‚ t Zہ }g ‚ ! H { ó ä k Q ? wq }g ø à Z e ,Š wz¦ Ì w› ñ z, 'W ˆ Æ wŠ H ? H { n Áq t ÆY à k Q NîŠ http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

52

÷Æk Që

4E 7L Ž x ì Ú Q Ô ì o Î Á éE 5G ! HÔ { Çg* ! ì Å L ÿL X3Z t zg * c #E -G #* /E L Æ õG U uS ˆ ™ ā } ù ÷F 9N G-¼£E ! H {ó ö {z Ô çW {z ~½ z™ Y (t) ', {z $N ÙC ? H { m Ð ƒg D™ Ð kÛ ðE ñ ñPZ

c* ƒ ƒ

ñ¯

! u Å Ë " ðÃ Ï ƒ é Å Ú ÙC .9NX " çLX=\I kS ? H { ( Ì y› ì » çE (N Æ H ‰ ~ 5g 4O& Å Vß ðāF F é5G VG

&L gÑ‚ ! H { 3 C™  ¸ ‰ ëE Ýzg ~ V\W : åG 5!OQ ðà ~ w›

? H {Zg Å ë ðà b§ kS Ï † ! wßQ F ù Æ Ä Áz, 4 ëZ ? H { Zg ì

Cƒ a Æ [c ______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

53

/ ˆ

ä=

~

ˆ ~

[Zp

ä¯

VZó

E ’ êL Â

ˆ

~

å

d [

ˆ

~

ˆ

äu

 – A²gN zZ ôF

>

-Z q Ï+ 0i

vW

~

äX

Æ

Â

ƒe

Ë $

0

ˆ

~

ä¯

~

]N /4E õE

}, F Â

ˆ

~

ä‹

~÷ ˆ

ˆ

¼ ä Õä $L

ì * N v  ~ }ŠÎ ,Z

/Z ' ¤ !

L

, k ¦

~

/

uS

7

~

ˆ

~

¼ LZ

äW

Å

ä{

? Ô] * !

ˆ A²N ôF

gzZ

½

ç,’N

{g

x* ! }, F Ž

?



Ôz, 'W

Ì

]* ! Ž

ð¾

u

@ ¤W

@

# Z

=

______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

54

÷Æk Që

/ Y ±L ±L ÷ Tg ~ V é)²N Æ ög Ô ~ ï™ Å ög ÷ Tg ~ V˜ ]g ðrN Å [Zp qZ ë ~ V\W Å k Q ÷ ¾ —Z }g ø ÷ Tg ~ VW gzZ÷ tig » ~i éZp Å Š ð^N Ð *™ ÷ D™ vß Ž ÷

Tg

~

V* c i §zŠ

¶Š/ ¤ å

ñ ð4NX Dƒ Æ VZzg ƒW Ô t ‚ Æ Ã ÷ Tg ~ k] ¯ Ô ÷ ñ ÿL X3Z Ž t ÷ g » { n {Š * c i Ð g= uS ÙC ÷ Tg ~ V * ! Š* ! ‰ sp P Ž E ç«^M » Ýzg t ~g Y ì Ð xŠ Æ 4Q ÷ Tg ~ V˜ ]g ðrN Å r Z l wŠ Ž µZ Ð ƒ ì ª » yS ÷ ŠgŠ ÿL X3Z t ÷ Tg ~ Vk Ñ gzZ ÷ p ng yk G-E (N # E ¡ è ~½ ç ì ê Z ā Ì ™ yY t ! ÷ Tg ~ V K ¶ z x* * è éZp vß t http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

55

÷Æk Që

Y b§ Å y é)²N Ë

±L Ô ]g ðrN Å [Zu ög Y & g Å b LZ ë ÷ Tg ~ VZzg ëLG Å _Š Zj ì u {gzZ ì ue» õ+\M ÷ Tg ~ VJZ Z‡ Ô Š Zi }i ! VY ì H gzZ  ì 7 Ž {7 ÷ Tg ~ VZ— { gzZ÷ v W v W ā E G t ì w¾ » i ‚ 0 ï L B+E }g ø N  p ~ g · ÿL ¯ ÷ Tg ~ V Z b§ Å V2Zg uzá ~ “Š §y N ÷ Tg ~ V éG 5kÒ¯ } , F Ô Œ }g ø Ù* C ! Ð yâ i å…7 Ô Ð { Å Vk ÷ Tg ~ VZzg • ñ Å ‚f LZ ë ëZ {z ÷ 7 Dg e Ð \ð™ Å Vä ÷ Tg ~ V ¿ ‚ Y Æ { ó Ë

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

56

/ ! VY ' [Zp }g ‚ }g ø VZzg

}gðŠ Q

5 Zg

y), F Æ 6, V W yŠ

}i

-Z q

÷

ð ð4NX

A+LE ā F ö 9N õÁ£E

÷ ', R Ï K

Â

VxgŠ

¸

Vß2

]‚

V1+ $ Kg Ýzg

~, F

F

g t

 Æ

ì V!Zœ

(t) ¸

lzہ

V* !i Å

à

Ï+ 0i

Ž

÷

„z

E ÷ ú1 » ~i Š ð8N Ž .( VZzg » çLG ÷ ¶ http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ ¸ VK ¶

÷Æk Që

57

Ýzg

M Æ g ð8F Ýzg

Ž

÷

„z

çaM

å

(t) Ð

N VQ

Y ! V é)²N Ã

ª

¹Q

ˆ3

V W ¸

}i #M Ž èEE

ìg

¸

èEj8N

»

Ï+ 0i

Ž

{g

{z

¹

Vx ‰ ë Â [Z ' Ñ ë }÷ ÷ V¹ ! V* !i ë }÷ ÷ V¹ _______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

58

/ 7

Ï+ 0i

~

+e 0

»

{z

7 Ô ~

Ýzg

~ ì

kS

N

7

!

4E 7M éhG

sç‡M

Ôì Ôì

~

Ï+ 0i ì

w›

„z

 ƒ uS

Vî Ü ÷ ±L ög Ž å…7

xæ:M

ā

ÏÈ

Vzg e

x á÷

~

Ï+ 0i 7

Vâ â i

’W

~

7 ~

»

wq

GE "N ì

:{

!

V-

c¥ }, F Ž

Å

G E 4 ö- ´L

*™

Zg ø

ì

~e Ô

7 ~

!

Â

H

~ Y LZ ¶ c Î ‰

7 ' c¥

q

Ô÷

ƒ

yZ

tہ

~

VK ¨S ~÷ § Ô+ 0e

-Z q {z

gzZ G Ô7ð$N

7

~

ã+ 0e

ì

~

7

~

.xM Â 7M Æ çE `R ðÒE YEkIG $L À Ô~ c* gŠ ö5 •ñ

T

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ Æ

÷Æk Që

59

Ü

x* * "

Ð ~ہ»

Ô8g

!

7 ~

Z ð^L

E ~Š ð8N " ƒ E 7 ~ ~Š ð8N Ž ì

Æ

! ëZ

7 ~

¬ åO$N

T

Ã

y

Z/ ¤ qZ á Ó ÷

Zg ø

{z

*M Å .F ~zçG

-Z q

H ì

Ì

ðÃ

______

/ ²N J [R ! yà ì z, ' z¥ }% ā e ÿ£ : $ ! ì ?k Ð ø±L ! yà ì W øL F y+ $ » k Q ì  {z ì / ¤Z * c‚ ! yà ì ð^N g e } ç'L  ~ Vƒ / ¤Z / œ% ? V¹

G wZÎ ð$N ì * @™ Ž ? :â Å Ú ÙC G $N t / ! yà ì ð$N ā ðà á b ðF ¤Z Ð  9L ÐE ! ì @ » ø±L Z ð4NX * @ äÕ) £ ~ V“Z Y E ¾ ! yà ì z¥ {â t ~ g Zæ X3g Å Vzg* @ http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

60

! Ù Š Ð Å9 Æ 7 Ä Â L ÙC* ! $N à ø±L @g é¹F ! yà ì ð±N / ð±N t Z ð4NX * ²N äÕ£

p ˆ W ] Zg ~ V\W ! yà ì [ ~ç'L ?V ð4NX ¬ åO$ » ø±L ~ 7

$ Ìñ ä ý‹ÅN Óó Å ø±L Š w+ E I!N ¢ } h ½ 3  ÿL ! yà ì ðE t ~ {Zg Å VZ Å Vzg * @ L Ð ^zZ Å wŠ * ! 9N ŸF 9N N Ò t Z ð4NX 8 Š Æ ï ! yà ì ð8E FŸF ï F } hW

vß ? ~i ‰ ~ yW ÷ }g* @ ! yà ì É ð4NX 1 ÷ Ð qZ P ÙC ! ƒ @ „ Z÷ t ā ce  * *ƒ %N z¥ } ç'L ~ W ! yà ì zæE NW t p ð ð4NX

(M ŸF Ð 5 G ö g) "

]Ñ» kS G ! yà ì ð$N gzZ ! èG4$M Vƒ yà ā ¸ à ø±L ~

ì

»

V¼ Zp

ð ð4NX f, ( ŠY

Zg ‚

! yÃ ì Šz åN‘ ëZ ~ y˜ Z , ( Ð w› _______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

61

/ (N ~ çE «^M ›/ - { Zg Å w2 Æ w ðāE J ¤ - {Ç J

O 5 vß

÷

‰W Q

ð^N gX ; ì wY » Ë " uS - { ó Ð w› ì ®™ Å r " uS J ¸ " ¸ æ ¸ [W

Š^ ! ÷L ñÑ*

- { å ÷ 㠎 ā {z ÷ 7 }½Q J L å bŠ » y éE X( }uz™ uS ö ~ ø8E C:F J {m ¸g {z sÜ ì H Š {g [Z ! wV ¬Q ù ÷ äY „ à è IZ J

{H k å…7

ì

CY

[Z N

å…7

+E > . E B; ðÃ Ç Q 7 [Z w° çLGi J { äÕ®N z ` * @ ~ Vî * 0  [Z ÷ % ¥ ¶ ? Vx  ð ð4NX ~½ uS Ð Vß 4]IZ 7 @* J { éE 5G ƒ » kZ ? wŠ

(N ðāF [Z

B‚ qZ ì CW Â g · # Z ì CW - H J Š LQ ~ “Š Æ á Ð V¨* ! http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

62

™ Ö ~ Ï Å [Zp à ë ì * *Y J { ( è 0 ð ð4NX ~½ uS Ð V» A+NE ]* w› t ¥ ù  Vƒ ‰ ôE !. _ .( J {3 Å kQ ì x* * » ( çLG y› {z ì à äW ? }i kZ [Z ëZ - { C ݬ Ð q B; Æ Ý¬ J _____

/ ¸ ¸

? }± # Z ?

?

}g eVY Å

¸

?

}, 6

1

?

ñ* 0

:

ƒ

„, (

äâ i

Q

Ð

~Vz÷

¸

ì Æ

B;

Ð

¸

î

Ð

k,Š

Ô;

ÄÑ

]‡zZ

Å

H

[NZ

T

ä

ë

¸

? }9 , 6 gñ ÙC

Æ

kQ

»

{g

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ !#â ¸

Y y é)²§N ZÑ

Å }, 7 3

?

÷Æk Që

63

uS

Ä Zg

y·Š

Å

(t)

¸

? } ç8XM

~

ø±L äY ø±L äY

`Q

9M ëÓ£F

Ð

Í

Æ

!g á÷ u ~

¸

?

å ~ Ø

Å

B; Y

Ä

~ å H Š ÏQ ~ T ! å H ? ¸ ? }hR , 6 ]* ! ø±L äY

¸

Å îJ0B+

Ù¿

~ ?

}, 6

„ Ð

-Z q

i ZzW

å…7

/ x ÷ á

ð ð4NX

rze t ã ñƒ s 1 t

x* * Æ w ™z } , F Ô º œ Æ w) } , F „V-

áX ÷g

²L õG/Í£ Z å]M }™

N Z å7E

xY Æ Ã ~ , F }g * Æ Vb } , F

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

64

æ Òp ˆ ug ~

ß Å y+ $ }, F

xÓ 8g ÷ ñƒ ™ W , 6 k] } , F ×zg

V_ ÄZ

÷

D

Ð

È

X

x á÷ ì „g , F Q ]gß Å v W ~ Û ìg ¹ B‚ B‚ Z‡ Å Ãz í x  Zƒ í » ^ » ^ ÆVç » Vß Zz çW ì

Xgz

 ŠgŠ

qO

! x» * * wŠ } Z ƒ ugI ni t N Ð “ b§ Å [Zp Ë ÷ ìg x x Zg W ,™ ~ çW ~ , F Æ ? k W kZ ëZ g * ! g* ! Vƒ * @g/ ¦ Ð ‹ kZ ~ x Ó { â Z÷ Ç ñW ? x * ! Â L _______

/ Ì r1

7

ì

CY

CW y * !i t t

C™

à à ~, F

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ çW

{z

÷Æk Që

65

7 „T

=

L

L

ì C° s§ Vzg e Ð r Z l L

k W Å Ýz } , F ¤ ~ Š§ = ì CÎ uZ ì Cu v W qZ ā Ð Vzà ^ +Z = ì [ ÷Š {z ì CZu u v W ðà ~ ðANXÅ }% ì ì

4 C Zƒ+ 0Z » Î g e t Y 7 i ZzW ~ , C é)ÀE F b§ kZ ¼

Å g+ 0Z t ì v W 7 gzZ ðà t ì Cw Ýzg Ž ~ ]Zg Å y+ $ - "e ]ZgVƒ Lg 8 Š à kZ ~ J ì CW ™ ƒ Ð V- ~ , F ã+ 0e Ž Å › ~, F ì

« Ì Ýzg t

ì C3Š = © Æ bzg ~÷ Ž ~ha Å …» ì ëZ Ì Ýz yZ ì

CY ^ I g * ! F ~

Ü ā

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

66

/ Ë $ 7  ~ Vß› Ë 7W~V/ $

Ô Ç¥ ? Vb

]* ! qZ -

Ž

{z

ì ã* 0 —Z  §§ : ƒ ~ w› Ž 5±N à u { v W ā !Ë$ 7 ¯ y åE  ÙC* ! Ð yá ¢ 5±N à u { v W ā Ë 7 ¯ y åE ! $ Y 7 ƒ

÷ … Y ŠgŠ

ÿL X3Z  ×'g Å Vß› Ë$ 7 W ]* ! ~ç'L ~ ™ ~ , F ‰ ì [Zp » f Í , F G ¯Î t Ë$ 7 C ª q ~ç'L ÔV* !i ~ ç'L (t) ~ ô Æ Vîzi * ! } ç'L ì „g ƒ &M Ð ú1 Æ § 4»ÓF VQ èG Ë$ 7 » k Q y+ $

GY Z ð4NX é5½Ó]N ì ;g È Ž

9N gzZ Ë $ é5ŸF 7 F

7 C* 0 Ì }

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ ÷Æk Që 67 M ~ wŠ }÷ ì >W Å ó ,Z u R õf8E ±M A+NE lg * Ë$ 7 é£E ! Å w ™z ög ì * *ƒ ? D" ëZ ì * *ƒ Ì Ž  ! Ë$ 7 Y  ÙC* ! Ð g Zæ ~i

/ YN G ² X N 4 ā 5O.' ›* ! Š / ¤ t y› ñ ð R ð ~ éE !y› ñ ð4NX M ¸ t ÐX¥ Æ Y ? V ¹ ~ Vzƒ+ 0Z Æ ]Zg ‰ Dƒ [z¾ &â y› ñƒ D + &ðe à `g ð^N Æ ðZ åLG à ë 3 Zg ÷ ïŠ : Ô º \W : y› ñ ð4NX ×zQ tÔ~ á÷ t Ï   !]Zg Ü h N Ï Ð ù ` W Q y› ñ ð4NX !Î ]* ! ¸ ì H Š g/ ¦ º B‚ B‚ } ç'L ç,’N x Ó $N à Ô ºˆ N y› ñ ð4NX Dg é¹F ìg

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

68

ì Cƒ Ð Q y Ž ]Zg qZ ÙC y› ñ ð4NX L eg Z-Š „z Q Ç Ð YN E ° "ëZ ; g * !÷ }gæ Ð $ dÛŒ } ç'L ±L y› ñ ð4NX Ù Š à }°z Æ Ýz Æ ög

/ N ä wŠ Ì 3¦ Ž ì éE 58F E N ’ ² À ì äÕ£ ‚ ö ) }¾ å

é£ÀÉL

swŽ, 6

ìH Š }I ùÔ

ã* 0 dŠ

ñ‚ ñ‚ Æ x á÷ ×e G ! ì H ! ì § Z¾Ô ì ð$N YN E ° ~æ !ì

] åO$NÂ ;g

à íÔ å

A+NE ā õ E vW

’H ~V\W qZ äÕ$L wZÎ -

ì 1 8 â à  ä~

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që $N ðà ‰ ì 4 V ðG A&N ì ;g NŠ Ú Ã ôE 69

`g ð^N Æ x å iQ Å x á÷ (N ì ;g ^ß ‚ \ » ðāE GL I i… ™½ }g * @ ~ † ï /Í$L õf±L + !ì * @Y õE 0e ëZ

Ð

ì

VQ

i ZzW Å lg * ! ²L ÿ£ {n» à ______

/ !} Ð ø±L  } Ô °ç : ì *¦ : !} Ð ø±L  }Ô ã¹ Å § LZ ë 4Ó]L '÷ èG ( Å Vß› [Z ~ Vl Å s, !} Ð ø±L  } Ô ã. ›gŠ ¯ Î t E r Zہ Ð § LZ Š ð8N à V˜ IZ ì 7 !} Ð ø±L  } Ô °Z/ ¤ Л LZ ë

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që &M 0 , 6 ÷ ìg ïHÒF ¬ Ð g · Ô}+ !} Ð ø±L  } Ô ãK ¶ t ì Ð 70

* ™ 5 Ô ìg Ç Ô Å K 6 } Ð ø±L Â } Ô ãZ, 6 ]* ! qZ {z "Z ë

E ì éG 54]N

ðà : IL G "u } Ð ø±L  } Ô ãZŽ x á÷ ì ÐS

ì }â

:

/ ;g

7 á÷ Ó

%N ¼ Ì ZæE

»

*™

;g 7 ( z b § T å Le w› G 'N 7N  ë Ì A Ð ê 6, hñ Æ ðZ åE ;g 7 * c gŠ  ‚ ð ð4NX Ï &M % }, F Ð ÷ : ÿF qZ ¸ ë ;g 7 {°z {z ÷ ‰ {g VâzŠ ë z izg ˆ } , ‘ F Ð b§ kS ÷ L » ;g 7 {+ 0i ? å ;g á ÷‚ ~ ß ÷ ˆ W [Zp Æ NŠ NŠ Ì @W ;g 7 d [ {z ' tØ {z [Z Ì ~ w› http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

71

ë

Ð

;g

7 {n

ÍW

Ë ÔçW N5

ù

k* 0 }g ø

"Z ë

Â

______

/ ±L ög ¬Š b§ kZ ¼

ä Ãz " äÖ

²W

Ì g* ! kZ

ë

‰ƒ

P

*™

Q

E ’ êL °Z

äâ i Ð Z t ‚ } , F ÷

! ì !

Ïg e

"

ä *W

{z

xŠ W

Å

ÔÎ

Z Le

E È ð8N „ óN ÷

„z

g6 Ñ+ $ : g åO¨G! E E 7 Ò N N ! ä Z å7 þL ÷ á+ $ Ä Z å7E ƒ

ñ3› ä

ë : Ãz

~g ø

Ã

Ãz c* 3Š

"

Ë

Ž

Æ kZ k* 0 ë ÷ Tg b§ kS ¼ äZ, 6 ä[

~

Vzy

ā

______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

72

÷Æk Që

/ A²N Ž ! N Y™ , k’ „ óN ì e Î Ž ¬Š ôF ! N Y ½  ½» {z ì » õzO 8 LZ ½» Ž ÷ D/ ¤ ? uS Ô Ì }g * @Æ ’ ~ º N Y y LZ [Z g ì 9 Å V2g ~ A²N ~ V\W ì # Ï ®™ Å - " +Z ôF N Y ge Ì W NW  BŠ 'g ðrN ~g ø -4E ‘E G Å ä5 @W Р܉z êL ì È : H! F Q ~ ö-O ā ÚS ,j ~ w› : NY , N ÷ Tg ~ V¨* ! }, F ]g ðrN Å yQ ÿL ¯ N Y™ ]* ! KZ ā }Š Ì … Ìñ ðà Y &g ~ ì C¯ à X Ô VZzg ëLG “Š è g * cŠ ? N Y O— 5g {z ā  Á2 } Z C \ ! ì ë Å V\W ¸ ÔY âZ êL ‡ } Z H  !N Y ½ ÐVzzD Vƒ à { ÐV1Zp/ ¤Z E ì 4 Ð Òð8N k Q  Ô" ëZ A ~ „ / ¤Z H -!N ā ¦ ö SÈ Ð + ; " kZ ā N Y g/ http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

73

÷Æk Që

/ Y Y H-Ÿ²N H-Ÿ²N ì ~g ZÜ ö ö ì ðË Ð   ì ~g * @Q [Zp Ï ä ë ~ [Z Š / ¤ùt %M zd Ô ~ y z™ Y Æ ‡z Ò ~ ]ª Å æE ì ~g Y Ý» " èE±N " J [Z ‰ ì 4 V N gzZ u { 4´L ÷ K ti§ » V ð8E /G õE E k¦ uS t ™ Y $ A, 6 VY îJ0B§r ì ~g ¸Q , 4´L gzZ /G î õE 8g

]Zg Å ` W ß ° „ ƒ ÷ Š æ g+ 0Z Æ bzg ì ~g ¸ œ œ» ‘ Å ` Wß Zz u Y 4<X(E G 7ÌVî Y èEG ÌV ÷ = d Æ Ãz ï L ^IŠ ì ~g3 * uS uS ÑZz äW ~ ^gzZ ëZ Å ~Š Zi W ¼ Z l t ðÅM ƒ ìZŠ ì‡ " ì ~ g* @Q g + 2 Å kZ Ð ðANXÅ LZ ä Vz, ( }÷ _______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

74

÷Æk Që

/ GL ^IŠ [Zp ðà Z ð4NX ¤ {n x á÷ çLa ~ t Zہ ï I Y g8 X 7 4 ½ N E Z ð ‚e » V ð ]¦ å ā 7 »¥ ~ , F êL F~ç'L N ¯ ‚g $ .ƒ }% ÔVâ Š á÷ì r ‚g Ãw› } ç'L V] ÿ ì r Z ð4NX ¹ ì ~ y» } ç'L ä \W Ž  qZ „z 9N L {z Lì ð ð4NX öÀ£Eðà { éº$E J ` W ~ç'L ~ { éº$E ±L Z ð4NX Î ì Ì ` W ÷z Ô~ y·Š ög å y·Š Ž {z Y 7 ]¦ } ç'L ~ g ½Æ V¼ Zp ~ç'L '~ g ]Æ V ð½E ²L Z ð4NX Õä £ ì VY ¦ çLa ‚ [† {°z qZ „ óN EI g8 ±L ~ { Zg Å g Zzi [Zp ög ~ {C Å lð8N êL F~ , F Z ð4NX Ý » ½ ]Zg å ā H ŠY+ 0e » § } ç'L E G &N E 3 ^ M « ¸ ç ë ìg Ôë \W 7 Ô, 6 G Ó g Ôç B t ì 7N ù ! yà !V¹ ÔƒI t a ¾ ß Â Z ð4NX Z åE Ð Z ð4NX

$N Ï éhI±N wŠ ög±L g · ›* ! qZ Ï Q Ð g é¹F Zç8XM ni ni } Ô öÐ$L% v, ' v, ' }

‰ − q ŠgŠ X H ` W Ð w å‘M çLX=\I} , F Z ð4NX VQ ðà B; 7 Ô‚ c ðà ~½» 7 http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

75

÷Æk Që

/ A²N \W Æ J Q Ð U ‰ À Ð ZŠ R +Z ôF (N Æ Vzg * A+NE 7M w ðāF ‰ ÿE @ Ô Zâ > H Š ôE nç Zç'L Z¾ Ô Z , 7 Y ? yŠ Æ ÷ 9OZ Ô¸ x £ tŠ Z ª ‰ ÞT ā Z ð4NX é£F ¶ : V¾ ðƒ ã* @ Ô å : s @ ðà ? Ši 7M ‚ „ KZ ¾ Æ VY øLI± , ‰ ÿF F ìg D hŽ N ë ~ w‚ z {â sW ‰ w+ $ w+ $ @ Ô ˆ ½ ®™ ~ V\W à w) } , F Z+ & ðe ~ wì } , F ä ë ‰ ò } p ~ w¸ NŠ Å V/ ______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

76

÷Æk Që

/ áZz ä% ? ; " éZp Å {Y áZz ä™ 7 ] çE O• Å yK ¨S Ë }Y gzÙ ~ Vzà Šà [Z „z c gŠ ïE áZz ä g e F ¸ } 9 Ž * LÅ … Ô÷ ä¯ Ä ÌZ [Zp gŠ ø±L 4´L /G 8g ÌZ ~ VÃ{ õE !á Zz ä½ CY ¬

ì

6 ܉z ç,’N Ô7 gzi ,

áZz ä™ ÌZ ÷ } , 7 x » Vz% (N t Ð ,™ Ð w› ÐQ  σ w ðāE ±L áZz äOŠ ? gzZ ög lzŠ 7 ë 5_ ÐZ … ™ VQ çW á NŠ kƒ ÿLG À&L áZz ä ç¡ E vß ƒ Æ à kS 7 "Z ë

ǃ :

» L Ð

W q

g\

áZz ä, F Q Dƒ 7 Â c* gŠ Æ wŠ ______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

77

/ M ]g ðrN Ð V˜ ¼ * ! 5k!M z { Õä ®N H H 6 z åE ‰ − _, ‰

YN E ² ā u M Z å Ð äW Æ xð KZ Š ð8N J ë ?‰ − xø Æ ŠgŠ ñZâ ƒ H ? ]g ðrM z Á Ø… g } Z }Š yà [ˆ » yQ 4]I * ‰ − ã z { å5E * Ôsw Ž G G 'N &M qZ ' ¬Š Æ ¢ { ó ä ê ÿF &M qZ k Q ‰ − Ìñ „ Ä ~ ÿF ! AŠ Ž p Ô Ì ` W ì „ óN ݬ ‰ − ݬ „ ãQ vß ¸ æ .9NX ÿL X3Z Ð b§ Ï Q ×zg u { Å çE ‰ − ÔW F B‚ B‚ Æ ¾‚ r Z l ðà , 6 Ãz

§ZŠ

E+E C ÿL :

ÇY

‰ − Ôë ÔK Ó Ã u  " ëZ ______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

78

/ { Çg* ! Å

~

ì ì

~

7

ì

~

Â

{Š ‚

{ á÷

{m

Vß Zz

à

m

ì

Ì Ž

¢

 ì

XŠ q (L .¢E t çHG

[

ā

÷

[c

`W

{z

~{

Ã

-Z q

{ ZÙCá÷

~

ì

!

A²N ôF

{ Zg

** ƒ

§—

Ô¸

~

ì

§ }, F w›

ƒ t

! 7  òiÑ t ƒ Ì ~ u ±L ! ì ~ { äÕ®N ög ¤ Ž c* gŠ

~

ì ÷

Â

{Zg

}Š Å

ÚŠ

~

6, R

7 {z

Ž Å

w2 ~

ì

-Z q

ì

}uz™

±L ög ±L ög

ë wŠ

(t) ~ ì

5 ~

Â

ì { Õ{

»

÷zgŠ kQ

b z¥

y+ $ gzZ

http://www.hallagulla.com/urdu/


ĂŤZxsZĂŤZ (N -;XF AE ĂľF

Ă&#x192;

!ĂŹ

~

** ge

H

Âť

;

ĂŹ {z G-O#F { Ă&#x2021;g* ! Ă&#x2026; ç¥ t Â&#x17D;

Y &g ĂŤL E

 â&#x20AC;&#x153;

Ă&#x192;

kQ

~, F

Â&#x17D;

â&#x20AC;&#x17E;( ĂŽJ0!** } ç'L

{z

VË&#x153;

Ă? {C

~

ĂŹ

áĂ&#x2020;k QĂŤ

79

0 (t)

7

Ă&#x152;

ĂŹ

~

{(

â

~

/ ¤

ĂŹ

~

â&#x20AC;&#x17E;

w2

ĂŹ

~

Ă&#x201D;Ă&#x153;â&#x20AC;°z

" Âť

h

ĂŹ

~

{ Zg

Ă&#x192;z

xĂ&#x201C;

{+ 0, 6 {n

V-

{C ĂŽĂ?ÂŻL

~

â&#x20AC;°

â&#x20AC;ş* ! Ĺ / ¤ G ĂŻ L ^IĹ  èE L !ZĹ 

á

ĂŹ

Â&#x17D;

Ă&#x2C6; ĂŠÂŽOâ&#x201E;˘

Ă&#x2026; wĹ

Ă&#x2026;

!

ĂŹ

h

{Ă&#x2021; gÂť

~

Ă&#x201A;

]Zg

^

â&#x20AC;&#x17E;

ž Ă Ĺ

â&#x20AC;&#x17E;

â&#x20AC;&#x161;g* *

Ĺ gĹ 

{z y

# Z

Âť

T

ä ~ Ă? â&#x20AC;&#x153; {Ăł ~ç'L " ĂŤZ Ă°Ă&#x192;

&M ! Âł 7 ĂŤĂ&#x201C;F !

ĂŹ

~

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

80

/ gzZ !gzZ ì gzZ !Å

¼ A²N ôF

› A²N gzZ ôF

ì

õ Z Ð Z » õ A²N Š H |, ( t * N » ôF

§

¦ ~g/

! gzZ ¼

gzZ 7 gzZ VZzg gzZ

~ Š§

OÎ èE_N

Â

A²N ôF

ç,’N A²N ôF

J Š!N ? èE4)

A t Ù C

~

ç,’N ** ƒ ƒ

¹ + há÷ ä

t Zہ Ð Ýz A²N {+ Zà ì ~ ôF „

ŠgŠ

ÚÓ

~g ‚ A²N ÔgzZ ôF

Vî²W

Å å

ë

ì

A²N ôF :

Z, F

çW

~

gzZ e

ì

Zzš

Vß Zz A²N ôF

gzZ

»

îÏhÒ]L

Ú

7

? Á

V* c i kS ±L ög

Ô;Š j Z

t

ì

‡â

ƒˆ

~ À&L ç¡ E

§

Ô ZhŽ

A

H Š

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ áZz gzZ Å gzZ Å gzZ

A²N ôF

÷Æk Që

81

V7 A²N ôF

Å

]Zg

BZ f

»

ƒ

H Š

äâ i ? A²N eƒ ôF

§

:

Ýz

ïE L ^I ì Ù C

`

k, (

vzg

g JŠ

 –

"Z ë

Ð

ë

/ E ì Lg ~ ^ [Zp uS ~ Òð8N Ch Q Å x * * uS ì Lg ~ à à uS Ôì Q @W  uS I .9NX ÿL X3Z H ƒ ÔsçaM ÿL X3Z H ÔçE Æ ½» ~ œg Ô} • ì ;g ~ ¸ izg Ž Z , ( ¿ {z ì ~ gzš kS 5O!Q Š ¿ uS ì * Æ Vz åG @· izg ~ ã* 0 ì Lg ~ g= { Z_ Æ yZ Q J yŠ Œ Z gzZ

.9NX [Zp uS ì Q ~ ðANXÅ v W H Ð Ø? W Å çE O$EH !ì ¹ ~ wŠ Ï Ø H ì Lg ~ u îpI

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që ÀÉL áÐ$ eg 3 Ž Ôì CY öā ? d Ž ìC 82

!ì Lg ~ y ,Z yà !ì _g Zz » , k’k Q yà Y G ]N ¼ 8 N F ì CY ™ èE ~ g Z-Š Ôà V\W ö Ó Ôx á÷ ÙC !ì Lg ~ H îi ÔJ äƒ N Ô[Zp ÙC G !» M Y D Î î~O ¢L uS " ëZ ì Ì s à t ì Lg ~ , WZ Æ z™ Y Ì Ã gZŠ™ T BŠ ë _____

/ 7

ì

»

x

M

ì

7

¸

}

[Z

Y ð±N

~

K

Ž

ì

7

*™ E éG 54]N

{z

å

*™

g Zi * !

7

M

!î Ég ?ì

ì 7

3 Zg /Z ¤ Q ,Ã Q

t

îÂO]

H … E éG 54]N &

ÔwŠ

çLa

ÿL X3Z

Ô÷

ë }9 ^

~g Y VY

Q

http://www.hallagulla.com/urdu/

Â


ëZxsZëZ ßÅ

V* ! Š* ! LZ

ßÅ

:

÷Æk Që

83

?

7

Â¥

L

Â

å

GL I i± ï

ì

Sg

~ç8XM ±L ög

7

ì ì

ˆW

ì

7

E7 54F éG L ÐS

~ x á÷

äƒ

~

G çL¸¢ V-

ì

7

4

}

âS

ì

Í

1

ì

7

á+ $

Â

Ž

á+ $

Äá÷

§

ñZƒ ¼ Z l

zig W „

ðÃ

wŠ Zg ø G-O#F ¡ Ôç {z

ì

P

ÐH

ŠgŠ

ÙW

M

\W

:âi ±L ög

ì

7

¸

Å

Ãz

ì

7

7 ðà ëZ " 7 G&L é5½E VŒ [R ZŠÎ t

Â

gzi

»

______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

84

/ ‰ ‰

-dL é5.G G

~

{g

~

{g

Yg

!g Ç Š * c t

÷

Ó

z

{g

~

ä

G

µ* 0 —Z

{g

iZ

~

§] A²N ‰ ôF

~ ‚ {g

~

ì

ö

Zg ‚

{g

Ô~ Å

{g

Ž

Ô܉z

{g

§]

A²N ‰ G ï L ^I z sw ôF

iZ

~

{g

¬ åO$N t

»

Z’Z

Ž g ZŠ

Vzd ~

Ãz

{z ~

A²N a ôF

G µ* 0 —Z

Ž

uS

Å Ï ïE L ^I ø±L Z ð4MX Ž 1 â P

ä

[Zu

z

¼ Å ¼

§½

Å A²N ôF

V*

P

Ô‰

{g

t‚ ! GL ^IŠ ï ÔV§g çL,’N

ÔVZzg Z ð4MX

8

[W

ÿL uq ~, F ë

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

85

Å

ë›

{g

~

"Z ë

yQ §Zz

÷

ë Ž

ÈÒ

_____

/ ±L !}Š Â Ú Š Vá ā ì Å ög .Š !}Š  %Å Ô Z ð4MX ! à ë { i ZzgŠ Ôà gñ Æ éZp ? w* @ Å Û LZ GL ^IŠ } Z }Š  W* * L ! o ôZ ï 7  ö ðÃ Ô » ½ ç,’N ì ZŠ ð^M I g8 c êL F } Z !}Š  WÎ Zg f à í Ôg* k* 0 }÷ ì $ -âZ qZ Å " èE±N " ½w k Q !}Š Â

%1

* Z÷ Zƒ x*

=

]Ñ»

é£ÀOÉL ~ ÷

t

p

±L ög + há÷

}Š Â Ú Š = B; CZ „zŠ } Z ¿

L

y W

Â

!}Š

 äÆ } }i

]‚ t YN ² ā äð t

±L !~ Vî ¯ {n » Š * c Å ög ù (N L î ðà {z " }Š  % ðāE ëZ http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

86

/ ì

c* gŠ Ð

x

ge

(Z

G "L Ž ì c Æ VÖ‚ éE 5E t

Ô

÷

ì á÷ Ó t : Ô÷ ë : Q Å Vâ[ y» ™ uS Ï+ 0i @O+E ‚ Zƒ Z™ Ô܉z ì îF YN ² ā !áZz t ð ~ V1Zu } Z ì 3g qZ Ì g+ 0Z Æ wŠ Dƒ Æ ]Ñ» ~½ kS ! !ì ñ Z ÔgŠ Ë ÔòŠ W "Z ì @ Ž ~ ÍW ë ±L !ì 4 » }uz™ ög VY ______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

87

/ G ÷ D Y D½ {z ¸ ØŠ ä ð$N ni Ž ÷ DY D, FQ Ô* c gŠ Ž ¸ ñ ð4NX ñ m ]Zg Å t Zہ } Z ~ Vr* ! = á Ë À&L ÷ D Y D ç¡ E }g* ÔNŠ ? † çLX=\I ÿL 3XZ t (N Æ Vzu ÷ D Y DOŠ ? V) w ðāF

, „ 6 g·

=

Ãz

A²N  gzZ ì 7 ~ Vð; }gø Ì ôF G ÷ D Y D™ Î Ô éE 5O.' ¸² ñZÎ vß Ð E ÷ D Y D g’ ™ V ~ v W KZ Š ð8N

Ž

à gOZ

ÿL X3Z t

÷

!}°* ! t ÷ Æ Â Ï yÃ ä ÷ D Y Dg / ¦ gzZ 7 D VQ à ]Zg Å š ø±L ì ~ , FQ ? à `W t ÷ D Y D æ¾$N Ð Vz ðÅM KZ r Z l "Z Ð à ÷ ” à x á÷ # ë |gŠ ÷ DY D, F Q }+ 0, 6 c á÷ c á÷ ā http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

88

/ &L ÷ /¼E ƒ õE

B; áZz

B; }÷ H Ô}¾ H .ç >E&N E

ñYƒ B; w1 !B;

LZ

:

ðANXÅ

LZ

Ôx Æ + w1 4´L [R ì w2 /G õE

9N 7 õÁ£E qgzZ 7 Æ¥ \ ÀÉL A O G Ÿ / '* ! B; õ öF Ed ö- N

i ZzW

Å

!B;

D™

'* ! AŠ

Vùg

(t) 9N ™ $L Ð wŠ â ðāE ÿ ø±L 9N Ã ø±L B; µ ™ ðāF NY B;

Y E 7N 3ð ½E

ƒ z ±

~

$M Ô,g ðF E -² y+ $ ÷LE

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

89

(t) !Â

.9NX ÿL X3Z çE ø±L ø±L

ä

B; m î ¸ yâ ‡ B;

Å -² 4<XG èG

Ôe E

Í Vzga

Ð ø±L H.\L ÔS ö-

! Ô s »Z ÷ B; NY NY ì

E ÿ¹$L B; E $ ¹ ÿ L B; Ìñ

»

Vð; {

à á

B; Æ ¾ Ô Ç Ñ yà (t) gz™ Ð y §{ Å y E 7N •Z ‰ ë B; õG/4F Y &g ñ ð4NX ti§ » VZzg ëLG 4´L /G B; õE Ôõ Z õ Z

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

90

3

Ã

ä½

B;

† Æ

Å

H!L ö-O

B;

Â

hg

$â Z H

ÔQ

ù GE 3O8E ï $R H

9N Ð B; " &M * N ðāF ëZ ÿF B; Æ çH'N ì * @W “ ______

/ N W Â NŠ Ôvß ¼ ÷ ˆ }g ø N W Â NŠ ÔÐ Q g * ! uS Ã à k Q g \N ì CW Ï ê

²YN 4MX ê Z ð Å g« Ð yŠ ¹

N W Â NŠ Ô$ , 6 c ¥ Æ yÃî Vƒ : Ìë ™ 7 Ä ~ gô Æ Vîig W yŠ Ë N W Â NŠ Ôá Y ÷ H H , 6 g Z-Š ŠgŠ Ï }Š C „ Ø ÔÒp rze ~ Z ð4MX N W Â NŠ ÔÆ ^ gz™ Ô ~hð ? V2g g

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që E ±L ~ V\W Å lz ) ög „ õG/4]N x * * Zg ø 91

N W Â NŠ !}g * Ì [Z H „ 0Q ® "Z Ãz Ä, ë ) çLa j ®™ ¹ ²YN N W Â NŠ Ô}n X ê {z g * ! uZ 1 _______

/ å m1 ~ Ÿ Æ ï ÔÒp Æ k Q ¶ÀZ Ð y+ $ åH I Y ~ V1Zp}÷{z Ô_ » k Q ‰@W~÷t À 9N ‰ðƒ Å¥ c‚ Å Z ð4MX Ô‰ð ð4NX ö £Eß Ð § 9N u ~ g ! å øÎ ] * é5ŸF J }÷ {z ! H ä Ô ñ F I g8 ¨¤ » x™ êL Få ðà ¸ w™z ¾Ø ? Ë Ô ¨ 8N Ž å ~ å Z9 ï qZ ' Ô$ + Y ge ¸ “ wZÎ FF VâzŠ ¸ ñƒ Æ l¿ Ô ¶]¥ Ð ÔÄ Ð å ;g èE_N i ZzW ~÷ ƒ Ô å ;g èE_N i ZzW Å k Q ~ %M Æ Vä  ðW g· ÐY [Zp Æ Vùg ~ VzæF N Æ {g {g à Vb Æ ´ ´ Z g= å Oð8F qZ gzZ σ { e Å øo 6 " ëZ à X ā Ð Vƒ gzZ {z !Vƒ 8 ŠÃ}n Æ k Q ÔVƒ 8 ŠÃ}n Æ k Q~ http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

92

/ ì ~ g y Æ çW ~ç'L ` W yà t A&N ā ì ~ g (Z }÷ ~i ā Î õ E E ƒ ×zg Ð } [Z Ô Z ð$M

YE ëL &g ¼ Z l

ì ~ gOZ Ð “ Ô^ Äá÷ ‹j A²N ‰ ÔwŠ ~ x, ) ~, F ì b§ kS ôF I ì ~ g · â èE L j8E ÔVZ  Äá÷ ¼ Z l ì ~g ¸ ? ^ }g ‚ Æ ]§ ~ç'L I g8 &M ì ~ g ±Z êL F ~ , F Ž ÿF qZ {z ~ õ Z yK ¶ " Ë ì ;g J Q Ž ~

ì

ÏQ



Á2

ÈK ¶

I± J-G 4 h gzi {z 7 [Z Ì ~ wŠ ö ~g ø G ' 8 N j + E ì ~ g* @Q [ Z Ì * c gŠ » è }g é£ E% Z L \ð™ ì L ú lð8NæLE G ì ~ g* c • Z×' y ðÒO& » b§ = "Z ë

_______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

93

÷Æk Që

/ G ' Ìñ » Š * c ~g é£+ Ôì ~ wŠ ƒ Ìñ ðà G ' + Ìñ » ˆ }g é£ ÔV* * Y 7 „ !+ $ ā ì m+ $ ù Ôß NŠ ™ â i W  7 G ' ! N + h ¾ Ìñ » Š á÷ * * ÁŠ Ð äZæ }g é£ ¶ _Q Ð ,è ÁŠ Ô h Ž Ð µ Zœ Ìñ » Š ;ہ ;g ' p å » zÆ m G & ðe Ð } ' à+ Ì ð$N á + $ V* !i Å Vz+ 0, 6 Ìñ » Š XZ ì ā wŠ } Z Vj ¯§ 5 ÷ CY CW t , 6 ܉z ì {°‡ » VÂ¥ !Ìñ » Š * c ہ H Š u¥ VY ~ à }g ø 4N]Ip Å i ZzW ? k Q Ð } Ï }g å ðE Ìñ » Š * !, ' ÁŠ Ç á+ $ B‚ Æ k Q  ì CY ðW Ï Ýzg ~ g š z x * ! Æ $ Ìñ » Š Zi W ïE há÷ Š HW ~ m LÅ + 4$M V., ~ VÂZg + 6 çLX=\I} ç'L 0e " ~ , F èG 4E &N ~ , Ìñ » Š G é5E F Vƒ * @™ Š * c „ ¹ http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

94

÷Æk Që

Å Vzg· ì éZp : ' ì » VZ  § ðà : c Å Ë " ëZ ì B‚ }g ø Ìñ » Š * ______

/ 7VZð™ Ì~ v W}Ýzg ì Ì~ ÷ } 7 VK ¶ » òŠ W } !ì X çLX=\I Ð t 6,i Zہ Æ VW „ : ~ ÝÆ ~i kS „ : ?7 V¹ ? 7 } Ž Ô ºˆ à k Q ç,’N Ï ì é » oO ]Z z § Ôì ö » ãÇ+ 0i Ž t 7VZ  ä T BŠ L !Å g · ƒ H gŠ ÐQ GG 9N:? }/ n u¥ ÌÐ V ðÒ5©!: Ž 'n ë£E ¤ –Ž {z ±L !i +Z ~ îE 0!N ög Ô, 6 lzŠ 7u (Z F 7V* a ϏΠz È ïE L Å Ôa 8 {z ä ~ —Z ¸ Ž 7V. ÌQ ŠgŠ Zç'L Ôìg VÈ ÌQ ni } ç'L I 3Zg ðà „ gzZ ì {z ôZz Ð þi“L à kZ 7 7V* c i » VY ~ kS / ¤ Z 7Û » w› ~ kS / ¤Z _____

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

95

÷Æk Që

/ ²L (N ±L ¬ Ð x* * Æ ög ÷ õG/Í£ w ðāF ? Vb ¬ Ð x á÷ ¼ Z l Ô÷ R $ xŠ Æ Vß› G @* 6 %+ $ © L 0 7 ^ î~O ¢L Ì , * ¬ Ð x Z L ì ðƒ » ã¹ G ' + ¸ Tg ~ < Å çW ~g é£ }g * @ ¸ G 'N ! }g é£+ å _ ¬ ÔÐ x * À `g ð^N ¸ Ô÷ D™ ` Zg * @ Và CÝ Å Vß› ¬ ÔÐ x ¬ $ e. ÷ ” vß Ž Í Ð Vƒ 3ß }+ 0, 6 ~ k x á÷ ì ðƒ ¬ Ð x ZŠ — Zâ ÔXzg b§ ø±L à yQ [Z G ' + “ ^ ~g é£ ¸ {Šç'N J W 8g }g ‚ t G ' * }g é£+ ¸ · sw }g ‚ t ¬ Ð x* 3!N / ëZ  ý{E ¤ Z {z ì Z ð4NX ë ÅôZ " ¬ Ð x Z²Z Ë ÷ D™ ÷ D™ t Zw _____

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

96

÷Æk Që

/ ÷ ñƒ e a ~ ®™ Å VZ  ÷ ñƒ ê V* c g6 o N }¢E 8 j F ¯ E ~ è ðW ÿ ÿL t t ÷ ñƒ Ù Ð sp }+ 0, 6 ì ´ " Ï = ~ Vî Zƒ ÷ ñ ð4NX b V* !Š * ! Æ Vß› á Y Æ ~) ÷ [Zp }gø ÷ ñ ð4NX ‡Q ~ \W LZ ë VÈñ Ô D % ; Ô “Š ÷ ñ ð4NX “ HZ f ~ Û

Æ

© }g ‚ Æ ~i Ô]g ðrN ~% ÷ ñ ð4NX ÐF, à g Z+ h Š }g IG $E © !}¾ yZª Ô 0* øL ÁV ÷ ñ ð4NX Æ ~ {Zg Å Z ð4MX ) à ë Ô¼ Ð Vƒó ÷ ñƒ } ) ¹ ë ÔVY ~ç'L http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

97

** ™ : § » V¼ Zp ~gðŠ Z $N ! ÷ ñ ð4NX }g ðF “ [Zp }g ‚ā Z÷ ÷‚ gzZ

VW Ôg«

÷ ñƒ }Y , 6 i ZzW ~ , F @W t ÷ 9 ? 5g uS ÙC ! ÷ ñƒ AŠ }  © t "Z NŠ ÔÆ VW }g * ë ÷ ñ ð4NX } F, Q ~ çW Å Ë ______

/ ÷ D Y ñW ~ V\W —Z ÷ D Y ñZæ¾h!N ë + Q GL ^IŠ ~¾ ë Ô~ V¿‚ " ï ÷ D Y ñ‚ ñ‚ Æ Š * c E ]* ! Å Ë 7 éG 54]N ðà ÷ D Y ñ éE 5_N KZ KZ

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që G ! wZÎ {z Æ¥ “ Ð „á÷ çL¸¢ 98

÷ D Y ñ VQ , 6 uv Ž 9N G-¼£E ö +Z

@W V* !$ ÷

÷ D Y ñY Ð wŠ * ! ‰ 7 ? Z ð4MX / ¤ gzi Ô : ÷ D Y ñ° Â * cŠ ë p ƒ : ƒ

s ™ 3 Zg

÷ D Y ñU ß Â ë C wŠ wq ÷ D éE 5_N ë ÷ D Y ñZæ¾h!N {z gzZ ðË

ì

„g Y

Ä

÷ D Y ñW vß ~ à Æ Ø? Zæ¾h!N qZ ~ }Š, 6 ÷ D Y ñÖ "Z ë ÷

z, ' z¥ ì DY

²W Ä c* W yÃ

ñÝ

ÍW

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

99

÷Æk Që

/ Z ð4NX : Y Ô> g ZŠ ® {z ðƒ ã¹ ðÅM ðƒ fŠ {z A+NE Z ð4NX : â i  õāEà b› k Q Ô L Ð Z ð4MX “z å {Q Ž {z Åy´ZÆk Q ÅykZÆk Q s§Vzg eì #ÏÒpqZ Z ð4NX : ¿¸Ô Zƒ A » T ÔÐ x * * " èE L j8 k Q ÌQ ‚Zg ²L (N~ r * åu" Ãì~ Vß * ! Æk Q äÕ£ ̎ izgk Qw ðāF ! Z ð4NX : Zzg $ + Y Å V\W Å k Q ÔZ ð4NX ×zg ]Zg k Q Ì Zg *Ž Y }, 6 Ð Vkz yâ i§ZæE¾X3g Ô}, 6 Ð V WÔ}, 6 Ð VK Z ð4NX : · Â^ » }i t ÔÐQ å * *+ &ðe ~ wq ÙC à í ì \ð™5gzZ6 ÷ V WÔJgz™¹ ~ Vâ› Æk Q Â[Z Z ð4NX: â i uS ñƒ }g / ¦ÃT {z ]Zg ÐQ σ Š * c V¹ [ Z

E ñƒV¶Æ VZg · `Ž ëÔ ñƒ Vâ ‚[ ð8N~ Ýz Ìñ %Z / u Ô ˆ ú b§ Å A‡ kv Z ð4NX : xá÷ ÔVZzg æLE

A²NgzZ ì ®™ ÅŠg š 5J" Z åE 7N " J hñk Q õÁG ëZ Â[ Z 7ÌôF G Z ð4NX* * Z, 6 î~O ¢ {z [Z  hgÔ7Æ UßyŠ {z [Z ÔðÈY ______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

100

÷Æk Që

/ ±L ì xg ~ g e Æ Ë Ôì Ž ~ ï™ Å ög 7 ÏS ì xg ~ æ¾OF J “ Ï+ 0¯ } Z C 4E &N ߊ ñ* 0 0 : gš z x* ! {z Å X ¶ Š G é5E ì xg ~ y k Q … » T ì x * * [+ &+ E G 5O.' ª Ô » g ÖZ tہ ì ~ ]‹ gzZ éE ì xg ~ ß ÐQ Y 7 V > Ž ** ™ Ï+ 0i ~ c Å î<E O ¼ * ! }, F ì xg ~ © ÿL ¯ ì » ~ Òp Äg 7N Ôp ì LZ î Zz ÷ Y Z åE qZ ã¹

ì xg ~ S … ì * * VQ S » c* 0 … ä c* W kZg à yQ …³ Ô * ±L ì xg ~ ( ög " ëZ à kˆZ ÙC

G 5O.' éE ā

_______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

101

÷Æk Që

/ „ Ð éhI±N w› µ ˆZ qZ ²L „ Ð Zœ ~ , F w› VQ ÿ£ Ã

ð‚

g* * ½w

Ô ¬ åO$ „ Ð ¬ åO$ ¸² H Š ÿ$L Ï Y Ï+ 0i c á÷ gŠ c á÷ \ „ Ð Z ð4MX Å ! êL ñ E ñW ÿ¹$L e gŠ ø±L I g8 „ Ð Zz 4 êL F ¶i° (N Ô7Ð V½* ! ÔÐ ]¥ ÔÐ w ðāF „ Ð ï ì  { “ CZ Å ¶Š yY ? h t Ìg „ Ð š ™ ì -ä ë 7 Šp 34E zŠ ë à Vzuz™ Ô ðJG „ Ð Z‡ t ì ]Š ¬ KZ .9NX mº 7 û% z çE GšÒ7E z îE N 0O8E „ Ð D z ï http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

102

! N Yƒ VY : ò " „ Ä N ì  ¸§ CZ „ Ð Z å7E Dƒ ` ÿ$L g * ! Vz% ! „ Ð ¬™ / ¤ Z X \W Sg „

7 z, 'W Ð

iZ

Å ½w

Šg š GLG3OE " ï

"Z H ë Š W Ì ; ZgzŠ {z „ Ð Z’Z » PŠ » T ______

/ å : ZŠ ðà B‚ }gø Ô¸ ë å : éE 5_N ¬Š} yŠ @ (Z G .*M Å k Q ~ V\W -g Æ § ¸ ìg çG 8 å : 8 Š s§ ~÷ Æ VQ ß 9L A²N 5ŸE Å k Q , Z ôF s§ ÙC ‰ @W Ï ÿG å : 3 Zg Æ ¶ze

ñZÎ Ã ë

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

103

E kŠ ~ Vð; „g r Òð8N ðà ! , " {z å m { i ZzgŠ 5E å : D åLE b› Ñ W ~ 8Z 8 ZÂ Æ kQ å : è à í ~ B; }÷ ì z™ Y Ýzg ~ } # ¶ Ð ðÅM Å y+ $ Æ kQ å : * c › ðà ~ t ¤ Ô+ 0e ~ Å9 G©EG 3Ò$N ï

(Z

å :

¤W

Z ð4NX ðÃ

{z

ÔyxgŠ

]Zg Æ

À V:

ã+ 0e ? VŠƒ  [† ¸ ~ V²‚ å : ÙW L  ~ Ð Vz© yZ {z Æ µ Ð äá÷ } ç'L |§ kZ ¼ * c zg å : Ãz " L ‰ ā ì

[Z±

GE 3OB& Ôvzg qZ ï

Î ,Z I þi“L ì

!å : ¹ ÔÐ ,™ [Z y t izg uS |§ ø±L Ì Sg ðà u ? V;z " ëZ å :

Âzg 1 å ;g È Ã 1 ¥ _______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

104

÷Æk Që

/ x * * » g· å Ž Y L ëL YE ¾æ ]I &, ' nzÈ ~

Z ð4NX Z ð4NX

œ‡ +

À&L ˆ ç¡ E Ô ª ? sw ˜ á÷ Ž éZp Y Z ð4NX çX=²N {z Ô ;g È ~ w› Ž ²W x á÷

¼ Z l Ô]g ðrN Å {ZÍ sÅ uS

Zƒ ^ ëZ% ]Zg ~ 7

}T

Ì

^ ā

‹ Å kQ H

i ZzW

Zƒ gŠ kS {z Ð wq }g ø …¸ ðà 7 (Z ~ | # g Æ VZzg G &M ! Ð Š* c ~g é<X+'N ÿF Z ð4NX ¬ ÔÙC*

çL,’N Ž

ð ð4NX ÝR ¾ig Ô~ wì Ž ¶ Òp Y &g Ž Z ð4NX ^ ›¤ / Ô å g ±Z ëL E Ýzg ¶ J ÃåO7 ~ ‹ Å wŠ Z ð4NX ', )* * Z, F 0 +e ÔÉ 3™ %L Òp Ô¸ Vz } ç'L }g* {ZÍ ~æG @ IF 4& Ônç = Z ð4NX à øL G ‘ À http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

105

NY V† §zŠ {z / Q Â Ô é¹8F ¤Z " ëZ !Z ð4NX , 6 x* * Ë tہ t VY ~ Ÿ _______

/ …

Z, 7

»

~

… Z, 7 S }

ŠŽz

: Z, kz

v W Å Û LZ

bZ ¸ 5g Ô ¶ gz™ „ ¹ w2 …

Z, 7 _ Â B‚ B‚ Æ

Vzg* @

ë ~ ‹ Å k Q ¸ ñW w V * c‚ … Z, 7 Üe

 x á÷ Ž

Ð Âe

Q  ÔsÅ Zƒ Ž {z Ð ¾ LZ … Z, 7 Ü+ $ Ì Z ð4NX – CZ WZz Æ äX × Å VY ƒZø E -² … Z, 7 á ~ § ÷LE ]Zg ÙC n }Š : òs à VŽg ð^N _ m ë 7 S ~ \ðŠ Å PzŠ ð^M … Z, http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ 3 Zg

ß

÷Æk Që

106

ì

ā

D Ð

å

Z’Z

… Z, 7 » Ì B‚ Æ ¶‡ gzZ B; ä Ë Q 3g Ð ZŠ R kS ? äá÷ … ðÃ

Z, 7 õ å :

?

å :

Zg – Ì s§ Ë " ëZ

… Z, 7 Y „ Šp

 }/ ¤ # Z

________

/ $ ì r Z ‘ Ä* ! øL F l : VY ¾ ¤ çLa ðà H : ðà ¸ : ì yá : Ôì ŠgŠ îJ0r² qZ = Ì wì » 3Zz Ë Ì w5 ðà  [Z 7 E ’ ðà / ¤ Z Ì å ~ wŠ }% * c Š S ä Ë " êL à uS à ä* 0 NŠ N ½ ]Zg ā ì ¸ H N ðà OŠ Q Ð VY9 ~ , F ³Æ 0 +e B‚ ;g å [† { i * @qZ = » x * * }, F VY ˜ á÷ çLa ðà g e : » VZ  å & å : ç Ð VÉ+ 0W & http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

107

~ g y Æ Ï¾ b G Ô~ g * c Š Æ q¥ " ~ , F !ðÃ^à s§ ¾}™ ! VY ¼ Z l Ð b§ ¾¥ ±L ~ [Zu* c ~ [Zp ög ~ [Z± ì e ܉z Ð ðà ÙC ì * @™ Š * c ÐQ H Š ò gz™ Ð Ã Ž ¸ kÙ ×'g x Ó {z ¸ r Z l æ x, ) çLa I g8 ðà 1 å m1 7 Ð p Ò Æ lp êL F ~ , F ________

/ ;g

P

r Z l

;g

¸

»

~

Y E ¾ gæ X3g

!ðà ;g

B;

M

A+NE G-ŸE Ôö Ï+ 0i E +E ÷L g

Ôš‡ å

w2

?

x á÷

Š á÷ ðÃ

ðƒ :

Á Ô~ ô T ¶ \ðŠ

;g

Ûe

Ô[ ë W

@ Ô Ì bŠ Ì }g * ;g

P

ā

å

Ô¸ [Zp

t‚ ‰ Zç'L

A+NE ôE uS

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ ÐQ

ñ* 0 uzg ¸

;g

÷Æk Që

108

Ð

:

kÔ Z

Ì

ÍW

A²N ܉z ôF

U

L

ÔL

»

]* !

;g

m+ $

~

x á÷

Å

ó

_______

/ &M C ÷ D Yƒ äYZ vß áZz … ~ y·Š ÿF Ù ÷ D Yƒ äZ, 6 [Zp ÷ CYƒ Sh1 @W ì J ð éF CO\ Å V1. _ à Zz m ]* ! ~g ‚ 5!M ÷ D Y ƒ äZ, kz y  ñYW ~ Vߊ ÿG ²L b ۍ µ ¸ Å ‚Zc ì ÀQ ÿ£

E çŽ3! ©

÷ D Yƒ ä– gzZ Ð ä, 7 | }¾ Ìñ ì CY ÿ$L Dƒ Za ÒuS ÙC ~ V-; Ñ ÷ D Yƒ ä( ' ¬ Р܉z  a ÏS \ ì CY w+ $ q uS ÙC „ Ð Ø? W Å G êL ñ ÷ D Y ƒ äZ-Š y› ÷  É* 0 'Zg ì 1 á Ð ë HH " ëZ ä gØ kS Æ *™ ÷ D Yƒ äâ i F  [Z ÌK ]* ! Ð Šp http://www.hallagulla.com/urdu/


ĂŤZxsZĂŤZ

109

áĂ&#x2020;k QĂŤ

/ Ă&#x152; yK Âś ? VË&#x153; [Z 7 Ă&#x152; yk ¸ Ă&#x152; vĂ&#x; VĹ&#x2019; {z Ă&#x2021; Ă&#x2014; ~ zig W ~% ! Ă&#x152; y ĂĄ (Z ĂĽ â&#x20AC;&#x153; = Ă? g] Ă&#x2020; qÂĽ " ~ , F ?Ă&#x152; yâ Z Ă? n Ăż$L L ~ g y Ă&#x2020; VZâ&#x20AC;&#x201D; { Ă?Z Ă&#x152; yË&#x153; Âť VÂź Zp ~% ~ g ½ Ă&#x2020; â&#x20AC;&#x17E; e ~% Ă&#x152; yK Âś Ă&#x2020; VĂ&#x;2 ~ç'L Y &g Âť k Q = ĂŹ w) ĂŤL E Ă&#x152; y k ĂŹ VQ ÂŽ Ä ĂŹ wĂŹ Âť @ k Q = Ă&#x152; yĂĄ ĂŹ ;g ĂŤL <X& Ä Ă&#x2019; Ă&#x152;

Âż Ă&#x2026; y W Ă?S yZh Q Ă&#x201D; Ă&#x152; VâWZç'L

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

110

÷Æk Që

E G 3 Ž ç 4$ Æ }g á÷ Z uS } , F Ì y â i t Ì }i t I g8 ~ {C Å lp êL F ~ , F Ì yâ } ç'L Ô Ì [Zp } ç'L ¶ B‚ }% H Š V˜ ~ Ì yÝ Å ½ ç,’N ~ç'L

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

111

÷Æk Që

/ !}Š [Zp Ð g ógi } Ô|g Ð g) " } !}Š yà = ?Ï+ 0i ì wßQ H Z , F Ô5 Zg } , F à = Ž ÔWZz } , F Vj w Ž H -!N }Š [† à V ðG3Ÿ ~% ÔÄg }g * ~ k,Š ~% 7n¾ Ð VÈñ ÐZ Ôì + 0, 6 » V¼ Zp Ž t !}Š [Zuā }Š [W ÐS Ô `ñ „ KZ Ç } h Q t 9N N Ð r Z l ~ VY z Ÿ}% `Q u¿  1 ðāF Y ^I À }Š [³ à ö Ó› ÏZ Ô™ Ä Zg = ~ v W ÏS VjÈt Æ äÕ$L Ã~ Ôz, ' z¥ } , F ƒ ÌV- L " !}Š [ ˆ » V¼ Zp ~% Ô™ g Ñ Ã V‹ ~% "

GL I i± ~% Ð ; Æ { ó uS ~ , `Q ® sw ï F } Š [ Â +Z qZ = VK ƒ Â Â Zç'L ________

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

112

/ H Ô7 {Š Zg Z

{z Ž å 7 e (N H 7 {°z » ä Õä £E N ä ë » Š OZ Á å 8g Æ k Q ~ Ÿ H

7

{Š * c i g ±Z

Ì

ä

ë

p ¹ ñ‚ ~ {Zg Å Å ¸ u H 7 {Š Y

g (Z

{z

ä

6,

™ Ë ºÃ a ½ ä ë ~ à Ñ H

7 {Š ¤

ÐW ÿL X3Z

L 1 Ô› H 7 {Š ] z

Æ

Ë

ðZŠ

ñ* 0 ¿ { Ô¸ IF 4& / Ô {> `* @ øL G

½ ç,’N ä ë Î Ô¸ ŠgŠ µÙ Ö#w IL G " u Ô" H 7 {Š ¬Z » VY ì ëZ _______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

113

÷Æk Që

/ áZz ¶zV Æ™ qZ qZ ‰ Å ~ g= áZz Ú Š á÷ Ó ƒ ¸ } 9 i‚ çLa !zg * c 7Á , 6 ~i / ¦ ÙC  ti§ » Z. } !á Zz W c* ! t 1 !á Zz U» t 1 Y 5_ » Gt V¹ ! ì ÞQ Ð uS ÙC VZ/ ¤ ëL E G N ç¡-O#Ft  V- ¸ vß Ð ¹ áZz t ð8F g$L vZ ê E  ì Cg/ ¦ Ð  {Zg Å Ãz G ' + $M 7 áZz  e }g é£ Zz Ð ð F é5kF '

N ÐE @W ÷ [Š Ô÷ „g Y AŠ ê ƒ Ð wi R áZz WÎ " ëZ ÷ " ze ~ aÎ Ð wi R ______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

114

÷Æk Që

/ t ‚ } ç'L å w™z : å ó ðà t ‚ } ç'L å wY » Vîig W ~ç'L G YL E 4´L ° 7 »¥ , 6 û% „ ö Vƒ Zæ ~ t ‚ } ç'L å wì Z¾ qZ 1 Å [Zp Ë ÔÝzg ¶ : t ‚ } ç'L å w5

} çW ÏÔu çLX=\I qZ =

{z x á÷ çLa Ô Ï k\ ~ 8Z 8Z a t ‚ } ç'L å wV Å V¼ Zp ~ç'L A&N å : ¢ Ì ? {ó KZ ]Zg õāE t ‚ } ç'L å w¾ ‚ Vz7 ðà ±L 7 à ? Í W ög # Z x, ) çLa ~, t ‚ } ç'L å w) øL ½‘ qZ „z E g8 'M I $ å g ½ » ïF ê êL F øL F qZ „z F8N -Z „z !t ‚ } ç'L å wZÎ ¯ q ________

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

115

÷Æk Që

/ ðà å gzZ Zg ) ~÷ Å¥ Ï V˜ ðà å gzZ Zg * å Œ „zŠ ~ õf8E L N } ã È* å ´ lñ{ Z å7E ! Å † ! ðà å gzZ Zg – » Vß Zz ä/ ¤ yS H  A+NE ā E ' wð™ ¶ ¨ ~ ðZŠ Æ V\W ö Å VÎ, ðà å gzZ Ô Zg * !zŠ ì ¬Š Ž [Z Zn {z 3!N wŠ ¬ ¹ !ƒ ù s »Z 1 Ô ý{LE !ðà å gzZ Ô Zg ø ÞL‡ Ôì gzZ „ZÍ ä ë ~Š wZ e Ï gzZ @Š ‚ Å Z ð4MX ²N ðà å gzZ Zg á÷Z ~ g« ™ W äÕ£ }g * @ `Q Á 7 eZ ÔÇ Y m Ô´ c ±L ðà å gzZ Zg  „ D Zæ¾h!N Æ ög "Z ¶ i ZzW „z Ô å L kâ â „z ë ðà å gzZ Zgå  ¬Š Æ ×& Ž 1 _______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

116

÷Æk Që

/ ì YY ðà J Vá å…7 Ôu Ð u !ì YY ðà J V ¹ à k Q ä+ &ðe !7 ~ ô Æ èEj8N k Q ÔÏ yà VK ì Y Y ðà J V˜ Ô ñY ` V; ñY ÿ$L Zg á÷ S » Ÿ Ð kâ â Ë ì

YY

ðà J VÒ

ñ;

{7

ÐW Ð VK ¶ Æ }ç ì tØ Ï ì YY ðà J VK ¶ Æ }ç gzZ u D h Q {z ‚ ÙC ÷ D Y Ë ì YY ðà J V¹ B‚ Æ ]Zg ~ V ð4NX Š Zi ~i ā ì ¸ Z÷ û% ì Y Y ðà J V˜ ā Vƒ V;z Î "Z Ô÷ 7 y‚W Æ ë

I þi“L 5 Zg

ì Y Y ðà J V* c i Æ VY 1 V; _______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

117

÷Æk Që

/ 4G & gOE ² O %i c› » ê Ž t ¨ æLG ì é£ g * ì 飲gO Ö ä ? õf8E ! ðà ì L ]* Æ VY ƒ éG 5µL Ô~ VË Ð *g " P E ì 飲gO Ãz åL<X’ b§ Å ã éhI$L uS ñÎ ÔÐY Ôì CW à ^ „ qZ A&N ðà ‚ zî Y ä ? ì 飲gO ` ? ôE b7 Ø> !ì 飲gO

;X(E~ V\W ì [Zp uS Ž t 0©E3E îG X Ð äâ i ä ë b§ ø±L

E À&L !ðà Æzg Ð äY ç¡ E à Òð8N ù ì 3g JÈ ~ ~ © ÏZ r ¾ig ¸ Æ K I õf8E “ L [ xZ Ð ì 3g Ô Z ð4MX ÓZg çLa ` W r Z l {z I Ë æL¾hÅ Ô ;g B‚ b§ Å ñ‚ ~ yŠ ì 3g VQ yÃî „ gzZ ä ]Zg H H ¸ õѯL ā [Z 7 * @W Ì Š * c ì 飲gO Î ~ VÂ* ! ä çW k Q à ƒ http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

118

E c ÷ CQ b§ Å Òð8N ~ wŠ ë "Z Ô,Š * N ì 3g ¯ g ZæEί à “Š kZ ä ë ______

/ ** ƒ

ì

** Å

ì

Ì

ë

Ô~

ì

** Î

~

ì

V

H ™ Š

Ã

-g 8

ì

HY k

¾

Å

u{

Ã

VÂZg

X

Ž

ÌZ

²W

-Z q

GG ©OiI!* ! ï

G 5¢ åLG

Å

ç,’N g8L êE

** zg

~

-Z q

Ýzg

~

Ã

ì

kS

Ï

ì

** ðe

~

G O › Ò þ $ Æ

ì

** [

uS

~

Òp

E -² ÷LE

Æ

V\W

ì

** 1

[Zp

-Z q

Ì

Ã

»

ú1

ë

h ì

gzZ Ü‰Ë îF @O+E q -Z ~¾ Ã

http://www.hallagulla.com/urdu/

ë


ëZxsZëZ 

Â

** ðŠ

÷Æk Që

119

C

I g8 Ô F, êL F

~%

}Z

r ZŠ

ì

Ž

________

/ 7

g 7Z

7

Zg *

ðÃ

å

YN ZgæE°

7

$N Ô ;g Zg é¹F

… 7

g* !

6,

t‚

Ð

V W

} ç'L

éG 5Ò$L

Zg * !zŠ

Ï+ 0i

{z

Ì Q

8N ~ ï FF

-Z q

G ð$N

Ô7

7

{z

t

gzZ

ì

i‚

-Z q

»

Ù C

7

Zg )

»

]Zg

Å

ó

8 ¢

7

Zg ø

xðÒN›!

Z ð4NX

!7

Zg )

L { éº$E Â

gzi Â

t Ôì

 A²N ôF

?

?

î* *

yQ `ñ

Ï+ 0i

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

120

/ ì 7 Ì {Š Zg S ~ § } , F » ä% I ì 7 Ì {Š * c i ÚS 1 þi“L ì $N ì ðà ì gzZ V* !i Å ]g „ ā V ðG ì 7 Ì ZŠ ‚ » , k¼ ~ç'L ½» !ë s§ Å Vzg * ÷ Tg Ù Š VY !ì 7 Ì {°z » ]‡5 Ð yQ # Z !@W ÷ CY ÏQ ~ © Æ { Zg VY !ì 7 Ì {Š ZgZ gzZ ðà ~ wŠ # Z 0Q 7 Vî * 0 Æ NŠ s§ Å k Q VY ì 7 Ì {Š * c i ÚS ? ¿ ƒ Òh!N ?6X c W á ? hñ ø±L ! ÿh çLE … * ì

7 Ì {°z

» Ýz ô

å…7* @

G-O#F ¡ a M !Å Ë çW VY ì Šç b§ Å ç ì 7 Ì {Š Zg Z » äô Ž " ëZ _______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

121

/ ì

: Z, kz

** Y º

~

Vð;

ì

: Zz, 6

ìg

Š* c

ì

** W y

.

gz™

- J “ Æ

WW N

»



Ôß Zz

äY

|e

x á÷

A²N ì tہ ~ VzgZŠ™ ôF ì

** Z, 6

}™

ì

'* !

: Z-Š

à ڊ

¹* !

ö

‚ 

Y gz™

** Y

ݬ

Ì

** Î

ì

: Z  =

Ôì

AO\ öF yÃ

Zg‚

Ì

H! ö-O

Ì wŠ

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

122

÷Æk Që

/ ! dŠ ÔVZp wç ù ÷ V† ÿL X3Z Ì ~  G-O#F ¡ ! dŠ ÔVâ/ ¤ LZ Ôß Zz ¶ ç ? ë YN E °  z gæ ?Ð “ š ÔV* !Ò ¿ { N Z h Q Ì ë ! dŠ ÔV* * Y p ÔVâ/ ¤ ¿e N 3Š Ì ë [Zp * * ⠁ Ôß Zz ä™ ,¨ } Z ! dŠ V., 6 ƒZp t Ô Â Í Y ~ ]Zg Å kZ tN ²YN ^ M 0e ÔVY ÷ ê ê }g * ` W ‚ ðZŠ ð VY ì + ! dŠ VZÄ » Ÿ kS Ôz™ ]* ! Ð W NW !ì ~ » \z¥ Æ ø±L !t ì ÂÅ èEj8NÆ ø±L $N Ô li èE ! dŠ ÔVs ŠðG L j8N } Z VQ çW = gà ÔVƒ ¢q ~ Ôz™ ŠgŠ • ´ Ì Ž ! dŠ ÔV* !* @ ïn {z Ô Y " ëZ [Š uS p

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

123

/ ! ǃ H Èe ~ V\W Å ]Zg ø±L !ǃ o ~ ]¥ ø±L Ôì y Ž [Zp t ´g X Å kZ ðÅM Ô ´g Z ð4MX Å šW OŠ Q

ǃ

: Zz, 6 Ô Ïƒ

7L Ó t OåE

E $ ¹ 6 Æ ]Zg # Z ñW ÿ L ]Zg Q Ð }Š, ǃ à ÿL X3Z Ž Ô ñY Oå´L ܉z k Q @* W 7 hñ {z ~ ô Š* !W ÔÐ

ǃ

7 Æ õg* æ¾OF @ êŠ á÷

# Z

9L УE A+NE @ ñ ð4NX õG/ŸE ì Ô Ì ÿ) Ô Å Vzg* E A²N ~ ǃ ç«^M ëz ôF ‘ ð ð4NX ~Y kS ZP ? g °Z ǃ g+ $ à {z ì ] çE O• # r™ Ž ZY t

ì

yâ ‡ Ôì

7M ÙC Ôì * Zg * @ Z ð4NX éG 5ÒE @ƒ t kC Y .9NX ni uS ~ V!z ñ ð4NX }gæE°N !ǃ çE i ZzW Å Î ñ ð4NX Ù 7M Ô ðà D Ì » k Q ǃ y Z ð4NX éG 5ÒE !ì

CC

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

124

/ $M Æ wŠ q øE

7 ~ 7

k,Š

~

KZ

Ï yà wŠ

1

E M 8 ÷ ~ ø zg { Ž Ô÷ ë  t E N 8 M !7 ~ ø zg{  ÿ¯ Á2 ÐQ

7 ~ !ƒ

¹ˆ

÷

@W

k, ' Ë ~, (

|

7 ~ ~

w2

1

kƒ Å

Ž

Ð

 “

ÔyŠ

-Z q

EG 4 ö- ´L G $ h 4 » èG Å @¬

Ÿ wŠ

ÔVZ%»

7 ~ : z 7 Ž wŠ „z ì Å

äâ i

7 ~

~e à ±L k', ög yŠ »

NŠ Ýz

(t) g* 0 kQ

Æ ®™ Å ð‚ g* * !7 ~ kð4MX Ž ' ì H ~ G

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ !ZÎ

Æ

!7 ~

125

ÏŠ ¤ $ Ž

ì

÷Æk Që %M æF ‹ åOEÉ H ~

r* !

_________

/ c ñY µ ]Š à d § à Š Zi xŠ W * Á ¬Š “ ä ë " ëZ à „ VâzŠ » Vß Zz ä™ ³ ? B; Æ O g* @ Y²N @Y ïHŸ Ð yæ°L qZ ' Å `g ð^N xš ì * !ì * @ é£À]L yà Ž ~ Vè à Vùg GG " !x¦ ù öÐ5 L !- )¥ ù M &M t ~ V\W /ÍF N* 0 1 ¼ : [Zp á Zz õE l + 0e Æ wŠ ë åO$ ƒ : ðÅM ÔdŠ Å r Z '

VK ¨S Ì ~ § {Š * ci ¹ ì * @, 7 | !ß ÷ CYƒ @W Â Ì Ð Ùp ¹ _______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

126

÷Æk Që

/ I Ð Q Zg f Ô ã* 0 gzZ k\ Å V-œ ù õÑ$L I Ð Q Zg f Ô ã¹ ~g ‚ t ì * ! æNÇ› ~, ( 7N å ` Ð V¹ c* 0 NŠ 7 Ô * * c ‚ » ðZ åE I Ð Q Zg f Ô ãZzg Å Vî²W ¶~ 5g ā E 4$M 54]N èG gzZ ìg C‹ Vƒg éG

G ð$N ¸ t Z ð4MX

I Ð Q Zgf Ô ãZ  Ìñ t [R ì à %+ $ (L 8E 0i L ÑZz äY æ¾$N !ñY : ç¡F Ùð N Ô~ Ï+ $N I Ð Q Zg f Ô ã¹ t g ÔB™ » 4ðG G Œ : 6,Ô éE 5_N Ô ÌŽ ä ð$N ¹ !g« Æ õ+\M & Å ãZŽ I Ð Q Zg f Ô ã* 0 ! å ~ Ô ~ åOE

/ F ÷ }g / ¦ Ð OŠ S vß ¼ Ì ˆ } , Ð g/ ¦ { Zg Ô ˆ : Òp ~ , F p ×zg ì ~ V\W ðƒ ø Ô Hze VY !Ð H ì âZ  ì $ eD à VÂZg http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

127

9N Ð B; }% » k Q y+ ™ ðāF $ å Zi° Ð Ã ^ = ä k Q = å ¬Š !ì Z , 7 ÆW V¹ Ô å  Æ yV H Ð ^ {qÑ ÁŠ kZ ðà  i7 à kQ , 6 Ô¿ { z ~ , kŠ ¹ ì * cW Ð O— ~ V dŠ ~ ƒ kS Å ]* !. _ !p Ô¸ u á÷ {  {Ç g/ ¦ ¾ig ë !Ð y Æ NŠ Zƒ ¸ † Ž Ôvß {z N ïE ð8E L Å ›u b§ ~÷ Ô7  (Z

Ð g e Æ Š ëQ Ë ƒ Z9 ? VñŠ ¶¸ Å J y+ $ çLX=\I … ā ¸ yŠ Ð ¸ í

~, F {Ç W 7 [Z gzZ

w2 Å gz™ {z ā uzg xŠ : " ëZ Ð ^ ›/ ¤ ÏZ

izg

Ë Ï †

_______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

128

/ ãZ, 6 ¶ Ï Ô¶ !

Z ð4MX Å

c* gŠ

ãâ : qZ 1 ä wŠ Ô¹  »zg Vî U ù ÐQ Ð V\W с ~ ðVQ

g Z-Š

~

', Z ¹

ì

Â

Zg * @ » ó u Z ä+ &ðe N å  ãZŽ ~g‚ Ô ˆ ~ ܈¬ Æ k Q Q N‹

ðà ]* ! 5 à ì

 ƒ

!ã¹ t

” ä

ì

äâ i g * ! Î

(N VŒ ì ÿF &N t Æ k, ' Ô ÔV¹ w ðāF ã* 0 ì gzZ 1 Ô „zŠ „z  yŠ ì » Ãz ¿, F ÔV á * @ƒ = b§ ¾ ãZzg

~

Ÿ

Ôå

î ZY ~

i ZzW

} ā " ëZ V¼ ÞL‡ ÐQ ~ [Z E 9 !ãK ¶ KZ Ô H Š hg { êL i H _______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

129

÷Æk Që

/ ì Le _  РŠi ~ , F ì Le Ü+ $ c¥ * c gŠ t ì 7„ ]gß Å T Ô 7 ö {z ì Le © ~ V\W ~% ! À H ? Ï+ 0â Å Vߊ ì Le Üe Â Ì `g ð^N ā wŠ [Z  ì à+ $ ŠgŠ Ü ì

Le

Ü+ $ U

Zg f

» Ãz > gzZ È ì Z ð4MX ì Le S ! „ ¹ ~ Ï+ 0i ›* ! Š/ ¤ kS wŠ t ì Le Y œ uS ' » š ™ ì o‚ Ì = A+F ì Le éE 5Ò£FZ Ì uZ% F ÷ 7 ²W t ' § È), ì Le Q [Z ã* 0 t http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

130

H qZ ì

÷Æk Që

» Vg ¸/ ¦

Le » { Z_ }%

"Z ì 9 ZŠ Z Å V\W yQ ë G-O#F ¡ ì Le á ç ðà _______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

131

/ G Ð b§ gzZ § îJ0{O¢ „z Ð ,C Ð b§ gzZ ë ? { Zg N Ð NÑ !ðZ. } §ZG ~ g J Ô? ~ }> Ð b§ gzZ 4 ~ Ÿ ÷ ñW [Z GL ^Š Ë ? yZ Vá ì * » Ô ï @ƒ ÐM Ð b§ gzZ ê ‘ ä Vzg * c ÷ áÅ [ Z ** S

Ã

V· ~

‹Zz)

ì

Ð b§ gzZ Y ÔgzZ [² ì * @™ Å b§ gzZ « ÷ Tg !Î ë G Ð b§ gzZ x™ ï L ^Š Z , F ì êŠ "Z ë

÷

GE 3OB& ÈZL Ì ï

 D%

Ð b§ gzZ x° ñÎ 1 ÷ D Y ________

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

132

÷Æk Që

/ yŠ Ë î ;

à ³ − }% ? }n

yŠ Ë î Y k, ' Ôƒ ”/ ¤ izg H Ë ~ wŠ }% z , ‘ F Q b§ Å Vz i Zg ²N yŠ Ë Ô î Y ÿ£ Å B; }% ? .Š N Å Vzd lg * ! Å èEj8§ ²YL 9N b§ Å wŠ * ¡ yŠ Ë î W ç Æ xðāE ! Vß . ~

Ð ‹ Å wŠ }% zg / ¦ b§ Å Òp (N yŠ Ë î Y ) ? í b§ Å VßðāF Å

D

ÅD

" A ]Zí Ã B; 5E åLE " A ]Zí Ã B; 5E åLE

Q Q

}g * N Y u¥  Рy }% Ž ,g/ ¦ yŠ Ë î Å Ã ]Zg ~% b§ kS Vz™ }Š à ]Zg Ï Q ÷‚ uZ ÙC KZ ~ yŠ Ë Ô î Y Î ? J g }% Æ Äg u

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

133

/ ì 7 Zg7 òŠ W Ì ðà ì 7 Zn } Ô@W } }g / ¦ : [ ðà VY Ð VŒ ì 73g Ô÷ [Zp }÷ t ñ‚ Æ V– ~ , F¸, 6 V˜ ì 7* c ‚ Ì ðà [Z V;z ˜Ó ÙC

ì

: âi

ì 7w O Ð ö »± , k Æ kZ {Z_ ÷ à Vzg ZÙD ì 7 Ë ~ “Š ہ) @W ÷ Ï Y Ð [Zp ù t ì 7 ç wŠ ? © Ë g« Ô $ + Y uZ ÙC  dŠ Ž ì 7 {¢ u Z à W Å 1 B t Ô {Šgp ß ƒa ÁV GY ì 7 P 1 Ôì é5½Ó]N http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që N há÷ Ô yT ¸ ì Å Z å7E + 134

ì 7 6 k Q gzZ ðà ā _______

/ (NÐQ ! å hñV¹ ! 5 Zg ¸ 1 ¥ ÆW V¹ Y w ðāE (N ÐQ 5 7Ž ÔÄg Š * Y w ðāE c ÐQ H Š ï Ž {z Ik, ' ? ¿ gzZ Ë /g * ! Å ‚ }, F {z (NÐQ Ô Y w ðāE (NÐQ Ô èE_N]* Y w ðāE ! ~% ¸" ÁŠ ²YN G % L ~ yá}¾Ô k W~æ Ô ~ y·Š „}¾ å ê Â~ (NÐQ Ô WB‚ }÷ Ô~ y» }% ˆÈ ï Y w ðāE ±L F Ô §ëL ]IZ 7~ çW ög Áì 7̼ ˆ } , (N (N ÐQ Ô Zæ¾h!N ÌðG $N Ô * Y w ðāE 0i N c Š äÕ£Eä Ï+ 7 Û ? ZW Ë Ô ¯ g » VY ¿e } (N ÐQ Ô · Vp 7 » w Ó Zg å5;X\I Y w ðāE 5 LG ā E ’ ~ g ] Æ Ï+ 0i êL Ô~g ½ ì Zƒ * N R VY (NÐQ Ô H Y w ðāE Šƒ {zÎ Ô~ h } , F å `gŠ Ž {z

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

135

÷Æk Që

å [Zp Z , F „ [Zp {z : Ô ¶çW ~ , F „ çW {z : (N ÐQ Ô H Y w ðāE k Y Z, F Ôa ¾ t  ³ ÁŠ ™: ¢ ? kZ ÔNŠ ÐZ Ô ‚ öì » yŠ ]Zg Ž t (N ÐQ Ô¤W çLa Ô x Ì ðà @ 7 Y w ðāE H< Ð 5 Zg Ž {z Ô H Š Š «Q „ VY ¹ Î Y (NÐQ Ô äÕE &N Ö# ÐQ Ô H w”Ð 1zg ÐQ Y w ðāE 9 Š ~ }g * ÙC ÐQ Æ ó è ‘ a ¾t  (NÐQ Ô å gzZ ðà Ôë ¸ A ? Tā † {z Y w ðāE ²L Ž å Õä £ ? VÖ‚ } , F Ԏ å Õä $L Æ 0 + 0e N (N ÐQ Ô H Y w ðāE Š, F Q Î Ô » w™z * c gŠ qZ å {z _____

/ Ç VdŠ à yW ~ Ð Å9 Å y LZ Ç Vz+ &ðe à }g * @ :Z ì – x * * Z¾ , 6 T ´g ? rŠ Å

V– ™ ° * cŠ ‘ ÙC Ì ? G ' + Y Å à }g é£+ [Zp uZ izg Ì ~ Ç VÙ$ Ì, , k’ Å VzØ −, 7 ?~ * c gŠ Æ ó Ç V ðāÀOÉ '* ! Å wŠ ¼ ~ ? S ÙC Å ã* 0 http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

136

÷Æk Që

¸ z ³ ~ lg * ! ën Æ d Ð ËT YN 'N 9N à k Q Ì êG *gæE°Æ ðāF Ç Vi Ð k Q Ì~ Ô * "Ð N Y J V¹B‚ '÷ Æ Vwہ éh!N [Zp "

A²N [Z Ì ~ ' ì ¹ Ç Ç* Ç VaÎ ôF !ä?

YN ! Ð ‰W Æ y }¾ ÇVzgæE° Æ | hzZ wŠ * G A+ £ ½ E Ç VdŠ ™ ð ~ Vùg ƒ Æ b ۍ µ ¸ N /²Y £ F ‡ èE½É }g * + 0e # Z ‰ ]Zg õG 9N à ? Ì ~ ™ 0 7 ö » ’ SŠ W Ç VßðāF . gz™ gzZ . , kŠ Ô ]g ðrN Å lg * ! Ìñ " Ç VÎ, ' èE!L èE±L èE!L èE±L Ì~ ? èEj8N§* c Š }¾ "N {z Z , 5E Ì Z åE 7 y» Ç ñY ƒ ZÙCzŠ Ð xÑ $N +Z ~ ]* Ç VgðF ! uS ~ Ÿ Æ ï›* ! G-Í£²N Ï ñY ö Ï èEj8N ƒÂ qZ ™ ™ G 'N ' i R à ê ~ Q ~ ðÅM Å Ï Q g zZ Ç V ðÅN ™ , H „~ V: à T ä è uS Æ Ü‰z !Ç VzhŽ Zn {z [Z " ëZ ù~ VZzg ƒW

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

137

/ ! ðÃ

gzZ

{Š ZgS

! ðÃ

gzZ

{°z

¬Š

ðÃ

gzZ

Ý* ! 9N N ðāE *

H

6

ë

{Š ‚

ä

?

^Å „ ^Å Zg ‚ ~ wŠ ðÃ

gzZ

a

Y

{Š ]

?

 xæ:M z

! ðÃgzZ

@ , k Š BŠ

Ô { zY

!ì LgVY [Z ~ wŠ ! ðÃ

{Š * ci Ð

gzZ

?

Ð y LZ ë ¸ † ðÃ

gzZ

?

! ðÃ

{Š Zg Z

ø±L yW

5!OQ åG

gzZ

Æ™

{°z

"Z ë

_____

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

138

/ \M Ì Ã ê Ð } ß ! Ì Ã ë젎 #L  èEE (N Ì Ã Ìñ Æ Vß ðāF ì

¬Š

ñW

R

~Vzg Zi * !

á

! Ì Ã § Æ wŠ Â v ß Å

£ =

GÒ<X&N ï

çW

Ì Ã ë

ÔÌ Ã ©

Ç

ú

и

V-œ

Ì Ã x š uS Ž Z Y ÐBŠ

Æ™ œ‡ I g8 Ì Ã ß êL F Æ [Z YN ?ì ZgæE° ‚ \ t y Ã Ì Ã W ÄY Æ h  ~

*™

_

Ññ

! Ì Ã ë Ç A u http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ Ð Ì Ã

÷Æk Që

139

Og

™zQ

_, 6 ñ ð4NX

"Z ë ¥

_____

/ ì gzZ Ô Z ð4NX ´ ì , 6z Q Ž { z N+ !ì gzZ Ô Z å7E há÷ »  ~÷ ¹ }g * @A Â ‘ Å Ýz ?6LX ì gzZ îpÒhÒ] » x á÷ Å çE ¶ gzZ Ô¸ {z ~h Q Ž ~ à YN ì gzZ §Zz Ô ë ¸ }gæE°Ð T E h!N ?a ¾ ç«^M ÿhÒ V ð4NX ;g È ì gzZ 3 Zg  »  Šk Q E ! bZ Ô bZ ÔVY ÷ ” à Š ð8N ì gzZ ¤W * c ì Ñ+ $ @ !n Å Vz© ñ ð4NX D , 7 + 0â E ì gzZ Z×' » ç«^M Æ 3Zz

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

140

÷Æk Që

5! ŠgŠ Æ¥ õf8§ ¾ Ô Ãz åLE ì gzZ Zƒ z [W  Šô kZ ! ÷g ¾ Ô I Ð Vzg * @ LZ ì gzZ { yg uS ~ V\W ~÷ H-O!N ā wŠ t Ô ö qZ Å Ä Zg ì  [R ±Q ì gzZ * c › å Z± Ð Z ð4MX Ž ______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

141

÷Æk Që

/ E EG 4 ì ö- ´L ›ç¤N Ô÷ Æ }OŠ B; ? B; N Å Vâ Z-Š }¾ Ì Q !ì X ]çX=\I E $ ¹ ° L 8 N K ! 3æ å é¹F ÿ L Ð y `g ð^N N $N Ð ÿ¯ M " !ì X ú " ¶ „g b ðF Òh!N ÷ Tg s1 ÿh vß ƒ Ñ " G E 4 !ì ö- ´L cŠ Å L éE 5O_ dŠ ~ à ²N ?õÑ£ ]* ! ù Ô÷ ‰ uS Æ ƒ  G E 4 !ì ö ´L Ø> e gzZ ì X ~g ZŠ *™ ß Â NŠ p Ô ƒ ‰  W & Ó G E 4 !ì ö ´L 7 Å yZ ~ g Zi * ! Æ *™ E ~ V\W # Å {Šg ð8N xg ÁZ ç NŠ !ì X D ùz ~ wŠ Ne ù ë ÔwŠ N qZ Ô » k Q {°z ZgðŠ Z qZ G E ªzŠ Å Ãz çLX=\I  ‰ Ì ïHÅN !ì ö-4´L ì 6 * c gŠ {z gzZ " ëZ V ð4NX i‚ G " ç¤N Ô~ VâzŠ ì ~gz™ !ì X $

~ G E ö 4´L

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

142

÷Æk Që

/ \I . M Å ¼  ƒ ·^ (Z Ô ñY 0 ð Å wç üL E ¼ ƒ ÑYQ » wŠ Òð8N Å aÎ ~ ßIw uS uS ÷ X V ÅÑ Â vß áZz ì › ¯ Zg GE 3Ÿ& ¯ Zg !¼  ƒ 3Š ‚ ë Ô ÑZz pg ï 9N ™ J Q Ç }Š „ZÍ yà ~  kZ Å VI ðāE !¼  ƒ Z g * c ~ ?»h N Ð 7 Å s ì Cƒ ã¹ qZ ~ wŠ Æ ¿ÙC  , z ¼  ƒ L » ŠgŠ ÔD » § Ô ZzÑ » ó ì @Š Æ xy *™ Â Ì ä \W # r™ " ëZ ! ¼  ƒ Zn (Z ! î C  ÷ @W +Z

/ c §— ¸ Çg Æ iZ sw ~ g* ¸ Çg Æ Z ð4MX ‰ t ‚ r Z l áZ e ™ s ™ ä Ö#Z+ 0 è —Z qZ ' ¸ Çg Æ VQ ä ë Ž [ˆ ƒ {z http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

143

÷Æk Që

ni à Ÿ ä ܉z ÄÈ 5rM ¶ÛŒ ä ë : / ¤z ¸ Çg Æ éE H ni

' +G ā ¤z 3g : Vî * 0 ä ö Å Ýz : / ‘ ! ¸ Çg Æ w }g * ä ë ? ~i E „ Š ð8N a VQ ä ë Î ¸ ìg ) ¸ Ç g Æ = §{ ~ , F Ž [† ‰ yâ g ; Ð ê Ñ „ ¬ Æ Z ð4MX ¸ Çg Æ X ä ë Ž r Z l „z Ì lg * ! Å ‘ z izg ¹Z : m O Y &g Ž î ? Vߊ ¸ Çg Æ ¦ ëL E A²N *™ è w2 è w” å : x » (Z ôF G-O#F ¡ * R ç ~ {Zg Ž 1 !¸ Çg Æ *

/ å Ñ ZŽ > ÙC Ô B B ¶ Ð v W !å ÑZz Ú Š © » V,zg ~ à Æ [Z

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

144

÷Æk Që

Æ ñ1Zp N ƒe ¸ ñ ð4NX } , 7 , 6 Vzi ZzgŠ å ÑZŠ Z, ke ä L ÂW Æ ]Ð ~V â ÑZŠ -dN & ' [Zp ZçX=E qZ å ;g x V- V0Æ@ Ö , ’ VÅÑ KZ ä Vz, ( }÷ å Ñ* }, 7 Š ð±N ~* c gŠ V- ™ á Ï KZ KZ å ÑZz ¶ze ~ yÃî kZ „ i ˜ sÜ ‰ ¡N * !ö » ]g åG c Å kQ ¶ , k¼ t " ëZ E -#F A å ÑYQ gz™ ~hð Ô öF » ]Zg , 6 V˜ Z/ ¤ ______

/ (L 9OZ o‚ » bZ uS ~ çHG .¢E é£F ±L 9N ƒ Î Y Z 9 Š » ög { z ™ ï FŸF Ð Î

(N n Æ V\W # çaN /Í£²L Ð w ðāF Ñ õE 9OZ Ô OÎ » Ë ôF A²N ë ë Î é£F A²N  ]* qZ » kZ p ‰ 7 Ì ôF xš ! 9OZ )zg ™ Äg ? VŠƒ à B; Î é£F

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

145

÷Æk Që

¹ * c ¸ ~{ k Q * * 5 ì ~ ñe %i Î YZ " t] " * @Z— {z ¨ æLG (N 0* ! Ç ÐQ Æ ä Õä £E¸ ñ+ 9OZ * Î é£F * h  }Š ZgZ ƒ

4´L ~ w› /G õE Â äÕ$L {z

Ð ~g \ « {z Å Í {Š ZgZ " 9OZ 9 Š {z » çW î<E !Î é£F O Á À ? VÃv 9OZ o Î é£F

Ñ  Ô~ Ùñ{ Å ‘ 4 YN ² 7M Æ VzŠ * ā ð ~ ðÒE c ~¾

%N~ " !V¼ ù ZæE ëZ à VY ñz å‘N k Q 9OZ Ô Ãz " {z t ‚ * Î é£F cW Ì # Z ________

/ N ì CY ð ð4NX zig W à ë ]çX=\I qZ E E Ã ë ›ç¤N 7 Q Ì Å Y Ð Š ð8N ! 7 » VY Óg Ôì ہ éh!N t » Ýzg à ë D ùz Ð äƒ Ì Ð ñ‚ LZ

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që G .O>+ Ð ø±L [Z çW !fâ á÷Ó » çG 146

!à ë ]ª 7 Cƒ Ì ? äƒ LZ 5O!Q Æ [Z Ñ : @W Ì Ð ? Æ åG Ã ë › ðW á ? hñ ¾ äY xðÒN›! H… Ô ~ äâ i ì ]¥ Ï yà à ë ]‹ ì CQ a ~ ðZŠ LZ }½ : + há÷ Ì Ð ë% Æ Ýz t ni à ë Ä éh!N Æ [Z B +Z ~ ó 9N ±L 4£F /F ë : gî ög  VV ¼ ZŠ "Z õE à ë Øg §Š e / ¤Z :

g $ ,J

____

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

147

÷Æk Që

/ ! Vz™ Š * !W  ƒ Z aQ à (N : Ž ! Vz™ Š Œ H ÐQ á ðāE N Y {g ™ w+ $ „ ,q ~g‚ .9NX uS Vz™ Š XZ Ì (Z çE E $ ¹ WZ ñY ÿ L Ð V/ }÷ , Vz™ ˆ } , F Ž éZp ðà A : * c A !ì Ò „ J ! Vz™g Š * c ہ ëLZÎ¥ ~ VY !} , FQ + há÷ ? çW k Q ðà Vz™ Š Zi W à [Zp uS izg "Z î~O 8L » ö ì  t ë Vz™ Š ZŠ " ï“ a ¾ _____

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

148

÷Æk Që

/ I E g8 N 8 4&i Æ , F ÔÐ x á÷ îJ0E FQ Ž ‰  ~ lð êL F~ , G 7M „ óN ‰ = à gš z x * ! }%Ô r Z l 1 » õG/ÍE {7 ðÃ~ ÝZ t ì ÔŸ ì » @¬ Ž t Y !i ~ , F {z Ô¸ ~ V é)²N}÷  Ž ā ! ‰ W? y * å n* c g » ½ ç,’N ~ç'L Ô7 éE 5_N ä ? Œ Ž {z ‰ Zh Q ~ ç ? õf8E L Ô V*ZŠ {z ¶Å ŠgŠ }% Y &L Ð Z ð4MX Ë: Ô ðÅMÅ T LÔVY èr Z ðƒ V ð½E l {z N Á58N A+NEõÁF 58F ‰ é£E õ FFÐQ Ô Ð Îz Æ ðÃz " ~ , F » w) }¾ \z¥ å ā Ô » w‚z Äá÷ + 0e å { z ±L ‰ . ~ Ýzg ög ÔJ çW ~ç'L Ð bzg ~% ! ~ H „z ÷ x Ó t Ô÷ i * ÈÇ È Ž t ‰ W ~ g— } , F Â Ô ~Š : Vâ Z ä Ï+ 0i q Z ð4NX Ô Z ð4MX B‚ Æ Z ð4MX ~ Ô~ g * c Š Æ q¥ " ~ , F ‰ Zr Zn [Zp } ç'L Ô ~ lˆ Å ÍW } , F H Š aQ 8g è à Z , F Ô ~ g ] Æ VÎÎz } , F E !‰ Ãz Á‚z { â }% Ô~ g éE 5“N Æ V¼ Zp ~% http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që (N Ð {z `Q íÐ X$ .ƒ } , F Ô¸ ÂÐ w ðāF G ‰ Î ‰ r* ! ðà ÔJ gz™ ~ [Zp ï L ^IŠ } ç'L 149

¸ wZÎ ãZ ~ wŠ } ç'L Ôn ƒ: Ð ç,’N~ç'L ‰ W ~ { ó uS ~ , F Ô¸ [ZŽ æ k* 0 }, F ______

/ " é5OE G

Å

Ë

Å

Ë

c* gŠ

"

E 9 êL i

ðÃz

±L ög

Å

!

7 J

Å

Ë

*™

;g

Q

Å

Ë

ë "Z Å

~ Ë

¸

1

VY

ì

Ë

ì

ÄÑ E éG 54]N

ƒ

Ô7 VY

c* ‚ B‚

Æ

B‚

Æ

ì

N 7 ~gz¢ YN CgæE° ±L ög ±L ög

ñ= ~ V\W ~ õ Z Zç'L ì ãK ¶ VzÀ Ø

Y ¼õA X3 E

Ì gzZ

äZ, 6

A²N S, ôF (

_____

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

150

/ G H H V§g ÷ ~ Ô ï L ^IŠ §½ H H VZ OZ ~ }ƒ+ 0Z ÷ ìg ® y+ $ l‡ l‡ „ Zgø à ë Æ 3› H H Vˆ‡  VdŠ ÷ ïŠ ÐÑŠ Y H-Ÿ²M Î ", ( à  › Å Vߊ ö /!L H H Vk ñ ð4NX Z+ h ð4MX  y Ž õH ¸ : Ì * 0 ÈK ¶ LZ ¬Š Æ < H H V; çL,6X ¸ ~ ^ B‚ }g ø VQ

Â

Ã

Zg f

ÔM

îJ0Å* * ¿h

N H H V{¥ ÿ¯ ~ ݬ ÷ D™ Š%

E 0e ì } æg ð8N Z¢ } Ô à ZÎ + G 'N J + & H H V äÕ ‚ t ÷ } 9 , 6 gŠ }g é£ E G &N 3 ¸ 0 Y : Ð  Æô ì t ç B Ô ñ* E ! qZ Å kZ H HV*ZŠ ì öй$L Ð ]* * ì .F 4]N 1 g« Vj çF  ðE ! Š* ! ÷ ë Ð l¿ ïE H H V* LÅ http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që GL 8E \ð™ „ \ð™ x Ó Ä éh!N ï g » Ë 151

H H V¿‚ ÷ {> ?u Æ Ë ~i t Ðg Zæ y› uS Ï ñY „ ò H H V  W ÷ Æ ? }P p / ¤ Zÿ A²N Å ög±L ÐW Æ we Å + ¬ : ôF H H VZŠ [ˆ `Q Ð ÙCŠ ¹ Î - äW g · "ëZ ā ì ¸ õf±L J N H H V éG 5kÒ¯ Ð Vƒ a ^e ä VZ  _______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

152

/ ¸ „ ë Ì _, 6  { 3 ð ð4NX î « ¸ „ ë Ì ë, ' ā ì t ]* ! Å ]ª ²N ! Õä £ t  õG/O#F Æ Ä ð^N Ž Ñ ä/ ¤ ¸ „ ë Ì Ìñ  \W Ž ë ¸ + ½ ç,’N xzø Ð Ýz }¾ ¸ „ ë ¸ „ ë Ì xø Æ w) }¾ p … ¸ q îϯL Æ q¥ " Å w2 gOB&E YE_ ¸ „ ë Ì ê ëL 5 ~ 5 Zg ÙC 9N á å ~ Z ð4NX F é5ŸF

ZW „

KZ

¸ „ ë Ì ë% » ni qZ ÙC "ëZ ______

/ “ !÷ ~ g= kS vß ë Ð E !÷ ~ ç«^M * c ÷ ~ y LZ ¹ ÷

÷ ~

V W 6, z

Ã

äh Q

Â

$N V ðG

w* ! ƒØW „

http://www.hallagulla.com/urdu/

ë


ëZxsZëZ F,

÷Æk Që

153

÷

~

~

V2g

ge

E ç«^M

÷~ ºg

 ƒ

÷

~

÷

Ï+ 0i

Æ

xÓ x Æ

7 IX øL 4Zp

Ú. }

ãS

T

Æ ~ÙC Ž .9NX Æ Ä çE

gzZ

L ;

gzZ

Ä

E $ ¹ ÿL

G Ð ï L 8Zg o ׂ A²N %M z w* ?÷ ~ æF ! Ž 3Z h Q ôF "Z ë ÷

‰ƒ ~

ge

î Æ

" VÅW

@ Q

______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

154

÷Æk Që

/ (" Ÿ§+ 2) Å œ » Ýz } , F ~ V\W Ì # Z I g8 Å * c gŠ ? rŠ Å [W " êL F N }¢E E ²N БM ¯ N £ Ñ 8 ! õ Ô ðW ÿ ÿL ê Æ Òð ~ r * Å Zg * @ » x* * }, F ? i‚ Æ @ Ñ äÑ + 0Š ÍW ñ ð4NX î " @ G Å éE 5O.' x * ! çLa + 0e » ŠgŠ Á Ð t, ' å : èEj8N Z , F Ì~ ‚ c N " õÑ£² Z 5E Å M „ gzZ D åLE # ÷ CY ð ð4NX + 0a [ @W Å bz¥ Å Ï ~ y» } ç'L » Ø? W Å ø±L N ²N Y „ õG/Í£ {æ°L Å ÿ¯ ñ ð4NX Š Zi W 8g Å Zn »

r* ! = ~ x qZ

3NÒ$ ìg D h Q ? gZ-Š Å w› -g Æ kðE 8 Å * c‚ » Š* c ~, F ~ yS J , kŠ

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

155

N y+ ‰ äð8F $» kZ 1 Æ J Q J Q ,Ø E c gŠ „ [ ð8N H Å * Š ? * c gŠ Ž {z p }g *÷ Å

Zg * @ »

c* W kZg Å

Zg ø

¾ ]Zg ÙC ð ¹

… Ýz :

 V-

]Zg

Å Ýz

Z, F :

C ó Z

Zg * @ ~

yZy

Ë

t L B | ™ Ð lg* ! ‰ èE Å n Ì g zZ ð ð4NX È # Z çW ë "Z VI

_______

/ 7M r Z /ÍE l Ô Âe ñ‚ Ñ õE Ñ ½ à Vzy LZ vß YL ° %N âS { æ Å g= ì @ ` æF Ñ © ~ Vß› ]Ð ‰ Zœ Å k ` Ð äƒ gz™ Ñ

%+ $ 5 Zg

ÔVZzg »

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

156

÷Æk Që

p ¶ s, ' ~ Ÿ Æ kQ 9N 7M B;  ¬Š Æ ðāF /ÍE Ñ õE ²YN b§ Å Vz, ]¤ {Š™ ê { Zg Ñ ½ ? ^ }g * Q @W I – Ð Vƒó Q Ñ %+ $ ÍW Q @ " Æ kQ 5E Ð z™ Y Æ D åLE Ñ ½ ~ yèQ Ð $ ,‚ _____

/ 9N 4F 5ŸF Æ y+ $ k Q ~ }Š, 6 !b§ ¾ i Zg èG E (N σ : Òð8E N !b§ ¾ g é)O’ Å w ðāF x ¬ z m{ ¯§ Z ð4NX » yQ x¯ ¯§ b§ ø±L i Z+ 0Z » ]!*{z [R Ð B+ $ ²N ! äÕ£  i Z+ 0Z » çW Å k Q Ž Ñ+ $ (N b§ ø±L i Zz, 6 Ð w ðāF 8g ÷ D™

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

157

÷Æk Që

(t) 8L ög " g Z-Š ˆ @ ù ~ V\W YN ± L ² H Ÿ b§ ø i ZzW ˆ {g Æ ï ~ V l ? „, 6 Å ñ ð4NX ù „, 6 h {z !b§ ø±L i ‚ ñ ð4NX k] " Ð V] . “ Ð $ Æ wZ e xñ ~ V\W ! b§ ø±L i Zg t Ð N Ö Ð V"W G O › Ò 7 } þ $ øL ½‘ ~ à Šk Q IL G " u Ô" !b§ ø±L i ¸W ƒ tØ ì ëZ _______

/ ! Ð [* @ z $ A Å äƒ LZ ñ ð4NX : ÙC* ñ ð4NX : C ; {z ÷ ë Ù Í ïŠ Zi W Ž L ~ *™ _ _ Ôìg #â Å ]g ðrM " E ²L G I $ © X ! ñ ð4N : g ðO{ øL õÑ£ ~ VkZ

½w G ï L ^IŠ

(N  è c á÷çLa 8g Æ w ðāF A ÌVZ \ J ñ ð4NX : ÙCŽ Æ u { Ô m êL g ëL{ http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

158

÷Æk Që

4ÓF &M à y Ô 7 Ì D/ 7 Ì õG/H ¤Æ ë +E A ñ ð4NX : , ]¤ Æ k W Ô ñ ð4NX u#Z êLE E ]g ðrN Å ç«^M ›/ ¤ ìg ~ V- Å kZ G-O#F YE X ¡ 4 N ñ ð : ç » {Zg Ô ¶ : w2 ëL 5_ ²YN ê ~ @ ` n Æ VzyQ x » * * KZ %Z ñ ð4NX : g« è tig Ô ë ¸ [W Á æLE _____

/ ²L (N Æ ðANXÅ õÑ£ g OZ ˜ á÷ çLa w ðāF ²L $ Ô ¨ Æ g · ø±L t ! õÑ£ g · øL F ~ V\W  {™ Ä éh!N ›/ ¤ Ð Vß› N ²L ²L õÑ£ g Ñ " gzZ õÑ£ w™z ÿL ¯ G ð ‹ ðO¢ ì ' " t ‚ LZ Šp G-O#F ²L õÑ£ g* 0 g W Æ ç¡ Â 8g • ñ ā (N Ì Ž ì ì 6 [ˆ ›Û {z w ðāF ²L õÑ£ g * ! Å [R ¸ ñ1 Ž ~ VÂ¥ ˆ http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

159

÷Æk Që

A²N Z ð4MX ~ VZ ó ›ZÎ ì ¬ +Z ôF N ²L õÑ£ g · ÿL ¯ ‰ ~ ö Æ b Z  ______

/ A²N Ð w5 DQ D¾ ÷ ôF A²N Ð wZÎ ~ Vß› Â ÿ÷ ôF

~ ðANXÅ 4]N L ðE

E ~ }g * uZ ÙC V ð4NX ;g [ze Ì Š ð8N ~ A²N Ð wq ïE ÷ ôF l t ā L i8 } çL' r Z E ’ & M ª 7 à ÿF uS Ð t Zہ êL A²N Ð w{ z. ÷ ôF } }, F ~ ÍW kZ 5_ } Z ā ` ð!M gzZ uS 4]IZ ÿLG ÌZ ï éE 5G A²N Ð wì ~ > ï GL I i± ~g ø ÷ ôF &M Æ w™z } , F Ô V* c œ Å t Zہ } , F ÿF A²N Ð w‚z { â t ~ ç,’N §Ñ ÷ ôF ______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

160

/ å

Zg* qZ

Å ?

Å V–

!å Zg ø yà äY ~ ƒ k Q Å i‚ Y {z ì H Š ’ ]g ðrN Å ô ð±N Å Vzg éh;X² 9N $N & ™ ï å Zg é¹F FŸF ~ \W LZ ä ~ ÷ Ù Š , Z à ` ð!M uS ÙC Cg / ¦Ð u !å Zg – ¸ ~ + ƒZ Š/ ¤ kS ‰ ‰ š Ì gzZ @W š {z ‘ Å ó å Z g* @Q ú1 Ðu LZ ä k Q ‰ 9L L A&N Ôä ? ~ éG H O à ôE 5Ò)УE Å ø8E GF "M @ ×zg Ð ƒ {z ]Zg k Q Å Q ì å Zg * Z ð4NX x¥ # Z Ô Â Õä $L ˆ Æ Ãz ¿, F 4´L ~ kS /G å Zgø yà ÔÆ kZ ¸ 8g õE 9N , ë De H ! * N ðāE 6 V¹ yà å Zg Ä … Ô~ kZ ¶ ô¸ Å *™ å Zg Ä … Ô ðW ~ { Zg Ì w2 Ž å Zg ø [Zp Ž ¶ : ¨ Å k Q {z http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

161

÷Æk Që

~ V ð4NX ôÍ {+ 0i Å T ì i ZzW t t -r A&N ±L å Zg å õāE " ëZ ä ög ~ wi Z ÷LE ______

/ ~ g« ]Zg ì „g , F Q Zg * @ Zg* @ ~ g« B; Vƒ Æ Vß Zz ¶zV ‰ vß LZ LZ fƒ Æ ƒ  , 6 i‚ ~ g« ]* ! ÙC Å à Ï ñY {g 7 Š* c ÐW Ô ä k Q å ¬Š à qZ ²N £ ~ g« ]‡zZ Å * c gŠ ì CY ÿ 6, ½ Ï Ô å * c W ^ ðÅM Ð i‚ ~ 7N £ ~ g« ]Z f ~÷ p ¶ öÀF {g Å  t ëZ , Z V ð4NX ;g ^» ~ g« ]Zg ‰ ? î * * ~g Zê " _____

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

162

/ G3E ½ÉN ~ Ÿ Ô ~ ô lig² ¶Ð ï ¶ Ð # sz

Å

w™z

BÍ Z

kZ

À&L ˆ ç¡ E Ð Ï Q ÔÐ Ï Q ð ð4NX ×zg ¶ Ð

Ú Ð

[ ëW Ã

M

E 6 ØŠ ²W ~Š : ð8N Å äzg à çW , ¶ Ð

$Á t e

Ô § Óá÷Š * ! }Z

&M 7 ³ ä + ëÓF 0e ÆW ~ Å9 ¶ Ð Ä ~ yk } ç'L ‘ À VQ

&M uS º y+ $ Zg ‚ ‰ Â ÿF

¶ Ð ]úŠ ~ { ó ~u u kS s§ ÙC å z™ Y » $ eg  ¸ ? i‚ ¶ Ð cŠ Å —  ¬ Ï ñY : ½  } Ž Ôn {g : ~ wŠ GL i½]I ëZ ¶ Ð $ e© Å wŠ ï _______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

163

÷Æk Që

/ G ÷ {i * @ [Zu ~ wŠ ï L ^IŠ A+NE 7N ôE ÷ {i* @ [Zp Ô çW öÀF GL i½]I È*ZŠ „ óN ì wŠ ï ÷ {i* @ [* ! ge zŠ qZ ~ yI wŠ ƒ Ìñ ðà N ÷ {i* @ [ äÕ¯ Æ zig W uzá ð ð4NX V* !i Å 4zŠ ÷ {i * @ [» Æ VÂÐ 6, V\W ~g ø Ô Æ ’ W ÷ {i* @ Ô [Z± ÷ gŠ T ~ D 3 Æ wŠ ni

gŠ ni

÷ {i * @ [ˆ Æ V2zŠ ëZ Æ }i Sh1 ? u ÷ {i* @ [ ëW t Æ [ R _____

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

164

/ Y

7W

g ZŠ

Y 7 [

çLa

Ž

 ¸ÛŒ

ƒ Ñ ®™ ~ W NW T " ` W " Y 7 3› » À @ (t) ~ Â ì ¬ +Z Ø Y 7 VQ u Ì ðà $ƒ ìg # V- Ð ‚ . Y 7 Zæ¾h!N òŠ W ª Å

äæ:N "

E 9 êL i

Y 7 Ñ ? VŠƒ ðà Og* @ ì Y

7

ð ð4NX ~÷ âS 0* { Zg

òŠ W

4$M Ô~ g é}8M kS Æ ]Zg  èG -rN Y 7 Ç Œ Æ ÷E

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që ~ Vƒó ÷ [Zp gŠ ø±L 165

Y 7 Ñ ~ V/ à X G 'N + yZZ +Š Zg é£ dŠ : ? :N ,à  ~ Y 7 ZæF "Z / ë ¤ Z ƒ Ì g« w› A+NE Å § k\ Y 7 é£E _____

/ $N # = Zg é¹F Z Ð × W ä kQ 9N = Zg* ÙC Î Ö Æ ë£E ~ izg z ‘ §] kS Ô § Z¾ = Zg – " 7 êŠ äƒ -#E AF G Ÿ E Ýzg ð ð4NX ö Å }g * ÙC = Zg 7Z ì » äƒ }÷ N }Z {7 ì Ì (Z ðÃ Ô Z å7E = Z g DW } ™ , 6 í ā Ž http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

166

÷Æk Që

7 Zg * @ ðÃ Ô 7 `g ð^N ðà G != Z g * @Q ~ + ¾ ä ð$N IG $E © Š øL Ô ~ iz%Z øL ½‘ ~ izk , = Zg á÷Z uS Ô N Zgá÷ Z

uS

W W 3I + N $R * @ wi R ÷ = Zg â Æ Ñ V¹ ä ’ W ______

/ ÷ Ñ äZØ 8g ~ ðANXÅ E ÷ Ñ äZÙC™ à Š ð8N äâ i %M 3Zh Q Ýq " Æ á ~ VzæF ÷ Ñ äW ™ ^ ðÅM }+ 0, 6 ! » ï ›* ! š‡ ì V ¹ (N Æ Vß› ÷ Ñ äÄ ç'N w ðāF ²N V â/ ¤ Æ V6 ë Ž õÑ£ E ÷ Ñ äYZ ni LZ Š ð8N Y A²N &* ! å ŠgŠ (Z ôF ~ k ` ëL E E ÷ Ñ äD I Ð ç«^M http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

167

A²N ~ c ¶ D " +Z ôF ÷ Ñ ä[ { z ¸ LZ Ž ì ;g ƒ 8 8g » Z ð4MX ÷ Ñ äZØ $ ,‚ ~ m }g * T ~ E Æ † ÷ Ñ ä‚, ' vW , 6 ~i Å X ¨ ì

îi

ïE LÅ

÷ Ñ äW à Q Ó { z ²N k qg * @ » ]Zg ì äÕ£ ÷ Ñ äîŠ { Zg ñ+ 0Z gzZ :1 » X ¶ h* ! Å m ÷ Ñ ä» PŠ à M ÁŠ p _ _ _ g Z-Š ¸ ñW äX ÷ Ñ äJ e [Z à „ ]g q õÂ

G ' + ā } Ô õ ö y » Z.

÷ Ñ ä{ 4 t  … _____

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

168

/ J+ 0Z

7

å

k, 7

7

å

ðÃ

Ì

p

g Z-Š

»

/Z ¤ –

A²N !~ à Šk Q ¶ s, ' +Z ôF YN a Æ ägæE° å 7 3g ðYZ 9OZ 7 é£F Å

ì å

ç,’N

¬Š

Ï ~

~g ‚

G 'N + ā ö

ä ** â

ā

²N öУ

V\W

Ð

g

å

7

CZ

Ž

[Zp

(Z

uS

ñZ

å

~

kQ

~

å

7

¬Š

³Z Å A&N ā õE Ì

ä

Ë

!

@* Y 7

å ä;u å

h

7

7

H G 'N + Š* c ~g é£ Æ

Å9

]Zg

~9

{z

~

gŠ

Z, FQ + 0e áZz (Z

Ü z ‰

Ô

7 ö

Æ

E7N 54F —Z éG å

g ù

ä/ ¤ ~ ~ÙC

Ž

uS

ß›

V

}

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

169

A²N 6, Vzu Æ yQ ¶ \ð™ +Z ôF å

7

V¹ D W 8g ~ 7

å

Ô

A&N Š * Ã ôE c Å å

7

n

Æ

å

¬Š

»

V'¾

ÐQ

Z. }

V¯w ÌZ ~

ä

ÌZ

kQ

^ ~gzæ ¶

ÐQ

ä

~

1

`g ð^N ¸ [Zp ^ , ' ±L %M ZŠæF » ög 7 yQ ¿ {z J

`W " ëZ ì

å 7 Z÷ Ì Ü‰z

kQ Ž ā

~

w›

______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

170

÷Æk Që

/ Tg 7~ V\W {z ÷ D/ ¤ ~ wŠ ²W Ž Tg 7 ~ V/ Ž ÷ ,Z sw Ð ¹ äYZ Æ ½ *™ ÷ D Y ‘ ~ V1 Tg 7 ~ V1 ƒ | ~ X 1 (N uZ ÙC  ñW g· ì CW B‚ uZ , 6 w ðāF Tg 7 ~ Vp á÷ {z ƒ g åO¨G! » X Zƒ E A²N ÷ DQ a }> [ çŽ{!N ,Z [xZ ôF Tg 7 ~ V~ ñY ÿ$L g * !gŠ V˜ 7N Ð }, ì VY Z åE 3 È x* * » VägzZ í (N ? äW VZ Tg 7~ Vß ðāF   Ìt ā _____

/ G ¤ kZ Æ Vî éE 5O.' wŠ Â L † Ð [ZŠ/ A²N Ì çE .9NX hŠ }g ø ôF !† Ð [Zp " ï+ À&L ! N Y ç¡ E ~ V î Ü ‰ ™ ^ I }g * † Ð [xZ w› , Z Ì x * * }g ø http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

171

E À&L ¯N 6 ä ç¡ E ! ÷ D Y h g Òð8N Ì, ÿ~m E õѹ$L Ð [ZŠ W `Q Ž Ð ³Z Å ~i ! Æ yZ J ÌZ ÷ Ci° , yQ ? g š z x * † Ð [c ðŠ Zz ' Æ Vzà èE±L t -² ~ AE G GE 3OB& L ^IŠ ì {z K » ï õG ÷ ï E Y GL I i±i !*Å k S  õѹ$L Ð [ » ÁŠ § ï ëZ Ì qZ ZY : 6,i‚ Æ V\W ~ç'L " Y E õѹ$L Ð [W §ZæE¾X3g kZ VZzg » VzgZÙD _____

/ ÙŠ

ÐQ

~ g·

Äá÷

G úL g¢ L

Ù Š ÐQ ~ g ½ Æ V¼ Zp L +E AE Ô H I Y } Ô ú H êL q -Z 1 Ù Š ÐQ ~ g * F @ ïE L ^I Å ó } , »¥ 7 Î Ô * 0 , m/ ¤ øÒ‘ qZ å {z Ù Š ÐQ ~ g * cŠ z “Š ç,’N F http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

172

÷Æk Që

å gzZ ðÃ Ô ¸ " ;g ~ x, ) Ž {z Ù Š ÐQ ~ g) }÷ Ýz ïE L ^I å @ „z Ô å î ? bß Å wi S Ž ÙŠ

ÐQ

~

g ZŠ ×ÛŒ \W

L

E å gz™ 7 Ô å g ð$N » ]Ñ» Ž {z G Ù Š ÐQ ~ g ZŽ z [ ç¤N LZ 1 E VÒ lð8N ¸ ÔVZp Ï VŒ ì Ž [Z ¸ ±L ög Ù Š ÐQ ~ g ó ñ ð±N x ÷ á _____

/ E *™ lˆ à Š ð8N ~ çW Å Ë ì * ì * *g e Ð VÅW … ˆ Æ kS Q ! }g * @ ÷ M Æ ‹ È Å † YN ì * *g / ¦ ¹Z Ð D Æ Q xðā² ā ˆ B‚ }¾ ! yY ~% â Ï+ 0i Ž ì * * ½ ܉z ~ ' Æ ç,’N  [Z ' http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

173

÷Æk Që

ñY – ~ xŠ zŠ ÌZ  g ? Ž ì * * ™ g* 0 ~ V-œ = , à Ž ñYƒ x ª , 6 D ` W : VY

Â

ì * *Y } yW Ô ì $ dÛŒ ‘ ā ðÁg

5_ Z÷ {z ~¾ ā ƒ Ô ÿLG

ì * *, F Q ÐQ Ô g« Ì Ž ì J m @W B + 0 ð!N ä Vzg *  ð ð4NX H ì

** ™ gOZ q ā ,™

H {z

"Z 7 ¸ Ô | ā ì [Zp t ë ì ** % ? D Ô 6, D Ž ì 1 ______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

174

/ 7 Ì ãZŠ zY Ô ãÇ+ 0i 7 Ì ã* U ðà » kZ p ÐM‘M ê » `g ð^N ? } 2 ZÎ ì 7 Ì ã¿‚ Å § }¾ s§ ÙC ÷ B2 „ B2 7 Ì ãK ¶ uS Å 5 Zg k, ' Æ [ R ~ ç W Å ÍW 7 Ì ã* !$ øL ½‘ ðÃ ì Šß W [Zu KZ Ì çW 7 Ì ã* 0 ~ * c gŠ kS gzZ +G EE > O . ~ ai › * ! Š / ¤ Ô çG æ:N 7 Ì ãà ) © ðà ! b§ ¾ N ¯ HŠ à ŠgŠ 7 Ì ã¹ Ô Y V é)²N z

§ È*ZŠ

+ ì

5Å-N éH

7 Ì ãá + $ §{

ðÃ

ëz

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

175

÷Æk Që

/ ¶ Ì Zzš Ô Ì ŠgŠ Ï+ 0i ¶ Ì * 0 , m/ ¤ ÔÌ ^ ë A²N ÔŠ Ãz Ì „zŠ ¸  ôF A²N ¶ Ì § ~ çW ~% ôF p å gØ Ì CZ » yŠ ¶ Ì Zœ " i ZzW Å ‘ H yZŠ ( à ë ä G ¶ Ì Zw ¸ Ô j ¸ - ¬ J

Ð

Ãz ›* ! Š/ ¤

¶ Ì ZŠ§ å Ì Ð ? u ~ T ‰ r Z l @W Å Vâ ¶ Ì ¬™ {z {Z_ }÷ Y \I . E ¾ Ô üL ~ gæ X3g ¶  A²N ¶ Ì Z ð4MX {z ! ôF

A²N ôF gzZ

"ëZ å í {z  Ãz " ! ¶ Ì Ãz } ~ k Q p http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

176

÷Æk Që

/ YN ì ÑZz ägæE° [Zp uS Ð V\W YN E ° ì ÑZz ägæ [» Ð Å9 Ð Vzà {+ h/ ¦ [Zp yZ Æ V-œ YN ì ÑZz ägæE° [* @ ݬ çLX=& } Š ZP # Z N ~{Å/ ¤ z™ Y YN G ì ÑZz ägæE° [* ! {z » õzO¢ (t) ì CY f, ( cŠ Å L éE 5O_ YN ì ÑZz ägæE° [c Ð Â Å õ Z Ï }hQ $ eg ~ Vî * c gŠ YN YL E ° ° ì ÑZz ägæ [Z Šæ Ð õ Z Ð V\W Ô Ð BŠ “ äY Ññ YN ì ÑZz ägæE° [ZŠ á÷ Ìñ Ž [Zp » äZ-Š " ëZ  YN ì ÑZz äg æE° [Zp Ì t  [Z ____

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

177

/ YN å ** Y „gæE° à k Q Ô å x á÷ ›* ! {z N ÀE ²L & L ¯ ¡ £ Õ å * *Y „ ç Ôå ä yQ ÿL -g Æ g OZ z Ýz ñ ð4NX ti§ » ~i 8 $L O$E „ g· øF å * *Y „ , F Q îpI ^ gzZ qZ å , 6 Šzu Å ^ uZ ÙC G 'N * Y „%  M : B‚ Zg é£+ å * Y &N ~ ā Z gæE°N Ð i * e : äÕE * ,Z {z å * * Y „ OŠ Q Ì = ]* ! gzZ t @* Y

m, ¤~ /

 ‘

BÍ Z

Å ^

å * * Y „ ™ hg / ¤ Z B; t ÐQ ¹ ¸ e Æ V/ ~ [* ! Æ Ãz ±L å * @Y „ æ¾$N ÔVY ~ç'L à ög } E "Z å y ð8N » Vzg * ë @ ? B; Æ ¬Q 4$M * Y „ H Ì ÐZ 0g à èG å * Y 1977

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

178

/ ( wD Zèg + 2) Š: Š XZ !ƒ

YL ² X ¬Š Z ð4N Zç¡ Å êL ¬ \z¥ * ù

wb

Š C ã Š܉z }Y x :

~

Â

xW

ì

;g

w+ $

G 'N + ~g é£

ì ì‡ ? ]Zp ¬Š

» ç W KZ # Z

Š ‹R WZz Æ Vß ì NÑ Ð y¹ VâzŠ ë ¸ A , 6 V ¹ Ô ¶ ~{ H { z A&N ā c * cW : J , kŠ õ E Â * Š* c Š ^ {z Og* @ Å

V¡ p u

å

y+ $ Zç'L

Š* !W VZ— { t ì H ä Ô ~ , F V ð4NX * @zg ~ VÇË Å b LZ ~ Š ZÄ Zç'L ì ¿ Z ð4NX @* Zæ¾h!N t "Z ` S  ¹Q ‰ Và Ž ë ! Š* !W yÃ Ç }™ " Z y t [ Z ä Y 1977 http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

179

/ 7 ôZz ðà Рk Q Z÷ à ì (N = ¿ {z 1 7 mðāE ëZ " ñY : w+ $ ©  VßÅ çW V ð4NX * @g e 4$M 7 H I Y 1 V ð4NX ;g  v Y èG yY : Ãz " ÐQ Å k Q Ð ÈW %N » w› ì gzZ ]* 7 ZæE ! Å ]Š ¬ G Y ©E±YN 5 Ì ç¡-O#F ì * ½ð G @™ Ð Ã è # r™ 7

¸ " 7 m1 ð^N g X !7

V* !i

è

g—

Æ

½* *

õ Ã + 0e kZŠ Q Ë 1 ì ;g èE_N ]!* ÙC

:

VZð™ » V÷g lñ{ E A&N “ äÕ¹$L Â õāE [ëW 

å

1 ÷  ~÷ Ï Û @W {z " ëZ 7 » x* * } ç'L @ Ì ðà ~ yQ Y 1977

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

180

/ ƒ ¼

&N ðà „ !* 5ÒE *  7 {È åE A²N g éº.G-d çLX=\I È) ‚ } Z ôF

- " §* @ ïE L ^I Ð b§ ø±L ì Ì. ! à çW Å `g ð^N b§ ø±L È ƒ D™ vß Ð Vìñ{ „ KZ ÷ ñ ð4NX Ù G 'N !zŠ  Zœ ê 1 à t 7 {Šç'N ?&N ƒg Æ ñ+ é Å VñçE 0* ! B; VY G ß á g ZŒ Ð g à 0 ï L ^Š Gi!M ƒZp Z w ÷ | ¦ t "ëZ Å ï ƒg

MY

Ò

y¿‚

Æ

Vzg* @

Y 1977

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

181

/ ì

%N Ž 7 ß æF

ì

7 § Ã kQ ā t

!V ð4NX

Ë

Z7 7

ì

1

±L ög

õ :

ŠgŠ

›ZÎ

Vî Y

<

~

Ìñ

Å

çW

ì

A²N ~ ™ @* W 7 ôF YG©E±YN :X&N ½ ê ð5 p/ ¤Z 7

!k

-g * q @

7

ì

7 îåO$

/Z ¤

Å

ì

7 Á

Ð

»

c* gŠ

ì

7

±L ög

Å

!

ŠgŠ, 6 0

A+NE E /õ ŸE

: 7

ì

1

V ð4NX

;g

ì

7

ë%

¶‚

ì

ŠϾ

{e »

Zg éE 5±L

Zuz™

Ýzg

Ô

ì  t ±L ög ðà VŒ

œ

D

GY é5½Ó]N

VY ðÅM Å

ni

Ã

{z Vß› ›Žz

? ~ kZ

ðÃ

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ *™

Â

ì

7

÷Æk Që

182

"Z ë

èE_N

n

ðÃ

Ž

‚i * ! uS

§

S

Y 1977 / å

uS

å

: Zzg

V* *Y

Â

KZ

Á2 ¶ˆ ~ ç,’N x Ó

` : Ø = å VZzg ~ ï™ ~¾ ~ E ’ å : â i êL ï÷ ~ {Zg §½ á 4$M êŠ Zœ Ð x * * ¾ ~ ÷ à k Q èG å : ¿¸  sg ¬

» kQ

Z÷ ā

~ V\W ! Å g « ¶ æ = å : Zzg s§ Å Ï Q * qZ ÙC ,™ {( a ø±L tgz  7 „z G å : · uS » éE 5O.' ¸²  K 5.\ Z VZzŠ VZzg ëZ å tØ åLE - # J å : xá÷

»

Vzg* n

Æ

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

183

÷Æk Që

/ Ï ñY {g Zœ " ñZœ uZ ~ V¸ Ï ñY {g Zƒ , k’ î ? g š z x * ! e ³ " Ï Vƒ ti§ » Vî ²W E 6 VŠƒ ëhI8N Ï ñY {g ¬™ uS Ci° , Æ x » ø±L ÍW  Vƒ : © z, ' z¥ Ï ñY {g * 0 ›/ ¤ *™  РVƒ 7 ë I 9N G-¼£E g8F O$E Æ [Zp ‡ êL Ï ñY ö ~ õfI Ï ñY {g iZ # ~ V\W Å ]Zg N à Vzc x " ! Æ ï Ð ~ ð8F ¨ !Ï ñY {g * 0 z „Š " VZ  t Ô8 ¢ NŠ Y 1976

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

184

÷Æk Që

/ V ð4NX Lg øÎ VzP ™ ô Ð ? V ð4NX {+ 0i §{ Å ø±L gzZ VY ~ [R ¢M gG ê ~¾ ´ â Æ Ü lñ{ } Z c i Ð  ~ V˜ Ä, ) V ð4NX Ë {Š * ~ Vñu Æ *™ L Y … V ð4NX c* ‚ uS ~ ‰ ì 4 ~ Vz÷ B; ‰ {z ì V ð4NX Lg – à B; LZ

c* Å ,Z

N ^I {, Ðg + 0Z V ð4NX é¹8F mg { , mg V ð4NX ¸ Æ y* @ yŠ/ ¤ ÙC* ! Ð y {z ì yÃ Ô " ëZ ì x * * » T äY 9N uS ~  gð$N s V ð4NX {n * N ðāE F Y 1976

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

185

/ ±L ì ** Y éZ izg ög à * c gŠ Æ wŠ ì * * Y y Æ ^ ðÅM Ô ^ : ‚ " ÚS ì CY Y q ÙC  ì CW J kQ ** Y % ~ ÝZ ÔÐZ

** 0 ‰ *

Ôì H ð;g 8g Ô^ Äá÷ } Z w1 !ì * * Y Y à Vzg* @ ā ì )¥ à w› Æzg 3g » [» ñ ð4NX D½Q yà GL ^IŠ ñ ð^N gî ÙC à kZ ì * *Y H ï ²L A&N õāE ì éE 5Ò$L ~ u { ÏS  V ð4NX äÕ£ ~ E * Y ô Œ Z ÐZ Ôì Òð8N  {z ì * E ’ wŠ êL Z÷ ā ƒ zŠ Y » èEj8N } , F {z ì * *Y , F Q ^v Ë Ã Û éh!N ÙC Y 1975

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

186

/ ?H

ì H

?

ì

H

ì

ZzÑ V

;g

Ùª C

ƒ

Þ Q .

;g

~i

?

&M ~ ÿF

;g

~ w› g éh;X²N ðà ! ZŠÛ

ƒZp

V\W

I g8 _ êL F M r 0 #M Z ð4MX V ðG $N ! H ì ;g ^ Æ èEE .¬E^ çLG

E ’ êL

N ðZ å7E

ƒ !H

ì ÿL X3Z

^ ?H

ì

É

;g

@ ÷ }g * ?H

ì

ì

Ï

ãS

Þ T yà ð…N

Ð

}u

+ a $ E ÿ¹$L `g ð^N

ø±L

Z ð4MX

VY

yÃî

ðÃ

N

Ã

Vð;

,Z

;g gŠ

?H

ì

;g

"Z ë

¹Z

}g

!H

ì

;g

KZ

{ŠÎW

kZj

Å¥

]uz

VY

÷ ;g

~

-ÑW q

kZ &M ÿF

ï

ðÃ

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

187

/ A²N „ gzZ Ô å gzZ „ çE «^M Æ [Z ¸ [Zu ôF Y G 5_ Ô OY ~ Ô ï ¤ ëL E ¸ [Zp ÈZ/ L ^IŠ E å ~gš z x * ! Æ à Ô îœEÒ‘ yŠ Æ ÷ E ¸ [ZŽ ñ ð4NX Œ Q Ô¸ wZÎ ñ ð4NX õѹ$L Åg OS ¶ Ì ]¥ Ô Åg · k, ' Æ [Z 5_ ~ VM ¸ [ZCZ ~ V\W Ô å ŠgŠ ÿLG E ‰ ÿ¹$L xŠ Æ Vzg * @ ‰ Re + 0e Æ V1Zp (N !¸ [ëW t ù Ô‰ V B; Æ VßðāF Y .ƒ Ô ñ ð4NX gæE¾X3g Å − ñ ð4NX F,Ì Q : $ !¸ [G = ù Ô ¶ k \ Ð t ˆƒ

¾ig

Ô~

Š§

ÏZ

ç,’N

¸ [Zp gzZ ‰ @W Ô¸ [Z± gzZ å Ÿ -rN À&L ‰ ç¡ E V- ~ gØ Ô Æ à Â ð ð4NX ÷ E ¸ [W §ó z î Ô¸ : òŠ W {z ‰ E À&L ‰ ç¡ E „ ~ V2g Ô ‰ ½ y ð8N ~ V\W ¸ [zZ Ì ,Z Ô‰% I Ð äW http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

188

÷Æk Që

I g8 ! Å yzi êL F Ô » ]Zg å ]* qZ {z B‚ ¸ [AZ {z : Q Ô å ]ZZ {z : Q ì gzZ ]* ! Å ‚ Ôì gzZ ]* ! Å *g ¸ [† L ~ kS Ôì u { §] Ž t ²N E ‰ R™ g éE ' , 'R 5“N Æ Y Ô‰ ÿ£ Æ k, % i Ž à Ô ñ ð4NX úz¥ ~ çW ¸ [W æLG Y ± L E ¾ ~ g ð ø  º Ô~ g Zæ X3g Å ŠgŠ ¸ [æ " ā $ .ƒ Ô ¶ { ó " ā 0 Y 1975 / N Å t Zہ ïE 4N]Ið8E ¶ ~ x á÷ ƒz¾ ðE L ^I ¶ ~ x qŠ i Z Æ Vzg * Ô 8Š }i

H H õѯL ÷ Ð e LZ Šp … ¶~ x* * Æ k Q Ž ¶ 7 ~ k Q ]* !ƒ 9N à ** ðāF

¬Q ‰

Ùˆ N E ¶ ~ xª Ž ā ªq ¶ ~ ç«^M „z !

å

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ ðÃ

÷Æk Që

189

Â

Ž

m{

Óó

L ~¾ Ž ]* ¶ ~ x ¬ { éº$E ! qZ {z s§ Å k Q ¸ ìgY } h Q 8g x Ó ¶ ~ x á÷ ƒëW æ Å b§ = Ô ðANXÅ ? ZW Å Vî Z ð4MX å ;g ® G ¶ ~ x é)-o4XZ Æ Vzg · }i OŠ S Æ Vzg * ¶‡ a ^ß ä ø±L t ¶ ~ x * ÌZ " ëZ  $ Å H Y 1975 / ì

Zn

ni

ni

ì

4

òŠ W

gŠ Ì

ø±L +e 0

! + há÷ ì ga Ì ~ wŠ Æ kS YN 9N ,Ã Ì {z ì ZgæE° Æ é¹ŸE G 'N ƒ ê s§ k Q ÔV ð4NX ~ s§ kS ì

~

»

Ï+ 0i

~

http://www.hallagulla.com/urdu/

@ Ö


ëZxsZëZ

÷Æk Që

190

ˆƒ

¹

ì

ì

@* ¤ /

ƒ

§

ì

$N wq Y ðF

î¸

o ZہZ

Å

gi

w›

~{

Ù C

s

kS

»

¹

ÐQ

&N ÷F

ä

kQ

*™

ì

y* !$

kS

ì

4

[Z±

xg

{+ 0i

ñW ì

^ ðÅM E { 玱

»

GE 3OB& ï

ì

ÞQ

!

H

Ž ~

?

ä

VØg * !

Æ

(t) nی

ì

Â

wƒ ù

Vz™

E ç«^M

9OZ é£F

gŠ V ð4NX

øÎ

Æ

G

]‚Zz

kS

k* 0 }÷

H

÷

‰ƒ

sz^

ãZ

ì

4

ZY

Ü z ‰

7

Ü z ‰

ì

Zhg

ë

Z ð4NX ñZgzâ

?

ä

Ô

zigW !ì H [R Â Ô / ¤ Z î Y Ì ÿ$L

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që E E+ ëZ } Z Ð † ÿL C Æ " – ²L ?ì @* ) c * ì éG 5Ò£ Zg* @ 191

Y 1975 / YN (N Š gæE° äÕ£E ÐQ : â i Ž H zŠ „ éH 5!L ÐQ Y 7 0 î Ž zŠ

²N + ƒ* ! ˆ Æ m ¿, F Ç õÑ£ zŠ „VQ [R Ì {Š, 6 ~ yW qZ t +e ì Ý Ý ì Z ð4MX Ï Å¥ Å¥ 0 zŠ „Zg ÷ } 9 VZª ~

 Š Æ Ãz “

YN B ™ %Z ÐZ œ Ž ì ;g gæE° E zŠ „ZÍ ? ÔV ð4NX q Ð y ð8N LZ ~ ²N ! » …³ Ð b§ Ë õÑ£  — ƒ* A²N  Þ.‡ Æ g \ ~ 7 zŠ „ Zw ôF Ç Vz™ }Š ] Ð § à ]Ñ» ~ zŠ „n / ¤ Z y› uS ~ Ä/ ¤ ~ç'L

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

192

/ x¥ 7 : z 7 Ô^ ì VZzŠ VZzg xðÒN›! 7 $ å…7 Ô÷ Tg ~ $ N Ã kZ + oð8F $R /* @ Â VC

Vƒe

x¥ 7 Ôkƒ z G ÷ D ô V¹ ì L Ï îi ~ x á÷ ‹j xðÒN›! 7 Ôk ` ñZœ ā ì ÷‚ t Ð

Ýz ¹ K ¶ x¥ 7 Ôk, ' ãS ~ V ð4NX ;g V¹ å

œ

œ

»

4$M ~ { Å ~i ì ~ { ~÷ t ÔV ð4NX èG !xðÒN›! 7 Ô$ ì V¹ Ôì y ? V¹ ñ ð4NX , k+ 5 + Ôæ ¸ 8g Æ ~i I \ xðÒN›! 7 ÔÑ üL. a ø±L ì £ A²N ~ ) A²N : ôF "Z ôF ë ® ì ; g E \M ’ x¥ 7 Ô kg ā ì ê » ]§ êL Y 1974

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

193

÷Æk Që

/ (N äÕ£E ÐQ ݬ » ŠgŠ ì „z E Ì ™ Y gz™ {z Õä ¹$L „ d $ÛŒ } ç'L Ì ™

k\ ì „ óN 1 g« ]‚ ÷ W  Ì ™* 0 Ã Ë ì

7 C½ { ó

§» „zŠ gzZ » *™ µ Z µ Z $N L Ì ™ äÕ$L ¹Z dŠ Zg f 4ðG w‚ Æ [R Z , 7 µ Ð E Ì ™ . ~ y ð8N ð ð4NX : , F çW ā »

V“Z

ì CÇ Œ Æ Øg ~ , F Ú q -Z ÙC N } ç'L } Z L  s ì / Ì ™ Ô Z å7E ¤Z N 7 @ » ÿ¯ Ô~ M ì @ » + L Ì ™ W ~ ÍW kS L ™ { éº$E 6, }g á÷ Z } , F ì »¥ ÷‚ » ~i Ì ™ VQ à uS OŠ S NŠ  L ~Š à * @ ä Z ð4MX Ô`Q à ³g á$ Ì ™ Y Ð V¸ e : ï yj http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ "Z ë

ì

÷Æk Që

194

íZ

ðÃ

Å

{

-Z q

Ù C

! Ì ™ Ô ; § [ R Ð z™ Y Æ u { Ã Ñ Y 1974 / I Ì —q {z Å Vß› B‚ Æ VÂ¥ Y 5_M Æ Z ð4MX I Ì Pâ Z Å Z ð4MX ëE ,C H Ä Zg Å V/ ñ ð4NX ¾ } , F I Ì ÐZœ Å ¯ LZ }g ø A&N $N ì 1 Ô õāE $N ~ Y ñW Ž V ðG zg é¹F I Ì Ï Å k Q „ B‚ Æ k Q ā »

w›

š‡ ì

ZY ?

hñ Ð

I Ì :z ¸ † ä+ &ðe yj "Z òŠ W ÷ " ze ~ ’ t t ë I Ì ‘ª Ð Vzy Æ ë g ; ā ______

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

195

/ ì

@* ™

W, Z

N 58F õÁF

ì

k, (

Å

ã

N 58F õÁF I þi“L

~

Vzg * @ P

Ô

Æ

]Zg

Lg

ì

)u

î

AO+E ñ ð4NX и Ð õF Ãz çLX=\I Ë çLa

-Z q

b§ Å

y

ì

ë ¸

y., 6 Ð u

ì

T ~

[Zp

àÅ

çW

Â

„z t

4E &L 5F éG ì

E ±L éG 54]N Å ög ì G î~O ¢ ¸ ? Vðâ Æ

yà ƒ

~

À

ì

@* ge

ðÃ

ì

@* 7 ,

|

~

ðË

ðÃ

cizŠ

ì

¸

ì

GE 3O8E ï

¸

ì

*™

¸

Â

gzZ

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që G G.g¢L Å # ì + ~ ï - Z J ƒ 196

{+ 0i

ì

ðÃ

V⠁ W

?

ñW

6, ~i

Â

ì

N Z å7E

ì

0* ' VΠ,

Â

»

"Z ë

¹

ñ ð4NX

Æ

zg

÷‚

ì

¸

Å

Ô™

Ü z ‰

{z ÷

Y 1974 / Z ð4NX Ð g ® z gzi Æ Ô™ : Ð VW : G .9NX " ï Z ð4NX Ð çE L ^š } ç'L  {7 t 7 „ ~i Ò V î * 0  ì VQ xŠ IX Z ð4NX Ð ^ øL 4Zp … ôg » ^ ~ lg * ! Å zig W H Š … … ~ I g8 Z ð4NX Ð F, êL F „ ~ @ @ {z } ƒ ’ W ? Vzn : Å ‘ „ ( Z ð4NX Ð ge Æ VÅW … sp » H http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

197

÷Æk Që

ì ¹ B‚ B‚ ~i  − ðà Y E X ¾ 4 N Z ð Ð gæ X3g ›/ ¤ VÈ ? ë i Zg t È ¥ H  ¶ : „ í Å y+ $ }, F YN E X ° 4 N $ N G Z ð Ð y  V ð g* ! F Zg ø gæ 4Ó£²N V¹ " ëZ ¸ ñ ð^N ? V¹ @W èG Y ! LZ … » $ V é)²N Z ð4NX Ð g š z x * Y 1974 / ! ì H îϯL [Z Ð k Q Ô ;g : „ „zŠ Ž N } ç'L !ì H îÏhÒ]L » › t !Z å7E 9N à ]g ðrN Å −  g g Æ é¹ŸE !ì H ,j {z AŠ Ž - z —  xª

™ !ì

}

GL ;XÀE &L ñZœ !r ï

A²N Â − H nç ôF

Ø

¬Š s åuM s åuM Ô Z+ &ðV ÐQ y™ yæ°L A²N » ÿhÒh!N öL™^ ì / ?ì H ÔîÏuL ôF ¤Z

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ ÷Æk Që 198 7N Ì ƒ g · Ôì é¹8F N Ì Y ¿ {z öÀF ²L (N t 1 !ì H äÕ£ Ôw› ˜ á÷ çLa w ðāF Y 1974 / c W ‚ w9Z ~ V²‚ ì  Z ð4NX * ì  Z ð4NX * c W ‚ w™z ïE L ^I Ìñ !a ø±L y» ñ ð4NX c çaN ñè Æ ì  Z ð4NX * c W ‚ wì ðà ~ wŠ G _ 4 E G èL 5 W

6, ÷ ˜ W ‚ w¾ t ~ Vð; ì Â Z ð4NX c* Z ð4MX

V*¹

7

¸

ì

Â

+á÷ à x * h ! — ˜» 4E &N Z ð4NX * c W ‚ wZzi ~ Š G é5E

ñY ^I : z™ Y » yW Vƒ * @g e ì  Z ð4NX * c W ‚ wZÎ ðà J ïEÅM 7

Â

ā t

Å

7N ëZ VÇZ åE

ì Â Z ð4NX * c W ‚ w5 Q ~ VM

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

199

÷Æk Që

/

©Ò7 Æ ò } N Y Ð H z x á÷ îJ0G !} N Z òc t N Y ï : B‚ Æ ~i !¼ : V*¹ ë ì ]Zg Å ^ !} N Z ð4MX “ ÷ ā B‚ Æ VÂ¥ !H H Ð î ÷ Tg D¾ ~ c A&N ā !} Nš t Vƒ C™ : lˆ õ E Ãz ¼ Z l Ô! ì Z ð4MX E 8 J !} N Y ^I : Å VY î0.GÁj H  ™£ »

V ð4NX - , 6 sw ÿL ¯ Æ 0 kzZ ~ 9N õāA&N Ô `g ð^N ì ÑZz 3 é5ŸF !} N F å E ]g ðrN Å Â ÷ ~ , F Q ? ŠŽ óN }% } N Zœ t ~ Vî Ü ‰ „g x b§ Å V-Ú ~ Vî * 0 ì Í » Z ð4MX !} N Y : £ @W Ð õW Å y "Z ë

Vzg * ì Z ð4NX »¥ } N° [R „ Ð ðANXÅ LZ b Z l VZzg »

»

Y 1973 http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

200

/ ñY

]* ! „

Å

!ñY ì

t

~, FQ

~

G$M V ðG34hE Q k\ E ]Z ç¤N ñW

Å H

ñY

Å

,Š ]Ñ»

n

}/ ¤W

Ð

ñY

Å

Â

~

+e 0

c*

» V W

/Z ¤

u{

Å

ð

VZ+ 0i

kW

wY

ñY

Å

I ÿL ¹^

ÐW

Ð

gy

Æ

ñY

Å

c*

Â

îŠ

ì

]Zg

Vzg * @

»

òŠ W

"

Å

G-O#F ¡ Vzç

M, K F

Å

x á÷

V¨Zg

Ð

ñY

ñY

VY

]* ! Â

Vzg éG 5_L

»

x* !

]Zg

<

§

z

Å

ñY

Ã

Ð

,Š h  ðÃ

k,Š .c ** çLG

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ é5EÒ$L

ì ñY

~

ñY

Å

# Z !ñY

„g ]m H

ÒI

ƒ Å

Ã

u{

]* ! Å

Å

E N -“E B V ðF ÷

C Å

÷Æk Që

201

]Ñ»

u{

Vî Ü

VY

²N ÿ£ 4] 5E ÿLG

H VG é5Ÿ-O!N A²N ôF

»

u{

H

1973 / » + hŠ i * ! ~ V\W yâw îJ0Å; ā å + 0e H

H {g yâg R Š H {g Š

á ÷‚ L ÂW b§ T ~ Vzy à { H {g Š ‰

ye

ׂ

»

Ë ~

E ÿ¹$L ÐW Ô¸ I wŠ Ž ©

H {g Š

yZª

ï+ hŠ qZ

~

V2g

‰ g/ ¦ ہ éh!N Æ Äg B; ? V\W ¢E 3 } G Š {g y´Z ? à ÿL H Vð http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

H ˆ ^ ð$N ŠgŠ

V ð4NX { ? Ôì H {g Š

÷Æk Që

202

ye

-Z q

I

+E .çLG>E i Vð;

~

+e å ;g Y ` B‚ B‚ Æ i‚ 0 H {g Š ð ð4NX

yZª ~ÙC

H {g Š

VE* 0 Ž

à

r* ! Ôg ·

ðW

 ~

H! ö-O Å yZ, kz ā

d

{z

1 " ëZ

Y 1973 / E = ¯ ] çE O• è # r™ ÔVjZ ð$M " ~ 6 ? KZ Ô u * 0 ¸g Z } Z = = , IG $E © ± V§g ñ* 6 T 0 ýL øL ÷ ¶g , A&N õāE 3› 3g {z Ôx Ó * * åL<X’ } Z V ð4NX `g š ? : â i —ß sæ:M sæ:M ~ A&N 4$M õāE 2 È » äƒ }÷ ! V ð4NX H èG 3›

ú

w2

ïn

CZ

Ã

A&N * ôE c

= ;§ }Š ™ Ð x á÷ z ð { * c http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

203

Ü }, F p å x { ¾Ø • ñ ~ =

Î

t‚

LZ

Ì

c* gŠ

Y 1762 /

E 8g y ð8N Å ¿ ÙC !ì 7 ā ì D Y !ì 7 ā ì Ãz ÿL X3Z îL>X² O t Š* c ہ ì CW [ZŽ xzø N ЃE E N !ì 7 ā ì Z å7 » V8 ê yZ Ð

l

Æ

Õ

ƒZp

"

tی

}Z

!ì 7 ā ì è Ì Ã k Q » { Zg kZ Ì OŠ Q ì Ì OŠ S ‚ * c gŠ » $ eg uS GE 3OB& ñõ !ì 7 ā ì ZçaL » ï Z (N a Æ M ÷ [Zp a Æ V\W w ðāF !ì 7 ā ì B ¸g VŒ q ÙC Ú , k± Å ± uS ! }Z !ì 7 ā ì Z ð4NX t Ô h, ' ïE L {3E h ~uz™

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

204

}, k b Æ V\W ÷ D Y ñ ð4NX 8g " !ì 7 ā ì Zƒ z [W t Å yÃî Q ` : Ô, 6 Zœ Å kZ »¥ Ž " ëZ !ì 7 ā ì Z+ 0 Óà wŠ » yK ¨Z Y 1972 / G ùz t Ôó ï L ^IŠ t ñ‚ U á÷ t ÔD N !ñîŠ : à çW ~ , F ܉z t Z å7E ÷ } , FQ + 0e ~ V/ Ð x * * Æ ÏQ ñW ½ çW  VdŠ ā ¿ qZ {z 7N Å Ž *+ &ðe ¹Q ÷ õÁF ì e  * !ñÑ b§ ø±L ðà ¹Q ÷ ` Y Ž N å * c¯ & , F ÿL ¯ ä ~ Ð ´ ñŒ „ =

Ôù

÷

r+ $ '¥

ì êŠ r Z l à Vzy r Z l " Ž ñW s§ Å à } ç'L ā ¼ ÐQ http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ "Z ë

205

÷Æk Që

Ú ƒZCZ t ±L !ñY ƒ » „ gzZ ög  7 Zç'L ì

[Z±

Y 1972 / E %N ŠgŠ F B‚ Æ + 0e õѹ$L äZæF E õѹ$L ä· Æ § } F, Ž ¸ § Ä N }¢E ¯ ! uZ Q Ô ðW ÿ ÿL Ãz ÈZ§Z g * E L ä. ~ c* Ñõ ¹$E gŠ Æ y ð8N „ LZ ì Cƒ Œ ÷ = ^a Å ó † äZ  Ð V i ; " Å wŠ YN ’N G I E ° /õ Í$M @W ~ g * ^ @ ïE L ì ~gæ ç, E !† äY : æg ð8N Zç'L Ð ¬Q ø±L kā » VzL ‰ − ~ ÞL‡ ñ ð±N E õѹ$L ä= à V\W с V- [Zp û `* @ H y Ð M •Z uS ä w› G ! uS ä ð$N † äY ÄÑ Ô ½ ]* http://www.hallagulla.com/urdu/


ĂŤZxsZĂŤZ

áĂ&#x2020;k QĂŤ

206

G VĆ&#x2019; øĂ&#x17D; Z9 ~ VZĂł Ă°Ă&#x2039; ĂŻ L ^IĹ E ĂľĂ&#x2018;š$L äS Bâ&#x20AC;&#x161; Zç'L vĂ&#x; H Ăą; ĂŤZ ~ 7 â&#x20AC;&#x17E; ÂŹĹ  Ă´Zz " Ă?S " E â&#x20AC;  ä¡ Ă&#x2020; Ă&#x2DC;? W Ă&#x152; ~ Ă&#x2019;Ă°8N Ă&#x201A; {z Y 1972 / ĂŹe

Âť

:¡

ÂżQ

A&N Ä ĂľE

Âż, F

ĂŹe

** Y

Ă ĂŹ

[Zp

Ă&#x2026;

kW

ĂŹe

** Ă&#x17D;

~

ĂŁ* 0

vWâ&#x20AC;&#x17E;

´

ĂŹe

** W c* â&#x20AC;&#x161; :¡

7

gzZ

:1

ĂŹ

ĂŹe

hg

â&#x20AC;ŚÂł

ĂŹe

ĂĽ

Ă&#x2020;

Ă°Ă&#x192; ÂŻ

Ă&#x152;

Âť

A²N ôF zigW

g Z-Ĺ Ă&#x153;â&#x20AC;°z ^ Ă°Ă&#x2026;M /Z ¤ {z Âś

:

{z

1ÂĽ

Ă&#x2DC; W ? Ă&#x201A;

Ă°Ă&#x192; wĹ

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ õf8E L V ð4NX

÷Æk Që

207

ñZu

ìe

** Y

é

$¤ Z e

ìe

** Y

5g

Å

Æ

hg Å

~

ðÃ

Ù C 9Š

w› à

Ã

{z

ÏQ

Q

Y 1970 / À&L (N Æ VZ Š ç¡ E ]g ðrN Å w ðāF  ðà H ðà H Š% gzZ ð ð4NX : ¸ N ì îŠ ð3Š Ë ~ VÅgŠ VzgŠ ðà H Š çaM ÇW ~ ÷ — Zâ {z å ¸ " ‚ Vî Z ð4MX ? å : Z ð4MX YN A&N ðà H Š Ô gæE° {g çLa Æ è õāE G 8g éQ£( ÷ -

»

î<E OÂ {z

~

m, ¤ /

H ½ à ðZŠ Ð wZÎ uS kS ðà Š Y » äƒ }÷ ‰ å : „ V é)²N ÐZ $N Ð $ Š ¸ " V ðG dÛŒ } ç'L ðà H http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ "Z ë

¸

÷Æk Që

208

Ð

5g

Æ

E ’ êL

ðà H Š O— Ô ¬Š : Æ u¥ ä ¾ Y 1970 / ì c* Ñ + &ðe à kZ wŠ ā ì ¹ ¸ ì * c W  à {z Ô B‚ Æ Ë !Vz™ g \ ā Vƒg – ÔtD Vz™ ì * c W ^ ðÅM {z ]g ðrN Å g · ˆ å @* W : > t 1 å t ‚ {z !ì * c ‚ » V¼ Zp ~ç'L ā ì \W {z !÷ H /g * ! Ô÷ ù Æ \ðŠ [Z± E ¢ { 5 ì * c W lƒ  # Z ~/ ¤ Ÿ ÿLG "Z e ÿ$L : {z / ë ¤ Z Ç Vz™ H ~ ì * c W wì ~ wŠ } ç'L ÌZ ÌZ Y 1970

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

209

÷Æk Që

/ (N !~Š ä ø±L M à }g * 8g à w ðāF E ’ ± L !~Š ä ø Zâ à VŠƒ } , F ÔwŠ êL } Z ì * @W Z½ ` W VY Æ NŠ ÐQ Y G 5O.' ¸² îJ0Ò›^I !~Š ä ø±L Z ð4MX à éE H [zV ÷z Ô Ì Ž  ~ * Š c gŠ Æ w› !~Š ä ø±L Z åuM Ð V- Å y·Š 1 t ì C, 7 à ‚ T Ôì ^ „ KZ !~Š ä ø±L Zw à V\W ~ sW çLX=\I ( ð4NX dŠ !ì Ð i ZzW „ Å kZ ðANXE &L t " !~Š ä ¾ Z åE ëZ ~ ÷ ðŠ Zz /

ìg Zœ • ñ  yÒ å » VzgzZ N .cZ ½ ç,’N Š ð8E ìg ¬ åO$N ïE L Å çLG ~ ìg

]* UŠ q Z ð4MX z

E I! ’ +E ? êL çL [x ÿL 5 GL 3E %i ë O! §* [W ï ! æLG

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

210

[ZŽ / ¤ Z Vùâ » ]* ! KZ Ð k Q ~ ;g 8 Š Z9 {z n z @ ` » VzØ t N E I ¯ Ò j $ E ¶ m 8g þL zg  ¸ ~ è GL E "â Z ë ~ k ! ì ìg ï › * E 8g » VZL y ð8N  ¶ qçaN ¸ I! ì g Ãz ÓZg ÿL ›i  ñ ð4NX ×zg ‰ ™ ue ® » g= ÙC  }½Q ìg ¯

CZ

ØŠ

Ã

 }Y

.Š ? g ó §Š " ëZ A²N ~ ]j VZ™ " [Z ìg k ôF / !H

i ZzW ~p à

q

~

W

?H i â Å ŠgŠ }÷ ì ~÷ s{ ‚Š ¯ ÷ à gzZ ì [c ~ “Š ?H i Zg ì ~ ]* ! kS ÔŠgŠ {+ hŠ ÔV2zŠ

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

211

Ì g Z-Š z gŠ ÷ º  [R Ô H òŠ W (M ?H {i Z+ 0Z » we ~¾ à Vzà H Š é£E .9NX ¸² ì u { ~ æ°zOg à Ș kS çE 8g Ô {Ð ¿Q ÁŠ H ?H i ZzW Ô H E ÷ g ð$N " 5 Zg Ô÷ x " ¥i t I g8 \ ! êL F gzZ É êL ñ Z ð4MX H ?H i * ~ tØ ñZ ð4MX Ô" ëZ g Ôƒe s§ T !H i ¸W WZz Æ ò "

ÈZzg»

Y 1969 / 7 ðÃ

ì

Z¢ : ß :

O“ t éhI

ì 7 ðà ZÎ Æ V-‚ ~ à [Z ñC yÃ Ø » VÍß ñ ð4NX } ô 7 ðà š ›* ! S ~ V2g

ì V ð4NX

Z ð4NX

g ë/ ¤ ~

KZ

~

ì 7 ðà Zzš ~ ë Å ŠgŠ kS

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ ÷Æk Që 212 N Ì ÿ¯ Ìñ k, ' Æ [Z ` g* ! " (N k Q /Í£²L Æ w ðāF ì 7 ðà ZŠ R Å õE ÷ ã Ð á Y ä k\Z ~ çW ÙC ì 7 ðà ;g Ð z™ Y Æ wZj â ì š ñõ Z ā ì wŠ Zç'L t " ëZ Š ì 7 ðà H

c* W VŒ Ð ] åO$

Y 1 9 69 / GE 3OB& ¯ ¸W „ ë ¹ yR Ô¸ ~ ï “N Æ Ýz } , ¹ yZ ð3E F ¸ † :gz "{ ¤W {z ì L ÂW ā ì ]ª îJ0E ¹ y., 6 ì * @™ Ì Æ {g ~ çW ì øÎ ÐQ Æ* 0 [R ì q H Ì wŠ ¹ y* ! Ò ¸ äY WZz ÏS H E G-O#F ’ ' L ¡ }Š™ ç à çW ~ç ÔG êL } Z ¹ yˆZ Ì gzZ } , F ? u } ç'L ÷

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që G ™ VY Ð ’ Æ þšÒ& ÓZg A à I "* 5E ¹ y‚ W @ þi“L Ô * * R åLE 0 Œ 213

Z ð4MX Å › çLX=\I ˆ „ µ Ì Ã kZ ¹ y., 6 Ð yŠ F ì " ëZ Ì {z

/ V ð4NX ;g NŠ áÅ @W ì ô [Zp V ð4NX ;g NŠ D W $ + Y KZ à k Q ì „g ’ tÛŒ tÛŒ Ø? W Å ¾ V ð4NX ;g NŠ s+ $ 8g Æ VzgZ-Š !ì YY ™ $ Ð zŠ Y } ç'L yà V ð4NX ;g NŠ }n Æ ƒ ÔV ð4NX sW ì ZP » Vî Z ð4MX ! , 6 } i ZzgŠ 8N g+ V ð4NX ;g NŠ ñ‚ Æ ï 0Z Æ y FF {n Z÷ ‰ E V ð4NX ;g NŠ ,Z à Š ð8N ~ N WW ƒ

»

Ô™

÷ ã wY ä ãZ, kz © © À&L V ð4NX ;g NŠ õG/O#F } ç¡ E + + http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

214

÷ ,i ZzW ! zV ~ w ð4MX w2 w2 V ð4NX ;g NŠ }P Æ sp 3g 3g 6, 5g ÙC V ð4NX ;g NŠ

~ VÑp çLX=\I G-O#F ¡ ç Æ Vzi ZzW

"Z ë º

Y 1 9 69 / ( ¨¸§+ 2) 4$M V ð4NX Lg 8 Š A²N Ž èG }™ ã., 6 ôF .9NX H  Vƒ Æ wŠ # !}™ ãZŠ çE Z Ÿ Z åuM ›/ ¤ ~ y» Ô ÑY » © ~ çW }™

ãZ, kz : {

Za

wj â

» “Š

E E ì i Zz, 6 ³Z Ð V ð8N LZ Š ð8N zigW }™

ãâ ‚

ïā ¼zہ 7 ¾ wŠ

0*z „ Š " H ä Vƒó Å kZ Â qZ }™ ãâ ð Ì wŠ CZ ā Â ? kZ F, Q ~ 9z vg }÷ Â ì * cW t‚ http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

215

}™ ãZª sÜ Ž 7 sW  ~ à + hŠ [ZC ñZ ð4MX " ëZ V¼ H E I 4 ] G &M q G E . k }™ ã é5 ~ ÿF L ^IŠ -Z à wŠ ï

/ ¶ù D z ~ Ã ÙC Ô å VZ , m/ ¤ xŠ ÙC ¶ Ö#ª

~Úg

Å

V2, 6 Å

êŠ B‚ yà J G g G . ¶ ï ¢L Å ^ ÙC Ýq Ñ !ì

G 5O.' w2 éE ™^ ¤ öL ›/

å @* Y Ì ð \W Ô å @* ™ „ \W ¶ ]Š ¬ Ð t Å U , m/ ¤ kZ $N wq ä k Q å * @W : „ Š * c  Y ðF !¶ $ eD H Ð ¾ Ô å {“ Ð ø±L à ø±L ì Zg â ä q¥ " Å Vî Z ð4MX ~ “Š GI $N Å äâ i ~ à i™z Ð Þ b ðF ¶ ï $N ÷ f e ^ ðÅN vß Ì } h ;Š yŠ  V ðG L yQ p ¶ „( „ gzZ Å Vƒ éº$E http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

216

÷Æk Që

å :âi … H Ì : âi » ó ¶ ]g ðrN {z ~ y·Š Ô å g« ~ çW Y 1969 / Å ]Z f ð» Z ðW á ? w2 Ï yà Š]* ! Ð Ë ä ~ / ¤ Z Ç Vî Y ^ I „g Czg Z ð4MX ~ ?â Æ Vè ¦I (N Å ]Zg ã¹ ì è ? }n Æ w ðāF V×Ë ûg à y+ $ }÷ I ke Å ]Ñq ¶Š/ ¤ Nš à kZ I 3 » ܉z D Y Æ kZ © ~ V\W ì È Å B; D % 1 , 6 wŠ , k¦ ì î 3* !i © Ô ð ð4NX * c Í s{ ²N āA&N A !Å ]* “ ! ðà ä k Q “ å lƒ ôF õ E ‰

0

Y 1968

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

217

/

N ÄZŠ 4N]Ið8E Ð “ ì ï g ë/ ¤ ~ ðE Ð “ ì Z, 7 ~ W Q Å g ÖZ  8N ~ / !á Zz ä= x * ! z gŠ Æ ï š }Z FF Ð “ ì Z+ 0 {à çLa ðà ³ E äÕ¹$L ‚Ù

èEj8N b§

Ì + 0e

“ Z9 yZª ? g Z-Š Å k Q Ð ì CW í Ð V/  V ð4NX * @™ ]* ! 9N ~ }Š, “ ì F Ð é5ŸF 6 Æ kÎZ ðà $N b ðF

:

k ˆZ

sW

ði * ! {H

Ð “ ì D cØ „z 0 ‹ª E Cƒ V¹ ]‚, ' Å y ð8N ¶ Š “ ì ] c çaN ð ð4NX ðY 6, à Ð !ì

!x¥ : { ¤W a

Æ

VZ gÃ

Ð “ ì ú @ , F { ¨f ÙC :gz "Z ì Î à ½ Å ø±L ~ ` Å ë !Ð “ ì Z ð4MX “Š çLa à ø±L C+ &ðe Y 1968 http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

218

÷Æk Që

/ &M 7 c* Î ÿF qZ ~ “ kZ ~ ]Zg 7 »zg VY ä k Q  ΠäY # Z~À î? g J ì î uS uS  VaÎ / ¤ Z V7 C á ~ çW Ì Q ā {n {z ñ; A&N X £ M E 4 ½ Z ð ð g+ $ gŠ ì „g Q CZ h Q VY " Z ð4NX * !7 éG 5OF NI Ð c á÷ uS / ¤Z ~ GL “‚ ì * [ˆ ¯ zg ï c ì 3g » ŠgŠ E4] 7 ZY Ì qZ »zg à VÍß Vzæ¾5G (N Æ VŠƒ W w ðāF ]» ÔN Æ V\W " YN 7 ZgæE° J `W " ëZ Ž å œ qZ Y 1 9 66 / ~ å Ë Ì ~ y gzZ Ì { i ZzgŠ å È A&N ôF A²N ä ðG $N c ¹ Ð ôE ?~ å Ñ1 „ \W * V » ÏZj + $ {z = J [Z ì Š * c N VR ~ å Lg Oð8F [ à ⠬ }¾ http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

219

÷Æk Që

VK ¶ Æ VÕZŠ }÷ J [Z ÷ , 6 iQ ~÷ ~ å ´ ( T Ì Q ì 4 „ [Zp ¶ : ãZzZہ t ŠϾ ~ V2Zg G ' + c W ~ à }g é£ Ì ¬ Ð kZ ~ å * wì » T a }÷ ì [Zp " ëZ ` W YN ² ā ~ å * @Q Oð óå B; » Ï Q À

/ ~ 5g Æ Ãz " ëZ ì wõ Vj ? ~ 5g Æ Z ð4MX ÷ ¥ b Z l L YN ' Æ [ R ä !}gæE° H ? VX k, ~ 5g Æ r „ ÷ }9 hN F ÷ D Y ñZ9 ± xŠ ? xŠ xŠ "N N ÷ Ñ ƒe Æ V ðG 3E ~ 5g Æ Z å7E I § ðšN^ à â Ș 4)\IÐ y ð8E N LZ ë ~ 5g Æ ° èG Ð

]ہ éh!N

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ iZzW

÷Æk Që GE 3OB& ÿL X3Z §* ï cŠ

220

ø±L

~

~ 5g Æ Zœ ÷ W i ‚ gZÙD E ç«^M

?+NE Ô› çEE

›gŠ

ñZÎ

~ 5g Æ Ãz * c* 0 : =g ðà Y 1966 / c á÷

Z ð4NX Z ð4NX

N* I Ð ? ê

J

y› Z ð4NX

]Zg

Ã

´

6,

ª

LZ

‰ Z ð4NX

{g

ú

gz™

}g * @ + 0e

„g Z ð4NX

Å

wi R

~

;g

Q

V ð4NX

`W

A&N ì ôE

Lg

8Š ðÃ

@* hQ

HW Š

6,

~

CW

Z ð4MX

Ð

Å9

È

N* I

}

å

h

-Z q

6, ö Ô~ Vz½» Ô~ VY9 (M 5ŸF Z ð4NX äÕG { z ì ~ } # }g ‚ Y g« Z ð4NX !* ze VŒ

»

èâ ì

: Z 

LZ uS

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

÷Æk Që

221

A²N ä V2zŠ ØŠ , Z $ ôF Z ð4NX Ø V ð4NX Ì Ð ñ‚ LZ ˆ

?Z ð4NX

»zg

DW ì

Ø W ? ÷‚

Å

ø±L

ä

¾

Y 1965

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

222

÷Æk Që

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

223

÷Æk Që

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

224

÷Æk Që

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

225

÷Æk Që

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

226

÷Æk Që

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

227

÷Æk Që

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

228

÷Æk Që

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

229

÷Æk Që

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

230

÷Æk Që

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

231

÷Æk Që

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

232

÷Æk Që

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

233

÷Æk Që

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

234

÷Æk Që

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

235

÷Æk Që

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

236

÷Æk Që

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

237

÷Æk Që

http://www.hallagulla.com/urdu/


ëZxsZëZ

238

÷Æk Që

http://www.hallagulla.com/urdu/

Hum Uss ke Hain by Amjad Islam Amjad  
Hum Uss ke Hain by Amjad Islam Amjad  

ZZZZ ëëëë ZZZZ ss s s xxxxZZZZ ëëëë http://www.hallagulla.com/urdu/ çççç BBBB ]]]]iiiißßßß1111ììììçççç]]]]hhhhÒÒÒÒ````^^^^7777…………ÒÒÒÒããããçç...

Advertisement