Page 1

Velkommen til dig som er nyansat i Alka


Nyansat i Alka Som ny medarbejder er der mange nye ting, man skal sætte sig ind i udover selve jobbet. Vi har bestræbt os på at gøre at det så enkelt som mulig ved at samle nogle af mest nyttige informationer til dig som nyansat. Hæftet giver dig en oversigt over vores vision, regler og retningslinjer samt nogle af de tilbud, du meget gerne må benytte dig af som Alkamedarbejder. Men personalegoder ufortalt, så opstår den gode arbejdsplads jo af den energi, vi medarbejdere i Alka giver hinanden hver dag. Den er skåret ind i vores HR-vision:

”Alle i Alka giver energi og bidrager til at skabe enkelhed, vinderkultur og tilfredse kunder. Med gejst og tillid vil vi udvikle og realisere den enkeltes potentiale, så Alka kan lave nye gennembrud.” Det er, hvad vi ønsker af dig. Det er, hvad du bør forvente af dine kolleger. Hvis du giver og oplever den energi, så tror vi også, at du vil opleve, at Alka virkelig er en god arbejdsplads. Vi ønsker dig held og lykke i dit job!

Adgangs-/flex- og automatkort I forbindelse med din første arbejdsdag vil du få udleveret et chipbaseret kort, som har en tre-i-én funktion: Adgangskort til hhv. Aarhus kontoret og Alkahuset i Taastrup. Kortet skal benytte sammen med din valgte kode for at få adgang til alle indgange udenfor åbningstiderne. Kortet skal desuden bæres synligt i arbejdstiden og skal opbevares i en kortholder. Tidsregistering: Alle Alkas medarbejdere er omfattet af flextidsordningen (på nær Taksatorer, erhvervskonsulenter og enkelte forbundskonsulenter som udelukkende benytter fraværsrapporteringen i flexsystemet). Det betyder, at man skal registrere sin daglige arbejdstid. Det gør man ved at køre kortet over en af de opstillede flexterminaler, som er opsat ved alle hovedindgange og kantiner. På intranettet kan man altid se sin egen aktuelle flextidssaldo. Købekort: I Århus og Kolding er der

opstillet sodavand/slikautomater, hvor man kan benytte sit flexkort med kode som et købekort. Ligeledes kan man i Taastrup anvende kortet ved køb af morgenmad, is m.m. i kantinen. Dine køb bliver trukket over lønnen, hvilket vil fremgå på din lønseddel.

Alkas vision Vores vision er at give vores kunder forsikringer af højeste kvalitet til gode priser. Derfor laver vi kollektive aftaler via forbundsordninger for at sikre kunderne nogle af markedets billigste priser. Alka er ejet af fagbevægelsen. Mange af vores kunder er derfor også indirekte vores ejere – og det er dem, vi arbejder for. Vi er ganske enkelt sat i verden for at sikre, at fagbevægelsens medlemmer får den bedste forsikring til en fordelagtig pris. Vi prioriterer tilfredshed, respekt og loyalitet højt, og samtidig arbejder vi enkelt, hurtigt og effektivt. På den måde skaber vi den kortest mulige vej fra kundens problem til den bedste løsning.


Alkas løfte til kunderne

Fravær (sygdom) Ved fravær fra arbejdet, f.eks. sygdom eller p.g.a. sygt barn under 14 år, skal du give besked senest kl. 9:00 på første fraværsdag. Beskeden skal gives til din nærmeste leder. Er sygdomsfraværet af længere varighed (normalt ud over to uger) skal din nærmeste leder løbende holdes underrettet om sygdommens forløb og - hvis det er muligt - fraværets forventede varighed.

Vi yder hurtig og enkel service direkte via telefon og internet. Derved undgår vi de dyre mellemled. Vi fokuserer ikke på overskuddet. Det er nemlig ikke Alka, men derimod vores kunder, der skal have fortjenesten af at være forsikret hos Alka. Vores priser svarer altid til den risiko, vi tager, og vi sparer op til at sætte priserne yderligere ned. Hos Alka vil vi gerne give vores kunder en god og personlig forsikringshandel. Vores kunders egen indsats har derfor betydning for den gode forsikringshandel. Egen indsats betyder, at hvis en kunde tager medansvar ved f.eks. at installere en Alka Boks i sin bil, så bliver forsikringen billigere. Det sker, fordi kunden aktivt er med til at begrænse risikoen.

Frugtordning Der findes en frugtordning i Alka. I hver oase/kantine er der en kurv med årstidens frugt. Denne bliver fyldt op 4 gange om ugen med frisk frugt.

Fysioterapi/massage

Alkohol og arbejde er adskilte ting. Øl, vin og spiritus må kun undtagelsesvis drikkes efter forudgående aftale med chefen. En undtagelse kan fx være en rund fødselsdag eller en reception.

receptioner, 50-års fødselsdag, 25- og 40-års jubilæer og sædvanlige julegaver. Værdien af en gave skal være af en størrelse, så der ikke kan sås tvivl om upartiskhed. Nærmeste leder skal orienteres om gaveanledning og gavens værdi.

Ekstraydelser fra leverandører

Forretningshemmeligheder

Alkohol

Alka-medarbejdere, der har kontakt med leverandører og som optræder som indkøber af ydelser eller materialer, takker nej til ydelser eller gaver, som kan så tvivl om medarbejderens upartiskhed i valget af leverandør eller øvrig kontakt. Det at modtage personlige særydelser, herunder penge, lån mv. kan betyde – eller opfattes som – en binding, der kan påstås værende kritisabel og derfor skadelig for Alkas omdømme. Alka-medarbejdere må kun modtage gaver fra leverandører m.fl. i forbindelse med almindelige gaveanledninger som

Som medarbejdere i Alka skal vi sikre, at viden og forretningsmæssige oplysninger og information behandles og holdes fortroligt og ikke-tilgængeligt for uvedkommende. I Alka – præcis som i andre virksomheder - findes information og viden, som i andres hænder og brugt uautoriseret, kan være meget skadelig for os og vores konkurrenceevne mv. Der kan være tale om oplysninger om markedsforhold, prissætning, marketingaktiviteter, økonomiske og finansielle forhold mv. Derfor beder vi dig om at skrive under på en tavshedserklæring,

der er en del af ansættelseskontrakten. Den gælder også efter, du ikke længere er ansat i Alka.

Forsikringer Alka yder rabat på forsikringer til medarbejdere efter nærmere fastlagte regler. Ansatte, som er medlem af enten IT-, HK-, KCP/Erhvervskonsulenter-, Tekniker-, eller AST klubben, og som samtidig er medlem af enten HK, DFF, 3F, Malernes Fagforening, Dansk Metal eller EL forbundet, får 30% rabat på egne privattegnede forsikringer foruden en HK eller LO+ rabat på 10%. Rabatten på forsikringerne gives først efter 3 måneders ansættelse. Det er i den anledning et krav at alle forsikringer omtegnes til nye forbundsprodukter. For nærmere kontakt evt. Back Office Privat.

Alka har indgået en behandlingsaftale med Fys-Erhverv. Fysioterapeuterne tilbyder Alkas medarbejdere individuel fysioterapeutisk forebyggelse eller behandling af arbejdsrelaterede skader. Fx ergonomisk rådgivning, vejledning i arbejdsstillinger, massage og udspænding. Alt foregår i Alka og inden for normal arbejdstid.

Helbredsforsikring Alka har i indgået aftale om at etablere en obligatorisk helbredsforsikring for alle medarbejdere. Forsikringen er tegnet hos If. Formålet med helbredsforsikringen er at sikre alle medarbejdere behandling eller efterbehandling ved sygdom og tilskadekomst. Præmien betales af Alka. Forsikringen er tegnet som en obligatorisk ordning, hvor samtlige ansatte dækkes forudsat, at den ansatte er medlem af den offentlige sygesikring i Danmark,


IT Sikkerhed Alka er stærkt afhængig af en velfungerende og sikker informationsteknologi. Alkas indtjening og renommé beror i høj grad på it-sikkerheden i forbin¬delse med driften af Alkas it-anlæg, sikkerheden i de anvendte systemer og sikkerheden omkring de data, der er registreret og behandles.

Norden eller Tyskland. Der skal ikke afgives helbredsoplysninger ved tegning af forsikringen. Forsikringen dækker udgifter til tidligere kendte sygdomme/lidelser, når du har været forsikret i 2 år, dog medregnes anciennitet fra tidligere tilsvarende helbredsforsikring. Kroniske lidelser er aldrig omfattet af forsikringen, dog dækkes følgesygdomme til kroniske lidelser i op til 12 mdr., når følgelidelsen er konstateret i forsikringens løbetid. Du vil kort efter din tiltrædelse få tilsendt din police og forsikringsbetingelserne fra IF samt tilbud om at medforsikre ægtefælle, registrerede partner, sambo og børn.

Internet og e-mails Det er tilladt Alkas medarbejdere at benytte Internet (herunder ”sociale medier” som Facebook, Twitter, Linkedln, MSN osv.), e-mail og telefon til

kortvarige private gøremål i arbejdstiden med skyldig hensyntagen til løsningen af de daglige arbejdsopgaver. Såfremt man bruger mere end få minutter pr. dag til dette og dette ikke er nødvendigt, skal der flexes ud. Alka kan logge (dvs. registrere elektronisk) alle e-mails og alle besøg på hjemmesider på Internettet. I tilfælde af tvivl om misbrug har Alka ret til at gennemgå disse logs med henblik på at undersøge, om retningslinierne for brug af internet og e-mails overholdes. Misbrug af internet og e-mails er videreformidling af sider med et indhold af racisme, strid med ligestilling, pornografi, pædofili og lignende, som er uden for Alkas værdigrundlag og forretningsmæssige interesser. En overtrædelse af disse værdibaserede retningslinier samt reglerne for brug af Internettet og e-mails i private anliggender kan medføre opsigelse eller i yderste konsekvens bortvisning.

Du skal vide, at Alka har retningslinier og foranstaltninger, der sikrer, at Alka har et ac-ceptabelt sikkerhedsniveau. IT-sikkerhedspolitikken gælder for alle områder i Alka koncernen, der beskæftiger sig med informationsteknologi. Alkas overordnede målsætning er at have et sikkerhedsniveau, der svarer til sædvane/god skik for forsikringsbranchen. Direktionen er ansvarlig for it-sikkerheden i Alka. Du er forpligtet til at holde dig orienteret om it-sikkerhedspolitikken og overholde den. Medarbejdere skal instrueres om de sikkerhedsbestemmelser, der har betydning for vedkommendes arbejde. Når du er tiltrådt vil du

få nærmere information om hvor du kan læse mere om Alkas IT-sikkerhedspolitk.

Kulturforening I Alka findes der er kulturforening. Det koster et mindre beløb om måneden at være med. Af aktiviteter kan nævnes: • Generalforsamling med spisning og lodtrækning af indkøbte kunstværker • Grillfest på terrassen i Tåstrup • Vinsmagning • Museumsbesøg • Kunstudstillinger • Teaterforestillinger • Lodtrækning af diverse præmier (typisk forskellige arrangementer) i løbet af hele året. Du vil kunne læse nærmere om hvordan du tilmelder dig på kulturforeningens hjemmeside på Alkas intranettet.


Rygning

Hvad vi som Alka-medarbejdere siger og gør ude blandt venner og bekendte uden for de snævre arbejdsrammer kan have stor betydning for Alkas omdømme. Vi tror, at en positiv omtale af Alkas produkter, kunder og virksomhed vil gavne vores forretning.

Alka er en helt røgfri arbejdsplads. Rygning er udelukkende tilladt udenfor og på de udendørs oaser, hvor der er opstillet askebægre. Alka yder en økonomisk hjælp til de medarbejdere, som ønsker helt at stoppe med at ryge. Der gives et tilskud, som svarer til prisen for et anerkendt og effektivt rygestopkursus. Det er helt op til den enkelte medarbejder at bestemme, om man vil gøre brug af dette tilbud.

Påklædning Kunder og samarbejdspartnere besøger jævnligt Alka. Derfor lægger Alka vægt på, at alle medarbejdere i deres tøjvalg fremtræder præsentabelt, i tøj som er pænt, rent og matcher den forretningsmæssige situation. Kasket, bandana, korte shorts, sportstøj og færdsel på bare fødder er ikke tilladt. Medarbejdere fra Teknisk afdeling er ikke omfattet af disse regler. Uddybninger (efter henvendelser): Definitionen af shorts, som ikke er korte: Shorts som går til lige over knæet er tilladt (og dermed også shorts som går til under knæet). Under definitionen ”korte shorts” gælder også korte kjoler, hvis ikke de bæres over dækkende strømpebukser eller almindelige bukser. Klipklappere (badetøfler) er ikke tilladt. Under definitionen Sportstøj ligger også fodboldtrøjer og joggingtøj.

Tiltale I Alka viser vi respekt for kolleger og kunder. Når vi henvender os – især telefonisk – til kunder er grundreglen den, at vi siger ‘God dag’ og ‘Farvel’. Vi siger som udgangspunkt ”du”, men vi ændrer det tilsvarende, hvis vi bliver tiltalt ”De”. Vi er også opmærksomme på at tale et sprog, kunden forstår. Vi er jo den menneskelige stemme bag det, der står med småt og gråt. Interne forsikringsord og termer skal oversættes til ”normalt” sprog.

Åbningstid: Hovedkontorets officielle åbningstid er kl. 9:00 - 16:00. Telefonerne er åbne og bemandet fra kl. 8.00 til 21.00 mandag til torsdag og fredag fra kl. 8.00 til 16.30.

2011

Medarbejdere uden for Alka

Velkomen til Alka  
Velkomen til Alka  

En velkomstfolder til nyansatte

Advertisement