Cẩm nang Bất Động Sản Estaview

Page 31

Công ty BĐS Estaview

©2021

Hình 11: Sau đó, CPC trung bình tiếp tục bị đẩy lên cao, đạt mốc 4.656 đ

Khi dự án công bố, sự cạnh tranh tăng cao, sẽ khiến giá CPC tăng vọt. Tuy nhiên, lúc này sự chênh lệch giữa tài khoản chạy sau & tài khoản chạy trước trở nên rất rõ ràng.

Hình 12: Giá CPC của tài khoản mới chạy; lúc này, để quảng cáo được hiển thị tại trang nhất Google, tài khoản chạy sau phải trả ít nhất 7.200 – rõ ràng chênh lệch gần 30% so với tài khoản chạy trước.

30 ệ


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.